Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 14 Pirmadienis
 

Kur pažvelgsi – vien „tėvynės išdavikai“

2018-02-19 15:35 | Nuomonių ringas | Komentarų (11)

Seimo narys Mindaugas Bastys . KK nuotr.

Vytenis Paulauskas

Ruošiantis paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100 metų jubiliejų, „dovaną“ paruošė ir Lietuvos Genocido ir rezistencijos tyrimų centras – jis paskelbė, kad su KGB bendradarbiavo žymūs Lietuvos kultūros ir meno atstovai Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis, ir netgi kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė B. T. Burauskaitė paaiškino, kad šie asme­nys buvo įrašyti į KGB sudarytą sąrašą ir todėl reikėjo tą sąrašą paskelbti. Buvo uždengtos tik tų KGB agentų pavardės, kurie kadaise buvo prisipažinę ir kuriems dėl to valstybė atleido jų nuodėmes ir apsaugojo nuo viešumo.

Tačiau kas buvo tie nuodėmklausiai, kurie klausė prisipažinusiųjų išpažinčių? Tie, kas sekė anuometinius įvykius, žino, jog tai buvo žmonės, artimi dabartiniams konservatoriams. Vėliau konservatorių gretose kilo didžiulė panika, kai Genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovu buvo paskirtas buvęs politinis kalinys Vytautas Skuodis, kuris garsėjo savo teisingumu ir principingumu. Buvo bijomasi, kad V. Skuodis archyvuose gali rasti kokios nors konservatorių veikėjus kompromituo­jančios medžiagos. Todėl buvo labai energingai kovojama, kad V. Skuodis būtų pašalintas iš pareigų.

Kai pagaliau tai pavyko padaryti ir V. Skuodį pakeitė savas žmogus – Dalia Kuodytė, konservatoriai nusiramino – pavojus jiems jau nebegrėsė. B. T. Burauskaitė taip pat yra laikoma konservatorių žmogumi.

„Nusikaltėlių“ didžiosios nuodėmės

Kuo gi nusikalto D. Banionis, S. Sondeckis ir V. Sladkevičius, kodėl buvo pasistengta juos sukompromituoti? Jie buvo ne savi. D. Banionis kaltas tuo, kad jis „sukūrė“ Rusijos prezidentą V. Pu­tiną. V. Putinas (kaip jis pats prisipažino) kadaise tapo saugumiečiu todėl, kad jį sužavėjo D. Banionio filme suvaidintas tarybinis žvalgas. Nebūtų D. Banionis suvaidinęs to žvalgo, nebūtų ir V. Putinas tapęs saugumiečiu ir padaręs karjeros, kuri jam vėliau leido tapti Rusijos prezidentu ir pulti Lietuvą. Tai štai kaip laisvai Lietuvai nusikalto D. Banionis!

S. Sondeckis kaltas tuo, kad jis per daug kalbėjo, per daug reiškė savo nuomonę, kuri buvo nepalanki valdžiai. Už tai jam buvo atsilyginta apdrėbus jį purvu bent po mirties.

Nesunku suvokti, kad V. Sladkevičiaus „nusikaltimas“ buvo tas, kad jis neskirstė žmo­nių į savus ir svetimus ir todėl bendravo net su Algirdu Mykolu Brazausku, kurį konservatoriai laikė didžiausiu savo priešu. Suprantama, kad, pagal konservatorių logiką, tas, kas bendrauja su jų priešais, yra ir jų priešas.

Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, kadriniai KGB darbuotojai persivertė, tapo gerbia­mais verslininkais, su kuriais valdžia tariasi, atsižvelgia į jų pasiūlymus. Tačiau konservatoriams ištikimų asmenų priežiūroje liko tikri ar suklastoti KGB agentų sąrašai, su kurių pagalba galima bet kada kompromituoti neįtinkančius asmenis ir pridengti savus.

Jeigu etatiniai KGB darbuotojai eidavo tarnauti sovietinei sistemai savo noru (geri atly­ginimai, įvairios privilegijos), tai daugelis KGB agentų į veiklą būdavo įtraukiami visai to nenorėdami.

