Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 2 Ketvirtadienis
 

Trisdešimt metų Lietuvos nulietuvinimui arba „lenko korta“

2020-02-13 11:23 | Naujienos | Komentarų (2)

Jonas Siaurukas. Asm. albumo nuotr.

Apsaugok, Viešpatie, nuo draugų, o nuo priešų pats apsiginsiu (posakis, tampantis patarle)

Jonas Siaurukas

Sovietų laikais Vasario 16-oji beveik visiems lietuviams buvo ir didžiausia šventė, ir liūdnų apmąstymų metas (kaip Lietuvos karininkija ir Vyriausybė be šūvio pasidavė sovietams ir ne vienas rašytojas ėmė garbinti Staliną ar net išdavė tautą, dalyvavo „prašant“ Lietuvą priimti į SSRS). Taip atsitiko tada ne vien su Lietuva. Latvių ir estų prezidentai net „pasirašė“, o Čekijos prezidentas, grasinant Hitleriui Prahos subombardavimu, pakvietė nacius įvesti savo kariuomenę į likusią po Miuncheno suokalbio Čekoslovakijos dalį.

Lietuvių rašytojams, kai kuriems ir karininkams tada grėsė sušaudymas ar tremtis? Ateitis parodė, kad taip (net kai kuriuos išdavikus ištrėmė). Bet gal Kaunui subombardavimas a la Goering negrėsė? Kai kurie krikdemai, internete skaičiau, svarstė, kad, be abejo, valstietija bus Stalino sunaikinta, vis tik Stalinas geriau, negu Hitleris (o katalikybė, negu tautiškumas?). Įdomi išdavikų ir prisitaikėlių logika, vieną žmogų, simpatizavusį sovietams (o gal bijojusį jų?), girdėjau Sausio įvykių metu kalbant: „Landsbergis nori Lietuvą paguldyti po rusų tankais“. Buvo ir tokių, kurie kalbėjo, kai grįš „lietuvių smetoninė ar buržuazinė “ valdžia, vėl atgis vargas ir tauta nyks dar sparčiau. Bėda ta, kad lietuvybė nyko tada, nyksta ir dabar.

Kai balsavau už europinį referendumą, supratau, kad skubama stoti bet kokiomis sąlygomis į ES dėl ruso baimės ir gresiančios ekonominės katastrofos, kuri buvo visai reali. Aš jau tada neaiškiai jaučiau, kad kai sienos atsidarys (bet kokiu atveju, stojant į ES, ar ne), Vakaruose gyvenimas geresnis, tad ateityje gali išbėgti iš Lietuvos didžioji, energingiausioji tautos dalis. Taip, deja, ir atsitiko, ir gal net be ES taip būtų buvę, nors gal lėčiau.

Pasąmoningai jaučiau, kad, stojant į ES, gali atsitikti ir kita nelaimė, šalia didžiosios nelaimės laisvo žemės – tėvynės pardavimo užsieniečiams. Ta kita didžioji nelaimė yra svetimtaučių imigracija, faktinė naujoji Lietuvos kolonizacija. Žmonės tikėjosi geresnio gyvenimo, kaip Europoje. Ir rado jį, tik ne „laisvoje“ Lietuvoje.

Taigi, kaip pilietis apsižioplinau, jau vien dėl Žemės pardavimo svetimtaučiams galimybės, reikėjo nesutikti su tuo ES diktatu. Būtų užtekę NATO, gal kokios asociacijos su ES. Jaučiu savo kaltę už tą balsavimą, nors tokių piliečių tada buvo daug ir mano balsas, žinoma, nenulėmė.

Visus tuos trisdešimt atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų, visa statistika tai rodo, vyko iš vienos pusės visiškas valdžių abejingumas lietuvybei, iš kitos pusės lietuvių balsavimas kojomis – į Vakarus, į ES, Angliją. Ameriką… Didysis Lietuvos išlietuvinimas. Kodėl gavę laisvę negavom ir atsakomybės jausmo už savo šalį, tautos likimą?

