Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 20 Ketvirtadienis
 

R.Visockytė: Vyriausybė tautai ruošia „Brisiaus galą“

2008-02-25 12:40 | Politikų tribūna | Komentarų

Seimo narė Ramunė Visockytė

Praėjusią savaitę Seimo Narkomanijos prevencijos komisija gavo Vyriausybės paruošto Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo pakeitimo projekto, kuris Seime bus svarstomas pavasarį, antikorupcinį vertinimą. Šio įstatymo pakeitimo projektą Seimas Vyriausybei jau buvo gražinęs du kartus, nes vis nebuvo atsižvelgta į Narkomanijos prevencijos komisijos pastabas, kad būtina iš esmės spręsti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės klausimus.

Deja, įstatymo projektas ir trečią kartą Seimą pasiekė beveik nepasikeitęs – ir vėl iš esmės nesprendžianmas kontrolės sistemos sukūrimo klausimo.

Antikorupciniu požiūriu – ydinga

Anot Narkomanijos prevencijos komisijos pirmininkės, Darbo partijos frakcijos narės Ramunės Visockytės, priėmus Vyriausybės siūlomą kontrolės tvarką ir nesukonkretinus, kokios paskirties įmonėms bus išduodamos specialiosios licencijos ir kokia veikla joms galima verstis, lieka neaiškūs šios specialiosios licencijos išdavimo pagrindai ir atvejai. Įstatymo projekte net nėra nurodyta, kuriai Vyriausybės įgaliotai institucijai deleguojamos visos funkcijos (dokumentų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas). O tai jau yra ydinga antikorupciniu požiūriu. Netobulas įstatymas gali sudaryti sąlygas sprendimus priimantiems asmenims veikti savo nuožiūra.

„Iki šiol nėra baigtinio kontrolės subjektų sąrašo, kuris turėtų būti labai aiškus, suprantamas ne tik įmonėms, bet ir kontroliuojančioms institucijoms, kad jos aiškiai apibrėžtų savo kontrolės veiklos sritį, nustatytų funkcijas ir, be abejo, būtinai už jas atsakytų“, — sako Seimo narė.

Kodėl reikia sustiprinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolę?

Šiandien vieša paslaptis — sparčiai jaunėja narkomanų amžius. Narkomanijos prevencijos komisija 2007 m. dar kartą atkreipė Vyriausybės dėmesį į tai, kad, be kanapių, mūsų šalyje populiariausieji narkotikai — amfetaminas ir ekstazi. Šių narkotikų rinka užima apie 40 proc. visos narkotikų rinkos Lietuvoje. 2005 m. duomenimis, Lietuva sintetinių narkotikų nelegalioje apyvartoje Europos Sąjungoje užėmė ketvirtą vietą.

„Amfetamino tipo stimuliuojamųjų medžiagų gamyboje apie 50 proc. visų naudojamų cheminių medžiagų (prekursorių) yra nekontroliuojamos ir jas be jokių dokumentų galima įsigyti plataus vartojimo prekių arba specializuotose parduotuvėse“, — teigia R. Visockytė.

Europos Komisijos Generalinio direktorato Mokesčių ir muitinės skyriaus rekomendacijose dėl cheminių medžiagų kontrolės ES ir prekybos cheminėmis medžiagomis nurodoma, kad cheminės medžiagos (prekursoriai, esminės cheminės medžiagos, reagentai, tirpikliai bei katalizatoriai) plačiai naudojamos teisėtoje pramoninėje veikloje ir vaistų gamyboje. Šiomis medžiagomis teisėtai prekiaujama dideliais kiekiais, tačiau jas galima panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai. Šias gamybos operacijas yra nesunku vykdyti dėl nesudėtingo cheminio proceso. O didėjant narkotinių medžiagų gamybos apimtims bei jų paklausai — didėja ir cheminių medžiagų poreikis.

„Būtina kontroliuoti ir rinkti informaciją, užmegzti ryšius su įmonėmis, cheminėmis laboratorijomis, gaminančiomis, įvežančiomis, parduodančiomis chemines medžiagas, kurios gali būti naudojamos neteisėtai narkotikų gamyboje. Įmonės (gamintojai, platintojai, prekybininkai ir kt.), geriausiai žinančios apie savo produktus, klientus ir cheminių medžiagų rinką, įtarus, kad cheminės medžiagos gali būti nukreiptos į neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybą, turėtų apie tai informuoti kompetentingą valdžios instituciją“, — sako Darbo partijos frakcijos narė.

Lietuvoje – jokios kontrolės

Daugelis ES šalių, bendradarbiaudamos su chemijos pramonės atstovais, sukūrė monitoringo sistemas ir medžiagų sąrašus. Įmonės kreipia dėmesį į įtartinus sandorius, verslo praktiką, pristatymo metodus, užsakomų produktų kiekius, įrangos ar pakavimo medžiagos įsigijimus ir apie tai praneša atitinkamoms institucijoms.

Seimo Narkomanijos prevencijos komisija domėjosi, kaip Lietuvoje vykdoma narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių teisėtos apyvartos kontrolė. Pasirodo — ji tik popieriuje …

Šiuo metu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) įgaliota kontroliuoti veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursoriais, jų licencijavimu, registravimu, leidimų išdavimu ir kontrole. Tarnybos darbuotojai turi teisę kontroliuoti įmones įeidami į jų patalpas. Tačiau vieninteliai atvejai, kai VVKT gali tikrinti įmones dirbančias su prekursoriais, gali būti tik tokie, kai į vaistinių preparatų sudėtį įeina I kategorijos prekursoriai.

