Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Romos katalikų bažnyčia – melo kalvė? (1)

2012-10-05 12:44 | Aktualu | Komentarų (19)

Alvydas Veberis. KK nuotr.

Bažnyčios istorija

Kristaus istorija yra plati, universali, pritaikyta visoms tautoms, visiems laikotarpiams, visoms žmogaus sielos galioms. Kadangi visais laikais vyko kova dėl valdžios, todėl buvo nukryžiuotas ir Dievo Sūnus, kuris tos valdžios net nesiekė, nes Jis ją realiai turėjo.

Dvasinės valdžios iš rankų nepaleidžia Romos katalikų bažnyčia. Faktiškai ji yra atskirta nuo pasaulietinės valdžios, tačiau tik teoriškai. Jos iki šiol dirba išvien.

Bažnyčia išsigimė ir labiau tolo nuo Kristaus mokslo. Dievo Žodis buvo pamintas, o tie, kurie jį skelbė, buvo naikinami ir žudomi. Religiniai karai vyko Prancūzijoje, Anglijoje, Olandijoje. Trisdešimties metų karas Vokietijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir Pietų Europoje. Inkvizicijos siaubas bei raganų medžioklė reformacijos laikotarpiu už pasisakymą prieš Romos katalikų bažnyčios skleidžiamą melą, nukrypstant nuo TIESOS, sunaikino milijonus krikščionių, Kristaus sekėjų. Jie buvo naikinami pačiais žiauriausiais būdais – pakariant, deginant ant laužų, nukertant galvas…

Tos žiauriausios Romos Bažnyčios šėtoniškos užmačios paliko visiškos tamsos scenas. Daugiausiai pralieta kraujo buvo iš pačių Romos katalikų krikščionių pusės, nors vienas iš pagrindinių Kūrėjo Įsakymų visiems gerai žinomas – nežudyk.

Religiniai karai, kurie sukosi aplink protestantų judėjimą, tęsėsi daugiau nei šimtą metų – nuo 1517 m. iki 1648 m. Protestantizmas triumfavo šiaurės Europoje, tuo tarpu pietų Europoje Romos katalikų bažnyčia sutvirtino savo įtaką.

Pokyčiai Lietuvoje

Reformacija pasireiškė beveik visur, net tose šalyse, kur pasaulietinės valdžios ir Katalikų Bažnyčios sąjunga nuo pat pirmųjų žingsnių sukūrė stiprų represinį aparatą jos plitimui visuomenėje sustabdyti.

Per XVI a. pirmąjį trečdalį dalis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) visuomenės suvokė reikmę ieškoti naujovių, sutelkti dėmesį į jau dešimtmetį Europoje vykstančią Reformaciją. XVI a. pirmojoje pusėje LDK kėlė poreikį naujai formuoti Bažnyčios ir valstybės, bajorų ir dvasininkų santykius. Aktyvioji LDK visuomenės dalis kritiškai vertino LDK Bažnyčios padėtį, jos administravimo sąlygas. Europos mastu brendo požiūris, kad parapijiečiai turi aktyviai ir sąmoningai dalyvauti Bažnyčios veikloje, buvo iškelta gimtosios kalbos reikšmė. Antra vertus, kultūriniu požiūriu aiškėjo aktyviausio elito (didikų, bajorų, miestiečių ir miestelėnų) samprata, kad to meto katalikų dvasininkų kontingentas buvo nepakankamai pasirengęs teikti laiko reikmes atitinkančius tikybinius patarnavimus.

Žinios apie Reformaciją ir jos idėjas Lietuvą pasiekė įvairiais keliais. Informacija apie Europos kraštuose prasidėjusią Reformaciją per XVI a. pirmuosius keturis dešimtmečius valstybėje plito tarp kilmingųjų, ypač didikų, turtingųjų miestiečių, tarp Katalikų Bažnyčios dvasininkų, per vienuolynus, per užsienio universitetų studentus iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

Pirmasis laikotarpis – XVI a. ketvirtasis ir penktasis dešimtmečiai – ankstyvasis liuteronybės plitimas LDK ir Katalikų Bažnyčios kritikos laikotarpis. Per šį laiką išryškėjo aktyviausia kultūriniu požiūriu Reformacijos šalininkų grupė, kuri kritikavo Katalikų Bažnyčios pasyvumą ir siūlė pozityvios veiklos barus; tuo laikotarpiu Reformacijos šalininkai nesuformavo nė vienos krašto Bažnyčios, jos struktūros, o aktyviausia elito grupė jau nebepaisė Katalikų Bažnyčios ir valdovo draudimų, pradėjo kurti pirmąsias evangelikų institucijas (A. Kulviečio mokykla Vilniuje apie 1540–1542 m.).

