Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugpjūtis 4 Trečiadienis
 

Laisvės premija V.Landsbergiui. Svarstymas Seime

2015-11-21 15:36 | Politika | Komentarų (131)

Seimas suskilo į dvi dalis: kodėl Laisvės premija skiriama V.Landsbergiui, o ne V.Adamkui? KK nuotr.

Ketvirtadienį vos dviejų balsų persvara Seimas po pateikimo pritarė, kad Sausio 13-ąją Laisvės premija būtų skirta Vytautui Landsbergiui. Tačiau galutinis taškas šiuo klausimu bus padėtas antradienį, kada Seimas turės svarstyti ir priimti šį nutarimą.  Pateikiame, kaip vyko šis Seimą suskaldęs nutarimo svarstymas.

I.Degutienė: “V. Land­sber­gis yra Lie­tu­vos lais­vės sim­bo­lis”

“Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš, kaip Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, pri­va­lau teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo V. Land­sber­giui“, – pradėjo klausimo pristatymą Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Irena Degutienė.

“Tie­siog no­rė­čiau pri­min­ti, kad va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mu, ku­ris bu­vo pri­im­tas dar 2011 m., 2011 m. rug­sė­jo 15 d. bu­vo įsteig­ta Lais­vės pre­mi­ja. Ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­tiją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­si­spren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą.

Pa­pras­tai Sei­mo nu­ta­ri­mu pre­mi­ja pa­ski­ria­ma iki gruo­džio 23 d., o įtei­kia­ma Lais­vės gy­nė­jų die­ną, tai yra Sau­sio 13-ąją. No­riu pri­min­ti, kad šie­met Sau­sio 13-ąją mi­nė­si­me dvi­de­šimt penk­tą­jį kar­tą, tai yra jau pra­ėjo 25 me­tai.

2015 m. lap­kri­čio 12 d. įvy­ko Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ir at­si­žvel­giant į mū­sų nuo­sta­tus bu­vo pa­teik­ti sep­ty­ni kan­di­da­tai. Bu­vo pa­teik­ti kan­di­da­tai, ku­rių aš ne­ga­liu at­skleis­ti, nes tai yra kon­fi­den­cia­lu. Juos pa­tei­kė tiek vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, tiek vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė. Dar bu­vo tei­ki­mas ben­druo­me­nių ir fi­zi­nių as­me­nų.

Bal­suo­jant iš sep­ty­nių kan­di­da­tų (vi­si sep­ty­ni ati­ti­ko ankš­čiau pa­teik­tus kri­te­ri­jus) bal­sų dau­gu­ma pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis bu­vo pa­siū­ly­tas pre­ten­den­tu į Lais­vės pre­mi­ją.

No­rė­čiau pri­min­ti, kad tai yra penk­to­ji Lais­vės pre­mi­ja. Pir­mo­ji 2011 m. bu­vo pa­skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­tiją – S. Ko­va­lio­vui, ant­ro­ji – A. Ter­le­c­kui, tre­čio­ji – S. Tam­ke­vi­čiui, ket­vir­to­ji – Len­ki­jos vi­suo­me­nės vei­kė­jui, di­si­den­tui, vie­nam iš „So­li­da­ru­mo“ ly­de­rių, žur­na­lis­tui A. Mich­ni­kui. Šį kar­tą tai yra penk­to­ji Lais­vės pre­mi­ja.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pro­fe­so­rių V. Land­sber­gį vi­si pui­kiai pa­žįs­ta­me. Ži­no­me jo nuo­pel­nus, bet tur­būt ne­bus per daug, jei dar kar­tą pri­min­siu ke­le­tą ryš­kes­nių jo po­li­ti­nės veik­los mo­men­tų. Taip, kaip kal­bė­jo ir mū­sų ko­mi­si­jos na­riai, tur­būt šian­dien kiek­vie­nam tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mas, lais­vės sie­kis yra vi­sa­da su­ta­pa­ti­na­mas su V. Land­sber­gio var­du. Vi­sa tai pra­si­dė­jo nuo Są­jū­džio pra­džios ir tur­būt nie­kam ne­rei­kia sa­ky­ti, kad Są­jū­džio reikš­mė at­ku­riant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę yra vie­na iš svar­biau­sių Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo is­to­ri­jo­je.

V. Land­sber­gis 1989 m. bu­vo iš­rink­tas į Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nę gru­pę, po to tais pa­čiais me­tais Są­jū­džio stei­gia­ma­ja­me su­va­žia­vi­me bu­vo iš­rink­tas į Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio Sei­mo Ta­ry­bą, o nuo 1988 m. lap­kri­čio iki 1990 m. bu­vo Są­jū­džio Sei­mo Ta­ry­bos pir­mi­nin­ku, vė­liau – Są­jū­džio gar­bės pir­mi­nin­ku. Taip pra­si­dė­jo lais­vės sie­kio ko­va, ku­ri tę­sė­si, ir V. Land­sber­gis vi­sa­da bu­vo prie­ky­je.

1990 m. ko­vo 11 d. V. Land­sber­gis iš­ren­ka­mas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­ku. 1990–1991 m. Lie­tu­vai bu­vo vie­ni sun­kiau­sių iš­ban­dy­mo me­tų, rei­kė­jo at­lai­ky­ti ir SSRS pa­skelb­tą blo­ka­dą, ir SSRS ag­re­si­ją, pri­si­me­nant kri­tu­sius Sau­sio 13-ąją, ir siek­ti at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo. Jau 1991–1992 m. už­sie­nio vals­ty­bių pa­skir­ti am­ba­sa­do­riai ski­ria­muo­sius raš­tus įtei­kė tuo­me­ti­niam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­kui V. Land­sber­giui, kaip to me­to aukš­čiau­siam Lie­tu­vos va­do­vui.

To­liau rei­kė­tų pri­min­ti la­bai reikš­min­gą įvy­kį – 1990–1991 m. vals­ty­bi­nės de­ry­bų su SSRS de­le­ga­ci­jos pir­mi­nin­kas pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su Ru­si­ja, kad bū­tų iš­ves­ta Ru­si­jos ka­riuo­me­nė. 1990–1991 m. reikš­min­gi ir tuo, kad V. Land­sber­gis pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos mat­me­nų ren­gi­mo ko­mi­si­jai. 1992 m. ru­de­nį bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas ir, pri­ėmus re­fe­ren­du­mu Kon­sti­tu­ci­ją, ji bu­vo įtei­sin­ta. To­liau, be abe­jo, kaip mi­nė­jau, 1990 m. ko­vo 11-oji.

