Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Prezidentūroje aptartos svarbiausios gaisro Alytuje pamokos

2019-10-29 14:10 | Naujienos | Komentarų (4)

Nuotr. iš lrp.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda per susitikimą su atsakingų institucijų vadovais aptarė per gaisrą padangų perdirbimo gamykloje Alytuje išryškėjusias ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo spragas.

„Gaisras Alytuje parodė, kad sistema neveikia taip, kaip turėtų. Sukviečiau atsakingų institucijų vadovus siekdamas, kad ateityje sistema suveiktų ir mums nereikėtų tiek daug remtis herojiškomis atskirų asmenų pastangomis“, – sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia kuo skubiau pasirūpinti netoli gaisravietės gyvenančių žmonių sveikata, aplinka ir pačios gaisravietės sutvarkymu. Tam turi būti skirti ir savivaldybių, ir valstybės ištekliai.

Prezidento požiūriu, taip pat būtina imtis visų priemonių, kurios neleistų ateityje kartotis ekologinėms nelaimėms. Šiuo tikslu jis siūlo peržiūrėti esamą padėtį padangų perdirbimo įmonėse ir nustatyti privalomą civilinės atsakomybės draudimą ne tik pavojingas, bet ir kitas atliekas tvarkančioms įmonėms.

Tais atvejais, kai nelaimių išvengti nepavyksta, Prezidentas ragina užtikrinti sklandų ir efektyvų atsakingų institucijų darbą, pakankamą gelbėtojų techninį aprūpinimą bei savalaikį gyventojų informavimą.

„Tik užtikrinę, kad bus išmoktos svarbiausios pamokos, galėsime atkurti susvyravusį piliečių pasitikėjimą ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema“, – sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Susitikime Prezidentūroje dalyvavo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Alytaus meras Nerijus Cesiulis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius.

Komentarai

 

 