Per visus dešimtmečius Katalikų Bažnyčia išlaikė vyraujančią padėtį, o laikotarpį baigė valdovo ir Katalikų Bažnyčios viršūnių susitarimas patraukti neklusniuosius į Katalikų Bažnyčios dvasinį teismą. Tai privertė Reformacijos šalininkus arba emigruoti iš LDK, arba į ją nebegrįžti iš užsienio.

Nors per šį laikotarpį Reformacijos šalininkai buvo negausūs, tačiau jų pradėtos kurti kultūrinio gyvenimo naujovės išryškino tai, kad visuomenės reikmės jau buvo suvokiamos.

Antrasis laikotarpis – XVI a. šeštasis ir septintasis dešimtmečiai – staigaus Reformacijos plitimo ir evangelikų trijų srovių formavimosi metas: veiklą tęsė liuteronai, sparčiai daugėjo evangelikų reformatų. Susiformavo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia. Evangelikų reformatų tikėjimas sparčiai plito LDK. Formavosi bažnyčių tinklas. Evangelikų reformatų Bažnyčia tapo stipriausia tarp LDK evangeliškųjų Bažnyčių. Katalikų Bažnyčios galia tuo metu silpo.

Evangelikų reformatų bažnyčių tinklas daugiausia kūrėsi anksčiau buvusių katalikų bažnyčių sąskaita. Nors tikslių duomenų apie evangelikų ir katalikų bažnyčių kiekį tuo laikotarpiu nėra, tačiau iš netiesioginių duomenų galima spėti, kad veikiančių bažnyčių buvo maždaug po lygiai. Į Katalikų Bažnyčios viršūnių bandymus sustabdyti Reformacijos plėtrą draudimais visuomenė iš esmės jau nereagavo.

Dauguma Reformacijos šalininkų atsirado iš LDK didikų, turtingųjų bajorų šeimų, bendruomenės formavosi miestuose ir miesteliuose. LDK senate daugumą sudarė evangelikai, jų rankose buvo svarbiausi valstybės urėdai, tačiau valdovai buvo katalikai.

Katalikų Bažnyčia išlaikė vyskupų stalo, kanauninkų žemėvaldą, dalį parapinių bažnyčių žemių, politinio poveikio pozicijas. LDK seimo nutarimu, kurį patvirtino valdovas, visų krikščioniškų tikybų bajorams buvo suteiktos lygios teisės būti renkamiems į atstovavimo institucijas ir teismus. Tačiau evangelikų Bažnyčios nebuvo įteisintos.

Katalikų Bažnyčia palaipsniui pradėjo įgyti persvarą: ją palaikė valdovas, ji sugebėjo sukurti kultūrines institucijas, kurios turėjo didelę poveikio galią visuomenei (įsteigė Vilniaus universitetą, sukūrė savą spaudą, plėtė mokyklų tinklą ir kt.). Per trečiąjį laikotarpį – nuo XVII a. pirmojo dešimtmečio pabaigos iki XVII a. šeštojo dešimtmečio Reformacijos kaip visuomeninio, tikybinio ir kultūrinio sąjūdžio galia silpo. 1611 ir 1639 m. religinių sąmyšių Vilniuje baigtis (1611 m. sudegintas Lietuvos evangelikų reformatų archyvas, mokykla, bažnyčia, 1640 m. reformatų bažnyčia iškelta už miesto sienos) buvo ženklai, kad jėgų pusiausvyra jau suirusi.

