Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Balandis 13 Antradienis
 

Lietuvos istorijos vertimas pagal Leonidą Donskį bei Zingerius

2012-08-27 21:34 | Naujienos | Komentarų (26)

Politinis kalinys Stasys Stungurys. Nuotr. iš asmeninio albumo

Šią vasarą sugrįžo į gimtąją žemę iš JAV iškilaus Lietuvos patrioto, mokslininko literatūrologo, aktyvaus visuomenės veikėjo Juozo Brazaičio – Ambrazevičiaus palaikai. Jie buvo perlaidoti Kauno kapinėse su atitinkamomis iškilmėmis ir religinėmis apeigomis palydint gausiam patriotų būriui.

Kiekvienas tikras lietuvis, kur jį lemtis benublokštų, visada geidžia amžinam poilsiui atgulti savo gimtojoje žemėje. Tą geismą jautėme kiekvienas, kam teko būti gulaguose, Sibiro tremtyje ar ne savo noru patekus į tolimą išeiviją. Deja, Lietuvoje kelis dešimtmečius siautėjusios okupacijos taip sujaukė tautos gyvenimą, jog ne vienam lietuviui amžinam poilsiui teko likti Sibire, Komijoje ar svetimuose išeivijos kraštuose. Pamenu, kaip Vorkutos tundroje eidavau pro sniegu užklotas kalinių kapines, kuriose vienur kitur kyšodavo lentinis kryželis. Kildavo sunkus jausmas, kad tik ne čia likti amžinam poilsiui.

Manau, tą mintį ir jausmą išgyveno ir velionis J. Brazaitis-Ambrazevičius, kurio vardą, dar būdamas moksleivis, išgirdau nacių viešpatavimo laikotarpiu ir iš kurio puikaus literatūros vadovėlio mokiausi studijų metais, nors bibliotekose jo knygų nebuvo. Todėl su pasitenkinimu sutikau žinią, kad šio iškilaus žmogaus palaikai bus perlaidoti gimtojoje žemėje. Nors tik palaikai, tik kapas, bet jie visada mums primins nesibaigiančią tautos kovą dėl savo laisvės ir nepriklausomybės, dėl jos kultūros ir išlikimo sudėtingame ir ne itin moraliame pasaulyje.

Tačiau šiuo atveju neišsiversta be įžūlaus akibrokšto, kurį galima įvertinti tik kaip nejaučiančių nei istorinės, nei žmogiškosios atsakomybės, pataikaujančių svetimai ideologijai žmonių pareiškimu.

Tačiau kaip tai suprasti – juk prie beveik kiekvieno parašo – profesoriaus ar mokslų daktaro titulas? Atseit, tai mokslininkų žodis, jų objektyvus istorijos įvertinimas ir jam prieštarauti nevalia.

Tie mokslininkai rašo:

„Laikinoji vyriausybė, be abejonės, buvo įkvėpta ir vedama Lietuvių Aktyvistų fronto, kurio antisemitinė ir autoritarinė programa yra išsamiai pagrįsta istoriniais šaltiniais. Vyriausybės retorika, veiksmai ir bendradarbiavimas su Vokietijos valdžia neišvengiamai kompromituoja jos teisėtumą ir moralinį statusą. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, būdamas tos Vyriausybės Ministru Pirmininku, negali išvengti atsakomybės dėl jos veiksmų“.

Ne lietuvių tauta sukūrė fašizmą, ne ji išprovokavo žydų tautinės mažumos holokaustą. Ta istorinė situacija buvo sukurta dviejų totalitarinių režimų, kurių antrajam – komunizmui – uoliai talkininkavo ir žydų tautinės mažumos atstovai tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje, tiek kitur. Raudonieji okupantai ne tik likvidavo Lietuvos ir kitų Pabaltijo šalių valstybingumą, bet ir be gailesčio žudė, trėmė tas tautas. Ne visiems dar buvo žinoma apie Pabaltijo ir kitų kaimyninių šalių pasidalinimą, įvykdytą tų totalitarinių režimų suokalbį. Tokioje nepaprastai sunkioje situacijoje vis dėlto tauta turėjo pareikšti ir naciams savo teisę į valstybingumo atkūrimą ir raudonosios okupacijos pasmerkimą. Tai ji ir padarė. Pakako kelių savaičių, kad būtų įsitikinta, jog keičiasi tik okupacinis režimas. Tada tų pačių žmonių pastangomis buvo pradėta antinacinė rezistencija.

O kalbant apie santykius su žydų tautine mažuma Lietuvoje, tai didelių priekaištų lietuviams turbūt nesurasime.

Žydai Lietuvoje

Žydų tautinė mažuma ne vieną šimtmetį išgyveno tarp lietuvių ir ji nepatyrė jokios diskriminacijos.

Jau nuo pat įsikūrimo Lietuvoje žydai galėjo jaustis esą lygiateisiai valstybės piliečiai ir visuomenės nariai. Pagal Lietuvos statutą jie buvo prilyginami bajorams. Aktyviai dalyvaudami Lietuvos gyvenime, jie išsaugojo būdingiausius savo tautybės dvasinius bruožus, liko ištikimi savo religijai.

Žydų darbštumas ir sumanumas neliko nepastebėti Lietuvos valdovų. Pirmąsias privilegijas Lietuvos žydams suteikė 1388 metais didysis kunigaikštis Vytautas, o 1507 m. jas praplėtė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Senasis.

Žydų gyvenimas pablogėjo, kaip ir visos lietuvių tautos, patekus jai į carizmo vergovę. Tačiau 1918 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, žydų gyvenimas pagerėjo. Jie sudarė 7 procentus visų Lietuvos gyventojų, taip pat nemažą Lietuvos inteligentijos dalį.

Beveik 43 procentai gydytojų buvo žydų tautybės, daug žydų jaunimo studijavo Lietuvos universitete (31,4 procento visų studentų). Medicinos fakultete mokėsi per 45 procentus, o teisės mokslų fakultete – 29 procentai studentų.

Vyriausybė teikė žydams plačią kultūrinę autonomiją, šelpė mokyklas. Vien pradžios mokyklų buvo apie 300, 20 gimnazijų ir progimnazijų, viena mokytojų seminarija, dvi dvasininkų rengimo akademijos Kaune ir Telšiuose. 93 procentai žydų vaikų lankė savo mokyklas, kuriose buvo dėstoma idiš arba hebrajų kalba.

5-osios kolonos talkininkai

Deja, Tarybų Sąjunga nebuvo atsisakiusi carizmo imperinės politikos ir puoselėjo Pabaltijo tautų susigrąžinimo į tarybinės imperijos sudėtį planus. Tad Lietuvoje veikė Maskvos sukurta pogrindinė komunistų partija, turėjusi tik 700 narių, kurių nemažą dalį sudarė žydai. Jie uoliai talkininkavo Maskvos 5-ajai kolonai.

1940-ųjų vasarą, Raudonajai armijai okupavus Lietuvą, vieni iš uoliausių okupantų talkininkų buvo žydų tautinės mažumos atstovai. Tada tragiško likimo jaunas poetas Kostas Kubilinskas rašė:

Lipa žydas į koloną,

Rėžia kalbą iš peties,

Rytą viršėliu raudonu

Ją brošiūrose paties…

…Lekia nenugalimoji

Su tačianka blekine,

Jai barzdas po kojų kloja

Žydų tautinė minia…

Kur Kudirka, kur Maironis,

Mūsų laisvės pranašai,

Kad kolchloznikų bezdžiones

Mums ant karčių pakišai?

Komunistų partijos komitetuose, NKVD organuose – visur kur buvo galima rasti žydų, einančių aukštas pareigas. Vargu ar lietuvių tauta kada nors pamirš Slavinų, Dušanskio, Danieliaus Todeso ir kitų žydų vardus, vykdžiusių okupantų genocido politiką Lietuvoje.

Žinoma, karui prasidėjus, naciai pasinaudojo kai kuriais lietuviais, patyrusiais okupacijos metais prievartą ir smurtą, tautinei neapykantai kurstyti. Tačiau vargu ar galėjo likti abejingas dar vakar mušamas ir kankinamas kalinys, sutikęs kitą dieną savo prievartautoją? Kas suformavo ir nulėmė jo kerštą? Ar ne tie NKVD smurtautojai?

