Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 24 Pirmadienis
 

Sovietinio ateizmo atgarsis

2009-06-23 08:21 | Komentarai | Komentarų (30)

'Karšto komentaro' nuotr.

“Karšto komentaro” dvyliktajame numeryje yra straipsnis antrašte “Marijos žemėje apie tai šnekėti – tabu”. Ko čia tas “tabu”? Šis žodis, reiškiantis draudimą, buvo vartojamas tik pirmykštėse Polinezijos tautelėse. O straipsnio autoriaus ironizuojamas Lietuvos pavadinimas “Marijos žemė”, neva nuo Vytauto laikų išstūmęs sąvoką “lietuvių žemė”, yra tik neseniai atsiradęs epitetas. Panašiu epitetu ne taip seniai buvo ir Lietuvos pavadinimas “Gintaro kraštas”.

Tame straipsnyje autorius išlieja savo neapykantą Bažnyčiai, o kartu ir tikėjimui. O tai primenama dar nesenus “buldozerinio” ateizmo laikus, kada valstybinėmis priemonėmis buvo stengiamasi sunaikinti krikščionybę, ypač katalikų Bažnyčią ir iš žmonių širdžių išrauti tikėjimą į Dievą. Dabar to straipsnio autorius siūlo pasvarstyti, “ką Lietuva laimėtų ir ko netektų, jei viešai atsisakytų krikščionybės”?

Jį erzina tai, kad Bažnyčia ruošiasi paminėti Lietuvos evangelizacijos tūkstantmetį. Pagal jį, misijonierius Bonifacas Brunonas buvo tik “nelegalus ir nekviestas priešas, kirtęs Lietuvos sieną”, už ką ir buvo nužudytas. Nejaugi tada jau buvo Lietuvos valstybė su budria jos sienų apsauga? Tą žmogžudystę straipsnio autorius laiko pirmąja “Lietuvos valstybės pergale prieš atėjūnus”.

Anot jo, ir Lietuvos Didysis Kunigaikštis Mindaugas (kodėl ne karalius? – V.Sk.) supratęs, kad “krikščionybės priėmimas padarė didelę žalą”. Autorių erzina, kad bažnyčios nemoka mokesčių. Jo nuomone, “kunigai įgijo ir dabar turi didelius turtus”. Jis pyksta, kad Bažnyčiai grąžinami anksčiau jai priklausę pastatai. Kliūva ir “klastingam” Vatikanui dėl tariamo jo godumo turtams. Straipsnio autorius nusistatęs prieš tikybos mokymą Lietuvos mokyklose. Dar labiau jį erzina religinės laidos per Lietuvos valstybinį radiją ir televiziją “mokesčių mokėtojų pinigais”. Jis ir prieš tuos laisvanoriškus 2 procentus pajamų mokesčio, skirtus paremti kai kurias iš tų laidų. Kaltas ir popiežius Jonas Paulius II dėl to, kad atvykęs į Lietuvą neatsiprašė už kryžiuočių ir kalavijuočių karinius žygius į Lietuvą. Straipsnio autorius taip pat nusistatęs ir prieš Restitucijos aktą, pagal kurį valstybė įsipareigojo remti krikščioniškąją kultūrą. Jis siūlo Seimui “anuliuoti tą Restitucijos aktą, oficialiai išsižadėti krikščionybės” (!! – V.Sk.). Ir šių dienų dvasininkiją jis laiko “kryžiuočių ir kalavijuočių kolaborantais”, mūsų tautą laikančiais “ideologinėje priespaudoje”. Todėl, anot to autoriaus, būtina “išgelbėti mūsų tautą nuo krikščioniško kosmopolitizmo, asimiliacijos ir išnykimo”.

Taigi daugiau nei pridėsi, nei atimsi! Visai kaip sovietinio dvasinio genocide arba buldozerinio ateizmo laikais! Tada laikraščiuose panašių straipsnių buvo gausybė. Jų esmę nusakydavo, pavyzdžiui, ir tokios antraštės: “Bažnyčia – aršiausias tautų grobikas”; “Bažnyčia – liaudies turtų grobikas”; “Katalikų bažnyčia – amžinas darbo žmonių priešas”; “Romos bažnyčia – mokslo, kultūros ir civilizacijos priešas”; “Vatikanas – pikčiausias lietuvių tautos priešas”; “Reakcinė dvasininkija – lietuvių tautos duobkasys” ir t.t. ir panašiai.

