Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

Kur tu, Lietuvos inteligentija?

2007-07-02 10:29 | Kultūra | Komentarų (11)

Rašytojas Vytautas Petkevičius

Mūsų interviu

Mūsų korespondentas pabuvojo pas rašytoją Vytautą Petkevičių ir paprašė atsakyti į laikraščio „Karštas komentaras“ klausimus.

– Gerbiamas Vytautai, šiandien norėtųsi su Jumis pašnekti apie inteligentijos vaidmenį mūsų tautos gyvenime. Gal pokalbį pradėsim iš mūsų miglotos praeities laikų?

– Mūsų tautos istorija yra ypatinga. Kalbant apie inteligentiją, šių laikų žodžiais tariant – elitą, reikia padaryti tokį mažą ekskursą į istoriją. Lietuvos tautos nelaimė, kad įvairių istorinių įvykių metu šitas elitas – tautos viršūnė : bajorai, valdininkai, mokslininkai – išdavė lietuvių tautą ir nutauto. Kada buvo Lietuvos susijungimas su Žečpospolita, visa mūsų bajorija ir visa valdžia sulenkėjo. Antras dalykas, mes gavom katalikų tikėjimą iš antrų rankų – ne iš Romos, iš lenkų. Visa mūsų kunigija, kuri švento žodžio mokė žmones, kalbėjo leniškai. Visos mišios ir pamokslai skambėjo lenkiškai. Titai pirmas iš Lietuvos kunigas, poetas Strazdelis parašė lietuvišką giesmę „Pulkim ant kelių“, ir ją pradėjo giedoti bažnyčioj Kamajuose. Tai jį vietinė valdžia kaip durnių nuvežė į Pažaislių durpyną.

– Kodėl?

– Todėl, kad bažnyčiose lietuviškai buvo uždrausta giedoti. Kai 1939 metais sovietai grąžino Lietuvai Vilnių, dar buvo skandalų ir atvirtų muštynių bažnyčiose: vieni meldėsi lietuviškai, kiti – lenkiškai. Kilo dideli ginčai, kokia kalba turi būti bažnyčioj. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kada rusai užėmė Lietuvą, sugriovė ir pasidalino Žečpospolitą su Austro-Vengrija, tai mūsų visa aukštuomenė po truputėlį surusėjo. Ir visa valdininkija, taip sakant „činovnikai, kalbėjo rusiškai. Ir vėl išdavė savo tautą.

Reikia pasakyti, kad tik aušros gadynės metu atsirado Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, Povilas Višinskis ir kiti inteligentai, kurie buvo ar kunigai, ar daktarai. Caro laikais aukštą mokslą baigęs lietuvis Lietuvoje galėjo dirbti tik daktaru ir kunigu.

Tai tie žmonės ir pradėjo žadinti lietuvybę. Ir vėl atsirado tautiškumo pradžia ir mes išauginom naują inteligentiją, kuri viską atidavė žadindama lietuvių tautą. Pavyzdžiui, Vincas Kudirka. Lietuviai jį laikė „ciciliku“, t.y. socialistu. Ir lietuviai nėjo pas jį kaip pas daktarą gydytis, o ėjo gydytis pas nelietuvį tuose pačiuose Šakiuose. Tokia buvo vietinė valdininkijos valia. Ir Vincas Kudirka badu numirė. O juk tai jis parašė Lietuvos himną. O Jonas Basanavičius Jis irgi negalėjo Lietuvoje dirbti gydytoju. Jis turėjo išvažiuoti į Bulgariją i ten gydytojauti. Ten jis pradėjo lyginti bulgarų kalbą su lietuvių. Ir rado daug panašumų. Dabar jau mokslininkai įrodė, kad lietuviai atkeliavo iš pietų ir t.t.

Tai buvo pasišventėliai.

Ir būtinai dar noriu paminėti Povilą Višinskį. Aš rinkau apie jį medžiagą. Povilas sirgo džiova. Jis beskaitydamas visokius dalykus sužinojo, kad spaudą Lietuvoje uždraudė ne Muravjovas, o gubernatorius Kaufmanas. Ir kad tas įstatymas negalioja be caro patvirtinimo. T.y. „bez Veličaišego povelenija“. Ir tada P.Višinskis padavė gubernatūrą į teismą, ir laimėjo procesą. Paskiau skundas nukeliavo iki Senato, kuris tą įstatymą paneigė ir sugrąžino Lietuvai spaudą.

