Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 15 Pirmadienis
 

Šalies menininkai reikalauja viešo kultūros ministro A.Gelūno atsiprašymo: „Į Garliavą vykome negalvodami apie jokį atlygį“

2012-05-12 16:25 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (199)

Pliaupiantis lietus neišbaidė Kunigo ir poeto Robertas Grigo deklamuojamų savo eilėraščių. Juozo Valiušaičio nuotr.

Garsūs šalies aktoriai ir režisieriai, dalyvavę Klonio gatvės laisvųjų menininkų scenos renginiuose, prašo LRT televizijos generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus ir kultūros ministro Arūno Gelūno viešai atsiprašyti už juos įžeidusią melagingą žinią, paskleistą LRT kanalu.

„Zitos Kelmickaitės televizijos laidoje „Toks gyvenimas“, gegužės 9 d. rodytoje Lietuvoje ir visam pasauliui paskleistoje LTV World televizijos kanalu, kultūros ministras Arūnas Gelūnas melagingai pareiškė, jog mes, menininkai, važiavome uždarbiauti į Garliavos Klonio gatvės laisvųjų menininkų sceną, įsikūrusią mažosios kankinės senelių Kedžių namo kieme.

Norime viešai pareikšti, kad tai yra melas ir šmeižtas, už kurį prašome viešai mūsų ir visos visuomenės atsiprašyti.

Pareiškiame, kad į Garliavą vykome net negalvodami apie jokį atlygį ir Klonio gatvėje skaitėme eiles, rodėme ištraukas iš spektaklių, dainavome norėdami parodyti savo solidarumą su visais Lietuvos žmonėmis, neabejingais mūsų šalyje įsigalėjusiam neteisingumui ir nekaltų žmonių persekiojimui, palaikyti šio valstybės vardu vykdomo persekiojimo aukas. Už tai vienintelis didžiausias ir neįkainojamas mūsų atlygis buvo žmonių dėkingumas, gėlės ir karšta arbata“, – savo pareiškime teigia aktoriai Diana Anevičiūtė-Valiušaitienė, Šarūnas Puidokas, Rimantė Valiukaitė, poetė ir vertėja Sonata Paliulytė, aktoriai Gediminas Storpirštis ir Ainis Storpirštis, režisierė Neris Karpuškaitė-Akelaitienė, režisierė Agnė Marcinkevičiūtė ir režisierė Ramunė Rakauskaitė.

