Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 5 Sekmadienis
 

KT: Seimo nario K. Pūko veiksmai, nurodyti Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai

2017-12-19 11:57 | Politika | Komentarų (28)

KT nusprendė, kad Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai, nurodyti Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai. KK nuotr.

Konstitucinis Teismas šiandien pateiktoje išvadoje konstatavo, kad Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas einančių ir šias pareigas užimti pretendavusių asmenų atžvilgiu, nurodyti Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui Kęstučiui Pūkui išvadoje, prieštarauja Konstitucijai. Šiais veiksmais Seimo narys Kęstutis Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad valstybės pareigūnai turi turėti piliečių pasitikėjimą. Tam, kad piliečiai galėtų pagrįstai pasitikėti valstybės pareigūnais, yra reikalinga vieša demokratinė valstybės pareigūnų veiklos kontrolė. Viena tokios kontrolės formų – konstitucinis apkaltos institutas. Pagal Konstituciją įgaliojimus apkaltos procese turi tik dvi valstybės valdžios institucijos – Seimas ir Konstitucinis Teismas. Apkaltos byla gali būti pradėta tik Seimo narių siūlymu. Konstitucinis Teismas teikia išvadą, ar asmens, kuriam pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai. Jeigu Konstitucinis Teismas konstatuoja, kad asmuo šiurkščiai pažeidė Konstituciją, Seimas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali panaikinti jo Seimo nario mandatą.

Konstitucinio Teismo išvada – šiurkščiai pažeista Konstituciją ir sulaužyta priesaika. Pagrindiniai argumentai

 Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvadoje, be kita ko, nurodyta, jog Seimo narys K. Pūkas žodžiais, neverbaline kūno kalba žemino padėjėjo-sekretoriaus pareigas einančių ir pretenduojančių užimti šias pareigas asmenų orumą, juos akivaizdžiai diskriminavo, nepagrįstai kišosi į jų privatų gyvenimą. Šiais savo veiksmais Seimo narys K. Pūkas diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą. Atsižvelgiant į tai, Specialiosios tyrimo komisijos manymu, K. Pūko veiksmai vertintini kaip Seimo nario priesaikos, kuria Seimo narys įsipareigojo gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sulaužymas ir šiurkštus Konstitucijos pažeidimas.

Konstitucinis Teismas šioje išvadoje konstatavo, kad iš Seimo nario priesaikos, Seimo nario konstitucinio statuso kylantys reikalavimai gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas, veikti Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, vengti elgesio, žeminančio Seimo – Tautos atstovybės reputaciją ir autoritetą, lemia ir pareigą gerbti Konstitucijoje įtvirtintas ir jos saugomas žmogaus teises, nesinaudoti savo statusu kitų asmenų konstitucinėms teisėms ir laisvėms pažeisti. Seimo nario veiksmais, kuriais pažeidžiamos kitų asmenų konstitucinės teisės ar laisvės, gali būti šiurkščiai pažeista Konstitucija ir sulaužyta Seimo nario priesaika, žeminama Seimo – Tautos atstovybės reputacija ir autoritetas.

