Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 13 Ketvirtadienis
 

Tremtiniai ir politiniai kaliniai reikalauja paviešinti su trėmimais ir suėmimais susijusiųjų pavardes

2018-02-20 15:48 | Naujienos | Komentarų (26)

T.Burauskaitės prašoma paskelbti tremtinių sąrašų sudarytojų, tardytojų, kalėjimų prižiūrėtojų, teisėjų, prokurorų, stribų, su suėmimais ir trėmimais susijusių skundikų, MGB ir NKVD narių pavardes. Nuotr. iš lrp.lt

Kiek metų įvairiais pareiškimais,  garsiomis kalbomis iš konferencijų tribūnų buvo kalbėta apie desovietizacijos būtinumą. Tai ypač jautri tema nuo sovietinių represijų  nukentėjusiesiems ir jų palikuonims.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus nariai vasario 10 d. įvykusiame susirinkime vienbalsiai konstatavo, jog mes nebesulauksime, kol bus teisiami sovietiniai nusikaltėliai ir atsakingi pareigūnai. Daugelio jų jau nebėra šiame pasaulyje. Jie ramiai ilsisi Lietuvos ar savo istorinių tėvynių žemėje. Politiniai kaliniai ir tremtiniai negali abejingai žiūrėti, kaip viešai niekinamas laisvės kovotojų atminimas, o sovietiniai kolaborantai – heroizuojami.

Pabrėždami, jog turi būti žinomi  Lietuvos žemei ir jos žmonėms nusikaltusių okupantų ir aktyvių jų talkininkų vardai,  susirinkusieji priėmėme šią rezoliuciją:

Lietuvoje nebuvo vykdoma desovietizacija. Todėl vis garsiau prabyla žiaurių sovietinių nusikaltimų teisintojai. Pastarųjų metų vienas iš ryškiausių prosovietinių akibrokštų buvo istoriko Henriko Šadžiaus dvitomė monografija „Tautos drama (1939-1953)“. Joje nedviprasmiškai pateisinama sovietinė okupacija, laisvės kovotojams priskiriama kaltė už vykdytas sovietines represijas, kurių aukos buvo mūsų tėvai ir seneliai ir esame mes, čia susirinkusieji.

Ypač skaudu, kad prosovietiniu ruporu kartais tampa ir nacionalinė televizija (LRT). Turime galvoje sausio 30 d. transliuotą Virginijaus Savukyno laidą „Istorijos detektyvai“. Joje buvo išsityčiota iš Lietuvos laisvės kovotojų, jie prilyginami sovietinei reokupacijai tarnavusiems teroristams ir diversantams.

Laidos vedėjas kalbėjo taip, lyg būtų nieko negirdėjęs apie taikių kaimo gyventojų žudynes, neskaitęs fundamentalaus istoriko Rimanto Zizo darbo „Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.“ (2014, 607 psl.). Remdamasis gausia archyvine medžiaga, lietuvių ir kitų tautų autorių publikacijomis, R. Zizas teigė, jog „sovietiniai partizanai veikė kaip Lietuvos valstybingumo priešai, nusikalstamo stalininio totalitarinio režimo atstovai ir nešėjai, SSRS okupacinė jėga./…/ Sovietinių partizanų veiksmai „turėjo karinių nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui požymių“ (p.550).

Jie paliko kraujuojančių žaizdų, kurios žiojėja iki šiol. Už kiekvieną diversinę jų akciją nacistiniai okupantai šaudydavo įkaitus – lietuvius, gudus, lenkus – ir net bausdavo ištisus kaimus. Jų apiplėšti valstiečiai, kurie negalėdavo pristatyti visos maisto produktų prievolės, buvo griežtai baudžiami – įkalinami ir net sušaudomi. Sprogdindami tiltus, įmones, geležinkelio bėgius, jie griovė ir šiaip nuo karo veiksmų nukentėjus kad ir okupuotos Lietuvos ūkį. Susirinkimo dalyviai kreipiasi į LGGRT centrą reikalaudami:

1) Paskelbti tremtinių sąrašų sudarytojų, tardytojų, kalėjimų prižiūrėtojų, teisėjų, prokurorų, stribų, su suėmimais ir trėmimais susijusių skundikų, MGB ir NKVD narių pavardes.