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Tapti atvirkc5a1tiniais Xomiakais nesic5ablau, toeiisg c5a1iaip norc497jau pac5a1iepti Veronikos vaikc5a1tinc497jimc485 slidc5beiu c5a1laitu, kuriuo galima nusiristi c4af ateizmc485. Tomas rac5a1c497, kad dvejojantiems c5bemonc497ms, lengvatikiams, e2809cDievo iliuzijae2809d bus suklupimo akmuo, o juk apie save visada sunku sprc499sti, lengvatikis ac5a1 ar sunkiatikis, tai ir pasic5abliau nerizikuot.c4aespc5abdis, kad kritikuojama viskas, kc485 teigia priec5a1ingai mc485stantys c5bemonc497s, turbc5abt susidaro dc497l to, kad, greic48diausiai, toeiisg norima prisikasti iki c5a1aknc5b3, ic5a1 kuric5b3 ir kyla tos priec5a1taraujanc48dios mintys. Jei dalis religijos vaisic5b3 yra papuvc499, o likusi dalis lyg ir nc497ra tokia nevykusi, tai norisi suprasti, kas yra negerai su pac48diomis c5a1aknimis, ic5a1 kuric5b3 jie ic5a1auga. Ir taip imama rauti viskc485 e28093 ic5a1 c48dia turbc5abt ir tas beatodairic5a1kumas, bet kitaip neic5a1eina prisikasti iki nesc485monic5b3 c5beidinio.Norisi su palengvc497jimu atsidusti perskaic48dius apie sveikintinc485 siekc4af nuolat bc5abti pasirengusiam koreguoti savo pac5beic5abras, atsic5bevelgiant c4af naujai atskleistus faktus, bet nepavyksta. Juk jc5absc5b3 poc5beic5abrio, kad, pvz., melstis prasminga, nes dc497l to neva padidc497ja c5a1ansai pasveikti serganc48diam giminaic48diui ar c5beemc497je c4afsigalc497ti taikai, niekada nepakeis faktas, kad pasaulyje antgamtinic5b3 stebuklc5b3 nebc5abna? (Jei klystu e28093 norc497tc5b3si nuorodos c4af stebuklc485. Turiu omeny ne gamtos stebuklus, kurie religinic5b3 protc5b3 kac5bekodc497l nec5beavi, o kur kas fainesnius e28093 po maldos praregc497jusius akluosius, po maldos vc497l vaikc5a1tanc48dius nec4afgaliuosius , tikinc48dic5b3jc5b3 mc497gstamas atsiverianc48dias stigmas, susivaidenanc48dias Marijas, verkianc48dias statulas ir panac5a1iai). Ar vis dc497lto tikc497tina, kad kokiu nors bc5abdu paaic5a1kc497jus naujiems faktams, kad, pvz., maldos visic5a1kai negydo ligonic5b3, nepadeda laimc497ti loterijoje, nepadeda vyrui/c5bemonai/sc5abnui susiprotc497ti nebegerti, nedc5beiugina Dievo ir tik gaic5a1ina jo dangic5a1kus reikalus, ic5a1sic5beadc497site tokio fundamentalaus praktic5a1kai bet kurios religijos pagrindo ir nuo tol tikc497site nebesimelsdamas? Kartojuosi, bet esu beveik tikras: kad ir kc485 mokslas atskleistc5b3, kai kurios religinc497s nesc485monc497s vis tiek nepasitrauks ic5a1 jc5absc5b3 galvos, jc5abs vis tiek c4aftikinc497site ateinanc48dias kartas apie deganc48dic5b3 ir nesudeganc48dic5b3 krc5abmc5b3, kalbanc48dic5b3 gyvac48dic5b3 ir vandens vertc497jc5b3 vynu ISTORIc5a0KUMc484, ar bent jau neatmesite galimybc497s, kad galbc5abt priec5a1 keletc485 tc5abkstanc48dic5b3 metc5b3 dc497josi tokie dalykai ir nekc497lc497 nuostabos.Ar dabar laikai komunistiniai, ar kapitalistiniai, turbc5abt nelabai ir svarbu atsic5bevelgiant c4af argumentc485, kad, tikc497tina, gyvatc497s nekalbc497jo nei tada, nei dabar, nei dar kac5bekada gerokai seniau. O knygc5b3, kurios turc497tc5b3 bc5abti katalikc5b3 tikc497jimo pagrindas, niekas ic5a1 esmc497s nepataiso ir neadaptuoja c5a1itiems laikams e28093 jose c5bealc48diai ir toliau kalba, Marija ir toliau gyva imama c4af dangc5b3, Jc497zus ir toliau be medicininic5b3 c5beinic5b3 gydo akluosius ir prikelia mirusiuosius. Jc5absc5b3 tai n2000epykdo? Kada Biblijos leidc497jai taps tokic5b3 