Konstitucinis Teismas išvadoje pažymėjo, kad viena iš pagal Konstitucijos 29 straipsnį draudžiamo diskriminavimo (kartu ir žmogaus orumo žeminimo) formų yra priekabiavimas, be kita ko, priekabiavimas dėl lyties ir seksualinis priekabiavimas. Priekabiavimas dėl lyties suprantamas kaip nepriimtinas ar nepageidaujamas fiziniais, verbaliniais ar neverbaliniais veiksmais (be kita ko, prisilietimais, gestais, žodžiu, raštu ar vaizdu) išreikštas elgesys, susijęs su lytimi, kuriuo, be kita ko, siekiama pažeminti arba yra žeminamas žmogaus orumas, siekiama sukurti arba kuriama asmenį, su kuriuo taip elgiamasi, bauginanti, priešiška, žeminanti ar žeidžianti aplinka. Seksualinio priekabiavimo, kuris yra viena iš priekabiavimo dėl lyties formų, skiriamasis bruožas yra asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepageidaujamas seksualinio pobūdžio elgesys. Tokiu elgesiu neišvengiamai yra kėsinamasi ir į fizinį ar psichinį asmens neliečiamumą, sutrikdoma žmogaus fizinė, psichinė ir dvasinė būsena, suvaržoma jo fizinio aktyvumo, intelektinės ir kūrybinės laisvės, taigi ir laisvos asmenybės, raiška, gali būti apsunkinami santykiai su kitais asmenimis. Priekabiavimas gali sukelti ilgalaikes ar net nuolatines pasekmes, neigiamai veikiančias asmens privatų ir socialinį gyvenimą. Priekabiavimo faktams nustatyti nebūtina, kad asmuo, prie kurio priekabiaujama, aiškiai ir kategoriškai prieštarautų tokiam elgesiui, kai akivaizdu, kad toks elgesys šiam asmeniui buvo nepriimtinas ir objektyviai įžeidžiamas, bet atsižvelgtina į tai, kaip jį suvokė asmuo, prie kurio buvo priekabiaujama. Be kita ko, nebūtina nustatyti asmens, kuris galbūt priekabiavo, siekio pažeminti žmogaus orumą ar sukurti jam priešišką, jį bauginančią, žeminančią ar žeidžiančią aplinką. Priekabiavimo faktams paneigti nepakanka vien to, kad juos neigia asmuo, kuris galbūt priekabiavo, bet privalu atsižvelgti į visas kitas šiems faktams nustatyti reikšmingas aplinkybes.

Įvertinus Seimo nario K. Pūko veiksmus, konstatuota, kad jo veiksmai iš esmės atitinka minėtus priekabiavimo dėl lyties ir seksualinio priekabiavimo požymius, taigi gali būti laikomi priekabiavimu dėl lyties, be kita ko, seksualiniu priekabiavimu: Seimo nario K. Pūko veiksmai jo padėjėjo-sekretoriaus pareigas ėjusiems ir šias pareigas užimti pretendavusiems asmenims buvo nemalonūs, nepageidaujami ir nepriimtini, tokiu būdu jis elgėsi išskirtinai su moterimis (merginomis). Kviesdamasis į pokalbį pretendentus užimti Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas, K. Pūkas pirmenybę teikė netekėjusioms ir artimų asmeninių ryšių neturinčioms pretendentėms, kalbino su tiesioginėmis pareigomis nesusijusiomis intymiomis, trikdančiomis, nemaloniomis, su lytiniais santykiais susijusiomis ir panašiomis seksualinio pobūdžio, kitomis itin asmeninėmis temomis, komentavo jų išvaizdą ir fizines savybes, teikė trikdančius, dviprasmiško pobūdžio pasiūlymus, kitaip nekorektiškai, nepagarbiai bendravo ir tokiu savo elgesiu sukūrė nemalonią, žeminančią, įžeidžiančią aplinką. Dalis Seimo nario K. Pūko veiksmų buvo seksualinio pobūdžio. Seimo narys K. Pūkas taip elgėsi ne vieną kartą, priekabiavo ne prie vieno asmens. Minėti asmenys jautėsi pažeminti ir įžeisti, turėjo kęsti įtampą, stresą ir baimę, patyrė ilgalaikių nemalonių pasekmių. Toks Seimo nario K. Pūko elgesys ir objektyviai vertintinas kaip akivaizdžiai įžeidžiamas ir nepriimtinas.

