Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gegužė 13 Ketvirtadienis
 

R. Dagys stabdo narystę TS-LKD

2019-06-25 11:16 | Naujienos | Komentarų (20)

Seimo narys Rimantas Dagys sustabdė narystę TS-LKD partijoje. KK nuotr.

Ilgametis TS-LKD narys parlamentaras Rimantas Dagys stabdo narystę TS-LKD partijoje. Apie tai jis informavo partijos pirmininką G. Landsbergį, TS-LKD prezidiumą bei tarybą.

Skelbiame pilną Seimo nario R. Dagio pareiškimą:

Sužinojau, kad TS-LKD partijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 2019 metų birželio 12 dieną ir TS-LKD Vykdomoji sekretorė Aistė Gedvilienė 2019 metų kovo 21 dieną kreipėsi į partijos Priežiūros komitetą dėl mano, kaip Seimo nario elgesio, priimant Vaiko teisių pagrindų įstatymą. Esu kaltinamas, kad nepaklusau TS-LKD Prezidiumo įpareigojančiam sprendimui nepalaikyti daugelio Lietuvos tėvų raginimo taisyti įstatymą taip, kad būtų kuo tiksliau reglamentuota ir užtikrinta Konstitucijoje įtvirtinta teisė tėvams auklėti savo vaikus, apsaugant juos nuo perteklinio valdžios kišimosi. Su apmaudu konstatuoju, kad partijos vadovybės atstovai tokia pozicija ryžosi ignoruoti Lietuvos Konstituciją ir partijos deklaruojamas krikščioniškas vertybes. Tokia partijos vadovybės atstovų laikysena verčia kalbėti apie TS-LKD vertybinę ir tapatybės krizę, diskusijos apie kurią partijos viduje nuolat slopinamos.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad Seimo nariai eidami pareigas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų. Taigi, Lietuvos Konstitucija (kaip ir beveik visame pasaulyje) įtvirtina laisvą Seimo nario mandatą ir nepripažįsta imperatyvaus mandato. Laisvo mandato esmė – Tautos atstovo laisvė įgyvendinti jam suteiktas teises ir pareigas nevaržant šios laisvės rinkėjų priesakais, jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais. Kiekvienas parlamento narys atstovauja visai Tautai, visi parlamento nariai yra Tautos atstovybė. Seimo narių teises diferencijuojant taip, kad faktiškai jiems nustatomos nevienodos galimybės dalyvauti Seimo darbe, yra pažeidžiamas esminis atstovaujamosios institucijos principas – parlamento narių lygybė; vadinasi, nėra galimybių Seime atstovauti visai Tautai, reikšti jos interesus. Partijos negali suvaržyti Seimo nario laisvo mandato, kadangi, vadovaudamasis tokia partine nuostata, Seimo narys tokiu atveju privalėtų atstovauti ne visos tautos, bet politinės partijos interesams. Tai pažeidžia teisės normų hierarchijos principą.

Konstitucijos 62 straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas persekioti Seimo narį už kalbas ir balsavimus Seime. Draudimas persekioti Seimo narį už kalbas ir balsavimus Seime yra absoliutus – Seimas neturi teisės spręsti, ar panaikinti minėtą draudimą; Seimo narys už kalbas ir balsavimus Seime negali būti traukiamas atsakomybėn, negali būti kitaip persekiojamas jokiais atvejais. Taigi draudimas galioja net ir po to, kai pasibaigia Seimo nario kadencija ir asmuo jau nėra Seimo narys.

