Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Nuomonės reiškimo laisvei skamba laidotuvių varpai

2009-06-05 12:51 | Komentarai | Komentarų (12)

Lietuvių Tautinio Centro valdybos pirmininkas Mindaugas Šimkūnas

Dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 170 str. 1 ir 2 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (XP-3247 ir XIP-248)

Svarbiausias Lietuvių Tautinio Centro (toliau – LTC) tikslas – lietuvybės – Lietuvių Tautos, kalbos, tarmių, kultūros, gamtos, paveldo, šeimos ir doros išsaugojimas ir puoselėjimas Lietuvos Valstybėje, lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje.

LTC, reaguodamas į kelių kosmopolitiškai bei antitautiškai nusiteikusių Seimo narių siūlomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 170 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (toliau – įstatymo projektas), kuriame siūloma griežtinti LR BK 170 straipsnyje numatytas sankcijas ir kriminalizuoti veikas, už kurias šiuo metu numatyta administracinė atsakomybė, pareiškia, kad baudžiamoji atsakomybė remiantis visuotinai priimtais baudžiamosios teisės principais ir baudžiamosios teisės teorija, yra ultima ratio („paskutinė priemonė“), kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai jokiomis kitomis teisėtomis priemonėmis nebegalima pasiekti teisėtų tikslų.

LTC pažymi, kad LR BK 170 straipsnyje numatyti ir pataisomis siūlomi ribojimai nėra proporcingi siekiamam teisėtam tikslui, nes minėtas straipsnis ir siūlomos jo pataisos nepagrįstai suvaržo žmogaus teises ir laisves, kurios yra neatsiejamas demokratinės visuomenės pagrindas – nuomonės reiškimo laisvės ribos yra susiaurintos iki tokio lygmens, kad lietuviškų tautinių-patriotinių pažiūrų viešas reiškimas galės būti prilygintas tautinės nesantaikos kurstymui.

Manome, kad įstatymo projekto rengėjų pateiktas aiškinamasis raštas, kuriuo įstatymo projekto rengėjai grindžia LR BK 170 straipsnio pataisų reikalingumą, yra iš esmės Lietuvos Respublikos visuomenę šmeižiantis ir iškreiptai pateikiantis tikrovę. Aiškinamasis raštas remiasi nepagrįstais teiginiais, kad pastaruoju laikotarpiu ypač padažnėjo nusikalstamos veikos, padarytos rasiniais, nacionalistiniais, antisemitiniais, kitais ksenofobiniais ar diskriminacinio pobūdžio motyvais ir paskatomis, tačiau nepateikta statistika, nesulyginta su bendromis nusikalstamumo tendencijomis.

Tuo tarpu, mūsų nuomone, šiuo metu Lietuvoje nepagrįstai keliama isterija dėl kiekvieno veikos fakto, padaryto prieš „kitokius“. Dėl kiekvieno „kitokio“ asmens diskriminavimo atvejo, kurie dažniausiai yra pavieniai, sukeliama valstybinio masto isterija, į kurią įsitraukia net Lietuvos Respublikos Prezidentas. Tuo tarpu masiškai pasikartojantys nusikaltimai prieš Lietuvos Respublikos piliečius, šių isteriją keliančių jėgų ir kitų valstybinių institucijų yra ignoruojami. Stengiamasi, kad „kitokie“ Lietuvoje turėtų specialias, didesnes teises į teisinę gynybą, negu visi kiti Lietuvos Respublikos piliečiai. Valstybinio mąsto isterijos keliamos tik dėl globalizacijos jėgoms reikiamų klausimų. Lietuvos Respublikos ir jos piliečių teisės bei jų interesai yra ignoruojami, geriausiu atveju nustumiami į trečiaeilę vietą.

Aiškinamajame rašte matomi tyčinio Lietuvos Respublikos institucijų klaidinimo požymiai. Numanomas klaidinimo tikslas – pakirsti Lietuvos tautinę ir valstybinę tapatybę, proteguoti Sorošo ir kitų globalistų brukamą „atviros visuomenės“ aferą, kuri toli gražu nėra visuotinai priimtina, kaip bando įteigti aiškinamojo rašto sudarytojai. Ši afera suinteresuotų korporacijų yra proteguojama visame pasaulyje egoistiniais sumetimais, siekiant pakirsti valstybių tapatybę ir valstybinę nepriklausomybę, apgaulės būdu įteigti pakeisti konstitucines santvarkas ir perimti tų valstybių ir visuomenių kontrolę į savo rankas.

Taip pat aiškinamajame rašte akcentuojami tik „kitokie“ – kitos rasės, kitos tautybės, netradicinės orientacijos žmonės. Apie tai, kad persekiojami ir mūsų rasės, ir mūsų tautybės, tradicinės orientacijos asmenys, net neužsimenama. Tuo tarpu tiek spaudoje, tiek internete yra nemažai konkrečių pavyzdžių, kurie yra sukurti „kitokių“, niekinančių Lietuvių Tautą bei tradicines Tautos vertybes. Ši veika taip pat atitiktų LR BK 170 straipsnyje numatytas veikas, tačiau prieš juos nesiimama jokių priemonių.

Aiškinamajame rašte nacionalizmo sąvokai primetamas neigiamas šovinizmo sąvokos turinys. O šovinizmas kaip reiškinys ir motyvas niekinti ir diskriminuoti tautines, rasines, religines, lytinės orientacijos grupes iš viso neminimas (nutylimas). Paaiškiname, kad nacionalizmo esmė yra meilė savo Tėvynei, Tautai, o šovinizmas – kitų niekinimas ir diskriminavimas. Įstatymo projektą rengusius Seimo narius, atsižvelgiant į jų visuomeninę ir politinę patirtį, ir jų patarėjus sunku įtarti sąvokų turinio nežinojimu. Tai yra arba tyčinis nacionalizmo sąvokos iškraipymas ir menkinimas, arba čia atsiliepia iškreipta sovietinė nacionalizmo sąvokos samprata, primetant jam neigiamą atspalvį, kuomet visi patriotiniai tautų siekiai ir veiksmai buvo vadinami buržuaziniu nacionalizmu.

Taip pat pabrėžiame, kad vadovaudamiesi šiomis sugriežtintomis LR BK pataisomis, galės sėkmingai dangstyti savo veiklą tautinių, religinių, lytinės orientacijos ar kitokio grupinio identiteto pagrindu sukurtos ir veikiančios nusikalstamos, kriminalinės, antivalstybinės, antikonstitucinės grupuotės, siekiančios diskriminuoti visas tautines, religines, rasines grupes, o ne kurią nors vieną. Šioms šovinistinėms ar kosmopolitinėms grupuotėms būtų sudaromos specialios sąlygos veikti ir teisėtai persekioti prieš jas kovojančias visuomenines, tautines, patriotines, pilietines jėgas. Tačiau žinių apie rasiniais, tautiniais, religiniais, seksualinės orientacijos pagrindais organizuotos nusikalstamos ar net antikonstitucinės grupuotės veiklos ir organizavimosi pagrindų paviešinimas jos advokatų gali būti traktuojamas kaip neapykantos kurstymas prieš tą žmonių grupę.

Primename gerb. Seimo nariams, kad Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Konvencijos 10 straipsnis įtvirtina nuomonės ir išsireiškimų laisvę; tai yra numato, kad kiekvienas turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nepaisant valstybės sienų ir netrukdant valstybės pareigūnams. Nuomonės reiškimo laisvė yra laikoma viena iš svarbiausių sąlygų demokratinės visuomenės bei atskiro individo vystymuisi. Lietuvos Seimo nariams reiktų taip pat atsiminti, kad šios nuostatos yra taikomos ne tik “informacijai” ar “idėjoms”, kurios yra palankios ar nėra įžeidžiančios (nepavojingos), bet ir „tai informacijai, kuri yra šokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomenę ar atskirą jos dalį. Tai tarnauja pliuralizmo, tolerancijos bei plačių pažiūrų formavimui, be kurių nėra demokratinės visuomenės”.

Įstatymo projekte siūlomos sąvokos niekur nėra apibrėžtos ir leidžia traukti asmenis baudžiamojon atsakomybėn netgi ir už teisėtus asmenų ir organizacijų veiksmus, už kuriuos jokia teisinė administracinė ar baudžiamoji atsakomybė negali būti taikoma Lietuvių Tautos sukurtoje Lietuvos Valstybėje. Įstatymo projektas siūlo kriminalizuoti ne tik asmens minties, tikėjimo, informacijos skleidimo teises ir laisves, bet ir lietuviškas tautines-patriotines pažiūras ir veiklą bei tokių tikslų siekiančių lietuviškų organizacijų kūrimą Lietuvos Valstybėje prilygina pavojingiausiems nusikaltimams, už kuriuos taikoma griežčiausia – laisvės atėmimo – bausmė.

Prigimtinių žmogaus teisių, būtinų demokratinėje ir pliuralistinėje visuomenėje, suvaržymas ir panaikinimas reikštų ne tik bendrųjų žmogaus teisių bei laisvių suvaržymą, bet ir visos Lietuvių Tautos nacionalinės kultūros, tautiškumo bei patriotinių idėjų degradaciją ir naikinimą. Toks baudžiamosios atsakomybės griežtinimas apriboja žmogaus teises būti patriotu, skleisti lietuvybės idėjas, Lietuvą paverčia valstybe be lietuviškos kultūros, papročių ir tautinių idėjų.