Gyvenimas – taip pat pagal planą

Sovietinėje sistemoje egzistavo ne tik planinė ekonomika, bet ir visas kitas gyvenimas buvo planuo­jamas. Pokario metais Lietuvos valdžia turėjo įvykdyti liaudies priešų likvidavimo planus ir tuos liau­dies priešus ištremti.

Etatiniai KGB darbuotojai turėjo dirbti ir parodyti konkrečius to darbo rezulta­tus – užverbuoti pakankamą skaičių agentų ir pasiekti, kad tie agentai pateiktų pakankamai vertingos informacijos.

Suprantama, kad, kaip ir kitose gyvenimo srityse, darbuotojų būna įvairių – vieni dirba geriau, kiti blogiau. Sovietiniais laikais, norint parodyti geresnius savo darbo rezultatus, buvo populia­rūs prirašinėjimai. Todėl, siekiant padidinti KGB agentų skaičių, galėjo į jų sąrašus būti įtraukti ir tie asmenys, kurie jais nebuvo, tam klastojant dokumentus.

Verbuojami agentai patirdavo didelį spaudimą, todėl jie galėjo pasirašyti pasižadėjimą bendradarbiauti, siekdami išvengti nemalonumų, bet ateityje jokios veiklos nevykdyti.

Galimas ir kitoks atvejis – būdavo tiekiama tik nereikšminga informacija, kuri niekam nieko blogo negalėjo padaryti.

Kai kurie rezistentai savo atsiminimuose pasakojo, kad, kai jie buvo tardomi, kankinami, tai jie savo bendražygių stengdavosi neišduoti, bet kartais pasaky­davo tardytojams tokius faktus, kuriuos tardytojai jau patys žinodavo ir todėl iš jų neturė­davo jokios naudos.

Klausimai, vis dar „kabantys ore“

Visuotinai buvo pasmerkta Rūta Vanagaitė, kai ji perskaitė A. Ramanaus­ko – Vanago bylą ir pasakė, kad byloje yra A. Ramanausko pasižadėjimas bendradarbiauti ir kad byloje yra užfiksuota, jog jis išdavė daug savo bendražygių. Ji paprašė, kad istorikai pa­aiškintų, ką visa tai reiškia. Deja, jai buvo pasakyta tik tiek, kad A. Ramanauskas yra didvyris ir kad ji nedrįstų jo šmeižti. O į jos užduotus klausimus atsakymai buvo neaiškūs. Ar bylą KGB suklastojo? O gal R.Vanagaitė sakė netiesą?

Manau, kad tikėtina, jog A. Ramanauskas, net jeigu ir pasirašė pasižadėjimą bendradarbiauti, tai iš tiesų nebendradarbiavo. Tačiau niekas nepaaiškino, kaip iš tikrųjų buvo su ta jo tariama išdavyste? Juk jeigu tos išdavystės nebuvo, tai galima tą paaiškinti, ir problema bus išspręsta. Tačiau kai jokio paaiškinimo nėra, tai lieka vietos visokioms interpretacijoms.

Komandiruotės ataskaitos kopija – ir į KGB?

Tiek D. Banionis, tiek ir S. Sondeckis buvo žymūs menininkai, kurie važiuodavo į užsienį. Gal dabar, pavyzdžiui, Seimo nariams nereikia atsiskaityti už savo užsienines komandi­ruotes, tačiau sovietiniais metais egzistavo, manau, visai logiška tvarka: norint gauti apmo­kėjimą už komandiruotę, reikėjo pateikti ataskaitą, kas buvo nuveikta tos komandiruotės metu (tam, kad būtų aišku, jog pinigai nebus sumokėti už dyką). O jeigu vienas tokios ataskaitos eg­zempliorius bus nusiųstas į saugumą, tai jau galima tam žmogui prikabinti KGB agento etiketę, nors jis apie tai gali ir nežinoti.

Beje, panašiai buvo ir su K. Prunskiene, kuri buvo kaltinama bendradarbiavimu su KGB.

M.Basčio apkalta – naujo Seimo „skiepai“?

Valstiečiai pertvarko beveik visas valstybines institucijas: taupo, veržia diržus, kei­čia vadovus savais kadrais, atleidžia ne savo, nelojalius darbuotojus. Tačiau visa tai neliečia Genocido ir rezistencijos tyrimo centro, nes ten yra konservatorių teritorija.

O štai pelningai dirbu­sių „Lietuvos geležinkelių“ ir miškų ūkio – urėdijų laukia radikalios reformos. Mat ten, kaip tei­giama, buvo socialdemokratų „šėryklos“.

„Lietuvos geležinkeliams“ jau vadovauja žmogus, kuriuo konservatoriai visada būdavo patenkinti. Nesunku suvokti, kad ir Lietuvos miškus valdys „nepri­klausomi“ žmonės, kurie bus priklausomi nuo konservatorių.

Tačiau kaip paveikti politinius procesus, kad viskas vyktų būtent taip, kaip reikia konservatoriams, o ne kitaip ? Tam reikia Seimą „paskiepyti“. Manau, kad būtent tokiu „skiepu“ ir turi būti Seimo nario M. Basčio apkalta. Dirbo Seimo narys Seime ne vieną kadenciją, nie­kam neužkliūdavo, galėdavo susipažinti su slapta informacija, nes saugumas jam jokių priekaištų neturėjo, rinkėjai apie jį nelabai ką žinojo. Ir staiga – apkalta. Pats baisiausias nusikaltimas – tė­vynės išdavystė, už ką kadaise bausdavo mirties bausme. Mat kažką savo nelaimei pažinojo, su kažkuo buvo susitikęs ir netgi kažką kalbėjo.

Niekas taip ir nepaaiškino, kuo gi M. Bastys nusi­kalto Lietuvos valstybei, tačiau akivaizdu, kad iš Seimo jis bus išmestas. Niekas nedrįs užtarti M. Basčio, nes tokiu atveju ir pats gali būti apkaltintas tėvynės išdavyste.

Apkalta M. Basčiui, manau, reikalinga tik tam, kad ir kiti Seimo nariai bijotų, kad jiems būtų aišku, jog, jeigu jie išdrįs prieštarauti tai vienintelei „teisingai“ konservatoriškai nuomonei, tai ir jiems bus taip pat, kaip ir M. Basčiui. Jeigu galima iš Seimo išmesti tą, kuris nieko nedarė, tai tuo labiau ga­lima išmesti kokį nors „rėksnį“, kuris turi savo – kitokią nuomonę.

Komentarai

 

 

 
 1. Taip,pagal konservatorius Kasčiūną ir Ažubalį net virš 75% šalies gyventojų yra nusikaltėliai,išdavikų ir tautos priešų palikuonys.Mat tarybmešių Lietuvos kompartijos nariais ir kandidatais pabuvojo virš milijono tautiečių,o jų palikuonys dabar sudaro virš trijų ketvirtadalių visų gyventojų.Matote,kokie tautos niekintojai per konservatorių malonę pateko Seiman.Pasibaisėtina‼

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Paranojiškas ir ant išprotėjimo ribos balansuojantis priešiškumas Rusijai yra kenksmingas mūsų valstybei. Ir tai galima sakyti vyksta oficialiame lygyje, liaudžiai pastoviai kalama, kad Rusija mums yra priešas, o užzombinta tauta tuom ir įtiki. Ir ypač jaunose galvelėse formuojasi priešo įvaizdis , o tai yra dar kartą sakau labai kenksminga ir destruktyvu. Racionalus žmonės visada ieško konstruktyvaus bendradarbiavimo, o ne karo kirvių kasimo. Išprotėję valdžiagyviai bando tautą paverst užzombinta mase.

