Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį 1991-ųjų metų sausio mėnesio įvykių byloje

2019-03-27 18:24 | Naujienos | Komentarų (3)

Vilniaus apygardos teismas. KK nuotr.

Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija 2019 m. kovo 27 d. paskelbė nuosprendį didelio visuomenės ir visuomenės informavimo priemonių dėmesio sulaukusioje baudžiamojoje byloje dėl 1991-ųjų metų sausio mėn. įvykių. Teismo nuosprendžio paskelbimą tiesiogiai galima buvo stebėti internete.

Byla savo apimtimi, nukentėjusiųjų ir kaltinamųjų skaičiumi yra viena didžiausių baudžiamųjų bylų, išnagrinėtų šalies teismuose. Baudžiamojoje byloje kaltinimai karo nusikaltimais pareikšti 67 asmenims. Juos gynė 126 valstybės paskirti gynėjai. Nukentėjusiaisiais pripažinta daugiau kaip 700 asmenų. Teismui nagrinėti buvo perduota daugiau nei 760 bylos tomų, iš kurių 16 – kaltinamasis aktas.

Karinė operacija buvo vykdoma kelias dienas (reguliariai), skirtingose miesto vietose užgrobiant skirtingus objektus. 1991 m. sausio 11 d. užgrobta KAD Alytaus technikos mokykla, Krašto apsaugos departamento administracinis pastatas, Vilniaus geležinkelio stoties valdymo posto patalpos, VĮ „Lietuvos telekomas“ filialo Tarpmiestinio telefono centro cecho Vilnius-I ir Lietuvos radijo ir televizijos centro Radijo transliacijos patalpos, Lietuvos radijo ir televizijos kūrybos namai bei atsarginės Lietuvos radijo ir televizijos patalpos, iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos sandėlio pagrobti ginklai, užgrobta Ypatingosios paskirties milicijos būrio bazė ir pagrobti ginklai, užgrobtas VRM Policijos akademijos, Sporto ir technikos organizacijos „Vytis“ prie Krašto apsaugos departamento ir kitos patalpos.

1991 m. sausio 11d. du kartus šturmuoti Spaudos rūmai. Sausio 13-osios naktį beveik vienu metu pradėtos TV bokšto ir RTV komiteto atakos. Prie šių pastatų buvo susirinkusios minios žmonių, kurie saugojo įėjimus į pastatus, prieigas prie jų, tikėdamiesi tokiu taikiu būdu sustabdyti agresiją, neleisti kariškiams užgrobti saugomų objektų. Pirmojo Spaudos rūmų šturmo metu civiliams asmenims tai padaryti pavyko, kariškiams nepavyko įsiveržti į pastatą. Netrukus Spaudos rūmai buvo atakuojami pakartotinai, pasitelkus papildomą karinę techniką ir padidinus puolančiųjų skaičių. Prie užgrobiamų objektų tankai ir šarvuotoji technika privažiuodavo iš skirtingų pusių, pagal iš anksto sudarytus planus, nustatytais maršrutais ir atakos buvo vykdomos vienu metu iš skirtingų pusių. Tankų ekipažų nariai apklausų metu nurodė, kad jų užduotis buvo pašalinti kliūtis, nustumti žmones nuo pastatų prieigų, desantininkams atlaisvinti įėjimus į pastatus. Operacijų metu buvo nurodyta pašalinti bet kokio pobūdžio kliūtis, naudoti dūmines užsklandas, šviesti prožektoriais žmonėms į veidus, šaudyti išmušamaisiais užtaisais. Operacijoje dalyvavę oro desanto kariškiai nurodė, kad jų užduotis, kartu su specialiųjų padalinių kariškiais, buvo patekti į pastatus, išvesti iš ten dirbančiuosius, atjungti aparatūrą. Vykdydami užduotį, kariškiai prieš civilius naudojo artimos kovos veiksmus, šaudė į viršų ir į žemę tam, kad pastatus saugantys civiliai atsitrauktų ir netrukdytų vykdyti užduotis. Nors kaltinamieji, dalyvavę objektų šturme bei saugoję pastatus iki 1991 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, neigia užgrobtų pastatų niokojimo ir aparatūros bei kitų daiktų pasisavinimo faktus, tačiau bylos duomenys tai paneigia.

Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nagrinėjamai bylai aktualius nacionalinės ir tarptautinės teisės aktus bei šaltinius, sprendė, kad 1991 m. sausio mėnesį kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos – civilių asmenų užpuolimas bei jų žudymas, sunkių sveikatos sutrikdymų padarymas, kitoks nežmoniškas elgesys su civiliais asmenimis, vykdant ir remiant kitos valstybės politiką, vertinamas kaip nusikaltimai žmoniškumui.

Teismo išnagrinėtos bylos duomenys patvirtino, kad prieš pradedant karinę operaciją buvo žinoma, kad užimami objektai nėra kariniai, saugomi civilių asmenų. Kaltinamieji bei liudytojai (kariškiai) nurodė, jog prieš operaciją objektai buvo žvalgomi, karinės technikos skaičius ir rūšys bei operacijoje dalyvaujančių kariškių skaičius ir junginių sudėtis buvo sudaryti atsižvelgiant į objektus ginančių civilių skaičių. Nei vienas iš kaltinamųjų kariškių neatsisakė vykdyti neteisėto įsakymo, nors, atvykę prie užgrobiamų objektų ir pamatę ten esančias žmonių minias, suprato, kad gali kilti panika, žūti ar būti sužaloti žmonės.

Kolegijos vertinimu, kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos negali būti vertinamos kaip atsitiktinės ar chaotiškos, kadangi civilių asmenų, saugančių objektus, užpuolimus, veikdamos kartu, vykdė gausios TSRS karinių ir VRM vidaus tarnybų pajėgos bei specialiosios paskirties VSK grupės „A“ padalinys. Objektų šturmo metu panaudota sunkioji karinė technika: tankai, šarvuočiai, specialiosios ir sprogstamosios priemonės, taip pat koviniai šaunamieji ginklai, draudžiami 5,45 mm kalibro šoviniai, turintys išcentruotą kulką. Karinė operacija buvo planuota ir parengta iš anksto, žinant, kad užgrobiamus objektus saugo neginkluoti civiliai asmenys. Karinės operacijos metu civiliai kariškiams nesipriešino ir jų neprovokavo, o siekiant išvengti bent kokio galimo ginkluoto konflikto, net ir policijos pareigūnai, vykstantys prie užimamų objektų, buvo nuginkluoti.

Teismas padarė išvadą, kad civilių asmenų nužudymai ir įvairaus sunkumo laipsnio sužalojimų padarymai karinės operacijos metu buvo ne atsitiktiniai nusikaltimai, o nuosekli, iš anksto suplanuota ir numatyta didelio masto ir sistemingo civilių gyventojų užpuolimo dalis, vykdant TSRS bei jos politinės partijos TSKP politiką, kurios tikslas buvo išlaikyti Lietuvą TSRS sudėtyje.

Bendri TSRS jėgos struktūrų kariškių veiksmai atitiko klasikinio pasirengimo puolimui ir jo vykdymo elementus: gautas politinis pritarimas, sukurta vadovavimo piramidė, atliktas pajėgų koncentravimas ir atlikti puolamieji veiksmai. Išlaikyti pagrindiniai puolimo principai – puolimui pasirinktas netikėtas (nakties) laikas, atlikta detali puolamųjų objektų žvalgyba, panaudotos vietovės sąlygos, pasirinktos netikėtos veiksmų kryptys, puolant iš skirtingų pusių.

Skirdamas bausmes kaltinamiesiems, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamieji – ne Lietuvos Respublikos piliečiai, jie negyvena Lietuvoje, todėl jiems skirtinos bausmės sietinos tik su vienu iš bausmės tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje, t. y. su teisingumo principo įgyvendinimu. Įgyvendindama šį principą ir skirdama bausmes kaltinamiesiems, teisėjų kolegija atsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo 1999 m. išnagrinėtoje byloje priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, kuriame kaltinamųjų nusikalstamos veikos už tapačių veikų padarymą kvalifikuotos pagal veikų padarymo metu galiojusį Baudžiamąjį kodeksą ir jiems paskirtos inkriminuotų veikų padarymo metu numatytos bausmės.

Skirdamas bausmes kaltinamiesiems, teismas vertino ir tai, kad iš esmės nėra galimybių konkretizuoti, dėl kurio iš kaltinamųjų veiksmų kilo sunkiausios pasekmės, tai yra civilių asmenų nužudymai bei kūno sužalojimai. Nesant tokių galimybių, teismas taikė vieną iš pagrindinių baudžiamosios atsakomybės taikymo principų, numatantį visų abejonių aiškinimą kaltinamųjų naudai.