Nors Seimo narys K. Pūkas teigia minėtų asmenų nežeminęs, nesielgęs su jais nepagarbiai ir prie jų nepriekabiavęs, ištyrus ir įvertinus surinktus įrodymus konstatuota, jog nėra pagrindo manyti, kad liudytojos būtų sakiusios netiesą ar nurodžiusios tikrovės neatitinkančias aplinkybes, būtų buvusios tarpusavyje susijusios, pažįstamos ir susitarusios ar pavieniui sąmoningai veiktų prieš Seimo narį K. Pūką.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Konstituciją iš Seimo nario priesaikos jam kyla pareiga gerbti ir vykdyti ne tik Konstituciją, bet ir įstatymus.

Remdamasis šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo narys K. Pūkas pažeidė Seimo statuto 16 straipsnio 2 dalį, Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio nuostatas. Taip pat minėti Seimo nario K. Pūko veiksmai gali būti laikomi priekabiavimu pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 punktą, Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 punktą, be kita ko, seksualiniu priekabiavimu pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 punktą.

Dėl diskriminacinio ir žeminančio žmogaus orumą priekabiavimo pobūdžio ir juo sukeliamų pasekmių tokiu Seimo nario elgesiu neišvengiamai žeminama Seimo – Tautos atstovybės reputacija ir autoritetas, diskredituojama valstybės valdžia nepriklausomai nuo to, ar toks Seimo nario elgesys yra susijęs su jo parlamentine veikla arba naudojimusi konstituciniu Seimo nario statusu. Seimo nario diskriminacinis ir žeminantis žmogaus orumą elgesys, kuris gali būti laikomas priekabiavimu dėl lyties, be kita ko, seksualiniu priekabiavimu, laikytinas šiurkščiu Konstitucijos, be kita ko, jos 21 straipsnio 1, 2, 3 dalių, 22 straipsnio 1,4 dalių, 29 straipsnio nuostatų, pažeidimu, taip pat Seimo nario priesaikos sulaužymu.

Atsižvelgdamas į tai, kad Seimo nario K. Pūko elgesys buvo diskriminuojantis ir juo pažemintas jo padėjėjo-sekretoriaus pareigas ėjusių ir šias pareigas užimti pretendavusių asmenų orumas, taip pat į tai, kad jo veiksmai laikytini priekabiavimu dėl lyties ir seksualiniu priekabiavimu, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad tokiu elgesio Seimo narys K. Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Apkaltos procesas – teisėtas

Šioje konstitucinės justicijos byloje suinteresuotas asmuo Seimo narys K. Pūkas teigė, kad Specialioji tyrimo komisija, priėmusi išvadą, kurios pagrindu jam pradėta apkalta, padarė procesinių pažeidimų, užkirtusių kelią jo teisei į gynybą, todėl pradėtas apkaltos procesas negali būti laikomas teisėtu.

Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad apkaltos konstitucinė samprata lemia teisingą teisinį procesą, kuriame prioritetas teikiamas asmens teisių apsaugai. Asmens teisių apsauga garantuojama tik jei procesas yra viešas, šalys turi lygias teises, o teisiniai ginčai, ypač dėl asmens teisių, sprendžiami užtikrinant šiam asmeniui teisę ir galimybę jas ginti.

Šioje išvadoje pažymėta, kad pagal Konstituciją apkaltos procesas prasideda tik Seimui priėmus nutarimą dėl apkaltos proceso konkrečiam asmeniui Seime pradžios, todėl veiksmai prieš pradedant apkaltą, t. y. iki Seimui priimant tokį nutarimą (be kita ko, Seimo narių iniciatyva pradėti apkaltą, jų pateiktų kaltinimų pagrįstumo tyrimas Seimo sudarytoje Specialiojoje tyrimo komisijoje), nėra apkaltos proceso stadija, todėl joje asmeniui, kuriam gali būti pradedama apkalta, neturi būti sudarytos tokios pačios sąlygos ginti savo teises, kaip asmeniui, kuriam pradėta ir vykdoma apkalta. Tai yra parlamentinė procedūra, kuri negali būti laikoma tikru teisiniu procesu, jos metu sprendžiama ne dėl asmens konstitucinės atsakomybės taikymo, o tik tai, ar yra pagrindas pradėti apkaltą. Kitokių sąlygų ginti savo teises asmeniui, kuriam gali būti pradedama apkalta, sudarymas gali būti grindžiamas, be kita ko, siekiu apsaugoti tokias konstitucines vertybes kaip žmogaus orumas ir privataus gyvenimo neliečiamumas. Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas teisinis procesas šioje procedūroje, asmuo, kuriam gali būti pradedama apkalta, turi turėti realią galimybę žinoti, kuo yra kaltinamas, pateikti savo paaiškinimus Seimui, šiam asmeniui pateiktų kaltinimų pagrįstumą tiriančiai Seimo sudarytai komisijai ar kitam Seimo struktūriniam padaliniui, Seimo posėdyje, kuriame sprendžiama, ar pradėti apkaltą, atsakyti į argumentus, kuriais grindžiami šiam asmeniui pateikti kaltinimai. Tam tikri proceso prieš pradedant apkaltą Seime elementai gali būti ir nevieši.

Pagal Konstituciją užtikrinant, kad apkaltos procesas, kaip visuma, atitiktų teisingo teisinio proceso reikalavimus, ypatingą reikšmę turi procesas Konstituciniame Teisme nagrinėjant bylą, ar asmens, kuriam vykdoma apkalta, veiksmai prieštarauja Konstitucijai. Apkaltos procesas, kaip visuma, laikytinas teisingu ir tinkamu, jeigu laikantis teisingo teisinio proceso reikalavimų Seimo nariui ir (ar) jo atstovams sudaromos sąlygos ginti savo interesus tiek Konstitucinio Teismo posėdyje, tiek Seimo statute nustatyta tvarka Seime tęsiant apkaltos procesą įsigaliojus Konstitucinio Teismo išvadai, kad asmens, kuriam pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Šioje išvadoje pažymėta ir tai, kad apkaltai taikytini teisingo teisinio proceso reikalavimai pagal Konstituciją nėra absoliutūs, be kita ko, nėra absoliutus viešo bylų nagrinėjimo teisme principas. Siekiant apsaugoti tokias konstitucines vertybes kaip žmogaus orumas ir privataus gyvenimo neliečiamumas, tam tikri apkaltos proceso Konstituciniame Teisme elementai, be kita ko, Konstitucinio Teismo posėdis, kuriame tiriami įrodymai, apklausiami liudytojai, vyksta teisminiai ginčai, Konstitucinio Teismo sprendimu gali būti nevieši.

Iš šios konstitucinės justicijos bylos medžiagos matyti, kad Seimo narys K. Pūkas dalyvavo Seimo posėdyje, kuriame buvo pateiktas ir apsvarstytas Seimo Etikos ir procedūrų komisijos teikimas „Pradėti apkaltą Seimo nariui Kęstučiui Pūkui“ bei priimtas nutarimas apkaltą pradėti. Seimo narys K. Pūkas ir (arba) jo atstovas teikė savo paaiškinimus Seimo sudarytoje Specialiojoje tyrimo komisijoje, dalyvavo ir kituose Seimo posėdžiuose, susijusiuose su apkaltos jam procedūromis, tačiau, posėdžio pirmininkei paprašius pareikšti nuomones, nekalbėjo.

Nagrinėjant šią bylą Konstituciniame Teisme Seimo nario K. Pūko paskirtiems atstovams buvo išsiųsta susipažinti bylos medžiaga, Seimo nariui ir jo atstovams buvo tinkamai įteikti šaukimai atvykti į Konstitucinio Teismo posėdį, gauti rašytiniai Seimo nario paaiškinimai. Konstitucinio Teismo posėdyje buvo išklausyti suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko atstovai, vykstant teisminiams ginčams buvo išklausytas pats Seimo narys, jo atstovai galėjo teikti Konstituciniam Teismui prašymus, įrodymus ir dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, duoti paaiškinimus, dalyvauti teisminiuose ginčuose, tarti paskutinį žodį.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas užtikrinti tinkamą teisinį procesą atliekant veiksmus Seime iki Seimui priimant nutarimą pradėti apkaltą nebuvo pažeistas, taip pat į tai, kad Konstitucinio Teismo posėdyje buvo užtikrintos Seimo nario K. Pūko teisės į gynybą, nėra pagrindo teigti, kad apkaltos procesas dėl Seimo nario K. Pūko veiksmų atitikties Konstitucijai kaip visuma nebuvo teisingas ir tinkamas ir dėl to turėtų būti laikomas neteisėtu.

Apkaltos proceso tikslas – išspręsti konstitucinės atsakomybės klausimą, kuri pagal Konstituciją nėra baudžiamosios atsakomybės taikymas, nors kai kada tie patys neteisėti veiksmai gali užtraukti ir konstitucinę, ir kitokią teisinę atsakomybę, pvz., baudžiamąją. Kokią atsakomybę užtraukia neteisėti veiksmai, priklauso nuo to, ar teisinėje sistemoje pripažįstama, kad tais pačiais neteisėtais veiksmais gali būti pažeidžiami ne tik Konstitucijos saugomos, bet ir kitais teisės aktais ginamos teisinės vertybės.

Todėl šios Konstitucinio Teismo išvados nebūtinai lemia kitokios nei konstitucinė teisinės atsakomybės (be kita ko, baudžiamosios) už šiuos veiksmus taikymą Seimo nariui K. Pūkui.

Ši Konstitucinio Teismo išvada įsigalioja paskelbus ją Konstitucinio Teismo svetainėje.

Šioje byloje yra pareikšta viena atskiroji, bet pritariančioji nuomonė.

KT inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Nejaugi Lietuvoje mylėti moteris jau draudžiama? Kodėl Steponavičiaus nekaltino, kai šis prie Bertašiūnaitės priekabiavo? Ar Konstitucijoje parašyta, kad šeima pagrįsta vyro ir vyro santykiais

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Labai didziuojuosi K,PUKU,as be jo nezinau,kaip galeciau gyventi,ACIU JAM IR TIKIU kad K,PUKAS MUSU VILTIS,……………………..aciu,GERU KALEDU IR SAVO SVEIKATOS,

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. AS JUO TIKIU.NES RINKAU JI i seima.Ir manau,KAD MANO RINKTAS ATSTOVAS SEIME TAI YRA K,PUKAS,SALIN SUTEPTAS RAGINES NUO K. PUKO.,

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Taigi, Dievas mato viską.
  Juk tu visai dar nesenai šaipeisi iš Kedžių tragedijos…, o dabar tie patys pederastai pradės tave partį rūryti ir melsk Dievą, kad iš taves pačio neatimtų tavo vaikų….
  Pakartosiu dar kartelį, kad Dievas nubaus visus, kurie prisidėjo prie Kedžių ir Venckienės naikinimo….

  Thumb up 6 Thumb down 2

 5. Jei po sekso skauda rura gali kreiptis i Strasbura ten Kuriukai teisme sedi spres jie tavo ruros bedas!

  Thumb up 4 Thumb down 0

 6. Jeigu darbdaviui uždrausta atleisti moteriškę, esančią motinystės atostogose vaikui prižiūrėti, tai kaip tada su lygiomis teisėmis? Tada negalima atleisti iš darbo ir vyrikio, esančio tėvystės atostogose vaikui auginti?

  Thumb up 4 Thumb down 2

  • nieko ten jie nezvigauja,visai normaliai kalba,tik vat ta meile magnolijai tai daug kam nepatinka

   Thumb up 7 Thumb down 4

 7. Valio, seimūnų žmonos. Jei vyrai jūsų nepatenkina lytiškai, dabar galėsite kreiptis į Konstitucinį Teismą (didžiosios raidės vos nusispaudė). Pasitelkę dvasias, tie šamanai nustatys, kad vyrai šiurkščiai pažeidžia Konstituciją, neatlikdami savo vyriškos pareigos. tad, seimūnai turės gerai pasistengt lovoje. Neteisinu Pūko. Jo elgesys yra amoralus. Bet man gaila ir tų moterėlių, kurios išgarsėjo tokiais šlykščiais būdais. Vargšės moterėlės, paklausykite moters, jau turinčios gerą moterišką patirtį: su kiekviena moterimi vyras elgiasi tokiuo lygiu, kuriame ji save pastato. Ir, jei Pūkas, būtų matęs, kad už tokį elgesį jis gali gauti gerą antausį, manau, jūsų būtų nelietęs

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • O yra įrodymų, kad jis ką nors pirštu palietė? Jam net nei pasiteisinti, nei pasisakyti neleido. Išmetė kaip šunį pro duris ir iš tų Seimo dorybių saugotojų ir iš Konstitucinių Dvasių posėdžio net išsižioti neleidę.
   Niekaip nepatikėsiu, kad jis ten prie kokios priekabiavo. Greičiau jau bando išmesti už tai, kad per savo radiją ką nors ne taip apie JE ar Patriarchą bei Anūkėlį pasisakė. O ta samdyta panelė – tik pretekstas.

   Thumb up 9 Thumb down 2

   • P.s. Šiaip tai jis į kokį DonŽuaną nei iš tolo neužneša. Todėl ir kyla įtarimas, kad „šunytis“ visai ne čia pakastas.

    Thumb up 8 Thumb down 2

 8. Dabar Seimui tik belieka priimti įstatymą, kad politikams įdarbinant padėjėjas, patarėjas, sekretores, valytojas ir kitas moteriškos lyties asabas, būtina iš gatvės pasikviesti tris neutralius praeivius į liudininkus, kurie galėtų bet kada esant reikalui patvirtinti, kad priėmimo sandorio operacija atlikta be jokių užuominų į lytinį priekabiavimą.
  Kito kelio, paprasčiausiai, nėra. Ir tai reikia daryti greitai, kol visų seimūnų (išskyrus neliečiamuosius konservatorius) samdomos panelės iš Seimo dar neišmėžė.
  Bus labai nuobodu, kai Seime liks tik vieni Anūkėlio vadovaujami konservatoriai.

  Thumb up 15 Thumb down 1

  • Sprendimas:
   Visos moterys Lietuvoje turi deveti angliskai – burka, niqab or hijab (nezinau kaip ten jos lietuviskai)
   Kitaip gi esant tokiems idiotiskai neaiskiems priekabiavimo istatymams visad bus problemos vyrams ir gali kam nors tekti buti baustam vien tik todel kad paziurejo i moters veida, kojas ar uzpakaliuka. Na pvz x moters drauge paliudys kad y vyras paziurejo i moters uzpakaliuka ar i kojas ir teks vyrui susidurti su policija, kad nederamai elgiasi viesoj vietoj, o jei dar tas setonas isdris pasakyti komplimenta kad grazios kojos ar uzpakaliukas, tai ji jau su aiskiais priekabiavimo ikalciais, tiesiog i nusikalteliu sulaikymo izoliatoriu uzdarys.
   P.S. teise elgtis bet kaip su moterimis turi tik pop zvaigzdes ir na pvz ”realybes sou” dalyviai, laabai turtingi ir itakingi valstybes zmones, kurie lyg nuosavybe turi jaunas ivairiu org merginas. Na pvz daininikes, sokejas, aktores, manekenes ir aisku ”palydoves”… Prakt. tam ir yra ivesti tie istatymai draudziantys ”priekabiavima”, kad merginas – moteris, kurios isskirtinai grazios, galetu tureti ir kaip nors liesti (zodziu ar ), tik elitiniai veikejai, kurie slaptai ne tik merginas ir moteris, kurias nori ”pasiima”, bet ir uzsiima gan daznai pedofilija.
   Na pedofilija kai kur praktiskai iteisinama, kai priimami istatymai leidziantys ”savanoriska” seksa jaunu asmenu nuo 10-12 metu, su suaugusiais…
   Na ar cia yra problema ?!
   Ar ne merginos, moterys – grazuoles?
   …juk i jus gali kreiptis tik laabai turtingi…
   ”Ubagai” neturi ir paziureti ! :)

