Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 13 Pirmadienis
 

R. Dagys. Kas kovoja su epidemija, o kas – su šeima ir bažnyčia

2020-04-10 14:00 | Naujienos | Komentarų (12)

R. Dagys. KK nuotr.

Tuo metu, kai Lietuvoje bandoma įveikti koronaviruso pandemiją, septyni Seimo nariai siekia įteisinti naują „šeiminės padėties“ sąvoką.

„Lyg nebūtų svarbesnių klausimų – Socialinių reikalų ir darbo komitetas vakar (04 08 – KK past.) turėjo svarstyti Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projektą. Jį teikia 7 Seimo nariai, tame tarpe ir TS-LKD nariai Sergejus Jovaiša, Justas Džiugelis, Andrius Navickas…

Jame vėl mėginama įdėti naują neapibrėžtą „šeiminės padėties“ sąvoką. Kaip pažymėjo Vyskupų konferencija, „siūloma nauja nuostata galėtų būti pagrindas skirtingą susituokusiųjų ir nesusituokusiųjų traktavimą pripažinti diskriminacija, taip iš esmės devalvuojant santuokos socialinę ir teisinę vertę.“

Įstatymo projekto autoriai siūlo atsisakyti dabar galiojančios nuostatos, kad įstatymas netaikomas „šeimos ir privataus gyvenimo srityse“. Tai atvertų kelią valstybės institucijų kišimuisi į šeimos ir privatų gyvenimą. Projekte siūloma nuostata sudarytų prielaidas pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, kad „tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“.

Be to, autoriai siūlo išbraukti dabar galiojančią įstatymo nuostatą, kad jis netaikomas „religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, jų arba jų narių įsteigtoms organizacijoms, kurių steigimo ar juos atitinkančiuose dokumentuose nustatyta, kad jų etosas remiasi religija ar tikėjimu, teikiant gaminius, prekes ir paslaugas religiniais arba tikėjimo tikslais.“

Vyskupų konferencija mano, kad „šios nuostatos atsisakymas atvertų kelią skundams prieš Lietuvos religines bendruomenes jau vien dėl to, kad jos atsisako nuomoti patalpas, pardavinėti devocionalijas ir pan. asmenims, kurių nuostatos ir veikla nėra suderinama su religinės bendruomenės tikėjimu ir vertybėmis. Tai savo ruožtu sukurtų pretekstą religijos laisvės varžymui.“

Taip pat „šios nuostatos atsisakymas turėtų neigiamą poveikį toms dviejų steigėjų mokykloms, taip pat privačių asmenų įsteigtoms mokykloms arba kitoms švietimo institucijoms bei ugdymo institucijoms (pvz., ikimokyklinio ugdymo įstaigoms), kurios savo įstatuose yra numatę, kad vadovaujasi krikščionišku etosu. Kitaip tariant, priėmus siūlomus įstatymo pakeitimus, privatūs asmenys nebegalėtų savo įsteigtose įstaigose kelti reikalavimų, kad jų darbuotojų nuostatos būtų suderinamos su ugdymo įstaigos etosu“.

Seimo komitetas padarė pertrauką projekto svarstyme”, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Rimantas Dagys.

Komentarai

 

 

 
 1. Artėja 12 valanda.

  Lietuvos Bažnyčios likučiui namuose:

  ŠVENČIAUSIOSIOS IR NEKALČIAUSIOSIOS
  JĖZAUS ŠIRDIES ROŽANČIUS

  (2010 M. BALANDŽIO 27 D., ŠIA ROŽANČIAUS MALDA, VIEŠPATS JĖZUS
  ĮVEDA Į TIESOS PILNATVĘ).

  PRADŽIA
  + VARDAN DIEVO TĖVO, IR SŪNAUS, IR ŠVENTOSIOS DVASIOS.
  AMEN.
  Malda į Nekalčiausiąją ir Švenčiausiąją Jėzaus Širdį
  GERASIS JĖZAU, atleisk bedvasiams, norintiems naujojo Tavojo
  nukryžiavimo, sugrąžink savąją maldą tautos atpirkai ir dvasios išugdymui.

