Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 23 Trečiadienis
 

Laisvė be laisvos spaudos arba laisvė atsisakyti „savo noru“ laisvės

2015-02-09 10:21 | Nuomonių ringas | Komentarų (10)

Kodėl Lukiškių aikštėje nepastatyti paminklo LIETUVIŠKAI MOKYKLAI? KK nuotr.

Prancūzijoje religiniai fundamentalistai sušaudė vieno laikraščio darbuotojus už pranašo Mahometo karikatūrų spausdinimą. Tai sukėlė didžiulę viso demokratinio pasaulio vadovų reakciją. Šis laikraštis tikriausiai neužsidarys, nesubankrutuos?

Lietuvoje tyliai užsidarė ar ruošiasi dėl materialinių priežasčių užsidaryti, kaip pranešė paskutiniame 2014 metų numeryje jo redaktorius Algis Kusta, beveik vienintelis buvęs socialdemokratinės minties skleidėjas – žurnalas „Gairės“. Nei Lietuvoje, nei pasaulyje –reakcijos jokios.

Karikatūros, aišku, svarbu, juokinga, gal ir pralinksmina jų mėgėjus. Jų paskirtis – kritiškai įvertinti, ar pasišaipyti iš to , kas nepatinka, ar švelniai pasijuokti iš to, kas malonu, bet juokinga. Kartais jos gali išreikšti net ir idėjas, bet, žinoma, be gilesnės jų analizės.

„Gairėse“ irgi būdavo ir karikatūrų, ir jumoristinės ar satyrinės poezijos. Buvo ir sukarikatūrintų literatūrinių vaizdelių. Bet buvo ir gilesnės, konkretesnės mūsų nelaimių (rinkos visuomenės susvetimėjimo, nedorybių, nutautėjimo, gamtos naikinimo ir kitų socialinių patologijų) analizės.

Šis socialdemokratinis žurnalas toli gražu nebuvo savos valdžios ar globalinio kapitalo (valdžios lovio ir pinigų maišų, anot lietuvių inteligentų) interesus atstovaujantis ir ginantis trubadūras, ko nepasakysi apie daugelį kitų prabangių žurnalų ar laikraščių.

Gal todėl jis ir užsidaro (kas mėgsta kritiką?!), nors , atrodo, socialdemokratai dar tebėra valdžioje? Gal todėl ir kiti spaudos leidiniai, kurie buvo tautinės ar patriotinės pakraipos, kurie buvo kritiški valdžios ir stambiojo kapitalo atžvilgiu užsidarė? Gal didysis kapitalas ne šiaip sau smaugia smulkųjį kapitalą ir privačius, laisvus laikraščius, nes mato juose grėsmę savo valdžiai? Ar toks žurnalo ar laikraščio subankrutavimas, kai iš esmės nebelieka platesnės ir gilesnės valdžios ir kapitalo kritikos, irgi nėra potenciali grėsmė spaudos laisvei, ar nėra kritikuojančių laisvų balsų slopinimas?

Koks nors liberalas pasakytų: „kas čia tokio?“ Prekė nepaklausi, gamintojas bankrutuoja. Juk jis, liberalas, net švietimą, net sveikatos apsaugą ar ekologiją, net pačią šeimą vertina tik iš rinkos „perku-parduodu, parsiduodu“- pozicijų. Ir pridurtų, kad patys socialdemokratai, jų partijos veikėjai, ypač tie, kurie „Europoje“ gauna fantastinius atlyginimus, kalti, kad neberemia savo žurnalo. Juk anksčiau J.V.Paleckis ar A.Sakalas berods rėmė… Be to, pridurtų, kad ir socialdemokratiniai „burbuliuotojai“ ir kritikai – skaitytojai (bei rašytojai) patys kalti, kad gausiau neprenumeravo savo idėjas skleidžiančio žurnalo ir jo nepalaikė.

Iš dalies jie teisūs, bet ne visai. Kai gauni ubagišką dviejų ar trijų šimtų eurų pensiją ar atlyginimą, nelabai lieka centų laikraščiui ar knygai. Eini į biblioteką skaityti. Deja, ne visos bibliotekos valdžią kritikuojančius leidinius užsako, nors pačios bibliotekininkės sako, kad jie yra labiausiai skaitomi leidiniai. Net kultūros įstaigos, net mokyklos demonstruoja didžiojo kapitalo valdžiai lojalumą…

O valdžia, taip ginanti ir apverkianti tolimos Prancūzijos žurnalistus (ir mums, lietuviams, jų gaila), ar gina, ar remia materialiai, nors moraliai, mūsų žurnalistus, mūsų spaudą? Kalbu ne apie kažkieno išlaikomą reklaminę žiniasklaidą, propaguojančią biznį ir bizniaujančią taipogi…

Vargu bau, nes buvo net bandymų uždėti spaudai apynasrį, persekioti žurnalistus ir leidinius. Kartą berods V.Adamkus pasakė, kad taip nedera elgtis, kad spaudos laisvė yra demokratijos „pagrindų pagrindas“ (nors ir kritikuotų patį V.Adamkų). Gražūs žodžiai.

Bet tikrovė kitokia. Kultūros, švietimo, spaudos, leidyklų, spaustuvių ir kiti svarbiausieji tikrai laisvei ir demokratijai darbo barai prilyginti turgaus prekeivių ir kitų biznelių veiklai ir vienodai apmokestinami, kartais net negaunant jiems jokio pelno. Užtat spauda tokia brangi. Taip laisvas spausdintas žodis nuvaromas į bankrotą, negali plačiau paplisti. Neremiama laisvesnė spauda ir reklamos davėjų, nes pasaulio turtuoliai nemėgsta juk remti savo kritikų, o gal net potencialių konkurentų.

Suprantu ir kritikų kritiką, juk kritika dažnai būna paviršutiniška, nepakankamai paremta konkrečiais faktais, konstruktyvi, pozityvi, bet jei kritika būtų pozityvi, ji nebebūtų kritika, bet būtų panegirika…Tai kitas žanras. Pasaulis teisingai pasipiktino, kad buvo užpulta teisė kritikuoti, teisė juoktis ir išjuokti. Bet reiktų pasižiūrėti ir į krislą savo akyje…

Neseniai, Laisvės gynėjų dieną, buvo sakomi pamokslai didvyrių, kritusių už laisvę garbei. Visai pelnytai.

Bet taip pat šventės dieną buvo paskelbta, kad lietuvių tauta išsakė savo nuomonę, kad yra tarp trejeto labiausiai nelaimingų tautų pasaulyje (pirmaujame berods net savižudybių skaičiumi). Tai įrodo, kad tauta nenusiteikusi šventiškai, kad ji nėra kvailiai, kad teisingai įvertina savo padėtį, nepaisant oficialaus „opiumo“.

Pirmaujame juk atsisakymu „savo noru“ taip sunkiai iškovotos savo nacionalinės laisvės. Gal todėl ir liūdi lietuviai…

Kai TV kala reklamą, kad „euras – ateitis mūsų rankose“, tai skamba kaip pasityčiojimas iš laisvės. Juk euras – tai ateitis jau užsienio bankų rankose… Kai vėl visaip propaguojama „tautų draugystė‘ , tai skamba kaip pasityčiojimas iš savo nykstančios tautos. Tai, kaip ir nevykęs, pompastiškas, laisvės švenčių šventimas, kai FAKTIŠKAI savo noru laisvės atsisakoma, kai mūsų laisvė vagiama, ar jau net pavogta, labai primena buvusį sovietinį, komunistinį „rojų“ ir jo propagandistus…

Beje, N. Medvedevas paskutiniame „Gairių“ numeryje teisingai pastebėjo, kad politiniame lygmenyje tautų draugystės nebūna ir neturi būti, bet turi būti tautinių, savo liaudies interesų gynimas… Gili mintis, nes tik esant teisingumui ir lygybei tarp tautų, didelių ir mažų, gali atsirasti ir jų savitarpio tikroji pagarba, tikroji draugystė. Ypač tą draugystę sustiprintų didžiųjų tautų padarytų mažai lietuvių tautai skriaudų viešas pripažinimas, o gal net atsiprašymas. Realių skriaudų ištaisymo, visapusiško žalos atitaisymo vargu ar galima tikėtis…

Net du dideli broliai patriotai, buvęs drąsus sovietinis disidentas ir dabartinis literatūrinis Lietuvos disidentas, neseniai pasakė, vienas, kad lito panaikintojus prakeiks ateities kartos, o kitas, kad vargu ar jos bebus – tos kritiškai mąstančių, savo tėvynę ir tautos bei liaudies interesus ginančios lietuvybę puoselėjančių lietuvių kartos. Juk tirpstame sparčiausiai Europoje.