Tačiau nebuvo ir nėra tautos, kurioje nebuvo arba nėra kokios nors religijos. Tikėjimas į Dievą arba dievus buvo ir yra įgimta žmogaus dvasinė savybė. Net ir šiais sekuliarizacijos laikais mūsų kapinėse retai pamatysi neseniai pastatytą antkapinį paminklą be kryžiaus ženklo, išreiškiantį tikėjimą. Bažnyčios mokymų ir dorovinio auklėjimo pastangų dėka mūsų perpildytuose kalėjimuose nerasi kalinio, kuris padarė sunkų nusikaltimą būdamas praktikuojančiu kataliku.

Žmonės, prislopinę arba visai praradę tikėjimą, tampa šių dienų moderniaisiais stabmeldžiais, kuriems dievas yra pinigas ir turtai. Tokie bet kokiomis priemonėmis egoistiniais tikslais siekia valdžios, tariamos garbės arba būna pasidavę svaigalų ir amoralaus bei nusikalstamo gyvenimo įtakai.

Kur veda valstybinis religijos ir tikėjimo atmetimas, apie tai byloja milijoninės sovietinio ir fašistinio genocide aukos.

Savo knygoje “Dvasinis genocidas Lietuvoje” (KGB 1980 metais ją taip pat man inkriminavo) rašiau: “Žinomas dėsningas reiškinys: doroviškai smukę žmonės savo gyvenimo būdu, įpročiais, veiksmais ir žodžiais tikėjimo ir Bažnyčios atžvilgiu yra ignorantai arba ateistai. Taigi jei žmonės nesilaiko Dievo ir Bažnyčios įstatymų, nesivadovauja gyvenime krikščioniška dorove – nebūtinai tai yra tiesioginė ateistinio auklėjimo išvada. Taip pat neteisinga būtų teigti, kad netikintis žmogus būtinai yra nedoras, amoralus. Tačiau kategoriškai galima tvirtinti, kad nuoširdžiai tikintis į Dievą ir uoliai vykdantis visus Dievo ir Bažnyčios įsakymus visuomet yra tiktai doras.

Komunistinio ateizmo tikslas – atplėšti žmogų nuo Dievo ir Bažnyčios. Jeigu tai pavyksta, natūralu, kad tokio žmogaus nebesaisto nei Dievo, nei Bažnyčios įsakymai, taip pat ir visos visuomenės elgesio normos bei gerų tradicijų dėsniai. Žmogus, praradęs tikėjimą, pradeda gyventi vadovaudamasis savo egocentriniais ir egoistiniais seikiais bei principais. Šia prasme ateizmas mūsų tautai pražūtingas, nes ateistinis auklėjimas negali sumažinti arba panaikinti blogų įpročių ir moralinių bei fizinių nusikaltimų priežasčių”.

Toje knygoje apibendrinau daugiau kaip 5 tūkstančius ateistinių ir antibažnytinių straipsnių bei apie 500 tokių pat knygų bei brošiūrų, paskelbtų iki 1976 metų. Iš tos gausybės straipsnių tik 15 buvo skirti “įrodymui”, kad Dievo nėra, ir 31 straipsnis, paneigiantis Kristaus istoriškumą bei Jo dieviškumą. Įvairiose sovietinėse enciklopedijose patikrinus visų tų straipsnių autorių mokslinę erudiciją bei kompetenciją nagrinėti tokius svarbius egzistencinius klausimus, paaiškėjo, kad jie mokslo pasauliui nėra žinomi.

Jeigu yra tikėjimas, turi būti ir jo aiškintojai bei skleidėjai kaip tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Pats Kristus įpareigojo savo apaštalus ir jų įpėdinius skelbti pasauliui jo mokymą: “Eikite visi į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai (Mk 16,15). Taigi Bonifacas Brunonas buvo tik Kristaus pavedimų vykdytojas, o ne koks nors “nelegalas” arba priešas.