Tačiau Lietuvos visuomenė nepritarė kerštui. Buvo sušauktas Lietuvos visuomenės veikėjų pasitarimas, vieningai pasmerktas nacių elgesys ir nutarta žydus gelbėti visomis galimomis priemonėmis.

Generolas Stasys Raštikis kreipėsi į Kauno miesto Karo komendantą bei fronto vadą, prašydamas sustabdyti žiaurias žydų egzekucijas ir kartu pareikšdamas lietuvių tautos pasipiktinimą. Protestą pareiškė ir katalikų dvasininkų vadovai. Tačiau jų pastangos nedavė pozityvių rezultatų. Beliko tik privati iniciatyva padėti žydams, juos gelbėti.

Kas tik iš žydų rodė norą išsigelbėti, tas visada susilaukė reikiamos pagalbos (šio straipsnio autoriaus artimieji išsaugojo Telšių žydaitę ir jaunuolį iš Skaudvilės. Jie gyveno toje pačioje aplinkoje).

Izraelis genocido vykdytojų neišdavė

Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas, lankydamasis su vizitu Izraelyje, atsiprašė žydų tautos už kai kurių lietuvių žydams padarytas skriaudas. Natūralu, panašų pareiškimą turėjo padaryti ir žydų valstybės vadovai. Deja, tokio gesto nesulaukta.

Lietuvos teisingumo institucijos 1999 metais kreipėsi į Izraelio vyriausybę, prašydamos išduoti Lietuvos teisingumo organams Izraelyje radusius priegblobstį žydus Nachmaną Dušanskį ir Semioną Berkį-Burkovą, vykdžiusius Lietuvoje tarybinę genocido politiką.

Lietuvoje tada lankėsi Izraelio vidaus reikalų ministras Natanas Ščaranskis, buvęs disidentas ir kartu su straipsnio autoriumi kalėjęs 17-ame gulage Mardvijoje, vėliau išleistas į laisvę ir tapęs Izraelyje ministru. Tas žmogus sutiko savo kelyje ne vieną šimtą genocido aukų ir turėjo suprasti, kad teisingumas ir etika šiuo atveju turi būti vienodai taikoma visoms tautoms. Tai rodo žydų skirtingą požiūrį į kitoms tautos vykdytą genocido politiką, kurioje, beje, aktyviai reiškėsi ir žydų atstovai, ypač Rusijoje. Ar ne Trockis inicijavo tas žudynes? Vadinamasis maršalas Michailas Tuchačevskis, malšindamas engiamų valstiečių maištą Tambovo srityje, įsakė žudyti ne tik vyrus, bet ir berniukus, ūgio iki vyro juosmens. Vėliau maršalas susilaukė Stalino „atpildo“, kaip ir Trockis.

Taigi ir žydai turi savo nuodėmių, kurių nereikėtų nutylėti, ir mėgautis savo superteisingumu. Juk ir gulagų sukūrimo Rusijoje idėja ir jos įgyvendinimas priklausė jų tautiečiui. Tačiau čia jau atskiras ir platus klausimas.

D.Todeso „švarių rankų“ politika

Jau po gulago man teko dirbti Komunalinio ūkio projektavimo institute, kur dirbo ir žinomas čekistas pulkininkas Danielius Todesas. Jo pavardę galime rasti ne viename 1940-1941 metų NKVD represiniame dokumente. Tai aukšto rango čekistas, turtingos Kauno žydų šeimos atžala, trumpai studijavęs architektūrą užsienyje, bet netrukus įsitraukęs į komunistinį judėjimą Lietuvoje. Pokario metais jis dirbo Kauno saugume ir tardė jauną kunigų seminarijos klieriką Alfonsą Svarinską, dabar žinomą Lietuvos dvasininką.

Danielius Todesas – smulkaus sudėjimo žydelis, neaukšto ūgio, trumpų rankų. Tad neturėjo smūgio. Ateidavo į tardymo kambarį du stipruoliai, tada Danielius išeidavo ir palikdavo jiems savo auką. Grįžęs rasdavo Alfonsą sudaužytą ir sukruvintą. Sadistas paduodavo Alfonsui nosinaitę nusišluostyti kraują ir paklausdavo: “

-Kaip jautiesi?

– Aš daugiau taip nebegaliu. Imkite ir kartą užmuškite mane, – atsakydavo Alfonsas.

– Taip ir bus: mirti nemirsi, bet ir gyventi negyvensi, – reziumavo Todesas.

Tokios scenos tęsėssi per visą tardymą.

Nora D. Todesas nebuvo architektas, gal metus ar dvejus studijavęs architektūrą, kurios žinias turbūt nugramzdino į užmarštį KGB veiklos patirtis, bet kažkas ir kažkodėl jį buvo paskyręs Architektų sąjungos sekretoriumi. Institute jis užsiimdavo kažkokia nereikalinga informacija, kol pagaliau iš čia jis dingo. Žmonės pasakodavo, kad per tardymus mėgdavo išprievartauti tardomas moteris. Beje, Vilniuje jį sutikusi gatvėje viena moteris draskydavo jam akis ir koneveikdavo. Matyt, tai buvusi viena iš jo aukų. Šiaip jo aistra buvo ta pati – paieškos patvirkusių jaunų merginų ir laiko su jomis praleidimas kurios nors gražios vietovės viešbutyje – Molėtuose, Druskininkuose ar Varėnoje. Taip baigė „kurti“ Lietuvoje socializmą vienas „iškiliųjų“ Lietuvoje NKVD bei KGB atstovų.

Tai, žinoma, nebuvo unikalus egzempliorius. Panašių ir gana „spalvingų“ čekistų, atstovavusių žydų tautai, buvo nemažai. Todėl prasidėjus Lietuvoje istorinėms permainoms, buvusiems politiniams kaliniams kilo idėja surinkti reikiamai medžiagos ir faktų apie žydus, vykdžiusius genocidą Lietuvoje. Tačiau netrukus dr. Vytautas Skuodis buvo nušalintas nuo Genocido centro vadovo pareigų, o į jo vietą paskirta ekskomjaunuolė D. Kuodytė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą pavertė vos ne holokausto tyrimo centru. Tai, be abejo, buvo ne šiaip sau sumanymas, o piktų žmonių idėja atimti iš tautos istoriją, sumenkinti jos pasipriešinimo kovas, nuslėpti daugelio koloborantų nusikaltimus, kad jie galėtų saugiai ir ramiai sėdėti aukštuose postuose.

D.Todesas lyg jau buvo persirgęs tą „ligą“, nes matė Maskvoje pirmąjį gruzinų filmą apie Stalino žiaurumą, Lietuvoje jis dar nebuvo demonstruojamas. Pasakojo be pykčio, kaip apie realų dalyką.

Nežinau, ar jam buvo žinoma mano praeitis ir interesai, bet aš leisdavau jam ramiai pasakoti apie save. Tad apie žydų žiaurumą būtų galima daug ką papasakoti.

Tik mane stebina jų įžūlumas, tarsi jų viena tauta būtų kentėjusi tuose istorijos kataklizmuose. Juk tie patys rusai daugiau nuo jų nukentėjo, nei žydai nuo rusų. Skambėdavo lageriuose „aforizmas“: „bėj žydov, spasaj Rasiju“, bet niekas jų nemušdavo ir neskriausdavo. Jie jau buvo persiorientavę, nemažai žydų buvo disidentų, mielai jie bendraudavo su Pabaltijo tautomis, kuriomis jiems nereikšdavo priekaištų.

Tad domina klausimas: ar iš tikrųjų buvo taip žiaurus tas literatūros mokslininkas J. Brazaitis-Ambrazevičius, kurį taip smerkia mūsų mokslo „elitas“?