   Thumb up 10 Thumb down 0

   • p.s.2. nemanau kad lietuvoje tie ”anti-priekabiavimo” istatymai veiks pries vietinius ”weinsteinus”. Jie veiks pries tuos, kuriuos ”kam nors” reiks sudoroti…

    Thumb up 11 Thumb down 0

    • Atsiprasau, kad auksciau parasiau siek tiek tendencingai ir paryskintai.
     Is tikro problemuke to ”priekabiavimo yra, bet kova su ja yra reikalinga subtili ir aiski, kai yra tikras nusikaltimas. Seniau, gerokai seniau, kai koks vyras kur nors netinkamai ”kimba” prie ne savo merginos ar moters, tai budavo kad gina merginos ar moters brolis, draugas, tevas ar kas kitas uzstojantis ir tam kuris ”perzengia normalaus elgesio ribas” su merginomis ar moterimis, paprasciausiai ”duoda i galva ar i snuki, liaudiskai snekant. Dabar gi tai yra pavojingiau, o ir gynejai ismoke per ziauriu ivairiu pvz baudimu suspardymu.
     Turima ginti moteris ir merginas pvz nuo darbdaviu, kurie kartais tiesiog vos ne prievartauja moteris ar merginas vien todel kad joms jie suteike darba ! Jei suteike, tai reiskia daznai pagal darbdavi, kad ji yra darbdavio, ne tik kad nuosavybe ar pastumdele, bet jei reikia, tai ir sexo verge…
     Taciau vyrai gali buti ir apkaltinti tyciskai pasinaudojant bet kokiu pretekstu ar netgi ir isgalvotu. Yra rimtu galimu nusikaltimu is vyru puses, kuriuos reikia ”ivertinti”, o yra ir pavoju jiems, nes siuolaikines moterys kartais vyrams pavydzios, agresyvios ir kerstingos… Tad pavoju iskils daugiau vyrams dabar nei moterims…
     Gali buti pan, kaip yra kitais ”tolerancijos ir lygybiu” atvejais:
     – negalima sakyti ”negras” ir net kai minima zodis ”juodaodis”, visi atkreipia demesi ar tai nera rasinis izeidimas.
     – negalima sakyti ka nors kritikuojant zydus kaip tautybe ir todel dabar jau vien tik isgirdus si zodi ”zydas”, atkreipiamas visu demesys ir jau galima buti uzsipultam bei apkaltintam rasizmu ir antisemitizmu. Nors kaltintojai dazniausiai ir nenusimano apie ta antisemitizma…, nors bet kurias kitas tautybes galima kritikuoti kaip tik nori ir ypac rusus !…na ar pvz lietuvius…
     – minint zodi ”gejai” jau yra atkreipiamas demesys ir ypac vakaruose gresia beda, jei atsiliepsi apie juos netolerantiskai. Nors kritikuoti normaliu sexualiniu pakraipu moteris ir vyrus yra normalu absoliuciai…taip, kad…normali santuoka ir vyro-moters pora yra ardoma ja priverciant elgtis pagal ”geju” mastysenos ir kulturos taisykles !
     – negalima kritikuoti amerikonu, nes jei tai darai, tai iskart tu esi apsauktas ”vatniku” ir pan., nors amerikonai ne siaip sau kritikuoja ka nori, bet ziurincius kritiskai i juos ir nepaklusnius kitu saliu zmones jie ”pabarsto bombomis”, kai Iraka, Libija, Sirija ir t.t.t …
     Taip gaunas, kad kai kurie vakaru kulturos bei mentaliteto ”atributai” yra ne maziau baisus uz buvusius ”lenininius ar stalinius”…
     Deja, bet gilejantis tu tobuliuju ir daug pasiekusiu vakaru… issigimimas, buldozeriu stumiamas ir Lietuvoje…

