Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Visiškai slaptai. Egzempliorius vienintelis (3)

2007-01-26 18:56 | Kultūra | Komentarų

DARBINIS SSSR KGB YPATINGOJO SKYRIAUS VIRŠININKO ŽEMĖLAPIS DĖL 107-OSIOS MOTORIZUOTOS ŠAULIŲ DIVIZIJOS

 

Pradėta: 86.09.14

Patikslinimo datos:  86.10.20. 31.01.87. 19.7.87 88.10.15. 89.07.24. 89.10.01. 89.12.21. 90.01.4,5,6,7,8 90.01.13.     91.03.14. 91.04.20,21. 91.06.04. 91.09.10,11,12,17 91.11.20. 92.02.15. 92.05.14.   92.06.20.     92.07.15.

Darbinis SSSR KGB ypatingojo skyriaus viršininko žemėlapis dėl 107 divizijos (vediotsia (?)) asmeniškai, niekas išskyrus jį neturi teisės prie jo prieiti, kadangi visi duomenys esantys šiame dokumente sudaro valstybinę paslaptį. Šis dokumentas saugomas tiktai asmeniniame skyriaus viršininko Ryžovo seife, pakete.

"Patikslinimo” datos, nurodytos šiame dokumente kalba apie tai, kad tomis datomis įvyko asmeniniai skyriaus viršininko susitikimai su savo agentais, kuriuos tik jis vienas meniškai pažino ir jie pažinojo jį vienintelį (tikriausiai turima galvoje – vienintelį iš šio aparato – V.J.). Visa ši agentūra dirbusi jam griežtai užslaptinta, iš agentų gaunama informacija buvo analizuojama ir užšifruotu pavidalu ir “visiškai slaptai” ryšio kanalais buvo persiunčiama tiesiogiai asmeniškai Apygardos ypatingojo skyriaus viršininkui į Rygą, o pradedant jau 1990 m. – į Rygą ir į Centrinį aparatą į Maskvą.

Visa Lietuvos SSR teritorija buvo padalinta į atsakingumo zonas čia dislokuotoms divizijoms ir dalims. T. y., praktiškai buvo vykdoma dviguba kontrolė – viena iš Respublikinio KGB pusės, o kita – karinės kontražvalgybos (ypatingojo SSSR KGB skyriaus, kuris buvo SSSR Ginkluotųjų pajėgų sudėtyje). Ypatingieji SSSR KGB skyriai divizijose buvo atskaitingi tiktai SSSR KGB Maskvoje, Apygardos ypatingojo skyriaus Viršininkui Rygoje, Divizijos vadui (tik asmeniškai, griežtai konfidencialioje aplinkoje ir perduodavo tik tą informaciją kuri jį liesdavo ). Tos rekomendacijos, kurias jie perduodavo divizijos vadovybei, turėjo būti vykdomos nedelsiant, jos buvo laikomos pirmutinės valstybinės svarbos ir turėjo būti įvykdytos pačiu trumpiausiu laiku, pranešant apie rezultatus Divizijos Ypatingojo skyriaus viršininkui, vėl gi, griežtai konfidencialiomis sąlygomis, “vienas prie vieno “

Praktiškai ypatingojo skyriaus sudėtis buvo sukomplektuota iš karininkų, kilusių iš Lietuvos, puikiai kalbančių lietuviškai, išskiriant pavaduotoją. Visi Ginkluotųjų pajėgų KGB ypatingojo skyriaus karininkai turėjo aukštąjį išsilavinimą, buvo baigę Aukštąją SSSR KGB mokyklą, ne taip, kaip SSSR KGB darbuotojai, kur beveik 70% buvo baigę civilius universitetus, o tik po to – KGB darbuotojų paruošiamuosius kursus. (Beveik visi respublikinio KGB darbuotojai buvo baigę kursus Minske arba Taškente.) Galima daryti išvadą, kad ypatingųjų skyrių SSSR ginkluotųjų pajėgų KGB personalas buvo kur kas “profesionaliau” paruoštas nei KGB respublikinių komitetų personalas.

 SSSR KGB ypatingojo skyriaus atsakomybės zona, priklausanti Panevėžio aviacijos divizijai apėmė Panevėžio, Pasvalio, Ramygalos, Kavarsko, Nemunaičio, Pumpėnų ir Biržų apylinkes iki administracinės Lietuvos ir Latvijos sienos.