Teismas, atsižvelgdamas į nuo nusikalstamų veikų padarymo praėjusį laiką ir kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų apimtį, amžių, sprendė, kad įstatyme numatytų griežčiausių arba artimų griežčiausioms bausmėms paskyrimas kaltinamiesiems aiškiai prieštarautų teisingumo principams.

Teismas nenustatė kaltinamųjų atsakomybes lengvinančių aplinkybių. Kaltinamųjų atsakomybę sunkino tai, kad nusikalstamos veikos padarytos bendrininkų grupėje, visuotinai pavojingu būdu naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas bei šaunamuosius ginklus, dėl padarytos veikos atsirado sunkių padarinių.

Visiems kaltinamiesiems teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes nuo 4 iki 14 metų. Kaltinamiesiems paskirtų laisvės atėmimo bausmių pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžiu paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžios.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos (nuteistiesiems – ir suėjus šiam terminui) gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

VAT inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Tuo metu, po sausio įvykių, teko kalbėtis su pažįstamomis rusų karininkų žmonomis. Jos pareiškė, kad jų vyrai negavo įsakymo pulti protestuojančius žmones(tai buvo ne Vilniuje). O, jei ir būtų gavę, kaip jos sakė, būtų jų nevykdę. Nes išmokyti buvo kariaut su ginkluotais priešininkais, o ne beginkle minia

  Thumb up 5 Thumb down 0

 2. _______JIE GALI PASAULI, O IR PATI DIEVA NUTEISTI !_______

  – Juk elektorato ir ”Dievo isrinktiesiems” yra naturalu tai…
  …ju proteviai ir pati Kristu nukryziavo…