Evangelikų bažnyčių užpuolimai prasidėjo kituose miestuose ir net privačiuose evangelikų bajorų dvaruose. Šie įvykiai buvo simptomai, kad Katalikų Bažnyčios šalininkų tarpe stiprėja jėgos, kurios jau pasitelkia ir fizinę prievartą.

Dėl pralaimėto 1606–1607 m. M. Zebžydovskio maišto pasekmių susilpnėjo stipriausiųjų Reformacijos rėmėjų – Biržų ir Dubingių šakos Radvilų valdžia. Tačiau per antrąjį – šeštąjį dešimtmečius Reformacija kaip sąjūdis dar buvo veiksni, evangelikai reformatai tebeturėjo bažnyčių tinklą (apie 200 bažnyčių), nors veikiančių bažnyčių skaičius tolydžio mažėjo.

Reformacija iš esmės dar išlaikė opozicijos katalikiškai visuomenės daliai vaidmenį. Kai kurių didikų ir turtingųjų bajorų valdose evangelikų tikėjimas įsitvirtino visuose visuomenės sluoksniuose: tapo ir valstiečių, ir miestelių gyventojų tikėjimu.

Nors teisės požiūriu visi senieji tolerancijos nuostatas palaikantys aktai galiojo, tačiau stiprėjo dalies katalikų palaikomas represinis veiklos būdas: 1632 m. uždrausta statyti bažnyčias karališkuose miestuose, 1668 m. uždrausta pereiti iš katalikų tikėjimo į kitą tikybą, 1669 m. priimtas nutarimas, kad karaliumi gali būti tik katalikas.

Visi šie nutarimai apribojo kitatikių (taip buvo vadinami ne katalikai) teises. Kadangi valdovų (ypač Zigmanto ir Vladislovo Vazų) bei Europos Katalikų Bažnyčios centrų palaikoma ir besireformuojanti Katalikų Bažnyčia patenkino dalį visuomenės reikmių, visuomenėje iš lėto kito požiūris į Reformaciją. Valdovų pozicijos sudarė nelygias galimybes evangelikų kilmingiesiems siekti karjeros, tai sudarė sąlygas dalies kilmingųjų perėjimui į Katalikų Bažnyčią, kartu mažėjo ir evangeliškų bažnyčių parapijiečių skaičius. Visa tai kartu paėmus jau buvo matyti, kad Reformacija kaip sąjūdis smarkiai silpo. Tačiau LDK evangelikų reformatų Krašto Bažnyčia per visą tą laiką išlaikė savo struktūrą. XVII a. vidurį galime laikyti Reformacijos kaip sąjūdžio pabaiga. Nuo XVII a. antrosios pusės Evangelikų reformatų Bažnyčia veikė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje kaip konfesinė mažumos Bažnyčia.

Evangelikų tikėjimas niekad netapo valstybėje ir visuomenėje dominuojančia religija. Reformacijos judėjimo tipas, paveldėtos kultūrinės ir visuomeninės laikysenos nuostatos (pakantumas kitatikiams), susiformavusi pusiausvyra tarp evangelikų ir katalikų sudarė Reformacijai istorines sąlygas atlikti postūmio vaidmenį naujų reiškinių kūrimui, perėmimui, t.y. sparčiai kultūros modernizacijai.

Alvydas Veberis

Komentarai

 

 

 
 1. Ačiū Jums,kad nors vieną straipsnį parašėte, bet tai tik istorija, o Šiandien kas?Kas šiandien vyksta?Kodėl niekas neprisimena Kazio Borutos”Mediniai Stebuklėliai”knygelės, nes ten tiek tiesos apie tikėjimą Lietuvoje.Pavartykite, gal kas ir panorės atnaujinti K.Borutą, Jo knygeles.Būtų džiugu ir teisinga.

  Ar nereikia mums atsiversti, pažiūrėti į Šventąjį Raštą, o ne tik į katalikų maldaknyges?
  Dėl Estijos džiaugiuosi- tai šalis , kuri NEVADINA SEKTANTAIS EVANGELINIŲ BAŽNYČIŲ.Prašau Jūsų paanalizuokite -kodėl?Ar čia niekam visa tai nerūpi?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. žmogelis turėtų kreiptis pas EGZORCISTUS. Nepraktikavo, tai apsėdo Velnias.Žmona net paliko? Bibliją žino geriausiai demonai, kurie negyvena pagal sakramentus.

  Thumb up 2 Thumb down 2

 3. Dievas yra meile,o ne smurtas.Kiek jauti meiles savo artimam,tiek tavyje Dievo sviesos.Artimas-tai kiekvienas zmogus zemeje.Mes ateiname i pasauli,kad ismoktume,mes mokiniai.Turime ismokt atleisti,suprasti,nepavydet,padeti kitiems,pasiaukot,o svarbiausia-mes mokomes myleti. Yra Dievo tiesos,Dievo isakymai,tai yra tobula.Deja,mes linke pamirsti tai,ko moke mus Jezus.Taip ruosiames pragaran.Nenorekim i pragara,norekim pas Dieva.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Zinau tik tiek kad nieks nepateisins to kraujo kuri kataliku baznycia praliejo prisidengdama dievo vardu ir tik civilizacija ja sustabde, Dievo ten NERA.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Katalikybė nė kiek nesumenko jau 2000 metų. Ir tai geriausias atsakymas į panašius bandymus Ją juodinti. Veltui stengiatės…

  Thumb up 1 Thumb down 3

 6. 5508 Lietuvos Karalystės metais Jeruzalėje gmė o gal ir ne žydukas Jėzus iš žydės Marijos ir Danguje gyvenančio Dvasios – ne žmogaus …bet žydo Ar žydukas buvo normaliu, sunku pasakyti, nes už apsišakmą Žydų karaliumi, jį tuometinis Žydų Karalius Jerodas, kaip konkrentą nužudė Prikalant prie kryžiaus. Žydo Jėzaus draugai ir pasekėjai visi buvo žydais išdavkais, įskundusiais Jėzų Jerodui, kad nužudytų. Svarbiausia, kad jau penkis tūkstančius metų žydai turėjo savo tikėjimą Judaizmą, kuris skelbė, tikėjimą vienu jų klmės Devu, kuris žydų tautą išrinko valdyti pasalį., o rabinai skelbė, jei Dievas mus išrinko IŠRINTĄJA TAUTA,” REIŠKIA, MES IR PROTINGIAUSIOJI TAUTA, NETURINTI DIRBTI SUNKIŲ FIZINIŲ DARBŲ ir tai įrašę į savo TORAS, ėmė skelbti, kad kitų taUtų žmonės – žemesnio išsvystymo, silpnaprotės , TIK VERGAVMUI ŽYDAMS skirtos juodadarbių masės. TOKIAME TIKĖJIME IR AUKLĖJIME GIMĖ IR AUGO ŽYDUKAS JĖZUS, anksti panorėjęs valdyti pasaulį… už ką ir buvo nuždytas. Nekentė ŽYDAI IR ARABAI TŲ NENORĖJUSIŲ DIRBTI IR TIK RINKTI PINIGUS už JĖZAUS garbinimą – PASEKĖJŲ – APAŠTALAIS PASIVADINUSIŲ. juos išvarė iš visų ŽYDAMS IR ARABAMS PRIKLAUSIUSŲ ŽEMIŲ. Tačiau svarbiausia, kad tuo metu gyvavusios tautos , kaip ir lietuvių tauta, skaičiavo savo metus nuo Pasaulio sutvėtirmo ir tikėjo Psaulio SUTVĖRĖJU , KIEKVIENOJE TAUTOJE VADINAMU SAVU “DIEVO” ŽODŽIU. Visos tautos naujagimius krikštydavo šventovėse, prie Amžinosios ugnies, ir dėl to vadinosi KRIKŠČIONIMIS. Net ir “išrinktieji” žydai pripažįsta, kad Jėzaus gimimo metu, Pasaulyje gyvavo ir buvo paskldęs SENASIS PRIEŠ KRISTINIS- KRIKŠČIONIŠKASIS TIKĖJIMAS, ATĖJĘS NUO PASAULIO SUTVĖRIMO su pasaulio TVĖRĖJU. KATALIKYBĖ- TAI atsiskyrėlų nuo Judaizmo iir Krikščionybės žydų naujai sukurta pinigų rinkimo ir kaupimo sistema, pasinaudojusi Judaizmo tikėjimo dogmomis: žydai- išrinktieji, jiems privalo visi tarnauti, o jie visus valdyti, žydai privalo lobti kitų tautų sąskaita, žydai dėl turtėjimo turi neapkęsti, net naikinti kitų tikėjimų tautas, ypač KRIKŠČIONIS (matomai, dėl per kilnių – hummaniškų idėjų skelbimo), Ir žvelgiant į žydų sukurtos Katalikų bažnyčos imperjos valdymo ir lobimo principus, matome, kad ši religija, sunaiknusi kitose tatose SAVUS