Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 13 Šeštadienis
 

Provokuojamas atoveikis

2010-09-16 13:49 | Komentarai, Laiškai | Komentarų (31)

Išrinktąja tauta paskelbęs proletariatą, paniekinęs ir pasmerkęs visus tikėjimus, K.Marksas pats vaidino mesiją, ragino vadovautis komunistine ideologija, garbinti jos stabus

Algimantas Zolubas

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodantys rašiniai apie lietuvių tautos kaltes, sietinas su žydų genocidu, skatina aiškintis, tyrinėti, vertinti. Tačiau perdėtas, dažnai deramai neargumentuotas dėmesys, sulaukia atoveikio, prilygstančio antisemitizmo skatinimui.

Lietuvių rašytojas Jonas Mikelinskas ne kartą savo publikacijose klausė: ,,KODĖL“ arba ,,Kada KODĖL pavirs TODĖL?“, skatino iš esmės aiškintis žydų genocido priežastis, siekti, kad reiškinys niekad nepasikartotų. Tačiau kažkodėl niekas nebando aiškintis „kodėl?“, viešai diskutuoti, todėl susidaro įspūdis, kad tikrąją genocido priežastį norima nuslėpti. Ir panašu, kad vien mesdami kaltinimus kitiems, keldami reikalavimus atsiprašyti bei atgailauti, priežastį slepia, aiškintis vengia patys žydų veikėjai. Ir todėl kyla pamatuotas įtarimas, kad žydams slėpti genocido priežastį, būti amžinai nuskriaustaisiais yra naudinga.

Kai susipeša vaikai, o tėvui reikia surasti peštynių kaltininką, vaikai įvardija peštynių pradininką. Ir ne be pagrindo: pirmiau buvo veiksmas, o paskui – atoveikis – gal nelygiavertis, gal perdėtas, tačiau išprovokuotas.

Visuomenės gyvenime galioja daugelis gamtos arba mechanikos dėsnių, tik poveikio ir atoveikio kiekybinė išraiška gali būti nelygiavertė. Antai trečiasis Niutono dėsnis, atoveikį prilyginantis veiksmui, visuomenės gyvenime tinka tiek, kad jis patvirtina esant atoveikį, tik kai būna veiksmas. Tačiau atoveikis gali būti gerokai didesnis už veiksmą (kaip tose vaikų peštynėse – pirmasis antrąjį krepštelėjo, antrasis pirmajam nosį sukruvino, o tretysis antrąjį sumušė). Vergų sukilimai, maištai, revoliucijos laikytini atoveikiais į valdančiųjų priespaudą, į žmogiškosios priedermės nevykdymą. Tačiau būna ir tokių sukrėtimų, kuriuos sukelia ne materialus poveikis, o ydingos idėjos, klaidatikystė.

Iš Senojo Testamento sužinome apie baudžiantį Dievo pirštą, kuris yra atoveikis į Dievo valios nevykdymą, žmogaus klaidatikystę. Po pirmosios nuodėmės Dievas išvarė Adomą ir Ievą iš rojaus – džiaugsmo sodo, už Babelio bokšto statybą iki dangaus sumaišė žmonių kalbas, už stabų garbinimą, Dievo įsakymų nevykdymą siuntė bausmes. Per Mozę Dievas įspėjo izraelitus: ,,Jei nebūsite paklusnūs, išblaškysiu jus tarp pagonių, ir jūsų žemė bus dyka“. Tačiau izraelitai nepaisė įspėjimų, ir 722 metais prieš Kristų Asirijos karalius Salmanasaras pavergė visą šalį. Dar ne kartą pranašų dėka izraelitai buvo atsigavę, ne kartą atkrito į klaidatikystę, ne kartą turėjo patirti Dievo baudžiantį pirštą ir Jo gailestingumą. Pranašo Izaijo (747-695 m. prieš Kristų) išpranašautas Mesijas gimė prieš du tūkstančius metų, tačiau išrinktoji tauta Jo nepripažino. Mesijo žydai tebelaukia …

Troškimus, motyvus, prisiminimus, nuslopintus ir išstumtus į pasąmonę ir pačiai asmenybei nesuvokiant darančius poveikį jos elgesiui, psichoanalitikai vadina kompleksu. Jau minėtas K. Marksas buvo netikintis žydas, tačiau judaizmas, Senasis Testamentas, be abejonės, jam buvo pažįstami, o iš jo elgesio, iš jo mokslo patikimai galima tvirtinti, kad jis nebuvo laisvas nuo išrinktosios tautos bei mesianizmo kompleksų. Jis savo ekonominiu mokslu pasišovė įdiegti komunistinio rojaus žemėje ,,religiją“. Išrinktąja tauta paskelbęs proletariatą, paniekinęs ir pasmerkęs visus tikėjimus, pats vaidino mesiją, ragino vadovautis komunistine ideologija, garbinti jos stabus.

Nepripažinusi Kristaus-Mesijo, nes Jis neatėjo kurti ir nesukūrė rojaus žemėje, žydų tauta pasiliko laukiančia Mesijo, kuris sukurtų rojų žemėje. Labai panašu, kad paviršutiniško tikėjimo arba netikinti žydų dalis, mesianistinio ir išrinktosios tautos kompleksų vedama, naujuoju mesijumi laikė Marksą. Marksui tapus judaizmo ,,reformatoriumi“, komunizmo – rojaus žemėje – idėjos tėvu, naujos sektos, naikinančios žmogaus dvasią ir laikančios aukščiausia vertybe buitį, šalininkų radosi visuose kraštuose. Sektai virtus plačiu judėjimu dėl ,,šviesios komunizmo ateities“ buvo siekiama pasaulinės revoliucijos ir visuotinio vadovavimo. Išnaudojamo ir skurstančio proletariato primityviai mąstysenai naujos marksistinės idėjos buvo lengvai suvokiamos, patrauklios. Nors savo ideologijos marksistai religija nelaikė, tačiau ji turėjo aiškių religijos požymių: buvo nevykusiai kopijuojamos ir pamėgdžiojamos charizminės apeigos, garbinami gyvi ir mirę marksistinės ideologijos stabai. Sovietų Sąjungoje krikštą ir sutvirtinimą pakeitė įrašymu į pionierius ir komjaunuolius, dvasininkus – komunistų partijos sekretoriai, išpažintys (savikritika) buvo atliekamos ,,kolektyvui“, partiniam biurui ar čekistams, Velykas ir Kalėdas pakeitė gegužės 1-osios ir spalio perversmo ,,šventės“. Buvo apeigos, ,,giesmės“ ir ,,maldos“ (stabus ir partiją šlovinančios dainos, eilėraščiai, šventiniai šūkiai), ,,procesijos“ (demonstracijos) su vėliavomis ir stabų portretais. Kadangi ta stabmeldystė buvo valstybinė, jai tarnavo spauda, radijas, televizija, teatras, kinas, socrealistinis menas ir tokia pat literatūra.