Kartą mačiau, kaip buvo griaunamas vienas buvęs valstybinis ūkis. Iš pradžių žmonės nubalsavo už bendrovės išlaikymą, bet po kelių metų bendrovė žlugo. Netiesa, kad kažkas uždarė jos sąskaitą ar panašiai. Mane aplankydavo naujasis tos bendrovės vadovas (senasis jau buvo spėjęs ją gerokai nustekenti ir taip padėjęs pagrindus savo būsimam ūkininkavimui). Naujasis vadovas, doras, darbštus žmogus, dejavo, kad žmonės nepasikeitė, kaip vogė, taip ir tebevagia, deja, ir jis pats nesugebąs efektyviai ūkininkauti, nes mažai moka už produkciją, nebėra valdiško „kombikormo“ ir pan. Tada jis pasakė: „duok baudžiauninkui laisvę, tai pats save sužlugdys…“

Panašiai ir atsitiko. Dabar to buvusio ūkio teritorijoje yra tik keli stambūs bei vidutiniai ūkininkai. Pas juos dirba tik keletas žmonių, o anksčiau dirbo trys šimtai.

Gyvenvietėje gyveno apie tūkstantis žmonių. Dabar dauguma liko tik seniai bei senelių prižiūrėtojai, keli savivaldos valdininkai. Jaunimas emigravo. Pašto nebėra, mokyklos ir mokytojų taip pat. Kai kurie ūkininkai tvarkosi vargingai (pieno supirkimo kainos labai mažos), bet vienas net tapo milijonierium. Gavo ir ES paramą. Pavyduoliai liežuviai kalbėjo, kad tuo metu kaime šlaistėsi keli pusgirčiai ponai iš Vilniaus… Nereikėtų pavydėti broliui lietuviui sėkmės, jo protėviai irgi buvo gabūs turtingi smetoniniai ūkininkai. O pirmasis milijonas dažniausiai visur turi savo paslaptį…

Nesinori net kalbėti apie išvogtus, suniokotus, pusdykiai parduotus ar net už dyką atiduotus ūkius ir gamyklas, apie nevykusius ir per brangius ar korumpuotus projektus, apie tuščiai švaistomą ES pagalbą (Žr. R. Musnicko laidą apie būsimą ES paramos sumažinimą). R. Ozolas („Nacionalizmas -tai tikrasis humanizmas“, žr. guglą) suskaičiavo kelis šimtus milijardų nuostolių. Tas pats R.Ozolas sakė, kad Europa neleis mums mirti badu Europos centre…

Tikrai, gyvenam tarsi vakarietiškai. Nebadaujam (ką valgom, paklauskit daktaro), apsirengę dauguma dėvėtais skudurais. Bomžams labai gerai, nusikaltėliams -nors ne kurortai, kaip Europoj, – bet irgi ,net nužudžius šeimos tėvą už pinigus, išlieka šansai (tapus krikščioniu) išeiti į laisvę.

Bet tiems, kurie norėtų veikti, kurti, dirbti, gyventi laisvai, nepriklausomai, blogai, nes valdžiai, pasirodo, ES neleidžia remti tautinį ūkį (K.Glaveckas per LRT radiją). Tai naujų laikų ideologija. Perestrojkos pabaigoje skaičiau dviejų žydų – Amerikos ir Sovietijos – diskusiją apie būsimą ūkį. Sovietas sakė, kad reikia remti tautines laisvas valstybes, kurti jų pramonę, amerikonas atsakė jam, kad „esi blogas marksistas, ūkis turi būti globalus“ (amerikonas teisus, skaitykit marksistus ir apsidairykit aplinkui). Bet kas po to?

Propaguojamos netikros vertybės – laisvė pirkti, parduoti, parsiduoti, bet ne atsakomybė savo tėvams, protėviams, tautai.

Globalaus ūkio valdymo pagrindas – finansai, bankai – tikrosios vyriausybės. To pagrindas – skolos.

Smulkus, tautinis ūkis negali atsilaikyti prieš tokius pinigus, turi didelių sunkumų vystyti savo gamybą, parduoti produkciją. Tai ir yra postmoderni kapitalo imperija.

Viskas būtų neblogai, jei nebūtų antitautiška, neekologiška – ir ūkis, ir politika. Mums blogiausia, kas atsitiko, ne vien pas mus, bet savi marškiniai arčiau kūno, tai visapusiška nulietuvinimo ir Lietuvos išlietuvinimo politika laisvoje Lietuvoje. Kodėl taip atsitiko? Kodėl net senelis V. Landsbergis nepajėgė perauklėti savo anūko G. Landsbergio, kad jis taptų tautininku, o ne liberalu (ir aš kol kas nepajėgiu)? Sunku plaukti prieš srovę.