TKĖJIMUS IR RELIGIJAS, KAIP KONKRENTES, PARAZITIŠKAI ĮSISKVERBĖ Į TAS TAUTAS IR JAS ŠINAUDODAMOS, ENGDAVOS NUSILPNINO TAS TAUTAS, PAVERTĖ SAVO TAMSIOMIS, BERAŠTĖMIS VERGĖMIS . Ir priedo. tie patys žydai PARAZITIŠKAI VERŽĖS Į KITAS TAUTAS DVIEM KELIAIS: panaudodami Katalikų bažnyčią, ir savousius “verslininkus” – alkoholio ir svaigalų platintojus – kurie nuodindami ir kvailindami juodadarbių žemdirbių tautas, lobo ir skurdino jas, pasigrobdamis nugirdytųjų ir apkvalintųjų turtus. Lietuvos pavyzdye labai vaizdžiai matome Vatikano įsiveržimą 1385 metais su lankų katalikų kunigais, kurie sunaikinę lietuvių KRKŠČIONYBĘ vienijusią tautą ir tarnavusią tik lietuvių tautai, PRIEVARTA ĮKMŠO KATALIKIŠKĄ TIKĖJIMĄ VIEN DĖL VATIKANO IMPERIJOS LOBIMO lietuvių mokesčiais – aukomis, o drauge ir lenkų kunigų, gaspadinių ir giminaičių pralobimu, mūsų nuskurdintųjų vergų sąskaita. IR TUO PAT METU Į LIETUVĄ UŽPLŪDO SAVO TORŲ IR RABINŲ varomi: “BŪK TEN , KUR SKURSTA TAUTOS, KUR KANČIA IR IŠNAUDOJIMAS – NUALINTI IR Į NEVLTĮ KRITĘ ŽMONĖS LENGVIAU NUGIRDOMI, LENGVIAU IŠ JŲ PASIPELNYTI” – “Dievo išrintieji” ŽYDAI. Kurie šalia bažnyčių ėmė statyti smūkles, aludes lietuvių “katalkų” nugirdymui. O pralobus kaimuose, po šimtmečio kitos Lietuvoje pristatė alkoholio gamyklas- BRAVARUS – SPIRITO GAMYKLAS, ALAUS GAMYKLAS, MĖSOS, ODOS PERDIRBIMO, BATŲ FABRIKUS – PAKĖLĖ IŠNAUDOTOJIŠKĄ KARTELĘ Į AKŠTESNĮ LYGĮ. 1918 metas atkuriant Lietuvos valstybę – tik tokią pramonę trėjo Lietuva: kaimuose bujojo parapijinės bažnyčios, pllklenių bajorų ūkeliai, ir miestuose žydų sukurta pramonė, naudojančioji pigius Lietuvos žemės ūko produktus.Pralobo ir žydai, ir lenkai, ir katalikų bažnyčia… Kiek aukso prisipirko lenkų kunigai: altorius, skultūras ėmė auksuoti, auksu žmones laiminti… Lietuvių tauta nežinojo tų turtų… Ir tik sugriovus Sovietų Sąjungą, kai iš VATIKANO ŠV.TĖVAS SUSKBO ATSIŲSTI Į LIETUVĄ SAVO BUVUSĮ FINANSŲ MINISTRĄ KARDINOLĄ AUDRĮ BAČKĮ, kad šis išreiklautų iš Lietvos Vyriausybės SKUBIAI sugrąžinti visą Katalikų bažnyčiose buvusį turtą: Auksines bažnytnes relikvijas ir auksą, saugotą LTSR valstybės fonduose. Ir Prezidentas Algirdas Braaauskas sugrąžino. Tik tuomet prmojoje parodoje Lietuvos žmonės pamatė, kiek daug ir kokias dideles brangenybes buvo įsigyję už LIETVOS ŽMONIŲ SUAUKOTUS PINIGUS Lietuvos Katalikų bažnyčių vyskupai ir kunigai… Daugiamilinoninės vertės turtus per šešis šimtmečius sukrovė Lietuvos katalikai – vargingieji žemdirbiai. DEJA, ŠIS TURTAS NEPRIKLAUSO LIETUVOS ŽMONĖMS – JIS – VATIKANO. Lygiai taip pat , kaip ir visos bažnyčios priklauso Vatikanui ir jo vietininkams Lietuvoje, nors viskas pastatyta ir įsigyta Lietuvos katalikų suaukotomis. lėšomis. Šia informacija noriu pakviesti Lietuvos žmones , pagebiant mūsų didngąją Tautos praeitį , pratęsti mūsų senosios Lietuvių Tautos metų skaičiavimą … dabar Lietuvos Karalystėje eina 7520 metai nuo Pasaulio sutvėrimo – tai įrašyta Lietuvos DK 1529 metų Statute. Taip noriu kviesti visus gilau patyrinėti skirtumus tarp Senosios 5500 metų Krikščionybės ir naujųjų laikų Katalikybės. Ir tuo pačiu kviečiu visus atsisakyti mus žeminančio “PAGONIŲ” PRAVARDŽIAVIMO, kuris atėjo iš Vatikano, iš lenkų katalkų kunigų . Tų 6500 LDK – 1000 Kr.e. metų Šv.Tėvas Vatikane vartodavo paniekinantį PAGAN žodį įvardindamas kitų tikėjimų tautas. O žodis- skolinys iš graikų kalbos, reiškiantis juodadarbį žemdirbį. Ir šv.Tėvas Vatikane ir daugelyje pasalio tautų vadnamas “PAPA” , o ne lenkškai “PAP- IEŽ-iumi. Todel kviečiu visus gerbiančius lietuvių kalbą, nebevartoti lenkiško skolinio- barbarizmo PAPIEŽ-iaus, o Šv.Tėvo vardą.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 7. Krikščionių dievas Jėzus Kristus šiuo metu yra populiariausias iš Lietuvos dievų, nors evangelijos vienareikšmiškai liudija, kad dievaitis Jėzus iš Nazareto buvo veidmainis, smurto kurstytojas bei pats tikriausias kriminalinis nusikaltėlis.
  Jėzaus Kristaus ženklas – krikščioniškas kryžius
  – simbolizuoja senovinį kankinimo ir skausmingo žudymo prietaisą, antikinį kartuvių atitikmenį.
  „Kas ne su manimi, tas prieš mane“, – Jėzus Kristus, – Luko evangelija, 11/23.
  Tad, nenuostabu, kad dar ne taip seniai krikščionys persekiodavo, kankindavo ar netgi žudydavo visus, kurie nenusižemindavo prieš Jėzų Kristų ir jo žynius.
  Jėzus Kristus, greičiausiai, buvo istorinė asmenybė – mūsų eros pradžioje Palestinoje gyvenęs žydas vardu Jėšuja Ga Nocri arba Jėhuja iš Nazareto. Patikimų istorinių duomenų apie jį nėra, tačiau pagrindiniai Jėzaus gyvenimo faktai atskleisti jo gyvenimo aprašymuose – vadinamose evangelijose.
  Visos keturios pagrindinės evangelijos (Morkaus, Mato, Luko ir Jono) nedviprasmiškai liudija, kad Jėzus Kristus buvo smurtinis nusikaltėlis, visiškai pelnytai nubaustas mirties bausme.
  Sulaukęs trisdešimt trejų metų, krikščionių dievas atvyko verbuoti šalininkų į Jeruzalę, tačiau didelės pagarbos nesulaukė. Matyt, supykęs už tai, kad dauguma žydų visai nesiruošė jo garbinti, Jėzus Kristus pradėjo demonstruoti isterijos priepuolius – sugebėjo prakeikti netgi jam nepatikusį medį, neįvykdžiusį jo dieviško noro – duoti vaisių pavasarį!
  (…) Jėzus pasijuto alkanas. Pamatęs pakelėje vieną figmedį, priėjo prie jo, bet nieko nerado, vien tik lapus. Ir tarė: „Tegul per amžius ant tavęs nemegs vaisiai!“ Ir figmedis bemat nudžiūvo. (Mato evangelija, 21/18-19; tas pats epizodas aprašytas ir Morkaus evangelijoje, 11/13-14 ir 20-21)
  Pagaliau krikščionių dievaičio pyktis prasiveržė smurtu. Su gauja savo pasekėjų Jėzus įsiveržė į Jeruzalės šventyklą ir rimbu primušė tenai dirbusius pinigų keitėjus bei kitus šventyklos darbuotojus, turėjusius palengvinti aukojimą iš toli atvykusiems piligrimams, bei suniokojo jų darbo vietas.
  „Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus“. (Jono evangelija, 2/15)
  Pagaliau įniršęs Jėzus išvadino Jeruzalės šventyklą „plėšikų lindyne“. (Mato evangelija, 11/17)
  Taigi Jėzus Kristus smurtavo švenčiausioje žydams vietoje ir iš jos tyčiojosi – Jėzus ir žodžiais, ir veiksmais išniekino pagrindinę viso pasaulio žydų šventovę. Tai akivaizdžiai buvo sunkus kriminalinis nusikaltimas – už panašius nusikaltimus daug kur gresia mirties bausmė ir šiais
  laikais.