Palankiausią dirvą savo naujajai religijai Marksas matė išvystyto kapitalizmo šalyje Vokietijoje, kuri jau buvo patyrusi sėkmingą krikščioniškąją reformaciją. Šis atviras siekis susilaukė tokio atoveikio, kad ne tik pats komunistinės ideologijos tėvas buvo išvytas iš Vokietijos, bet ir visi žydai sulaukė kraupios tragedijos. Atėjus Hitleriui į valdžią, nacionalsocializmo ideologija taip pat paskelbė vokiečius išrinktąja tauta, išskirtine arijų rase, siekė besąlygiškos viršenybės virš kitų, todėl atoveikis į komunistinę ideologiją buvo itin stiprus, tapo žydų genocido priežastimi ir pradžia.

Priešingai, nei planavo marksistai, gudraus politinių intrigų kurpėjo Lenino dėka Markso mokslas per 1917 metų perversmą rado terpę labiausiai atsilikusioje neišvystyto kapitalizmo šalyje Rusijoje. Tai, kad pirmojoje Lenino vyriausybėje 80 procentų liaudies komisarų buvo žydai, rodo, jog, atitrūkę nuo savo tautos kamieno, atitrūkę nuo tikrojo tikėjimo, įtikėję Marksu-mesiju, tie žydai metėsi į klaidatikystę. Visos kitos religijos buvo paniekintos, pavadintos opijumi liaudžiai, jų vietą užėmė buldozerinis ateizmas ir marksistinė ideologija. Rusijoje ir vėliau SSRS itin nuožmiai buvo niekinama ir naikinama Bažnyčia, dvasininkai, laisvinama erdvė naujai religijai – marksistinei ideologijai. Tačiau netoli Maskvos centro buvo įsteigtos dvi ,,košernios“ – švarios, pagal žydų tikybos įsakymus gyvulių ir paukščių maistui apdoroti įmonės, prasidėjo ir arši kova su antisemitizmu. Čia verta atkreipti dėmesį į raudonojo teroro, kaip kovos su antisemitizmu, kilmę.

Įvertinus Rusijos bolševikinės viršūnės tautinę sudėtį, turime pripažinti, kad esminis raudonojo teroro dėmuo buvo vadinamoji „kova su antisemitizmu“, kuri iš pat pradžių ir buvo bolševikų baudžiamosios politikos tikslas. Jau 1918 m. buvo paskelbtas cirkuliaras apie antisemitinės propagandos ir kontrrevoliucinės agitacijos uždraudimą („Izvestijos“, 1918-04-28), o tų metų liepos mėnesį Leninas pasirašė dekretą, kuriame nepaklusniuosius siuntė už įstatymo ribų, kas tuometine kalba reiškė sušaudymą („Izvestijos“, 1918-07-27). Šis „antisemitinis dekretas“, drauge su rugsėjo dekretu apie „raudonąjį terorą“ atvėrė kelią dvasininkijos ir buvusių carinės Rusijos pareigūnų naikinimui, nuožmiam „kontrevulicionierių“ persekiojimui. „Antisemitizmą“ sutapatinę su kontrrevoliucija, bolševikai savo valdžią sutapatino su žydų valdžia.

Šalyse, kur komunistų partijos veikla buvo uždrausta, ji veikė pogrindyje. Lietuvoje toks pogrindis nebuvo gausus, tačiau žydams priskirtinas vadovaujantis ir itin aktyvus vaidmuo.

Būtų tarsi ir neteisinga pabrėžti tautybę komunistinėje veikloje, tačiau, ieškant atsakymo į klausimą KODĖL, tautybės veiksnys dėl anksčiau paminėtų priežasčių iškyla į reikšmingą vietą, nes su juo buvo susijusi ir ydinga marksistinė ideologija, nuožmus ateizmas, smurtinis susidorojimas su kitamaniais. Kai Vokietijoje antisemitiniai išpuoliai įsisiautėjo, o Lietuvą okupavo SSRS, daugelis žydų okupantus sutiko ypač palankiai, jiems talkininkavo, aktyviai veikė represinėse struktūrose, nes juos laikė sergėtojais nuo fašistinio pavojaus. Tardomi, kankinami, tremiami ir žudomi lietuviai matė ir savus komunistų talkininkus, tačiau jei savuose matė tik komunistines pažiūras, tai žyduose – tų pažiūrų lopšį. Prasidėjus vokiškajai okupacijai, kai sovietai buvo išvaryti, daugelis žmonių, patyrusių sovietinį smurtą, naujuosius okupantus sutiko kaip išvaduotojus. Radosi lietuvių, kurie, keršto vedami, kolaboravo su okupantais, dalyvavo žydų žudynėse. Tačiau tai nebuvo Lietuvos valstybės veiksmai, nes valstybingumas buvo prarastas, ir tai nebuvo tautos atstovų veiksmai, nes tokiems veiksmams tauta jų neįgaliojo. Tuo pat metu krikščioniškų pažiūrų žmonės, kurių buvo žymiai daugiau nei kolaborantų, gelbėjo žydus, smerkė smurto veiksmus. Tai liudija organizacijos Yad Vashem už nesavanaudišką pagalbą žydams jų genocido metu atminimo medaliais apdovanoti 780 Lietuvos piliečių. Šia proga derėtų paklausti tų, kas skelbia lietuvius esant žydšaudžių tauta, ar radosi bent vienas eilinis žydas ar SSRS užimantis pakankamai įtakingas pareigas, kuris būtų gelbėjęs lietuvius nuo komunistinių represijų? Būtų įdomu išgirsti apie tokius asmenis. Tikėtina, mūsų valstybės vadovai taip pat galėtų juos pagerbti atitinkamais apdovanojimais.