pat plac48dic5b3 pac5beic5abrc5b3, kaip ir jc5abs, ir pataisys tekstus atsic5bevelgiant c4af naujai atskleistus faktus apie biologijc485, fizikc485 ir apskritai realybc499?Religingi c5bemonc497s gal ir gali mc497ginti bc5abti lankstc5abs ir modernc5abs, bet religijos pagrindai vis viena amc5beiais lieka kac5bekokie sustabarc497jc499. Mane asmenic5a1kai c5a1is faktas siutina. Siutina, kad kol religijos neic5a1nyks, tol neic5a1nyks ir visokie egzorcistc5b3 etatai, tol c5bemonijai vaidensis velniai, apsc497dimai ir kiti neic5a1manymo absurdai, kylantys TIK ic5a1 religijc5b3.Nesu tiek ic5a1prusc499s, kad c5beinoc48diau, kc485 reic5a1kia e2809cdues ex machinee2809d samprata, pasigooglinsiu, kai baigsiu rac5a1yti, bet pasakykit, kas gi liktc5b3 ic5a1 religijc5b3, jei atsic5bevelgus c4af rimtc5b3 tikinc48dic5b3jc5b3 kritikc485, religijos bc5abtc5b3 ic5a1valytos nuo mitologijos ir c5a1iaip nesc485monic5b3? Neatrodo panac5a1u, kad toeiisg tikc497jimo pagrindas yra juokingas noras nenumirti numirus, sulaukti bonusc5b3 uc5be teisingc485 gyvenimc485, noras jausti c4afsivaizduojamo draugo ir uc5betarc497jo egzistavimc485? Jei kaip trukdc5beius ic5a1 krikc5a1c48dionybc497s ic5a1valytume ne tik mitologijc485, pedofilijc485, fantastikc485, kas gi ic5a1 tiesc5b3 liktc5b3? Nesugebu patikc497ti, kad tikc497jimc485 c4afmanoma kac5bekaip modernizuoti, kad jis neatrodytc5b3 kaip tamsic5b3 laikc5b3 randas.Gerai, sutinku, kad beveik viskas, kc485 dabar parac5a1iau, linksta link vaikic5a1ko Dievo c4afvaizdc5beio, kurio Lietuvoje galbc5abt nepropaguojate jc5abs, Tomas ir dar nedidelc497 dalis tikinc48dic5b3jc5b3. Bet koks yra ne vaikic5a1kas, o brandus, vyric5a1kas Dievo c4afvaizdis? Kol c4af c5beodc4af e2809cDievase2809d grc5abdamos c5bemonc497ms bc5abdingos emocijos, turiu omeny, kol bus sakoma, kad e2809cDievas mylie2809d, e2809cDievas gerase2809d, e2809cDievas atleidc5beiae2809d, tol tokia jo samprata vis vien liks vaikic5a1kai juokinga. Dievas myli lic5abtus, todc497l jiems sukc5abrc497 ac5a1trius dantukus, kad norc497dami papietauti galc497tc5b3 ic5a1draskyti stirnaitc497ms gerklytes, c5bearnytes ir jas suryti. Aic5a1ku, Dievas myli ir stirnaites, nes sukc5abrc497 joms eiklias kojytes, kad jos galc497tc5b3 pabc497gti nuo lic5abtc5b3 ir palikti juos alkanus. Skauda smegenis galvojant apie Dievo meilc499, apie jo suteiktc485 laisvc485 valic485 c5bemonc497ms, lic5abtams ir stirnoms e28093 kac5bekas vis vien nesueina, kac5bekas vis vien mylinc48diu ir teisingu dievic5a1ku protu nedvelkia. Kc485 daryti, kad padvelktc5b3?.. O gal negalvoti, kad yra blogai gyventi be religinio tikc497jimo? Gal Dievas, jei jis vis dc497lto yra, uc5be tai nenubaus, nes gi yra mylintis, c5a1iaip ar taip. O gal jis ne tik mylintis, bet ir apatic5a1kas ir gal jam apskritai nusispjaut, ar kas nors juo tiki ar netiki? Ne, nepanac5a1u, kad tokiu keliu galima prisikasti iki objektyvios tiesos. Nejaugi velnias koja man taip kic5a1a?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. MŪSŲ MINISRTŲ DARBAS: PLĖŠTI, SMERKTI, KURTI AVANTIŪRAS, SEKSUALIAI PRIEKABIAUTI PRIE KOLEGIŲ…….. NETRUKDYKIT, NUSUSĘ MENINKĖLIAI ŠIŲ SVARBIŲ DARBŲ, GERIAU STOKIT PO MEDŽIU DRAUGE SU SEIMO DAUGUMA, TADA MINISTRAS JUMIS BUS PATENKINTAS, TURĖS KUO PRIEŠ KUBILIŲ PASIGIRTI.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. sadeckininkai jau islaisvinino nuo gyvenimo antra mergaite Orinta, jai jau niekas nebegali padeti... says:

  D.Kedzio zudikai nesusipainiojo,jie zino ka daro-siekia nuzudyti jo Dukra!

  Kalti šitie pedofilai:

  1. A M – Aidis Mieželis (VSD),

  2. A S – Alvydas Sadeckas (politikas),

  3. L J – Linas Jurgelaitis (VSD),

  4. R V – Romualdas Vaišnoras (teisininkas, laikinai ėjęs VSD vadovo
  pareigas),
  5. A S – Aloyzas Sakalas (politikas),

  6. G K – Gintaras Kryževičius (LAT pirmininkas),

  7. G J – Gintaras Jasaitis ( buves Generalinio prokuroro pavaduotojas),

  8. S Š – Stasys Šedbaras (Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas),

  9. Č J – Česlovas Jokubauskas (LAT teisėjas),

  10. A A – Armanas Abramavičius (LAT teisėjas),

  11. V V – Virgilijus Valančius (LVAT teisėjas),

  12. R A – Rimas Andrikis (advokatas),

  13. G L – Giršas Leichteris (advokatas),

  14. D B – Darius Balčiūnas (STT Šiaulių valdybos viršininkas),

  15. P R – PedRytis (Komsomolka)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Su teisingu, uzjaucianciu zodziu, su daina, muzika gyvenimo skauduliai nebaisus. Manau, pasaulis pilnas geru zmoniu. Isgelbekime Deimantele is slapto valdisko kalejimo su Stnke, kauketais , mergaites akimis- pabaisomis.Jegu, sveikatos Deimanteles globejams.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Aciu meninkams kurie buvo Klonio gatveje GALKAI PAGALVOK PIRMIAUSIA TURI BUTI ISNAGRINETA PEDOFILIJOS BYLA

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Nejuokinkite, ŠALIES MENININKAI, atsirado, mat ,keliolika žmogžudžio palaikytojų, ir jau klykia, kad mes čia visi menininkai ……Jei protelis aptemo, tai savo tą meną sau ir pasilaikykite., prie ko čia nekalta motina ir jos dukra, sužlugdyti gyvenimai….Gal geriau tiems menininkams nuvykti pas Napoleoną į palatą….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • GALKA REIŠKIA ŠŪDAS, KITAIP TARIANT SPIRA LIETUVIŠKAI NIKAS ATITINKA RAŠLIAVOS TURINĮ.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Dižiausia pagarba meninkams , atvykusiems i Klonio g.ir šitaip išreiškusiems palaikymą Venskų ir Kedžių šeimoms. Ačiū, gerbiamieji.Jūs ne tik talentingi, bet ir garbingi .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Garliava ne visa Lietuva. Kol teismai neįrodys kaltės tol dalis lietuvių netikės Venckienės kalbomis. Aš žinau, kad niekada nefilmuočiau vaiko ir neleisčiau per Yuatobe , kad susikrautų sau pinigų už pornografiją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. KK kiršina skaitytojus, o tai labai keista.
  Juk ne vien jie k o v o j a, reikia džiaugtis, kad atsiranda vis daugiau ir daugiau palaikančių, telkti, k o n s o l i d u o t i jėgas, nes kova laba sunki, žūtbūtinė. KK t u r ė t ų telkti žmones kovai už Garlaivos mergaitę. Į šią kovą isijungė jau daug žinomų žmonių. Daug tų menininkų, kurie važiavo į Klonį, pritaria visuomeninikams ir visuomenininkai (pvz portalo E k s p e r t a i jaunas ir energingas kovotojas Audrius Nakas), juo labiau kovoja ranka rankon ir mitinguose Už teisingumą, ir savo portale Ekspertai. Todėl visiškai nesuprantama KK tiesiog šmeižikiška kova prieš visuomenininkus. Kaip galima šmeižti tuos, kurie stengiasi pakeisti blogą padėtį LIetuvos teisėsaugoje ir visomis išgalėmis kovoja (konkrečiai per aukščiausias teisėsaugos institucijas) dėl Garlaivos mergaitės? Galima būtų paaiškinti tik, kad KK vyksta nešvarūs žaidimai, manipuliuojama žmonių jausmais Garliavos klausimais, bet siekiama dar kažkokių savų interesų, labai prasilenkiančių su teisybe, Žmonės KK portale randa daug informacijos apie Klonį ir tai yra gerai, bet čia vykdomi kažkokie užkulisiniai žaidimai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Mes, Lietuvos žmonės, reikalaujame, kad pirmiausiai turi būti išnagrinėta PEDOFILIJOS BYLA, tik tada sprendžiamas mergaitės gyvenamosios vietos klausimas!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. manęs jau nenustebins net tie, kurie mane, taip patvorinę (man didelė garbė), pavadintų beprote, apšauktų prostitute, ar dar kuo, galu gale ateive, nes šioje istorijoje išgirdome tiek melo, kad nebėr ką daugiau sakyti. Lietuviai, jie mus laiko paprasčiausiais durniais. Aš stovesiu Tiesoje iki pat mirties ir neleisiu, kad mano akyse būtų kankinami vaikai. Šalin rankas nuo vaikų, išgamos iškrypėliai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Tai tas Gelunas kazkoks kausas,nevisprotis.Jam nusisikt ant zmoniu orumo,arba jis ne tu pakraipu.Tai mano nuomone.Vargseliai aktoriai turi toky matyt kone kasdien.Geda,geda ir dar syk geda.Lietuva pusprociu sala,vyt tokius reik i Afrika,kur gimines ju-bezdziones gyvena.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Ekspertuose yra VIDEO apie Klonio gatvės žmones:

  Klonio gatvė kitaip (video, I, II, III, IV ir V dalys)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. didelė pagarba aktoriams ir režisieriams.Žaviuosi aš ir mano didelis būrys kolegų aktore Rimante Valiukaite.Ačiū Jums!Sekmės ir Dievo palaimos visiems!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Ekspertuose yra įdomus straipsnis:

  Stabdyti nusikaltėlius – kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. matyt tamstos pusėj sukasi dideli pinigai,nes žmoniškumui vietos nepalikta.Kuo pats kvepi-tuo ir kitą tepi,sako liaudies išmintis.Tad nespręsk pagal save.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. nesuvokia, kaip susis.ko savo reputacija, apsilankydami ten. Visi normalus ju gerbejai amziams nuo ju nusisuks. Labiausiai nusivyliau Rimante Valiukaite….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Oi, ne:) Didelis būrys gerbėjų atsirado. Žavinga Rimantė, drąsuolė ir visi menininkai – kiečiausi už visus, kitus, tupinčius po lapais. Mano pažįstami tiesiog žavisi jais, nes jie – asmenybės :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Tai ne “šalies menininkai”, tai banditų bendrininkai: aktoriai Diana Anevičiūtė-Valiušaitienė, Šarūnas Puidokas, Rimantė Valiukaitė, poetė ir vertėja Sonata Paliulytė, aktoriai Gediminas Storpirštis ir Ainis Storpirštis, režisierė Neris Karpuškaitė-Akelaitienė, režisierė Agnė Marcinkevičiūtė ir režisierė Ramunė Rakauskaitė. Iki gyvos galvos reikia sodinti tokius vaikų grobėjams prijaučiančius padarus.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Taip. Čia jau Teisės eksperto pasisakymas.
   Balotiruokitės į Kūrio pavaduotuojus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. nuzmogeje pedofilai smeizia DORUS ,NEABEJINGUS TIESAI IR MERGAITES NORAMS Laisvus MENININKUS,beje,kuriu laisve t.p.nori sutrypti MARIONETE GELUNAS-PAVARDE,ATITINKANTI SI PERSONA!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • meninykus

   o šiaip, labai gerai, kad jie pasirašė tokią kliauzą. matosi kokia menka saujelė, palyginus su fešimtimis tūkstančių lietuvos menininkų. mikroskopinė

   toks pat santykis ir visuomenėj.

   Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras