Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

Visiškai slaptai. Egzempliorius vienintelis (1)

2011-01-10 09:06 | Naujienos | Komentarų (41)

Iš slapto žemėlapio, kuriame - suplanuoti SSSR karinės vadovybės veiksmai Lietuvos atžvilgiu 1991-ųjų sausį


Vidmantė Jasukaitytė

Tie kurie daro juodus darbus, veltui galvoja, kad niekas apie juos nesužinos. Sakoma, kad laikas nusineša ir sunaikina viską, tačiau jis nieko nenusineša iš karto. O kartais – net išsaugo.

Kai prieš kelis metus pirmą kartą atvėriau rudą karišką lagaminėlį ir iš ten išėmiau sulankstytus, apdegusiais kraštais karinius žemėlapius, supratau, kad šiame lagaminėlyje kažkada tilpo visų mūsų – trijų su puse milijono Lietuvos piliečių – likimas. Žemėlapiai dar tebekvepėjo dūmais. Jų kraštai liudijo, jog yra išimti iš laužo. Toks laužas tikriausiai degė Šiauriniame kariniame miestelyje, prieš SSSR kariuomenei traukiantis iš Lietuvos. Kažkas tikriausiai apdairiai padėjo juos į pačią deginamų dokumentų apačią. Kodėl? Kad paskui išimtų ir kam nors perduotų? Ar – kad parduotų? Juk išeinančiųjų laukė nelengvos dienos Rusijoje, kur jų niekas labai nelaukė sugrįžtant…

Šiaip ar taip, šių eilučių autorė atliko nemenką darbą, kol juos iššifravo. Teko naudotis gerai išmanančių karinę topografiją paslaugomis. Tikiuosi, kad skaitytojas supras mano karinės terminologijos neišmanymą ir atleis man skliausteliuose parašytus neišvestus žodžius su klaustukais, – bijojau versti neteisingai.

Kuo ilgiau nagrinėjau tuos unikalius dokumentus, tuo labiau kilo vienintelis klausimas: kodėl gi sudarytojai nesiėmė veiksmų, kurie tuose žemėlapiuose numatyti? Kodėl jie nepasielgė pagal iš anksto suderintą planą ir neužgniaužė mūsų laisvės dvasios? Apie tai verta mąstyti. Atsakymas tikrai turi būti nevienareikšmis.

Už žemėlapių jutau stovint galingą, beveik nenugalimą blogio jėgą.

Ir tvyrant nesuprantamą, net neįvardijamą tautos dvasią, su proistorinėmis savybėmis, kurios – tarsi muziejuose – tebesireiškia mūsų mitologijoje, pasakose… Kur mažiausiam ir silpniausiam padeda Dievas, Laima, ir visas probaltų Olimpas tiesos ir gėrio galių.

Tikiu, kad kažkas pajus tą ir šiandien.

Gal būt pajus ir saujelės signatarų nuveikto darbo atspindį – juk be ŠITOS Aukščiausios Tarybos, be ŠITO jos Pirmininko, be ŠITOS pirmos Vyriausybės, jos ministrų… Viskas būtų buvę kitaip.

Nuo to, ar bus įgyvendinti šie planai, priklausė kur kas daugiau negu kas nors tada galėjo įsivaizduoti, – ne vien Pabaltijo likimas. Už šių žemėlapių stovėjo beveik visas paskutinis Europos šimtmetis – vienas baisiausių pasaulio istorijoje – apribojęs, deformavęs, sunaikinęs ir iškreipęs ne tik šimtus milijonų žmonių likimų, bet ištisų tautų bei kontinentų evoliucijos raidą. Tautos išrinktieji deputatai šiuo grėsmingu periodu sugebėjo pasiekti, kad agresiją, smurtą, bei kėsinimąsi į tautų laisvę įtvirtinantys dokumentai atsidurtų istorijos lauže, jie pirmieji iš visų pavergtų tautų, įgalioti savo rinkėjų, sugebėjo pasiekti išsivadavimo de facto ir de jure. Jie parodė pavyzdį ir kelią kitoms tautoms, ir visa tai atliko gana tolimos ateities politikos ir diplomatijos priemonėmis – be ginklo (iki šiol tą sugebėjo padaryti tik Indija, vedama Mahatmos Gandžio, tačiau britų priespauda nebuvo tokia brutali)… Taiki pergalė ir yra ta didžioji vertybė, kuri liudija, jog mes sugebėjome kariauti ateities priemonėmis ir kuriai kaip tik dėl to kada nors bus skirtas tinkamas dėmesys pasaulio karybos istorijoje. Tad šiandien neverta nusiristi atgal, dalyvaujant žudikiškuose karuose ir juos palaikant, nors tai veidmainiškai vadintųsi ir taikdariškomis misijomis.

Šie žemėlapiai įgalioja mus būti pozityviais, teisingais, budriais, išmintingais. Tikėti ir gerbti kiekvieną tautos žmogų, įgalioja kiekvieną gyventi ir dirbti visų labui. Nes šie planai liko neįgyvendinti tikrai ne mūsų fizinio pranašumo dėka.

Išrašas: IŠ VYRIAUSYBINIO EKONOMINIO SPAUDIMO LIETUVAI PLANO

Visiškai slaptai. Egz. vienintelis

Generalinio štabo vyr. operatyvinė valdyba, 91m. Nr.0034

Maršalas Achramejevas

Šis žemėlapis sudarytas pagal SSRS vyriausybės prognozes ir numatomų veiksmų galimybes. SSRS Vyriausybei atrodė, kad politinė padėtis artėja prie to, kad Lietuva, pilnai palaikoma Europos šalių ir Amerikos, glaudžiai bendradarbiaudama su tų šalių spec.tarnybomis, galutinai ruošiasi pasitraukti iš SSRS sudėties 1993-1994 metais (Lietuvos Nepriklausomybės aktas buvo jau pasirašytas 1990 metų kovo 11 dieną, tačiau kažkodėl tai nebuvo laikoma istoriškai jau įvykusiu faktu. – V.J.). Siekiant užkirsti kelią ir kitoms Pabaltijo valstybėms pasitraukti iš SSRS sudėties, SSRS vadovybė paruošė šį ekonominio spaudimo Lietuvai planą.

Plano tikslas: sukurti tokias ekonomines, politines bei bet kurios veiklos sąlygas, kurios praktiškai parodytų, kad Lietuva yra jungtinė SSRS dalis ir atskirai egzistuoti negali, bei nuteikti šalies gyventojus, jog jie yra nedalomos SSSR piliečiai.

Šio plano užmanymas buvo uždaryti Lietuvos administracinę sieną visu perimetru. Šiam planui įgyvendinti buvo pritrauktos visos Pabaltijo karinės apygardos (dislokuota Rygoje), karinio jūrų laivyno Baltijos laivyno (dislokuota Baltijos ekvatorijoje), Raudonosios vėliavos Baltarusijos karinės apygardos (dislokuota Baltarusijos sostinėje Minske, apygardos štabas), oro desantinių dalinių bei karinės-kosminės (oro erdvėje; – SSRS karinės kosminėms pajėgoms priklausė apie 311 kosminių palydovo tipo objektų, dabar šių objektų sumažinta dviem trečdaliais) pajėgos.

Iš šiaurės pusės Lietuvos ir Lenkijos sieną turėjo blokuoti SSRS Valstybinio saugumo komiteto pasienio kariuomenė.

Lietuvos pietvakarių sienos ruožą nuo Vištyčio iki Neringos turėjo kontroliuoti 11-osios gvardijos (obščevoiskovaja armija), išsidėsčiusi Kaliningrado srityje. Kuršių nerija turėjo būti blokuojama tankų padalinio.Geležinkelio mazgą Kybartai-Sovietskas turėjo blokuoti 11 armijos pajėgos. Ruožuose tarp patrulinių postų 24 valandas per parą turėjo patruliuoti šarvuočiai.

Vandens erdvė Kuršių marių-pajūrio zonoje Neringa-Klaipėda-Palanga-Liepoja-Rygos įlanka iki Irbensko turėjo būti kontroliuojama Baltijos karinio jūrų laivyno, pajėgomis ir priemonėmis. Išėję į reidą laivai turėjo patruliuoti išilgai visos pakrantės ir sulaikyti bet kokį išplaukiantį ar įplaukiantį laivą. Sausumos pakrantės ruožą kontroliuoja SSSR KGB kariuomenė, kadangi pakrante eina buvusi SSSR siena.

Sausumos administracinę sieną su Baltarusijos SSR turėjo blokuoti Raudonosios žvaigždės Baltarusijos karinės apygardos (štabas Minsko mieste) pajėgos.Visi keliai vedantys iš Baltarusijos į Lietuvą – saugomi (blok-postami). Geležinkelio mazgai Kėna ir geležinkelis į Baltarusiją blokuojamas Baltarusijos karinės apygardos dalimis. Vietovėse išilgai Lietuvos sienos patruliuoja šarvuočiai ir aviacinės armijos daliniai.

Netikėtai iškilusių problemų sprendimui, o taip pat rezervui buvo palikta parašiutininkų desantininkų dalys iš 76 oro desantinės divizijos iš Pskovo, kuri turėjo būti dislokuota Vilniuje.

Administracinę sieną su Latvija – Pabaltijo karinės apygardos pajėgos.

Radiotechninę, specialiąją ir kitokią. žvalgybą turėjo užtikrinti kosminės ginkluotosios karinės pajėgos, perorganizuodamos vieno iš kosminių objektų virš Lietuvos teritorijos nusitaikymą. ( Tai yra daugiau kaip 30 000 m aukštyje greičiu, lygiu žemės sukimuisi skriejantis kosminis palydovo tipo žvalgybinis prietaisas, sufokusuotas į atitinkamą žemės paviršiaus plotą, galintis labai aiškiai nufotografuoti mažą, pvz. – 5 cnt monetos dydžio objektą; fotografavimo efektyvumas palyginamas su “fotografuojamu” objektu 0,5 m atstumu. Žemėlapyje jis parodytas virš šiaurės rytų Vilniaus apylinkės teritorijos).

Strateginis dujotiekis “Dašava” ir jų kompresorinių stočių perėmimas pavestas 107-osios divizijos (dislokacijos vieta – Vilnius, Šiaurės karinis miestelis) daliniams. “Dašavos” atšakos į Klaipėdą “gynybą” turėjo įgyvendinti 3-oji motorizuota šaulių divizija, dislokuota Klaipėdoje.

Naftotiekio “Družba” magistralė nuo Zarasų iki Mažeikių buvo pavesta perimti tankų divizijos daliniui, dislokuotam Duobelėje, Latvijos respublikoje.

Strateginiai pramoniniai objektai Klaipėdos mieste buvo “atiduoti” 3-jai motorizuotai šaulių divizijai.

Strateginiai pramoniniai objektai Šiaulių mieste “priklausė” aviacijos pulkų padaliniams, išsidėsčiusiems Zokniuose.

Už Panevėžio strateginių pramoninių objektų “apsaugą” atsakė padaliniai iš aviacijos divizijos, dislokuotos Panevėžyje.

Kauno, Jonavos, Kėdainių, Kybartų, Kapsuko, Kalvarijos, Prienų, Alytaus, Vilkaviškio pramoninius objektus turėjo blokuoti 107-oji oro desantinė divizija, išsidėsčiusi Kauno mieste.

Lietuvos sostinę Vilnių ir jame esančias vyriausybines ir valstybines įstaigas turėjo blokuoti ir “saugoti” 107-oji motorizuota šaulių, Vidaus reikalų ir Geležinkelio brigadų padaliniai.

Pabradė, Nemenčinė, Švenčionys, Švenčionėliai buvo “perduoti” Pabradės motorizuotai šaulių divizijai.

Nenumatytų veiksmų atvejams rezervas buvo sudarytas “pritraukiant” 76-ąją oro desantinę diviziją iš Pskovo, dislokuojant ją Vilniuje, kariniame Šiaurės miestelyje 107-osios motorizuotos šaulių divizijos dislokacijos vietoje.

Svarbaus valstybinio strateginio objekto – Ignalinos atominės elektrinės “apsaugą ir gyvybingumą” turėjo garantuoti sausumos grupuotės, Pabaltijo karinės apygardos ir Vidaus reikalų daliniai.

Priešlėktuvinė oro “apsauga” virš Lietuvos teritorijos buvo atiduota etatiniams Priešlėktuvinės gynybos ir Pabaltijo karinės apygardos daliniams.

Oro erdvę virš Lietuvos sostinės Vilniaus ir Ignalinos atominės elektrinės buvo pavesta kontroliuoti Pabaltijo karinės apygardos zenitinei raketinei brigadai, dislokuotai Vilniuje, Visoriuose.

Strateginis tiltas per Nemuną kelyje Tauragė-Sovietskas turėjo būti kontroliuojamas 11-osios armijos, išsidėsčiusios Sovietske, dalių.

Visos geležinkelio stotys ir strateginių kelių bei geležinkelių mazgai pagal administracinių Lietuvos sienų perimetrą turėjo patekti Pabaltijo karinės apygardos pėsčiųjų (?) armijos dalinių kontrolėn.

Tuo atveju, jeigu iškiltų bet kokios nenumatytos aplinkybės, Tauragės mechanizuotas civilinės apsaugos pulkas buvo paruoštas kariniai parengčiai ir turėjo būti panaudotas.

Visų divizijų dalims, išsidėsčiusioms Lietuvos teritorijoje buvo įsakyta organizuoti pažeistos karinės technikos surinkimo ir priėmimo punktus, o taip pat ir lauko ligonines.

Pabaltijo karinės apygardos atskirasis Pontonų-tiltų pulkas, dislokuotas Kauno mieste, taip pat buvo karinėje parengtyje ir pasiruošęs savo pajėgas panaudoti pagal įsakymą.