Klysta anksčiau minėto straipsnio autorius visai atmesdamas krikščionybę ir ignoruodamas Bažnyčią. Balistinių raketų, Žemės palydovų programų vadovas, NASA direktorius, nešančių raketų “Saturnas” ir erdvėlaivių “Apolonas” projektų vadovas Verneris von Braunas rašė: “Dvi stipriausios galybės, dabar brėžiančios mūsų civilizacijos jėgas, yra mokslas ir religija. Mokslo keliu žmogus veržiasi pažinti sukūrimo paslaptis, religijos keliu – siekia pažinti Kūrėją. Nė viena iš tų pastangų neveikia atskirai (…) Kaip mokslas siekia kontroliuoti gamtos jėgas už mūsų, taip religija kontroliuoja šias jėgas mumyse”.

Dr.Vytautas Skuodis

2009 m. birželio 23 d.

Komentarai

 

 

 
 1. Pasirašymas "Dr" – ką reiškia nežinau nes pats netyriau, bet "Vytautas Skuodis" akivaizdžiai linkęs niekinti kitaip nei jis manančius, o gal jam net nesuvokiamai manančius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Žadėjai apie Sarmatijos istoriją diskutuoti, lietuviškai sakant apkalbėti, bet taip ir neapkalbėjai. TESUGEBĖJAI AUTORIŲ NIEKINTI APIE TAI KO PATS NEIŠMANAI.
  Gal nežinai, kad tūkstantį metų protėvius mūsų žudė ir į vergovę varė, o paskui Šiaurės Amerikoje Brunonų šaikos, ir Pietų Amerikoje Bonifacų gaujos – nuo 75-90 proc. vietinių išžudė. Musiškius baudžiauninkais pavertė. O Amerikos indėnų nepavergė – negrų darbams teko prisivežti. Liko piramidės su išvalyta aplinka. O pas mus piliakalniai išsijota aplinka. Dabar mus naikina – kinus ir arabus kviečiasi į mūsų vietą investitorių pasaulio teisuolių darbams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Dekalogas yra pornucha. Joje nieko ypatingo nera, ko nezinotu tarybinis spaliukas. O dabar baznycia tarybine valdzia sugriove ir visiems kazkaip staigiai parupo morale.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Tikrai, ar ne todel pasąmoningai siekiame atmesti krikščionių tikejimą, kad jaučiame kaip mes toli nuo tikro krikščionies?
  Blogiausia kai savų dievų nebeturime, o Kristumi – nebetikime?
  Taip, inkvizitoriai bausūs. Fanatikai baisūs. Bet kokią MORALĘ mes dar galim išpažinti jei ne Dekalogą? O vėlgi kas yra moralė? O tai – tik bambgyslė su Dievu, užakusi, ar ne visai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Vyr. redaktorė G.Gorienė paskelbė aiškaus provokatoriaus (juk ne psichinio ligonio) Juozo Nekrošiaus str. apie tai, kad Žemė turi kūgio formą. Dr.V.Skuodis tuo pasipiktino, net asmeniškai įsižeidė ir operatyviai priminė, kad Žemė esanti kubo formos. Komentatoriai pasidalijo į dvi stovyklas – kūgininkų bei kubininkų. Pati G.Gorienė žino, jog Žemė turi rutulio formą. Tačiau, juk ji vadovauja tikriausiam demokratiniam laikraščiui, kur puoselėjama visų nuomonių laisvė.Tiesa, ne taipjau visų, tačiau, dėl kūgių ir kubų – būtinai. (Na, dar apie labai svarbius policinės valstybės pradininkus Paulauską su Grigaravičiumi).
  Ogi to paties numerio paskutiniame puslapyje dar yra itin "moksliškas" tūlo Milvydo Juškausko str. apie Sarmatijos istoriją. Juk joje, pasirodo, "mūsų genocido raktas"!! Negi nepadiskutuosim ir apie tai??