Kai Rusijai, vaizdžiai tariant, buvo nusukta galva ir išplėšta siela, tokie aukštesnio intelekto ir nesužlugdytos dorovės žydai kaip Aleksandras Ginsburgas, Ernstas Neizvestnas, Aleksandras Galičius, Anatolijus Ščeranskis, Eitanas Finkelšteinas, Jelena Bonner ir daugelis kitų, suvokdami, kad Marksas nebuvo mesijas, o komunizmo rojus – utopija, Sovietų Sąjungoje pradėjo disidentinį judėjimą, daugelis jų tapo aktyviais kovotojais.

Taigi J. Mikelinsko keliamas klausimas KODĖL yra pamatuotas ir ypač zurofų, vyzentalių ir oficialių Izraelio valstybės atstovų kaltinimų lietuvių tautai akivaizdoje išlieka aktualus, vertas viešo nagrinėjimo. Vangumas reiškinį aiškintis laikytinas nenoru atsigręžti į komunistinės ideologijos ištakas, į klaidatikystę, pakėlusią ,,aukso veršį“ į altorių garbę, į tą kūną ir dvasią žudantį komunistinį veiksmą ir į tautinį žydų genocidą, nelygiavertį, žiaurų, tačiau – atoveikį.

Prisiminus rašinio pradžioje vaizdumui pateiktas vaikų peštynes, galima teigti, kad tas pirmojo vaiko krepštelėjimas ir išprovokavo peštynes, per kurias nukentėjo visi vaikai. Markso komunistinis ,,krepštelėjimas“ ne tik sukėlė atoveikį, pasireiškusį tautiniu genocidu. Komunistinės ideologijos – marksistinės klaidatikystės – pagrindu įvykdytas nuožmiausias įvairių tautų genocidas nusinešė per šimtą milijonų gyvybių, buvo dvasiškai luošinamos ir fiziškai naikinamos ištisos tautos (jis neaplenkė ir SSRS gyvenusių žydų). Komunistinio ideologinio genocido formulė paprasta: kas ne su mumis, tas prieš mus, tas priešas, o priešą reikia sunaikinti. Ir naikino milijonais tautiniu, religiniu, socialiniu bei kitokiu pagrindu.

Nedera kaltinti visos žydų tautos dėl pagimdytos ir paskleistos klaidatikystės, tačiau kai kuriems tos tautos veikėjams, reikalaujantiems atsiprašymų, atgailos, Lietuvą skelbiantiems esant žydšaudžių tauta, vertėtų giliau susimąstyti, objektyviau vertinti įvykius, pripažinti savo tautiečių klaidas ir kaltes, klaidatikystę, sukėlusią pasaulinio masto tragediją – ideologinį genocidą, ir patiems atsiprašyti.

,,KODĖL“ arba ,,Kada KODĖL pavirs TODĖL?“ nagrinėti ir aiškintis reikia. Tik nedera to daryti su kaltinimais ar pykčiu, vien tvirtinant, kad taip buvo, bet nenagrinėjant priežasčių „KODĖL“. Pastaruoju metu žiniasklaidoje vis pasirodantys Leonido Donskio pamokslėliai, piktai primenantys lietuvių tautos kaltes, iš tikrųjų yra antisemitizmą provokuojantys veiksniai. Pamokslėlių autoriui, išpopuliarėjusiam televizijos laidoje „Be pykčio“ ir tik per tai tapusiam europarlamentaru, derėtų įsisąmoninti – pyktis blogas patarėjas. Lietuvoje provokuoti antisemitizmą, o po to su juo iš ES sakyklos kovoti – negarbingas ir nedoras užsiėmimas.

2010-09-16

Komentarai

 

 

 
 1. Po PASKUTINIO PASAULINIO KARO….PRAĖJUS 75 METAMS .MANO GILIU ISITIKINIMŲ .ŽYDŲ TAUTA …SAVO POLITINEMIS MARIONETEMIS IR SUKŪRĖ .AMŽINA PRAGARA .SEKDAMI PASAKAS APIE TAI KAS KALTAS AR HITLERIS AR VISI KITI VADOVAUJANTIS DIDŽIASIAS ŠALIS …STALINAS DIDZIOSIOS BRITANIJOS VADOVAI IR EILEJE STIVINČIOS EUROPOS ŠALYS …VISOS TAUTOS IR VATIKANO POPEDZIUS PUIKIAI ŽINO ISTORIJA …IŠ KUR IR KAS PRASIDĖJO…BET KARAI DEL ŽEMIU IR JOJE GYVENANÇIU PASAULIEČIU ..KERŠTO IR PYKKČIO PROVOKATORIAI IR BUVO TIE PATYS ŽYDAI.KURIUOSE IMATOMA MASONU VALDŽIOS YSTAYMU KNYGA …KURIOJE PRANAŠAI SURAŠE KAM IR KODEL ŽMOGUS PRIVALO PAKLUSTI .YSTAYYMUI..JEIGU DIEVAS NUSILEISTU ANT ŽEMES IR PRABILTU .JIS VISKA SUDELIOTU ROJAUS PAVEIKSLU….NEBUTU NEI KARO NEI MARO NEI MIRTIES .NEI KANČIOS …BUTU MEILE IR GYVENTI AMŽINAI ….KIEKVIENO ŽMOGAUS SVAJONĖ…BET REALI TIESA TOKIA …KAIP IR BUVO KAS BUVO TAS PRAEJO IR NETEISKIME ISTORIJOS .JOS PADARINIAI JAU IŠPRANAŠAUTI ČOA IR DABAR , Siame 21 amžiuje ….Visas pasaulis yra Sukurtas Dievo .TIK LABAI SKAUDU KAD ŽMONIJA NUVERTINO TAI KAS DUOTA ???MEILE .ŠEIMA …NEŽAISKIME KARO NES KARAS NIEKADOS NESUTEIKS DAUGIAU IŠMINTIES .TIK PRARADIMUS IR MIRTI.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Nežino, kad jokio holokausto nebuvo. Užtenka žvilgtėrėtį į statistiką ir išsiaiškini, kad 1940 m. žydaų skaičius padidintas 1 mil., o tik 1948 m. sumažintas 5 mil. Štai ir “genocidiniai” 6 mil.
  Taip, J.Mikelinskas parašė kokią knygutę, bet visai kitu tikslu – pradėti diskusiją ne “dėl ko vyko genocidas”, o tam, kad išsiaiškinti kodėl “holokaustas” pagamintas Niurnbergo rūsiuose. Tik vietoj pritarimo buvo apšmeižtas, apjuoktas valdžiai “išmintingai” tylint. Juik kai Ukraina paskelbė HOLODOMORO sumanytojus ir vykdytojus kylo toks kačių (žydų) koncertas, kad Ukraina nutilo.Kodėl tai vyksta XX ir XXI amžiuose? Gal todėl, kad Maskolijoje žydų procentas (80) Kremliuje nekinta nuo 1917 m., JAV valdžioje ar šalia jos procentas toks pat.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 3. Kreipkis į Jašą Landsberg arba fermerį -puslenkį ADAMKAVIČIŲ pasivadinusį ADAMKUMI,-jie tau padės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Zolubai ,ar supranti,kad MARX parašė žydų ūkio mokslą.Pradžioje į žydų rankeles pateko kvaili ir nuoširdūs rusai,jiems žydai padarė “rusišką” demokratinę revoliuciją,visai kaip mums tai padarė KPSS numylėtinis Landsbergas.Po rusiškos žydų revoliucijos Rusijos valdžioje 1917 m. vasario mėnesį iš 48 komisarų(ministrų) 44 buvo žydai,vieną vietą gavo ir rusai-Antonov ,Ovsejenko.Senas Gruzijos mafijozas Džiugašvili,pamatęs ,kad rusai abejingi savo valstybei išvaikė žydus ir valdžią pasiėmė pats.Jis gan puikiai tvarkėsi,kad nuo žemelės nušlavė 50 miolijonų ruskelių,kol šie pagaliau suprato,kad Rusiją valdyti privalo patys rusai.Žydai ir dabar tiesia kaklus kaip pasiimti Rusijos turtus.Žydeliai prieš keliolika metų buvo suprojektavę trijų aukštų tiltą per BERINGO sąsiaurį,(114 km.)kaip Sibiro turtus gabenti į Aliaską.Putinas žydams reikalėlį sumaišė,todėl jie ant Putino labai pyksta.TELEVIZIJA RTVi Pyksta ir Jaša Landsberg,nes jo tautiečiams nepasisekė.Lietuviai,būkime orūs,neprašykime pagalbos iš Jašos,vykime jį nach-i.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Kaip uzsidirbti pinigu namuose internetu

  Viename iš skelbimų perskaičiau apie šį darbą ir nusprendžiau pabandyti. Skelbimas sudomino galimybe per kelias savaites užsidirbti pakankamai pinigų, įdedant tik dvylika litų. Iš pradžių nepatikėjau, bet vistiek perskaičiau. Taigi, skelbimai.tv/tag/skelbimas.html”>skelbimas siūlė persiųsti po 2 litus į kiekvieno sąraše esančio asmens banko sąskaitą, paskui išbraukti pirmą sąskaitos numerį ir įrašyti savo sąskaitos numerį į paskutinę šeštą eilutę, ir patalpinti šį straipsnį kaip įmanoma daugiau forumų ir skelbimų (200 forumų, skelbimų, elektroninių laiškų – tai užtikrinantis skaičius).

  Supratau, kad apgaulės čia nėra. Be to, pervedęs šešiems žmonėms po 2 litus, pat nieko neprarasiu, galų gale pradžiuginsiu kitą. Ir ryžausi pabandyti. Ir man pavyko!!!!!!
  Po kelių dienų man į sąskaitą pradėjo kauptis taip reikalingi pinigai… Dar sykį sau pripažinau, kad tai veikia. Per porą savaičių susikaupė apie 2000 litų, po trijų savaičių prisidėjo dar apie 2000 litų. Dabar jau turiu uždirbęs 4000 litų, po pusantro menesio turėtų būti apie 16000 litų. Ir ši suma po truputį toliau didės. O prasidėjo tik nuo 12lt.

  Noriu su Jumis pasidalinti informacija, kaip tai veikia, nes tai naudinga mums abiem. Aš Jums pažadu, jeigu Jūs tiksliai seksite mano instrukcijas ir neturėsite vilčių gudrauti, jus pradėsite gauti daug daugiau pinigų, negu tikitės, per daug nesistengdami.

  Siūlau perskaityti šią informaciją porą kartų ir išsaugoti savo kompiuteryje, sekti instrukciją ir pinigai ateis. Juk tai paprasta!!! Patys suprantate, kad tai absoliučiai legalu, tai tik bankinė pinigų pavedimo operacija, ir Jūsų indėlis yra tik 12 litų ir pora valandų internete. Jūs niekuo nerizikuojate ir nieko neprarandate, tiesiog pasitikite kitais žmonėmis, ir taip pradžiugindami kitus, patys uždirbate. Tai tikrai veikia!!! Atkreipkite dėmesį: tiksliai sekdami šią paprastą instrukciją, Jūs uždirbsite daug – per kelis mėnesius 60000 litų ir dar daugiau bus Jūsų. Visa tai sekmingai veikia dėl dalyvių sąžiningumo.