Kadangi sandorius patvirtinantys dokumentai gali būti tikrinami tik įmonės patalpose, dėl ribotų VVKT įgaliojimų jie tikrinti nebuvo. Ši tarnyba net neturi įgaliojimų kontroliuoti, ar įmonės apmokė atsakingus pareigūnus nustatyti įtartinų sandorių rizikos rodiklius.

Be to, neteisėtos įrangos naudojimo kontrolė nėra Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sritis. Tad ši ministerija neturi informacijos apie įrangos ar nelegaliems tikslams naudojamų II bei III kategorijų prekursorių dingimus iš įmonių; negauna informacijos apie įmones, pažeidusias cheminių medžiagų ir preparatų, iš kurių galima pagaminti narkotines ar psichotropines medžiagas, tiekimo rinkai ir kitokias naudojimo sąlygas.

Ūkio ministerija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant cheminių medžiagų ir preparatų politiką pramonėje ir versle pagal darniosios plėtros principus. Ši ministerija nekaupia ir nedisponuoja informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių gamybai reikalingą įrangą ir medžiagas.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, kontroliuojanti, ar į šalies rinką vartotojams teikiami ne maisto gaminiai (taip pat cheminės medžiagos ir preparatai) atitinka teisės aktų reikalavimus, irgi nedalyvauja Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo įgyvendinime.

Net Aplinkos ministerija neįpareigota kontroliuoti, rinkti informaciją, kokios įmonės, chemijos laboratorijos Lietuvoje teisėtai gamina, disponuoja mokslo ir medicinos tikslais, įveža ar išveža, prekiauja cheminėmis medžiagomis ir preparatais. Ministerija neturi informacijos apie jų panaudotą ar parduotą kiekį, nesusipažinusi su įrangos, kuri gali būti panaudota neteisėtai narkotikų gamybai, sąrašu ir neturi informacijos apie tokios įrangos dingimus. Ši ministerija duomenų bazėje neturi informacijos apie chemines medžiagas — I kategorijos prekursorius, o iš II kategorijos prekursorių sąrašo turi informaciją tik apie kalio permanganatą ir III kategorijos prekursorius.

Regionų aplinkos apsaugos departamentai kontroliuoja sąvartynų veiklą, tačiau nestebi, ar į juos atvežamos panaudotų prekursorių talpos, sulūžusi įranga. Neturi tiesioginės ar netiesioginės informacijos, kad Lietuvos įmonėse būtų identifikuoti atvejai, kai iš cheminių medžiagų, neįtrauktų į oficialiuosius prekursorių sąrašus, būtų bandoma gaminti narkotikus.

Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolės inspekcija kontroliuoja, ar cheminės medžiagos ir preparatai klasifikuojami, ženklinami, pakuojami, saugomi, laikomi, įtraukiami į apskaitą ir jų apskaita vykdoma, teisėtai naudojami, jais disponuojama; taip pat kontroliuoja, ar nepažeidžiami cheminių medžiagų ir preparatų, įrašytų į tiesiogiai taikomų ES reglamentų, kurių įgyvendinimo kontrolė priskirta Aplinkos ministerijai, sąrašus importo į Lietuvą ir eksporto iš Lietuvos reikalavimai. Vykdyti specialias narkotinių medžiagų gamybos prevencijos ar panašias funkcijas šios inspekcijos pareigūnai nėra įgalioti ir specialiai apmokyti.

Jungtinių Tautų ataskaitoje Lietuva – amfetamino kilmės šalis

„Nesutvarkyti kontrolės mechanizmai atvedė Lietuvą prie tokios situacijos, kad dvejus metus Jungtinių Tautų Tarptautinės narkotikų kontrolės tarybos veiklos ataskaitoje Lietuva tarp kitų Europos valstybių įvardijama kaip amfetamino ir metamfetamino kilmės šalis. Minėtoje ataskaitoje taip pat pažymima, kad pagrindinės problemos Lietuvoje yra sintetinių narkotikų vartotojų skaičiaus augimas, piktnaudžiavimas receptiniais vaistais, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių prekyba, kontrabanda į kaimynines šalis. Naujai pateiktos Seimui Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto nuostatos irgi šių klausimų nespręs“, — teigia R. Visockytė.

„Jeigu neatsižvelgsime į Jungtinių Tautų Tarptautinės narkotikų kontrolės tarybos ekspertų rekomendacijas dėl cheminių medžiagų kontrolės ir įspėjimus, kad cheminės medžiagos (prekursoriai, esminės cheminės medžiagos, reagentai, tirpikliai bei katalizatoriai) yra plačiai naudojamos teisėtoje pramoninės veikloje ir vaistų gamyboje, jomis teisėtai prekiaujama dideliais kiekiais, tačiau jas galima panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai ir ruošimui, jei Lietuvos valstybė nesiims jų kontrolės, nesukurs vieningos duomenų rinkimo ir analizavimo bazės, mes patys save sunaikinsime kaip tautą. Ir galima bus, Jono Biliūno žodžiais tariant, pasakyti, kad neišvengiamai tautai atėjo „Brisiaus galas“, — įspėja parlamentarė.

2008-02-25

Komentarai

 

 

 


 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...