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Indijos Kašmiro valstijos turistinių maršrutų aprašymuose bei BBC ir Denikeno filmuose informuojam, kad Jėzus iš Nazareto po romėnų bandymo jį nukryžiuoti nemirė, atkeliavo į Srinagar’o miestą, vedė, susilaukė gilios senatvės, mirė ir yra palaidotas tame mieste esančiame mauzoliejuje. Todėl pagonio romėnų imperatoriaus sukurta bažnyčia gali turėti problemų su deklaruojamu nusidėjėlių nuodėmių atleidimu. Gali paaiškėti, kad ta paslauga yra tik naivių pasekėjų verbavimui skirtas, praktiškai neįvykdomas pažadas.
  Kaip dėl komentarų rašytojų siūlomo pagonybės "atkūrimo" – tai būtų įdomu sužinoti – kas jų nuomone ir kokių žinių pagrindu tą pagonybę galėtų atkurti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Apskritai ka mes zinome apie Biblija? Juk tai, kas mums yra siuloma, devintas vanduo nuo kisieliaus, neaisku kieno padarytas vertimas, propaganda, tik pavadinta kitu vardu. Jei zmogus tiki i Dieva, jam nereikia jokiu smegenu plovimo vadoveliu, nereikia ir tarpininku, pasivadinusiu kunigais ir t.t. As pripazistu tik tiesiogini bendravima su Dievu, o baznycia labai gera vieta pamedituoti ir pabuti su savimi, bet tik tuomet, kai ten nera jokiu kunigu. Be to, kas zino, kiek "zucioku" nuodemiu klausyklose musu saugumas yra ten prikises… Stai nesutiko "zucioku" pastatyti nuodemklausykloje kunigas Bulota, ir isvare Tamkevicius ji is kunigu, stai tau ir krikscionybe…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Ar teisingai naudojate sąvoką "judokrikščionys"? Mano žiniomis taip vadinasi nariai judaistinės pakraipos religinės sektos, neigiančios Kristaus, Dievo sūnaus, dieviškumą,laikančios jį viso labo vienu iš apaštalų. Ji Lietuvoje nėra tiek paplitusi, kad įtakotų visuomenės mąstymą ar veiksmus.Bent šiuo laiku krikščionybė nėra kuo nors pavojinga, todėl baikime ją smerkti, "nevykime Dievo į medį", o nelabąjį mes ir be šito užganėdiname, nes ir geriausias krikščionis jį tik vaidina, o Dievo įsakymų nesilaiko…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Jokios pagonybės atkurinėti visiškai nereikia, nes judokrikščioniškai doktrinai nepavyko iki galo sunaikinti senovinius papročius (žmonės iki šiol švenčia kalėdas, užgavienęs, joninęs, ir be to įprastame gyvenime naudojami įvairus "tautiniai ženklai"), nes pagonybę (rusiškai – язычество) tai yra ne kas kitą kaip kada dievas kalba su savo vaikais gyvenimo aplinkybiu kalba (ЯЗЫК ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) (šviečia saulė, lija lietus ir t.t.)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Слово имеет Марк Эли (Ильич) Раваж
  – личный биограф семьи Ротшильдов.

  «Современным христианам, которые спрашивают, почему евреи так и не восприняли учение Иисуса, я только могу ответить одно, – что в течение долгого периода времени, никто кроме евреев и не были христианами. …религия философия христианства стала очень опасной. Это была вера безверия, иллюзий, отстранения от всех проблем и откровенного пораженчества. ».

  В 1928 году, видимо в связи с началом циркуляции, в связи событиями в России после 1917 года, переведённых на европейские языки «Протоколов Сионских Мудрецов» и появлением четырёхтомной документации «Международного еврейства» Генри Форда, Раваж разразился данной статьёй. Эту статью можно сразу же найти на Интернете, если набрать её английское название “A Real case Against the Jews” One of them Points out the full Depth of their Guilt. Marcus Eli Ravage.

  Кажется невероятным, но вы, Христиане, и понятия не имеете, откуда пришла ваша религия, откуда она взялась и как? Ваши историки не говорят вам. (Потому что они не ваши, а наши. Прим. пер). Книги по этому вопросу, которые являются частью вашей Библии, вы повторяете как попугаи, но в них не вникаете. Мы тщательно исполнили свою работу, а вы верите нашей пропаганде буквально. Пришествие Христианства для вас – это не историческое событие, логично вытекающее из других событий того времени, а исполнение еврейского божественного пророчества – с небольшими вашими модификациями. Где вам увидеть, что оно уничтожило Великую Нееврейскую цивилизацию и Великую Нееврейскую империю, с которой еврейская Иудея вела постоянные войны. Где вам увидеть, что Христианство на тысячу лет отбросило Европу в варварство и темноту. Как же, – это принесло «Спасение» в нееврейский мир!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. reikia atkurti pagonybe, nes ta kataliku baznycia is musu tautos visiskus mankurtus baigia padaryt.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Bet gi klausyk, apipjaustymo nauda yra pripazistama 100 % mokslininku kaip labai naudingas dalykas? Tamstos prielaida yra labai idomi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Krikščionys kiekvienos maldos pabaigoj sako – "AMEN" arba "АМИНЬ", o senovinio Egipto pagrindinis dievas buvo "AMON" – ir tai vienintelė nedidelė transkripcija kuri per tukstantmečius isitvirtino įvairiose kalbose. O įvyko tai dėl to kad prieš 4500 metu tarp dvieju senovinio Egipto žynių hierarhiju "ATONO" ir "AMONO" įvyko konfliktas, kuriame laimėjo "AMONO" žyniai (panaudodami valdymo koncepcija "SKALDYK IR VALDYK"). Po to jie nusprende užvaldyti visą pasaulį (kadangi vieno tik Egipto resursu jiems buvo per mažai). Tam tikslui jie sukurė informacinę armiją, už pagrindą paemus tauta kuri Egipte tais laikais buvo vadinama "HEKAHASUT" – "KITŲ ŠALIŲ VALDOVAI". Buvo organizuota karinė operacija kurios pagrindinis tikslas buvo – išvaryti šiuos žmonęs iš jų užimtos teritorijos. Taip pat šiems žmonėms buvo paskyrtas vedlys vardu MOZĖ. Mozė išvedė juos į Aravijos dykumą ir kartu su savo padėjejais "LEVITAIS" (ir tai buvo ne žydai, o "AMONO" žyniai) organizavo jiems turistinį žygį 42 metams. Dykumos sąlygomis seniai greitai mirę ir nebetapo kam pasakoti jaunimui pasakas (formuojant jų pasaulėžiūrą). Šia garbinga misija priemė žiniai levitai kartu su savo vedliais Moze ir Aaronu, kurie pradejo jiems aiškinti kad jie yra dievo išrinkta tauta ir paskirti viešpatauti virš kitų tautu, o tautos kuriuos jiems nepaklus susinaikins. O kai išvedė jiuos į Izraelio žemę iš viso padarė su jiais nežmoniška veiksmą – 8 diena nuo gymymo berniukams padarant nukarpimo procedurą (kaip tik tuo momentu kai mažo vaiko smegenyse tik pradeda formuotis teisingas aplinkos suvokimo algoritmas, grubiai nulaužomas tas procesas ir mažas zmogelis koncenrtruojasi skausmo kentimui), bet labai veiksminga genetinio modifikavimo procedurą kuri leidžia efektyviau kontroliuoti žmogų per pasąmonę apeinant sąmonę.
  Štai kokie buvo judokrikščionybės tikslai, formavimosi principai ir istorija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Todel is tiesu, mums reikia atgaivinti pagonybe, kuri isvestu dvasinio akligatvio. Nes kapitalizmas tai baznycios suformuota sistema dar nuo viduramziu laiku.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Žiaurus sraipsnsi kliedintis apei ateizmą."Žmogus, praradęs tikėjimą, pradeda gyventi vadovaudamasis savo egocentriniais ir egoistiniais seikiais bei principais." Kaip tik aklai tikėdamas viskuo kas paduota ant lėkštutės ri nebando išsiaiškinti kas yra. vaduvaujasi aklu tikėjimu, o ne racionaliu mąstymu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. kas cia per nesamone, dr. Skuodi? Kur jus matote tarybini ateizma? Atsimerkite ir paziurekite tiesai i akis – lietuviai buvo pagonys, o ne krikscionys. Nepaisykite nieku apie savo ateizmus. Kuo jus skiriates nuo juoduju sutanuotoju, jeigu ginate juos?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Is tiesu krikscionybe atejo per krauja. Todel jeigu reikalaujame is rusu uz Lietuvos okupacija, turime pareikalauti kompensacijos is Vatikano uz iszudyta Lietuva. Reikia rasyti kreipimasi ir rinkti parasus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Gerai, uztenka myzti. Krikscionybe atejo i lietuva kalaviju ir per krauja. tiktai vardan saugumo Lietuva prieme kriksta. Priesingu atveju, vietiniai nebuti prarije kvailystes.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Jei kunigai maziau su mergomis duotusi ir pinigu gviestusi, o daugiau zmoniu svietimo ziuretu, siandien visuomene butu kitokia.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. " Gsl todel, kad sunkiausia tvarka daryti savyje. Kristus nekaltas, kad kunigai per daug uzsiima politika, o per mazai dvasiniais dalykais. Taciau kunigai yra tokie, kokia yra visuomene – jie juk is musu. Keiskimes visi, keisis ir kunigai"

