Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Prezidento veto: Lietuvos užsienio politika turi būti vieninga ir stiprinti euroatlantinę integraciją

2021-10-29 18:00 | Naujienos | Komentarų (7)

Nuotr. iš lrp.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo pataisas. Seimo 2021 m. spalio 19 d. priimtas įstatymas numato galimybę steigti Seimo nuolatinio atstovo pareigybę ne tik Europos Parlamente, bet ir užsienio valstybėse.

Prezidentas remia šio įstatymo nuostatas, kuriomis siekiama stiprinti Seimo bendradarbiavimą ne tik su Europos Parlamentu, bet ir su užsienio valstybėmis, tačiau pažymi, kad įstatymas neturi kelti abejonių dėl vieningai formuojamos Lietuvos užsienio politikos. Todėl, vadovaudamasis konstitucine norma, kad diplomatinius santykius užmezga ir palaiko Vyriausybė, Prezidentas siūlo įstatymą papildyti nuostatomis, kad Seimo atstovo pareigybės steigimas galimas tik suderinus jį su Užsienio reikalų ministerija.

Pabrėždamas Konstitucijoje įtvirtintos Lietuvos valstybės euroatlantinės geopolitinės orientacijos pamatinę reikšmę, Prezidentas siūlo įstatyme įtvirtinti nuostatą, kad Seimo nuolatinių atstovų pareigybės būtų steigiamos tik Lietuvai strategiškai svarbiose Europos Sąjungos arba Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse. Prezidento nuomone, tokia Seimo nuolatinio atstovo Jungtinėse Amerikos Valstijose pareigybė darbui Kongrese dar labiau sustiprintų abiejų šalių tarpparlamentinį bendradarbiavimą.

Komentarai

 

 

 
 1. Tai nerimta ,Prezidente, bent kol pedokonservai valdžioje, nes jie prikaišios švogerių, kurie žymūs tik giminyste ir vogimu!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Siūlyčiau VISOSE [valstybių virš 200] užsienio valstybėse STEIGTI Lietuvos atstovybes ir siųsti Lietuvos atstovus.
  G.Landsbergiui nereikėtų važinėti po užsienius KVIEČIANT [ specialiai] į Lietuvą pabėgėlius.
  Prisikvieskim.Greičiau SUNAIKINSIME Lietuvą kaip valstybę.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. “ Arūnas Valinskas: Prezidente, jūs esate apgailėtinas, savimi besigrožintis mulkis”.

  Thumb up 6 Thumb down 1

 4. Prisiminkime dar kartą Karštame Komentare ir kituose tinklapiuose skelbtą Šventojo Juozapo Apraišką- Nuorodą 2006 11 01:

  ŠVENTOJO JUOZAPO APRAIŠKA- NUORODA 2006 11 01

  Mano mieli vaikai žemėje, jau atėjo skubios tvarkos metas, kada reikia stoti į kovą už Galioto pasekmes. Jūs, vaikeliai, nutautėjote dvasioje ir nebeturite tyrojo Piemens dvasios, kurios sudėtyje įeina atperkamumo idilija. Kunigai, sumenkinę Jėzų eucharistijoje, į žemę iššaukė „SOS“ signalą, kad visa viršuj ir po žeme keičiasi iš pagrindų. Kodėl, vaikeliai, nebudėjote Jėzaus žūties iššaukime ir ėjote su šėtonu koja kojon? Jūs kalti, kad sumoderninote bažnyčių sudėtį, paleidote kunigus lėbavimui. Jūs kryžiuojate Jėzų naujai ir nešate kryžių Į Šventąją Žemę, kurioje Jėzus jau prisikėlė ir pasirodė daugeliui atviroje širdyje. Jūs esate mažatikiai, todėl gesta jums meilingoji saulė, kuri greit visa, visur ir nieko neatrūšiuodama sudegins. Amen.
  Jūs buvote įspėti, kad tik klausytumėte ką kunigai kalba, bet nedarytumėte to, ką jie daro. Jūs tapote pavergti juodojo šeimininko, kuris griebiasi egzorcizmo bei seksopatologų išmislų, kad tik daugiau jaunų žmonių būtų įtraukiami į pinkles. Amen. Kiek jūs, vaikeliai, trokšite kitiems kančios bei pavydo, tiek turėsite nemalonumų savojoje dvasioje. Jūsų gyvenimai ilgi, pereinantys vis į naujus gyvenimus, kad duotumėte atgimstamąjį sindromą sielos ėjime. Paneigta reinkarnacija nesunyko, bet išliko ir išliks visiems amžiams. Amen. Kas nužudo žmogų kūne, tas nužudo jo duotąjį gyvenimą- plėtotę ir užsitraukia sau amžinąją žūtį. Amen. Amžinosios žūties laike- adaptavime, siela jūsų bus užsisklendusi visiems amžiams ir nepersiduos sapnais bei įvaizdžiais į žemę. Amen. Jūs sukraunate turtus, nuo kurių patys nukenčiate, tai įspėju jus, vaikai žemėje, Aš, Šventasis Juozapas.
  Kaltinkite save, kad esate tamsūs aurose ir niekada nelaukiate Jėzaus atėjimo, tai sakau visa, todėl, jog Mes, iš Dangaus, regime puolusių dvasią, kurioje jau užgesusi elijinė Jėzaus šviesa. Amen. Jėzus jus įspėjo, kad nežudytumėte pranašų dvasios, antraip liksite be Dievo Gelbėtojo. Amen. Baugūs esate tie, kurie nuvedėte žmoniją nuo tiesos kelio, paleidote šėtonui atiduotąsias sielas, neapmeldėte išpirkimo malda Tėve Mūsų. Amen. Tuščiažodžiavimas jumyse užvaldė bažnyčias ir žmonių širdis, tapote baubliais- šėtonijos broliais. Amen. Dangiškasis Tėvas budi apraiškų skleidime ir duoda ženklus į žemę, kad praregėtumėte ir nusivalytumėte savąją dvasią nuo apsėdimo, kuriuo esate užsikrėtę per kunigų- išdavikų preliudą. Amen. Kas turi ausis teklauso ir perduoda kitiems, trumpas šis laikas dėl atgailojimo, nes esate nuolat nukreipiami nuo Jėzaus didžiųjų tiesų. Amen.
  Suskubkite, vaikai žemėje, ir atsiteisę prieš Jėzaus Širdį, ateikite prie didžiojo šaltinio versmės- Jėzaus. Amen. Jūs turite išsiplauti drabužį, kurį suteršėte per neįtikėjimą. Amen. Jūs privalote budėti Jėzaus apsireiškimo žemėje ir duoti Jam meilingajam ataskaitą už neteisingai išauklėtus vaikus bei vaikaičius. Amen.
  Gyvenimas bėga šuoliais, o jūs statote sau paminklus, kurie jau užgriuvo dar gyviems esant, tai sakau jums Aš, Juozapas Dvasia, panoręs jus vaduoti iš dvasios skurdo. Amen. Išmeskite lauk stabus ir pakelkite akis į mėlyną dangų, jūsų laukia Didis Ganytojas Dvasia. Amen. Statulos turi būti ne namuose, bet palaukių pašaukime, kad ženklintų vietą tarsi gyvuoju įvaizdžiu. Amen. Jūs bučiuojate kunigams rankas, o Mano Sūnui Jėzui atsukote nugaras, jūs praradote sveiko proto nuovoką. Amen. Jūs einate išpažinčių pas eilinį žmogų kunigą, kurio paskirtis skelbti Jėzų Išganytoją, bet nesuteikti nuodėmių atleidimą, puolę jie Mumyse. Amen. Pasiųs Dievas Tėvas į žemę dvidešimt septintąjį ženklą ir visi regėsite Jo atėjimą. Amen. Sūnus jau atėjęs ugnimi, vandeniu, skausmu, kančia, užgauliojimu kituose grindžia sau kelią, nes Jo atėjimui takai nebuvo paruošti. Amen. Suklups kiekvienas kelis ir skelbs dvasioms malonybinį atsidūsėjimą, kurio Dievas Teisėjas nebegirdės. Amen.
  Išsipuoškite širdis skausmu, kančia, pasiaukojimu ir būsite išvydę malonybinę dvasią- Jėzų, kuris laukia, tarsi tėvas negrįžtančių vaikų. Amen.
  Gyvenkite tik dvasinėj išpažintyje, duokite Jėzui savųjų širdžių artumos. Amen. Žinau, jūs norėsite paneigti ir negirdėti Mūsų šaukiančiojo balso tyruose, būsite apsimetėliais dėl gerojo kunigų įvaizdžio. Amen. Kas sukraus sau dvasinį turtą, tas laimės amžinosios Duonos skonį, pažadu Aš, Šventasis Juozapas. Amen. Nestabdykite Viešpačių Žodžio, jis gyvas per amžius, veikia ne turtuolių dvasioje, bet vargstančiųjų luome, kurie tvirtai įtikėję ir eina link Viešpaties, kad nuklotų Jam kelią gerųjų darbų pradžia ir užbaiga. Amen. Surinkite, vaikai žemėje, senąsias maldaknyges, atgaivinkite pirmgimių Sūnų dvasią, kad turėtumėte atsaką besišaukiantys. Amen. Septynių pilnų poterių epitelyje surasite Mūsų Šventųjų užtarimą bei skubią pagalbą varguose. Amen. Apverkite puolusius dvasioje, jie vaikšto gyvi žemėje ir žeidžia Jėzaus viešpatavimą žemėje. Amen. Duokite daugiau aukų bei maistinio peno akliesiems, kurie neregi epitelinės šviesos Dieve, jie pasmerktieji ir nublokštieji Ievos vaikai, perduodantys save per nugyvenimų citadelę. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 5. RAGINU LIETUVIUS NEŠVĘSTI HELOVYNO IR IGNORUOTI ŠIĄ ŠVENTĘ. Kreipiausi į Bažnyčią dėl Helovyno šventės, kuri vyksta spalio 31 dieną, Vėlinių išvakarėse, nes pasigendu Bažnyčios viešų pasisakymų, raginimų visuomenę nešvęsti Helovyno šventę, Bažnyčia neturi tylėti svarbiais visuomenės klausimais. Manau, Helovynas tai nėra tokia nekalta šventė, kaip ją bando pavaizduoti, o tai galimai satanizmo apraiškų turinti šventė, formuojanti tam tikrą ideologiją, todėl Bažnyčia turėtų viešai ir aiškiai pasisakyti visuomenei prieš šios šventės šventimą, kaip tai daro Rusijos stačiatikių cerkvė, kas žino gal ir dėl tokių švenčių kaip Helovyno šventės šventimas, į kurį įsitraukia didelė visuomenės dalis ir Lietuvai taip nesiseka, nes gali būti ir dėl to prarandama Dievo apsauga ir malonė. Ši šventė labai išnaudojama prekybai, marketingui, komercijai, bet blogiausia kad jos ideologija gali neigiamai paveikti nepilnamečius vaikus, kurių dar nesusiformavęs protas, jiems į pasąmonę sėjama Helovyno subkultūra. Helovyno šventės ideologija gali daryti neigiamą poveikį žmonių psichikai ir sąmonei ir tai mes matome pagal patirtį. Daugiau apie šią temą galite skaityti mano tinklaraštyje gediminasgemskis mozello lt (sudėkite taškus)

  Thumb up 6 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...