Kad bent nebūtų bijoma žodžio „tauta“, kad bent ugdymas mokyklose būtų lietuviškas, kaip sakė J. Aistis, lietuviškai nudažyta istorija.

Koks ugdymas, istorija, kas vyksta rusiškose, lenkiškose Lietuvos mokyklose? Berods, A. Juozaitis sakė, kad švietimas – svarbesnė ministerija, negu gynybos. Bet ministerija faktiškai nevaldo ugdymo proceso, jame direktorių savivalė ir savivaldybių avivalda (S.Poškus). Kai avis gano kosmopolitai, o avys klusniai klauso avinų…

Rezultatas – trisdešimt metų lenkinama Rytų Lietuva, o Klaipėdoje rusų mokyklose nevykdomas jų sulietuvinimo darbas. Nieko nedaryti – irgi nusikaltimas lietuvybei. Tą įrodo „pergalės dienos“ šventimas Vilniuje, Klaipėdoje.

Ar jaunieji rusai žino tiesą apie savo ir Lietuvos istoriją? Ar tapo lojaliais Lietuvai? Ar žino, kad keli milijonų rusų mirė badu jau po „pergalės“? Ar žino, kad lietuviai daug prisidėjo prie rusų tautos išsaugojimo? Rusai ir baltarusiai, ukrainiečiai, jūs esate mums skolingi.

Kai kurie jų gal ir norėtų tapti Lietuvos patriotais, bet dauguma gal bijo? Kas čia per tvarka, kad taip sunku būti lietuviu Lietuvoje, kad taip nesiseka lubiams, marcinkevičiams, nekalbant jau apie kitataučių kilmės piliečius, norėjusius tapti lietuviais? Tad ko stebėtis, kad mažumos, deja, dar ne visos suvokia ar jaučiasi esančios Lietuvos mažumos, o gal tik didžiųjų tautų „žmogeliukais“.

Reiktų iš esmės pakeisti ne tik ugdymo, bet ir visos Lietuvos valdymo sistemą, kad ji dirbtų lietuvybės ugdymui. Ir ne tik ugdymo, vienas žmogus pasakojo, kad ne visur Rytų Lietuvoje matoma Lietuvos TV, o lenkiškos TV transliavimas už mūsų pinigus yra nelietuviškai nudažyta TV. Gal ir raidyną, kaip ir Pliaterytės paminklą, paversim lenkišku? Gal ir J.Pilsudskį, kai kurie jį savo nacionalizmu ir šovinizmu bei klastinga veikla prilygina naciams, imsim laikyti pavyzdiniu lietuviu? Gal ir orlenams leisim daryti, ką tik nori (normalios valstybės kontroliuoja net ir svetimšalių monopolijas savo teritorijoj, neleidžia išvežti kapitalo, stebi, ar jos nepaperka valdininkų ir t.t.).

O apie Mažąją Lietuvą, „Kaliningrado sritį“, visai tylim. Pav., vienas istorikas gavo dovanų žemėlapį, kuriame patys vokiečiai nurodo, kiek daug lietuvių gyveno Rytų Prūsijoje, bet apie tai „nebumbuliuoja“ kažkodėl. O juk toks žemėlapis seniai turėtų būti žinomas kiekvienam lietuviui, kiekvienam moksleiviui. Kaip ir žinios apie Rytų ir Pietryčių Lietuvos nutautinimo istoriją. Mažosios Lietuvos istorija ypač svarbi. Juk Mažosios Lietuvos statusas, jei tautinės jėgos atsigaus Vokietijoje, ateityje gali ir pasikeisti. Lenkai bus pasirengę, gal jau dabar treniruoja „savanorius“, o mes, ar bent teisiškai, diplomatiškai ruošiamės?