Tai­gi nie­kam ne pa­slap­tis, kad vie­ni Lie­tu­vo­je kaip žmo­gų, pa­brė­žiu, V. Land­sber­gį la­bai my­li, ki­ti jo ne­mėgs­ta, ta­čiau ne­pa­neig­si, kad V. Land­sber­gis yra Lie­tu­vos lais­vės sim­bo­lis.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tie­siog jus kvie­čiu pri­tar­ti Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos spren­di­mui ir pri­im­ti šį Sei­mo nu­ta­ri­mą skir­ti Lais­vės pre­mi­ją V. Land­sber­giui šių me­tų sau­sio 13-ąją, pra­ėjus 25 me­tams po mū­sų Lie­tu­vos žmo­nių ne­tek­ties. Tai yra lais­vės ko­vos iš­raiš­ka ir lais­vės pre­mi­ja šiam žmo­gui, man at­ro­do, yra tik­rai ir reikš­min­ga, ir lai­ku. Ačiū. Ti­kiuo­si jū­sų su­pra­tin­gu­mo”, – pristatydama nutarimo projektą kalbėjo Irena Degutienė.

Kas kiti kandidatai – paslaptis

“Ger­bia­mo­ji ko­le­ge Ire­na, su vi­sa pa­gar­ba tik­rai ne su vis­kuo ga­lė­čiau su­tik­ti, ką jūs pa­sa­kė­te, ir nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad kan­di­da­tus į Lais­vės pre­mi­ją, ku­rie no­mi­nuo­ja­mi, mes pa­da­ro­me pa­slap­ti­mi.

Tur­būt vie­ša pa­slap­tis, kad šie­met į šią no­mi­na­ci­ją pre­ten­da­vo ir Pre­zi­den­tas V. Adam­kus, to­dėl man šiek tiek keis­ta, kad mes ne­kal­ba­me apie vi­sus pre­ten­den­tus, jų jūs ne­pa­mi­nė­jo­te, o pa­sa­ko­te tik apie vie­ną, ku­rį siū­lo ko­mi­si­ja. Ma­no klau­si­mas bū­tų, kaip pa­si­skirs­tė ko­mi­si­jos bal­sai bal­suo­jant už pre­ten­den­tus? Aš su­pran­tu, kad… Gal jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti, gal net ke­li bal­sa­vi­mai bu­vo. Kas nu­run­gė, kad šiais me­tais pre­mi­ją siū­lo­ma teik­ti V. Land­sber­giui?” – paklausė I.Degutienės Seimo narys A.Sysas.

“Ger­bia­ma­sis Al­gir­dai, aš pir­miau­sia jums re­ko­men­duo­čiau pa­žiū­rė­ti Sei­mo tin­kla­la­py­je šios Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tas, kai jūs ma­ne kal­ti­na­te, kad aš ne­kal­bu apie tai, ko­kie kan­di­da­tai.

Be­je, aš ne pir­mą kar­tą sto­viu šio­je tri­bū­no­je kaip Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė ir tei­kiu, ką ko­mi­si­ja nu­spren­džia. Ly­giai taip pat bu­vo per­nai, kai Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos bu­vo siū­lo­mas po­nas A. Mich­ni­kas, ar kai bu­vo A. Ter­lec­kas. Ten aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad mes ne­tu­ri­me tei­sės at­skleis­ti tų kan­di­da­tų, ku­rie yra pa­siū­ly­ti, tuo la­biau kad bal­sa­vi­mas yra slap­tas, ir aš ne­ga­liu jums pa­sa­ky­ti, kas kaip bal­sa­vo, ku­rie ko­mi­si­jos na­riai ir už ko­kį kan­di­da­tą, kas kiek ga­vo bal­sų. Tai yra pa­ra­šy­ta nuo­sta­tuo­se, ir jei­gu aš da­bar vis­ką iš­klo­čiau, kaip yra pa­ra­šy­ta Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos pro­to­ko­le, tai tur­būt ki­ti kreip­tų­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad aš pa­žei­džiau kaip Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė įga­lio­ji­mus, juos vir­šy­da­ma, nes aš pa­žei­džiu nuo­sta­tus. Aš jums dau­giau nie­ko ne­ga­liu at­sa­ky­ti”, – atsakė I.Degutienė.

Ar laisvės simbolis – supratimo reikalas

“Ger­bia­mo­ji ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, aš ti­kiuo­si, tai, ką jūs sa­kė­te, kas yra lais­vės sim­bo­lis, yra jū­sų as­me­ni­nė nuo­mo­nė. Man lais­vės sim­bo­lis la­biau yra L. Asa­na­vi­čiū­tė, ne V. Land­sber­gis.

Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Iš tik­rų­jų tie ger­bia­mo­jo pro­fe­so­riaus nuo­pel­nai, ku­riuos jūs iš­var­di­no­te, yra pla­čiai ži­no­mi, nie­kas jų ne­ga­li nei pa­neig­ti, nei dėl jų dis­ku­tuo­ti. Bet vi­si tie nuo­pel­nai ir tos pa­rei­gos, ku­rias ėjo, tai bu­vo pa­rei­gos kaip rink­to po­li­ti­ko, Sei­mo Pir­mi­nin­ko, tie spren­di­mai daž­niau­siai bu­vo ko­le­gia­lūs, ne vie­no žmo­gaus spren­di­mai.

Tuo tar­pu no­rė­tų­si iš­girs­ti vis dėl­to, ko­kie yra kon­kre­čiai kaip as­mens nuo­pel­nai, nes ki­ti jū­sų iš­var­din­ti lau­re­a­tai bu­vo kaip as­me­nys, kaip di­si­den­tai, jie ne­bu­vo po­li­ti­zuo­ti. O jū­sų siū­lo­mas pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis yra vi­siš­kai aiš­kiai su­sie­tas su vie­na po­li­ti­ne jė­ga Lie­tu­vo­je – su jū­sų at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja. Da­bar, ar­tė­jant rin­ki­mams, tai skam­ba tru­pu­tė­lį keis­tai.

Aiš­ku, čia ko­mi­si­jos spren­di­mas, čia ne jū­sų spren­di­mas, bet jei­gu jums rei­kia Sei­mo pri­ta­ri­mo, mes ga­li­me dėl to klau­si­mo pa­dis­ku­tuo­ti, ir aš ma­nau, kad čia yra la­bai po­li­tiš­kai skam­ban­tis da­ly­kas”, – I.Degutienės paklausė Seimo narys L.Balsys.

“Pir­miau­sia apie tai, ko­kiai jis pri­klau­sė po­li­ti­nei jė­gai. Jei­gu jums įdo­mu, tai Tė­vy­nės są­jun­ga su­si­kū­rė tik­tai 1993 m. Tai V. Land­sber­gis ne­bu­vo jo­kios par­ti­jos na­riu. Tik po to par­ti­ja su­si­kū­rė, kai bu­vo pa­skelb­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bė. O tuo me­tu, at­leis­ki­te, kai jis Są­jū­džio žmo­nių bu­vo iš­rink­tas pir­mi­nin­ku, tai Są­jū­dis bu­vo ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, kaip da­bar mes tą pa­va­din­tu­me, ar­ba vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Di­de­lis Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas ir ta­da tur­būt vien jo veik­la Są­jū­džio me­tais…

Be abe­jo, kiek­vie­nas iš mū­sų ga­li­me tu­rė­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes ir po­zi­ci­jas, bet aš ma­nau, kad nuo va­do­vo tais me­tais, 1990–1991 m., la­bai daug kas pri­klau­sė, ypač jūs, ger­bia­ma­sis Li­nai, tu­rė­jo­te ga­li­my­bę ben­drau­ti su ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių po­li­ti­kais ir tur­būt ben­drau­jant ne kar­tą jums bu­vo pa­brėž­ta apie V. Land­sber­gio, kaip po­li­ti­ko, nuo­pel­nus skel­biant Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę, ypač iš­ve­dant SSRS ka­riuo­me­nę iš Lie­tu­vos.