Manome, kad siūlomų pataisų įtvirtinimas yra akivaizdus siekis sunaikinti lietuvybę, o žmonės, išdrįsę galvoti ir viešai išsakyti savo nuomonę, bus sodinami į kalėjimus – visai kaip sovietinės diktatūros laikais. Tada žmonės buvo uždaromi į psichiatrines ligonines, siekiant izoliuoti asmenis nuo visuomenės, kad jų niekas nematytų ir negirdėtų.

Lietuvos Valstybę 1918 m. ir dar kartą 1991 m. atkūrė būtent nacionalistai-patriotai, siekdami apginti Lietuvos Valstybės ir Lietuvių Tautos pilietinius bei tautinius interesus.

Gerb. Seimo nariai, apeliuodami į Jūsų patriotinius jausmus, prašome neleisti mūsų Valstybę paversti mūsų pačių diskriminavimo įrankiu, kur tik „kitokie“ turės išskirtines teises, bus teisiškai neliečiami, nežiūrint to, kad dažnai būtent „kitokie“ (tą rodo daugumos Europos valstybių patirtis) ne tik kad negerbia tautos-šeimininkės tradicinių vertybių, tautinio paveldo, būdo ir papročių, bet ir stengiasi primesti savo.

2009 m. birželio 23 d. svarstyme prašome nepritarti siūlomam įstatymo projektui.

Lietuvių Tautinio Centro valdybos pirmininkas Mindaugas Šimkūnas

2009-06-05

Komentarai

 

 

 
 1. Pasiskaičius BK 170 str., matosi, kad jo dispozicija ir sankcijos visiškai pakankamos, kad būtų prikirptas liežuvis ir sutrumpintos rankos tiems, kas pavaro ant kitataučių, kitatikių ar kitamylių. Mano tikroji tautybė slepiasi po kitos tautybės vardu, pavarde ir kalba be akcento. Prisiklausau ant savo tautos visko, bet nemanau, kad reikia imtis kokių nors dar griežtesnių priemonių. Kol neatsiras naujas Hitleris su išskirtine ideologija, mūsų mažumos gali gyventi palyginti ramiai, todėl ir ypatingų priemonių nereikia. Atvirkščiai, daugelį BK veikų, tame tarpe ir BK 170 str. numatytąją galima būtų dekriminalizuoti. Visgi, siūlau gerbti kitaip manančius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kaip idomu, vos tik Lietuvoje kas prabyla apie zmogaus teisiu pazeidimus ar cenzura, tuoj dimes apkaltina tarnavimu Maskvai. Tas Landsbergis tiems konservatoriams jau tiek i galva ikale ta Maskvos bauba, kad visokiems dimems jau stogas konkreciai nuvaziaves. Gal pasigydyk?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Iš kur pas tamsta tiek proto, kad primeti Maskvą? Apsigraibyk ar nemiegi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Klondaikas kažkoks. Galėtų to įstatymo ir nepriimti. O dėl LTC – mane domina šių Maskvos finansuojamų ,,patriotų" veikla.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 5. Gera naujiena ta,kad globalistai su savo globaliu diktatu neisiviešpataus,… kaip buvo apreikšta Oskarui Milašiui, pirmoji nusimes globalistų jungą JAV, paskui ir kitos tautos. Ant galo(t.y. po apokalisės) turėsim 1000metų taikos.
  Manau, verta pasiskaityti O.Milašiaus pranašystes.
  Tautiniam centrui geriausi linkėjimai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Labai dėkingas už info.
  Būtina tiesą skelbti kol dar nededa antrankių… galima sakyti vyksta tylus susidorojimas, arba demokratija tik išrinktiesiems, o visi kiti t.y. dauguma tylėkit, nes būsite užčiaupti jėga-įstatymu…
  Kaip tai arti komunizmo, na, šis tik modifikuotas ir su ES "ISSO sertifikatu"…
  Todėl, Griežtą NE- Modifikuotam komunizmui, arba ,kad būtų suprantamiau: "Ne-globalizmui tautų ir tiesos duobkasiui".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. dekui Mindaugai ,kad atveri visu akis sviesai,kada tamsa toliau skverbiasi i musu namus nuo pat nauju pasaulio "valdytoju" pradzios,kuriu rankos ir toliau tiesiasi uz mazu ,bet su iskylia praeitimi tautu ger
  kles.Visa beda ,kad mes nevieningi.Tuoj musu dvasiai vadovaus ne protas,bet nuolankumas tiems beprociams ,kurie mus veda i nezinomybe ir..tarnauja trims aiskios kilmes milijardieriams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Kuo toliau, tuo "smagiau". Greitai Lukasenkos rezimas atrodys tik pumpuriukai palyginti su musu konservatoriais…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...