Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 31 Šeštadienis
 

Laisvės premija V.Landsbergiui. Svarstymas Seime

2015-11-21 15:36 | Politika | Komentarų (131)

Seimas suskilo į dvi dalis: kodėl Laisvės premija skiriama V.Landsbergiui, o ne V.Adamkui? KK nuotr.

Ketvirtadienį vos dviejų balsų persvara Seimas po pateikimo pritarė, kad Sausio 13-ąją Laisvės premija būtų skirta Vytautui Landsbergiui. Tačiau galutinis taškas šiuo klausimu bus padėtas antradienį, kada Seimas turės svarstyti ir priimti šį nutarimą.  Pateikiame, kaip vyko šis Seimą suskaldęs nutarimo svarstymas.

I.Degutienė: “V. Land­sber­gis yra Lie­tu­vos lais­vės sim­bo­lis”

“Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš, kaip Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, pri­va­lau teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo V. Land­sber­giui“, – pradėjo klausimo pristatymą Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Irena Degutienė.

“Tie­siog no­rė­čiau pri­min­ti, kad va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mu, ku­ris bu­vo pri­im­tas dar 2011 m., 2011 m. rug­sė­jo 15 d. bu­vo įsteig­ta Lais­vės pre­mi­ja. Ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­tiją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­si­spren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą.

Pa­pras­tai Sei­mo nu­ta­ri­mu pre­mi­ja pa­ski­ria­ma iki gruo­džio 23 d., o įtei­kia­ma Lais­vės gy­nė­jų die­ną, tai yra Sau­sio 13-ąją. No­riu pri­min­ti, kad šie­met Sau­sio 13-ąją mi­nė­si­me dvi­de­šimt penk­tą­jį kar­tą, tai yra jau pra­ėjo 25 me­tai.

2015 m. lap­kri­čio 12 d. įvy­ko Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ir at­si­žvel­giant į mū­sų nuo­sta­tus bu­vo pa­teik­ti sep­ty­ni kan­di­da­tai. Bu­vo pa­teik­ti kan­di­da­tai, ku­rių aš ne­ga­liu at­skleis­ti, nes tai yra kon­fi­den­cia­lu. Juos pa­tei­kė tiek vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, tiek vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė. Dar bu­vo tei­ki­mas ben­druo­me­nių ir fi­zi­nių as­me­nų.

Bal­suo­jant iš sep­ty­nių kan­di­da­tų (vi­si sep­ty­ni ati­ti­ko ankš­čiau pa­teik­tus kri­te­ri­jus) bal­sų dau­gu­ma pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis bu­vo pa­siū­ly­tas pre­ten­den­tu į Lais­vės pre­mi­ją.

No­rė­čiau pri­min­ti, kad tai yra penk­to­ji Lais­vės pre­mi­ja. Pir­mo­ji 2011 m. bu­vo pa­skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­tiją – S. Ko­va­lio­vui, ant­ro­ji – A. Ter­le­c­kui, tre­čio­ji – S. Tam­ke­vi­čiui, ket­vir­to­ji – Len­ki­jos vi­suo­me­nės vei­kė­jui, di­si­den­tui, vie­nam iš „So­li­da­ru­mo“ ly­de­rių, žur­na­lis­tui A. Mich­ni­kui. Šį kar­tą tai yra penk­to­ji Lais­vės pre­mi­ja.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pro­fe­so­rių V. Land­sber­gį vi­si pui­kiai pa­žįs­ta­me. Ži­no­me jo nuo­pel­nus, bet tur­būt ne­bus per daug, jei dar kar­tą pri­min­siu ke­le­tą ryš­kes­nių jo po­li­ti­nės veik­los mo­men­tų. Taip, kaip kal­bė­jo ir mū­sų ko­mi­si­jos na­riai, tur­būt šian­dien kiek­vie­nam tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mas, lais­vės sie­kis yra vi­sa­da su­ta­pa­ti­na­mas su V. Land­sber­gio var­du. Vi­sa tai pra­si­dė­jo nuo Są­jū­džio pra­džios ir tur­būt nie­kam ne­rei­kia sa­ky­ti, kad Są­jū­džio reikš­mė at­ku­riant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę yra vie­na iš svar­biau­sių Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo is­to­ri­jo­je.

V. Land­sber­gis 1989 m. bu­vo iš­rink­tas į Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nę gru­pę, po to tais pa­čiais me­tais Są­jū­džio stei­gia­ma­ja­me su­va­žia­vi­me bu­vo iš­rink­tas į Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio Sei­mo Ta­ry­bą, o nuo 1988 m. lap­kri­čio iki 1990 m. bu­vo Są­jū­džio Sei­mo Ta­ry­bos pir­mi­nin­ku, vė­liau – Są­jū­džio gar­bės pir­mi­nin­ku. Taip pra­si­dė­jo lais­vės sie­kio ko­va, ku­ri tę­sė­si, ir V. Land­sber­gis vi­sa­da bu­vo prie­ky­je.

1990 m. ko­vo 11 d. V. Land­sber­gis iš­ren­ka­mas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­ku. 1990–1991 m. Lie­tu­vai bu­vo vie­ni sun­kiau­sių iš­ban­dy­mo me­tų, rei­kė­jo at­lai­ky­ti ir SSRS pa­skelb­tą blo­ka­dą, ir SSRS ag­re­si­ją, pri­si­me­nant kri­tu­sius Sau­sio 13-ąją, ir siek­ti at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo. Jau 1991–1992 m. už­sie­nio vals­ty­bių pa­skir­ti am­ba­sa­do­riai ski­ria­muo­sius raš­tus įtei­kė tuo­me­ti­niam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­kui V. Land­sber­giui, kaip to me­to aukš­čiau­siam Lie­tu­vos va­do­vui.

To­liau rei­kė­tų pri­min­ti la­bai reikš­min­gą įvy­kį – 1990–1991 m. vals­ty­bi­nės de­ry­bų su SSRS de­le­ga­ci­jos pir­mi­nin­kas pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su Ru­si­ja, kad bū­tų iš­ves­ta Ru­si­jos ka­riuo­me­nė. 1990–1991 m. reikš­min­gi ir tuo, kad V. Land­sber­gis pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos mat­me­nų ren­gi­mo ko­mi­si­jai. 1992 m. ru­de­nį bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas ir, pri­ėmus re­fe­ren­du­mu Kon­sti­tu­ci­ją, ji bu­vo įtei­sin­ta. To­liau, be abe­jo, kaip mi­nė­jau, 1990 m. ko­vo 11-oji.

Tai­gi nie­kam ne pa­slap­tis, kad vie­ni Lie­tu­vo­je kaip žmo­gų, pa­brė­žiu, V. Land­sber­gį la­bai my­li, ki­ti jo ne­mėgs­ta, ta­čiau ne­pa­neig­si, kad V. Land­sber­gis yra Lie­tu­vos lais­vės sim­bo­lis.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tie­siog jus kvie­čiu pri­tar­ti Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos spren­di­mui ir pri­im­ti šį Sei­mo nu­ta­ri­mą skir­ti Lais­vės pre­mi­ją V. Land­sber­giui šių me­tų sau­sio 13-ąją, pra­ėjus 25 me­tams po mū­sų Lie­tu­vos žmo­nių ne­tek­ties. Tai yra lais­vės ko­vos iš­raiš­ka ir lais­vės pre­mi­ja šiam žmo­gui, man at­ro­do, yra tik­rai ir reikš­min­ga, ir lai­ku. Ačiū. Ti­kiuo­si jū­sų su­pra­tin­gu­mo”, – pristatydama nutarimo projektą kalbėjo Irena Degutienė.

Kas kiti kandidatai – paslaptis

“Ger­bia­mo­ji ko­le­ge Ire­na, su vi­sa pa­gar­ba tik­rai ne su vis­kuo ga­lė­čiau su­tik­ti, ką jūs pa­sa­kė­te, ir nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad kan­di­da­tus į Lais­vės pre­mi­ją, ku­rie no­mi­nuo­ja­mi, mes pa­da­ro­me pa­slap­ti­mi.

Tur­būt vie­ša pa­slap­tis, kad šie­met į šią no­mi­na­ci­ją pre­ten­da­vo ir Pre­zi­den­tas V. Adam­kus, to­dėl man šiek tiek keis­ta, kad mes ne­kal­ba­me apie vi­sus pre­ten­den­tus, jų jūs ne­pa­mi­nė­jo­te, o pa­sa­ko­te tik apie vie­ną, ku­rį siū­lo ko­mi­si­ja. Ma­no klau­si­mas bū­tų, kaip pa­si­skirs­tė ko­mi­si­jos bal­sai bal­suo­jant už pre­ten­den­tus? Aš su­pran­tu, kad… Gal jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti, gal net ke­li bal­sa­vi­mai bu­vo. Kas nu­run­gė, kad šiais me­tais pre­mi­ją siū­lo­ma teik­ti V. Land­sber­giui?” – paklausė I.Degutienės Seimo narys A.Sysas.

“Ger­bia­ma­sis Al­gir­dai, aš pir­miau­sia jums re­ko­men­duo­čiau pa­žiū­rė­ti Sei­mo tin­kla­la­py­je šios Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tas, kai jūs ma­ne kal­ti­na­te, kad aš ne­kal­bu apie tai, ko­kie kan­di­da­tai.

Be­je, aš ne pir­mą kar­tą sto­viu šio­je tri­bū­no­je kaip Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė ir tei­kiu, ką ko­mi­si­ja nu­spren­džia. Ly­giai taip pat bu­vo per­nai, kai Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos bu­vo siū­lo­mas po­nas A. Mich­ni­kas, ar kai bu­vo A. Ter­lec­kas. Ten aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad mes ne­tu­ri­me tei­sės at­skleis­ti tų kan­di­da­tų, ku­rie yra pa­siū­ly­ti, tuo la­biau kad bal­sa­vi­mas yra slap­tas, ir aš ne­ga­liu jums pa­sa­ky­ti, kas kaip bal­sa­vo, ku­rie ko­mi­si­jos na­riai ir už ko­kį kan­di­da­tą, kas kiek ga­vo bal­sų. Tai yra pa­ra­šy­ta nuo­sta­tuo­se, ir jei­gu aš da­bar vis­ką iš­klo­čiau, kaip yra pa­ra­šy­ta Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos pro­to­ko­le, tai tur­būt ki­ti kreip­tų­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad aš pa­žei­džiau kaip Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė įga­lio­ji­mus, juos vir­šy­da­ma, nes aš pa­žei­džiu nuo­sta­tus. Aš jums dau­giau nie­ko ne­ga­liu at­sa­ky­ti”, – atsakė I.Degutienė.

Ar laisvės simbolis – supratimo reikalas

“Ger­bia­mo­ji ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, aš ti­kiuo­si, tai, ką jūs sa­kė­te, kas yra lais­vės sim­bo­lis, yra jū­sų as­me­ni­nė nuo­mo­nė. Man lais­vės sim­bo­lis la­biau yra L. Asa­na­vi­čiū­tė, ne V. Land­sber­gis.

Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Iš tik­rų­jų tie ger­bia­mo­jo pro­fe­so­riaus nuo­pel­nai, ku­riuos jūs iš­var­di­no­te, yra pla­čiai ži­no­mi, nie­kas jų ne­ga­li nei pa­neig­ti, nei dėl jų dis­ku­tuo­ti. Bet vi­si tie nuo­pel­nai ir tos pa­rei­gos, ku­rias ėjo, tai bu­vo pa­rei­gos kaip rink­to po­li­ti­ko, Sei­mo Pir­mi­nin­ko, tie spren­di­mai daž­niau­siai bu­vo ko­le­gia­lūs, ne vie­no žmo­gaus spren­di­mai.

Tuo tar­pu no­rė­tų­si iš­girs­ti vis dėl­to, ko­kie yra kon­kre­čiai kaip as­mens nuo­pel­nai, nes ki­ti jū­sų iš­var­din­ti lau­re­a­tai bu­vo kaip as­me­nys, kaip di­si­den­tai, jie ne­bu­vo po­li­ti­zuo­ti. O jū­sų siū­lo­mas pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis yra vi­siš­kai aiš­kiai su­sie­tas su vie­na po­li­ti­ne jė­ga Lie­tu­vo­je – su jū­sų at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja. Da­bar, ar­tė­jant rin­ki­mams, tai skam­ba tru­pu­tė­lį keis­tai.

Aiš­ku, čia ko­mi­si­jos spren­di­mas, čia ne jū­sų spren­di­mas, bet jei­gu jums rei­kia Sei­mo pri­ta­ri­mo, mes ga­li­me dėl to klau­si­mo pa­dis­ku­tuo­ti, ir aš ma­nau, kad čia yra la­bai po­li­tiš­kai skam­ban­tis da­ly­kas”, – I.Degutienės paklausė Seimo narys L.Balsys.

“Pir­miau­sia apie tai, ko­kiai jis pri­klau­sė po­li­ti­nei jė­gai. Jei­gu jums įdo­mu, tai Tė­vy­nės są­jun­ga su­si­kū­rė tik­tai 1993 m. Tai V. Land­sber­gis ne­bu­vo jo­kios par­ti­jos na­riu. Tik po to par­ti­ja su­si­kū­rė, kai bu­vo pa­skelb­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bė. O tuo me­tu, at­leis­ki­te, kai jis Są­jū­džio žmo­nių bu­vo iš­rink­tas pir­mi­nin­ku, tai Są­jū­dis bu­vo ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, kaip da­bar mes tą pa­va­din­tu­me, ar­ba vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Di­de­lis Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas ir ta­da tur­būt vien jo veik­la Są­jū­džio me­tais…

Be abe­jo, kiek­vie­nas iš mū­sų ga­li­me tu­rė­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes ir po­zi­ci­jas, bet aš ma­nau, kad nuo va­do­vo tais me­tais, 1990–1991 m., la­bai daug kas pri­klau­sė, ypač jūs, ger­bia­ma­sis Li­nai, tu­rė­jo­te ga­li­my­bę ben­drau­ti su ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių po­li­ti­kais ir tur­būt ben­drau­jant ne kar­tą jums bu­vo pa­brėž­ta apie V. Land­sber­gio, kaip po­li­ti­ko, nuo­pel­nus skel­biant Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę, ypač iš­ve­dant SSRS ka­riuo­me­nę iš Lie­tu­vos.

Be abe­jo, šian­dien, kaip ma­tau, daug kas tą la­bai ar­ti­mą mū­sų is­to­ri­ją in­ter­pre­tuo­ja kaip no­ri. Kiek­vie­nas iš jū­sų tu­ri­te sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę ir ją tu­rė­si­te tei­sę iš­reikš­ti bal­suo­da­mi dėl šio Sei­mo nu­ta­ri­mo. Dar kar­tą pa­sa­kau: jūs ma­ne kri­ti­kuo­ja­te, kad man jis yra lais­vės sim­bo­lis; taip, man V. Land­sber­gis Lie­tu­vo­je yra lais­vės sim­bo­lis. Jums gal­būt at­ro­do ki­taip. Ne­bū­tų tų įvy­kių, ne­bū­tų Są­jū­džio, ne­bū­tų ki­tų įvy­kių, ne­bū­tų ir Sau­sio 13-osios, ne­bū­tų ir Ko­vo 11-osios.

Bu­vo vie­na­me Sei­me to­kių dis­ku­si­jų, kad kam rei­kia švęs­ti Ko­vo 11-ąją, nes mes jau šven­čia­me Va­sa­rio 16-ąją. Vėl­gi bu­vo iš­reikš­ta nuo­mo­nė. Tuo­met aš at­sa­kiau taip: jei­gu šven­čia­me Ka­lė­das, tai gal ne­be­švęs­ki­me Ve­ly­kų. Ži­no­te, tai su­pra­ti­mo rei­ka­las”, – L.Balsiui atsakė I.Degutienė.

Komisijos nuomonės išsiskyrė: prireikė antro turo

“Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Kaip ma­no­te, ar ne­tu­rė­tu­mė­te kvies­ti mus vi­sus at­si­ri­bo­ti nuo tų da­bar­ti­nių par­ti­nių ta­ko­skyrų ir su­si­telk­ti į to žmo­gaus nuo­pel­nus, ku­rie yra di­džiu­liai?

Ant­ras klau­si­mas. Man te­ko da­ly­vau­ti vie­na­me di­džiu­lia­me, mil­ži­niš­ka­me, tarp­tau­ti­nia­me kon­gre­se ir aš ma­čiau, kaip vie­na po ki­tos de­le­ga­ci­jos ėjo ir fo­to­gra­fa­vo­si ne su kuo nors ki­tu (ten daug įžy­mių žmo­nių bu­vo), bet su V. Land­sber­giu. Ar ne­rei­kė­tų kaip nors pa­brėž­ti, kad per dvi­de­šimt ke­le­rių me­tų da­bar­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės is­to­ri­ją tai vie­nin­te­lis žmo­gus, ku­ris yra at­pa­žįs­ta­mas tarp­tau­ti­niu mas­tu ir jo aso­cia­ci­ja ei­na su Lie­tu­va ir su lais­ve?” – paklausė Seimo narys K.Masiulis.

“Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs tie­siog pa­pil­dė­te ma­no iš­sa­ky­tas min­tis”, – atsakė I.Degutienė.

“Ger­bia­mo­ji ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, ne­kves­tio­nuo­ju nei ger­bia­mo­jo pro­fe­so­riaus V. Land­sber­gio nuo­pel­nų, nei ko­mi­si­jos, bet ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus į ger­bia­mo­jo A. Sy­so. Ky­la to­kių min­čių. Vis dėl­to jūs ne­at­sklei­dė­te ir ne­ga­li­te at­skleis­ti, kiek kan­di­da­tų, pre­ten­den­tų su­dė­ties, bet jums tik­riau­siai ži­no­ma, kad iš kar­to po po­sė­džio pa­vie­šin­tas ži­niask­lai­do­je ko­mi­si­jos ver­dik­tas su pa­var­dė­mis ir net bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tais. Kaip jūs ta­da re­a­ga­vo­te ir re­a­guo­ja­te į slap­tos in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mą iš ko­mi­si­jos? No­rė­čiau dar pa­klaus­ti, ar per pir­mą­jį bal­sa­vi­mo tu­rą pa­vy­ko iš­rink­ti pre­ten­den­tą?” – pasiteiravo Seimo narys V.Mikalauskas.

“Ži­no­te, aš ne­su tei­sė­ja, be abe­jo, kad in­for­ma­ci­ja bu­vo nu­te­kin­ta tik pa­si­bai­gus ko­mi­si­jos po­sė­džiui, t. y. tų Sei­mo na­rių ar ki­tų ko­mi­si­jos na­rių (be­je, ko­mi­si­jo­je yra ir ne Sei­mo na­rių). Tie, ku­rie tą in­for­ma­ci­ją nu­te­ki­no, iš kar­to pa­žei­dė ko­mi­si­jos nuo­sta­tus, bet tai yra jų są­ži­nės rei­ka­las. Aš tik­rai ne­ga­liu jų teis­ti.

Na, o at­sa­kant į klau­si­mą, ar per pir­mą­jį tu­rą, jei­gu ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti, tai tik­rai ne. Bal­sų dau­gu­mos per pir­mą bal­sa­vi­mą ne­bu­vo, to­dėl bu­vo ant­ra­sis tu­ras ir bu­vo pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl dvie­jų kan­di­da­tų”, – atsakė I.Degutienė.

Apie meilę ir nemeilę

“No­rė­čiau pa­klaus­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ger­bia­mo­sios I. De­gu­tie­nės. Vis dėl­to Sei­mo na­riai, jū­sų ko­mi­si­jos na­riai, skun­dė­si, kad ko­mi­si­jos po­sė­dis bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas ki­tų Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­tų po­sė­džių me­tu, ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti, ir ke­lia nuo­sta­bą, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, jū­sų at­sa­ky­mai į tai, kad mes ne­ga­li­me ži­no­ti no­mi­nan­tų, kad ne­ga­li­me ži­no­ti re­zul­ta­tų. Ta­da gal rei­kia keis­ti nuo­sta­tus, nes tai la­bai pa­na­šu į ener­ge­ti­kos sek­to­rių – vis­kas po kon­fi­den­cia­lu­mo skrais­te.

Pir­mi­nin­ke, jūs mi­nė­jo­te, kad vie­ni žmo­nės la­bai my­li pro­fe­so­rių V. Land­sber­gį, ki­ti jo ne­my­li. Tas sa­vy­bes, dėl ku­rių jis my­li­mas, jūs la­bai aiš­kiai, nuo­sek­liai at­sklei­dė­te, bet gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti mums vi­siems, ko­dėl jo ne­my­li, dėl ko­kių sa­vy­bių jo ne­my­li?” – norėjo sužinoti Seimo narys A.Skardžius.

“Ačiū už klau­si­mą. Pra­dė­siu nuo jū­sų klau­si­mo pa­bai­gos. Ma­tyt, jūs ir esa­te iš tų, ku­rie ne­my­li, tai jūs tur­būt ir ga­li­te at­sa­ky­ti. Ka­dan­gi aš my­liu, tai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­dėl jūs ne­my­li­te. Tik iš at­gar­sių ži­nau tiek Sei­me, tiek vi­suo­me­nė­je.

O jū­sų klau­si­mo pir­mo­ji da­lis. Ži­no­te, man la­bai įdo­mu, nes, kaip sa­kiau, ne pir­mą kar­tą pri­sta­tau Lais­vės pre­mi­jos no­mi­nan­tą ir tei­kiu Sei­mo nu­ta­ri­mą. Nė kar­to, kai bu­vo ki­ti no­mi­nan­tai, ne­bu­vo to­kių klau­si­mų, ko­kius gau­nu šian­dien. Vi­siems ti­ko Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tai, nie­kas ne­klau­sė, ko­kie bu­vo kan­di­da­tai, kiek kas ga­vo bal­sų, ta­čiau šian­dien su­si­do­mė­ji­mas yra vi­siš­kai ki­toks vien dėl to, kad pre­ten­den­tas yra, na, ne vi­siems, ma­tyt, pri­im­ti­nas V. Land­sber­gis.

Dar kar­tą sa­kau, toks ko­mi­si­jos ver­dik­tas. O jū­sų ver­dik­tas, ar jūs pa­tvir­tin­si­te šį Sei­mo nu­ta­ri­mą. Ne­pa­tvir­tin­si­te, ta­da ko­mi­si­ja tu­rės rink­tis dar kar­tą, nes ne­ži­nau, kaip mes at­ro­dy­si­me tai pa­čiai vi­suo­me­nei, ka­da ar­tė­ja 25-me­tis Sau­sio 13-osios, ka­da 2011 m. bu­vo tik­rai įsteig­ta Lais­vės pre­mi­ja ir žmo­nės la­bai tei­gia­mai į tai re­a­ga­vo, ir šie­met mes ne­pa­skir­si­me tos Lais­vės pre­mi­jos nie­kam, čia jau jū­sų ap­si­spren­di­mas”, – kalbėjo I.Degutienė.

“Gr­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ne apie mei­lę. Aš no­riu kal­bė­ti ra­cio­na­liai ir pa­siū­ly­ti jums gal­vo­ti ra­cio­na­liai.

V. Land­sber­gis Lais­vės pre­mi­jai yra pa­siū­ly­tas kaip pir­ma­sis Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vas, žmo­gus, ku­ris kar­tu su ki­tais Ry­tų Eu­ro­pos ly­de­riais yra pri­pa­žin­tas kaip vie­nas iš la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių šio re­gio­no lais­vės by­lo­je.

Kaip mi­nė­jo ko­le­gos, žmo­gus, ku­ris tuo me­tu kaip ly­gus su ly­giu ben­dra­vo su pa­sau­lio ly­de­riais iš­ve­dant Lie­tu­vą į tarp­tau­ti­nę are­ną.

Tuo, kad mes kal­ba­me da­bar po­li­ti­kuo­da­mi, nu­si­lei­s­da­mi iki pa­ties že­miau­sio po­li­ti­nio lyg­mens, ne V. Land­sber­gį že­mi­na­me, mes že­mi­na­me sa­ve ir mes že­mi­na­me mū­sų vals­ty­bės… Aš ma­nau, kad gal­būt bal­suo­da­mi ga­li­me iš­tai­sy­ti tas kal­bas ir vis dėl­to iš­reikš­ti pa­gar­bą ši­tam žmo­gui ir mū­sų vals­ty­bės lais­vei.

Aš jums no­riu pri­min­ti, koks bu­vo po­žiū­ris į Če­ki­jos Pre­zi­den­tą V. Ha­ve­lą prieš jo mir­tį. Ma­tyt, toks vi­sų di­de­lių žmo­nių, as­me­ny­bių, di­de­lių ly­de­rių li­ki­mas, kad jie bū­na že­mi­na­mi ir nie­ki­na­mi, ta­čiau jų reikš­mė vals­ty­bių is­to­ri­jo­je iš­liks vi­sa­da.

Ma­nau, kad bal­suo­da­mi tu­ri­me gal­vo­ti bū­tent apie tai, o ne apie tai – pa­tin­ka man cha­rak­te­ris ar ne­pa­tin­ka, my­liu ar ne­my­liu. Ko­le­gos, pra­šau pa­tvir­tin­ti Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos spren­di­mą ir ne­da­ry­ti ko­me­di­jos iš la­bai svar­baus klau­si­mo”, – išsakė nuomonę Seimo narė D.Kuodytė.

A.Skardžius: “Gal­būt rei­kė­jo krau­jo au­kos?”

“Iš­ties mes ne­ži­no­me, kas bu­vo no­mi­nuo­ti, kas už­ėmė an­trą gar­bin­gą vie­tą, kaip pa­si­skirs­tė bal­sai. Kiek te­ko gir­dė­ti iš nuo­gir­dų, tai bu­vo V. Adam­kus. Aš ma­nau, ga­li bū­ti no­mi­nuo­tas tas žmo­gus, ku­ris tau­tą vie­ni­ja, o ne tas žmo­gus, ku­ris tur­būt tau­tą skal­do.

Gal­būt lai­ku ir vie­to­je po­nas V. Land­sber­gis at­si­dū­rė tuo le­mia­mu lai­ku, bet aš no­rė­čiau kal­bė­ti tų žmo­nių var­du, ku­rie tuo me­tu bu­vo­me prie bokš­to.

Kai ant mū­sų va­žia­vo tan­kai, kaž­ko­dėl man, kaip pa­ty­ru­siam jau­nuo­liui, jau šiek tiek nu­si­ma­nan­čiam apie so­vie­ti­nę ar­mi­ją ir jos tech­ni­ką, bu­vo la­bai keis­ta ži­no­ti, kad mū­sų nie­kas tuo me­tu ne­per­spė­jo, kad to­kia ag­re­si­ja yra. Gė­rė­me ar­ba­tą, val­gė­me su­muš­ti­nius, da­li­no­mės pui­kia nuo­tai­ka – sto­vė­ki­te, jau­nuo­liai, čia su laz­do­mis, su kaž­ko­kiais sa­vo dar­bo ar­ma­tū­ros stry­pais, o kad ru­sų tan­kai at­va­žiuos traiš­ky­ti, pa­si­ro­do, mes vė­liau su­ži­no­jo­me, šių rū­mų žval­gy­ba, gy­nė­jai tai jau ži­no­jo. Man gai­la tų žmo­nių, ku­rie bu­vo pa­au­ko­ti.

Gal­būt rei­kė­jo krau­jo au­kos, bet ar to­kia kai­na lais­vė yra sal­di? Aš pa­si­da­li­nau sa­vo Sau­sio 13-osios įspū­džiais”, – nuomonę išsakė A.Skardžius.

Balsavimo rezultatai

Po Seimo narių pasisakymų, L.Graužinienė pakvietė Seimo narius balsuoti. Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 8, su­si­lai­kė 40. Dvie­jų bal­sų per­sva­ra pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Replikos po balsavimo:

G.Steponavičius: “La­bai ačiū. Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo tei­se. Iš­ties yra gai­la ma­ty­ti, kad to­kio­se si­tu­a­ci­jo­se mes, ne­ma­ža da­lis Sei­mo, be­veik pu­sę bal­sa­vu­sių­jų, ne­su­ge­ba­me per­lip­ti per sa­ve ir ne­su­ge­ba­me pa­žvelg­ti ne iš sa­vo as­me­niš­ku­mų po­zi­ci­jos, o iš is­to­ri­nės per­spek­ty­vos. Ma­no as­me­ni­nė pa­sta­ba ger­bia­ma­jam A. Skar­džiui. Aš ti­kiuo­si, kad jūs ne­si­jau­čia­te, kad jus kas nors va­ru va­rė prie te­le­vi­zi­jos bokš­to ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo?”

I.Degutienė: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų liūd­na man to­dėl, kad, pir­ma, dar ne­pa­si­bai­gus Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos dar­bui, bu­vo net te­le­vi­zi­ja pa­kvies­ta ir vie­nas ko­mi­si­jos na­rys, ku­ris yra G. Kir­ki­las, iš kar­to man pa­sa­kė: Ire­na, ta­vęs lau­kia te­le­vi­zi­ja. Vi­są in­for­ma­ci­ją iš ko­mi­si­jos iš­lei­do tas pats G. Kir­ki­las, to­dėl šian­dien so­cial­de­mok­ra­tai su pa­var­dė­mis ak­ty­viai ko­men­tuo­ja, ko­kie bu­vo pre­ten­den­tai. Ge­rai, tur­būt po­nas A. Skar­džius ži­no, kaip vy­ko ir ko­mi­si­jos po­sė­dis. Ki­tas da­ly­kas, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jau­nas ko­le­ga, prieš 25 me­tus vi­si bu­vo to­kie jau­ni, o bu­vo žmo­nės, ku­rie sto­vė­jo prie­ky­je, ku­rie bu­vo flag­ma­nai, ku­rie bu­vo vė­liav­ne­šiai. Ir V. Land­sber­gis bū­tent bu­vo tas Lie­tu­vos vė­liav­ne­šys sie­kiant lais­vės ir ne­pri­klau­so­my­bės. Da­bar dar su ne­ga­ty­viais epi­te­tais čia, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, tą žmo­gų derg­ti? Tu­rė­ki­me są­ži­nės ir tu­rė­ki­me gar­bės pa­tys sau.”

R.Juknevičienė: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš la­bai džiau­siuo­si, kad nu­lė­mė ne A. Skar­džiaus teks­tas, nes jei­gu jis bū­tų nu­ė­jęs į in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos pa­la­tą San­ta­riš­kė­se, kur šiuo me­tu gy­do­mas V. Land­sber­gis, aš ir sau ne­at­leis­čiau to­kio bai­saus sig­na­lo.”

R.Dagys: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tur­būt iš­reik­šiu vy­rų po­zi­ci­ją, dau­gu­mos vy­rų po­zi­ci­ją čia, mes ga­lė­tu­me pa­reikš­ti tik ap­gai­les­ta­vi­mą, kad to­kių vy­rų kaip A. Skar­džius yra.”

V.Matulevičius: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš esu bu­vęs žur­na­lis­tas. Kaž­ka­da la­bai ašt­riai kri­ti­kuo­da­vau pro­fe­so­rių V. Land­sber­gį, bu­vau net jo vie­šai smer­kia­mas per spau­dos kon­fe­ren­ci­jas, ta­čiau vis dėl­to esu įsi­ti­ki­nęs, kad mes pa­si­el­gė­me da­bar ne­vi­siš­kai tei­sin­gai. Mes ne­su­ge­bė­jo­me de­po­li­ti­zuo­ti ši­tos pro­ble­mos, ku­rią ką tik svars­tė­me, ne­su­ge­bė­jo­me nu­si­ša­lin­ti nuo as­me­niš­ku­mų ir ne­įsten­gė­me pa­žvelg­ti ob­jek­ty­viai į šio žmo­gaus vaid­me­nį. Vi­si ži­no­me, tai yra pir­ma­sis vals­ty­bės va­do­vas, ne­pri­klau­so­my­bė­je iš­si­lai­kė, pa­si­tei­si­no. Jei­gu vals­ty­bė bū­tų suž­lug­dy­ta pir­mo­mis die­no­mis, jūs pui­kiai ži­no­te, kas bū­tų at­si­ti­kę su pir­muo­ju vals­ty­bės va­do­vu. La­bai gai­la (man at­ro­do, klos­to­si to­kia tra­di­ci­ja), kad mes ap­do­va­no­ti ir pra­de­da­me žmo­nes tik tuo­met, kai jie iš­ke­liau­ja į ki­tą pa­sau­lį. Ir ne tik Lie­tu­vai, sa­vus nu­si­pel­niu­sius pi­lie­čius, bet ir už­sie­nio. Pa­vyz­džiui, su­si­grie­bia­me, kai mirš­ta koks nors B. Jel­ci­nas, ku­ris pa­sa­kė „Sto­siu Vil­niu­je prieš tan­kus“. Ta­da mes su­si­grie­bia­me, kad jam net ne­įtei­kė­me, esant gy­vam, vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo. Ačiū.”

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Didžiausiam karo kiršintojui premijėlė – tiū tiū…! Pasirodo Seime ne visi protą dar prarado.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. įdomu,kodėl skirdami tokius dalykėlius landzbergiui,neatsiklausėte,LIETUVOS ŠUNAUJOS IR RUNKELIŲ.DABAR JAUČIU PAMINKLUS PRADĖS STATYTI,KAIP LENINUI .PASKUI ATEIS LAIKAS JUOS VERSTI.MANO NUOMONĖ.

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • Kolorade, ateik i laidotuves! Blizgink batus ir dantis.
   Rytoj KK ir LL nedirbs. Gedulas.
   Visi tituskos i “garbes” sargyba! Cinkuoto karsto isnesimui vadovauja sizofrenikas Vladas Lukosevicius.

   Thumb up 0 Thumb down 7

  • Tie bilarusai, pabege is kolchozo ir tuoj pat cia pasivadine lenkais, kaip ir tie valkatos babajai, kur Paryziuje atsiede, tuoj sauna savo prancuzui maitintojui i nugara.

   Thumb up 0 Thumb down 6

  • Butent tokius kaip tu, o ne padorius zmones, Landsbergis kazkada pavadino “sunauja”!

   Thumb up 3 Thumb down 6

 3. Egzotinis Debilas slankioja kaip alkanas suo ,ieskodamas aukos,kad galetu paduoti i teisma ir uzsidirbti taip pinigu.Egzotiniu Debilu atsiduoda komentarai!Jis ir nematomas smisdi!fiu!

  Thumb up 1 Thumb down 4

  • K.Apanavičiūtė.
   “Teisingai apie „patvorinių“ fenomeną sakė vienas šalies psichiatras: ten yra būdingas „egzotinio debilo“ sindromas.”

   Thumb up 2 Thumb down 4

  • Pagrindinis KGB darbuotojas remiamas finansiškai. Šaunu. :-) Sovietmečiu profesoriaus laipsnius galėjo gauti arba komunistas, arba kagabistas. Kitų variantų nebuvo. :-) O pagal dinastijos klestėjimą matosi kad žmonės toliau sėkmingai dirba toms struktūrom. :-)

   Thumb up 12 Thumb down 3

   • “Sovietmečiu profesoriaus laipsnius galėjo gauti arba komunistas, arba kagabistas. Kitų variantų nebuvo.”
    ———————————-
    Nesamone.
    Profesoriaus laipsnis buvo suteikiamas mokslu daktarams, dirbantiems pedagogini darba. Nedestantis mokslu daktaras profesorium galejo tapti tada, jei jam vadovaujant buvo apginta ne maziau kaip 5-ios mokslu kandidatu disertacijos.
    Ir tokiu buvo nemazai.
    Tuo tarpu kad kandidatas i mokslu daktarus taptu profesorium, turejo buti isskirtines salygos. Zmogus turejo buti kazkuo isimtinai pasizymejes (pvz. skulptorius Bagdonas pridares leninu ir gaves uz juos TSRS valstybine premija). Tokiu irgi buvo. Cia tu teisus – visi jie buvo komunistai, nes cia jau isikisdavo LKP biuras.
    Visi – isskyrus VIENA. Landsbergis nesugebejo apsiginti daktarines disertacijos, nenuveike nieko super isskirtinio, taciau LKP CK Biuro nutarimu buvo padarytas profesorium. Buvo gaves LTSR valstybine premija, taciau tai ne tas pasiekimas, uz kuri nekomunistas padaromas profesorium. Tokio lubos – docentas.
    Uz kokius nuopelnus Landsbergiui suteiktas profesoriaus laipsnis ir dar su tokia gimines biografija – nezinomybe.Lygiai kaip ier galimybe keliauti po pasauli. Netgi su zmona vaziuoti i Australija, kur gyveno jo brolis, uzsiimantis tikrai ne tarybine veikla.
    Del vieno paslemeko, nereikia visu profesoriu, mokslininku statyti i viena greta.

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Jei negyvenai toje sistemoje tai nepasakok pasakų. :-) Pažįstama matematikė anuometinėje žemkėje negalėjo gauti net vyr. dėstytojos nes nebuvo partinė. Jei ne esi partijos ar kgb narys karjera pasibaigia ties meistru, technologu, dėstytoju, mokytoju ir t.t.. Apie išvažiavimą į užsienį iš viso absoliučiai jokios kalbos ne partiniui ar kgb darbuotojui. Taip baigti aukštąjį nebūtina būti komjaunuoliu. Bet toliau karjera iš viso nejuda. :-) Puikiai žinau kaip anuometiniam KPI dėstytojai kildavo karjeros laiptais ir gaudavo laipsnius. Tik partija arba kgb ir nieko daugiau. O muzikas profesorius iš viso utopija net lietuviui komunistui ar kgbistui. Tai išskirtinai atitinkamos tautos prioritetas. :-)

     Thumb up 7 Thumb down 1

 4. Прибалтийские гастарбайтеры – это, в сущности, такие же беженцы, как из Сирии, Ливии или Ирака. Разница между ними в том, что в Сирии, Ливии и Ираке все возможности для нормальной, достойной и благополучной жизни разрушили чужие правители, а в Литве с Латвией – свои.

  stockinfocus.ru

  Thumb up 11 Thumb down 2

 5. Laisvės premijos būsimojo nominanto Tatos dėka – Lietuva rugiuose prie bedugnės…
  Nei ką daugiau pridėti, nei atimti. Belieka tik pasveikinti.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 6. Mielieji,kas yra Laisve?ES be savo valiutos,banku ir kariuomenes!2.”Sajudis”zydu valdomos TSRS isardymas:igyvendino CZV,KGB .Tipelis mazutelis ,be savo tikros tautybes,tai “dedule”tai Jasa?Kam jis paskyre gyvenima?Zydu viespatavimui?!

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • Grybauskaite irgi ne lietuve.Jei tiketi saltiniais,Grybauskaites senelis is motinos puses-NKVD tardytojas maskvietis Gaponovas su “imantria” zalupa

   Thumb up 12 Thumb down 1

   • jei tiketi “saltiniais”, tai jais ir tiketi. kam faktai, duomenys, dokumentai…. yra “saltiniai”.
    na o jei jei vienas is 4 seneliu vokietis, kitas – prancuzas, trecias – rusas, ketvirtas – arabas, tai tikekime “saltiniais” ir zinokime, kad anukas isvis jokios tautybes neturi.
    lyg turetu nors maziausios reiksmes, kurios tautybes ar netautybes asmuo kenkia valstybei. normaliam zmogui visiskai nesvarbu, kokios tautybes asmuo griauna jo valstybe, supriesina zmones tarpusavyje, rengia raganu medziokles ir kuria vidinius priesus, stengiasi kaimynus padaryti mano valstybes priesais…
    visos tos bukos trydos su tautybemis, butent tokio landsberegio, grybauskaites veiklos rezultatas.
    nesvarbu kokiu budu, svarbu kad butu rietenos, susipriesinimas. tautiniu pagrindu tai daryti labai patogu ir tai daroma jau tukstancius metu.
    va tu pabandei kaip blogio saltini kystelti isrinktaja tauta. ar nuo to valstybei kazkiek pagerejo, kas nors pasikeite? aisku kad ne. atvirksciai – tu greiciau kazka darai lietuvos ir lietuviu priesu. bent jau stengiesi.
    va tai ir yra viena is tu pragaistingu seklu, kurias jau ketvirti amziaus seja naujasis “laureatas”. jo statytine ir tu – neatsiliekat.

    Thumb up 7 Thumb down 2

 7. Viskas čia būtų gerai, bet… Kai savo anūką į kokią gerą vietą prastumia koks Petras ar Antanas, na tada tai suprantama, bet kai vos ne tautos garbinamas politikas į savo partijos boso vietą GALIMAI-cha cha pasodina savo jauniklį anukėlį , tada jau visaaaaaaai prastai kvepia

  Thumb up 15 Thumb down 1

  • kas tas vos ne tautos garbinamas politikas? nemanau, kad lietuvoje yra bent vienas toks.
   yra politiku, kuriuos garbina savos partijos clienai, saujele klapciuku, ar kuriuos priversti oficialiai garbinti valstybes tarnautojai, verslininkai, nenorintys tureti nemalonumu.

   Thumb up 7 Thumb down 1

 8. Laisves simbolis Tauta,o Lanzbergis buvo uzsienio prakonsultuotas ir I izdaviku vadus integruotas,jau,is,pat pradziu pradejo klykti zeme uzsieciasms reike parduoti,kas dar neaisku,man atrodo,jau juos reike gaudyti,nes,tiek prisidirbe pradejo su aniuolais kliedeti !!!

  Thumb up 12 Thumb down 2

 9. Neputokis ant komentatoriu.Lietuvoje kas pasako tiesa yra vadinami psihiniais ligoniais arba suklastojami kaltinimai ir keliamos baudz.bylos.O Egzotinis Debilas tai kaip uzrobtos Lietuvos herbas,visur ir visiems save prikabina kaip sovietini medaliu su teisminiais ieskiniais:)

  Thumb up 2 Thumb down 2

  • pats sergi ir savo ligą platini, kur tu matai tą tipą ?Eik po velnių gydytis vieną kartą.

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • Nesamone.
    Venckiniu sektantu gydymas beprasmiskas. Jie negyditini. Todel teisingai daro, kad pinigu vejais nemeto – nesigydo.

    Thumb up 0 Thumb down 8

 10. seimo nario priesaika:

  “Aš, (vardas, pavardė),
  prisiekiu būti ištikimas (-a) europos sąjungai ir NATO;
  prisiekiu niekinti ir ignoruoti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus,
  parduoti jos žemę bet kam,kas daugiau sumokės;
  prisiekiu visomis išgalėmis likviduoti Lietuvos nepriklausomybę,
  sąžiningai vergauti Briuselio ir Vašingtono ponams, NATO karo nusikaltėliams, uoliai vykdyti Lietuvos žmonių genocidą pagal jų įsakymus.

  Tepadeda man VELNIAS!”

  (Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio)

  Thumb up 14 Thumb down 3

 11. Paklauskite Skardžiaus ką jam reiškia Basanavičius, Kudirka, Maironis. Jis pripažįsta tik Rusiją ir savo verslą. Žmonės visi klysta – svarbu, kad tikslas buvo ne asmeniškas. Gėda klausyti Sysų, Skardžių, kurie tupi prie Landsbergio sukurtos valstybės lovio ir dar pila purvus. Gėda. Ką jie gero nuveikė valstybės labui apart visada būdami Rusijos pusėje.

  Thumb up 2 Thumb down 20

 12. patiko Vytauto Matulevičiaus pasisakymas: greičiau apdovanokime, kol dar nenuėjo pas Jelciną

  Thumb up 16 Thumb down 1

 13. Egzotinis Debilas issiduoda sirsdams ant komentatoriu kurie ji pavadina tikruoju vardu.Mama sunu nepavadins pagal veido bruozus,nes motinai visoks sunus yra vaikas.Na o zmones ji vadina teisingai taip kaip jis atrodo!

  Thumb up 0 Thumb down 5

  • K.Apanavičiūtė.
   “Teisingai apie „patvorinių“ fenomeną sakė vienas šalies psichiatras: ten yra būdingas „egzotinio debilo“ sindromas.”

   Thumb up 0 Thumb down 10

 14. Pirma visiskai uzmirsta, kad Krymas yra putino suskiu aneksuota Ukrainos teritorija. Taigi desninga, kad vykdomas sabotazas, arba partizaninis karas, rinkites kas jums patinka. O JAV teritorijos jokie Putino suskiai aneksuoti nesugebes. Antra, du metai Krymas suskiu aneksuotas, bet iki siol vandeni, elektra tiekia Ukraina. Ir dar bjaurybes Ukrainai pretenzijas kelia, o ka patys dare per tuos du metus? Kodel neatsiskyre nuo Ukrainos?

  Thumb up 0 Thumb down 11

  • sakai, jeigu Tata atkovos Ukrainai Krymą, tai dar gaus ir Ukrainos Laisvės premiją?

   Thumb up 15 Thumb down 1

  • algirdas ononaitis , pasantykiaves su lukosevicium, pasieke nauja lygi.
   jau ne tik paraso “komentara” (skažy Serioga) ir pats sau atsako (skaitytojas), bet dar “pakomentuoja” “komentaro komentara” (Algirdas) !!!!
   ir kaip isradingai! tiesiog niekas nepajegia atspeti, kad tai jis vienas dirba uz tris.
   reikia tiketis, kad nuo siol aigirdo ononaicio “komentarai” sudarys ne trecdali, bet bent jau puse komentaru prie kiekvieno straipsnio.
   oi koks tu gudrus, lukoseviciaus numyletasis algirdai skatytojau serioga, skants..

   Thumb up 3 Thumb down 3

 15. Kaip zinia gerb. faktinio valstybes vadovo statine pareiske, jog nedalyvaus jokioje koalicijoje kovojant su IV teroristais, jei toje koalicijoje bus ir Rusija.
  Pasirodo, taip yra del dvieju priezaciu.
  Lietuvos kariuomene jau buvo susiruosusi vykti Sirija ir nugaleti teroristus, taciau uzstrigo liftas.
  Paskui atsitiko dar viena katastrofa – vieninteli automata pagrobe narkomanas.
  Todel pagarba statytinei, kad taip diplomatiskai issisuko is padeties – viskuo apkaltino rusus.

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • perskaiciau dali kom.Supratau.kd kazkam nori kazkiek duoti.Tariasi.Bet darau išvadą.kd jei valstybės eturėtų nukl.bombų būtų karas .Db.visi ieško pričinų.Ir taip prie bet kokio str.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 16. Nuotraukoje (kaireje) uz ger.Vytauto Profesoriaus Landsbergio, mes matome stasi visame jo grazume.
  Tiek kiek jis turi galvos. Atitinkamai – ir smegenu.
  Tik burna Tatos isminciai skleisti ir berete, netilpusi i kadra.
  P.S. Ziuriu i sia nuotrauka ir sirdis krutineje netelpa – meile per krastus liejasi. Kokios puikios jo akytes – kaip mielo rubuilio parsiuko.
  Buciuoju ir buciuoju ger. Vytauta Profesoriu Landsbergi.
  P.S.S. Gal kas zinot gera meistra? Prabuciavau monitoriuje skyle….

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • Suski!
   Is desines mano draugas Vladas Kukis, O kaireje Vienas labiausiai Lietuvai nusipelnes Albinas Januska, koloradu Zydriuoju Albinu pramintas, nors patys cia savo Subinku prisiunte…

   Thumb up 0 Thumb down 5

   • O dziaugsme ! Tu pasirodei.
    Ta kuris kuriam? Tu Lukoseviciui, ar jis tau?
    Juk tikra meile buna tik tarp vyru. Ypac – prasigerusiu.

    Thumb up 3 Thumb down 0

 17. Tas gėris imas?Taip visi myli tėveli…
  žinoma jis nėra gerietis….
  betkam jam gėlės?
  gali ir be jų apseiti….
  manau jam geriau pailsėti kur pievutėje pagulėt.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 18. As manau,kad Landsbergis ir Grybauskaite is tikruju yra kazkokios apipjaustytu Rusijos kegebistu mafijos agentai,statytiniai ir “stogai”.Kitokio paaiskinimo siu dvieju veikeju vydomam Lietuvos griovimui ir niekinimui as neturiu

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • kiek zinoma, apipjaustytieji is kitos parapijos – gerokai toliau i pietus ir ju tautybes geriau nemineti.

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • Lais­vės pre­mi­ja skiriama uz as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­tiją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­si­spren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą.
   ——————————————–
   Sadunaite neatitinka nei vieno is cia suminetu kriteriju. Ji niekad nesieke jokiu politiniu tikslu ir laisviu nei Lietuvoje, nei tuo labiau Europoje. Jokiu demokratiju, suverenitetu ir tautu apsisprendimu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu….
   Ji uzsieme tik viena veikla – religines literaturos dauginimu ir platinimu. Tai buvo tik tikejimo laisves gynimas. Tarp kitko, tiek jai ir “priklause”, kadangi ji nuo 17-os metu buvo vienuole.
   Beje, Sigitas Tamkevicius sia premija apdovanotas be rysio. Nes lygiai kaip Sadunaite gyne tik tikinciuju teises. Tiesa, jis tai dare truputi kitaip nei Sadunaite. Redagavo religine literatura ir su kitais kunigais ikure kataliku tikinciuju gynimo komiteta.
   Toks premijos dalinimas be rysio su jos skyrimo nuostatais – premijos diskreditavimas. Aisku, kad jos paskyrima lemia ne nuostatai, o grynai konjunkturines , partines, politines priezastys.
   Sios premijos skyrimas Landsbergiui – tai absoliutus nonsensas, nes visus formalius jo nuopelnus nusveria neapykanta tautai, Lietuvos zmonems (net jei jis be galo myli kitus Vidurio ir Rytu Europos zmones), supriesinimas, skaldymas, nuolatinis aktyvus darbas Lietuvos nedraugu naudai.
   P.S. Gal but Sadunaite, Tamkevicius tikrai verti kitokiu apdovanojimu, ivertinimu (tarp kitko jie ir taip apdovanoti daugybe ordinu, medaliu, garbes vardu).
   Kvaila butu Tamkeviciui iteikti koki nors kariska ordina, o Sadunaitei suteikti fizikos profesoriaus garbes varda. (Aisku, Lietuvoje ir taip buna).
   P.S.S. Lygiai taip diskredituotas “Lietuvos metu tolerancijos zmogaus” vardas. Pries kelis metus sis vardas tik per plauka buvo nesuteiktas R.Valatkai (uzeme antra vieta). Pats Valatka buvo nustebintas ir pareiske, kad jis nera labai jau tolerantiskas ir nevertas tokio vardo.
   Pernai sis vardas buvo suteiktas Mamontovui. Po triju dienu, kai Mamontovas pareiske, kad “Rusijos kultura yra prostitute” !!!! Lietuviska tolerancija, ane.
   Tarp siu metu nominantu buvo UR ministras Linkevicius !!!!!
   Absurdas, bet faktai. Kokia Lietuva, tokia ir tolerancija….. Tokia ir premijos verte.

   Thumb up 3 Thumb down 3

 19. Nera Algirdo Ononaicio komentaru. Nesusirasineja pats su savim.
  Ar tas pedikas pradejo daugiadienes bambalines ar vel i durdoma ji uzdare?

  Thumb up 8 Thumb down 0

   • Mielas daugiavardi, kodel tai ilgai neatsiliepei?
    Ar Lukoseviciaus nurodytos priezastys, ar su Lukosevicium Kleboniskyje santykiavai?

    Thumb up 0 Thumb down 2

 20. Stasy,aš jau kartą rašiau ,bet,matyt,švelniai.Laikas kiek tvirčiau drėbtelt :nemėgstu vyriškio,kuris viešai demonstruoja savo kvailumą.Aišku,tai mano asmeninis požiūris.Manau,kad visada atsiras ir tokios,kuriems panašūs proto bokštai išrado tikri gaidžiai vištelių būryje,bet tai jau jų reikalas.Nieko nėra juokingesnis,kai vyras ,manipuliuodamas žodžių gausybe,stengiasi atrodyti ereliu,nors aišku,kad plunksnos pradėjusios,o viršugalvyje testyro keletas kuošplaukių.Galia man tavęs,broli,lietuvi. Kaip gaila ir to,kuris supjaustytus elektros stulpus Ukrainoje vadina kova už ukrainiečių ir net mūsų laisve.

  Thumb up 10 Thumb down 0

  • Nemanau, kad stasys lietuvis.99 % ne lietuvis.Atkreipkit dėmesį į frazių, sakinių dėlionę.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 21. Siandien is pat ryto geros zinios – ukrainieciai susprogdino visas elektros tiekimo linijas i okupuota Kryma… Va taip turi buti vykdoma kova su teroristine valstybe, kaip Rusioja ivardija musu prezidente ir profesorius Landsbergis… aisku, obejektyviai ziurint, ukrainieciai galima irgi pabarti. yra tarpvalstybines sutartys, elektros kaina ukrainieciai padidino 15% ir dabar neteks kazkokiu pajamu. .. be to rusai gali nutrauktui anglies tiekima Ukrainai ir tai reikstu dalies elektriniu susztijima.. be to tuo paciu elektros nebeturi ir dalis pietu ukrainos rajonu, dydzio kaip Lietuva…taciau pagarba vis tik didziule pagarba ukrainieciams, taip drastiskai kovojantiems uz savo iur musu laisve, uz visa Europa su rusiskais teroriustais. trumpai sakant – Slava Urkaine .

  Thumb up 0 Thumb down 14

  • sie srogdinimai placiai atvere duris ukrainai i demokratine europa.
   laukiama laisves premijos laureato ger.vytauto profesoriaus landsbergio bei grybauskaites sveikinimu ukrainos prezidentui uz milziniska indeli kovoje su rusiskuoju terorizmu.
   p.s. maniau, kad tu suklydai rasydamas paskutini savo komentaro zodi.
   bet perskaiciau dar karta ir atsivere akys – tu visiskai teisus. butent – urkaina. urku valdoma valstybe.

   Thumb up 13 Thumb down 1

   • prasau nesikolioti.
    jokio vargo del proto neturiu. kaip ir paties proto.
    jei tureciau proto, tokio darbo nedirbciau. esu durnas, bet istikimas ir su dailia vardine berete. pats tata tvartuke iteike.
    va!

    Thumb up 9 Thumb down 0

   • prasau neizeidineti.
    as negalvoju – neturiu kuo. smegenis man amputavo pries 25-ius metus. siumetinis laisves premijos laureatas.
    salo urkynui.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  • Dieve, dieve, lipk nuo kryžiaus ir daryk žemėj tvarką,kai tokie idiotai stasiai džiaugiasi, kad ukrainiečiai susprogdino visas elektros tiekimo linijas į Krymą.
   Pilnas nuopolis, visiška asmens degradacija.

   Thumb up 9 Thumb down 0

 22. vaikystėje,kad jam į snukutį pūsdavo “belamoro” dūmą?

  Thumb up 10 Thumb down 1

  • Aš tai labiau norėčiau sužinoti kam pažadėjo Lietuvos žemes , jei taip spjaudė iš balkonėlio ant tautos ir “plėšėsi marškinius” dėl žemės referendumo ??? Kas ateityje bus Lietuvos žemių savininkai ?Kam pažadėtas tas mūsų mylimas žemės lopinėlis prie Baltijos jūros…

   Thumb up 13 Thumb down 0

   • ne tavo reikalas.
    daug zinosi, greit pasensi.
    na ir siaip, koks tau skirtumas. lietuviu ir maryciu jau greit nebus. na o teritorija beglobe neliks. bus koks ostlandas ar 51-ma valstija, kurioje gyvens dailus tamsiaodziai juodaakiai garbaniai anglakalbiai.
    gal bent tada baigsis raganu medziokle ir vidinio prieso kurimas sioje europos provincijoje.

    Thumb up 8 Thumb down 1

 23. Nereikia pikti ant skardžiaus ,jis tik produktas to ką Lietuva subrandino per ta ketvirti amžiaus ..ir beje Jis ne vienas toks ..Gerai įsižiūrėkite į Sisa .. ..tai juk busima Skardžiaus analogija po jo sekančiu 25 metu .. tik įvilktą į bedvase populizmo skūra . Politikas kuris nesugeba peržengti savo asmeniškumų ..neturėtų būti politikų ,..taip kaip tokiam nesuvokiama tikroji tos pareigos reikšmė ..Visada balansuoti tarp savo asm.nuomonės ir pareigos visuomenei ..tai yra valstybei ..o šis apdovanojimas būtent skirtas už nuopelnus valstybei, tautai .. o ir L. Balsys tuo komentaru parodė savo nesupratimą esamoje situacijoje atitinkamai nusirito dar vienu laipteliu žemyn ..! moralė ne prostitutė kad galima butu ja pridengti asm. nuomonės grifa…tai greičiau rodiklis rodantis kada kas nesugeba patylėti sutramdęs savąjį AŠ , o tai didelis trukumas politikui ..tik žmogui tai butu atleistina .Todėl toks ir Seimas pilnas paprastu žmonių ..darančiu paprastas žmogiškas klaidas ..taip ir gyvename mes.
  p.s. dėkui p. Goriene ….daugiau tokiu straipsniu su tokiais pa atviravimais kas yra kas . Tai leis parodyti ko iš tikro verti tie politikai .

  Thumb up 0 Thumb down 10

  • Aciu uz tavo objektyvia, nepartine, neutralia, netendencinga, garbinga, nepadlaizuniska, nesmeizikiska, dora, tauria, kilnia patriotiska nuomone apie Didiji Lietuvos laisves saukli, Nepriklausomybes Lietuvai dovanotoja, viena zymiausiu pasaulio politiku, garbingiausia Europos veikeja….. Ger. VYTAUTA PROFESORIU LANDSBEGI ir JI puolancius slykscius putinoidus, koloradus, okupantus, rusus, teroristus, burokevicines troikos atstovus (LSDP-TTP-DP), kremline sunauja, kirmelyna, kagebyna, prasigerusius balsuojancius uz bambali…. Lietuvos priesus.
   Labai gaila, kad tokiu tiksliu ir nesalisku komentaru kaip tavo, beveik nepasitaiko…. Reiskia, tauta taip ir nedaaugo iki sio supertauraus Ger.VYTAUTO PROFESORIAUS LANDSBERGIO ir tavo lygio.
   Manau, kad patvirtintum savo objektyvuma, turetum prideti JO apdovanojimu sarasa.

   Thumb up 11 Thumb down 1

  • Na o siaip, galejai ir nesivarginti. Nieko kito is taves niekas ir nelauke, tik iprasto landsberginio sudo drabstymo ant visu neitikusiu, juodinimo, dergimo ir viso to, ka jums ikale jusu sudievintas vadeiva.
   Tiesa, vargintis tu vis tik turi. Privalai atsizymeti, kad gautum pinigeliu partini-etatini triusa.

   Thumb up 8 Thumb down 0

  • o šis apdovanojimas būtent skirtas už nuopelnus valstybei, tautai
   ——————————————-
   niekas kitas taip ir tokiam ilgam laikui nesuskalde tautos. tas jo siaubingas palikimas tesis dar daugeli metu.
   niekas kitas neskyre tautai tokiu slyksciu, smeizikisku epitetu, niekas taip bjauriai ir tiek kartu nederge tautos.
   suprantama kodel jis taip daro – kerstas tautai, kad jo neivertino taip, kaip jis save vertina. bet viskam turetu buti ribos. tuo tarpu jo neapykanta – beribe

   Thumb up 12 Thumb down 0

  • tėšk ant stalo apdovanojimų sąrašą ir nuopelnus Valstybei ir Tautai :)

   P.S.
   Juk ne aklas esi, paskaityk komentarus delfyne, lietrytyje, čia, kitose svetainėse ir pamatysi Tautos -šunaujos, kirmėlyno, prasigėrėlių atsiliepimus. Na, nebent esi aklas…ir kurčias.

   Thumb up 12 Thumb down 0

   • aisku kad stasys neaklas. ir ne visai durnas.
    cia nieko asmenisko. tiesiog darbas lieka darbu.
    stasys privalo parasyti tam tikra skaiciu atitinkamu komentaru, kad atidirbtu etata.
    prasau supratimo.
    geros dienos.

    Thumb up 11 Thumb down 1

    • Negaliu suprasti kiek reikia žemai kristi, jei dirbti tokį darbą , na, to tai nesuprantu ir matyt jau nesuprasiu.

     Thumb up 10 Thumb down 0

     • neturi ant galvos beretės, tai ir nesupranti, Va, kai užsidėsi, gal pradėsi suprast, sako, smegenys prispaustos po berete kitaip ima mislyt

      Thumb up 8 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...