Be abe­jo, šian­dien, kaip ma­tau, daug kas tą la­bai ar­ti­mą mū­sų is­to­ri­ją in­ter­pre­tuo­ja kaip no­ri. Kiek­vie­nas iš jū­sų tu­ri­te sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę ir ją tu­rė­si­te tei­sę iš­reikš­ti bal­suo­da­mi dėl šio Sei­mo nu­ta­ri­mo. Dar kar­tą pa­sa­kau: jūs ma­ne kri­ti­kuo­ja­te, kad man jis yra lais­vės sim­bo­lis; taip, man V. Land­sber­gis Lie­tu­vo­je yra lais­vės sim­bo­lis. Jums gal­būt at­ro­do ki­taip. Ne­bū­tų tų įvy­kių, ne­bū­tų Są­jū­džio, ne­bū­tų ki­tų įvy­kių, ne­bū­tų ir Sau­sio 13-osios, ne­bū­tų ir Ko­vo 11-osios.

Bu­vo vie­na­me Sei­me to­kių dis­ku­si­jų, kad kam rei­kia švęs­ti Ko­vo 11-ąją, nes mes jau šven­čia­me Va­sa­rio 16-ąją. Vėl­gi bu­vo iš­reikš­ta nuo­mo­nė. Tuo­met aš at­sa­kiau taip: jei­gu šven­čia­me Ka­lė­das, tai gal ne­be­švęs­ki­me Ve­ly­kų. Ži­no­te, tai su­pra­ti­mo rei­ka­las”, – L.Balsiui atsakė I.Degutienė.

Komisijos nuomonės išsiskyrė: prireikė antro turo

“Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Kaip ma­no­te, ar ne­tu­rė­tu­mė­te kvies­ti mus vi­sus at­si­ri­bo­ti nuo tų da­bar­ti­nių par­ti­nių ta­ko­skyrų ir su­si­telk­ti į to žmo­gaus nuo­pel­nus, ku­rie yra di­džiu­liai?

Ant­ras klau­si­mas. Man te­ko da­ly­vau­ti vie­na­me di­džiu­lia­me, mil­ži­niš­ka­me, tarp­tau­ti­nia­me kon­gre­se ir aš ma­čiau, kaip vie­na po ki­tos de­le­ga­ci­jos ėjo ir fo­to­gra­fa­vo­si ne su kuo nors ki­tu (ten daug įžy­mių žmo­nių bu­vo), bet su V. Land­sber­giu. Ar ne­rei­kė­tų kaip nors pa­brėž­ti, kad per dvi­de­šimt ke­le­rių me­tų da­bar­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės is­to­ri­ją tai vie­nin­te­lis žmo­gus, ku­ris yra at­pa­žįs­ta­mas tarp­tau­ti­niu mas­tu ir jo aso­cia­ci­ja ei­na su Lie­tu­va ir su lais­ve?” – paklausė Seimo narys K.Masiulis.

“Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs tie­siog pa­pil­dė­te ma­no iš­sa­ky­tas min­tis”, – atsakė I.Degutienė.

“Ger­bia­mo­ji ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, ne­kves­tio­nuo­ju nei ger­bia­mo­jo pro­fe­so­riaus V. Land­sber­gio nuo­pel­nų, nei ko­mi­si­jos, bet ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus į ger­bia­mo­jo A. Sy­so. Ky­la to­kių min­čių. Vis dėl­to jūs ne­at­sklei­dė­te ir ne­ga­li­te at­skleis­ti, kiek kan­di­da­tų, pre­ten­den­tų su­dė­ties, bet jums tik­riau­siai ži­no­ma, kad iš kar­to po po­sė­džio pa­vie­šin­tas ži­niask­lai­do­je ko­mi­si­jos ver­dik­tas su pa­var­dė­mis ir net bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tais. Kaip jūs ta­da re­a­ga­vo­te ir re­a­guo­ja­te į slap­tos in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mą iš ko­mi­si­jos? No­rė­čiau dar pa­klaus­ti, ar per pir­mą­jį bal­sa­vi­mo tu­rą pa­vy­ko iš­rink­ti pre­ten­den­tą?” – pasiteiravo Seimo narys V.Mikalauskas.

“Ži­no­te, aš ne­su tei­sė­ja, be abe­jo, kad in­for­ma­ci­ja bu­vo nu­te­kin­ta tik pa­si­bai­gus ko­mi­si­jos po­sė­džiui, t. y. tų Sei­mo na­rių ar ki­tų ko­mi­si­jos na­rių (be­je, ko­mi­si­jo­je yra ir ne Sei­mo na­rių). Tie, ku­rie tą in­for­ma­ci­ją nu­te­ki­no, iš kar­to pa­žei­dė ko­mi­si­jos nuo­sta­tus, bet tai yra jų są­ži­nės rei­ka­las. Aš tik­rai ne­ga­liu jų teis­ti.

Na, o at­sa­kant į klau­si­mą, ar per pir­mą­jį tu­rą, jei­gu ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti, tai tik­rai ne. Bal­sų dau­gu­mos per pir­mą bal­sa­vi­mą ne­bu­vo, to­dėl bu­vo ant­ra­sis tu­ras ir bu­vo pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl dvie­jų kan­di­da­tų”, – atsakė I.Degutienė.

Apie meilę ir nemeilę

“No­rė­čiau pa­klaus­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės ger­bia­mo­sios I. De­gu­tie­nės. Vis dėl­to Sei­mo na­riai, jū­sų ko­mi­si­jos na­riai, skun­dė­si, kad ko­mi­si­jos po­sė­dis bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas ki­tų Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­tų po­sė­džių me­tu, ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti, ir ke­lia nuo­sta­bą, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, jū­sų at­sa­ky­mai į tai, kad mes ne­ga­li­me ži­no­ti no­mi­nan­tų, kad ne­ga­li­me ži­no­ti re­zul­ta­tų. Ta­da gal rei­kia keis­ti nuo­sta­tus, nes tai la­bai pa­na­šu į ener­ge­ti­kos sek­to­rių – vis­kas po kon­fi­den­cia­lu­mo skrais­te.

Pir­mi­nin­ke, jūs mi­nė­jo­te, kad vie­ni žmo­nės la­bai my­li pro­fe­so­rių V. Land­sber­gį, ki­ti jo ne­my­li. Tas sa­vy­bes, dėl ku­rių jis my­li­mas, jūs la­bai aiš­kiai, nuo­sek­liai at­sklei­dė­te, bet gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti mums vi­siems, ko­dėl jo ne­my­li, dėl ko­kių sa­vy­bių jo ne­my­li?” – norėjo sužinoti Seimo narys A.Skardžius.

“Ačiū už klau­si­mą. Pra­dė­siu nuo jū­sų klau­si­mo pa­bai­gos. Ma­tyt, jūs ir esa­te iš tų, ku­rie ne­my­li, tai jūs tur­būt ir ga­li­te at­sa­ky­ti. Ka­dan­gi aš my­liu, tai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­dėl jūs ne­my­li­te. Tik iš at­gar­sių ži­nau tiek Sei­me, tiek vi­suo­me­nė­je.

O jū­sų klau­si­mo pir­mo­ji da­lis. Ži­no­te, man la­bai įdo­mu, nes, kaip sa­kiau, ne pir­mą kar­tą pri­sta­tau Lais­vės pre­mi­jos no­mi­nan­tą ir tei­kiu Sei­mo nu­ta­ri­mą. Nė kar­to, kai bu­vo ki­ti no­mi­nan­tai, ne­bu­vo to­kių klau­si­mų, ko­kius gau­nu šian­dien. Vi­siems ti­ko Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tai, nie­kas ne­klau­sė, ko­kie bu­vo kan­di­da­tai, kiek kas ga­vo bal­sų, ta­čiau šian­dien su­si­do­mė­ji­mas yra vi­siš­kai ki­toks vien dėl to, kad pre­ten­den­tas yra, na, ne vi­siems, ma­tyt, pri­im­ti­nas V. Land­sber­gis.

Dar kar­tą sa­kau, toks ko­mi­si­jos ver­dik­tas. O jū­sų ver­dik­tas, ar jūs pa­tvir­tin­si­te šį Sei­mo nu­ta­ri­mą. Ne­pa­tvir­tin­si­te, ta­da ko­mi­si­ja tu­rės rink­tis dar kar­tą, nes ne­ži­nau, kaip mes at­ro­dy­si­me tai pa­čiai vi­suo­me­nei, ka­da ar­tė­ja 25-me­tis Sau­sio 13-osios, ka­da 2011 m. bu­vo tik­rai įsteig­ta Lais­vės pre­mi­ja ir žmo­nės la­bai tei­gia­mai į tai re­a­ga­vo, ir šie­met mes ne­pa­skir­si­me tos Lais­vės pre­mi­jos nie­kam, čia jau jū­sų ap­si­spren­di­mas”, – kalbėjo I.Degutienė.

“Gr­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ne apie mei­lę. Aš no­riu kal­bė­ti ra­cio­na­liai ir pa­siū­ly­ti jums gal­vo­ti ra­cio­na­liai.

V. Land­sber­gis Lais­vės pre­mi­jai yra pa­siū­ly­tas kaip pir­ma­sis Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vas, žmo­gus, ku­ris kar­tu su ki­tais Ry­tų Eu­ro­pos ly­de­riais yra pri­pa­žin­tas kaip vie­nas iš la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių šio re­gio­no lais­vės by­lo­je.

Kaip mi­nė­jo ko­le­gos, žmo­gus, ku­ris tuo me­tu kaip ly­gus su ly­giu ben­dra­vo su pa­sau­lio ly­de­riais iš­ve­dant Lie­tu­vą į tarp­tau­ti­nę are­ną.

Tuo, kad mes kal­ba­me da­bar po­li­ti­kuo­da­mi, nu­si­lei­s­da­mi iki pa­ties že­miau­sio po­li­ti­nio lyg­mens, ne V. Land­sber­gį že­mi­na­me, mes že­mi­na­me sa­ve ir mes že­mi­na­me mū­sų vals­ty­bės… Aš ma­nau, kad gal­būt bal­suo­da­mi ga­li­me iš­tai­sy­ti tas kal­bas ir vis dėl­to iš­reikš­ti pa­gar­bą ši­tam žmo­gui ir mū­sų vals­ty­bės lais­vei.

Aš jums no­riu pri­min­ti, koks bu­vo po­žiū­ris į Če­ki­jos Pre­zi­den­tą V. Ha­ve­lą prieš jo mir­tį. Ma­tyt, toks vi­sų di­de­lių žmo­nių, as­me­ny­bių, di­de­lių ly­de­rių li­ki­mas, kad jie bū­na že­mi­na­mi ir nie­ki­na­mi, ta­čiau jų reikš­mė vals­ty­bių is­to­ri­jo­je iš­liks vi­sa­da.

Ma­nau, kad bal­suo­da­mi tu­ri­me gal­vo­ti bū­tent apie tai, o ne apie tai – pa­tin­ka man cha­rak­te­ris ar ne­pa­tin­ka, my­liu ar ne­my­liu. Ko­le­gos, pra­šau pa­tvir­tin­ti Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos spren­di­mą ir ne­da­ry­ti ko­me­di­jos iš la­bai svar­baus klau­si­mo”, – išsakė nuomonę Seimo narė D.Kuodytė.

A.Skardžius: “Gal­būt rei­kė­jo krau­jo au­kos?”

“Iš­ties mes ne­ži­no­me, kas bu­vo no­mi­nuo­ti, kas už­ėmė an­trą gar­bin­gą vie­tą, kaip pa­si­skirs­tė bal­sai. Kiek te­ko gir­dė­ti iš nuo­gir­dų, tai bu­vo V. Adam­kus. Aš ma­nau, ga­li bū­ti no­mi­nuo­tas tas žmo­gus, ku­ris tau­tą vie­ni­ja, o ne tas žmo­gus, ku­ris tur­būt tau­tą skal­do.

Gal­būt lai­ku ir vie­to­je po­nas V. Land­sber­gis at­si­dū­rė tuo le­mia­mu lai­ku, bet aš no­rė­čiau kal­bė­ti tų žmo­nių var­du, ku­rie tuo me­tu bu­vo­me prie bokš­to.

Kai ant mū­sų va­žia­vo tan­kai, kaž­ko­dėl man, kaip pa­ty­ru­siam jau­nuo­liui, jau šiek tiek nu­si­ma­nan­čiam apie so­vie­ti­nę ar­mi­ją ir jos tech­ni­ką, bu­vo la­bai keis­ta ži­no­ti, kad mū­sų nie­kas tuo me­tu ne­per­spė­jo, kad to­kia ag­re­si­ja yra. Gė­rė­me ar­ba­tą, val­gė­me su­muš­ti­nius, da­li­no­mės pui­kia nuo­tai­ka – sto­vė­ki­te, jau­nuo­liai, čia su laz­do­mis, su kaž­ko­kiais sa­vo dar­bo ar­ma­tū­ros stry­pais, o kad ru­sų tan­kai at­va­žiuos traiš­ky­ti, pa­si­ro­do, mes vė­liau su­ži­no­jo­me, šių rū­mų žval­gy­ba, gy­nė­jai tai jau ži­no­jo. Man gai­la tų žmo­nių, ku­rie bu­vo pa­au­ko­ti.

Gal­būt rei­kė­jo krau­jo au­kos, bet ar to­kia kai­na lais­vė yra sal­di? Aš pa­si­da­li­nau sa­vo Sau­sio 13-osios įspū­džiais”, – nuomonę išsakė A.Skardžius.

Balsavimo rezultatai

Po Seimo narių pasisakymų, L.Graužinienė pakvietė Seimo narius balsuoti. Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 8, su­si­lai­kė 40. Dvie­jų bal­sų per­sva­ra pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Replikos po balsavimo:

G.Steponavičius: “La­bai ačiū. Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo tei­se. Iš­ties yra gai­la ma­ty­ti, kad to­kio­se si­tu­a­ci­jo­se mes, ne­ma­ža da­lis Sei­mo, be­veik pu­sę bal­sa­vu­sių­jų, ne­su­ge­ba­me per­lip­ti per sa­ve ir ne­su­ge­ba­me pa­žvelg­ti ne iš sa­vo as­me­niš­ku­mų po­zi­ci­jos, o iš is­to­ri­nės per­spek­ty­vos. Ma­no as­me­ni­nė pa­sta­ba ger­bia­ma­jam A. Skar­džiui. Aš ti­kiuo­si, kad jūs ne­si­jau­čia­te, kad jus kas nors va­ru va­rė prie te­le­vi­zi­jos bokš­to ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo?”

I.Degutienė: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų liūd­na man to­dėl, kad, pir­ma, dar ne­pa­si­bai­gus Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos dar­bui, bu­vo net te­le­vi­zi­ja pa­kvies­ta ir vie­nas ko­mi­si­jos na­rys, ku­ris yra G. Kir­ki­las, iš kar­to man pa­sa­kė: Ire­na, ta­vęs lau­kia te­le­vi­zi­ja. Vi­są in­for­ma­ci­ją iš ko­mi­si­jos iš­lei­do tas pats G. Kir­ki­las, to­dėl šian­dien so­cial­de­mok­ra­tai su pa­var­dė­mis ak­ty­viai ko­men­tuo­ja, ko­kie bu­vo pre­ten­den­tai. Ge­rai, tur­būt po­nas A. Skar­džius ži­no, kaip vy­ko ir ko­mi­si­jos po­sė­dis. Ki­tas da­ly­kas, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jau­nas ko­le­ga, prieš 25 me­tus vi­si bu­vo to­kie jau­ni, o bu­vo žmo­nės, ku­rie sto­vė­jo prie­ky­je, ku­rie bu­vo flag­ma­nai, ku­rie bu­vo vė­liav­ne­šiai. Ir V. Land­sber­gis bū­tent bu­vo tas Lie­tu­vos vė­liav­ne­šys sie­kiant lais­vės ir ne­pri­klau­so­my­bės. Da­bar dar su ne­ga­ty­viais epi­te­tais čia, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, tą žmo­gų derg­ti? Tu­rė­ki­me są­ži­nės ir tu­rė­ki­me gar­bės pa­tys sau.”

R.Juknevičienė: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš la­bai džiau­siuo­si, kad nu­lė­mė ne A. Skar­džiaus teks­tas, nes jei­gu jis bū­tų nu­ė­jęs į in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos pa­la­tą San­ta­riš­kė­se, kur šiuo me­tu gy­do­mas V. Land­sber­gis, aš ir sau ne­at­leis­čiau to­kio bai­saus sig­na­lo.”

R.Dagys: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tur­būt iš­reik­šiu vy­rų po­zi­ci­ją, dau­gu­mos vy­rų po­zi­ci­ją čia, mes ga­lė­tu­me pa­reikš­ti tik ap­gai­les­ta­vi­mą, kad to­kių vy­rų kaip A. Skar­džius yra.”

V.Matulevičius: “Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš esu bu­vęs žur­na­lis­tas. Kaž­ka­da la­bai ašt­riai kri­ti­kuo­da­vau pro­fe­so­rių V. Land­sber­gį, bu­vau net jo vie­šai smer­kia­mas per spau­dos kon­fe­ren­ci­jas, ta­čiau vis dėl­to esu įsi­ti­ki­nęs, kad mes pa­si­el­gė­me da­bar ne­vi­siš­kai tei­sin­gai. Mes ne­su­ge­bė­jo­me de­po­li­ti­zuo­ti ši­tos pro­ble­mos, ku­rią ką tik svars­tė­me, ne­su­ge­bė­jo­me nu­si­ša­lin­ti nuo as­me­niš­ku­mų ir ne­įsten­gė­me pa­žvelg­ti ob­jek­ty­viai į šio žmo­gaus vaid­me­nį. Vi­si ži­no­me, tai yra pir­ma­sis vals­ty­bės va­do­vas, ne­pri­klau­so­my­bė­je iš­si­lai­kė, pa­si­tei­si­no. Jei­gu vals­ty­bė bū­tų suž­lug­dy­ta pir­mo­mis die­no­mis, jūs pui­kiai ži­no­te, kas bū­tų at­si­ti­kę su pir­muo­ju vals­ty­bės va­do­vu. La­bai gai­la (man at­ro­do, klos­to­si to­kia tra­di­ci­ja), kad mes ap­do­va­no­ti ir pra­de­da­me žmo­nes tik tuo­met, kai jie iš­ke­liau­ja į ki­tą pa­sau­lį. Ir ne tik Lie­tu­vai, sa­vus nu­si­pel­niu­sius pi­lie­čius, bet ir už­sie­nio. Pa­vyz­džiui, su­si­grie­bia­me, kai mirš­ta koks nors B. Jel­ci­nas, ku­ris pa­sa­kė „Sto­siu Vil­niu­je prieš tan­kus“. Ta­da mes su­si­grie­bia­me, kad jam net ne­įtei­kė­me, esant gy­vam, vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo. Ačiū.”

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Pries Tata mes nieko neturim, bet Gegutiene biski paskubejo. Siulau Laisves Premijos nominantu Igor Molotkov.

  Thumb up 1 Thumb down 3

  • gal tu ir neturi,bet didzioji lietuvos dalis turi ir dar kokiu,bet tai jau ne musu rupestis tegu dievas teisia kiekviena…

   Thumb up 6 Thumb down 0

 2. kada vos vos neprauvo ta premija , renimacijoj tata atsidure, dabar gi, is dziaugsmo jeigu gautu velgi pavojus sveikatai, juk toks dziaugsmas ,sunaujai,siuntant vistik patikimu bendrazygiu deka ,nugaleti, o svarbiausia ,,, ir spyga visiem nemylintiem parodyt ,, beje gal paskutini kart dar sis tas po visam liktu , gal ir anukelui kliutu ,,, juk neamzinas ,,tiketina , reikes kaipo Brezneva palydet ,,tik neduok die su bildesiu , , tad vienokioms ar kitokioms iskilmems ruosiantis ,, nepavydekim tikrai tos mizernos jam varguolio ismokos ,,