  Nesamone tikra, yra tas nuosprendis ir bendrai tas procesas, kaltinimai…
  Pirmiausiai reikejo bausti didziausius TSRS kolaborantus Lietuvoje – V. Landsbergi ir D. Grybauskaite su ju sebrais. Juk reikia bent jau nusalinti juos nuo politikos.
  Seselis krinta ir Gabriukui kadangi tas juk yra ne tik V. L. anukas, bet ir tos pat partijos narys kaip V. L. Juk sitie pagyvene tai yra Lietuvos zmones, kas reiskia buve didziai parsidave. Juk pvz D. Grybauskaite nepriverte nieks tapti tokio auksto rango ir ekstremizmo lygmens komuniste, kaip ir nieks nepriverte V. Landsbergi tapti KGB agentu ar komunistu ir…po to apsimesti esant didziais Lietuvos patriotais…
  O tie Rusijoje, tai juk buvo ne Lietuvos isdavikai, o TSRS centro atstovai – kariniai ar kt. tarnautojai, funkcionieriai, kurie privalejo atlikti savo funkcija. Butu nenormalu jei jie butu atsisake vien todel kad kazkada gal Lietuvos eks-komunistai ir eks-kagebistai paduos tuos TSRS – Rusijos piliecius i teisma ! Juk tada jie nezinojo kad D.G. ar V.L. taps priesais, juk nezinojo kad jie is tikro buvo apsimeteliai ir TSRS isdavikai…
  Nera tos TSRS jau, nera ir atsakomybiu. Juk pati Rusija buvo auka tos TSRS sistemos, tad prie ko dabar Rusijos pilieciai tik vykde isakymus ?! Juk ne jie inicijavo Tarybu Sajunga !, kuria iki 1991-ju laimino ir slovino D.G. ir iki 1988-ju ta pat dare V.L. …
  Reikia ne teisineti ex-TSRS piliecius uz smurta Sausio Tryliktos ar kt. velesniu ivykiu metu, o dziaugtis kad tada TSRS nebande isvis uzgniauzti Lietuvos ejimo i Nepriklausomybe ir reikia dziaugtis kad TSRS paleido Lietuva praktiskai beveik visai be represiju ir auku…Ciniska, taciau pasakysiu kad nuo gripo ir jo komplikaciju kasmet mirsta gerokai daugiau zmoniu nei zuvo visuose Lietuvos ‘musiuose’ su Rusija po 1988-ju metu… Del Cernobylio ivykiu TSRS laikais zuvo daugiau lietuviu, Afganistane taip pat…
  Dar ciniskiau pasakysiu – kaip nacionaline valstybe Lietuva, juk Rusija galima sakyti tiesiog kad issaugojo, sustiprino ir gerai paruose Nepriklausomybei !
  Na, o tikri asilai Lietuvos Persitvarkymo Sajudzio bei netgi LKP vadovai, Lietuvoje ivykde kazka pan. lyg i holokausta…, kai dabar Lietuvoje yra like daugiau nei 25% maziau lietuviu nei ju buvo 1988-aisiais metais…
  Dabar Lietuvoje padaugejo nelietuviu, nes imigravo ir jie su valdziu dziaugsmu mielai priimami, kai tuo tarpu emigrantai su valdziu dziaugsmu visad buvo isvejami… Kodel isvejami ?! O gi todel kad ta vadinama ‘sovietine’ ekonomika – imones, darbo vietos, buvo griaunamos aklai, neatsakingai ir planingai, su ikvepimu ir tiesiog su inirsiu bei…savanaudiskom paskatom. Argi ne ? Juk prekybos (ne pramones – ekonomikos) monstrai tipo MAXIMA, isaugo deka tu prichvatizaciju ir finansiniu ”aferu” vykdytu su tuo inirsiu ir ikvepimu kuo greiciau tapti milijardieriais, atsikracius tu arsiausiu Lietuvos ”sovietiniu darbo pilieciu”, issiunciant juo i darbus valdzios ponams vakaruose… Kitaip sakant – pardavus savu tautieciu visa milijona…
  Tad kas padare tikra ir didesne zala Lietuvai ?!
  Ar TSRS kariai, koks nors Rusijos generolas, tankas ar kulka ?!
  Aisku kad ne…
  Nors ir zuvo viena antra desimtis Lietuvos pilieciu, apgailekime juos lyg aukas uz Nepriklausomybe, kadangi jie mylejo savo Tevyne !
  …taciau nekente tos auku TEVYNES, tie D.G. ar V.L. su savo politiniais sebrais, nes tarsi karves ar avis isparceliavo jie Lietuvos gyventojus atiduodami ponams vakaruos ir sunaikindami, o ne pertvarkydami Lietuvos ekonomika…
  Todel tie, kurie vadovavo SAJUDZIUI, ju diduma bei velesniu pagrindiniu politiniu partiju vadovai ir mases, Lietuvos valdzios, padare Lietuvai tukstancius, simta tukstanciu kartu didesne zala Lietuvai nei tie is Rusijos (ex TSRS centro) po 1988-ju metu, kuriuos dabar teisia Lietuvos politikai bei teismai !
  Absurdas yra tie teismai tuo metu, kai Rusija yra isvis neteisingai tiesiog kasdien ir jau daug metu, tiesiog terorizuojama Vakaru…
  Savo krastu ir teisingumu jame turetu valdzia rupintis, teismai turetu rupintis, o ne listi vakarams i uzpakaline dali bei matyti savo kaltes del savo paciu problemu tik Rusijoje…
  Geriau pasidomekite ar laimingi tie vaiku pulkai ivaikinti uzsienyje. Manau kad ju tarpe auku gerokai daugiau nei Sausio tryliktaja kai tankai ‘sturmavo’ Lietuvos Nepriklausomybe…
  Pasidomekite geriau kokiu maistu sios ‘nuostabios’ Lietuvos Nepriklausomybes metu maitinami ligoniniu pacientai, pasidomekite kiek tukstanciu lietuviu ismire vien todel todel kad ju BP gydytojai neskiria jiems savalaikiu tyrimu del blogos sveikatos, pasidomekite kodel is ligoniniu dauguma zmoniu ”israsomi” negydyti ar beveik negydyti, kai Lietuvos Sveikatos Minsterija… liguistai taupo biudzeto lesas***…perkant ginkluote kovai su Rusija, kuri paleido Lietuva pati ir taikiai,- juk ne ginkluoto Lietuvos pasipriesinimo metu…
  ***Argi taip buvo TSRS laikais, kuriu agonijoje TSRS ”rezima” vis dar gyne kai kurie generolai, kariai ar tikri komunistai… Dabar kai palygini, tikrai daros suprantama kad buvo ka ginti…ir turbut kad mitingai Lietuvoje butu buve ”UZ TSRS”, o ne PRIES, jei zmones butu zinoje kas bus po to kai isivyraus toji bado ligoninese, ”Nepriklausomybe”…
  Taip, gerai daug kam isvykus svetur,- bet ar Lietuvai geriau ?!
  Ar Lietuvai geriau ?!
  Juk net dauguma vyresniuju tokiu kaip as, liks vakaruos kai Lietuvoje juk ne tik nera darbu pasirinkimo, bet ir isvis vyresniu nereikia, kai atlygiai per mazi…, kai juk Lietuvoje grizes numirsi kadangi negys jei nemokejai inasu SODRAI !
  O kodel automatiskai neiskaito mokejimu bent jau tiems kas i Lietuva atsiunte desimtis tukstanciu Euru kol dirbo vakaruos ir dar dirba, siuncia ?! Juk giminaiciai like Lietuvoje tu emigrantu pervestas lesas tai ne kojinese laiko, o bankuose ir beje, dauguma tu lesu prekybos deka patenka i Lietuvos biudzeta…
  Juk daugelis emigrantu islaiko likusius artimuosius ir atsiuncia tiek kad negautu ”i rankas” like Lietuvoje jei ir turetu darba…
  Na tai kaip grisi i Tevyne kurios valdzia yra amorali ir nors tu juos pinigu uzversk,- visvien ten grizus taves negydys – nori grisk, jei nori mirti be pagalbos…
  Juk tie kas islaike artimuosius Lietuvoje, juk negalejo prisitaupyti tiek kad galetu gydytis ”privaciai” Lietuvoje !… Isvada – daugelis isvykeliu butu aukos jei griztu Lietuvon !
  Ir tik likus Vakaruose jie gales gyventi zmoniskiau…
  Taciau kas is to yra gero, Lietuvai ?!
  Lietuvai, o ne isvykeliams !
  Juk Lietuva musu neturi ir netures…
  …taip iseina kad Lietuvai reikia tik emigrantu lesu, biudzetui ju reikia,- valdziai ju reikia ! Na, o paciu emigrantu,- oi kaip nereikia !
  …stipkit ten, i kur isvykot…
  – kam jusu ‘sovietikai’, vatnikai, reikia !
  …na, o patys landsberginiai ar kirkiliniai yra ”ne sovietikai”, ne ”vatnikai”, ir pasiliko sau teise, ne tik Rusija, bet isvis – visa pasauli ir pati Dieva nuteisti…
  Na ka gi; Dievo ir elektorato isrinktiesiems yra naturalu tai. Juk ju proteviai ir pati Kristu kadais nukryziavo…
  Sugriztu jis,- ir vel ta pat ar dar baisiau, padarytu…
  Nes jie pasiliko teise sau – paneigti savo paciu didziuju nuodemiu istorijas, susiteikti sau Lietuvos didvyriu ir angelu titulus, o visus kitus teisti lyg turint dievu teiseju teises…