  Tai ir keiskites judokrikscioniai! O tai uzdaras ratas – veidmaine judokrikscioniska visuomene, jos kunigai tapatus tai visuomenei, o juos kritikuojantys yra citata: "is pikto". Nauja inkvizicija?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Kodel kaliname bazncia uz tai, ka nedora darome mes patys?
  Ne vienam mastanciam zmogui nekyla abejoniu, kad Kristus atnese pasauliui nauja etika, nauja morale (paskaitykite, kiek verta buvo zmogaus gyvybe Erodo laikais, kaip vaikus pasiimdavo ir parduodavo i vergija, jei zmogus neisgaledavo sumoketi mokesciu). Ar ne todel pasamoningai siekiame atmesti kriscioniu tikejima, kad jauciame, kaip mes toli nuo tikro krikscionies. Ar ne todel begame nuo tikejimo, kad prieme ji visa savo esybe, turetume labai daug ka pakeisti savo viduje, kiekviename savo zingsnyje?.. Kristus amzinai liks tobulo zmogaus pavyzdziu, o zinome, kad jis save tapatino su savo Tevu. Tapatinkime ir mes save… Siekime buti "pagal Dievo avaizda". Nenorime? Negalime? Kodel? Gsl todel, kad sunkiausia tvarka daryti savyje. Kristus nekaltas, kad kunigai per daug uzsiima politika, o per mazai dvasiniais dalykais. Taciau kunigai yra tokie, kokia yra visuomene – jie juk is musu. Keiskimes visi, keisis ir kunigai. Kas jei ne Baznycia issaugojo zinia apie galima zmogaus vienybe su Dievu? Visa panasi kritika "is piktojo". Tikras Didsis krikscionis Jonas Pauliu vienas prisieme butina pareiga ir atsiprase visu tikejimu broliu, kad Krikscioniu baznycios tarnai nese zinia apie nauja zmogaus kokybe neinkamais budais. Ar to maza? Brunono zutis ir buvo to gal but netinkamo naujojo tikejimo propagavimo rezultatas. Kaip ir visi krziaus karai. Bet Kristus ir jo naujoji morale juk nekalti del to. Su Dievu visiems…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. "Tačiau kategoriškai galima tvirtinti, kad nuoširdžiai tikintis į Dievą ir uoliai vykdantis visus Dievo ir Bažnyčios įsakymus visuomet yra tiktai doras."
  Kiek "dori" judokrikščionys, vykdydami savo Bažnyčios įsakymus, nužudė kitaminčių žmonių, sunaikino civilizacijų?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. O kodel ne "Tarybinio ateizmo atgarsis"??? Juk visi zino, kad zodis "sovietas", "sovietinis" yra rusiskas! Manau tokiam laikrasciui netinka vartoti rusiska zargona.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. Vaikystėje buvau prisiskaitėliu, t.y. žmogumi daug skaičiusiu ir tikėjusiu viskuo, kas rašoma. Tai ilgai trukdė man gyventi realų gyvenimą. Ir nuoširdžiai netikėjau Dievu, buvau įsitikinusiu ateistu, nes nebuvo literatūros teigiančios Dievą. Apie gyvenimo vidurį ėmiau matyti požymius, kad Dievas greičiau yra, negu jo nėra. Yra reiškiniai, jie nekasdieniai, kurie liudija Dievą. O tai, kad Dievo vardu buvo daromi ir nusikaltimai, tai taip pat tiesa, bet tai žmonės daro, o ne Viešpats. Gal jie už tai atsiima…Elkimės taip kaip Jis liepia, o laikas ateis ir matysime ar jausime visą teisybę…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. Kiek ta baznycia gali lupti is paprastu zmoniu? Turtus turi milijoninius, o i kapus nenueis jei nesusimokesi. Ir misiu be pinigu neatlaikys. Kur cia ta ju krikscionybe? Lupti is visu?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...