Kariniai aerodromai bei civiliniai oro uostai turėjo būti kruopščiai saugomi Pabaltijo karinės apygardos (vadovavo gen.pulk.Kuzminas) pajėgomis ir priemonėmis.

Pasipriešinti užsienio techninėms žvalgybos priemonėms buvo visu pajėgumu paruoštas radijo-elektroninės kovos batalionas (įeinantys į 11-osios gvardijos armijos sudėtį, kuri buvo dislokuota Sovietsko mieste, Kaliningrado sr.), o tiesiogiai veikti Vilniuje, atvyko radijo elektroninės kovos iš Baltarusijos karinės apygardos), Baltarusijos (vadovavo gen. Šuvaliovas) ir Pabaltijo karinės apygardos pajėgos.

Pasipriešinimui užsienio žvalgybos, antitarybinėms bei “ekstremistinės ir nacionalistinės” krypties grupuotėmis buvo įsakyta pritraukti SSRS Valstybės saugumo (vadovavo gen. Kriučkovas) ir SSRS Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (vadovavo gen. Korabelnikovas) pajėgas ir priemones.

Šių dalinių (KGB ir GRU) operatyvinių grupių išsidėstymo vietos – Vilniaus m. 107-osios divizijos Vilniaus kariniame Šiaurės miestelyje dislokacijos vieta. (Tai buvo tarsi mini SSRS vadovybė, kur knibždėjo civiliai apsirengusių generolų, – Aut.)

Propagandos tarp vietinių gyventojų organizavimui ir vykdymui vyriausioji SSRS armijos ir karinio jūrų laivyno politinė vadovybė sukūrė grupę, kuriai buvo nurodyta glaudžiai bendradarbiauti su centriniu SSKP CK aparatu, vadovaujamu M. Burokevičiaus.

Propagandai buvo numatyta skirti malūnsparnius iš Kauno karinės aviacijos karinių malūnsparnių pulko. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje įsteigti karines spaustuves pagal karinės padėties etatus, karinių korespondentų ir techninio personalo sąskaita iš vidaus karinės apygardos ir tiesiogiai vadovavimas priklausė 107-osios motorizuotos šaulių divizijos, 7-osios oro-desantinių pajėgų divizijos ir 3-osios motorizuotos šaulių divizijos vadovybės

Vadovavimą kariniams veiksmams trijose Pabaltijo respublikose pavesti SSRS Gynybos ministro pavaduotojui gen. majorui V.Ačialovui.

Šiems veiksmams vadovauti Lietuvos teritorijoje skiriamas Pabaltijo karinės apygardos Viršininko pavaduotojas gen.Ovčiarovas.

Išrašas tikras: vyresnysis karininkas, Generalinio štabo vyriausiosios Operatyvinės valdybos pulkininkas A.Orlovas

Komentarai

 

 

 
 1. Na jau šitą rašęs žmogus supratimo apie kariuomenę neturi jokio.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Gerb. autore, man kyla vienas klausimas: -“Ar Jūs buvote viena iš Tautos ateities forumo (toliau TAF) Prienų regiono steigiamosios konferencijos dalyvių 1991 m. birželio 17 d.” Jei turite sąsajų su anuometiniu TAF, būkite maloni ir papasakokite apie tolimesnį TAF likimą ir kodėl jis nustojo gyvavęs. Kodėl to reikia? Tik todėl, kad 2010 m. biželio mėn. vėl iš naujo buvo įkurtas TAF, kurio pirmininku tapo A. Matulevičius, buvęs Seimo NSGK pirmininkas. Nenorėčiau plačiau komentuoti apie dabartinio TAF veiklą, nes iš jo pasitraukiau prieš porą mėnesių, aiškiai suvokdamas, kad jame dedasi…???!!! Beje, jeigu turėsite noro ir laiko pasidomėti dabartinio TAF veikla tai galėsite pabuvoti jo interneto svetainėje adresu http://www.taf.lt
  Pagarbiai,
  Jonas Mažintas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Jasukaitytės straipsnių neskaitau, tiesiog nejaučiu jai jokios pagarbos.Mano akyse ji susidirbo visam gyvenimui

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Manau, kad nukritusio signatarų autoriteto niekas nepakels, nes garbingas, pasiaukojantis poelgis pinigais ir turtais negali būt vertinamas (kaip signatarų rentos ir žemės sklypai). Bet kas, kiekvienas,budėjęs sausio 13 naktį prie seimo galėjo pasikeist vietomis su signatarais. Prie seimo budėt buvo dar pavojingiau, nei seime.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras