Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2021 Gruodis 4 Šeštadienis
 

Parama Lietuvos Prezidentui: renkami intelektualų ir visuomenės veikėjų parašai

2021-11-21 16:58 | Naujienos | Komentarų (13)

Nuotr. iš lrp.lt

Naujojoje Helsinkio grupėje parengtas atviras laiškas, kuriame išsakoma parama Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai. Laiške sveikinama Prezidento pozicija, ginant Tautos daugumos palaikomas ir Konstitucijoje įtvirtintas šeimos vertybes, skatinant atvirą ir įvairiapusę diskusiją Tautai svarbiais klausimais. Smerkiama valdančiosios parlamentinės koalicijos ir ją aptarnaujančių „įtakdarių“ puolimo kampanija prieš daugumos piliečių išrinktą valstybės vadovą.

Atskleidžiama visuomenėje gilėjanti atskirtis tarp pseodoliberalias ir neomarksistines pažiūras išpažįstančių žmonių ir didesnės piliečių dalies, palaikančios tautines, krikščioniškas, konservatyvias vertybes, kurią politinė ir informacinė sistema siekia nutildyti ir išstumti iš viešųjų erdvių. Svarbiausių politinių, finansinių, akademinių, žiniasklaidos ir teisėsaugos galių sutelkimas siaurų grupių rankose įvardijamas grėsme valstybės stabilumui, demokratijai, piliečių teisėms ir laisvėms.

Prezidentas įvardijamas vienintele likusia atsvara pseodoliberalios sistemos diktatui aukščiausios valstybės valdžios ešelonuose. Sveikinant jo laikyseną, saugant konstitucinį šeimos modelį nuo ideologinių, antimokslinių ir amoralių jos imitacijų, drauge išsakoma viltis, jog valstybės vadovas pasisakys ir kitais svarbiais Tautos gyvenimo klausimais. „Tokių klausimų šiandien daug, tai – ir šeimų teisė auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, ir tikėjimo laisvė, ir piliečių lygybė prieš įstatymą, ir valstybinės kalbos statusas“ – teigė vienas iš laiško iniciatorių.

Pačiame laiške susitelkta į tris, pareiškėjų nuomone, aktualiausius šiandien klausimus, kurių sprendimo laukia didžiausia visuomenės dalis, tai – prigimtinės šeimos gynyba, Tautos teisė pagal Konstituciją valdyti savo valstybę per referendumus ir Vyriausybės priimta politinės kontrolės priemonė – vadinamasis „galimybių pasas“. Pabrėžiama, kad referendumo iniciatyvai reikalaujamas piliečių parašų skaičius pagal gyventojų skaičių Lietuvoje – vienas didžiausių Europoje, kviečiama jį mažinti. „Galimybių pasas“ vertinamas kaip sveikų žmonių diskriminacija, visuomenės skaldymas, lygių galimybių principo pažeidimas. Prašoma šiuo klausimu kreiptis į Konstitucinį teismą.

Tarp laiško iniciatorių – sociologas, prof. habil. dr. Gediminas Merkys, istorikai dr. Tomas Baranauskas ir prof. Rasa Čepaitienė, žurnalistė Erika Drungytė, menininkė Jurga Lago, politologas Marius Kundrotas. Laišką pasirašyti kviečiami intelektualai ir visuomenės veikėjai, šalia vardo ir pavardės nurodant mokslinę specialybę arba visuomeninės veiklos pobūdį. Kontaktinis elektroninio pašto adresas – parama.prezidentui@gmail.com

Visas laiško tekstas:

Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų

atviras laiškas

palaikant Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą

2021-11-20

Vilnius

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės atstovai, remiame Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą sunkioje Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šeimos, Tautos ir valstybės gynyboje. Dėkojame Jo Ekscelencijai už principingą laikyseną sudėtingų dabarties geopolitinių ir pandeminių iššūkių akivaizdoje. Džiaugiamės nuosekliu Prezidento siekiu po ilgo vienašalės propagandos laikotarpio į Lietuvos politiką bei viešąją erdvę grąžinti atviros, įvairiapusės, geranoriškos ir garbingos diskusijos kultūrą.

Neramina valdančiajai parlamentinei koalicijai atstovaujantys politikai ir juos palaikantys „įtakdariai“, vykdantys daugumos piliečių išrinkto Lietuvos Prezidento puolimo kampaniją. Atvira neapykanta, patyčios ir žeminimai, sklindantys iš įtakingų interesų grupių atstovų, atspindi didėjantį visuomenės susiskaldymą pamatiniais vertybiniais ir pasaulėžiūros klausimais.

Dalis mūsų visuomenės remia pseudoliberalias vertybes, pritaria valdančiųjų diegiamoms socialinės inžinerijos priemonėms. Tačiau kita, statistiškai daug didesnė dalis, daugiausia palaikanti tautines, krikščioniškas, konservatyvias vertybes bei normas, nuosekliai stumiama į viešojo gyvenimo pakraštį, šios idėjos bei jų reiškėjai išjuokiami, ignoruojami arba nutildomi. Visuomenės daugumos nuostatos bei lūkesčiai politiniame lauke atstovaujami vis menkiau arba tiesiog ignoruojami.

Su dideliu rūpesčiu stebime, kaip, esant silpnai ir išskaidytai Lietuvos Respublikos Seimo opozicijai ir nugalintai pilietinei visuomenei, svarbiausios politinės, finansinės, akademinės, žiniasklaidos ir teisėsaugos galios telkiamos siaurų įtakos grupių rankose. Tai jau yra grėsmė valstybės stabilumui, demokratijai, piliečių teisėms bei laisvėms.

Tokioje padėtyje valstybės Prezidentas kaip valstybės vadovas ir kaip savo vertybines pozicijas aiškiai išreiškęs bei ginantis asmuo lieka vienintele atsvara piliečių nekontroliuojamos ir jiems nebeatskaitingos valdžios konsolidacijai, besiimančiai visų, net elementariausias padorumo ribas peržengiančių priemonių jį diskredituoti, apriboti jo konstitucines galias ir išstumti jį iš politinio veikimo lauko. Šios pastangos yra kėsinimasis į Lietuvos valstybės politinę sąrangą ir suverenumą.

Nepagrįstas ir nepelnytas valstybės vadovo pjudymas bei įžeidinėjimas vyksta ne tik šalies viduje – jo autoritetas menkinamas ir tarptautinėje arenoje. Tai tampa signalu nedraugiškoms užsienio valstybėms veikti Lietuvos nenaudai.

Demokratinėje valstybėje gali ir net privalo būti išsakoma politinio lyderio žodžių ir veiksmų kritika, tačiau nenusiritant iki patyčių, išsakomų padugnių leksika. Deja, brandžios politinės kultūros Lietuvoje stokojama. Todėl griežtai smerkiame valdančiosios koalicijos ir ją aptarnaujančių įtakos grupių išpuolius prieš piliečių daugumos išrinktą valstybės vadovą.

Reikšdami paramą Jo Ekscelencijai, tuo pačiu linkime jam drąsos ir tvirtybės ginant pagrindines žmogaus, šeimos, Tautos ir piliečių teises. Nedviprasmiška jo laikysena ginant Tautos daugumos palaikomas, Konstitucijoje įtvirtintas šeimos vertybes nuo pseudoliberalių ar net neomarksistinių, ideologinių, antimokslinių ir amoralių jos imitacijų, o taip pat – šių ideologinių grupių diktato, teikia vilčių, kad bus pareikšta aiški pozicija ir kitais svarbiais žmogaus bei Tautos teisių klausimais.

Tautos teisė pagal Konstituciją tiesiogiai valdyti savo valstybę, svarbiausius jos klausimus sprendžiant referendumais, bei „galimybių pasas“, kuris nėra visuomenės sveikatos kontrolės, bet yra absoliučiai nepateisinama politinė visuomenės kontrolės priemonė, – šios problemos šiandieną yra skubiausiai ir neatidėliojant spręstinos.

Referendumų kartelė Lietuvoje pagal privalomą piliečių parašų skaičių – viena aukščiausių Europoje, lyginant ne tik su senos demokratijos šalimis – Olandija ir Šveicarija, bet ir su Italija, Ukraina bei Sakartvelu, o Vyriausybės priemonė „galimybių pasas“ ne tik diskriminuoja sveikus žmones, kursto pilietinę nesantaiką, pažeidžia konstitucinį lygių galimybių principą ir skaldo visuomenę, bet yra tikra grėsmė demokratijai, eliminuoja bazines konstitucines teises ir laisves bei prilygsta mūsų politinės santvarkos pakeitimui.

Todėl prašome, kad Jo Ekscelencija skubiai kreiptųsi į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams (Konstitucijos 106 str.), o dėl referendumų – inicijuoti Konstitucijos pataisą, kad referendumo iniciatyvai reikalingas piliečių parašų skaičius būtų sumažintas pagal dabartinę demografinę padėtį ir geriausius Europos pavyzdžius.

Komentarai

 

 

 
 1. PREZIDENTE, ir aš Jus palaikau visose srityse, išskyrus teisingumą teismuose. Teismai nebegirdi jų pačių nuskriaustų žmonių balsų, kalbos. Todėl žmonės kaip į Konstitucijos garantą dar su viltimi kreipiasi į Jus. Bet ir Jus tylite? Kas toliau?
  Reikia pastebėti, kad dėl Jūsų nuolankumo teismams, teisėjai piktnaudžiauja Jūsų nuolankumu, nevykdo savo konstitucinių pareigų -teisingumo, todėl žmonės atakuoja Jus.
  Čia geras portalas pabendrauti viešai. Jus per rinkimų debatus teigėte, kad Lietuvai reikia TEISINGUMO TEISMO. Visi Jumis tikėjo, balsavo už Jus, o Jus nuvylėte Lietuvos piliečius.
  Jus paskutinė mūsų, teismų nuskriaustų žmonių, viltis. Jus kaip Konstituijos garantas, atlikite principingai ir garbingai savo pareigą. Ir tada Jus visi gerbs. Tikime Jumis. Ačiū.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Palaikau prezidentą. Jis – vienintelė viltis , kad bus ginama konstitucija ir žmogaus teisės Lietuvoje.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Aš balsavau už Prezidentą rinkimuose, tikėjausi, kad šitas Prezidentas įves tvarką teismuose. Bet deja. Apie Lietuvos teismus net knygos rašomos, kaip antai Aldoos Meilutytės knyga ,,Išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė” ir Petro Naviko knyga ,,Teisingumo parodija”. Valstybė be teisinumo, valstybė be ateities.
  Mane Gitano Nausėdos ,,Gerovės valstybė” apiplėšė 115 000 eurų ir kaltų nėra. Man nepadėjo piketai su plakatais prie prezidentūros, Aukšč. Teismo, Rotušės. Kur besikreipti jei teismai nebegirdi ir nebesupranta žmonių civilizuotos kalbos. Net Prezidentas nereaguoja į nuskriaustų žmogelių skundus. Prezidente, Konstitucijos garante, valykit piktžoles teismuose.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Šitą seimą , kurį valdo teisiamų šaikų- partijų atstovai , reikia nušalinti, kaip neturintį moralinės ir juridinės teisės tenai sėdėti!

  Thumb up 4 Thumb down 0

 5. Palaikau prezidentą,gėda dėl tokio dabartinio seimo narių ,žinoma ne visų.Pikta ir gėda dėl dabartinių ministrų darbo.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 6. Atsimenu mokykloje pradinėse kl.”gudručiai”kultivuodavo tokį “žaidimą”;grupelė sustodvo ratuku,pagriebdavo ką nors iš silpnesnių ir stumdydavo viens nuo kito.Labai pan elgiasi ir mūs valdantieji ir jų išlaikytiniai.Padaro tokį ratuką :Lavrynovyč-valatka-raselė-kubilius-maldeikienė-pavilionys-anūks-be abejo prima ministerė ir kiekvienas išpyla po kibirą ……..Kartais norėdamas įtikti ir Prezident suklumpa Bet…..Mielai pasirašyč jei prikausyč reikiamai kategorijai,o db tik pensinykas

  Thumb up 2 Thumb down 1

 7. Palaikau Prezidento poziciją, nes šiuo metu jam tikrai sunku atlaikyti didelį spaudimą iš valdančiųjų. Vienintelis Prezidentas dar galėtų pakeisti esamą neprognozuojamą situaciją šalyje, tad turime visokeriopai jį palaikyti!

  Thumb up 7 Thumb down 1

 8. Palaikau Mūsų Prezidentą. Kaip Sorošinė žiniasklaida puola JAV prezidentą Trampą, taip ir mūsų prezidentą.

  Thumb up 8 Thumb down 2

 9. Gerbiamieji, jeigu Jūs norite ir palaikote Prezidentą, tai palaikykite jo veto dėl testų apmokestinimo ir įstatymo įsigaliojimo dieną pareikškite pasyvų protestą neišeidami į darbą. Jeigu Jūs tame darbe reikalingi Jums nieko neatsitiks, bet prieš tai atsakykite sau į klausimą, Ar gerbiate save, jeigu ne tai niekas kitas Jūsų tikrai negerbs, nes Jūs niekas.

  Thumb up 12 Thumb down 0

 10. SOVIETŲ OKUPANTAI IŠ KIRKVIENO DEBILO – DALBOJOBO NORĖJO PADARYTI ŽMOGŲ,
  USA OKUPANTAI IŠ KIEKVIENO ŽMOGAUS NORI PADARYTI DĖBILA – DALBOJOBĄ

  TOKIA MANO NUOMONĖ ….

  Thumb up 14 Thumb down 2

 11. 1.Ir Prezidentas to pačios JAV Kongreso Valdymo sistemos sraigtelis …kurią valdo Izraelis……palaikyti yr moterų darbas…..

  Thumb up 6 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...