Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 4 Šeštadienis
 

Prezidentė pasveikino Sigitą Tamkevičių

2013-11-07 10:11 | Aktualu. | Komentarų (13)

Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius. KK nuotr.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė garbingo jubiliejaus proga pasveikino Kauno Arkivyskupą Metropolitą Sigitą Tamkevičių. Šiandien, lapkričio 7 dieną, Arkivyskupui sukanka septyniasdešimt penkeri metai.

„Gyvenime esate patyręs sunkių išbandymų, sovietinės valdžios persekiojimų, trėmimų, draudimų žengti savojo pašaukimo keliu, tačiau tikėjimas visada Jus vedė pirmyn, suteikdavo ryžto, drąsos ir vilties. Jūsų laikysena sovietmečiu – visos mūsų tautos pasipriešinimo simbolis”, – sakoma šalies vadovės sveikinime.

Pasak Prezidentės, įsteigęs ir redagavęs „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką”, kovojęs už tikinčiųjų teises ir dalyvavęs kitoje antisovietinėje veikloje, Sigitas Tamkevičius Nepriklausomybę pasitiko ir iki šių dienų išliko vienu ryškiausių mūsų šalies dvasininkų ir visuomenės veikėjų.

Šalies vadovė Arkivyskupui padėkojo už nuoširdžią ir ištikimą tarnystę Lietuvai ir Katalikų Bažnyčiai, dalijimąsi išmintimi, nuolatinį rūpinimąsi tikinčiųjų ir Lietuvos ateitimi bei palinkėjo stiprios sveikatos ir neblėstančių jėgų toliau žengiant pašaukimo keliu.

Už nuopelnus Lietuvai Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius yra apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, Vyčio Kryžiaus ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu.

S.Tamkevičiui – ir premjero sveikinimas

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius taip pat pasveikino Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių 75 metų jubiliejaus proga.

„Prasmingą Jūsų gyvenimo ir dvasinio pašaukimo kelią puošia tvirtas tikėjimas, drąsa ir ryžtas kovoje už laisvę, meilės ir tiesos liudijimas“, – sakoma Ministro Pirmininko sveikinime.

„Per Jūsų ganytojo tarnystę atgimė ir sustiprėjo Kauno arkivyskupija, atstatyta istorinė Kristaus Prisikėlimo šventovė, Šiluva tapo piligrimystės centru, krikščioniškąsias vertybes skleidžia Marijos radijas, nuveikta daug kitų Bažnyčiai ir Tėvynei reikalingų darbų. Dėkoju už Jūsų reikšmingą veiklą visuomenės gyvenime, už pagarbos šeimai ir gyvybei stiprinimą, už katalikiškojo ugdymo puoselėjimą, už atvirumą ir darnų dialogą su valstybe.

Jūsų Ekscelencija, sveikindamas jubiliejaus proga linkiu Jums stiprios sveikatos ir visokeriopos sėkmės Jūsų sumanymams ir darbams. Jūsų dovanojama dvasios šviesa, išminties žodis ir kilnus gyvenimo pavyzdys dar ilgai tešvies mūsų Tautos kelyje“, – rašoma premjero sveikinime.

Komentarai

 

 

 
 1. IR PALINKEJO JIEMS ILGU GYVENIMO METU, KOL BUS ATKURTAS IV REICHAS, kad jie galetu toliau baigti savo pradeta ” darba”

  Thumb up 1 Thumb down 3

 2. ŠVENČIAUSIOSIOS IR NEKALČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES ROŽANČIUS
  (2010 m. balandžio 27 d., šia Rožančiaus malda, Viešpats Jėzus įveda į tiesos pilnatvę).

  PRADŽIA

  + VARDAN DIEVO TĖVO, IR SŪNAUS, IR ŠVENTOSIOS DVASIOS. AMEN.
  Malda į Nekalčiausiąją ir Švenčiausiąją Jėzaus Širdį
  GERASIS JĖZAU, atleisk bedvasiams, norintiems naujojo Tavojo nukryžiavimo, sugrąžink savąją maldą tautos atpirkai ir dvasios išugdymui.