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • ” Smurtinis nusikaltėlis” ! Didesnės nesąmonės nei Z. Kosidovskis nebuvo sugalvojęs.

   Thumb up 0 Thumb down 2

  • tas ” GERAI ĮSISKAITYKIT” žeidžia kiekvienu sakiniu.Žmogau,jau praėjo du tūkstančiai metų ir vis dar nežinai ,kad KRISTUS- ATPIRKĖJAS, O KRYŽIUS-ATPIRKIMO ŽENKLAS. OI oi ,kokių nesąmonių čia prirašei

   Thumb up 2 Thumb down 3

 8. Taip, bet tamsta turite sutikti, kad civilizacija kilo iš krikščionybės. Sunkus buvo kelias, bet mes užtat dabar džiaugiamės krikščionybės užaugintais vaisiais.Per aspera ad astra.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • o tamsta turit pripazint, kad civilizacija vystesi toliau, nepaisant krikscionybes pastangu suvaryt zmogu y nuolankaus gyvulio lygy

   Thumb up 1 Thumb down 0

 9. Katalikų bažnyčią sudaro daug žmonių, teigti ,kad visi joje yra melagiai yra neetiška kitų konfesijų atžvilgiu,kadangi tikėjimo objektas yra vienas ir tas pats.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 10. Katalikų bažnyčią sudaro daug žmonių, teigti ,kad visi joje yra melagiai yra neetiška kitų konfesijų atžvilgiu,kadangi tikėjimo objektas yra vienas ir tas pats.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 11. Katalikų bažnyčią sudaro daug žmonių, teigti ,kad visi joje yra melagiai yra neetiška kitų konfesijų atžvilgiu,kadangi tikėjimo objektas yra vienas ir tas pats.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 12. Ta mes puikiai matome siuolaikineje baznycios laikysenoje. Renka mokescius, kvailina zmones ir uzsiima ukine veikla. Apie sielu “ganyma” nera ir kalbos. Pozicija, kaip pas valdanciuosius – Jus prasiskelkit sau galvas, o mes liksime nuosaleje ir paziuresime, kuo viskas baigsis.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Primityvus mastymas. Pinigų niekas neprievartauja duoti: norite duodate, norite ne. Tačiau kažkodėl bažnyčios teikiamomis paslaugomis daug kas nori naudotis.

   Thumb up 0 Thumb down 2

 13. as niekada dvasininkais ir netikejau,o tik Dievu….ir man visai nesvarbu kas ka kur padare,nes kiekvienas atsako uz save.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...