     Thumb up 3 Thumb down 2

 9. Vienintelė garbinga išeitis Pūkui – dabar jau, nieko nelaukiant, pačiam atsisakyti seiminio mandato ir atsistatydinti, išsaugant galimybę būti išrinktam per kitus rinkimus. Tikėtina jo galimybė įrodyti savo Nekaltybę jau lygi dideliam, apvaliam nuliui.

  Thumb up 9 Thumb down 2

 10. Remdamasis šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo narys K. Pūkas pažeidė Seimo statuto 16 straipsnio 2 dalį, Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio nuostatas. Taip pat minėti Seimo nario K. Pūko veiksmai gali būti laikomi priekabiavimu pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 punktą, Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 punktą, be kita ko, seksualiniu priekabiavimu pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 punktą.
  Seimo nario diskriminacinis ir žeminantis žmogaus orumą elgesys, kuris gali būti laikomas priekabiavimu dėl lyties, be kita ko, seksualiniu priekabiavimu, laikytinas šiurkščiu Konstitucijos, be kita ko, jos 21 straipsnio 1, 2, 3 dalių, 22 straipsnio 1,4 dalių, 29 straipsnio nuostatų, pažeidimu, taip pat Seimo nario priesaikos sulaužymu.
  Galimai laikomas priekabiavimu, galimai leidimu suprasti, galimai dar kuo – bet ne tame esmė. Esmė tame, kad galimai pajuokavęs su mergina, sulaužė vos ne visą Konstituciją su jos jau anksčiau sulaužyta invalide Konstitucine Dvasia. Ir priedų dar eilę visokių kitokių įstatymų, kurie net ne Konstitucinių Dvasių, o prokurorų kompetencijoje.
  Bet svarbiausia, R.Paksas jau ne vienišas. Turės jau vieną dar „leidimą išdavusį“ ir labai šiurkščiai Konstituciją sulaužiusį draugą. O visiems kitiems bus gera pamoka, kad leidimų išdavinėjimais labai šiurkščiai laužoma ir Konstitucija, ir jos Dvaselė. O va, svetimos kariaunos su ginkluote įvedinėjimai kai jokiu karu net nekvepia (137 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių), tik švelniai švelniai Konstitucinei dvasiai padus pakutena ir niekam dėl to galvelės neskauda…
  Juk tai, kaip ne kaip, o ne panų kibinimas…
  Ko nepadaro Konstitucinei Dvasiai amerikoniški tankai, tą labai lengvai įveikia leidimai suprasti ir panų kibinimai: triokšt – ir Dvaselė su savo bedvasiu kūneliu – keberiokšt.
  Politikai, būkite budrūs, neerzinkite konstitucinių dvasių ir kibinkite jas tik labai labai švelniai. Nors ir kasdien, bet švelniai. Grubaus elgesio dvasios neperneša.

  Thumb up 6 Thumb down 1

 11. kas skiria ir laimina KT …todel kitokio nuosprendzio nesitikejau.vyriausioji lezbiete padare savo darba.

  Thumb up 6 Thumb down 3

 12. Sudini teisejai sudina ir valstybe pats isitikinau! Kariauk Kestai su tuo sudu!

  Thumb up 8 Thumb down 5

 13. Konstitucinis teismas vėl nusprendė baudžiamosios atsakomybės ir kaltės dėl seksualinio priekabiavimo, teisme dar neįrodžius paties fakto, klausimus ????!!!!

  Thumb up 12 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...