 
 1. DIDŽIOJI APRAIŠKA 2016 m. sausio 2 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, jau atėjo skubios tvarkos metas- nusimesti pragaro jungą. Amen+++++++ Kas mylėjo mane, Jėzų, tyrąja širdimi, glaudėsi skausme bei varge, tas jau tapo išganomuoju imidžu- gelbėtojas. Amen+++++++ Meilė jumyse yra įvairi, meilingieji alpsta tik iš meilės dėlei išganomumo, antrieji pamilo turtų galybę bei nedorųjų imidžus, tai sakau jums Tas, kurs anuomet alpau ant nukryžiuojamojo Kryžiaus. Amen+++++++ Išvenkite nesusiteršę tąja bjaurastimi, kuri liejasi bažnyčių sudėtyse, tai mokau jus Tas, kurs nugalėjau mirtį, kaip didįjį Galiotą. Amen+++++++ Nedėkite daug vilčių ten, kur bijomasi dėlei turimos tarnystės, jie pirmieji išdavė po duotos priesaikos. Amen+++++++ Kas padėjo daug pastangų dėl manęs, Jėzaus, laimėjo atkurtosios Karalystės Didžiąją malonę- Dievą. Amen+++++++ Kiekvienas narys priklauso man, Jėzui, todėl budėkite dėlei savojo išganymo. Amen+++++++ Bažnyčia suniokojo tikinčiųjų širdis, atidavė šėtonijos globai. Amen+++++++ Veikite, vaikeliai, tik bendratyje, nes daugyje pulsuoja užsakomoji dvasia- žinių perteikimas. Amen+++++++ Išmokykite vaikus mylėti Dievą, jie mokomi būti nekrikštų pratęsėjais. Amen+++++++
  Sumenkinus Sakramentalijų imidžus, tautą ištiko dvasinė krizė- Belzebubo užėmimas. Amen+++++++ Nesaugomos Dievo tautos niokojamos, jos išpažino ne Gelbėtojo dvasią. Amen+++++++ Bažnyčių erzelynė persidavė gana toli, nukenčia didžiosios piramidės- dievovaizdžiai. Amen+++++++
  Dievo galybė išmatuoja visas tautas, gerume nerasta nei vienos tautos. Amen+++++++ Budėjime atsilieka didieji viziriai- aukštasis kunigijos rangas- Roma. Amen+++++++ Užslėpti požemiai manųjų Žodžių- Evangelijų, pražudys tik dalinį pasaulį, antroji dalis jau gelbėjama. Amen+++++++ Mano atkurtoji Karalystė žemėje padėjo auginti tas sielas, kurių esmėje tvyro brandusis, atgaivinimui skirtas vynmedis. Amen+++++++ Neenkite, kunigai, tikinčiųjų sielų, jūs atėmėte tvirtąjį tikėjimą žmonėse. Amen+++++++ Kiekvienas atsakys už save, bus bjaurasties išsiliejimas. Amen+++++++ Kas pakluso kunigų ignoravimui, tas jau tapo Judu Iskarijotu, kurio esmėje yra suimidžuojama bažnytinė sudėtis. Amen+++++++ Nėra nieko paslėpta, kad nebūtų atidengiama, tai sakau Toji Dvasia, kuriai skirta gelbėti. Amen+++++++ Judo dėsnis ignoringas, einąs per nugyvenimų citadelę. Amen+++++++
  Aš, Jėzus, nuolat alpstu iš skausmo, kurį patiriu iš kunigiškojo luomo. Amen+++++++ Vienuoliai ir vienuolės, jūs atkartojate anuometino Judo egzistenciją, garbinote tik tiek, kiek pabūnate tyloje. Amen+++++++ Jūsų tyla, man, Jėzui, atgaiva, smaugia kunigijos nudvasėjimas. Amen+++++++ Išmeskite lauk nudvasėjusį demoną iš vienuolijų, ten garbinamas ne aš, Jėzus. Amen+++++++ Atsisakykite kuo skubiau Sveika, Marija maldelių, kuriomis pažeidėte savąjį, tikėjimui skirtąjį imidžą. Amen+++++++ Kunigai nudvasėliai propaguoja judiškąją plejadinę dinamiką, kad kuo daugiau sielų liktų neišganomomis. Amen+++++++ Nutraukite kuo skubiau kunigai laiminimus, jūs pažeidžiate visai tikinčiųjų dvasią. Amen+++++++
  Didieji plagijatoriai bus sunaikinami, jie persisunkę nedorybių peno. Amen+++++++ Visi alkoholikai bus deginami vidine ugnimi, nuo jų nukenčia šeimos, bei artimųjų sąeigos. Amen+++++++ Daug bus pašauktų, bet mažai parinksiu aš, Jėzus, nes mano paskirtis vaduoti. Amen+++++++
  Tėve mūsų maldoje skęskite kiekvienas, atiduokite duoklę ir už tuos, kurie neišpažino Kūrėjo Dvasios. Amen+++++++ Žudančioji dvasia atėjo per nudievėjimą, bažnyčių gelbėjimas neveiksnus. Amen+++++++ Mirtimi paženklintos visų durų staktos, širdyse- didžioji tamsa. Amen+++++++ Uždekite Manąją Šviesą- Dievystę, pasaulis bebaigiąs išsižudyti. Amen+++++++ Permaldaukite Aukščiausiąjį Kūrėją, Jis leido savo Vienatinį Sūnų jūsų gelbėti. Amen+++++++ Kiekvienas, kuris valgo surogatinį maistą- GMO, turės puvinį viduje, įspėju jus aš, Jėzus Gelbėtojas. Amen+++++++
  Kiekvienas gyvenkite savyje taip, kad nusidėjimuose turėtumėte atsakyti patys. Amen+++++++ Aš, Jėzus, Didžiojo Tėvo Sūnus Vienatinis, atpirkau visą pasaulį tik nuo prigimtinės nuodėmės, bet ne už visus nusidėjimus, ypač žmogžudystę. Amen+++++++ Kas lėbavo naktimis prie alkoholio, tas jau pelnė neatperkamąjį iždą- pragarą. Amen+++++++ Didieji idiotai hierarchijoje yra tie, kuriems aš, Jėzus, nebuvau Gelbėtoju. Amen+++++++ Išeikite lauk, didieji fariziejai, per jus sudužo meilingoji Eucharistija, tai sakau ir įsakau Tas, kurs esu atėjęs antrajame laike. Amen+++++++
  Kunigus, kovojančius prieš modernizmą išaukštinu, o nubruktiesiems palieku pragarines aimanas. Amen+++++++ Jėzuitiškumas nugalės visą pasaulį, kas kentėjo, bus išaukštinti pas manąjį Tėvą. Amen+++++++ Budėkite daugiau savyje, kad sąeigų dėsnyje- reinkarnavime būtumėte su manimi, Jėzumi, viena, įspėju visus, geros valios žmones. Amen+++++++
  Neniekinkite siunčiamų Mūsų Apraiškų į žemę, daugis pasinėrėte tarp velniškųjų žabangų, tai sakau visa Tas, kuriam neliko vietos Didžiajame Altoriuje. Amen+++++++
  Į mano vietą atsisėdo juodojo palikuonys, neva tapę didžiaisiais išradėjais. Amen+++++++ Nusiimkite juodas mantras, koktu regėti pūvančius vidumi. Amen+++++++
  Aš, Dievas Tėvas su Šventąja Dvasia, nusileidome į žemę įvykdyti didžiojo pažadėjimo- nuteisti. Amen+++++++ Nusiimkite nuo kaklo kryželius tie, kurie žudėte mano Sūnų Jėzų prie pridėtinių demonų stalų, įspėju daugiausia tuos, kurie panorę būti viršesniais už mano Sūnų, Nukryžiuotąjį. Amen+++++++ Būkite prakeikti, didieji demonai, ant kurių užridenau pirminį Altoriaus akmenį, tai prakeikiu todėl, jog buvo daug leista pažinti ir ištobulinti dvasioje. Amen+++++++ Kas suniekino Manąjį Didįjį Išpažinimą- Eucharistiją, neturės vietos dar būdami gyvais ant žemės. Amen+++++++ Gražiakalbiams bus daug skausmo bei dantų griežimo, darbais neįrodę savojo dieviškumo, tai sakau Tas, kurs liepiau budėti, ištobulinti tautose dvasią. Amen+++++++
  Vyskupai ir arkivyskupai, jūs esate tautose ėduonys, niokojantys visų dvasią, tai sakau Tas, kurs atėjęs veikiu veikimuose. Amen+++++++ Jūs, didieji fariziejai, išliejote manojo Sūnaus Atpirkėjo Išperkamąją taurę, jūs kiaulėms sušeriate tąjį Peną, kurio esybėje dominavo Manojo Sūnaus Kūnas. Amen+++++++
  Nelaidokite mirusiųjų su intarpiniu kunigo laidojimu, po jojo kryžiumi traukiasi siela, tai sakau ir įsakau Aš, Dievas Tėvas Sutvėrėjas Amžinasis. Amen+++++++ Mano žemė sutverta šventume ir niekas neturi teisės išniekinti jąją bedievybės ranka- nudievėjusio kunigo žegnonė. Amen+++++++
  Jūs nebudėjote manojo Sūnaus Jėzaus antrojo atėjimo laike, kvailiais tapo tie, kurie suskubo jį žudyti dvasioje. Amen+++++++ Kas priima išniekintus sakramentus, tas prisideda prie jėzuitiškumo sunaikinimo, tai mokau jus Tas, kurs atėjęs teisti ir prikelti tautose dvasią. Amen+++++++ Nusiimkite nuo savęs spalvotus rūbus, jie žeidžia jus, tai mokau Tas, kurs anuomet regėjau Izraelyje. Amen+++++++
  Mano Evangelija gyva per amžius, prisikelia ten, kur tikima Išpirkimu. Amen+++++++ Trumpės jūsų kojos, bus sustabdomos plakime širdys, bus gailestingumo užbaiga, tai sakau visa tai Tas, kurs regiu kunigijos nuopuolius. Amen+++++++ Kam sulaužėte duotąją priesaiką tie kunigai, kurių ižde turėjome viltį iš dangaus? Amen+++++++ Pirmgimiai Sūnūs kunigai nutiesė kelią daugyje, bet jųjų buvo mažai, tai sakau Tas, kurs regėjau ir leidau žmonijai pažinti. Amen+++++++ Kas kovoja už senąjį palikimą- Eucharistiją, tas pelno nuostabųjį iždą manyje, Dieve. Amen+++++++ Judais tapo išniekintos tautos, jos tebegarbina Mano Sūnaus Jėzaus Motiną. Amen+++++++
  Kiekvienas privalo gyventi su Tėve mūsų maldine įkrova, kad laimėtų tyrąją amžinybę po mirčių sindrominio balastavimo. Amen+++++++ Prieš ateidami į šią žemę, jums leista nugyventi itin daug gyvenimų, susibrandinusi siela tęsia tęstinume. Amen+++++++ Būkite nugramzdinami tie, kurie sukrovėte netyrus turtus įtikėjime, tai sakau Tas, kurs liepiau pažinti dievystėje. Amen+++++++ Mano indėlis žemėje yra tas, kurio ižde dominuoja visų sielų išgelbėjimas. Amen+++++++ Daug sielų yra ir iš kitų kaimenių, kurioms leista tobulėti. Amen+++++++ Kalbėjimas Tėve mūsų maldos, atveria dvasioje regimąją šviesą- Dievą Gelbėtoją, kurio ypatume atsiperka sielos iš juodųjų pasaulių. Amen+++++++
  Sunaikinkite kuo skubiau stabų garbinimus, leiskite Sūnui Jėzui suaktyvinti dvasias Tėve mūsų maldų gausa. Amen+++++++ Kodėl paskendote tuštybių pene, nejaugi nebetikite Sūnumi Jėzumi Atpirkėju? Amen+++++++ Dažnas kartojimas Tėve mūsų maldos, išgelbsti sielas iš pragaro kančių, tai mokau Tas, kurs palikau jąją atgailojime. Amen+++++++ Šėtonui- Judo Iskarijoto dinastijai atiteko neišperkamųjų maldų balastavimas, šėtonas džiaugiasi nuskurdintomis sielomis. Amen+++++++
  Sveika, Marija malda- Angelo pasveikinimas Švenčiausiajai Mergelei Marijai, netiekia jokių, išganymui skirtų malonių. Amen+++++++ Paskendusi lietuvių tauta tuštybėse, marina sielas, kad kuo daugiau sielų atitektų pragaro gelmei. Amen+++++++ Dingęs tautoje dvasingumas iššaukia Mūsų rūstybę iš dangaus, žudoma dėlei tautos atpirkimo. Amen+++++++ Jaunų kūdikių kraujas jau užskaitomas valdinei sistemai, ten trūksta Manosios tiesos, visa pridengiama juodume, tai sakau Tas, kurs regiu atsidengime. Amen+++++++
  Sukraukite sau turtus iš nerūdijančio peno- Tėve mūsų maldų, kad pajėgtumėte vaduoti save ir kitus. Amen+++++++ Skelbiau aš, Jėzus, tautai atpirkimo malonę- Rožinį iš Tėve mūsų maldų, kodėl boditės maldauti ir permaldauti? Amen+++++++ Davatkų siaustis uždengia bažnytinę sferą, kunigai skendi neišganymo malonėje. Amen+++++++ Mano veikimas einąs iš amžių į naujus amžius, budėkite Jonos ženklo malonių, kitokio ženklo lietuvių tautai nebebus duota, tai įspėju jus Aš, Dangiškasis Tėvas ir Sūnus Atpirkėjas. Amen+++++++ Amžinoji Dvasia gyva per amžius, regėkite rodomus ženklus, gausite atsakymą tada, kada jūsų sielos regės didžiąją Viešpačių šviesą- degančią saulę. Amen+++++++
  Kritęs tautoje dvasingumas užtraukia juoduma visa taip, kad tik per kančios susikaupimą išvysite Atpirkėjo Dvasią. Amen+++++++
  Kunigai, netikėkite tyraisiais pažadais, užsklęstoji manojo Sūnaus Jėzaus Evangelija atgema ir šviečia tamsoje. Amen+++++++ Nesumoderninkite savęs nei vienas, pasiruoškite staigių mirčių protrūkiui, jūsų laike Mūsų laikas iš Dangaus. Amen+++++++ Žinokite kiekvienas, kad esate suženklinti Manosios šviesos, jūsų aurose slypi Mūsų sudedami ženklai- dienovidis. Amen+++++++
  Ekstrosensorika klaidina pasaulį, šėtonas leido pažinti. Amen+++++++ Gerumo dvasia slypi slaptume, turėkite viltį įtikėjime. Amen+++++++ Kas tiki- tarkite, antriesiems išganymas išsigemęs, tai sakau Tas, kurs regiu nudvasėjime. Amen+++++++ Permaldaukite kuo skubiau Mano Sūnaus Jėzaus Pervertąją Širdį, kenčia Ji nuo netinkamo išpažinimo. Amen+++++++ Išdidumas pražudys kas antrą žmogų, gęstate neviltyje- šėtono apsupime. Amen+++++++
  Išmeskite iš savo būstų tai, kas nužmogina paties žmogaus dvasią- paveikslų gausą. Amen+++++++ Aš esmi Didysis nuodėmklausys, atlikite prieš mane, Jėzų, apsivalymą. Amen+++++++ Kunigas tarpininkas, bet…… tyrume išblėsusi dieviškumo šviesa, tai sakau pranašų lūpomis Tas, kurs regiu bežūstančius. Amen+++++++
  Manoji Duona nebegelbsti nei vieno, surūgęs raugas apsijungė šėtoniškame imidže. Amen+++++++
  Nupinkite vainikus iš Tėve mūsų maldų, laimėsite savosioms dinastijoms išganymo malonę. Amen+++++++
  Neniekinkite Mūsų siunčiamų žinių, kuo skubiau vaduokitės išgirdę. Amen+++++++ Krinta ant jūsų Manasis akmuo, sutriuškins pirmasis Mano pažadėjimas. Amen+++++++ Gulkite ir kelkitės Tėve mūsų maldų balastavime, kad savajame saulėlydyje laimėtumėte atpirkimą. Amen+++++++
  Bažnyčiai gresia susinaikinimas, laimėta nudievėjime. Amen+++++++ Daugelis šauksite Viešpatie, Viešpatie, bet jūsų balsų nebus girdima danguje, tai įspėju jus aš, Gyvasis Dievas Dvasia Žodyje. Amen+++++++ Atiduokite duoklę ne kerštu bei pavydu, bet nuostabiąja meile. Amen+++++++ Jei uždegsite meilės ugnį tautoje, laimėsite aukštesniųjų jėgų pagalbą bei užtarimą. Amen+++++++
  Neatrūšiuokite nei vieno, pažinsite manąjį Sūnų Jėzų savojoje didybėje. Amen+++++++ Kas bloga, bus sunaikinta, kenčia mažieji nuskurdėliai, jųjų kančia paženklinate daugis save. Amen+++++++
  Aš, Dievas Tėvas, gelbsčiu jus sunkiąją valandą, pažadu atlaidumą pamilusiems. Amen+++++++
  Ramybė tenužengia ant tų, kurie myli ir laimi tyrąjį išganymą. Amen+++++++