  P I R M O J I D A L I S
  Džiaugsmingosios paslaptys
  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas gauna vardą
  VIEŠPATIE, DIEVE, pasigailėk puolusios tautos!
  Nuo kryželio pirmas karolėlis: TĖVE MŪSŲ.
  Trys karolėliai: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Vienas karolėlis prieš medalikėlį: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Dešimt karolėlių: 10 kartų TĖVE MŪSŲ.
  Vienas karolėlis tarp paslapčių: (3 kartus) PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE!
  Užbaigus paskutinę paslaptį, ant medalikėlio atkalbėti TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
  Meldžiantis reikia apmąstyti Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies kruvinąją kančią.
  Antroji paslaptis
  Išganytoją aplanko trys išminčiai
  ŠVENČIAUSIASIS VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, išgelbėk bedvasius tautoje vaikus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Trečioji paslaptis
  Šventasis Jonas krikštija Išganytoją
  MIELIAUSIASIS IŠGANYTOJAU, išlaikyk Bažnyčias tik tikrame Jėzaus Christaus tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas atsimaino
  GERASIS VIEŠPATIE DIEVE, apsaugok tautą nuo baisių karo audrų ir plintančių užkrečiamųjų ligų.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Penktoji paslaptis
  Išganytojas įžengia į Jeruzalę
  DIEVE TĖVE, pasigailėk alkstančių žmonių, padėk vargo ir skurdo nepritekliuje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  A N T R O J I D A L I S
  Skausmingosios paslaptys
  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas išduodamas
  JĖZAU, padėk tautai nešti vargo ir kančių kryžių, suteik malonių į Tave Meilingąjį besišaukiantiems.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Antroji paslaptis
  Išganytojas paliekamas mokinių
  GERASIS DIEVE, uždek žmonių širdyse karštąją meilę, leisk vaikams daugiau pamilti savo gimdytojus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Šventasis Petras išsigina Išganytojo
  JĖZAU, DIDŽIOJI MEILE, sutaurink kunigų širdis, kad krikščionys išliktų tikrajame tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas pasmerkiamas mirti
  VIEŠPATIE, savo skausmu ir sielvartu nuplauk tautos nuopuolius, sutvirtink meilę valdžios sandūroje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Penktoji paslaptis
  Nukryžiuotas Išganytojas išjuokiamas
  GERASIS DIEVE, atleisk Tave išjuokiantiems ir išduodantiems naujam nukryžiavimui.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  T R E Č I O J I D A L I S
  Garbingosios paslaptys
  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas prisikelia iš numirusių
  MIELIAUSIASIS JĖZAU CHRISTAU, padėk Tavęs neišpažįstantiems, atsiųsk Šventąją Dvasią, kad nebeklaidžiotų tamsybės kelyje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Antroji paslaptis
  Išganytojas siunčia į pasaulį savo mokinius
  JĖZAU KANTRUSIS IR NUOLANKIAŠIRDI, atleisk visiems, kurie nemyli savo artimo, užstok prieš Aukščiausiąjį Teisėją.
  Gailestingoji Motina, vargšų Globėja ir Užtarėja, užtark visus vargstančius.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Trečioji paslaptis
  Išganytojas laimina savo mokinius
  GAILESTINGASIS JĖZAU CHRISTAU, palengvink ligoniams kančias, leisk nežūti kūno ir dvasios skurde.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas sėdasi Dievo Tėvo dešinėje
  AUKŠČIAUSIASIS TEISĖJAU DIEVE TĖVE, neatstumk puolusių dvasioje, kurie Sakramentus ėmė be pagarbos ir nuolankumo.
  Leisk, Viešpatie, išmelsti Šventosios Dvasios malonę, kad meilingasis Tavo Sūnaus Kūnas ir Kraujas būtų gaunamas su palaimingąja malone.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.
  Penktoji paslaptis
  Išganytojas atėjo pasaulio teisti
  GERASIS DIEVE, neatstumk nei vieno nuo šviečiančio savojo tako, leisk išvysti Tavo skaistųjį Veidą, leisk džiaugtis danguje su visais Šventaisiais, kurių užtarime gyvename ir nesuvokiame.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ,
  1 TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
  Trečiosios dalies užbaiga
  VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, dėkojame Tau, kad leidai atkalbėti šią garbingąją maldą.
  Išklausyk mūsų prašymų, kad nei viena siela nežūtų dvasios ir nežinojimo skurde.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 3. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŽINUTĖ- NUORODA 2006 10 08

  Mano mylimieji vaikai žemėje, šiame laike vyksta Dievo Tėvo teismas- Apokalipsė. Aš, Dangiškoji Motina, verkiu už tuos, kurie mane padarė Dievu ir niekaip nenori pereiti prie Jėzaus paliktosios maldos Tėve Mūsų. Amen. Melskite, vaikeliai, tautoms stabilumo, kad išnyktų blogis ir greičiau išmuštų Jėzaus Kristaus valanda- tikrosios Mišios. Skendite, vaikeliai, visi blogyje ir niekas nesibodite tautoje iškrypimo, kurio dėka vyksta didieji šou. Amen. Jei, vaikeliai, būsite tokie nestabilūs dvasioje, jums bus sunkus metas ateityje, kuriame nebebus Manęs Gelbėtojos bei Apmeldėjos. Amen. Neškite, vaikeliai, bendrąjį tautose kryžių link didžiųjų Golgotos vartų ir tikėkite, kad Jėzaus meilėje ir suaukotoje Jo maldoje Tėve mūsų, kiekvienas rasite sau ramybę bei paguodą. Amen. Apmelskite, vaikeliai, „Marijos radiją“, nes jie pamiršo, kas juos ir kitus atperka ir meldžiasi sukurtąja Sveika, Marija malda, kurioje Jėzus neįdėjo savojo Tėvo malonės- išpirkos. Amen. Jūs, vaikeliai, budėkite sukurtojo Dvasinio Centro veiklos ir turėsite amžinosios ramybės malonę- išpirką. Amen. Aš verkiu, vaikeliai, kad kunigijoje nebėra taurumo, nes jie pirmieji turėjo prabilti apie išganomąją maldą Tėve Mūsų. Amen. Mano Sūnaus Jėzaus apreikštasis Rožinis iš Tėve Mūsų maldų egzistuoja daugybę metų, tik jūs, vaikeliai, esate nuožmūs savyje ir atmetate Dievo Žodį- Apreiškimus. Jei, vaikeliai, taip ir toliau budėsite savyje, jus ištiks didžioji neganda- žemės amžinasis lūžis. Amen. Sudužusi jūsų dvasia atveria dangų žiojėti, o tai ir yra pasaulinė nuodėmė- nudvasėjimas. Amen.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 4. Vyskupas Bernardas Fellay apie popiežių Pranciškų: „Prieš mus – tikras modernistas!“

  Vyskupas Bernardas Fellay spalio 12 d. įspėjo: „Situacija Bažnyčioje katastrofiška ir dabartinis popiežius ją daro dešimt tūkstančių kartų blogesnę.“
  Taip jis pasakė savo kalboje „Angelus“ spaudos konferencijoje, vykusioje Kanzaso mieste 2013 m. spalio 11–13 d.
  Vyskupas Fellay, Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinis vyresnysis, šeštadienio popietę skaitė išsamią paskaitą, kurioje buvo akcentuojama Trečioji Fatimos Paslaptis ir joje glūdinti akivaizdi pranašystė apie fizinę pasaulio bausmę ir didžiulę Bažnyčios krizę.
  Šis pranešimas nušvies kai kuriuos dramatiškesnius vyskupo sekmadieninės konferencijos aspektus ir jo sekmadienio pamokslą.
  Vyskupas Fellay išsamiai citavo sesers Liucijos žodžius, taip pat tuos, kurie skaitė Trečiąją Paslaptį ir yra gerai su ja susipažinę. Jis atkreipė dėmesį į tai, jog sesuo Liucija pasakiusi, kad norėdami sužinoti Trečiosios Paslapties turinį turime skaityti 8–13 Apokalipsės skyrius. (Apie Trečiąją Paslaptį bus rašoma išsamiau lapkričio mėnesio Catholic Family News numeryje.)
  Sesers Liucijos nuoroda į 8–13 Apokalipsės skyrius kelia šiurpą, nes 13 skyriaus pabaigoje kalbama apie antikristo atėjimą.
  Vyskupas Fellay pridūrė, kad popiežius Pijus X savo pontifikato pradžioje sakė, jog „pražūties sūnus“ jau gali būti žemėje. Jis taip pat pastebėjo, kad pirminėje šv. popiežiaus Leono XIII maldoje į šventąjį Mykolą minima, jog šėtonas siekia įkurti savo sostą Romoje.
  Vyskupas citavo kardinolą Luigi Ciapi, visų popiežių nuo Pijaus XII iki Jono Pauliaus II teologą, pasakiusį: „Trečiojoje Paslaptyje be kitų dalykų skaitome, jog didžioji apostazė Bažnyčioje prasidės nuo viršūnių.“
  Jis taip pat skyrė nemažai laiko garsiajam ir dramatiškajam tėvo Fuenteso interviu su seserimi Liucija, kuriame ji pakartojo, kad „įvairios tautos išnyks nuo žemės paviršiaus“ ir kad „velnias padarys visa, kas jo galioje, kad įveiktų Dievui pašvęstąsias sielas“.
  Kadangi Dievo tarnai sutrikę ir pasimetę, tikintieji palikti patys rūpintis savo išganymu. Pagalbos, kurią turėtų teikti Bažnyčios vyrai, nebėra. Tai yra „didžiausia, kokią galima įsivaizduoti, Bažnyčios tragedija“.
  Šie laikai labai sunkūs. Viena vertus, turime rimtai rūpintis savo išganymu, kita vertus, „netekome labai svarbaus veiksnio – Bažnyčios vyresnybės palaikymo. Kokia tragedija“.
  Jo Ekscelencija kalbėjo apie paguodžiančius sesers Liucijos žodžius, jog Dievas davė mums dvi paskutines priemones: Šventąjį Rožančių ir Nekaltąją Marijos Širdį.

  Roma ir Pijaus X kunigų brolija

  Vyskupas užsiminė apie Pijaus X kunigų brolijos ir Vatikano dramą, vykusią 2012 metais:
  „Matydami, kas dabar vyksta [valdant Popiežiui Pranciškui], mes dėkojame Dievui, kad buvome apsaugoti nuo bet kokio susitarimo praėjusiais metais. Ir galima pasakyti, kad vienas iš Rožančiaus Kryžiaus žygio vaisių yra tai, jog buvome apsaugoti nuo tokios nelaimės. Ačiū Dievui. Tai nereiškia, kad nenorime būti katalikai, žinoma, mes norime būti ir esame katalikai, ir turime teisę būti pripažinti katalikais. Tačiau dėl to neketiname statyti į pavojų savo lobių. Žinoma, ne.“
  Jis tęsė: „Tik pagalvokite, kai kurie žmonės ir toliau mano, kad mes vis dar esame apsisprendę siekti susitarimo su Roma. Vargšai tie žmonės. Aš reikalauju, kad jie paaiškintų, ką turi omenyje. Jie įsivaizduoja, kad aš mąstau kitaip, nei elgiuosi. Nesuprantu, iš kur jie tai ištraukė.“
  Apie diskusiją su Roma: „Bet koks judėjimas pripažinimo link baigėsi, kai 2012 m. liepos 13 d. man buvo duota pasirašyti dokumentą. Tą dieną jiems pasakiau: „Aš negaliu pritarti šiam dokumentui.“ Aš jiems sakiau iš pat pradžių, praėjusių metų rugsėjį, kad mes negalime priimti šios ‚tęstinumo hermeneutikos‘, nes tai neteisinga, netikra. Tai prieštarauja tikrovei. Taigi mes jos nepripažįstame. Susirinkimas nėra Tradicijos tęsinys. Taigi kai popiežius Benediktas paprašė mūsų pripažinti, jog Vatikano II Susirinkimas yra neatskiriama Tradicijos dalis, mes atsakėme: „Apgailestaujame, bet tai neatitinka tikrovės, taigi mes nesiruošiame to pasirašyti. Mes neketiname to pripažinti.“
  „Tas pat pasakytina ir apie šv. Mišias. Jie nori, kad mes pripažintume, jog [naujosios] Mišios yra ne tik galiojančios, jei aukojamos teisingai ir t. t., bet ir teisėtos. Aš jiems tariau: mes nevartojame šio žodžio. Tai šiek tiek painu, mūsų tikintiesiems kyla pakankamai neaiškumų dėl jų galiojimo, taigi mes jiems sakome, kad naujosios Mišios yra blogos, jos yra blogis, ir jie tai supranta. Žinoma, Romos valdžia tuo neapsidžiaugė.“
  Jis tęsia: „Mes taip pat niekada neketinome apsimetinėti, kad Susirinkimą galėtume laikyti geru, o naująsias Mišias ‒ teisėtomis.“
  „2012 m. balandžio 15 dienos tekstas, kurį pateikėme Romai, buvo, sakyčiau, labai subtilus ir turėjo būti teisingai suprastas; jis turėjo būti perskaitytas vadovaujantis svarbiu principu, sudarančiu visą dalyko esmę. Šis didis principas Bažnyčioje ne naujovė: ‚Šventoji Dvasia pažadėta šv. Petrui ir jo įpėdiniui ne tam, kad, gavęs naują apreiškimą, popiežius mokytų ko nors naujo, bet kad Jai padedant šventai saugotų ir ištikimai perduotų tikėjimo depozitą.‘ Šis principas priklauso neklystamumo apibrėžimui [iš Vatikano I Susirinkimo]. Tai buvo principas, kuriuo paremtas visas pagrindas ir kuris iš pat pradžių atmeta bet kokią naujovę.
  „Taigi imti bet kuriuos šio teksto sakinius atmetant minėtą principą reikštų tiesiog imti sakinius, kurie niekada nebuvo mūsų mintys ir mūsų gyvenimas. Šios frazės pačios savaime yra neaiškios, todėl, siekdami pašalinti neaiškumą, norėjome įdėti šį principą [iš Vatikano I Susirinkimo]. Deja, turbūt tai buvo per daug subtilu, todėl mes atsiėmėme tekstą, nes jis nebuvo pakankamai aiškus toks, koks buvo parašytas.“
  „Taigi aišku, kad mūsų principas visada tas pats – likti ištikimiems! Mes gavome lobį. Šis lobis mums nepriklauso. Mes gavome lobį ir turime jį perduoti naujajai kartai. Iš mūsų reikalaujama ištikimybės. Mes neturime teisės statyti į pavojų šių brangenybių. Tai turtai, kuriuos turime savo rankose ir nesiruošiame jais rizikuoti.“

  Popiežius Pranciškus

  Vyskupas Fellay vėl grįžo prie sesers Liucijos 1957 m. teiginio, kad Rožančius ir pamaldumas Nekaltajai Marijos Širdžiai yra paskutinės Dievo duotos žmonijai priemonės.
  Jis pasakė, kad „jau netrukus pasaulį gali ištikti materiali bausmė. Artėja kažkas svarbaus. Kaip? Kada? Neįsivaizduoju. Bet viską sudėjus aišku, kad Dievui žmogaus nuodėmių jau gana“.
  Paskui vyskupas kalbėjo apie Dangaus keršto besišaukiančias nuodėmes ‒ abortus ir nuodėmes prigimčiai, turėdamas omeny naują, prieštaraujantį prigimčiai santuokos apibrėžimą ir su tuo susijusias nuodėmes. Taip pat jis kalbėjo apie tai, kas panašėja į artėjantį krikščionių persekiojimą.
  „Ką mums daryti? Nepulkite į paniką, nes panikuoti neverta. Jūs turite atlikti savo darbą – savo kasdienę pareigą. Tai geriausias būdas pasirengti.“
  Toliau vyskupas sakė, kad gyvename „labai baisiais laikais“, bet nesame bejėgiai, ir pridūrė, kad „padėtis Bažnyčioje yra tikra katastrofa, o dabartinis popiežius daro ją dar dešimt tūkstančių kartų blogesnę“.
  „Popiežiaus Benedikto XVI pontifikato pradžioje sakiau, kad ‚krizė Bažnyčioje tęsis, bet popiežius mėgina ją stabdyti.‘ Turėjau galvoje, kad Bažnyčia ir toliau kris, bet tarsi su parašiutu. O regėdamas šio popiežiaus pontifikato pradžią sakau, kad jis nupjauna parašiuto virves ir dar įjungia reaktyvinį variklį.“
  „Jei dabartinis popiežius tęs taip, kaip pradėjo, Bažnyčia susiskaldys. Jis viską griauna. Taigi žmonės sakys: ‚Jis negali būti popiežiumi, mes jo išsižadame.‘ Kiti sakys [tokia yra dabartinė vyskupo Fellay pozicija]: ‚Palaukite, laikykite jį popiežiumi, bet nesekite juo.‘ Jis erzina žmones. Daugelis nusivils Bažnyčios vyrų elgesiu ir bus gundomi viską mesti.“
  Tačiau, priminė vyskupas, Dievas yra „daug didesnis negu mes. Dievas gali padaryti, kad Bažnyčia ir toliau gyvuotų“, Jis gali veikti netgi per tuos netobulus dvasininkus. „Bet, ‒ pakartojo mons. Fellay, ‒ Nesekite jais. Klausykite jų, kai skelbia tiesą, o kai jie kalba nesąmones, nesekite jais. Bet koks paklusnumas ir ištikimybė turi būti susiję su Dievu. Kai paklūstu kokiam nors asmeniui, jis turi būti ‚Dievo veidrodis‘, bet jei veidrodis man sako priešingai nei Dievas, tada jis nebėra veidrodis ir aš juo neseku“.
  Vyskupas pabrėžė, kad negalime besąlygiškai ir aklai klausyti dabartinio popiežiaus, nes taip žūsime, mūsų tikėjimas atsidurs pavojuje.
  Sekdamas seserimi Liucija, popiežiumi Leonu XIII ir popiežiumi Pijumi X, vyskupas Fellay taip pat įspėjo, kad galbūt jau artinasi Antikristo laikai, bet negalime žinoti, kada ir ar greitai tai gali įvykti.

  Sekmadienio pamokslas

  Vyskupas Fellay grįžo prie šių temų savo sekmadieniniame pamoksle per iškilmingas pontifikalines Mišias, aukojamas Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje Kanzaso mieste.
  Jis pabrėžė keletą dalykų, susijusių su Fatima, Apreiškimo paslaptimi, 2012 metais vykusia drama su Roma ir kalbėjo apie keletą iš daugybės rimtų problemų, susijusių su popiežiumi Pranciškumi.
  „Iš pat pradžių, – pasakė jis – mums susidarė įspūdis, kad su šiuo popiežiumi kažkas negerai. Jau pačioje pradžioje jis norėjo išsiskirti, būti kitoks nei kiti.“
  Nežymus pavyzdys: Pranciškus užsispyrė avėti juodus batus vietoj raudonų popiežiaus batų, bet tai yra gana menka problema lyginant su didesnėmis. „Turime žiūrėti, – sakė vyskupas, – kaip jis supranta Bažnyčią ir Susirinkimą, koks yra jo planas.“
  Artėjant Pasaulio jaunimo dienoms šių metų liepos pabaigoje žiniasklaidą užplūdo popiežiaus Pranciškaus pokalbių, interviu, telefono skambučių lavina. „Galbūt kol kas negalime susidaryti visa apimančio vaizdo, tačiau to pakanka, kad mirtinai išsigąstume.“
  Pijus X enciklikoje Pascendi įspėjo, jog modernistui būdinga kalbėti tai eretiškai, tai ortodoksiškai. Vyskupas Fellay pateikė vieno iš tokių prieštaravimų pavyzdį.
  Čia jis kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus interviu, spalio pradžioje duotą Romos La Repubblica žurnalistui ateistui Eugenio Scalfari, kuriame Pranciškus, regis, skatina pavojingą reliatyvizmą.
  Scalfari: „Jūsų Šventenybe, ar egzistuoja vienintelis teisingas gėrio įsivaizdavimas, ir jeigu taip, kas gali nuspręsti, koks jis?“
  Popiežius Pranciškus: „„Kiekvienas žmogus savaip supranta, kas yra gera ir bloga. Mūsų užduotis ‒ paskatinti jį eiti keliu, kurį jis mano esant gerą.“
  Scalfari: „Jūsų Šventenybe, jūs man rašėte apie tai laiške. Jūs teigėte, kad sąžinė yra autonomiška, ir kiekvienas turi klausyti sąžinės. Aš manau, kad tai vienas iš drąsiausių popiežiaus žingsnių Bažnyčios istorijoje.“
  Popiežius Pranciškus: „Galiu tai pakartoti. Kiekvienas turi savą gėrio ir blogio sampratą, todėl kiekvienas privalo rinktis gėrį ir juo sekti, taip pat kovoti su blogiu remdamasis tuo, kaip jis pats juos supranta. To pakaktų, kad pasaulis taptų geresnis.“
  Vyskupas Fellay jausmingai pakomentavo popiežiaus atsakymą: „Tai tikrai nekatalikiška! Jeigu mano mąstymas neatitinka tikrovės, jis neturi jokios vertės. Mes turime sąžinę, bet tik būdama Dievo veidrodis ji gali nuvesti mus į Dangų.“ Sąžinė turi atitikti Dievo įstatymą. „Taigi daryti prielaidą, jog kiekvienas gali gyventi pagal savo supratimą, yra nesąmonė, – pasakė Fellay. – Tai neturi nieko bendra su katalikų mokymu. Tai absoliutus reliatyvizmas.“
  Tačiau praėjus savaitei po šio interviu popiežius Pranciškus kalbėjo apie būtinybę kovoti su velniu, apie galutinį mūšį su juo, apie tai, kad su juo negalima kovoti tik iš dalies, taip pat apie tai, kad turime priešintis reliatyvizmui. Taigi čia Pranciškus moko kai ką priešingo nei savo interviu La Repubblica laikraščiui. „Jis prieštarauja pats sau.“

  Pranciškus – Susirinkimo žmogus

  Kokia popiežiaus nuomonė apie Vatikano II Susirinkimą? Ją atskleidė neseniai plačiai publikuotas jo pokalbis su jėzuitais, atspausdintas įvairiuose pasaulio leidiniuose ir JAV jėzuitų žurnale America.
  Vyskupas Fellay sako, kad popiežiui Pranciškui „savaime suprantama, jog Susirinkimas buvo didelė sėkmė. Kokia buvo pagrindinė Susirinkimo tema?“ Perskaityti Evangeliją iš naujo šiuolaikinės kultūros šviesoje. Būtų galima pasakyti „įkūnyti Evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje“. Pranciškus „dėl to labai laimingas…“ ir tiki, kad „Susirinkimas davė daug gerų vaisių. Pirmas jo pateikiamas pavyzdys – reformuota liturgija. Tai gražus Susirinkimo vaisius. Jis taip sako. Ir todėl yra labai laimingas“.
  Pranciškus mums sako, kad „šis Evangelijos perskaitymas iš naujo šiuolaikinėje kultūroje yra neatšaukiamas, taigi atgal nebegrįšime. Mūsų laukia didžiulė kova.“
  Apie senąsias Mišias Pranciškus kalba kaip apie Vetus Ordo (Senąją tvarką). Jis mano, kad popiežiaus Benedikto įvykdytas senųjų Mišių grąžinimas buvęs protingas veiksmas, skirtas tiems, kurie prie jų prisirišę. „Bet nesitikėkite, kad Pranciškus grįš prie senųjų Mišių. Galbūt jis jas „pakęs“ [t. y. leis jas aukoti be kliūčių]. Dievas žino.“
  Vis dėlto Pranciškus „mano, jog senosios Mišios kelia tam tikrų sunkumų, nes kai kurie žmonės esą jas ideologizuoja. Atspėkite, kam jis tai taiko? Nereikia nė sakyti. Taigi kas bus su mumis? Kiek suprantu, jam niekaip neišeina iš galvos žmonės, žvelgiantys į praeitį. Paklausykite popiežiaus žodžių“.
  Popiežius Pranciškus: „Nerimą kelia Vetus Ordo ideologizavimas, jų išnaudojimas… Jei krikščionis yra reakcionierius, legalistas, jeigu jis trokšta, kas viskas būtu aišku ir saugu, tada jis nieko neras. Tradicija ir praeities atsiminimas turi suteikti mums drąsos atverti naujas sritis Dievui. Tie, kurie šiais laikais visuomet ieško disciplinarinių sprendimų, tie, kurie ilgisi perdėto doktrininio saugumo ir atkakliai stengiasi susigrąžinti praeitį, kurios nebėra, turi statišką ir į vidų nukreiptą požiūrį. Tokiu būdu tikėjimas tampa ideologija tarp kitų ideologijų. Aš esu dogmatiškai tikras: Dievas yra kiekvieno žmogaus gyvenime.“
  Vyskupas Fellay tęsia: „Mums susidaro įspūdis, kad dabartinis popiežius mėgsta vartoti žodžius „ko gero“, „maždaug“ ir bet kokia kaina siekia išvengti to, kas per daug aišku ir tikra. Tačiau būtent toks yra tikėjimas [t. y. neabejotinas], nes toks yra Dievas. Deja, popiežius taip nemano.“
  Štai kita nerimą kelianti Pranciškaus citata:
  „Jei asmuo tvirtai ir neabejodamas teigia sutikęs Dievą, tai nėra gerai. Man tai yra svarbus rodiklis. Jei kas turi atsakymus į visus klausimus, tai įrodymas, kad Dievas ne su juo. Vadinasi, jis yra netikras pranašas, naudojantis religiją sau. Didieji Dievo tautos vadai, tokie kaip Mozė, visada paliko vietos abejonei.“
  Vyskupas Fellay atsakydamas sušunka: „Kokia Biblija jis remiasi? Kokia Evangelija taip sako? Tai baisu. Ką tai turi bendra su Evangelija? Su katalikų tikėjimu? Tai grynas modernizmas, mano brangūs broliai. Prieš mus – tikras modernistas.“
  „Kiek laiko reikės, kol Bažnyčios žmonės pakils ir tars: „Jokiu būdu! Mes nepriimsime šio naujojo mokymo!“ Aš tikiu, kad taip atsitiks, ir meldžiuosi. Bet tai reiškia, kad Bažnyčioje įvyks didžiulis skilimas.“
  Vyskupas teigia, kad popiežius griauna tvarką, ir primena, jog Pasaulio jaunimo dienose Pranciškus ragino jaunimą daryti būtent tai: „Kelkite sumaištį.“ Vyskupas Fellay atsako: „Neįtikėtina. Mes dar niekada nesame to girdėję. [Kad popiežius taip kalbėtų.] Bet kaip tik to jis ir nori.“
  Pranciškus taip pat sako, kad jis esąs didelis ultraliberalaus kardinolo Martinio (neseniai mirusio) gerbėjas. Martinis parašė knygą, kurioje ragina Bažnyčioje kelti totalinę revoliuciją. „Štai ko nori Pranciškus. Be to, jis užsiminė, kad jo pasirinkti aštuoni kardinolai, padėsiantys jam „reformuoti“ Bažnyčią, mano taip pat, kaip ir jis.“
  Vyskupas sako: „Mes galime vardyti ir vardyti“ tokius pavyzdžius.
  Paskutinis pavyzdys: ekumenizmas.
  Vyskupas Fellay sako, kad Pranciškus tvirtina, jog „labai mažai nuveikta šia kryptimi“. „Tai pritrenkia, – sako vyskupas, – nes ekumenizmas atnešė neapsakomų nelaimių Bažnyčiai ir katalikiškoms tautoms. Vis dėlto dabartinis popiežius teigia: „Labai mažai, beveik nieko nepadaryta šia linkme.“
  Apibendrindamas, vyskupas Fellay sako: „Bažnyčią gaubiančių sutemų paslaptis niekada nebuvo tokia didžiulė. Mūsų laukia sunkūs laikai. Neturėkime jokių iliuzijų. Akivaizdu, kad vienintelis sprendimas yra laikytis to, ką turime, saugoti tai ir jokiu būdu neprarasti.“
  „Šv. popiežius Pijus X pasakė, kad kiekvienam katalikui svarbiausia yra laikytis praeities. Dabartinis popiežius sako visiškai priešingai: pamirškite praeitį, meskitės į ateities nežinią.“
  „Mums būtinai reikia Nekaltosios Marijos Širdies. Išgyvename Trečiąją Fatimos paslaptį. Mes žinome, ką turime daryti: melstis ir daryti atgailą. Turime melstis Nekaltajai Marijos Širdžiai, kuri yra Dievo mums duota priemonė šiais sunkiais laikais, ir kalbėti šv. Rožančių.“
  „Būkite tikri, – sako vyskupas Fellay, – nebetoli kitas Rožančiaus Kryžiaus žygis. Kalbėkite šv. Rožančių. Kalbėkite jį kasdien. Mes gyvename labai pavojingais tikėjimui laikais ir mums reikia šio dangiško apgynimo.“

  J. Vennari pastaba: „Aš dalyvavau Kanzaso konferencijoje ir išklausiau vyskupo Fellay šeštadieninę paskaitą bei sekmadienio pamokslą. Šis pranešimas yra tiesiai iš mano užrašų ir pokalbių garso įrašų. Daugiau apie tai galėsite paskaityti „Catholic family news“ lapkričio mėn. leidinyje.“

  Thumb up 6 Thumb down 1

  • JIE sveikinasi. Ačiū vyskupui Bernardui Fellay ginančiama Evangelinę Kristaus Bažnyčią.

   Thumb up 0 Thumb down 1

   • Lefebvre kunigai, nepritarę modernizmui, galėtų pakviesti tikinčiuosius Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančiui- 2010 metų balandžio 27 d. Jėzaus apreikštam, kurį Katalikų Bažnyčia Lietuvoje jau kalba nuo 1681 metų. Kadangi Jėzus prisikėlęs parodė savo Švenčiausiąją Širdį, todėl visas išganymas eina per Ją ir Jo paliktą atpirkiminę- atsiteisiminę Tėve mūsų maldą. Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra Viena. Lefebvre kunigai klaidina pasaulio tikinčius, kad Jėzus paskutinį kartą apreiškė tikintiems per Švč. Mergelę Mariją 1917 metais Fatimoje. Jėzus Gyvas Žodyje ir atplėšė 7 antspaudus. Skaitykime naujausias 29 Apraiškas- Evangeliją- Dievo Žodį 2004- 2013 m. Norintys, gali Apraiškas surasti pas Bažnyčios likučio Ireną, arba bandyti gauti, kreipiantis į Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojus.

    Thumb up 0 Thumb down 1

 5. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS KREIPIMASIS Į ŽMONIJĄ 2006 07 04

  Mano mylimieji vaikeliai žemėje, Aš esu Gailestingoji žmonijoje, paveldėjusi savojo Sūnaus idilinę malonę- dalinę dalį Šventosios Dvasios sudėties. Amen+++++++ Mano sudėtyje jūs gyvenate ir turite budėti savyje gerumo, nes šiame laike visa žemėje atlieka Tas, kurs kūrė visą pasaulį, dalino po trupinėlį gėrio visiems tvariniams. Jūs, vaikeliai, suniokojote Dievo Tėvo sukurtąjį pasaulį, paleidote baisias chemines medžiagas, kurių sudėtyje žūstate ir kitus žudote. Amen+++++++ Jūs neišpažįstate tikrojo nukryžiuotojo, kuris mirė ant kruvinojo kryžiaus už visus, kad išliktumėte gyvais su Juo per amžius. Amen+++++++
  Mano idilija žemėje susieta su Jo kančia, kuri nebegali vaduoti net ir tų, kurie besišaukią Jo Amžinojo. Amen+++++++ Kas niekino mano Sūnų Jėzų, išliejo pyktį ant suniekinto kryžiaus ar Motinos Bažnyčios anuomet, tie vaikšto šiuo metu gyvaisiais velniais žemėje ir žudo dvasiniu būdu visus. Amen+++++++ Suniekinus dvasinį invazą žemėje, žemę ištinka didžiulė nuobauda- kataklizminė siaustis. Amen+++++++ Aš, Dangiškoji Motina, įspėju jus, vaikai žemėje, kad kuo skubiau atsigręžtumėte bažnyčiose į Jėzaus skaistųjį veidą, nes esate iškoneveikiami mirusiųjų, kurie atėjo į pomirtinę karalystę su tyruoju tikėjimo drabužiu. Amen+++++++ Didžios chemijos siaustis iššaukė žemėje didžiulį invazą- Apokalipsę ir jūs visi pajautėte šėtono ir Antikristo atėjimą. Amen+++++++
  Atėjęs Antikristas iššaukė didelį dvasinį badą sielose ir kūnuose, todėl pasaulis sušuko: BĖDA! Nutrūko maitinančioji diatezė sieloms, nes Jėzus, mano Mylimasis Sūnus Atpirkėjas, paliko jums savuosius namus- Bažnyčias tuščias. Amen+++++++
  Susimoderninusi bažnyčia nebeduoda strateginio maitinimo sieloms ir jūs, vaikeliai, tapote Judo Iskarijoto įbroliais ir įseserėmis. Amen+++++++ Septynių kryžių užtvirtinime siunčiu per pranašą tautoms, kad išgirdę įtikėtumėte ir gelbėtumėte bežūstančius bedvasius, kurie alpsta karštyje ir krinta nualintaisiais. Amen+++++++ Netikrumas šventųjų mišių, atidavė sielas šėtonijos patikėtiniams, kuriems daugiau rūpi materialiniai dalykai- tuštybė. Amen+++++++ Palaimintas mažasis tautoje likutis, kurio dėka suaukotos Šventosios Mišios ir aplankytos visos reliktinės vietos, sukrauta begalė Tėve Mūsų tikrųjų maldų. Amen+++++++
  Palaiminta ši bendruomenė, kuri pasiaukojo sekti Jėzumi ir atkūrė žemėje Dievo Tėvo pažadėtąją Karalystę. Amen+++++++ Bažnyčių nuopuoliai krito ant visų kunigų bei puolusios žmonijos, nes niekas nebesimeldžia į Sūnų Jėzų Išganytoją. Amen+++++++ Suaukotos Sveika, Marija maldos neturėjo, neturi ir neturės išperkamojo proceso idilijos, nes atperkamasis Avinėlis yra Dangiškojo Tėvo Sūnus Jėzus. Amen+++++++ Kreipiuosi į jus vaikeliai, kad kuo skubiau surastumėte tąjį likutį, kuris pasiaukojo sekti Jėzumi ir melstis Jėzaus paliktąja malda Tėve Mūsų. Amen+++++++ Puolė žmonija nebeturėdama atlaidumo per sakramentalijas, nes kunigai išniekino save Jėzaus kruvinojoje idilijoje- paleistuvystėje. Amen+++++++ Kunigai, susiteršę save juodojoje šėtono rinkoje, nebeturi teisės aukoti šventųjų mišių, kuriuose sunaikintas jųjų pačių pasiaukojantis šventumas. Amen+++++++ Sakramentalijos tapo nešventomis, nes Jėzus nebenusileidžia aukotis ir suteikti atlaidumui malonių. Amen+++++++