Daug jaunų, energingų lietuvių tapo emigrantais. Kodėl mums nepadaryti lietuvio kortos, kaip kad lenkai padarė „lenko kortą“? Kodėl kiekvienam pasaulio lietuviui (ir tik jam) neduoti jos ir tam tikrų privilegijų ir pagalbos? ES neleis? O gal leis? Juk švietimą lyg tai dar kontroliuoja nacionalinės Vyriausybės. Teoriškai. O kas kontroliuoja švietimą (ir ne tik) Lietuvoje?

Ar gina lietuvybės ir tikro teisingumo idealus ir saugumas bei policija? Matyti visur globalizmas ar liberalizmas, ar juo prisidengiant, didžiųjų „draugų“ šovinizmas bei pataikavimas jam. O gal neturi valdžia „instrumentų“. Pati kalta, nes, girdėjau kalbant vieną žmogų, išmanantį teisę, kad teisėsauga ne taip valdoma, kai net policija negali apginti savo surinktų įrodymų, o prokuratūra net viršesnė ir už teismus…

Tarptautinė teisė po antrojo pasaulinio karo labai pasikeitė. Labai svarbus precedentas yra tai, kad de facto (Izraelis, Lenkija) tautų teisės atgauti prarastą teritoriją senatis tapo dviejų tūkstančių metų senumo. Izraelio premjeras pasakė, jei kyla klausimas, kam priklauso žydų žemės, tegul paskaito Bibliją. Tokia pažiūra labai paranki baltams, žydams, keltams, indėnams, kitiems, seniai praradusiems savo teritorijas. Tegul paskaito visi istoriją, archeologiją, genetinę archeologiją.

Teisė be jėgos nedaug reiškia, bet, kas žino, gal pasaulyje įvyks stebuklas, bus kada nors ginami ne tik maži žmonės, bet ir mažos, nykstančios tautos. Nearti lietuvybės dirvonai, apleistas(mačiau vieną išmestą) didysis žodynas… Ką daryti?

LR turėtų paskelbti, kad lietuvių tauta dėl globalizmo ir kt. priežasčių labai sparčiai nyksta. Tą rodo visos statistikos. Paprašyti pagalbos, supratimo. Paskelbti, kad tarptautinės sutartys galioja LR teritorijoje tik priėmus mūsų Seimui atitinkamus įstatymus, o ne tiesiogiai, vien jų ratifikavimu. Tai reikštų, kad mes laikomės Konstitucijos, kad mūsų teisė viršiausia, kad mes išsaugom teorinį suverenumą.

Reikia rasti galimybes remti nykstančius lietuvius visų pirma ir taip, kad jie nenyktų, o ne didžiųjų tautų „mažumas“. Visomis išgalėmis priešintis imigracijai, kaip pačiam pavojingiausiam procesui, išstumiančiam lietuvius iš Lietuvos.

Svarbiausia, kad Lietuvoje kiekvienas lietuvis būtų išgirstas, paremtas, laisvas, turintis teisę veikti. Dabar juk (net V. Landsbergis rašė) nėra teisės net kibirą smėlio ar molio išsikasti.

Ir nereikia to dekoratyvumo, gėlių ant žuvusių paminklo ceremonialo. Atiduokim tuos pinigus jų šeimoms. „Geriausias paminklas didvyriams tebus – tik vykdymas jų idealo“ (J.Janonis). Jėgos struktūros irgi neturėtų būti dekoratyvinės. Savanorystė jose turėtų tapti masiška. Beje, ir „aniems“ Lietuvos savanoriams buvo mokama, duodama žemė.

Kuo didesnė tauta, deja, tuo didesnė šovinizmo grėsmė iš jos pusės. Gal todėl Lietuvoje vienas politikas su lenko korta prie širdies vis puošiasi didesnės tautos- agresoriaus kokarda ir nepavargsta tvirtinti, kad tai yra krikščioniška civilizacija.

Krikščionys turi gerbti mažųjų teises. Ar tą daro Rusija? Jei Putinas būtų rusų draugas – krikščionis , tai jis būtų atsiprašęs ukrainiečių už sovietinį išmarinimą badu, o Mažosios Lietuvos lietuvių už jų ištrėmimą ir žudymą bei prievartavimą ir palikęs jiems Krymą, o mums, kaip Stalinas, pasiūlęs Mažąją Lietuvą.

Tokia Rusija galėjo tapti net NATO nare ar asocijuota nare, jai šalia Kinijos būtų taip daug saugiau, negu dabar yra.