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Rekomendacija sieloms

  Visi gerai žinome, kad ši Alytaus nelaimė tai yra Dievo bausmė ir jau žinome už ką. Kad panašios nelaimės nepasikartotų sieloms rekomenduojama:
  Paprašyti Alytaus Rajono Garbės piliečio monsinjoro Stanislovo Stankevičiaus,
  2019 m. lapkričio 2 dieną paaukoti šv. Mišias už katalikų kunigus, kurie aukojo ir aukoja mišias prie pridėtinių demono stalų Bažnyčiose, jomis žudė ir žudo Kristų ir sielas. Žinoma, prieš tai reikia išnešti iš Alovės Bažnyčios pridėtinį demono stalą ir atšventinti Alovės Bažnyčią 2019 lapkričio 1 dieną- Visų Šventųjų dieną. Alytiškiai gali padėti gėles ir uždegti žvakutes ir ant Prano Marcinonio kapo, kuris Alytuje buvo išjuoktas, surinkęs šimtus parašų, dėl Tridento Šv. Mišių sugrąžinimo prie Centrinio Altoriaus Bažnyčiose. Gal todėl gaisro degėsiai buvo nukreipti nuo jo kapo ir pasiųsti vieno iš didžiausio Lietuvos modernisto- kardinolo, prisidėjusio prie Eucharistijos sudaužymo Lietuvos Bažnyčiose pusėn, Kauno link.
  Alytaus dekanas įpareigoja visus dekanato kunigus pamokslo metu perskaityti Didžiąją Apraišką 2016 m. sausio 2 dienos, kuri nebuvo perskaityta tikintiesiems po 2016 m. sausio 2 dienos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Laukiu,kad Prezidentas SUMAŽINS savo komandą iki 60-70 žmonių kaip Latvijoje,Estijoje o tuos [100 žmonių 3000 eurų viršijančius atlyginimus] …skirs ugniagesiams.PER mėnesį 300-400 000 nemaži pinigai,
  Nors kiek girdėjau Nausėda prašo pinigų [1,5 milijono] ,,VARGANIEMS” [3000-4000] atlyginimams didinti.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. jei nebus išnešti iš Bažnyčių pridėtiniai demono stalai, atvšventintos modernistų suterštos Bažnyčios, sugrąžinta tikra Eucharistija, tikrosios maldos, apokaliptinės pamokos nesiliaus.

  Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...