2) Paskelbti Antrojo pasaulinio karo metais teroristines ir diversines akcijas vykdžiusių sovietinių partizanų pavardes, įskaitant 1944 m. pabaigoje ir 1945 m. pradžioje vykdytas baudžiamąsias akcijas“.

Dokumentas įregistruotas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Su dokumentu galite susipažinti čia: Rezoliucija

Irena Tumavičiūtė

Komentarai

 

 

 
 1. Ar dokumentas buvo adresuotas Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijoms?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. dėl „partizanų”.
  Šiuo atveju galime kalbėti tik apie partizanus kabutėse!
  Sovietai puikiai suprato,jog po pirmųjų trėmimų mitas apie Stalino saulę išsklaidytas, todėl iš anksto pasirūpino „iš Lietuvos gelmių” gimusios „lietuvių tautos valios” būti jų okupuotiems IMITACIJA. „Partizanai” buvo kadriniai kariškiai, specialiai ruošti diversijoms užsienio šalyse. Jų užduotis buvo ir kuo daugiau vietinių „nutildyti” (brancovskajų žodžiais tariant). Jie atskraidinti iš RU ir nuleisti čia parašiutais, o vietose pasipildę 5-sios kolonos kolaborantais, kad būtų bent kiek ir „vietinio kvapo” – juk reikėjo, kas iš vietos gyventojų duoklę surinks jiems pragyventi, kas surinks aktualią informaciją iš Lietuvos. O paskui tie „partizanai” ir kolaborantai turėjo personalinių pensininkų statusą su visomis jo privilegijomis, vaikščiojo lyg Brežnevas ordinų ir medalių „šarvais” apsikarstę, nuolat „fašistams” nežinia už ką grasindami ir reikalaudami sau visokiausių privilegijų, nes, jei ne jie, tai čia būtų… O kas gi būtų? Būtų mažiau išžudyta, gyvų sudeginta! Tokioms užduotims net rusų karys nelabai tinkamas. O jie – kadriniai – spec. mokyklas praėję veikti prieš taikius vietos gyventojus, gal niekada net šautuvo rankoje nelaikę.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. ARVYDUI 2018-02-22 23:48
  Dėkui Arvydui, tačiau čia išvardinta teroristų tik menka procento dalis. Ne tik archyvuose, bet komunistinėse enciklopedijose panašių veikėjų mirga tūkstančiai (turiu omenyje ne tik žydus). Paprastai jie vadinosi „revoliucinio judėjimo dalyviais,“ „administraciniai darbuotojai.“ Ką ir bekalbėti apie 1917 m. perversmo vykdytojus Peterburge prieš demokratėjančią Rusiją, represinių struktūrų vykdytojus GULAGe, ČK, OGPU, NKVD – KGB struktūrose ir t.t.

  V. LADUI 2018- 02-22 17:06
  Kokius čia mini „partizanus“? Iš konteksto matosi, jog turi omenyje DIVERSANTUS. Taip pat ir dėl „vokiškų fašistų“. Nėr ko slėpti, jog tuo maskuoji NACIONALSOCIALISTUS (t.y. nacionalinius socialistus, skirtingai nuo internacionalinių).
  Nepriklausomos Lietuvos pilietis neturėjo jokios intencijos renti bolševizmo imperiją arba hitlerinę Vokietija.
  Meluoji. Tauta žino ką veikė: ji priešinosi okupantams. Ir sakyti drąsu: tauta didžiuojasi savo didvyriais. Nedrąsu tik beraščiams niekšams – „istrebiteliams“ (stribams).

  AZ 2018-02-21 20:06
  Partizanų sąrašai ir nukentėję nuo okupantų mums žinomi ir jie vieši. Va. Tik šviesos ir tiesos bijančių niekšų sąrašai išgabenti į Rusiją. Iš virš dviejų šimtų tūkstančių kolaborantų išdrįso prisipažintį tik virš tūkstančio. Ir dabar jie atlieka pogrindinių žiurkių funkciją.

  KLAUSIMUI 2018-02- 21 16:21
  Lietuvoje nebuvo jokių „kolūkių“. Buvo kolkozai. Tai okupuotos šalies baudžiavinio išnaudojimo forma, kuri tiko ir bolševizmui ir naciams. Kolektyvizmu būtų galima pripažinti bolševikinę „teisę“ ir bizūnuoto brigadininko varymu dirbti.
  Kolkozų turtas, tai Lietuvos valstiečių (tame terpe ir tremtinių) nusavinti pastatai, gyvuliai. Tų nelaimingų pasmerktų, kurių nuosavybę pakartotini išgrobstė daugumoje partines mokyklas baigę kolkozų pirmininkai pri(ch)vatizacijos metais.

  REMIUI 2018-02-21 09:21
  Tik nereikia skaldyti Lietuvos piliečių vienybės. Nuketėjo tie ir anie. Tremtiniai išvežti Sibiro kolonizavimui ir ekonominei eksploatacijai. Jų turtas rekvizuotas kolkozams ir išgrobstytas stribų. Dori Lietuvos piliečiai partianus rėmė be jokio raginimo. Gi beraščiai bolševizmo kolaborantai ėjo pirmininkauti, kad prievartos forma Lietuvos gyventojai savo darbu atiduotų duoklę Kremliaus imperialistams.
  O apie lietuvių kovas su naciai, tai rašyta daug, tik pats neapsiskaitęs. Pavyzdžiui pasiskaityk Br.Kviklio LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 1941 – 1944 (Memmingenas, 1946). Lietuviai buvo kalinami Štuthofe ir kt. koncentracijos stovyklose. Tačiau nepalyginamai daugiau GULAGe. Tik ereikia čia priešinimąsi perkelti tautoms. Priešpriešą sukuria imperialistinių ideologijų kūrėjai ir tų (agresyvių, imperialistinių) ideologijų įgyvendintojai.
  Apie nacionalinius socialistus mažiau rašo, nes „internacionalinio“ komunizmo nusikaltimai nepalyginamai didesni. Komunizmo aukos skaičiuojamos kažkas apie 100 mln.
  Be to dar kyla klausimas, ar nacionalsocializmą neišprovokavo bolševizmo teorija ir praktika? (Veimaro respublika. Pasaulinė proletarinė revoliucija. Proletariato diktatūra, Leninas – viso pasaulio darbo žmonių vadas, Maskva – sostinė, …)
  Visgi pats menkas politikas, nes imperializmą susieji su nemokama bilieto kaina (Į Sibirą?).

  (Be vardo) 2018-02-21 10:15
  Dalinai pritariu, tačiau … Va, tie rusai irgi nukenčia, nes jie “savos“ valdžios mulkinami. Valdžia nuo jų slepia istorijos šaltinius. Užslaptinti archyvai. Jie neprieinami mokslininkams ir visuomenei.

  JERONIMUI 2018-02-21 12:37
  Na, pagalvosiu. Bet Kremliaus „išlaisvintojams“ to ginklo (tarp kita ko pasivogto) ir nereikėjo panaudoti, nes Ruzveltas su Čerčiliu gražiuoju Stalinui užleido Rytų ir Vidurio Europą. Be to dar buvo vykdytas lietuviško etnoso genocidas Mažoje Lietuvoje.

  LIONE‘i 2018-02-18 06:49
  Tikrai esi me mūsiškis. Manau, kad tokiais turėtų susidomėti Lietuvos teisėsauga.

  O KAIP SYSALŲ BYLA?… 2018-02-20 22:53
  Ekonomistų ir prokuratūros reikalai. Jeigu kažkiek išmanai, tai nedelsiant kreipkis į prokuratūrą.

  NUOGIRDAI 2018-02-20 22:58 ir ? 2018-02-20 23:28
  Nuogirdos ir gandai ne straipsnio turinys.