7-ajai Kauno oro desantinei divizijai paskirta atsakomybės zona apėmė visus rajonus, kur buvo dislokuotos jos divizijos dalys. Tai buvo pati didžiausia zona, siekianti iki pat Lietuvos ir Lenkijos sienos. Į ją įėjo tokie dideli miestai, kaip Kaunas su savo apylinkėmis, Kėdainiai, o taip pat Šėta, Dotnuva, Jonava, Birštonas, Jieznas, Prienai, Alytus, Kalvarija, Simnas. Ji glaudžiai dirbo su SSSR pasienio KGB tarnyba. Ypatingas dėmesys visada buvo skiriamas Kaunui, kadangi šis miestas visada buvo laikomas radikaliausiai nusitekęs tarybų valdžios atžvilgiu, o be to šiame mieste yra užtvanka, kuri yra aukštoje vietovėje ir diversijos atžvilgiu (taip “mąstyta” kariškių – V.J.) būtų nuplautas miestas, išskyrus nebent Vilijampolę, kuri spėtų pasitraukti į Kaniūkus. Kauno miestas buvo didelis pramonės centras, kur veikė nemažai užsienio žvalgybos, be to šis miestas skyrėsi nuo kitų tuo, kad iš čia buvo pasitraukę į užsienį daugiausia žmonių ir labai daug šeimų turėjo giminių beveik visuose pasaulio šalyse, kurios įėjo į NATO bloką. Tai buvo svarbu KGB tarnyboms. Pagal veikiančios užsienio žvalgybos skaičių Kaunas užėmė II-ąją vietą po Lietuvos sostinės Vilniaus.

Atsakomybės zona, už kurią “atsakė” motorizuota šaulių divizija dislokuota Pabradėje, apėmė Pabradę, Švenčionėlius, Švenčionis, Anykščius, Uteną, Svedasus, Dūkštą ir apylinkes. Ši zona buvo labai “lengva”, kadangi gyventojų daugumą ten sudarė mišrių tautybių kaimo vietovių gyventojai, nebuvo jokių strateginių objektų. Tarybų valdžia ten laikėsi gerai. Su šia vietove jokių problemų nebuvo, kadangi beveik kiekviena šeima turėjo giminių Lenkijoje ir Baltarusijoje, o negrynos šeimos buvo kur kas patikimesnės.

Pagrindinė ir didžiausia atsakomybė siekiant sutrukdyti užsienio žvalgyboms, užgniaužti nacionalistiniam judėjimui ir ekstremistiniams “išsišokimams” gulė ant SSSR KGB 107 motorizuotų šaulių divizijos vadovybės. Šiam skyriui vadovavo Vladimiras Ryžovas, kuris vėliau, už išaiškinimą užsienio kapitalistinių šalių žvalgybų veiksmų, buvo paaukštintas iki pulkininko laipsnio. Jis buvo laikomas puikiu specialistu, buvo mėgiamas ir gerbiamas net paties TSRS KGB pirmininko armijos generolo v.Kriučkovo. Jeigu ne SSSR suirimas, jis būtų turėję generolo pareigas Maskvoje.

Jam vadovaujant, o tai patvirtina šis asmeninis jo dokumentas (žemėlapis – V.J.), buvo sukurtas ir tiksliai suformuotas agentūrinis tinklas jo atsakomybės zonoje. Ši zona apėmė Vilnių ir jo rajoną, Elektėnus, Žiežmarius, Kaišiadoris, Aukštadvarį, Trakus, Lentvarį, Rūdiškes, Turgelius, Balt. Vokę, Šumską, Nemenčinę, Maišiagalą, Molėtus, Giedraičius, Ukmergę, Paberžę, Širvintas iki administracinės Lietuvos ir Baltarusijos sienos.

SSSR KGB Ypatingojo skyriaus kontrolei priklausė visi SSSR MO (?) SSSR Vyriausybės, Lietuvos SSR Vyriausybės ir SSKP Centro Komiteto ryšių tinklai. Tam pačiam KGB 107-ojoje motorizuotoje šaulių divizijoje priklausė visi šios divizijos lauko ryšių punktai:

-(Zaščiščionyj zagublenyj (?)) divizijos vadavietės punktas 2 km į rytus nuo Lindiniškių kaimo, 15 km į Šiaurę nuo Vilniaus.