  Tėra trys paprastos taisyklės:

  1. Jei dar neturite, Jums reikia atsidaryti sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke.
  2. Pirmiausia Į žemiau esančią 6 banko sąskaitą perveskite 2 litus. Po to perveskite po 2 litus ir į sekančias banko sąskaitas. ( jei bankas praso nurodyti gaveja, iveskite pakartotinai ta pacia banko saskaita )Visa tai ivykdę, Jūs padarote paslaugą, gražų gestą, ir taip pat prašote teisėtos paslaugos, už kurią mokate.

  1. LT587300010128949066
  2. LT154010042300576369
  3. LT307300010113834351
  4. LT980075800064721767
  5. LT187300010109745823
  6. LT537044060007733730

  O dabar išbraukite iš sąrašo nr. 1 sąskaitos numerį, perneškite visas sąskaitas vienu eilės numeriu į viršų, o į atlaisvintą nr. 6 eilutę įrašykite savo banko sąskaitos numerį.

  3. šį mano laišką keiskite kaip norite, bet išlaikykite pagrindinę idėją, išplatinkite šitą straipsnį kaip įmanoma daugiau (aš jums siūlau bent dviejuose šimtuose, kad užsitikrintumėte didelį uždarbį, kuris Jums taip reikalingas) straipsnių ,forumų ir naujienų juostų, skelbimuose arba asmeniniais laiškais – kuo daugiau informacijos pasklis apie šį straipnį, tuo didesnes bus Jūsų pajamos! Jos tiesiogiai priklauso nuo Jūsų ir tai turbūt yra džiugiausia dalis. Tiesiog Jums nereikia prakaituoti, vargti, keikti blogo gyvenimo – pasidalindami dosnumu, jūs sulaukiate šimteriopo dosnumo.

  Šis internetinis verslas sėkmingai gyvuoja ir klesti del dalyvių sąžiningumo ir rimtumo. Todel viską atlikite kruopščiai ir nepagailėkite 12 litų, nes Jums tai atsipirks su kaupu. Žmonės tik tada bus sotūs, kai pamaitins vienas kitą.
  Nėra ko prarasti – tik 12 litų, ir kelios valandos nesunkaus darbo internete!!!
  Užsiimkite tuo dabar, tiesiog nėra ko atidėti rytdienai. Tai paprasta ir pelninga. Juk yra dėl ko, taip?

  O štai kaip Jūs uždirbate:

  Mokyklinė aritmetika: sakykim iš 200 laiškų ar straipsnių aš gausiu 5 atsakymus (menkas rezultatas), tai reiškia aš uždirbsiu 10 litų būdamas šeštoje sąrašo pozicijoje.
  Dabar šitie 5 žmones išplatina dar po 200 pranešimų su Jūsų sąskaitos numeriu jau 5 pozicijoje. Pastariesiems taip pat atsako tik po 5 žmonės – tai jau 500 litų į sąskaitą. Toliau šie 25 žmonės dar 200 kartų talpina šį pasiymą su Jūsų sąskaitos numeriu nr. 4 pozicijoje ir atsako vėl tik 5 žmonės – Jūsų pajamos jau 2500 lt. Toliau šitie 125 žmonės, patalpina po 200 pranešimų, į kuriuos taip pat atsako tik 5 žmnonės. Jums tai duoda 12500 litų pajamų (Jūs 3 pozicijoje).

  Toliau dar įdomiau: šitie 625 žmonės 200 kartų skirtinguose skelbimuose patalpina Jūsų sąskaitos numerį nr. 2 pozicijoje, atsako vėlgi po 5 žmones – tai 62500 litų. Paskaičiuokite, kiek daug galite uždirbti.Juk įspūdingas skaicius!!. Šiame versle svarbiausia būti sąžiningam, kitaip nieko nesigaus. Ar Jūs galite įsivaizduoti, kiek žmonių kasdien visame pasaulyje prisijungia prie interneto ir skaito šitą straipsnį, kaip ir Jūs?! Kiekvieną dieną internete pasirodo nuo 200 iki 500 naujų vartotojų, ir toliau jų skaičius nuolat auga!!! Iš tiesų tai didelė galimybė daug užsidirbti, nesugaištant daug laiko ir daug neišleidžiant. Bet kokiu atveju verta. Gyvenimas per trumpas, kad tokį sansa praleistumete.Man pasiseke,pasisiseks- ir Tau!

  Thumb up 72 Thumb down 1

 6. Kaipšio tinklalapio administratorius veikia ne klausimas labai netrukus jis yra gerai žinomas dėl savo kokybės turinį .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Labai aprašomasis dienoraštis , man patiko , kad šiek tiek . Ar bus 2 dalis ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Žydelis Levi Boruch parašė Žydų ūkio mokslą,kuris iš dalies buvo įgyvendintas Rusijoje per 1917 metų “revoliuciją”,kai VOKIETIJOS kariuomenės genštabe sėdintys žydeliai Šveicarijoje pririnko pilną vagoną žydų ,kad jie Rusijoje padarytų revoliuciją,.Per Helsinkį į Petrogrado Suomijos stotį iš Šveicarijos atvyko vagonas revoliucijonierių daryti Rusijos revoliuciją.Revoliucionieriai buvo aprūpintri auksiniais Rusijos rubliai s Petrograde nusamdė gaują matrosų ir šiaip padugnių,davė jiems pagerti. Tai šie išvaikė moterų batalijoną saugojusį Žiemos Rūmus ir paskelbė padariusi Rusijos revoliuciją.Iš 48 ministrų,kurie tuo metu vadinosi KOMISARAIS 44 buvo žydai,vienas gruzinas Stalinas,vienas puslenkis Dzeržinskij,vienas latvis Berzsinis ,o gal Smilga tiksliai neprisimenu Žydai neužmiršo ir Rusijos revoliuciją dariusio Antonovo OVSEJENKOS -jis irgi gavo komisaro vietą.Matote kokie buvo geri žydeliai.Per 73 metus Rusijos vergai valstybbei už dyką sukrovė didelį turtą,o Kremliuje sėnintys senukai(Politbiuro 14 sugriuvusių senių vaizdavo,kad valdo valstybę,nors praktiškai tesirūpino savo vaistais.Taip žydai paskelbė RINKOS EKONOMIKĄ,šitam reikalui vadovavo pats KGB vadas Jurij Andropov,-Lyberman -Erinnštein,kai ruskelė jį peršovė jis numirė jau būdamas SSSR generaliniu sekretoriumi .Tuomet valdžią paėmė MICHAIL SERGEJEVIČ GORBAČIOV,kurio žmona RAISA MAKSIMOVNA buvo žydelka.Į Rusijos turtus rankeles tiesė viso pasaulio žydai,nes jiems rūpėjo Rusijos Sibiro turtai dujos,nafta,kitos iškasenos.Tam JAV per Beringo sąsiaurį – tik 112km. pločio,tarp Sibiro ir Aliaskos 120 metrų aukštyje suprojektavo trijų aukštų tiltą,kurio 1-e aukšte turėjo eiti gelžkelis ir automobilių kelia 2-e aukšte naftotiekis,3-e aukšte dojotiekis.Tik įsivaizduokite tik per 114 km ilgio tiltą Sibiro turtai važiuoja į ALIASKĄ priklausančią JAV,deja reikalus sumaišė podpolkovnik KGB Putin.Pasaulio žydeliai puikiai žino ko jiems reikia.Jie laukia ,kada sugrius Rusija ir jie galės nemokamai naudotis SIBIRO gėrybėmis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Del kraujomaisos mazose bendruomenese iskyla apsigimimu problema. Tas pats liecia ir ivairiu tautu “elita”. Galima tik paguosti, kad genealuma taipogi galima priskirti prie apsigimimu. Tarp milijono isvestu pamiseliu pasitaiko ir vienas genijus. Bet cia i pagalba ateina idealogija, juk tarp vilku auges, vilku ir kauksi subrendes. Ar normalus zmogus troksta valdyti kitus? Ir nors genetika lemia tik 10% musu vystymosi, like 90% priklauso nuo mus supancios aplinkos, taciau issivyscius vienodose salygose tai yra lemiamas veiksnys.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Vėliau trockistai, neva Stalino persekiojami, persikėlė į Vakarus, kur buvo Finansų monopolijos globojami ir ten pakankamai gerai įsitvirtino think-tank;uose, harvarduose, jeiliuose…. Garbačiovo “perstroikos” metu buvo bandyta vėl atkurti Rusijoj demokratiją, bet trockistų paveiktas Jelcinas nuvertė demokratiškai išrinktą Rusijos parlamentą su tankais, sudegino jį ir paleido “laukinį kapitalizmą”. Rusija dar kartą buvo švariai apiplėšta kartu su savo satelitais. Ir tai bivo pavadinta “laisvos rinkos’ ir demoratijos įžengimku su Milton Friedman vėliava.

  O planas paprastas: “laukinis kapitalizmas” su suparadijuota “žmogaus teisių revoliucija” buvo paleistas tam, kad žmonės pasibjaurėtų “laisvėmis” ir savo noru savo konstitucijos garantuotų laisvių atsisakytų vardan saugumo. Todėl sujungus dvi ekonomines formacijas ir nebelikus priešų, teko sugalvoti kitą globalų priešą – pasaulinį terorizmą. Visų šalių saugumo organai turėjo būti suvienyti prieš šį “priešą”, o NATO atiteko tik pasaulio policininko vaidmuo. Po 9/11 įvykių taip ir atsitiko. Neokonų-trockistų statytinis Bušas taip ir pasakė: visų šalių saugumo organai privalo bendradarbiauti su JAV saugumu, jei kas ne su mumis, tas prieš mus.

  MAn labai neaiški dabartinė Rusijos politika. Neokonų-trockistų, neoliberalų politika diskreditavo JAV pasaulio akyse, o tuo tarpu “teigiama” ekskomunistinė Rusija slinko į Europą, kaip ir ekskomunistinė Kinija slinko į Afriką, Aziją, Lotynų Ameriką. Ar tikrai friedmaniška neokonų-tockistų friedmaniška ideologija be šūvio užkariavo pasaulį? Vien per “išlaisvintą” ego godumą? Nejau pasaulinė trockistų revoliucija jau įvykęs faktas? Tačiau “blėdis ėda blėdį”. Didesnis ego bandys suėsti mažesnį, o po to suės ir pats save. Ego visados siekia daugiau, daugiau… bolšė…bolšė.. (iš čia ir (bolševikai:) … daugiau pinigų, daugiau valdžios, daugiau žinių (ne išminties, tai kas kita) … kol rezultate gauna ir daugiau kančios.. nes ego yra ne kas kita kaip visiškai klaidingas žmogaus savęs suvokimas, klaidinga, iliuzinė tapatybė… o iliuzija yra niekas. Todėl žmogaus susikurtas ego, žmogaus sūnus, vieną kartą turės atsiklaupti prieš Dievo sūnų, kuris ir yra TIKROJI žmogaus tapatybė. Ir jis yra vienas visuose. Todėl atsiplėšti didesnę dalį Dangaus, nepavyks nei viemnam ego’ui. Jis priklauso visiems ir po lygiai:)
  Amen.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Karlas Marksas gimė Vokietijoje, Tryre, Brückergasse 664 (dabar Brückenstraße 10). Jo tėvas Herschel Mordechai-Marksas ir motina Henrieta Presburg buvo auklėjami judaizmo tradicijomis. Žydo advokato sūnus Marksas Bonoje ir Berlyne studijavo teisę, filosofiją, istoriją (1835 – 1841 m.). 1842 – 1843 m. Marksas tapo vyriausiuoju naujai įsteigto liberalaus „Rheinischen Zeitung“ redaktoriumi, kuris leistas neilgai. 1843 metais vedė Ženę fon Vestfalen ir emigravo į Paryžių. Čia kartu su Arnoldu Ruge leido „Deutsch-französischen Jarhbücher“. Marksas bendravo su H. Heine bei prancūzų socialistais. Paryžiuje užsimezgė visą gyvenimą trukusi draugystė su F. Engelsu. Daugiausiai domėjosi socializmu ir nusigręžė nuo idealistinės vokiečių filosofijos. 1845 m. Prūsijos vyriausybės reikalavimu buvo priverstas apleisti Prancūziją ir išvykti į Briuselį. Čia įsteigė darbininkų sąjungą ir sukūrė pirmąsias socialinės ekonomikos teorijas. Kartu su F. Engelsu 1848 m. parašė „Komunistų partijos manifesto“ metmenis – pirmąjį radikalų veikalą, kritikuojantį biurgerišką kapitalistinę visuomenę, kartu ir atsišaukimą į proletariatą…… motina olande

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Jis- ne žydas. Geriausiu atveju- pusžydis. Jei motina ne žydė, o vokietė, tai greičiau jis vokietis, tuo labiau, kad Vokietijoje gimė, augo ir mokėsi. Tai, žinoma, didelės reikšmės gal neturi jo teorijai- ji be tautybės. Nesuprantu, kodėl pas mus per visus galus lenda tos antisemitinės apraiškos? V.Ladas

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • LAdai,LAdai, visų pirma išsiaiškinkim kas tas “antisemitizmas”. Palestiniečiai, pvz., yra patys tikriji semitai. Tai vadinasi kas skriaudžia palestiniečius, tie antisemitai? O kas skriaudžia palestiniečius?

   O vat tie, kas skriaudžia palestiniečius, kas jie? Izraelyje senųjų palestinos (tikrų kraujo žydų – semitų, išpažįstančių Torą, dažnai vadinamų safardais, nes dauguma jų telkėsi Ispanijoje) žydų gyvena ne daugiau nei 10 procentų. Panašiai ir likusiam pasaulyje. Didžiausias procentas jų yra Anglijoje. O likusieji, taip vadinami žydai pagal religiją – aškenazai yra ne semitų, bet tiurkų gentis, išpažįstanti Talmudą. Štai dėl ko Irano prezidentas, pats žydiškų šaknų, dažnai išmetinėja Izraeliui apie neteisėtą Palestinos žemių okupavimą. Nes Aškenazai yra kilę iš tiurkų genties – Chazarų. O chazarų teritorijos buvo Rusijos pietuose ir tai buvo amžina Rusijos rakštis subinėj. Chazarų Chanatas 9 a priėmė judaizmą, bet niekaada jo dorai neįsisavino ir todėl jis sumišo su falo garbintojų religija:), virto savotiškai materialistine religija – talmudizmu, labai varžančiu žydų laisvę. Bandydami išsiveržti iš šios talmudistų nelaisvės žydai, per mąstymo projekciją, vis bandydavo kelti revoliucijas, keisti pasaulį, ir aplamai protestuodavo prieš bet kokias religijas… tai aškenazų nelaimė.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • pasekim sionizmo istoriją. 1917 m. sionistai, anot wikipedijos, įkūrė pirmą savo departamentą. Jis vadinosi “Iždo departamentu”. Prieš kuriant siono valstybę, jį reikėjo užpildyti. Nereikia pamiršti fakto, kad Rusijos demokratinę revoliuciją įvykdė demokratai masonai. Tai jie nuvertė caro vyriausybę ir įkūrė demokratinę Rusijos vyriausybę su Kerenskiu priešakyje. Trockis su Leninu buvo atsiųsti į Rusiją valdžios užgrobimui. Tai pavyko ir visas Rusijos iždas, auksas buvo išsiųsti į Vakarų sionistų bankus Izraelio valstybės kūrimui. Pirmas Lenino dekretas buvo įstatymas prieš antisionizmą. Tai tiesa. Ir būtent šis įstatymas panaikino demokratnį pliuralizmą ir padėjo pamatus totalitarizmui. Trockistai iki šiol kaltina Staliną dėl klaidų, bet jis, kaip ir Mao, kaip ir kiti diktatoriai buvo bet kokio pliuralizmo panaikinimo pasekmė.

   Tuo metu buvo keliamas nacionalinis klausimas tarptautiniu lygiu, o Wilsonas paskelbė “apie tautų laisvo apsisprendimo teisę”. Wilsonas buvo žydo Homes įtakoje. NAcionalinis klausimas buvo naudingas ir dėl “imperijų sudaužymo” ir dėl siono valstybės įkūrimo. Jis užsibaigė Armenų išžudymu Turkijoje, kai jiems ir kurdams buvo pažadėtos tos pačios teritorijos ir žydų holokaustu, kurio kruopštus architektas buvo sonistas Adolfas Eichmanas (žr.Wiki) Lietuvoje Eichmanas sunaikino MŪSŲ PAČIUS NEKALČIAUSIUS ŽYDUS, matomai dėl to, kad jie nekoloboravo nei su NKVD, nei norėjo keltis į Izraelį. Lietuva buvo jų tėvynė, jie buvo susigyvenę su lietuviais. Mes, lietuviai, PRIVALOME IŠSIAIŠKINTI TIKRUOSIUS KALTININKUS be ir taip žinomo Eichmano.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. ../Na,kada Staliną su Hitleriu pusžydžiais kai kas užraŠO, čia jau virš visko. Štai Lenino giminėje tai žydų buvo, jis maždaug ketvirtadaliu žydas. Bet ir švediško, ir udmurtiško kraujo turėjo. Į sovietines okupaacines visas įstaigas žydai ėjo, nes buvo raštingi veiklūs, ir rusai juos priėmė, kai tuo tarpu Smetona žydų diasporą prie valdžios neprileido. Irgi atoveiksmis iš žydų pusės. O jei trumpai įvertinti p. Zolubą,jo raųinį, tai holokaustą Lietuvoje niekuo bandyti pateisinti negalima

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Pirma.Kas del Rusu revoliucijos.Ruseliai buvo fronte,zydeliai,kaip visad,uznugaryje.Tai nutaike proga ir sugriove ta Tautu Kalejima.Ir latviai padejo,ir as buc sudalyvaves.Lietuva nors trumpam istruko ir gavo atsikvept.Antra.Pokario okupanto saugume zydu buvo daug,tik ar geriau butu buve,jei vietoj ju but pasidarbave Betingis,Ziobiene,Valantinas,Laucius? Kazin.Trecia.Ka siandien rasineja Donskis ir Lavaste,protingi zmones kazi ar skaito.Kai lentynoj ir Erlickas yra.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. stalinas yra Džiugašvilis, Džiuga (Juga) – osetinų kalboje yra žydas, Švilis – vaikas, taigi ir stalinas yra pusžydis. Pusžydis sunaikino 66,5 milijonų Rusijos gyventojų Gulaguose, Žydas Moišė Kaganovičius – 10 Milijonų Ukarainos, Kubanės ir Moldavijos žmonių per Go;odomorą 1932-33 metais. Kodėl tų dalykų nenori žinoti nei rusai, nei žydulis Donskis, Kuris dabar dergia atstatytus Lietuvos valdovų rūmus

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Kad zuvusiuju atminimas tapo verslu. Tai labiausiai pasaulyje apgauta tauta, uzuojauta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Ne viską parašė. Hitleris į valdžią atėjo žydų pinigais. Kai žydai iš nuskurdusių palestiniečių supirko žemes ir ruošėsi kūrti savo valstybę, gerai europoje įsikūrę žydai nematė reikalo važiuoti į kažkokitais Izraelį, tad Hitlerio ir paprašė europos žydelius paspaust, na tas pusžydis ir paspaudė…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Žydelis Karl Marx parašė Žydų ūkio mokslą(KAPITALĄ),tačiau jį įgyvendinti Vakaruose nedrįso.Pasitakė proga I-asis pasaulinis karas.Už Vokietijos generalinio štabo pinigus į Rusiją Vokietijos žydai atgabeno pulką žydų "revoliucionierių" so maišu aukso rublių ir markių.Šitie žydai padarė Rusijos spalio revoliuciją.Iš 48 komisarų(ministrų) žydai skyrė vieną vietą rusui Ovsejenka,1 lenkui Dzeržinskiui 1 latviui Smilgai vieną osetinui Stalinui ir 44 vietas žydams.Iš to kas pasakyta ,akivaizdu kokia "rusiška" revoliucija vyko Rusijoje.Kitas žydas Lyberman,Erinštein-Andropov ,buvęs KGB vadas tapęs KPSS generaliniu sekretoriumi ,nusprendė žydų sukurtą komunizmą sugriauti.Taip ir įvyko.Žydai pasaulio durnelius vedžioja už nosies,o šie avinai rodo žydams didžiausią nuolankumą.Žydų "gerumą" puikiai suprato pusžydžio sūnus HITLER.Jis iš per didelio pykčio išžudė virš 6 milijonų savo brolių ir seserų.Už tai pasaulio žydų bendruomenė iš gojų(kitatikių) reikalauja atgailauti ir verkti.Nors kai kur sakoma,kad II-ojo pasaulinio karo žydų žudynės buvo sugalvotos pačių žydų,kaip pagerinti žydišką veislę.Kas žinote pasisakykite.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Žydai daug šneka apie savo skriaudas, bet pamiršta istoriją. Žmones vežant į Sibirą, tardant NKVD rūsiuose, kareiviai buvo rusai, o tardytojai žydai. Tai ne išimtis, tai taisyklė, kuri pasitvirtino ir su mano artimaisiais. Taigi jie patys GENOCIDO VYKDYTOJAI. Kai Lenkija paprašė Izraelio išduoti genocidą vykdžiusį Lenkijoje žydą, Izraelis atsakė, kad tai "DISKRIMINUOTŲ" JŲ TAUTIETĮ, taigi tie patys, kurie garsiausiai reikalauja išduoti ir teisti genocido vykdytojus, taiko dvigubus standartus saviškiams nusikaltėliams. Apie atsiprašymą už saviškius ir jų teismą jie kažkodėl nekalba.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. As visa laika sakiau, kad zydai marksistai yra zmonijos budeliai ir zmogzudziai. O kas valdo Lietuva? Kiek zydu yra pasikeite pavardes, kenkia Lietuvai ir jos zmonems. Ar gali doras zmogus bijoti rasyti savo pavarde? Tik nusikaltelis kuris stovi tau uz nugarus su peiliu rankose ta gali daryti. Lietuvoje as skaitau didziausias nusikaltelis yra lensbergis. Zmones juo patikejo, bet jis pardave Lietuva. Tai zydu metodas, kad uz 30 sidabriniu ir motina gali parduoti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. "Todėl" labai paprastas – jų nekentė kaip verslo monopolistų.
  Lietuviai jautėsi diskriminuojami verslo srityje.
  Pamenu savo senelės pasakojimus, kaip prekių bazėje buvo dvi eilės – lietuviams ir žydams. Kai apsipirkdavo žydai, ėjo lietuviai ir piko tai, kas liko. Todėl lietuviai niekaip negalėjo konkuruoti su žydų parduotuvėmis.
  Gybulių supirkėjai žydai supirkdavo gyvulius pusvelčiui, ką turėjo jausti jiems lietuvis žemdirbys?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. satanistai kaip vilkai ,vienas kita gali sugrauzti tik atsipalaiduok ,jie taip ir dare ir daro ir darys,bet jie ir medzioja kartu ,koks skirtumas ,komunizmas ,socializmas kapitalizmas ar net vergove ,jei valdzioje velniai prie visu sistemu blogai gyvent o jei ne ,tai ir vergoves santvarkoi gyventum kaip rojui

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras