Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Lapkritis 24 Antradienis
 

Rusijai gresia vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantas

2019-02-04 10:54 | Aktualu | Komentarų (13)

EP rezoliucijos projekte – raginimas parengti vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantą, didinti atsparumą žiniasklaidos srityje. kremlin.ru nuotr.

EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties. Pranešėja Sandra Kalniete pabrėžia, kad Rusijos dalyvavimas ginkluotuose konfliktuose, neteisėta Krymo aneksija ir Gruzijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra tyčiniai demokratinių principų ir pagrindinių vertybių pažeidimai, todėl ES ir Rusijos santykiai turėtų vystytis tik bendrose interesų srityse, o partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nereikėtų pratęsti. Pranešėja teigia, kad ES turėtų būti pasirengusi svarstyti tolesnes sankcijas, įskaitant tikslines sankcijas asmenims.

EP rezoliucijos projektas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties

Europos Parlamentas, – atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių padėties,

atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. bei 19 d. ir 2015 m. vasario 12 d. Minske sudarytus susitarimus,

atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 14 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Rusijos,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0000/2018),

A. kadangi ES yra bendrija, grindžiama bendrų vertybių, kurios apima taiką, laisvę, demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, rinkiniu;

B. kadangi šios vertybės yra ES santykių su trečiosiomis šalimis pagrindas;

C. kadangi ES santykiai su Rusija turi būti grindžiami tarptautinės teisės principais, patikimomis atgrasomosiomis priemonėmis ir principiniu požiūriu bendrų interesų srityse, kaip apibrėžta 2016 m. kovo 14 d. Užsienio reikalų tarybos išvadose;

D. kadangi ES tebėra atvira šiems tvirtesniems santykiams ir juos plėtoti padedančiam dialogui ir nori atkurti bendradarbiavimu grindžiamus santykius su Rusija, jeigu Rusijos valdžios institucijos laikytųsi savo tarptautinių ir teisinių įsipareigojimų;

E. kadangi Minsko susitarimų įgyvendinimas ir toliau išlieka glaudesnių santykių su Rusija išankstine sąlyga;

F. kadangi nuo 2015 m. įtampa tarp ES ir Rusijos augo naujose srityse, įskaitant: Rusijos intervenciją į Siriją; didelio masto karines pratybas („Zapad“ 2017 m.); Rusijos kišimąsi siekiant daryti poveikį rinkimams ir kelti įtampą Europos visuomenėse; pagrindinių laisvių suvaržymus ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje, taip pat nuolatinį žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės puldinėjimą Rusijoje, totorių nacionalinės mažumos okupuotame Kryme diskriminavimą ir politiškai pagrįstą Aleksejaus Navalno bei daugelio kitų persekiojimą; kibernetinius išpuolius ir Rusijos žvalgybos agentų naudojant cheminį ginklą įvykdytus nužudymus Europos teritorijoje; užsienio valstybių piliečių, įskaitant Olehą Sencovą ir daugelį kitų, bauginimą, areštus ir kalinimą Rusijoje pažeidžiant tarptautinę teisę; neteisėtų ir įstatymais nepagrįstų rinkimų Donbase organizavimą; prezidento rinkimus, kuriuose buvo padaryta pažeidimų, nebuvo realaus pasirinkimo ir buvo varžomos pagrindinės teisės; susitarimų 1 OL L 407, 2016 11 4, p. 35. 2 2014 m. rugsėjo 5 d. pasirašytas Protokolas dėl trišalės kontaktinės grupės konsultacijų rezultatų ir 2015 m. vasario 12 d. patvirtintas Minsko susitarimų įgyvendinimo priemonių PE630.526v01-00 4/6 PR\1169097EN.docx EN dėl ginklų kontrolės pažeidimus;

G. kadangi nuo 2015 m. padidėjo ES priklausomybė nuo Rusijos tiekiamų dujų;

H. kadangi Rusijos galių pusiausvyros policentrinis požiūris prieštarauja ES įsitikinimams, pagrįstiems daugiašale taisyklėmis grindžiama tvarka;

Iššūkiai ir bendri interesai

1. pabrėžia, kad tiesioginis ir netiesioginis Rusijos dalyvavimas ginkluotuose konfliktuose, neteisėta Krymo aneksija ir Gruzijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra tyčinis demokratinių principų ir pagrindinių vertybių pažeidimas;

2. todėl mano, kad ES ir Rusijos santykiams reikia naujos bendradarbiavimo sistemos, taikomos tik būtinoms ir bendrų interesų sritims, siekiant užtikrinti saugumą ES kaimynystėje ir taiką Europoje; mano, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo reikėtų nepratęsti;

3. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog Rusija neįgyvendina Minsko susitarimų, matyti geros valios stoka; prašo tęsti Normandijos formato konsultacijas;