-visi ……………….. pulkų punktai, išsidėstę 15-20 km šiauriau nuo Vilniaus,

-………………….priešlėktuvinės zenitinės raketų brigados punktas Visoriuose ir 1 km į rytus nuo Gulbinų,

-Stacionarinis ……………………..Vyriausybinio ryšio mazgas ir Vyriausybės valdymo punktas 1 km į pietryčius nuo Nemenčinės (karo ar SSSR užpuolimo atveju),

-Visi stacionariniai…………………ryšių mazgai Šiaurės miestelyje ir Visoriuose (dislokacijos vietoje),

-Respublikinio karinio komisariato, išsidėsčiusio po žeme Vilniuje po Tauro kalnu stacionariniai ryšių mazgai,

-Vilniaus Civilinės gynybos štabo ryšių mazgai po kinoteatru “Planeta” (atsakingas už šio punkto išlaikymą buvo 379 (samochodno (?)) artilerijos pulko vadas, vėliau – Čečėnijos prezidentas Aslanas Maschadovas,

-Geležinkelio ryšių mazgas Vilniaus centre Mindaugo gatvėje,

-Vyriausybinio (Feldjegerskoi (?)) pašto ryšio mazgas ir SSSR Gynybos ministerijos tos pačios tarnybos pašto mazgas,

-Visi neapsaugoti Lietuvos SSR vyriausybės ryšių mazgai.

Šiame darbiniame žemėlapyje matosi, kokią išskirtinę reikšmę turėjo Pabaltijo respublikos SSSR Gynybos ministerijai, jeigu tam, kad užkirstų kelią užsienio žvalgybų veiklai techninėmis priemonėmis Lietuvos teritorijoje, virš Lietuvos ėjo trajektorijos dviejų karinių kosminių šnipinėjimo palydovų. Vienas palydovas priklausė “ankstyvojo atpažinimo” objektams (žemėlapyje jis žymimas PO raidėmis, o antrasis, žymimas P raide), buvo grynai žvalgybinio charakterio. Jis iš anksto ir labai tiksliai galėjo nustatyti radijo elektroninės aparatūros informacijos perdavimo ar priėmimo taškus, o taip pat galėjo skleisti “trukdžius”. Šie palydovai galėjo veikti ir kitų šalių panašaus tipo karinius kosminius palydovus. SSSR žvalgybos duomenimis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje veikė JAV, FDR, Anglijos, Izraelio ir Vatikano žvalgybos agentai, tačiau aktyviausios buvo JAV ir Vatikano žvalgybos.

Ypatingą dėmesį KGB kontražvalgyba skyrė Vilniaus miestui ir jo apylinkės, Vievis, Kaunas, Klaipėda, Grigiškės, Elektrėnai, Kaišiadorys,, Ukmergė, Nemenčinė, Lavariškės, Lentvaris, Gulbinai-Riešė-Gegneva.

107-osios divizijos Ypatingojo skyriaus viršininko Ryžovo agentūra buvo gana plati. Žemėlapyje jo agentų buvimo vietos pažymėtos skaičiais, tačiau pačiame Vilniuje, Vyriausybės aparate yra kvadratėliai be skaičių – čia ypatingo pasitikėjimo agentai.

Kaune – agentai pažymėti numeriais 011, 019, 018, 020;

Pravieniškėse – 015;

Vilnius – trys, dėl savo aukštų vyriausybinių postų nepažymėti.

Širvintos – 061;

Maišiagala – 031;

Vievis – 042;

Aukštadvaris – 03;

Lentvaris – 05;

Nemenčinė – 01;

Trakai – 04;

Molėtai – 051;

Ukmergė – 054;

Kėdainiai – 039;

Pabradė – 022;

Mickūnai – 07;

Alytus – 017, 09.

Viso, kaip matome žemėlapyje, 23 vietiniai gyventojai buvo aukšto patikimumo asmeniški pulk. Ryžovo agentai. Ir tai tik Vilniuje dislokuotos 107 –osios moto šaulių divizijos atsakomybės zonoje.

Ypatingasis skyrius buvo sukūręs specialią manevrinę grupę(CMGPC (?)), jos judėjimo maršrutai pažymėti juoda punktyrine linija. Šiais maršrutais judanti grupė rinko iš savo agentų griežtai konfidencialią informaciją, o taip pat specialių techninių priemonių dėka fiksavo valstybės veikėjų, pareigūnų pokalbius, bei įrašinėjo kalbas neoficialiuose antisovietinio pobūdžio susirinkimuose. Šios grupės maršrutai: Vilnius-Lentvaris-Trakai-Rūdiškės, Trakai-Aukštadvaris-Semeliškės-Elektrėnai-Žiežmariai-Kaišiadorys,Vilnius-Maišiagala-Ukmergė,Vilnius-Nemenčinė-Sužionys-Visalaukiai-Paberžė-Giedraičiai-…………………-Ukmergė-Širvintos-Maišiagala-Vilnius.

Šiaurės rytuose Kauno miesto SSSR KGB Ryšių pulkas turėjo užduotį: labai stipriomis stacionarinėmis ryšio priemonėmis sudaryti stiprius trukdymus visoms kapitalistinių užsienio šalių radijo stotims, perduodančioms laidas į SSSR iš vakarų krypties.

Tiems atvejams, jei prireiktų imtis nenumatytų veiksmų Vilniuje, Karoliniškių rajone galėjo būti išmetamos radijo elektroninės priemonės, kurios slopintų visokio spektro radijo bangas bei televiziją (SSSR KGB Pirmininko direktyva Nr. 00200, pasirašyta 1989.10.05.)

Fabijoniškėse veikė radiotechninės kontrolės stotis, klausanti eterį naujuose dažniuose.

Sostinėje nuo Vilkpėdės, Tauro kalne, iki Antakalnio (Petro ir Povilo bažnyčia) buvo rajonas, perpildytas galingiausių techniniu priemonių skirtų informacijos rinkimui, čia nuolat kursavo mašinos su radijo elektroniniais prietaisais, reguliariai sustodamos prie aukščiausios Tarybos, vyriausybės, radijo ir televizijos, leidyklų, Prie SSKP CK, o taip pat prie kitų valstybinių ir karinių objektų.

Žemėlapyje pažymėtos vietos, skirtos nenumatytiems (prebyvanija (?)) Specialios paskirties žvalgybai:

I-as rajonas – 15 km į šiaurę nuo Vilniaus, Gegnevos Raudondvario miške paslėpta 107-osios divizijos (zaglublionyj komandnyj) punktas, – gal vadavietė?) ;

II-as rajonas – pačiame kariniame Šiaurės miestelyje.

Šios grupės turėjo veikti ypatingomis sąlygomis tik asmeniškai įsakius vadovybei iš Maskvos. Objektai, kuriuos turėjo šie įsakymai liesti ir priemonės, kurios turėjo būti šiems objektams taikomos buvo apsprendžiami SSSR KGB kontražvalgybos organų.

 Iš šio žemėlapio matoma, kokie kokios jėgos ir priemonės buvo naudojamos radijo elektroninei kontražvalgybai (REP) Vilniaus mieste.

P-325 M-2 objektai arba P-378 – taip pat 2 vienetai, P-934- 6 vienetai, Mi-8 – 2-6 vienetai. Taigi sostinei buvo numatyta 10-14 vienetų …………………

Kauno miestui: P-378 – 1 vienetas; P-405П – 1 vienetas; P388 – 1 vienetas;

P-934 – 1 vienetas. Viso – 4 vienetai…………………….

Rezervas – nenumatytiems objektams: P-378 – I vienetas; CПН-30 – 2 vienetai; СПО-8 – 1 vienetas; P – 405 1 vienetas; P-388 – 1 vienetas; P 934 1-3 vienetai. Viso – 7-10 vienetų ………………… .

Lėktuvas TP-1 (žvalgybos) numatytas pareikalavus Apygardos ypatingojo skyriaus Viršininkui (direktyva –0/0120, pasirašyta 1989.10.15.)

Šis žemėlapis, skirtas veiksmams prieš šnipinėjimą, ekstremizmą ir stichiškiems protrūkiams prieš sovietinį režimą buvo griežčiausioje SSSR KGB kontražvalgybos kontrolėje nuo 1986 iki 1992 metų.     

 

 Pasirašo : SSSR KGB Ypatingojo skyriaus viršininkas papulkininkis V. Ryžovas

 

 

 

Komentarai

 

 

 


 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...