Šiandien daug kas visaip kalba apie spaudos sugrąžinimą. Bet šitą didžiulį ir reikšmingą darbą padarė prastas 4-o kurso studentas, medikas Povilas Višinskis. Va, ką reiškia inteligentas: pasišventėlis savo tautai, savo tikslui, savo darbui. Ir tokių žmonės mes gana daug turėjom tada.

Banda tokių žmonių, atgavus nepriklausomybę, buvo didžiulė. Tai Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas ir daug kitų. Bet kada buvo įvestas Smetonos režimas, tai tie inteligentai, tie pasišventėliai suskilo į dvi dalis. Vieni – į kairę, kiti – į dešinę. Taip, kaip visada. Lietuvos istorijoje visada taip buvo. Ir taip išėjo, kad tas Smetonos režimas, fašistinis režimas, suskaldė tautą.

Kaip ir dabar. Sąjūdis suskaldė tautą. Vieniems gėda prisipažinti, kad jie – ne lietuviai, ne tautiečiai. Bet matote, kas atsitiko. „Tautiečiai“ yra tie, kurie valdė prie bolševikų ir kurie dabar valdo bei smaugia savo tautiečius. O tie žmonės, kurie galvoja, kurie mąsto truputėlį plačiau, kurie žino istorijos dėsnius dabar tapo nereikalingi. Ir taip pas mus atsitiko jau ketvirtąkart – jau ketvirtą kartą inteligentija pasiliko nuošalyje. Jūs turbūt pamenat, kaip buvo surinkti inteligentijos parašai, kritikuojantys V.Landsbergio politiką. Atspausdinta, padarytas… Ir staiga prasidėjo represijos… Trys ar keturi, tarp jų ir J.Marcinkevičius, savo parašą atsiėmė! Tai kokie jie kovotojai už savo tautos interesus?

Ne paslaptis, kad mes savo valstybingumą praradome, mes tapome kolonija… Ir ką tie „kovotojai“ dabar gali pasakyti? Ogi nieko. Susiraukę tyli. Ypatingai menininkai. Menininkai visada pasaulyje buvo mecenuojami turtingų žmonių, bažnyčių, fondų, valstybės. Ir dabar, kada valstybė pradėjo mecenuoti tik „atrinktuosius“, kurių tik lašelis, kurie nieko negauna, tyli. Sėdi, laukia ir tyli.

Taip vadinamas „elitas“ visada savo naudai skaldė inteligentiją, tautą. Ir tai yra mūsų tautos nelaimė, tarsi kažkoks prakeikimas… Kaip Vytauto laikų imperijoje mes „sėdom į „kaliošą“, tai sėdam ir sėdam vis žemiau… Iš didžiausios tautos mūsų liko saujelė.

– Kodėl?

– Todėl, kad pas mus labai retai atsiranda dvasingas žmogus, kuris galėtų suvienyti tautą, kuris būtų tautos idealas… O juk šitokių pas mus jau senokai nėra!

Štai, pavyzdžiui, paimkim Prancūziją. Visiškai sugriauta po Antrojo pasaulinio karo šalis. Ateina Šarlis de Golis ir atstato kaip Feniksą šalį iš pelenų. Paimkim Čerčilį. Tai jis suvienijo tautą. Ir raskit mūsų naujausioje istorijoje bent vieną asmenybę, kuri būtų tautai priimtina ir visus suvienytų! Nėra tokios asmenybės.

– Mūsų aukštuomenė vadina save elitu“. Kas tai per “elitas“? Kodėl pamirštas žodis „inteligentas“?

– Elitas – lotyniškas žodis atrinktas „atrankinis, geriausias“. Tas žodis atsirado todėl, kad, pavyzdžiui, kokiam nors ponui V.Adamkui padaryti balių ir pakviesti „žulikus“, kurie tapo milijonieriais, tai niekaip neišeina tų žmonių pavadinti inteligentais. Nes daug kas iš jų net vidurinės mokyklos nebaigęs. Bet jie remia Adamkų pinigais, užtat ir atsiranda būtinybė pavartoti žodį „elitas“. Bet kokie jie išrinktieji? Juos niekas nerinko. Čia galima panaudoti rusišką žodį, kuris paaiškins „elito“ esmę: „samozvanai“.

Koks tas elitas, kuris nežino mūsų istorijos? Ir pats V.Adamkus nežino, kas yra Lietuva. Ir galiu tai įrodyti dešimtim pavyzdžių. Jis visą savo jaunystę praleido Amerikoj, dirbo Amerikos žvalgybai, ir dabar tebedirba jiems ir galvoja, kad Lietuva turi tapti Amerika. Bet Lietuva niekada netaps Amerika. Kaip Amerika negali tapti Lietuva. Jis nesupranta, kad tautą sudaro ne tik savo kalba, bet ir tam tikri būdo bruožai. Juk visos tautos viena nuo kitos skiriasi savo būdu. Per ilgą laiką tautoj įsigali savo charakteris, savo požiūris į gyvenimą ir savo kalbą. O šito ponas V.Adamkus nesupranta. Jis mano, kad mes būsim laimingi, kai kalbėsim angliškai. Tai yra idiotizmas aukščiausio laipsnio. Ir aš noriu tik tiek pasakyti: gimtąja kalba žmogus geriau mąsto, galvoja, gimtoji kalba pas žmogų atsiranda dar įsčiose.

Dabar einama į globalizmą ir darome naują nusikaltimą prieš tautas, prieš tautų kultūrą. Ir mes manom, kad viską galima globalizuoti, apjungti… Finansus galbūt ir galim, bet kultūros, žmogaus jausmo – ne.

Mes turėjome vieną globalizmą su Stalinu priekyje, kitą globalizmą – su Hitleriu priekyje. Ir štai vėl užgimsta naujas judėjimas – Sorošo remiamas globalizmas. Ir žiūrėkit, ką sako kažkoks L.Donskis: reikia turėti pilietinę visuomenę. Kas yra pilietis? Visokių tautybių žmonės. Tai ir pačios Lietuvos nebelieka. Vėl daromas didžiulis nusikaltimas.

– Pas mus ir šiandien yra rašytojai, poetai, mokslininkai… Kur jie?

– Apie mūsų šiuolaikinę inteligentiją aš galiu pasakyti tik tiek: ji yra įgąsdinta, įbauginta, yra išfiltruota, persijota… Patys matote, ką padarė su mūsų inteligentija, su mūsų žmonėmis dabartinė valdžia.

Kaip pavyzdį paimsim tokį prasčiausią dalyką. Kas buvo labiausiai suniekinti iš mūsų rašytojų? Salomėja Nėris, E.Mieželaitis, T.Tilvytis, V.Reimeris ir kiti, kurie kūrė 50 metų mūsų literatūrą. Kodėl? Todėl, ir daugiausiai poetai, kad būtų duotas kelias taip vadinamiems eilėraščiams „pačio Landsbergio“! Suprantant, kur nelaimė? Rašė eilėraščius Hitleris, Mao-Dzedunas, Marksas rašė… Bet šitaip savo tautos neapkęsti… Baltušio degino knygas… Arba dar gyvą Mieželaitį palaidoti – tai irgi nusikaltimas. Tai stebėdami kiti dreba ir visi nori būti pagirti ir gauti pinigų. Užtat visi, nuleidę sparnelius, sėdi. Tiesa, vienas – kitas dar rašo tai, kaip mąsto, bet pagrindinė dalis papuolė į tokį loginį dvišakį. Jeigu dabar tu neva kalbi prieš valdžią, kuri blogai ką daro, tai tu ne patriotas. O jie nori būti patriotais, kadangi jie aukščiau, tarybiniais laikais, irgi taip rašė, tai kaip jiems būti? Susiklostė įdomi situacija.

Mes kaip tai į „Gaires“ surinkom tarybinių laikų eilėraščius ir atspausdinom rinktinę tokią. Ir ten atspausdinom įvadą profesoriaus Kubiliaus – Landsbergio šalininko. Jis užprotestavo. Keikė, keikė mus… atsisakinėjo. Bet paskiau padavė į teismą, kad mes sumokėtume honorarus už tuos kūrinius. Bet jie juk prieš tai tiesiog žegnojosi ir įtikinėjo, kad nerašė tų eilėraščių! Tai, va, kas yra tie žmonės. Ir jie dar drįsta smerkti tuos, kas neatsisako savo kūrinių!

Siaubas: kada politizuojama ekonomika, menas, mokslas, kultūra, tada inteligentija eina velniop! Ji nereikalinga liaudžiai.

– Bet pas mus juk dirba universitetai, institutai, kolegijos… Reiškia, save panašius mūsų taip vadinamus elitas ir ugdo?