Anksčiau galiojęs Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas leido vykdomosios valdžios institucijai apibrėžti kriterijus ir sąlygas, leidžiančias atskirti vaiką nuo šeimos. Tėvų ir vaikų teisė į tarpusavio ryšių išsaugojimą yra viena iš fundamentalių prigimtinių žmogaus teisių, įtvirtinta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. Vienas iš pamatinių žmogaus teisių principų skelbia, kad žmogaus teisių apribojimai galimi tik tuo atveju, jei jie nustatomi įstatymu, jei nėra galimybės juos pakeisti mažiau žmogaus teises pažeidžiančiomis priemonėmis ir jei intervencijos duodama nauda yra didesnė nei padaroma žala. Anksčiau galiojęs Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas daug kur neįtvirtino šių svarbių žmogaus teisių principų. Tai sukėlė pagrįstą visuomenės nerimą, nepasitenkinimą ir protestus. Siekiant Lietuvoje užtikrinti teisinės valstybės, gerbiančios prigimtines žmogaus teises, pamatinių principų laikymąsi buvo būtina kuo skubiau Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą keisti įtvirtinant teisinius saugiklius, saugančius šeimas nuo teisinio apibrėžtumo, sukuriančio prielaidas neproporcingam valstybės kišimuisi į šeimą ir darančiam nepataisomą žalą tiek tėvams, tiek vaikams.

Seimo narių grupės pateiktas įstatymo projektas pateikė visą eilę būtinų pataisų, užtikrinančių teisinę tėvų ir jų vaikų apsaugą. Teiginiai, kad projektas neva prieštarauja Konstitucijai ar pažeidžia žmogaus orumą, nebuvo pagrįsti jokiais apčiuopiamais teisės šaltiniais ir rėmėsi tik abstrakčiais pasvarstymais. Seimo narių grupės pateiktame projekte nebuvo nieko, kas leido „žmogų žaloti, žeminti jo orumą ir žiauriai su juo elgtis“.

Įstatymo projekto tikslai atitiko tiek teisinės valstybės, tiek TS – LKD programos, tiek Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principus. Šių pataisų palaikymas nuosekliai išplaukė iš TS-LKD programinių nuostatų, teisinės valstybės principų ir Bažnyčios socialinio mokymo. Ir priešingai, TS-LKD prezidiumo draudimas palaikyti pataisas niekaip nedera nei su TS-LKD programinėmis nuostatomis, nei su teisinės valstybės principais, nei su Bažnyčios socialiniu mokymu, nei su Seimo nario sąžinės laisvės principais, nei su didžiosios dalies TS-LKD rinkėjų lūkesčiais.

TS-LKD partijos programoje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad krikščioniškosios vertybės ir krikščioniškasis mokymas yra vienas partijos tapatybės ir pasaulėžiūros pagrindų. Joje teigiama, kad „programa remiasi krikščioniškuoju […] požiūriu į žmogų, jo laisvę ir atsakomybę“, taip pat, kad „TS-LKD siekia išsaugoti ir sustiprinti krikščioniškąsias vertybes liberalioje demokratijoje“, kad „Bažnyčią ir jos mokymą laikome sau autoritetu“ ir t.t.

Bažnyčios pozicija valstybės kišimosi į tėvų auklėjimą klausimu yra akivaizdi. Šviesios atminties Popiežius Jonas Paulius II apaštališkajame paraginime Familiaris Consortio skirto šeimoms atkreipė dėmesį, kad:

„46. Šeimos ir visuomenės abipusės paramos, vystymosi ir bendradarbiavimo idealas dažnai susiduria su labai rimtu nuomonių nesutapimu ar tiesiog priešiškumo pavojumi. Todėl, kaip [Katalikų Bažnyčios Vatikano II] Susirinkimas nuolat tą pabrėždavo, daugelio šeimų situacija įvairiuose kraštuose yra labai komplikuota ar net tiesiog kritiška: institucijos ir įstatymai neleistinai nepripažįsta šeimos ir asmens neliečiamų teisių, o visuomenė, kuriai svetimas dalykas tarnauti šeimai, smarkiai puola jos vertybes ir reikalavimus. Šeima, kuri pagal Dievo planą yra pagrindinė visuomenės ląstelė ir kuriai pirmiausia valstybė, o paskui įvairios kitos bendruomenės turi pareigų, tampa visuomenės auka, jos nerangios intervencijos, o dar labiau akivaizdaus jos neteisingumo auka“.