Dar apie mažumas. Mažumos, ypač jei šalia yra jas ginanti kariuomenė, dažnai tampa labai pavojingomis pagrindinei tautai; jei jos sparčiai dauginasi, dar labiau. Taip atsitiko Kosove, kur albanų tapo dauguma. Tad vadinti jas „turtu“ vargu ar politiška. Net Amerikoje kyla tokios grėsmės. Ką darys Amerika, jei meksikiečiai norės atskirti nuo jos keletą valstijų? Taip gali atsitikti ir Europoje. Ir Rusijoje, beje, kai kinų Sibire taps milijonai…

Naujų mažumų klausimas ES irgi labai aktualus. Atvykėliai gauna neproporcingą pagalbą, skriaudžiami vietiniai seni gyventojai. ES nesugeba sukurti savo placdarmo Šiaurės Afrikoje ir taip radikaliai išspręsti problemą. Vienas kultūrinis antropologas rašė, kad žmonijos rasių ir porasių raida labai nepalanki europiečiams, kad reiktų specialių priemonių jiems gelbėti. Tik Rusija dar šiek tiek laikosi prieš naująją migraciją, bet ir tai ne visur (Sibire plinta kinai). Todėl lietuviai turėtų ieškoti kontaktų su tomis Europos jėgomis (alternatyva Vokietijai ir pan.), kurios priešinasi Europos nueuropinimui.

Visos tautos, rasės, kultūros vertos pagarbos ir žmoniško elgesio. Ar tai reiškia, kad turi egzistuoti laisvo apsigyvenimo bet kur teisė? Ji reikštų, kad turtingieji įgauna ypatingas teises, nes teisė laisvai apsigyventi reiškia ir teisę nusipirkti žemės. Tai sukelia didelius pavojus tautoms, kurios lėčiau dauginasi, blogiau organizuotos. Net aukštas pragyvenimo lygis joms tampa pavojingu, nes nuo to imigracija tik didėja.

Taip atsiranda naujas, globalinis imperializmas, kai turtingieji per žemių supirkimą, o sparčiai besidauginantys per plitimą, gali užkariauti kitų tautų teritorijas. Jei Izraelis leistų laisvai parduoti žydų žemes, tai arabų šeichai jas nupirktų ir joks sionistinis patriotizmas nepagelbėtų. Nes visi juk nori tapti milijonieriais… Net jei dėl to tektų parduoti savo tautą. Tokia dabar pasaulinė religija.

Bet ar tikrai nauja? Ar Mozė neįspėjo dėl Aukso Veršio garbinimo (tas aktualu visoms tautoms)?

Vienas vokietis pasakė, kad jų srovė yra už žydus Izraelyje, vienas žydas atsakė, kad apsaugok , dieve, nuo tokių draugų, o nuo priešų patys apsiginsime… Rusų caras sakė, kad jis turi tik du sąjungininkus: karinį laivyną ir sausumos kariuomenę. Mažai tautai labai svarbūs yra sąjungininkai. Kur mums rasti gerų sąjungininkų, tikinčių, kad ir teisė yra jėga ir kad visos tautos turi turėti teisę išlikti.

Komentarai

 

 

 
  1. Mūsų sąjungininkas manau turi būti smegenys ir žmogaus savigarba. Jei tu pats savęs negerbi ir pasiduodi naikinamas tai taves manau niekas ir negerbs. Pvz. Žydai Izraelį pripažino tautine valstybe kur tik zydams priklauso, kiti atėjūnai. Ar daug kas viduriuoja iš Lietuvos zydu, kad tai nacizmas? jus man pasakykite kur savigarba aukščiausiu vadovu jei lietuvis, negali vesti savo vaiko į lietuviška darželį ar mokykla? Jus man pasakykite nors viena pasaulyje valstybe išskyrus Lietuva, kad finansuotų mažumas švietime, bet neskirtų lietuviams . Aš manau vyksta Tautos genocidas. Net okupacijos laikais to nebu. Dabar lietuviai kaip rašo spauda yra diskriminuojami Vilniaus krašte

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. siaurukui berasciui,ne sovietu laikai,o tarybiniai,negi dar iki siolei neismokai si zodi isversti lietuviu kalba

    Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 7
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...