  Thumb up 7 Thumb down 0

 3. Nu tai joooo
  Tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mą, lais­vės sie­kį Dėdulė visada tapatino su savo vardu, nepamiršęs kažkur nudanginti kaip Nobelio premijos alternatyvą Norvegijos žmonių surinktus pinigus. Kur tas fondas šiandien? Sako lyg tai žmonos, lyg tai Marčios dispozicijon perleistas…
  O vi­sa tai pra­si­dė­jo nuo Są­jū­džio pra­džios, kai į iniciatyvinę grupę, kažkam!!! paliepus, vieną rytą prisistatė tūlas Mokslinio komunizmo katedros profesorius ir tarė- čia Aš dabar būsiu viršininkas. Norit jūs to ar ne. Kažkoks ten Ozolas sakote, kuris su keletu drąsuolių ir buvo Sąjūdžio pradžių pradžia? Patrauksim- tam yra specialios metodikos ir šalia gerai jas įsisavinęs Čekuolis.
  Taip pra­si­dė­jo lais­vės sie­kio ko­va, ku­ri tę­sė­si ir V. Land­sber­gis vi­sa­da save išstatydavo prie­ky­je. Nepamiršdamas naudos- žemės sklypas Vilniuje už parašą ant Nepriklausomybės Akto, vėliau Žemės skraidymo įstatymas, kiti antikonstituciniai įstatymai (tarkim toks kabinetinės liustracijos)- viskas vardan tos Lietuvos, kuri jo nuomone yra ne kas kita kaip Landsbergis, jo Šeima (TS-LKDP) ir jo Anūkas.
  Į jaučio odą jo nuopelnų Lietuvai nesurašysi, bet jei sutrumpintai, tai Lietuvos žmonių suskaldymas į elitą ir šunaują ir absoliuti panieka jiems, tam kirmėlynui, išskyrus keletą dar nuo senų (KGB) laikų likusių kumplių, kurie įtaisyti gerose vietelėse ir tūno ten visada pasiryžę pagelbėti Dėdulei ir jo Šeimai (TS-LKDP) ir paveldėtojui Anūkui.
  Tai kaip jam neskirti tos premijos? Žmogus taip nori, taip nori, kad per balsavimą net mirštančiu apsimetė.
  Reikia skirti. Nuvertinom jau visus apdovanojimus, nuvertinkim ir šitą.

  Thumb up 11 Thumb down 0

 4. Labai tiktu premija iki gyvos galvos.Nes teismai jam tokios premijos negaletu skiryi nes jis NEPAKALTINAMAS!

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • K.Apanavičiūtė.
   “Teisingai apie „patvorinių“ fenomeną sakė vienas šalies psichiatras: ten yra būdingas „egzotinio debilo“ sindromas.”

   Thumb up 1 Thumb down 6

 5. Uz melagingus liudijimus,per kuriuos simtai zmoniu yra tasomi po teismus.To dar visoje Lietuvos istorijoje niekada nera buve!Ir kad vieno debilo su dauniskais veido bruozais klausytu visa teisesauga…..tai jau tikrai tokiam reikia isteigti “didziausio melagio”didziausia premija Lukiskes iki gyvos galvos!

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • K.Apanavičiūtė.
   “Teisingai apie „patvorinių“ fenomeną sakė vienas šalies psichiatras: ten yra būdingas „egzotinio debilo“ sindromas.”
   Slovingas ivertinimas

   Thumb up 2 Thumb down 4

 6. …kad kiekvienam zmogui Dievulis idiege tiesos jausma.O Judams is pasiutimo zandikauliai issisukineja nuo smeizto ir juodinimo tu kurie saugo Dieva dovana tiesos jausma ir gerbia Teisiuosius!Judai atsakys pries Dieva.

  Thumb up 0 Thumb down 6

  • prie ko dievulis,jis bedievis buvo ir liko,gerais laikais sitas veikejas krizelius nuiminedavo nuo kaklu o tu dievulis,proto nors kiek dave tau dievulis?

   Thumb up 6 Thumb down 0

 7. infiltruotas Inflintrentas gaidzio balsu pragydo ir kaip Judas issidave ka jis veike slankiodamas po Prezidentura.Saunuole Prezidente,kad tai greitai suprato ir juom nusikrate!

  Thumb up 2 Thumb down 6

 8. Sazingoji Lietuviu Tautos dalis.O sazingiems zmonems siandiena yra klastojamos bylos uz TIESA!Tai manau nebereikia aiskinti kas Adamkyzmo ir Poulauskyzmo laikais susikure sau siltas vietas politikoje,prokuraturoje ir teismuose.Manau tikrieji KGB kurie neturi daugiau proto kaip klastoti ir viska versti atvirksciai.Tik tikras kvailys gali to nesuprasti!

  Thumb up 4 Thumb down 4

 9. Tik musu gerb.VLansbergiui…Laisves simbolis.Ir aplamai Gerb.Prof.V.Lansbergis yra Lietuvos kelrode..Lietuvos svyturys..Lietuvos protingiausias ir geriausias polotikas.Lenkiu galva …ir linkiu geros sveikatos ilgi guvenimo metu..kad dar testumete savo nebaigtus darbus.

  Thumb up 1 Thumb down 12

  • Tata musu, kurs esi beveik sventasis….

   Tebunie per amzius pagarbintas TAVO vardas VYTAUTAS PROFESORIUS LANDSBERGIS….
   P.S. Na manau zodzius tu ir pats zinai, nes puse maldos jau parasei.
   P.S.S. Guvent tegul jis guvena, kad tik darbu netestu….

   Thumb up 8 Thumb down 0

  • keli bendraminciai ir ikuria iniciatyvine grupe.Nieks nieko nedeleguoja ponia.Ar nera cia interesu supainiojimo-konservatore komisijos pirmininke ir svarsto konservatoriui premijos skyrima?

   Thumb up 3 Thumb down 0

 10. Irena Degutiene nelegaliai pasistate nama draustinyje ir dar apsitvere ezera.Jos sunus pries banko isvogima kazkaip pasieme savo pinigus.Dabar Irena Degutiene kiaules akimis ziuri i seimo narius ir ragina balsuoti uz savo partieti.

  Thumb up 12 Thumb down 1

 11. Pikaso-stasio “komentarai” taps ilgesni.
  Jo vis kartojamas Landsbergio apdovanojimu sarasas pasipildo.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 12. Kur tik Landsbergis (tiesiogiai ar netiesiogiai) – ten rietenos, pyktis, susiskaldymas, susipriesinimas, maldos, kad jis sventasis, destymai, kad jis kenkejas….
  Tuo tarpu jis palaimingai trina rankutes ir stebi, dziugauja sukeles eilini konflikta, eilines piktas diskusijas, rietenas…
  Kas bjauriausia, jis tai puikiai zino ir skatina. Atsei, as cia ne pri ciom.
  Bent lasa garbes ir sazines turintis zmogus, kreiptusi savo klapciukus, savo partija ir pasiulytu del vienybes numoti ranka i tuos titulus, vardus, apdovanojimus… Aisku, seniai niekas to nesitiki.
  P.S. Ir iprastai slykscios spekuliacijos profesoriaus vardu. Lyg tai butu vienintelis Lietuvos profesorius. Vien siame rasinyje net 7 kartus primenama – profesorius. Vytautas Profesorius Landsbergis.
  Juodai bijoma net uzsiminti, kad sis zmogus nesugebejo apsiginti daktarines disertacijos ir ta varda gavo tik LTSR komunistu partijos Biuro nutarimu. Uz nezinomus nuopelnus. Nei vienas ne komunistas nebuvo taip pagerbtas Komunistu partijos.
  Cia paminetas K.Masiulis taip pat profesorius. Be jokiu partiju nutarimu, uz moksline-pedagogine veikla. Taciau profesoriumi jis nevadinamas. Mat yra tik VIENAS PROFESORIUS LANDSBERGIS

  Thumb up 8 Thumb down 0

 13. Lietuva turejo tapti Lietuviu Tautos namais,jos rumais,jos priebega,priedanga ir prieglauda.Kuo ji tapo?KGB pedofilu,kontrabandininku,vagiu valdzioj saugi teritorija.Paskutinis Landsbergio spjuvis i Lietuva-KGB agentes Dalios Grybauskaites prastumimas i prezidentura.As jau nebekalbu apie seimynine ranga politikoj.Dar didysis Lietuvos isvogimas neivykes,dar laukiame.Dar Grybauskaite jo neivykde.Bet jis arteja.Du isvogti bankai-tik pradzia

  Thumb up 8 Thumb down 1

  • Na,kegebistas Landsbergis dar gerokai spjove i Lietuvius,kai agitavo PRIES referenduma del zemes.Tur but kgb apipjaustytiemsLietuvos zemele jau pazadeta,o cia mat lietuviai sumane ta zemele ateities kartoms issaugoti…

   Thumb up 8 Thumb down 0

  • Viskas ATVIRKSCIAI!A-ne???Gerb.Landszbergi vertina padorus Lietuvos zmones o visi kt.tarnauja tikriesiams KGB uzgrobusiems Lietuva ir iki sios dienos issilaikyti jiems padedadantiems per teisesauga!Tikra tiesa kaip sviesa!O ka pliurpia Egzotinis Debilas yra bezdantis nulis!

   Thumb up 1 Thumb down 5

   • K.Apanavičiūtė.
    “Teisingai apie „patvorinių“ fenomeną sakė vienas šalies psichiatras: ten yra būdingas „egzotinio debilo“ sindromas.”
    ————————-
    Todel egzotiniai debilai labai garbina savo pagrindini stoga – Landsbergi.

    Thumb up 2 Thumb down 2

 14. Vakaruose buriama,kad po Putino Rusijos prezidentu taps keturiu zvaigzduciu generolas Sergejus Shoigu.Taip kad-matrica reloaded

  Thumb up 2 Thumb down 1

 15. Ar gali vagių ir sukčių partijai vadovauti jų ,,garbės pirmininkas ,,pats būdamas ne vagis.sodinti skubiai reikia visus vagis išvogusius ir sugriovusius visą Lietuvos pramonę ir žemės ūkį.Kada baigsite tyčiotis ir KGB stukačiui bruksite taikos premiją,Šitas asoba paskirtas kėgėbistų Lietuvos naikinimui ir jūs tokie patys koncerviniai raudonieji naikinate valstybę iki šiol.Prakeiks jus žmonija.,ar nebijote.

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • Sakote išvogė? Tai kas trukdė saugoti ar padėti liaudies turtą taip, kad negalėtų tie vagys išvogti?
   O kas liečia tą taikos premiją, tai eilinis priešrinkiminis TS-LKDP manevras reitingui pasikelti, nes daugiau pasigirti neturi kuo. Tai ir bando rinkėją savo supelijusiais saldainiukais vilioti, pasislėpę iš už V.Landsbergio nugaros. Kas čia neaišku?

   Thumb up 8 Thumb down 0

 16. Mačiau Giltinę ,sukančią aplink “Dėdulę” ratu.Gal patriarkas eis namo?

  Thumb up 8 Thumb down 1

  • Ponas Ožį (gal ponia Ožka), ar be savęs, komunistų, kėgėbėšnikų ir pedofilų dar ką nors Lietuvoje pastebi? Ar jau nebe?

   Thumb up 1 Thumb down 7

   • BABIAU,matau tavyje KGBešnyko išnarą.
    Aišku tu tą neigsi susiriesdamas.Jūs ten visus taip išmokė.

    Thumb up 2 Thumb down 5

 17. Drasiai reiskiasi.Ju prokuratura,ju teismai….todel suka link to jog gerb.Landszbergis kaltas del Sausio ivykiu.KGB yra KGB jie planuojs,rezisuoja ir per savo agentus realyzuoja.

  Thumb up 1 Thumb down 10

 18. Ant popieriaus?Tie kurie uzgrobe Lietuva po nepriklausomybes nustume Lanszbergi nuo valstybes vairo ir supriesino su Tauta.Mano poziuriu Lietuva dabar yra uzgrobeju rankose ir teismine valstybe! Cia seimas nusprende dar karta pasijuokti is ger.Landszbergio.Jokios laisves NERA o Landszbergis pripazystamas laisves atkureju.KOSMARAS!

  Thumb up 2 Thumb down 8

  • Žmogau, dėkavok Dievui, kad V.Landsbergis netapo valstybės vadovu. Dabar iš rusų balistinėmis raketomis išartos Lietuvos būtų tik šviesus prisiminimas spėjusių ją palikti laimingųjų atmintyje.

   Thumb up 11 Thumb down 0

 19. Prieš 25 me­tus vi­si bu­vo to­kie jau­ni, o bu­vo žmo­nės, ku­rie sto­vė­jo prie­ky­je, ku­rie bu­vo flag­ma­nai, ku­rie bu­vo vė­liav­ne­šiai. Ir V. Land­sber­gis bū­tent bu­vo tas Lie­tu­vos vė­liav­ne­šys sie­kiant lais­vės ir ne­pri­klau­so­my­bės. (I.Degutienė)
  Na, kaip čia dar pasakius… Kai tokie jauni vėliavnešiai gulėsi po tankais, tas, atseit „flagmanas“, nei nosies prieš tuos tankus neiškišo,- guldė kitus, o pats tik ragino greičiau kasti tunelį, kad, jei kas, kaip nors pasiekus Rolando Pakso užvestą sportinį lėktuvėlį, kuo greičiau nešti muilą iš Lietuvos, jei per minią gynėjų pervažiavę tankai sukištų vamzdžius į Seimo posėdžių salę…
  Ir gerokai vėliau, kai viskas aprimo, jis už tokį R.Pakso pasiaukojimą atsidėkojo su kaupu, aršiai palaikydamas A.Paulausko sąmokslininku komandą verčiant prezidentu Tautos išsirinktą R.Paksą.
  Ir visą ketvirtį amžiaus, negalėdamas liaudžiai atleisti to, kad netapo prezidentu, „kovodamas už laisvę ir nepriklausomybę“, visomis išgalėmis skaldė Tautą ir provokavo įvykius, kurie nieko bendro neturėjo nei su laisve, nei su nepriklausomybe, o tik su priešų paieškomis ir šalies ekonomikos žlugdymu.
  Mano kvailu supratimu, jo padaryta šaliai žala, aptemdo visus jo nuopelnus, siekiant ne valstybei gero, o savo šlovės, ir kaltas dėl to tik jo kerštingas charakteris ir patologinė neapykanta ne tik savo šalies žmonėms, bet, kažkodėl, ir Rusijai, kurių vadovus pastoviai žemina ir iki koktumo niekina.
  Įdomu, kaip I Degutienė žiūrės dar po kelių metų žmonėms į akis, kai visi iki šiol stropiai bandomų nuslėpti nusikaltimų galai išlįs į paviršių?
  O juk anksčiau ar vėliau vistiek atsiras drąsių Temidės sargybinių, kurie tuos galus ne tik atkapstys, bet ir paviešins.
  Metai, kiti, ir valdžią iš „veteranų“ perims jokiems paulauskams nepavaldi jaunoji išsilavinusi karta. Ir niekas negarantuotas, kad nepasikeis požiūris į garbinamuosius ir praeities istorija nepasisuks kitu kampu . Kas galėtų paneigti…

  Thumb up 16 Thumb down 0

  • P.s. Įdomu, apie kokią iškovotą laisvę eina kalba. Tarybų Sąjunga mus geranoriškai paliko, Europos Sąjunga mus su mielu norų priglaudė. Tai kas čia su kuo taip įnirtingai dėl tos laisvės kovojo ir taip greitai ją prarado.
   Kurie čia taip ponai kovotojai nusipelnė, kad net nepajutome, kaip iš vienos vergovės perbėgome į kitą. Kada čia mes laisvi ir kiek pabuvome?

   Thumb up 12 Thumb down 0

  • Nereikia lia lia.
   Landsbergis Paksa padare savo partijos valdybos pirmininku ir premjeru, sostines meru (net 2 kartus).
   Na kersijo (ir kersija) uz Pakso bandyma sugriauti landsberginius planus (Mazeikiu nafta ir t.t.).
   Nedaryk savo numyletinio sventuoju – tai tik vienas politiku su savais tikslais ir siekiais ir klanu kova del valdzios.

   Thumb up 1 Thumb down 2

 20. Dabar visa Lietuva ir Seimas jau 25 metus sedi pedofilinej-kontrabandinej-kegebistinej matricoj ir vaizduoja,kad Tauta to nemato.Kazin,kodel tada trecdalis nuo tokios “laisves” pabego.Taikos metu,nesant stichinei nelaimei ,per gana trumpa laika prarasti trecdali suvereno-gana istorinis ivykis visoje pasaulio istorijoje.Andropovas buvo perestroikos vykdytojas,Jakovlevas buvo dvigubas agentas,kuris perestroika isjudinti vazinejo po “respublikas” ir kele KGB agentus ja vykdyti.Sios KGB rokiruotes(perestroikos) vykdymui Lietuvoje buvo pasitelkti 30p KGB agentu.Jiems vadovavo KGB agentas Vytautas Landsbergis.Perestroikos tikslas-isvogti ir sugriauti Rusija.Bet buvo griaunamos ir naikinamos ir kitu “sajunginiu respubliku” industrijos,buvo isvagiami fabrikai ,gamyklos,kolukiai.
  Lietuva nuo nieko Laisves dar neatgavusi.KGB rezervas Lietuvoj puikiai prisitaike prie “nauju salygu”.Todel premija priklauso ne sovietmeciu sociam partiniu bonza buvusiam Vytautui Landsbergiui,bet kad ir Sadunaitei ar monsinjorui Svarinskui.

  Thumb up 12 Thumb down 2

  • “Andropovas buvo perestroikos vykdytojas”
   —————————-
   Aha, kartu su Stalinu ir Kenedziu.
   Is dausu vykde perestroika, kuri prasidejo praejus beveik porai metu po Andropovo mirties….

   Thumb up 1 Thumb down 0

 21. vot jei taip šiandien išslaptinti prisipažinusius slaptus KGB bendradarbius – Degutienė būt tos pačios nuomonė? Ar nereiktų tų premijų dalinima sustabdyti iki KGB bendradarbių sąrašo paviešinimo – manau tai būtų teisinga

  Thumb up 10 Thumb down 0

 22. Ne apie premija seime reikejo kalbeti ,bet apie kalejima.Kiek nuostoliu ,skausmo,bedu padare sis parsidavelis.Paskaitykit knyga apie ji,kad akys prasivertu.Sis ir jo partija Lietuvai atnese tiek nuostoliu,kiek stalinas su hitleriu nepadare kartu sudejus.jeigu stalinas isveze nepilnus 300 tukstanciu Lietuvos sviesuoliu i sibira badumi ir salciu kankinti,tai sis su savo sebrais deportavo grazioj formoj visa milijona ,gal net daugiau,zmoniu vergauti svetimiems,ir nuo bado gelbeti likusius Lietuvoje giminaicius.Argi butu teisybe ,jei sis ozys gautu apdovanojima??? Manau si garbinga premija turi buti skirta Justinui Marcinkeviciui arba Nijolei Sadunaitei.Aplamai,kol neisaiskinti Brazuoles tilto sprogdintojai ir uzsakovai,bei Medininku muitininku zudyniu uzsakovai ir vykdytojai,siam isverstaskuriui neturetu buti jokie apdovanojimai skirti.

  Thumb up 15 Thumb down 1

  • Kazkada Seimas konservatoriu partija pripazino esant teroristine grupuote.Vadinasi,dabar sios grupuotes vadui bus suteikiama Laisves premija?!Visas pasaulis kovoja su teroristais,o Lietuvoj-Laisves premijas jiems teikia?!Pirma istirkit Medininku ir Sausio 13-osios bylas,istirkit Kauno pedofilijos byla,ivykdykit liustracija-tada jau premijas dalinkit.

   Thumb up 13 Thumb down 0

   • Papildysiu,reikia pries skiriant premija,dar istyrti kas paeme is amerikonu maisa su desimcia milijonu doleriu,ir tuomi parduodami Tevyne -Lietuva, leido kurti slaptus kankinimo ,o gal ir zudimo kalejima(us).Tuomet galima galvoti apie premija.Bus labai apmaudu,kai po kiek laiko reikes paskelbti ,jog sis isverstaskuris neturejo gauti apdovanojimu ir privalo gautus grazinti.

    Thumb up 8 Thumb down 0

   • istirkit Kauno pedofilijos byla
    ——————————-
    taigi jusu ‘laisves simbolis” ir yra pagrindinis venckinio klano stogas. kaip ir jo statytine.
    aisku, neturedami smegenu, jus nepajegus to prisiminti.

    Thumb up 0 Thumb down 5

  • Tiltas per Brazuole,Juras Abromavicius,paskutiniu metu ivykdyti teroristiniai Vytauto Pociuno,Drasiaus Kedzio,Viliaus Normano nuzudymai

   Thumb up 7 Thumb down 0

   • visur kaisiodami savo klana, girta paspringusi savo vemalais dviguba zmogzudi, jus bandot apjuodinti kad ir iskiliausius zmones, statydami visus i viena greta….

    Thumb up 2 Thumb down 5

     • kitokio apsakymo is kadopedodaunu, tarp kuriu nera nei vieno bent apysveikio, sulaukti neitiketina.

      Thumb up 0 Thumb down 4 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...