Šis Popiežiaus perspėjimas visiškai atitinka situaciją susiklosčiusią Lietuvoje po ankstesnės redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, atvėrusio kelią poįstatyminių teisės aktų, ignoravusių šeimų prigimtines teises ir teisingumo reikalavimus, priėmimui.

Cituota Jono Pauliaus II pozicija nuosekliai atitinka ankstesnę Bažnyčios poziciją tuo pačiu klausimu, ką nedviprasmiškai liudija, pavyzdžiui, Pijaus XI enciklika „Divini illius magistri“. Joje teigiama: „Iš paties kūrėjo šeima yra gavusi pavedimą, o iš čia ir teisę auklėti savo palikuonis – neatimamą teisę, neatskiriamai susijusią su griežtu moralės įsipareigojimu. Ši teisė stovi aukščiau visų kitų tautos bendrijos ar valstybės teisių, ir todėl nėra Žemėje tokios valdžios, kuri leistų tai pažeisti“.

Be to, partijos programoje teigiama, kad „savo veikloje vadovaujamės papildomumo (subsidiarumo) principu, kuris reiškia savaveiksmiškumo skatinimą ir rėmimą, pabrėžia asmens, šeimos ir mažesniųjų bendrijų pirmumą visuomenės gyvenime ir jų apsaugą nuo nepagrįsto valstybės kišimosi“. Manau, kad partijos vadovybės atstovų užimta pozicija Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo klausimu ne tik yra krikščioniškų vertybių atsižadėjimas, tačiau ir prieštarauja pačiai TS-LKD programai. TS-LKD vadovybė pastaraisiais metais ne kartą tokiais formalizuotais ar arbitraliais sprendimais atsidūrė prieštaravimo Bažnyčiai ir partijos programai situacijose.

Esu kaltinamas ir dėl kitų savo pasisakymų ir nuostatų, į ką atvirai ir viešai esu atsakęs ir, jeigu reikės, argumentuotai papildysiu. Tačiau esminė problema yra ta, kad partijos vadovybės atstovai atsitraukia nuo anksčiau atstovautų vertybių šiais ir kitais klausimais. Siūlymus kurti ideologiškai beveidę „Žmonių partiją“, kurioje esą turi tilpti viena su kita visiškai nesuderinamos krikščioniškos ir „paraduose“ propaguojamos LGBT vertybės, kuria partiją, skirtą tik valdžiai pasiekti, paradoksaliai labai panašią į tą, nuo kurios Sąjūdžio metu norėjome pabėgti. Tokia sistema, paremta politiniu barniu tarp partijų „kas geresnis“, jau dabar kelia pagrįstą žmonių nusivylimą ir verčia ieškoti nuoseklios vertybinės alternatyvos.

Mano nuomone, partijos vadovybė vietoje atviros diskusijos nori priversti partijos narius bijoti išsakyti savo nuomonę. Nenoriu būti tokios „demokratijos“ dalimi. Apgailestauju, kad buvo atsisakyta tikros ir atviros diskusijos apie partijos pasaulėžiūrą ir ateitį.

Nenoriu niekam primesti savo nuomonės. Tikiu, kad kiekvienas asmeniškai ir atsakingai priima sprendimus. Įvertinęs partijos vadovybės atstovų pradėtą man, kaip Seimo ir TS-LKD nariui, daryti spaudimą sustabdau savo narystę TS-LKD. Jokios diskusijos nevengiu ir nebijau: esu pasiruošęs atvirai ir argumentuotai diskusijai ir siūlysiu sprendimus problemoms spręsti, remdamasis krikščioniškais principais ir tėvų partizanų įskiepytu supratimu apie tai, ko reikia Lietuvai, tačiau nežadu dalyvauti tuščioje barnį primenančioje polemikoje, siekiant užgožti svarstomo reikalo esmę.

Manau, kad partijos vadovybės atstovų teikti skundai partijos priežiūros institucijoms dėl mano veiklos atspindi bendrą ir visus liečiančią tendenciją. Ši tendencija – bandymas atsisakyti krikščioniškų ir tautinių vertybių vardan liberalios politikos išsaugant klaidinantį konservatyvumo ir krikščioniškumo įvaizdį. Tokia situacija verčia mus pasirinkti. Ar norime toliau veikti tokiomis sąlygomis?