  Celibato sulaužymas tai ne nuodėmė, nes nebuvo įvykdyta Jėzaus valia anuometinių pranašų diatezėje. Amen+++++++ Užvaldžius Antikristui Bažnyčias, susiėjo velniai į jų sudėtį su trankia muzika bei gitarų skambesiu ir galutinai užgesino meilingąją Dvasią- Jėzų. Amen+++++++ Nukryžiuojamosios mišios susietos su pasauline dinamikine sąeiga- pinigu, nubaudė pasaulį žudymu bei vagysčių užpelnymu- karma. Amen+++++++ Melskitės, vaikeliai, tik atlaidumine Tėve Mūsų malda, kad Dangiškasis Tėvas pasigailėtų tos puolusios dvasios ir neatimtų vilčių geriesiems. Amen+++++++ Aš, Dangiškoji Motina, apraudu kiekvieną puolusįjį kunigą, nes regiu kaktoje išdavystės ženklą- šėtono žvaigždę. Amen+++++++ Įvykdykite, vaikeliai, Viešpaties valią žemėje, kuo skubiau atsiteiskite prieš savo artimą ar brolį, nes slenka dar didesnis mirusiųjų prakeiksmas visiems, kuris neaplenks nei vieno, tai įspėju jus Aš, Dangiškoji Motina. Amen+++++++ Melskitės, vaikeliai, už popiežių Joną Paulių antrąjį, kuris dar negali patekti į pomirtinę karalystę. Amen+++++++ Jono Pauliaus antrojo dėka į bažnyčias įleistas šėtonas su velniene bei visa belzebubine svita, kuri sugriovė Jėzaus idilinę presbiterinę vietą, vietą, kurioje neturėjo įeiti pasaulietinė dvasia. Amen+++++++ Jono Pauliaus dėka atsirado šėtonijai skirti belzebubiniai stalai, kurių dėka pasaulis apsipylė kančiomis bei žūtimis. Amen+++++++ Šėtonui užvaldžius bažnytinę arką, kuniguose užsidegė ne Jėzaus meilės ugnis, bet šėtonijos žaizdrinis sindromas- seksas. Amen+++++++ Dar daug jums, vaikeliai, turėčiau kalbėti, bet regiu puolusius dvasioje, kurie jau ima persekioti tikrai panorusius sekti Jėzumi. Amen+++++++
  Iškęskite, vaikeliai, tuos septynis metus, kuriuose bus daug skausmo bei dantų griežimo, nes šiame laike bus baudžiami visi, kurie nepatikėjo Jėzumi Atpirkėju, leido kurti įvairiausių maldų tuštybinę dvasią, gaminti dievus stabus ir nuterlioti įvairaus pobūdžio paveikslus, kurių savastyje nėra Mūsų įvaizdinių galių gelbėjimui. Amen+++++++ Rašyk, pranaše, žmonijai, kad Aš, Gailestingoji, įspėju prieš erines užbaigas, kad kuo skubiau ištaisytumėte Viešpatyje kelius. Amen+++++++ Gyvenkite, vaikeliai, nusiplaudami užgyventas nuodėmes upių ir ežerų vandenyse, nes esate pajuodę be atsiteisimui skirtų sakramentų. Amen+++++++ Aš palieku jus, vaikeliai, likimo valiai, nes pabodau melstis už visus pamirštančius, kad tik Tėve Mūsų maldoje būnant, jus išgirsta manojo Sūnaus Tėvas Kūrėjas ir Didis Teisėjas. Amen+++++++ Puls tave, vaikeli, netyrieji kunigai ir sugulovės lesbietės, bet būk nuolanki kiekvienam ir žinok, kad Sūnus Jėzus atėjęs į žemę antruoju laiku, teisia visus, kurie panori nužudyti Jo Gyvąjį Žodį- Dvasią. Amen+++++++ Pasisaugok, vaikeli, puolančių davatkų, jos pirmosios sumindė Jėzaus atperkamumui skirtąjį džiaugsmą- Sakramentą. Amen+++++++ Aš, Dangiškojo Sūnaus Motina, nuolat budžiu, beišsigemančiojoje tikėjimo dvasioje ir verkiu, kaip ženklu kruvinosiomis ašaromis, kad kuo skubiau pakeltumėte širdis link gerojo Dievo, kuris atėjęs į žemę nuteisti gyvųjų bei mirusiųjų dvasioje. Amen+++++++ Manąjį Žodį užgniaužia tie, kurie prisideda netyrosios dvasios įsikūnijime savyje, jie- pajuodusios dvasios nuo išpuikimo. Amen+++++++ Turėkite, vaikeliai, švarų baltąjį drabužį, kurio ženkle būtų tik Jėzaus kryžiaus meilė, bei nuolankumas. Amen+++++++
  Apmelskite, vaikeliai, pakeles, ten žūstama be prisikėlimo malonės. Amen+++++++ Skelbk, vaikeli, visiems susitaikymą, nes kuniguose sunyko toji malonė- iždas. Amen+++++++ Gyvojo Rožinio maldose atnašaukite tik prašymus Tėve Mūsų malda į Dangiškąjį Tėvą, kad kuo skubiau vienuoliai bei atsiskyrėliai išgrynintų savo paliegusias sielas, kenčia dangus dėlei jųjų išjuokimo. Amen+++++++ Skaičiuje 666 jau vibruoja judiškoji dvasia, kuriai lesta veikti iki 2014 metų. Amen+++++++ Dvasinis Sakramentas ir atgaila sutvirtins visus besišaukiančius ir duos Gyvybės vandens iš Jėzaus Pervertosios Širdies. Amen+++++++ Ramybė, kurie laukė ir įtikėjo. Amen+++++++

  Thumb up 3 Thumb down 1

   • išgirsti 10:49 nuo pradžių iki galo ir bus galima suvokti. Kas žiūri ir mato, kas klauso ir girdi- suvokia.

    Thumb up 0 Thumb down 1

 6. NUOSIRDUS SVEIKINIMAI GIMTADIENIO PROGA…JUMS…ACIU KAD JUS ESATE CIA IR DABAR…
  Neblestanciu jegu , geros sveikatos ir daug daug sauletu dienu…veskite mus..sventuoju keliu..
  Lietuviu seima.

  Thumb up 1 Thumb down 2 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...