4. mano, kad svarbu ieškoti būdų siekiant sumažinti dabartinę įtampą ir pradėti konsultacijas su Rusija siekiant nustatyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti nesusipratimų ir apsirikimų riziką;

5. tačiau mano, kad, atsižvelgiant į Rusijos žvalgybos tarnybų organizuotą Skripalių šeimos atvejį ir kibernetinius išpuolius, matyti Rusijos suinteresuotumas dar labiau didinti įtampą santykiuose su ES ir jos valstybėmis narėmis;

6. pabrėžia, kad siekiant išvengti įtampos ateityje svarbus didesnis tarpusavio skaidrumas vykdant karinę ir sienų apsaugos veiklą; ragina parengti aiškų elgesio kodeksą dėl karinių ir civilinių orlaivių naudojimosi oro erdve;

7. pabrėžia, kad atsižvelgiant į pasaulinius klimato kaitos, energetinio saugumo ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo, taip pat kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu iššūkius reikia atsirinkti, kokius susitarimus sudaryti su Rusija;

8. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad naujoms didelėms iniciatyvoms nėra vietos, erdvės ar laiko;

9. pakartoja, kad, nors ES pozicija dėl ES sankcijų Rusijai yra tvirta, nuosekli ir suderinta, būtina toliau koordinuoti ir derinti užsienio ir saugumo politiką Rusijos atžvilgiu; atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares nebetaikyti „auksinių“ vizų ir „auksinių“ pasų programų;

10. todėl pabrėžia, kad ES integracijos gilinimas ir jos vidaus bei užsienio politikos suderinamumas yra nuoseklesnės, veiksmingesnės ir sėkmingesnės ES išorės ir saugumo politikos, įskaitant Rusijos atžvilgiu vykdomą politiką, pagrindas;

11. smerkia Rusiją, pažeidusią kaimyninių šalių teritorinį vientisumą ir neteisėtai pagrobusią šių šalių piliečius siekiant jiems pateikti kaltinimus Rusijos teismuose; PR\1169097EN.docx 5/6 PE630.526v01-00 EN Bendrų interesų sritys

12. pakartoja, jog pritaria penkiems principams, kuriais vadovaujamasi vykdant ES politiką Rusijos atžvilgiu ir ragina papildomai apibrėžti susitarimų atsirinkimo principą; rekomenduoja sutelkti dėmesį į problemas, susijusias su Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionu, terorizmą, ginklų neplatinimą, ginklų kontrolę ir klimato kaitą; ragina vykdyti ES, EAES ir asociacijos susitarimų ir/arba išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės šalių aukšto lygio dialogą; pakartoja, kad nors ir reikia tęsti ES ir Rusijos konsultacijas dėl kibernetinio terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, būtina duoti griežtą atkirtį Rusijos nuolat keliamoms hibridinėms grėsmėms; atsižvelgdamas į tai ragina pradėti ES, EAES, Kinijos ir Centrinės Azijos aukšto lygio dialogą dėl iniciatyvos „Juosta ir kelias“ ir jungčių;

13. pabrėžia, kad artimoje ateityje Rusija ir ES išliks pagrindinės ekonominės partnerės, tačiau projektas „Nord Stream 2“ didina ES priklausomybę nuo Rusijos dujų tiekimo, kelia grėsmę ES vidaus rinkai ir neatitinka ES energetikos politikos, todėl jį reikia nutraukti;

14. pažymi, kad ES ir Rusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos teikia apčiuopiamą naudą pasienio regionų piliečiams ir remia tvarų šių teritorijų vystymąsi;

Rekomendacijos

15. pabrėžia, kad svarbu nuolat teikti politinę ir finansinę paramą pilietinės visuomenės aktyvistams, žmogaus teisių gynėjams, tinklaraštininkams, nepriklausomai žiniasklaidai, tiriamosios žurnalistikos atstovams, atvirai kalbantiems akademikams bei viešajame gyvenime aktyviai dalyvaujantiems asmenims ir NVO; ragina Komisiją numatyti didesnę finansinę paramą Rusijos pilietinei visuomenei pasitelkiant esamas išorės finansines priemones;

16. ragina labiau palaikyti tiesioginius žmonių ryšius ir didinti studentų mainus, taip pat ir vykdant programą „Erasmus Mundus“; atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su kitomis tarptautinėmis šalimis partnerėmis, Rusijai daugiausiai akademinio judumo galimybių suteikia būtent ES;

17. ragina ES institucijas ir valstybes nares dėti daugiau pastangų didinant atsparumą, visų pirma kibernetinį ir žiniasklaidos srityje; ragina visos ES mastu remti Europos kibernetinio saugumo pramonę ir aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose; atsižvelgdamas į tai ragina skatinti Europos vertybes rusų kalba pasitelkiant Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupę (angl. East StratCom);

18. mano, kad ES, reaguodama į nuolatinius Rusijos veiksmus, turėtų būti pasirengusi apsvarstyti galimybę taikyti tolesnes sankcijas, įskaitant tikslines asmenines sankcijas;

19. ragina parengti vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantą;

20. ragina imtis pasitikėjimo stiprinimo priemonių Donbase;

21. smerkia nepagrįstas priemones, pagal kurias draudžiama ES politikams, įskaitant dabartinius ir buvusius Europos Parlamento narius ir ES pareigūnus, atvykti į Rusijos PE630.526v01-00 6/6 PR\1169097EN.docx EN teritoriją; ragina nedelsiant ir besąlygiškai panaikinti draudimą atvykti;

22. ragina Rusiją visapusiškai bendradarbiauti atliekant tarptautinį MH17 reiso lėktuvo numušimo (šis aktas galėtų būti laikomas karo nusikaltimu) tyrimą; smerkia bet kokias pastangas ar sprendimą atleisti nuo bausmės nustatytus atsakingus asmenis, vilkinti jų baudžiamąjį persekiojimą, nes kaltininkai turi būti patraukti atsakomybėn;

23. pritaria sparčiam integruotos Europos energetikos sąjungos, kuri ateityje apimtų ir Rytų partneres, užbaigimui;

24. pritaria tam, kad būtų padidintas Europos demokratijos fondo ir kitų priemonių, skirtų demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, finansavimas;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Komentarai

 

 

 
 1. The function: like or dislike comment, does not work or canceled? Thanks for your reply.

  Thumb up 2 Thumb down 2

 2. aga ziurekit koks “aktas”gresia lithuanijai,gelda tapo net rusams neidomi savo pasistate kalinigrade ,tranzitas per lithuanija uzsidaro taip pat,eis per piterio apskriti,taip,kad jau dabar stovim rakom,o dar uz lojima kiek mazu “aktu”ivyksta kas juos sukaiciuos pilni rusu laikrasciai apie magnolija,zodziu atejo atpildo valanda nes nebuna taip kaip galvoja jankis-juk jis vienas toks “protingas” ir liepia marionetei taip galvoti ir zviegti

  Thumb up 5 Thumb down 1

 3. Skvernelio rinkejas gali buti visai ne Skvernelio,nes balsuodamas uz Skverneli,is tikruju balsuos pries kncervatoriu marionetes…manau daug daugiau balsu butu surinkes Usackas,nei surinks Shimonyte….Lietuvos elitas…butu juokinga jei nebutu graudu…Lietuvos elita isnaikino Stalinas,arba ismire emigracijoje,o dabar save vadinantys elitu tera amzinu prisitaikeliu prie visu valdziu ir santvarku vaikai ir anukai,naudodamiesi savo pazintimis ir rysiais vagiantys is valstybes per visokius ale projektus,tyrimus ir vieshuosius pirkimus ir drystantys tai vadinti verslu…tikrasis elitas-menininkai,mokslininkai niekada nezemina maziau issilavinusiu,biednesniu ar kitaip mastanciu tautieciu…todel kad jis elitas,o ne zagres rankenas kishenese paslepe vakaryksciai,kaip patys megsta ivardinti,runkeliai… P.S.zeme arti,duona ir gyvulius auginti visada buvo lietuvio pragyvenimo shaltinis…todel juoktis kad zmogus meshlinais batais kabina shake meshla ,gali tik visishkas degradas…

  Thumb up 7 Thumb down 1

 4. -Lietuva laidoja Sausio 13 aukas- kur Grybauskaitė – tarnauja okupantams. -Iš Grybauskaitės artimiausios aplinkos ( o gal ir jos pačios) nuteka slapti valstybės dokumentai – nieko tokio? – Grybauskaitė nesugeba atsakyti į „neparuoštus“ latvių žurnalistų klausimus ir užsipuola juos vadindama provokatoriais!? -„Sugedus“ lėktuvui (kuo labai abejoju), Grybauskaitė „nesugeba“ nuvažiuoti automobiliu 280 km, pagerbti latvių tautos? Atsakykit, ar paneikit šituos teiginius ir klausimus!

  Thumb up 7 Thumb down 1

 5. internete jū tube “Putinas tarnauja žydams, o žydai FRS valdomam irgi žydų” nuo 28:02

  Thumb up 3 Thumb down 0

 6. Europos Sąjungos valstybėms reikia pačioms , pirmiausia, išsikuopt , tada siūlyt sąlygas Kremliui. Atsirado žmogaus teisių gynėjai, pas kuriuos kasdien pažeidinėjamos žmonių teisės

  Thumb up 6 Thumb down 2 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...