  KELMUI 2018-02-20
  Tremtiniai ir kaliniai daug ką prarado ir daug neranda. Jų nuosavybę bolševikai išdalino latrams (kad įtiktų „proletarams“). Taip, tremtiniai (daugumoje žemdirbiai, mokytojai, nekalti vaikučiai, seneliai, …) bolševizmo ir komunizmo metais buvo diskriminuojami. Tarp jų beveik nėra humanitarų, buvo uždrausta daug profesijų, neleidžiama studijuoti aukštose mokyklose, … Tremtiniai buvo darbštūs. Juos gerbė net Siibire. Juos prie valkatų ir sribų kurie tikrai nekaip dvokia, nepriskirsi.

  OLITAI 2018-02-20 17:26 ir PILIEČIUI 17:26
  Be abejo, tačiau jie bailiai. Žymi dalis dokumentų išgabenta į Rusiją, dalis sunaikinta, Aršiausi Rusijoje ir pabėgo į Izraelį. Prisipažinti bijo. Yra ir tokių, kurie tarnauja Lietuvai, …

  JERONIMUI 2018-02-20 17:25
  Jeronimai, nors ir tiesą sakai, Lietuva ne Vakarų Vokietija. Visgi iš imperijos išsikapstėme.

  Kitų neminėsiu.

  Kadangi šiais laikais šventovėmis tapo bankai, o dievais pinigai, kreipčiausi į dar išlikusių žmonijos religijų tikinčiuosius klauptis ant kelių (kaip tai daro semitai arabai)ir maldauti savo dievus, kad jie susėstų už apskrito stalo ir nutartų spręsti visus klausimus taikiu būdu (be karų). Tebūnie žemėje taika!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI, LIETUVŠAUDŽIAI – žydų tautybės sovietų saugumo karininkai, „raudonieji naciai“, po 1945 metų „fanatiškai dirbo“ sunaikinant okupuotoje Lietuvoje per milijoną lietuvių.
  Klastingi kaltinimai „antisemitizmu”, nutylint, neigiant žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas.

  ŠTAI KAS ORGANIZAVO LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINIMĄ,GENOCIDĄ:

  1. Berkovičius Levas Lazarevičius – saugumo papulkininkis, MGB Vilniaus valdyba.
  2. Bidinskis Michailas Grigorjevičius – saugumo kapitonas, MGB A valdyba.
  3 Blochas Gilelis – saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judėjimu), gimė Biržuose 1908 m.
  4. Breneris Moisiejus, gimė 1909 m. Utenoje, MGB tardytojas.
  5. Demba Icikas, gimė 1901 m. Pumpėnuose, NKGB 2 sk.
  6. Dušanskis Nachmanas, gimė 1919 m. Šiauliuose. MGB 2N sk. Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą – SLAPSTOSI IZRAELYJE.
  7. Faktorauskas Volfas, saugumo majoras, NKVD finansų viršininkas.
  8. Feigelsonas Grigorijus, NKGB A skyrius.
  9. Finkelšteinas Leonas, g. 1922 m. Kaune, NKGB operįgaliotinis.
  10. Frenkelis Chaimas, g. 1921 m. Kybartuose, MGB Šiaulių sr. valdybos 2 sk.
  11. Gamzė Chanonas, saugumo kapitonas.
  12. Goldbergas Isakas, g. 1900 m. Vilniuje, saugumo kapitonas.
  13. Grožnikas Giršas, g. 1918 m.Trakų apskr., NKGB polit.skyrius.
  14. Kaplanas Maksas, saugumo majoras, MGB Kauno m.valdyba.
  15. Karpis Nachemija, g. 1902 m. Merkinėje, NKVD administracijos sk.
  16. Kerbelis Samuilas Abramovičius, saugumo papulkininkis MGB Kauno m. valdyba.
  17. Klipaitė-Livinzonaitė Šeina, NKGB slaptasis skyrius.
  18. Komodaitė Judita, g. 1906 m. Kėdainiuose, viena iš pirmųjų jau A.Sniečkaus vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940 m. liepos mėn. grupės, parengusios vėliau nužudytų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė.
  19. Leščinskis Isakas, saugumo majoras.
  20. Levitacas Faivas, g. 1913 m. Žagarėje, NKGB 4 sk.
  21. Piščikas Borisas, saugumo kapitonas.
  22. Plotkinas Leivikas Movševičius, saugumo leitenantas.
  23. Rozauskas Eusiejus, saugumo papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas.
  24. Slavinas Aleksandras, saugumo papulkininkis.
  25. Štarkmanas Markas, saugumo papulkininkis MGB B skyrius.
  26. Šulga Isakas, saugumo papulkininkis, MGB 5 skyrius.
  27. Švarcmanas Danilas, NKVD 3 sk.
  28. Todesas Danielius, saugumo papulkininkis.
  29. Todesas Ruvinas, g.1917 m. Utenos apskr,. saugumo leitenantas. 1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas.
  30. Vicas Jakovas, pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas, trėmimų komisijos narys.
  31. Vildikanas Kasrielis, NKVD slaptasis skyrius.
  32. Vilenskis Moisiejus, NKGB tardymo dalies virš. pav.
  33. Zaidenvurmas Izrailis Lazarevičius, saugumo leitenantas.

  ………………….

  Čia pateikta tik maža dalis išgamų – lietuvšaudžių pavardžių. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 5. РЕСТУПЛЕНИЯ КРЕМЛЕВСКИХ КОММИССАРОВ ЕВРЕЕВ 1917-1953.
  Культ кровавого диктатора eврея Сталина – трагический банкрот отсталого и рабского российского народа. Собачий Шариков, персонаж гениального писателя Булгакова – типичный большевик „сталинец“. Непропорционально большой процент большевиков евреев в НКВД, КГБ – табу для обсуждений. Почему? Переворот в 1917 г. – евреи захватили власть в России. Ленин – внук еврея Бланк. На могиле матери Сталина стоит еврейский шаббатный кубок КИДДУШ – Сталин был евреем – сообщает Бнай Брит Мэсэнджэр – центр еврейского мирового масонства. Убийство 200 тысяч православных священников – дело рук красных кремлевских коммисcаров (80 проц. Евреи). После военного преступления ГОЛОДОМОР в 1932 -1933 г., убийства 11 миллионов украинцев, красные кремлевские cuoнонацисты – сталинцы (80 проц.евреи) должны быть преданы международному суду без срока давности.
  Vertimas:
  KREMLIAUS KOMISARŲ ŽYDŲ NUSIKALTIMAI 1917-1953. Kruvinojo diktatoriaus žydo Stalino asmenybės kultas- tragiškas atsilikusios,vergiškos rusų liaudies bankrotas.Genialaus rusų rašytojo Bulgakovo personažas Šarikovas iš romano „Šuns širdis“- tipiškas bolševikas „stalinietis“. Kodėl faktai apie neproporcingai didelį žydų procentą kremlinėse NKVD-KGB struktūrose yra TABU? Plačiai žinomi faktai – 1917 metais perversmo metu valdžią Rusijoje užgrobė žydai,pvz. Leninas – žydo Blank vaikaitis,ant Stalino motinos kapo stovi žydų apeigų taurė KIDDUŠ.Kad Stalinas buvo žydas teigia ir pačių žydų „pasaulio masonų“ centrai. Kremliaus komisarai (80proc.žydai) nužudė 200 tūkstančių rusų stačiatikių dvasininkų. Po karo nusikaltimo HOLODOMOR, kai 1932-1933 m.badu numarinta 11 milijonų ukrainiečių, raudonieji Kremliaus siononaciai – staliniečiai (80 proc.žydai) turi būti teisiami tarptautiniame teisme be senaties termino.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Na, tarybinius partizanus tai pirmiausiai reikia viešinti. Jie juk prieš mūsų tautos taip mylėtus vokiškuosius fašistus ėjo. O mūsų tautos žiedas- šauliai, policininkai, kariškiai kaip karštai mylimiems okupantams padėjo, ir ne tik žydus naikinti. O kai fricai spruko, tai ne visus talkininkus sugebėjo pasiimti. Iš čia gavosi miškuose jau kitokių, tautinių partizanų branduolys. Na, tauta žino, ką šie veikė, tik sakyti nedrąsu. Viešinkim…

  Thumb up 1 Thumb down 1

 7. Kas sudarys sąrąšą nekaltų kolūkiečių, kaimo žmonių, nukankintų, išsityčiotų . žuvusių nuo “partizanų” rankų? Būkime teisingi.

  Thumb up 8 Thumb down 1

 8. Pasirodo teise kalbeti Lietuvos vardu apie savo skaudulius, gali tik tremtiniai. O kur netektys ty, kuriu buvo didzioji dauguma – ne tremtiniu? kurie mate ne ka mazesni varga ir kovojo del islikimo ? ar sitie negali skelbti savo rezoliucijos? Is mano seneliu kalbu ir pasakojimu, tai lietuviu partizanai eidavo ir pjaudavo lietuvius nekaltus zmones. Bet juk tai tremtiniams nieko nereiskia? Pasirodo tie kurie liko ir kovesi su fashistais, tie jau mat nebe lietuviai. Juju balsas nieko nereiskia ir taip izeidzia teremtinius, kurie tiek iskentejo. Kazkodel tremtiniai nei puses zodzo nesneka apie fashizmo darbelius, ka padare jie su lietuviais. ir gal tada kitaip atrodys rusai ? deja akivaizdu cia susiduria dvi klases vakareciu, kurie slovina buoziu luoma ir kita didzioji dauguma, kuri iesko teisybes. Ir siandien taip stebuklingai po tiek metu kazkas kelia tremtiniu egoizma, iskelti juos auksciau visu lietuviu. ir atsispiriant nuo ju kloti Lietuvos pamatus. O ka kiti kuriu didzioji dauguma liejo krauja tie neturi teises i balsa? Akivaizdu viena prikeliama viskas kas mus priesina ir kursto neapykanta su rusais. Prikels bet ka kas tik stos i kirsintoju gretas. O tai ka daro siuolaikiniai politikai, tai jie gi siandien uoliausi vakaru gerbejai ir tarnai. tai jie jei ir buvo tais paciais pbudeliais, negi manot kad vakarai leis savo uolius tarnus teisti? O gal tremtiniai vargsai, galetu atsimerkti ir paziureti kiek sendien tremtiniu ir isardytu seimu. Kai puses Lietuvos gyventoju neliko. Apie tai tremtiniai nekalba? cia mat laisve. O ju atveju tai buvo tremimas. Na jo, kad suprastum jog tai tremimas reikia vezti dykai, nes kai pats perkiesi bilieta, tai jau pacio toks noras.

  Thumb up 10 Thumb down 9

  • Čia deja ne Rusija, Rusija gerokai toliau į Rytus. Tik nesuvokdamas, kokiai kultūrai ircivilizacijai priklauso, kokias vertybes turi ginti, asmuo vakarietiškoje valstybėje turi laisvę rinktis – į svajonių šalį Rusiją, kur rusai tokie mieli, kurie per kelis šimtmečius puolė, grobė, plėšė, žudė, prievartavo, trėmė, išdrąskymai šeimas, niekino ir stemgėsi ištrynti ne tik valstybės vardą, bet ir gimtąją kalbą, kurie Vakarų pasauliui ir dabar kelia šleikštulį ir pasibjaurėjimą, bet deja tas pasaulis laisvas ir leidžia jiems ne tik pasisvečiuoti, bet ir įsikurti už prisivogtus milijonus sudarant precedentą Kremliui juis ginti bet kurioje pasaulio valstybėje, panaudojant prieš tas valstybes bet kokias priemones, įskaitant branduolinį ginklą. Tai va tokie tie pasalūnai ruskiai, Remi. Ir dar galima būtų rašyti ir rašyti, jei tik padėtų išgyti iš tos ptagaištingos rusofilizmo ligos.

   Thumb up 7 Thumb down 11

   • Skaitydamas tavaji komentara,aiskiai matau,kad esi snarglius,kuris Rusijos okupacijos metais dar nebuvai gimes,arba buvai nesusitupejes.kai kuriuos dalykus vardini ,lyg tai butu buvusi tiesa.Kai paistai apie kokia gynyba kremliaus svetimose valstybese,ir dar kalbi apie branduolini panaudota ginkla,panasu kad neturi supratimo apie tai visiskai.Rusija branduolinio ginklo uz Rusijos ribu nera panaudojusi.Rusija skirtingai nei amerikonai ,kurie japonijoje numete dvi atomines,ar Vietname naudojo baisiausi zmonijai ginkla napalmo bombas.nereikia vaikeli melo rasineti,ir klaidinti jaunus zmones,kurie nemate to ,kas dejosi rusu okupanto laikais.

    Thumb up 10 Thumb down 2

 9. Eiliniai Lietuvos žmonės norėtų, kad būtų paskelbta apie miškinių bandytų padarytus nusikaltimus žmogiškumui-kiek nekaltų, beginklių žmonių ir vaikų jie sušaudė ir nukankino, kiek žydų turto jie prisigrobė

  Thumb up 15 Thumb down 8

 10. Tai jau dabar reikėtų voratinklius praardyti nuo Snoro bylos, o po to eilė ateis ir pedofilijos bylai. Manau, kad abi vienodo kalibro kulkos buvo iššautos to paties šaulio. Štai ir aišku, kodėl Grybauskaitė gelbėjo tuos VSD vyrukus, įmerkusius sysalus vaikui, o šie gelbsti storo pasturgalio savininkę dėl jos įvykdytos Snoro aferos..

  Thumb up 15 Thumb down 5

  • girdėjau, kad ale nusižudęs buvęs VSD darbuotojas Arunas Paukštė, o greičiau nužudytas, arba priverstas nusižudyti buvo Snoro nacionalizacijos vienas iš vykdytojų, bet nacionalizacija buvo ” lieva”……ta va…

   Thumb up 12 Thumb down 3

 11. Kai tremtiniai Lietuvoje neranda geresnio kandidato į prezidentus kaip Burokevičiaus kolegę Grybauskaitė, jų DOKUMENTAS ir jie patys… labai neskaniai kvepia.

  Thumb up 20 Thumb down 8

 12. Net neskaitau ,kai nuotraukoje pamatau sia magnolijos pasluoste.Man nesuprantama,kur buvo tremtiniai ir kaliniai ir gimines tu,kuriuos ziauriai nuzude???? Anksciau tu klausimu nekele,ar buvo isvyke???Pirma nuperka bilietus raslanams,dusanskiams,leidzia uzsienyje isikurti,kai kuriem ir numirti leidzia su apdovanojimais,o kai nebera ka teisti,tuomet girdi reikalauja pradeti desovietizacija.???/Nekaltus zmones zude paciais ziauriausiais budais,mesininkai raslanas,dusanskis,buvo apdovanoti po 50-70 kartu.Kiekvienais metais sveikata taise geriausiose sanatorijose uz mokesciu moketoju pinigus.netgi tu paciu nukankintu Rainiu zmoniu giminaiciu pinigus.Ar skyre apdovanojimus siems budeliams -mesininkams nera bendrai,nera tokie pat budeliai??? Visi partineje herarhijoje uzeme ne durininku vietas.Visi turi buti teisiami ir pagal nusikaltimo laipsni -nubausti.O pradeti reikia nuo magnolijos.prezidentas per mela ir nusleptus faktus patekes i sosta-nera joks prezidentas,netgi jeigu ir suklastoti rinkimai butu tai tape irodymu.

  Thumb up 25 Thumb down 7

 13. Smūgis konservams.
  Penktadienį Tomkus “Respublikoje” paskelbs KGB-stų pavardes. Prisipažinusių ir visų kitų.
  😀 😀 😀

  Thumb up 31 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (5)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (7)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (4)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas (1)
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą? (1)
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai (1)
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (2)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį (1)
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...