  P I R M O J I D A L I S
  Džiaugsmingosios paslaptys

  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas gauna vardą
  VIEŠPATIE, DIEVE, pasigailėk puolusios tautos!
  Nuo kryželio pirmas karolėlis: TĖVE MŪSŲ.
  Trys karolėliai: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Vienas karolėlis prieš medalikėlį: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Dešimt karolėlių: 10 kartų TĖVE MŪSŲ.
  Vienas karolėlis tarp paslapčių: (3 kartus) PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE!
  Užbaigus paskutinę paslaptį, ant medalikėlio atkalbėti TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
  Meldžiantis reikia apmąstyti Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies
  kruvinąją kančią.

  Antroji paslaptis
  Išganytoją aplanko trys išminčiai
  ŠVENČIAUSIASIS VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, išgelbėk bedvasius
  tautoje vaikus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Šventasis Jonas krikštija Išganytoją
  MIELIAUSIASIS IŠGANYTOJAU, išlaikyk Bažnyčias tik tikrame Jėzaus
  Christaus tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas atsimaino
  GERASIS VIEŠPATIE DIEVE, apsaugok tautą nuo baisių karo audrų ir
  plintančių užkrečiamųjų ligų.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Penktoji paslaptis
  Išganytojas įžengia į Jeruzalę
  DIEVE TĖVE, pasigailėk alkstančių žmonių, padėk vargo ir skurdo
  nepritekliuje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  A N T R O J I D A L I S
  Skausmingosios paslaptys

  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas išduodamas
  JĖZAU, padėk tautai nešti vargo ir kančių kryžių, suteik malonių į Tave
  Meilingąjį besišaukiantiems.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Antroji paslaptis
  Išganytojas paliekamas mokinių
  GERASIS DIEVE, uždek žmonių širdyse karštąją meilę, leisk vaikams
  daugiau pamilti savo gimdytojus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Šventasis Petras išsigina Išganytojo
  JĖZAU, DIDŽIOJI MEILE, sutaurink kunigų širdis, kad krikščionys išliktų
  tikrajame tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas pasmerkiamas mirti
  VIEŠPATIE, savo skausmu ir sielvartu nuplauk tautos nuopuolius, sutvirtink
  meilę valdžios sandūroje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Penktoji paslaptis
  Nukryžiuotas Išganytojas išjuokiamas
  GERASIS DIEVE, atleisk Tave išjuokiantiems ir išduodantiems naujam
  nukryžiavimui.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  T R E Č I O J I D A L I S
  Garbingosios paslaptys

  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas prisikelia iš numirusių
  MIELIAUSIASIS JĖZAU CHRISTAU, padėk Tavęs neišpažįstantiems,
  atsiųsk Šventąją Dvasią, kad nebeklaidžiotų tamsybės kelyje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Antroji paslaptis
  Išganytojas siunčia į pasaulį savo mokinius
  JĖZAU KANTRUSIS IR NUOLANKIAŠIRDI, atleisk visiems, kurie nemyli
  savo artimo, užstok prieš Aukščiausiąjį Teisėją.
  Gailestingoji Motina, vargšų Globėja ir Užtarėja, užtark visus vargstančius.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Išganytojas laimina savo mokinius
  GAILESTINGASIS JĖZAU CHRISTAU, palengvink ligoniams kančias, leisk
  nežūti kūno ir dvasios skurde.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas sėdasi Dievo Tėvo dešinėje
  AUKŠČIAUSIASIS TEISĖJAU DIEVE TĖVE, neatstumk puolusių dvasioje,
  kurie Sakramentus ėmė be pagarbos ir nuolankumo.
  Leisk, Viešpatie, išmelsti Šventosios Dvasios malonę, kad meilingasis Tavo
  Sūnaus Kūnas ir Kraujas būtų gaunamas su palaimingąja malone.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Penktoji paslaptis
  Išganytojas atėjo pasaulio teisti
  GERASIS DIEVE, neatstumk nei vieno nuo šviečiančio savojo tako, leisk
  išvysti Tavo skaistųjį Veidą, leisk džiaugtis danguje su visais Šventaisiais, kurių
  užtarime gyvename ir nesuvokiame.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ,
  1 TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.

  Trečiosios dalies užbaiga
  VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, dėkojame Tau, kad leidai atkalbėti šią
  garbingąją maldą. Išklausyk mūsų prašymų, kad nei viena siela nežūtų dvasios ir
  nežinojimo skurde.
  Švenčiausioji Mergelė Marija, užtark pas savo meilingąjį Sūnų, kad taptume
  mylimaisiais Tavo vaikais. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Karališkoje valstybėje:
  – PVM – 20%;
  – PVM = 0 būtiniausioms maisto prekėms (tai yra, valdžia nedaro biznio iš maisto prekybos);
  – PVM = 0 vaikiškiems drabužiams, avalynei (tai yra, valdžia nedaro biznio iš tėvų, auginančių vaikus);
  – PVM = 0 ir kai kurioms kitoms prekėms.
  Lietuvoje, bemaž, visoms prekėms PVM – 21%.
  Išada: Lietuvoje, naujieji ponai yra l žiaurūs.
  (Skaičiai parodo visą tiesą)

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Lietuvoje buvo 18 % pvm,bet landsberginiu gaujai suvaldant skandinavisku banku issaukta kryze toks laborantas qubylius su grupe valdzios niekseliu ,su sypsena veide visuomenei pasake ,kad buvo priversti kelti,bet tai tik laikina.Atsitiesus ekonomikai lt pvm bus grazintas i buvusi lygi.Kaipmatom net ir sioje vietoje landsberginiu partgauja naglai melavo pilieciams.O sendien landsberginis teliokas vel visu dienrasciu virseliuose ir vel suokia apie kazkoki ekonomikos atstatyma,apie sauleta rytoju .Todel siulau skaitantiems prisiminti ir si valstybinio masto mela,ir niekada ir niekur nebalsuoti uz siu nieksu pargauja.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 3. girdejau is kaunieciu kad tas sergejus jovaisa xrenovas zmogus,tada suabejojau,bet dabar matosi koks jis nulis ir dar su konservais susidejes tpfu

  Thumb up 12 Thumb down 0

 4. Vienintelė paguoda Tautai yra tai, kad jau 7 seimai yra apsišaukėliai (antikonstituciniai).
  Vadovaujantis visagale konstitucija, reikia žinoti, kad:
  – seimas yra antikonstitucinė (neteisėta) neišjungtų komunistų (kgb’istų,
  stribvaikių, …) sueiga, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija (kai sąrašinių negali būti seime), o daugiau apie tai naudojant nuorodą “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo”;
  – prezidentas užsiima neteisėta nusikalstama antikonstitucine veikla su neteisėtu (stribvaikių, …) seimu;
  – premjeras neteisėtas, konstitucinio nusikaltėlio prezidento pasiūlytas bei
  neteisėto seimo patvirtintas;
  – ir tt.
  Tai žinant, sprendžiasi bemaž visos problemos Lietuvoje tik prieš tai Tautai reik susigrąžinti gaujų pasisavintą Lietuvos r bei tv (Lrt).
  _______________________
  Sąjūdis 2 (sukilimas)

  Thumb up 8 Thumb down 0

 5. (2020 kovo skaičiai)
  Karališkoje valstybėje darbininkas:
  – parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio);
  – sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio).
  Lietuvoje darbininkas:
  – parsineša namo 437.23e (iš MMA dydžio);
  – sumoka 169.77e mokesčių (nuo MMA dydžio).
  Jei kitaip: Lietuvoje, pritaikius karališkos valstybės taisykles, darbininkas parsineštų namo papildomai dar 101e (iš MMA dydžio).
  Išvada:
  1. Lietuvoje algos vergiškos, mokesčiai karališki;
  2. naujieji ponai – neišjungtieji komunistai (kgb’istai, stribvaikiai, …) – įsiteisėję reketininkai, banditai, Tautos budeliai.
  __________________________________________________
  Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių.
  2020 balandžio 11

  Thumb up 9 Thumb down 0

 6. Matyt armonaite dabar tyli,kaip niekad,truputi pritaria valdanciuju sprendimams del pandemijos,maziau draskosi,matyt bandys kazkoki istatyma isgimdyti,kuriam tauta priesinasi.Nebijokit,zmones stebi.Dagi,jus kaip seimo narys,kuris ale pasisakote uz SEIMAS,priziurekite,informuokite kas sprendziama sia tema.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 7. Nustojau gerbti sio rasinio autoriu nuo to momento,kai sis lyg eilinis avinas isbego is paskelbto komisijos balsavimo,po snoro uzgrobimo ir isvogimo seimo komisijos.Visu is ten isbegusiu paskutine akimirka ir atsisakiusiu balsuoti nieksu tikslas buvo palaikyti aferistusmagnolija,simonycia,cooperi,frykli ir kt,apsaugant juos nuo atsakomybes uz padarytus milijardinius nuostolius Tevynei-Lietuvai.Perskaicius si rasini ,supratau eilini karta,kad landsberginiu gauja ir ypac pasiule tokiuos istatymo pakeitimus pries lietuviskas seimas,gali daryti tik atmatos ,padugnes ir tie,kurie uz skatika pagatavi kiekviena zmogu naikinti bet kokiom priemonem.ir baisiausia tai,kad daroma epidemijos metu nesigedijant lipti per sunkiai sergancius,per lavonus.Apgailetinas tas musu seimas su visu prisiklijavusiu pranskieciu prie kedes ir prie grindu.