Pagarbiai,

LR Seimo narys Dr. Rimantas Jonas Dagys

Komentarai

 

 

 
 1. Rimai, po A.G. JK(UK) niekas nerašo (jeigu nerašo) todėl, kad Gustaitis rašo viską teisingai ir todėl tūpi avinai nebeturi ką pridurti.

  Thumb up 2 Thumb down 2

  • Aciu Murziau.
   Deja, bet as nevaidinsiu atsparu viskam. Is tikro pasijutau nekaip kai visai niekas neraso po mano paklodziu… Maza to, kad neuzduoda klausimu, kad nediskutuoja beveik visai nieks, bet buna neretai kai niekas neraso po mano ”paklodziu”. As suprantu kad kai rasau ”jautria tema”,- to ‘antisemitizmo’, neva, tai gal bijo rodyti savaji IP kiti KK skaitytojai ar komentatoriai. Tikiu kad ju buna. Arba pagalvoju, kad nerasymas tai yra protestas pries tai, kad as tooOOookia tema uzimu KK temu komentaru vieta. Juk tas mano ‘antisemitizmas’ nemanau kad yra juokutis. Juk ne be priezasties praktiskai visur vakaruose daugiau maziau oficialiuose leidiniuose nerasineja apie chazarine max daugumos zydu kilme ir is to sekancius dalykus…
   Bet buna kai cia atsiranda kazkas tokio lyg ”rimas” ir priraso nelabai man ‘patraukliai’, keistai… Po to daznai pagalvodavau – duok Dieve man valios atsiplesti ir daugiau Cia nerasyti… Deja, tai yra mano ”kenksmingas iprotis” rasyti, politikuoti – isreiksti savo rupescius… DELFI’nariume man rasymas ”paklodemis” nera matyt imanomas, nes nutruksta – ribojamas raidzius skaicius. O be to ten mano rastai paskesta(u) tu simtu anti-vatniku nesamonese. Parasau kartais ir ten, bet kai turiu ka pasakyti.
   …tadgi Cia – KK, tarsi laisva erdve ir parases pasigroziu lyg straipsniu…
   Kartais tik pakvailioju…
   Kartais kita diena galvoju – va, negaliu as nerasyti – nesusivaldau…
   Gal ir gerai kad tik toks kenksmingas mano iprotis…
   Net ir dabar daug prirasau…
   Galeciau dar daugiau ir dazniau rasyti, bet mano tie stabdziai vis del to veikia. Taciau daznai jie neislaiko. Nes tos mano zinios apie svarbiausiaja problema – chazarus ir gresmes, tiesiog neissitenka galvoje, verzias lyg kazkas augancio ir piktybinio…
   Yra kaip yra.
   Gal duos Dievas,- imsiu ir nustosiu rasyti.
   Taciau man yra poreikis issireiksti, tuolab suprantant kad is tikro praktiskai nieko rimto nenuveikiu tikslu keisti si pasauli ir geresni…
   O ar pats geras ?!
   As zinau kad ne.
   Taciau zmogui yra iprasta mokyti kitus paciam pasiliekant savimi…
   …tiesiog setoniskai laikant save geresniu uz tuos kazkurius kitus…
   Setoniskai, nes instinktyviai ir egoistiskai…
   Taip nuolatineje minciu kovoje savyje ir gyvenant…
   Viska visada apmastant…ir negalint nutyleti rupescio, mokantis, mokantis ir nutylint tai, ka suprasta jog reikia nutyleti…
   Sekmes tau !

   Thumb up 1 Thumb down 3

   • Beveik vieninteliai komentarai kuriuos aš paskaitau, tai yra jūsų komentarai. No, o komentarų aš parašau vis mažiau, nes trūksta tam laiko….
    Taip, kad, jūs rašykite, o aš skaitysiu:)
    Sėkmės.

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Aciu uz gera ivertinima.
     Matyt kad as rasysiu reciau, ar isvis…sugebesiu nustoti… Gali buti ir kazkuriuo metu suaktyvesiu priklausomai nuo svarbiuju ivykiu aštrumo.
     Nes energijos, deja bet nedaugeja…
     Ivykiai pasaulyje krypsta ta linkme, kad galime buti uzciaupti, nes ta cenzura gileja, o ir gali kilti karinis konfliktas (Iranas ir pan).
     Sekmes. Iki….

     Thumb up 2 Thumb down 3

 2. Tai kiek jis laiko stabdys ta f…king naryste ?! Man nusibodo laukti… Kada sustabdys ?! Kada ne tik sustabdys, bet ir nutrauks ?!
  …matyt blogi stabdziai !…kad vis nesustoja….
  …matyt korupciniai…tradiciciskai konserviški.
  Dagy,- greciau vyniokis !

  Partijos Socialdemokratija 2019 Nauju Nariu Priemimo Komisija

  Thumb up 1 Thumb down 2

 3. VA ČIA TAI ŽMONIŲ PARTIJA ……
  Turi pas save KGB padalinį kuris seka ir analizuoja savo ČLENŲ veiklą net sociainiuose tinkluose , o paskui priduoda žagintam Liansbergiukui ….
  O žagintas Liansergiukas pasitares su pedofile-eidukologe Austėja paskui priima sprendimus , dėl tolesnio partijos ČLENŲ likimo ….

  Thumb up 6 Thumb down 2

 4. Visą gyvenimą laižė tatos subinę, o dabar prieš mirtį seniokas prisiminė vertybes….

  Thumb up 9 Thumb down 2

  • Pritariu. Galimai ruosiasi zmogelis jau seimo rinkimams. Gal daug kas palaikys didvyriu, bet man tai paprasciausia tuscia konservine banke, nes visada aklai pritardavo savo gimtajai partijai. Butu atsistatydines nos 20 metu atgal, tai dar suprasciau.

   Thumb up 8 Thumb down 1

 5. Neseniai Vatikanas isplatino pranesima,kad privaloma pripazinti tradicines seimas ir kovoti pries visokius per jega brukamus GENDERIU reikalavimus.Taip pat pasake,kad neprileisti genderiu prie mokyklu,kur vaikams bandoma iskreiptai diegti supratima apie seim a.O mes,kam rupi seima,vaikai,privalome kovoti su lyberiu stumiamais projektais.Turime dar karta iseiti ir pasakyti,kad seima,TAI VYRAS,MOTERIS IR VAIKAI.Taip pat kaip kaimynas sako,privalome pasakyti,kad burna skirta valgymui,o kitas galas tustintis.Gal kaimynas teisus,spreskime visi kartu.

  Thumb up 14 Thumb down 1

  • Protinga kaimyna turit.O nenusiseke tiems,kuriu kaimynai patys vaikysteje buvo tvirkinti,arba kuriu kaimynai priklauso liberaliu mastytoju partgaujai.

   Thumb up 8 Thumb down 1

 6. Kas po tuo ejimu paslepta,manau tik landsberginiu teliokas zino.O siaip,Dagys iki kaulo smegenu yra landsberginiu pastumdelis,ir tai parode,kai visi penki snoro komisijoje dirbe landsberginiai,tame tarpe ir Dagys,tvirtinant komisijos nuveikta darba balsavo kojomis begdami is komisijos.Ar tuomet bego verciamas landsberginio telioko,ar is savo poziurio ir vidines nuostatos?? O ir tiek partiju jau perlipus,kaitu partiju dar kelios desimtys,tai eilinis persigrupavimas prilygintinas smulkiam begarsiui pyrstelejimui su doze shudo smarves.

  Thumb up 11 Thumb down 4

 7. Su visais iskarto neišeina susidoroti, tai imasi kramtyti po viena. Kas sekantis?

  Thumb up 18 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką skaityti? Knygos apie moteris, metusias iššūkį tradicijoms
Santaros klinikose įrengiamos naujos reanimacijos vietos sunkiems pacientams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...