  Thumb up 16 Thumb down 2

 3. Lietuvos išdavikams atviros durys, todėl jie beatodairiškai puola griauti ir taip silpną mūsų valstybę. Sionistų raginami dirba labai skubėdami, nes bijo. Organizuokime kovos būrius, nes norėdami išlikti, būsim priversti susikauti ir desovietizaciją atlikti jėga.
  Žodis desovietizacija nėra tikslus. Deokupacija, Lietuvos priešus naikinant būtų tiksliau!

  Thumb up 6 Thumb down 4

 4. Štai vienas iš VSD kaltinimų Basčiui.
  ,,Kalbėjosi su nepageidaujamais asmenimis,kaip SUTRUMPINTI AE uždarymo terminus ir tai padaryti už ES pinigus”.
  Nori geriau Lietuvai…IŠDAVIKAS.
  Va,kai už Lietuvos pinigus pastatai laivą ir po to už TRIGUBĄ kainą jį išsinuomoji tada tu PATRIOTAS ,tau ordinai,medaliai.

  Thumb up 15 Thumb down 1

 5. Kas užsakė , kad apšikti ir apkaltinti bendradarbiavimu su KGB D. Banionį , S. Sondeckį ir V. Sladkevičių ?
  Kai tik pradėjo lysti dokumentai ir kalbos apie KGB-istus Lansbergį ir prostitutę Grybauskaitę iškarto paskelbė jog šitie garbūs žmonės garsinę Lietuvą bendradarbiavo su KGB .
  Kas bando nubalinti save ir nukreipti dėmesį , kad patiems išlikti švariais ?

  IEŠKOKITE KAM TAI NAUDINGA .

  Thumb up 18 Thumb down 0

 6. LŽTSS TARYBA - KAS TAI JEI NE TEVYNES IŠDAVYSTE, KAS TAI JEI NE SABOTAŽAS PRIEŠ LIETUVA ??? says:

  – SUNAIKINO ŽŪ IR PRAMONĖ
  – SUNAIKINO IGNALINOS AE , ALYTAUS TEKSTYLE , PANEVEŽIO EKRANA IR TT
  – SUPJAUSTE LIETUVOS LAIVYNA
  – LIETUVOS KURĄ PARDAVĖ UŽ 1 LITA
  – SODROS IR VMI TERORAS SUNAIKINO LIETUVOJE 1 000 000 DARBO VIETU, IR 300 000 NAMUDINIU VERSLU
  – MOKESČIUS DARBO ŽMOGUI PADYDINO 3 000%
  – MOKESČIUS MAISTUI PADYDINO 2 500%
  – VALDININKU GAUJA PADYDINO NUO 7000 IKI 78 000
  – IŠGROBSTE ES PARAMA LIETUVAI
  – DEPORTAVO UŽ SKURDO RIBOS 680 000 LT PILIEČIU
  – PADYDINO BEDARBIU ARMIJA IKI 240 000
  – ATKURE REKRUTU ARMIJA ( FIZINE VERGOVE )
  – PROVOKOJA RUSIJA , UŽPULTI LIETUVA

  KOKIA VALSTYBE TAI UŽSAKE !!! KOKIAVALSTYBE SUMOKEJO UŽ TAI !!! UŽ KIEK PARDAVE LIETUVA !!!

  Thumb up 10 Thumb down 0

  • kad rašai didelėm raidėm, tikriausiai su lupa.

   Paaiškink man, seni, kas yra ta LŽTSS TARYBA ir kodėl Veryga tavęs neveža pas SLUŠNĮ nors savaitei ?

   Thumb up 0 Thumb down 10

   • LŽTSS TARYBA - KAS TAI JEI NE TEVYNES IŠDAVYSTE, KAS TAI JEI NE SABOTAŽAS PRIEŠ LIETUVA ??? says:

    Lietuvos žmogaus teisiu stebetoju sąjunga

    Thumb up 7 Thumb down 0

  • aš jam duočiau 10 metų lagerio ir dar penkis neplauti galvos .

   Man patinka !!!!!

   Thumb up 1 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...