  Thumb up 13 Thumb down 1

 8. Pritariu R. Dagiui !
  Atmeskime satanistines Globalizacijos bei globalistu idejas, planus bei galimybes tai igyvendinti Lietuvoje !
  Tebunie, telieka Lietuvos Baznycia nors kiek tradicine, pagal tas senesniasias Europos vertybes, te neateina ‘naujuju’ Europos ‘vertybiu’ buldozeris i ja…
  Pakanka jau ir to, kas ir taip jau yra blogai…
  Tenegriauna Globalizmas ir jo Satanizmas, Lietuvos Seimos, Meiles, Dvieju Zmoniu Sajungu ir Tradiciniu bei ”Klasikiniu” tu dalyku sampratu, Istatymu ir tvarku…
  Neleiskime sugriauti Lietuvos ir jos zmoniu Laimes, kuri ir taip jau visai pakankamai yra nukentejusi ir trapi…
  …o siuo ”Koronos” metu, kai Lietuva yra labai issigandusi, negalima leisti progos vietiniams pasaulio globalistu padlaiziams, isvis nustumti Lietuva, tarsi i Istorijos praraja…
  Nebukite abejingi zmones,- kovokite su satanistiniais globalistais visomis galimomis priemonemis !
  Nes tas ju globalizmas nera tasai bent kiek gerybinis ir teorinis aprasomas kokiame nors …izmo vadovelyje…
  Jis realiai siuo metu pasaulyje yra siekis:
  pseudokomunistiskai totalitaristines tvarkos visame pasaulyje,
  su viena pasaulio religija – satanizmu,
  su viena pasaulio pilietybe,
  visuotine zmoniu minties ir elgesio kontrole,
  be pinigu ir privatines nuosavybes,
  be zmogaus teisiu ir teisiu gyventi pagal savo nora,
  be teises gyventi pagal savo iki siol butos tautos kultura, paprocius…
  – ir isvis, be teises – gyventi !,
  …nes numatyta yra Iliuminatu – pasauli valdanciuju,
  – palikti is esmes, tik mazdaug 500 000 000 gyventoju ant Zemes, …pagrindinai pasaulio Elita ir pacius tinkamiausius tarnus jam…
  Kas netikite, pagalvokite – ar tai kas dabar vyksta, dar nieko jums nesako ?!
  Jei nesako, tai gal jus ir nusipelne buti tame 6 500 000 000 isnykusiuju skaiciuje…
  Argi zmogus yra zmogus, jei jo galvoje nera zmogiskojo suvokimo ?!
  Zmones,- turi buti lyg Zmones, o ne begaline aviu banda !

  Thumb up 11 Thumb down 0

 9. Bažnyčios tarnai- modernistai, nepanorę Jėzui tarnauti, Jėzų išvarė iš Bažnyčių, atgręžė Jėzui nugaras. Lietuvoje yra Bažnyčių po atviru dangumi, kuriose Jėzus laukia tikinčiųjų. Tai apreiškiminės vietos- palaukės. Reikiamu atstumu vienas nuo kito, tikintieji kalbės Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančių, 2010 04 27 Jėzaus apreikštą. Atliks Dvasinę Išpažintį, priims Dvasinę Komuniją.
  Melstis tikra, Jėzaus palikta malda, kviečiamos visos Lietuvos Bažnyčios- tikinčiųjų Bažnyčios namuose.
  Šiam Rožančiui, kurį paskelbė Jėzus- jau 10 metų, jo dešimtmetis sutampa su įvesto karantino pabaiga.
  Kunigų modernistų laukia geri darbai- iki karantino pabaigos išnešti pridėtinius demono stalus iš Bažnyčių, atšventinti jas ir sugrąžinti Jėzų į Dievo namus, aukotis už mus nevertus.

  Thumb up 1 Thumb down 4 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...