Ilgai svarstoma, koks paminklas turėtų stovėti Lukiškių aikštėje, partizano, savanorio, Kudirkos – tautos himno autoriaus? Man atrodo, kad jis jau sukurtas, tai Rimšos skulptūra – Mokykla. Joje pavaizduota lietuvė motina, kuri LIETUVIŠKAI mokė savo vaikus, nors visa valdžia, mokykla, visa spauda ir net bažnyčia mokė NELIETUVIŠKAI. Ir atgimė tada Lietuva, nes buvo tada dar lietuvių moterų.

Bet mūsų dabartinėje „laisvoje“ ir laisvai bankrutuojančios lietuviškos, kritinės spaudos tikrovėje, kai siekiama nulietuvinti net mokyklą ar net gatvių (net miestelių?) pavadinimus, ar tokioje Lietuvoje lietuvybė tebėra vertybė?

Klaipėdietis rašytojas K.Kaukas sakė, kiekviena tauta yra išrinktoji. Kitaip sakant ji nėra ir neturi būti substratu kitoms tautoms.

Ar tikrai kiekviena maža tauta savo unikalia kultūra, kalba, savo unikaliu genetiniu kodu yra reikalinga ir brangi pasauliui ir Europai? Kol kas to nematyti…

Jonas Siaurukas

Komentarai

 

 

 
 1. Kaip supratau iš straipsnio, valdžia negera nes neduoda pinigų laikraščiams, žurnalams ir visai kultūrai duoda permažai. Vien sapalionės apie litą kuris lyg tai buvo tautinis-lietuviškas pinigas, parodo autoriaus bukumą ir visiška neišmanymą. Atrodo autorius net nesuvokia jog valdžia pinigų neuždirba, ji tiesiog perskirsto mokesčiais surinktus. Taip ir lenda nepasitenkinimas visų kurie buvo ir yra įpratę „lesti iš biudžeto“.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. Kodėl Lietuvos teismų teisėjai susirietę kvatoja iš valstybės įstatymų?

  Kažkas nepaprastai iškreipta ir nenormalaus yra įvykę Lietuvoje, jei net atsakomybė už nepranešimą apie nusikaltimą yra negaliojanti. Iki tiek išsiplėtė pasityčiojimas iš valstybės ir jos įstatymų, kad net į nusikalstamą veiką galima žiūrėti, kaip į civiliniame procese hipotetiškai nustatytą aplinkybę. Europos valstybėse išskyrus Lietuvą, bet kuris tarnautojas, pilietis, tuo labiau teisėjas nepranešęs prokuratūrai apie galimą nusikaltimą, traktuojamas, kaip asmuo talkinantis, skatinantis kriminalinius nusikaltimus.

  Žiūrint iš civilizuotų valstybių rakurso, valstybės teisėjui nesivadovauti valstybės įstatymų reikalavimais reiškia tą patį, kaip pačiam atlikti nusikalstamą veiką, eliminuoti save iš teisinės visuomenės tarpo ir tapti kriminalinio pasaulio dalimi.

  Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 184 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas gavęs pranešimą apie galimą suklastojimo faktą tai yra apie nusikaltimą, praneša valstybės prokuratūrai. Kitu atveju neištyrus ar byla nenagrinėjama oficialaus dokumento, ar klastotė pagrindu, teismo sprendimas surašomas be pilietinės atsakomybės, toks sprendimas – profesionalus teisėjo ištižėlio pasiseilėjimas.

  Bet… Lietuvos teismai vadovaujamasi neadekvačia logika – kuo daugiau nesąmoningų sprendimų, tuo lengviau apgauti visuomenę, kad nepakeliamai užimti visų lygių teismai, tuo daugiau uždirba besidalinantys advokatai, nes piliečių nelaimės, dramos, skurdas, suluošinti gyvenimai, emigracija, sočiai maitina teismus ir jų teisėjus.

  Net ir vaikui žinomą faktą, apie Lietuvos teismų pasaką dėstau dėl to, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė Edita Rutkauskaitė vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Ambrozaičio galimai suklastotu 2013-09-16 raštu Nr. R3-(4.1.14)-6872, ėmėsi ginti viešąjį interesą ir inicijavo civilinę bylą Nr. 2-286-164/2014, kurios pagrindas ir yra oficialiame valstybės dokumente parašyta nesąmonė, kad Rusnės žiemos polderio pylimo 1700 m. ilgio dalis atlieka polderio apsauginę funkciją ir apsaugo Rusnės miestelį nuo apsėmimo potvynio metu.

  Seimo narys Remigijus Žemaitaitis „Lietuvos ryte“ viešai išgąsdino Lietuvą ir apgavo Generalinė prokuratūrą, kad greitai prakiurs Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo 1700 m. ilgio jau minėta atkarpa ir prasiveržęs vanduo užlies Rusne ir jos žmones… o tą atkarpa yra visiškai ne Rusnės žiemos polderio pylimo atkarpa, bet tvenkinių priklausiniai, kurie nieko bendra neturi nei su potvyniais, nei su apsaugine polderio pylimų sistema. Šilutės rajono savivaldybės administracija tuo laiku įgyvendino projektą – „Rusnės žiemos polderio rekonstrukciją“, už kurią Nacionalinė mokėjimo agentūra kompensavo 1,9 milijonus litų (tai kokia projekto kaina?) ir rekonstravo ne polderio bet kitos paskirties neatliekantį jokių apsauginių funkcijų 1700 m. ilgio pylimą, tai yra išplovė milijonines valstybės lėšas.

  Apžavėta R. Žemaitaičio Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė 2014 m gruodžio 5 d. nutartimi Lietuvai įrodė absurdą, kad Google žemėlapio paieškoje užrašius „Rusnės tvenkiniai“ – matosi nesąmonė, kad Maskvos hidrotechnikos instituto projektuotojai, Šilutės melioracijos statybininkai, Nacionalinės žemės tarnybos 2011-10-21 raštas Nr. 17SS-1047, Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos SAZ ribų planas, Rusnės žiemos polderio pylimo identifikuotų ribų planas ir tai atlikę tarnautojai – kvailiai. Tai netiesa, sąžiningi valstybės tarnautojai, teisėjai, prokurorai, piliečiai pažvelgę į Google žemėlapį matys įrodymą, kad įvykdytas nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir jos žmones.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Sakralinis Lietuves Moters ivaizdis jau seniai ne sventas,bet pozas kaitaliojancios,nuoga uzpakali demonstruojancios,uzsienieciams atsidavusios ir uzsienieciams gimdancios kvailos pateles bjaurastis

  Thumb up 4 Thumb down 1

 4. Mes,rinkėjai,Lietuvos piliečiai,balsuodami už tuos pačius partinius ir jų sąrašus,laidojame Lietuvos valstybingumą ir save pačius, kaip piliečius.

  Thumb up 13 Thumb down 1

 5. Švento rašto penkiaknygėje/ Toroje parašyta kad išrintoji tauta yra žydų tauta, kad žydų tauta valdys visas tautas ir niekas nevaldys žydų tautos, o Kristus dar pridėjo kad rašto pakeisti negalima – a tai kuo tikėt Kristum, ar tai kas straipsnyje?

  Thumb up 3 Thumb down 1

  • O tavo penkiaknyge kas parase?gal Dievas?O gal tie marsieciai ir anunakiai,kurie mus genetiskai pakeite, sukonstravo ir po to dar ir asimiliavosi.Skaiciau tas visas marsieciu-anunakiu-zemes vergu(“zmogus-tai skamba isdidziai”,ar ne)priziuretoju visas tas ju “evangelijas”.Viskas ten suvelta,isbraukyta,sujaukta,kad atsirastu “svento rasto aiskintojai”.Kurie tave ganytu,priziuretu ir lieptu nusilenkti “ciesoriui”(nes “aiskintoiams” nuo “ciesoriu” stalo irgi nubyra procentukai).Todel visas sitas marazmas,visas sitas dvasininku maskaradas,laukiant pargriztanciu ju seimininku anunakiu mane labai nervina.

   Thumb up 4 Thumb down 1

 6. Ar tikrai kiekviena maža tauta savo unikalia kultūra, kalba, savo unikaliu genetiniu kodu yra reikalinga ir brangi pasauliui ir Europai?
  Manau, kad taip. Pasauliui ir Europai dar reikalinga, nes vis mažiau ir mažiau ten vietinių, norinčių būti juodadarbiais. Mes tą nišą pakol kas labai sėkmingai užpildome, nes Lietuvos valdžiai esame absoliučiai nereikalingi.
  Su savo vaikais dar Lietuviškai iš bėdos susišneku, bet su anūkėliais – jau nebe. Labai pravestų koks nors paminklas, kad kažkada buvome lietuviai ir puoselėjome lietuvybę.

  Thumb up 10 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...