– Palauk, atsiminkim bendrą pasaulinį dėsnį. Pati talentingiausia filosofų, inžinierių tauta tapo vokiečiai, kai priėmė Hitlerį. Ir tylėjo. Juk Hitleris buvo išrinktas daugumos į kanclerius. Vienintelė inteligentija, kuri tam priešinosi, buvo rusų inteligentija. Patys geriausiai atsidūrė emigracijoje. Tai dainininkai, rašytojai, filosofai. Arba, pavyzdžiui, pažiūrėkim į Italiją. Dainininkų šalis. Kas buvo prie Musolinio? Ir aš net nežinau, kaip tą paaiškinti. Aš jums pasakiau, kad inteligentija buvo mecenuojama bajorų bažnyčių, valstybės. Bet, galvoju, kad teisingiau bus pasakyti taip – ji visada buvo paperkama. Čia turbūt ir bus esmė.

– Jaunimas bėga iš Lietuvos…

– Bėga. Siaubingai bėga. Ir bėga daugiausia ekonominių dalykų spaudžiami. Bėga vidutinė klasė, aukštos kvalifikacijos darbininkai, mokslinių institutų darbuotojai. Bet inteligentija, kuri yra įsitvirtinusi, irgi bėga. Bėga, norėdami uždirbti daugiau litų. Ir jiems tokie veiksmai, kokių ėmėsi Vincas Kudirka, guldydamas savo galvą čia, badant savo jėgomis, priversti valdžią ką nors pakeisti, jiems yra svetimas. Pokyčių nori tauta, inteligentai pokyčių nenori.

– Kodėl Jūs nebėgat? Dirbat… Iš po Jūsų plunksnos išėjo tokios knygos, kaip „Durnių laivas“ ir „Durniškės“, kuriose atsispindi liaudies šauksmas – kur tiesa, kur nepriklausomybė, kur tvarka?!

– Aš nebėgu todėl, kad man nėra kur bėgti. Aš pavažinėjau po visą pasaulį. Ir pasakysiu, kad niek geresnio nėra nei Amerikoj, nei Vokietijoj… Niekur nėra nieko geresnio kaip savo gimtinėj! Viskas priklauso nuo žmogaus veiklos. O kadangi Vyriausybė visais būdais stengiasi įskiepyti lietuviams jų nepilnavertiškumą, tai ir turim tai, ką turim! Nesąmonė!

Mes pastatėm didžiules gamyklas, ir dabar mums visiems, kiekvienam įrodinėja, kad lietuviai negali jų valdyti. Reikia kviesti kažkokį užsienietį. Atvažiuoja mafijozai… Dabar lenkams pardavėm „Mažeikių naftą“. Lenkų specialistas gauna net keturgubai daugiau, negu vietinis darbuotojas. Ir dažniausiai mūsiškiams prisieina pataisyti jų „sušiktą“ darbą Mūsų Vyriausybė, čia ne paslaptis, niekina savo tautą. Ją vadina „runkeliais“, „kirmėlynu“, „kegėbynu“, „šunauja“. Pasakykite, ar taikiai gyventi tarp savęs šios abi pusės gali? Man atrodo, kad tauta tokią valdžią turi nusimesti arba pasiųsti velniop ir išvažiuoti, sakysim, į Airiją. Juk eina beviltiškumo skiepijimas mūsų jaunimui, vidutiniam sluoksniui.

Ir Europos Sąjungai tas apsimoka. Neįdėję nė vieno lito, gauna minios pigios darbo jėgos. Dar vieną dalyką noriu pabrėžti. Į seimą ateina dirbti, rodos, neblogi žmonės. Tai žmonės, kurie, patys individualiai prasimušė į valdžią. Bet jie negali dirbti kolektyviai, kad atneštų naudą tautai ir Lietuvai. Jie negali atsikratyti savo ambicijų. Savo asmeninių dalykų tautai neskiria, jie kiekvienas sau plėšia, ardo. O bendro kolektyvo, fundamento, kurie kovotų už tautą – nėra. Ten nėr dvasiškai išsilavinusių žmonių. Štai kur mūsų nelaimė! Paklausykit, kokias prakalbas sako mūsų Seimo nariai. Šlykštu klausytis. Neaišku, kokia motina juos pagimdė. Nei jie mokėsi retorikos, nei logikos. Kaipkim užeina ant seilės, taip ir šneka… Ir tas yra todėl, dar kartą pasikartosiu, kad valstybė griauna inteligentiškumo pagrindus. Anksčiau reikėjo gimnazijoje zurinti lotynų kalbą, žinoti muziką ir t.t., ir šitie dėstomi dalykai žmogaus sielą, savimonę, jo dvasinę kultūrą. Negalima nieko sukurti padoraus valstybėje, jeigu nėra dvasinės kultūros. O tos dvasinės kultūros pas mus nėra. Nei valdžioje, nei pas parlamentarus…

Dabar toks materializmas, kad net baisu darosi. Bet reikia atsiminti, kad pinigų karta laikina. Toks vystymosi tarpsnis sugrius. Nes tai yra nuostolinga visuomenei, tautai ir gamtai. Gamta nepriima šito. Nes tas „naujo lietuvio“, „naujo ruso“ pinigas dirba ne tam, kad išliktų tauta, o kad tik jis pats galėtų girtuokliauti, Kanaruose ilsėtis… Nėra ryšio tarp tautos ir „naujų lietuvių“. Ir juos niekaip inteligentais negalim pavadinti. Tai tas pats „elitas“.

Ir dar – „autoritetas“ – šis žodis yra priimtas šiandien tik nusikalstamame pasaulyje.

– Sėdim pas Jus kabinete: visur prirašyti lapai, lapai ir lapai…Užtaisyta mašinėlė… Matyti, kad Jūs labai aktyviai apie kažką rašote. Negalėtumėte papasakoti mūsų skaitytojams, kokia knyga gimsta šiame kabinete?

– Va, aš kaip tik dabar noriu apie ką jūs mane klausinėjote ir parašyti. Knyga greičiausiai vadinsis „Išaukštintieji ir prakeiktieji“. Visais istoriniais tarpsniais pas mus vieni būna išaukštinti, kiti – prakeikti. Ir kaip taisyklė – išaukštintieji paskui pasirodo niekas, o prakeiktieji yra tautos kultūros, tautos pratęsimo atstovai. Tai aš ir rašau apie tuos prakeiktuosius, kurie 50 metų kūrė Lietuvos kultūrą, kuri tapo viena iš geriausių ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir pasaulyje. Ir dabar valdžia juos visus nori ištrinti iš istorijos vien dėl to, kad galėtų įsitvirtinti atėję į valdžią nemokšos, vidutinybės. Neduosiu to padaryti. Neduosiu!

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Algirdas Plukis

Vilnius – Birštonas

Kodėlčiaus dvaras

 

Komentarai

 

 

 
 1. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

  instamax.lv/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Excellent post. I was checking continuously this weblog and I’m impressed! Very helpful information particularly the closing phase :) I maintain such info much. I used to be looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. It’s really a cool and useful piece of information. I’m happy that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I do enjoy the manner in which you have framed this specific concern and it really does present us a lot of fodder for consideration. On the other hand, through everything that I have observed, I only trust when the feedback pack on that folks stay on issue and in no way start upon a soap box associated with some other news du jour. Still, thank you for this excellent point and though I can not agree with it in totality, I regard your perspective.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Virtually all of what you point out happens to be astonishingly accurate and it makes me wonder the reason why I had not looked at this with this light previously. This article really did turn the light on for me personally as far as this topic goes. Nevertheless at this time there is 1 position I am not necessarily too comfortable with and whilst I make an effort to reconcile that with the central idea of the point, permit me see exactly what all the rest of the visitors have to say.Very well done.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Jei kas nors nori būtisėkmingas Bloggers , po to jis / ji turi išnagrinėti šį straipsnį , nes jame yra al } metodus , .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. This amazing information appears new but usually takes some time running around on the web, I have to admit which i love

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Hi, probably I will be a little bit off topic here, however I had been reading your blog and it looks great!. semenax I’m creating a site and attempting to make it appear clean, however each time I touch it I screw something up. Did you design and style the website by yourself? Can a person with very little experience do it, as well as add frequent updates without messing it up? Anyway, great information on here, very helpful. Totally new to me; provestra I didn’t know the many ramifications and depth to this story until I searched here through Yahoo! Good job.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he the truth is bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If potential, as you develop into expertise, would you mind updating your weblog with extra details? It is highly useful for me. Huge thumb up for this weblog post!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. I must show my appreciation to the writer just for bailing me out of this particular problem. Right after looking throughout the search engines and seeing tricks that were not powerful, I believed my entire life was gone. Living without the strategies to the difficulties you’ve sorted out all through your entire short article is a crucial case, as well as the ones that would have adversely affected my career if I hadn’t noticed your site. Your understanding and kindness in taking care of all the details was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I am able to at this point relish my future. Thank you so much for this reliable and amazing help. I won’t hesitate to suggest your blog to anyone who wants and needs support about this subject.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...