  Thumb up 6 Thumb down 0

 3. Norisi tiketi ,kad teismas su tais nuosprendziais tik pajuokavo?? Aukstesnieji teismai gal ras savyje tiesos??? Asmeniskai as manau,kad reikejo bausti griezciausiom bausmem tuos,kurie dave isakyma vykdyti karine agresija Lietuvoje,o tik antru numeriu ar ypu bausti tuos,kurie vykde savo karo vadu isakymus.ir tai,eilini kareivi galima bausti tik tuomet,jeigu pavyksta irodyti,jog kareivis turejo galimybe issisukti,nedalyvauti vykdant karininku isakymus.O dabar gavosi didele pajuoka is tos bylos.Gorbaciovas vartosi tarp Vokietijos ir UK,gyvena prabangu gyvenima su apsauga ir tarnaiciu pulku jevrosojuze,ir lietuvisko teisingumo “ponai”,atsifutbolina aiskindami,kad Rusija neisdave sio pagrindinio perversmo Lietuvoje organizatoriaus?? Jeigu jazova dar nubaude ne didziausia bausme,nors tai pagal ranga antras zmogus daves isakymus kareiviams.O kodel nuo bausmes issutas kgb vadas ?? Ka jis irgi kaip Garbaciovas “nezinojo”ka veikia rusu armijos desantininkai Lietuvoje??neivardintos bausmes ir pagrindiniams teroristams tuo metu terorizavusiems Lietuva,tai veikusio spec padalinio Lietuvoje??

  Thumb up 3 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...