„Tai buvo puikus žmogus“

Maždaug prieš trisdešimt metų, dirbdamas Komunalinio ūkio projektavimo institute, panorau savo bendradarbes kiek plačiau supažindinti su lietuvių literatūros klasikinėmis moterimis Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana bei Žemaite. Tad pakviečiau į institutą literatūriniam pokalbiui Vilniaus universiteto docentą dr. Adolfą Sprindį, kuris plačiau tyrinėjo tų moterų rašytojų kūrybą ir buvo parašęs knygą apie jas į literatūrą atvedusį karštą patriotą, visuomenininką Povilą Višinksį. Docentas įdomiai pasakojo apie tas rašytojas, jų idealizmą ir nelengvą to laikotarpio gyvenimą.

Kadangi buvau skaitęs ir J. Brazaičio-Ambrazevičiaus samprotavimus apie tas rašytojas, tad paklausiau A. Sprindį, kodėl jis knygos apie Povilą Višinskį pratarmėje kritiškai vertina kai kurias J. Ambrazevičiaus mintis. Docentas kiek palinko arčiau manęs ir, nestiprindamas balso, man pasakė:

-Matot, kai rašai knygą, tai jos pratarmėje reikia pacituoti marksizmo leninizmo klasikus ir pakritikuoti kurį nors buržuazinį veikėją. Taip aš ir padariau, o kai dėl J. Ambrazevičiaus, tai aš jį asmeniškai pažinojau. Tai buvo puikus žmogus.

1940 m. aš, baigęs Telšių gimnaziją, atvykau į Kauną studijuoti literatūros ir tapau „Aušros“ gimnazijos komsorgu, kur dėstė literatūrą. J. Ambrazevičius, lygiagrečiai dėstęs ir universitete. Jis neturėjo šeimos, tad vesdavosi ir mane, viengungį, pietauti pas kažkokias vienuoles. Bendraudavome literatūrinėmis temomis. Ir štai 1941-ųjų birželis. Karas. Aktyvistai vaikšto ir ieško susitepusių raudona spalva. Aš gi komsorgas! Ką daryti? Vėlyvą vakarą beldžiuos į J. Ambrazevičiaus vilą, kur jis gyvena. Jau buvo tapęs Laikinosios vyriausybės vadovu. Klausiu: „ką daryti?“ Profesorius sako: „Važiuok į Vilnių. Ten dabar kiekvienas lietuvis reikalingas. O čia tas įkarštis greitai praeis.“

Duoda man šūsnį červoncų, nes markės dar negaliojo, ir aš laimingai išvykstu į Vilnių.

Tai toks buvo ir, matyt, liko J. Brazaitis-Ambrazevičius.

Taigi, stebina to demagoginio pareiškimo autorių moksliniai laipsniai.

Tikri mokslininkai nekasa savo tautai duobės

Neseniai per žiniasklaidą buvo informuota visuomenė, kad keleto Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo lygmuo neatitinka joms keliamų reikalavimų ir, jei per trejus metus nepagerės jų būklė, jos bus uždarytos. Taigi tiems profesoriams ir daktarams pirmiausia reikėtų susirūpinti savo kompetencija, nes ji ir lemia tų mokyklų mokslo būklę. Toks dabar tų profesorių „derlius“, jog netrukus nebus kur jų dėti.

Nežinau, kuo skiriasi Afredas Bumblauskas nuo Šarūno Liekio, kaip ir kuo skyrėsi „profesorius“ Mykolas Burokevičius nuo Juozo Jermalavičiaus? Okupacijos metais istorijos mokslo disertacijas buvo apgynę gal pora šimtų vadinamų kandidatų, o istorikų turėjome dešimteriopai mažiau. Dabar panaši situacija.

Prieš daugiau nei dešimtį metų kalbėjausi su ilgamečiu Vilniaus universiteto rektoriumi akademiku Jonu Kubiliumi. Velionis tada piktinosi Lietuvos aukštųjų mokyklų būkle, kad institutai paverčiami universitetais ar akademijomis, neturint reikiamai parengtos profesūros.

Vadinamasis „blatas“ stipriai prasiskverbė ir į mokslo sritį ir ją žaloja. Moralinis vėžys ėda ne tik mūsų politiką ir teisėsaugą, bet jis persimetė ir į mokslą. Tai rodo visuotinį valstybės puvimą. Skaudu žiūrėti į kažkokį profesorių Kęstutį Masiulį, sunkiai formuojantį sakinius, dar skaudžiau matyti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką Emanuelį Zingerį, kuriam gal tiktų kokios nors atliekų rinkimo kontoros vadovo postas, nei vadovauti Lietuvos užsienio politikai. Ir už ką ta malonė? Juk jo tėvelis dirbo Maskvai ir griovė Lietuvą! Tad kur tie nuopelnai? Mes žaidžiame tautos ir valstybės tragediją! Tai šiurpu!

Ir kokios moralės laikosi tie „nukentėjusios“ tautinės mažumos atstovai, kurie nekalėjo jokiuose kacetuose ar gulaguose, o šiandien reikalauja milijonų, kai valstybė skendi skolose. Tai yra amoralu. Valdininkus, kurie pasirašo tokius nutarimus, reikėtų traukti baudžiamojon atsakomybėn.

Nė vienas iš pasirašiusių J. Brazaičio-Ambrazevičiaus pasmerikimą negali su juo lygintis nei mokslo, nei dorovės lygiu. Tikri mokslininkai nekasa savo tautai duobės ir netarnauja svetimoms ideologijoms, kitų valstybių interesams.

Stasys Stungurys

Komentarai

 

 

 
 1. Pagal Stungurio logiką, žydų vaikus, senelius, amatininkus, tolimus nuo politikus gydytojus ir visus kitus Lietuvos piliečius reikėjo žudyti todėl, kad keliasdešimt jų tautiečių palaikė sovietus. Pagal tokią logiką, visi lietuviai yra žydšaudžiai, nors tik menka dalis lietuvių dalyvavo žydų žudynėse, o daug daugiau nei žudikų buvo gelbėtojų.
  Tikėtina, kad Stungurio psichika paveikta sovietinio teroro, tačiau tiražuoti neapykantą kitataučiams ir dergti savus turėtų būti ribos.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  • Ponas, jus akivaizdziai meluojate, ne keliasdesimt o masiskai. Niko lietuvisko nenaudokite.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Hitleris buvo teisus. Mokslininkai istorikai fantazijomis vadina zudu pliurpalus, kad ju izude 6 milijonus. Buvo geras straopsnis apie zydus, tase Gajauskaite. Ten buvo rasoma zydu zuvo 200 000 kiti sake apie 300 000 skaicius dadejo kad gautu zemes. O kas sugalvojo cholokausta ar ne zydas Eincheimas? O lietuviai lyg padlaizunai, juodnuguriai lenkiasi zydams ie dar milijonus skiria.

  Thumb up 2 Thumb down 2

 3. Ponas Landsbergi ,dėkojaju visų žydų vardu,kad sunaikinote pokarinius LTSR NKVD ir MGB archyvus,kur buvo bent 73 mūsų tautiečių,vykdžiusių lietuvių tautos “genocidą”.Mineti žydai jokio genocido nevykdė,o tik darė tvarką Lietuvoje,kad jūs klumpiokai vienas kito neišskerstumėte.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • Mano nuomone! : gitlerius irgi dar tvarką, gaila kad rotschildai jam tai liepė, kaip šiandien javom liepia Siriją nukariauti. Braižas tas pats – vardan tvarkos.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Gal visiems būtų geriau, jei tikrai žinotume, ką veikė politikų ir kitokių valdžioje esančių žydų tėvai praeityje.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. nors ir labai gerbiu Stungurį, bet norėtusi, kad istoriniai faktai būtų dėstomi kuo objektyviau, nes tik objektyvi TIESA yra TIKRA TIESA. Kodėl taip rašau? Todėl. kad labai vis tik svarbu žinoti, kas ir kaip tuo metu vyko ištikrųjų be asmeninių interpretacijų. Galiu būti ir neteisus, bet nelabai tikiu, kad K.Kubilinskas (autorius teisingai rašo “tragiško likimo”) 1940 metais galėjo rašyti apie “kolchozus”, nes apie kolchozus tuo laiku Lietuvoje nebuvo kalbama.Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Bent jau kruopščiau perskaityk, prieš pliurpdamas! Prie ko čia, kad 40-tais Lietuvoje „kolchozų“ nebuvo? Kubilinskas rašo gi, naudodamas rusiškų-sovietinių okupantų alegoriją, kur tuo metu jau tas buvo, kad būtent tokius ir mums tada žydai bruko!
   „…Lekia nenugalimoji
   Su tačianka blekine…
   Kad kolchloznikų bezdžiones
   Mums ant karčių pakišai?“

   Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Tarp žydo gydytojo ir žydo saugumiečio milžiniškas skirtumas. Vienas gelbsti gyvybes, kitas gyvybes atima. Man, tuomet mažamečiui, gyvybę išgelbėjo būtent toks gydytojas. Pažinojau darbštuolius žydus – stalių, skardininką, tekintoją. Tokiais žmonėmis galėjai pasikliauti darbe. Saugumiečų nepažinojau, bet girdėjau, kad ir tarp jų vienas kitas buvo normalus. Džiaugiuosi. kad nepažinojau nei vieno žydo politiko.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Labai ačių už tiesos žodį! Pokario metais daugelis iš tos tautybės žmonių netgi bijojo pasisakyti, kad jie yra žydų tautybės. Vadindavo savę rusų tautybės žmonėmis. Pasižiūrėkime istoriją nuo tų laikų kada Rusijoje kilo revoliucija ir buvo nužudyta visa caro šeima. Kiek ten dalyvavo žydų tautybės asmenų! Ir paties Lenino geneologijoje atrasime ne vieną žydišką liniją! Kažkodėl kitų tautybių žmonės nebijo pasisakyti kokios jie tautybės yra. Kyla klausimas, kodėl tą bijo pasakyti žydeliai? Vadinasi kažkas yra negerai!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Labai geras yra straipsnis..VAKARU EKSPRESE..””GARBES KAINA “” (STULPINO)
  TIKRAI VERTA PASISKAITYTI..DORIEMS IR TEISINGIEMS PILIECIAMS ..ACIU !!!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 9. istorikams — AR TAT TIESA “””,,Le Silvos,Xulio-Iniges De Medrano(Paryzius,Oggu,1608) 156-157 puslapis

  1492 Chemoras vyriausias Ispanijos rabinas parašė laišką, į Konstantinopolį aukščiausiam žydų sinedrionui, kai kilo grėsmė žydų išvarymui iš Ispanijos, atsakymas buvo toks:
  Mes gavome Jūsų laišką brangūs Moses vaikai, kuriame Jūs rašote apie visas nesėkmes ir patirtus nemalonumus, ir mums skaudu tai girdėti.
  Sekantys Satrapų ir Rabinų patarimai:
  1. Kas liečia tai, kad jums Ispanijos karalius liepia apsikrikštyti, – padarykite taip, jei negalite padaryti kitaip
  2. Kaip Jūs rašote apie pasikėsinimus į Jūsų turtą,- tai padarykite savo vaikus pirkliais, ir jie truputi po truputi viska atsiims atgal. Vykdydami šiuos pamokymus, kuriuos mes duodame Jums, su patyrimu suprasite ir pasieksite realios
  3. Jūs rašote apie grėsmę Jūsų gyvybėms – padarykite savo vaikus daktarais, ir jie pasiims krikščionių gyvybes.
  4. Dėl to kad jie griauna Jūsų sinagogas, – užauginkite savo vaikus jų kunigais ir tie sugriaus jų bažnyčias
  5. Kas liečia kitas Jūsų nuoskaudas, – susitarkite, kad Jūsų sūnūs užaugtų teisėjais ir advokatais, kad visada būtų įsivėlė į valstybės valdymą. Tik uždėję antkaklį krikščionims Jūs galėsite dominuoti ir valdyti pasaulį, keršydami!

  valdžios..
  Žydų princas Konstantinopolyje
  “””

  Thumb up 1 Thumb down 0

 10. landsbergio trockistai,brazo komunistai ir sliurinio liberasto gaujos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Tenka išgirsti,kai saldūs davatkiški diedukai ar bobutės nedrįsta pasakyti žodį žydas,todėl prie jo prideda žodį žydų tautybė Marksas,Donskis ar Zingeris.Kam reikalingas toks davatkiškumas ,kai ir mažas vaikas žno,kad lietuv,žydas ar rusas nusako žmogaus tautybę.Daugelis balvonų bijo pasakyti žodį prieš žydus,kai patys žydai tarpusavyje labai principingai duiskutuoja.Iš žydų reikia mokytis bendravimo meno.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 12. Apie istoriją? Pašto dėžutėse platinami lapeliai, raginantys kažkam “parduoti” Lietuvos “istoriją”. Lapelyje skelbiama, kad šalia brangiai superkamo aukso (ką panašiai ir Lietuvos televizijos reklamos skelbia ) superkami iki 1940 m. atvirukai, senovinės nuotraukos, vertingi paveikslai, ikonos, porceleno gaminiai ir t.t. Kokiai tai naudai ir kokiam tikslui? Vienas kolūkio metraštininkas pasakojo, kad pas jį atėję asmenys prašė parduoti netgi senųjų fotografavimų, filmų negatyvus, nuotraukas, kažką panašaus į dokumentus ir daugelį kitų senienų susijusių su jo kaip kolūkio fotografo veikla. Kitas senas mėgėjas fotografas pardavė brangiai visą savo nuotraukų ir video kasečių archyvą. Atsilygino dosniai. Ar tai nebus formuojama viena “TIESA”, viena “ISTORIJA”, nes kaip supratome iš straipsnio, archyvus valstybinius galima kontroliuoti, o asmeninė faktų tiesa, atmintis dar neišblėsusi, tad manau reikia viską surinkti krūvon prisdengiant aukso ir senienų supirkimu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • visam pasauly įvairūs kolekcionieriai renka visokias senienas.
   ir tai įprasta, normalu.
   o va lietuvoj, tai jau sąmokslas prieš tiesą, prieš istoriją.
   Gal žinai, iš kur lietuvoj tiek idiotų? jei juos kas rinktų, užtektų viso pasaulio kolekcionieriams ir tu dar liktum

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Nuostabus straipsnis.Labai retai,kada galima perskaityti tokia tiesa apie ta isskirtine tauta,Daugelis bijo rasyti.Sekmes jums.Laukiu daugiau tokiu straipsniu.Tiesiog skaitant jauti sieloje atgaiva,kad yra zmoniu,kurie galvoja taip ,kaip ir tu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Puse savo gyvenimo teko nugyventi TSRS laikais, kita puse ES laikais. Ir galiu palyginti, kad TSRS laikais Lietuvos valdzioje ir net kompartijoje buvo daugiau Lietuvos patrijotu, kurie dirbo Lietuvai ir savo tautai. O dabar dauguma tik dirba sau, tarnauja tarptautinems korporacijoms ir bankams ir naikina Lietuvos valstybe ir tauta

  Thumb up 2 Thumb down 0

 15. “Tikri mokslininkai nekasa savo tautai duobės ir netarnauja svetimoms ideologijoms, kitų valstybių interesams” – šventi žodžiai

  Thumb up 3 Thumb down 0

 16. Visapusiškai pritariu Stunguriui..Dabartinės globalizacijos siekia žydai,kad jiems būtų lengviau paimti pasaulio valdymą.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 17. kokia puiki proga išsivemti.

  juk stungurys oficialiai kaltina landsbergį buvus kgb informatorium ir tą darbą dirbus 28 metus.
  kaltina ne anonimiškai o savo vardu pavarde.
  tu puikiai gali atkeršyti, išliedamas krūvas kompromato ant disidento, paremtas ‘vienas žmogus matė” ir “viena boba sakė”

  Thumb up 1 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
LŠMPS pirmininkas: premjerė I. Šimonytė ir ministrė J. Šiugždinienė nenustoja stebinti blogąja prasme 1
Evaldas Rapolas: kada nepagrįsta nuomonė tampa realia grėsme įmonių reputacijai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...