Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Rugsėjis 23 Pirmadienis
 

Kosmopolitizmo triumfas Europoje

2019-06-13 16:22 | Naujienos | Komentarų (6)

Nesuviliosi jaučio jokia karve, jei tas jautis - liberaliai kosmopolitiškai sterilizuotas

Jonas Siaurukas

Su nelaimėmis ateina išdavystės, su išdavystėmis – nelaimės. Aleksandras Diuma

Europai tas posakis labai tinka, nes Europoje kosmopolitizmas, europinės tapatybės suvokimo praradimas, savasties išdavystė ėmė sparčiai įsivyrauti po pirmo pasaulinio karo, kai žuvo ypač daug europiečių, o išlikę gyvi įsitikino, kad jie tėra žaisliukas monopolijų valdžios rankose. Paradoksas – nors tos monopolijos kartais buvo nacionalinės, nors Europos imperijos – Anglija, Prancūzija ir kitos – valdė didelę dalį planetos, bet Europos žmonės jau tada suvokė, kad jie nebeturi jokios įtakos „demokratinėse“ valstybėse, nes žlugdomas ekonomiškai laisvų žmonių sluoksnis, Europos sociogenetinis pagrindas.

„Proletarai“ neturi Tėvynės…

Net karą laimėjusiose šalyse tai vyko, nes kur nėra laisvų žmonių, jų ideologijos, ten nėra ir ilgalaikės laisvės, nepriklausomybės perspektyvos (visada reikia žiūrėti į ateitį, priešingai, negu siūlo liberalai).

Tautiškumas ir žmonių laisvė – glaudžiai susiję dalykai. Tai žmonėms aiškino rimti filosofai, bet žmonės to nesuprato, nes jie manė, kad neverta mylėti valstybės, kuri virsta jų priešu, ir taip silpnino ir savo bei savų valstybių tautiškumą.

Tuo ir pasinaudojo įvairių spalvų kosmopolitai, tautų Europą besistengiantys paversti vienaspalve (šokoladine?) Europa.

Tolimesnė istorija tą puikiai patvirtino. Praeities radikalūs bandymai, ypač siekis iškelti vieną išrinktąją ar „arijų“ tautą virš kitų, taipogi žlugdė visų laisvų tautų solidarumą. Nes tikras tautiškumas – kai siekiama visų tautų laisvės, ne tik savo.

Todėl ir negalėjo „Naujoji Europa“ kovoti už „nacionalinį socializmą“, juk jis buvo tik vienai ar dviem tautoms. Beje, tai nebuvo joks „socializmas“, o apgaulė, ta pati monopolijų valdžia.

Dabartiniai bandymai, matyt, tėra irgi tik apsimestiniai arba bejėgiai. D.Trampas deklaruoja, kad jis yra „nacionalistas“? Giria vengrus, lenkus, etc.? Bet pačioje JAV nesusitvarko, vadinasi, tai – tik kalbos.

Ne iš kalbų reikia spręsti apie valdžių darbus, o iš darbų, jų rezultatų. Suprantama, JAV susitvarkyti su tautinės laisvės problema ypač sunku, nes visų pirma reiktų atitaisyti padarytą skriaudą indėnams, po to – tik baltiesiems amerikiečiams.

Visokios valdžios blogos? Bet blogiausia – anarchija, kai nėra efektyviai veikiančios valdžios, kai ji nežino, ko nori, nesupranta, ką daro. Kai apsimetama, kad veikiama. Juk Amerika kol kas turi beveik begalines galimybes, o jomis nesugeba pasinaudoti. Liūdna, nes būtent Amerika visada remdavo „nacionalus“ prieš imperijas.

Europoje valdžia kitokia, ji visiškai aiškiai propaguoja kosmopolitines vertybes ir jų įgyvendinimo siekia. Rezultatas – europiečių gyventojų augimas katastrofiškai mažas, imigrantų – labai didelis. (Vieni pasakytų – feminizmas, kiti – kolonijinė politika?).

Tautų Europą siekiama padaryti tautų mišrainės Europa, kurią lengva būtų suvalgyti. Faktai kalba patys už save. Afrikoje greit bus dešimt valstybių, kurių gyventojų skaičius bus didesnis kaip 100 milijonų, Europoje nėra nei vienos, o tikrųjų europiečių mažėja. Masės eksplozija.

Ir dėl to džiūgaujama. Atsimenat nesenus laikus, kai Lietuvoje literatai džiūgavo, kad fabrike ar mieste gyvena ir dirba „trisdešimties tautybių“ žmonės? Dabar tai vyksta Europoje ir Lietuvoje.

Savo tautą mylėti nebemadinga. Per radiją neišgirsi lietuviškos dainos, dainininkai nebemoka jų dainuoti. Net generolas Vėtra peikiamas už tai, kad mylėjo lietuvius, žuvo už juos, net Vytį Vilniuje bijoma pastatyti. Kam lietuviams svajonių raitelis? Dar sugalvos parjoti NAMO, kur vietos jau parengtos svetimiesiems.

Prezidentė metiniame pranešime sako, kad mes esame giriami už tai, kad mūsų miestai „kosmopolitiški“. Tikslus fakto konstatavimas. Deja, kaimai tušti. Tai kiek Lietuvoje liko lietuvybės? Ar beliko nors kokia jos socialinė atrama?

Didžiausių politinių partijų lyderiai net bijo ištarti žodį „tauta“. Klausiau, kodėl? Gal burną kas užkimšo? Atsakymas buvo, neee, tokie įsitikinimai… Kitas patikslino, sunku atsilaikyti, kai tūkstančiai kanalų dieną ir naktį kala į galvą (nuo vaikų lopšelio) tą pačią kosmopolitinę „įvairovę“…

O kas būtų, jei kalbėtų ir mąstytų kitaip? Gal darbo vietos negautų, gal tarnybos. O gal kokia „fotografija“ (Klaipėdos rusų išsireiškimas) būtų paviešinta?

Bandė valstiečiai-žalieji nors tautinius kostiumus vaikams padovanoti – išsigando „viešerdvės reakcijos“ ar pinigų pagailo, kad neįvykdė pažadų? Žadėjo neleisti padovanoti kitiems „trijų“ lietuviškų raidžių, nelietuviškų Lietuvos teritorijos pavadinimų, kažin ar tesės, jau jų vienas iš vadų kitaip kalba…

Net liberaliai nusiteikusi A.Maldeikienė apgailestavo, kad nesisteminiai per rinkimus gavo tiek mažai balsų. Teisinga mintis, juk minčių laisvė turėtų kitaip atspindėti ir politinę laisvę. Deja, žaidžiama į vienus vartus. Kodėl? Gal todėl, kad tie nesisteminiai taip pat bijojo minėti tikrą tautos vardą, bijo tikrojo social(ist)inio teisingumo, laisvų žmonių teisių gynimo idėjų?

Europarlamentarė išvyksta į Briuselį „gelbėti Europos“ (ją , matyt, grasina sugriauti „nacionalistai“?). O gal, priešingai, tie, kurie siekia vieningos ir vienodos Europos, ir tai ją sugriaus? Bet kažin ar jai pavyks? Juk nesuviliosi jaučio jokia karve, jei tas jautis – liberaliai kosmopolitiškai sterilizuotas.

To nenori paprasti Europos tautų žmonės. Bet jų balsas neina į dangų.

Europos interesų negina pati Europa. Dabar Šiaurės Afrikoje neblogos galimybės vykdyti proeuropietišką politiką. Bet Europos politiniai jaučiai nenori plaukti į Afriką gelbėti senosios Europos. Ar dėl to juos ponia Aušra irgi pavadins „politiškai neišsilavinusiais žmonėmis“?

Dabar kai kas bando „įspirti“ nueinančiai nuo posto Prezidentei. Spardyti reikia jaunus, stiprius liūtus, o ne politikos senjorus. Ji nors buvo visada atvira ir aiški, su kuo, prieš ką.

Dabar gi bandoma lementi apie patriotizmą , o masiškai didinama imigracija. Panaudokime geometrinę progresiją. Jei gyventojų skaičius per šimtą metų padvigubėja, tai per tūkstantį metų – padidėja tūkstantį kartų. Politikai ir ekonomistai turi mokėti skaičiuoti toli į priekį. O neeuropinis pasaulis didėja daug sparčiau… MASĖ laimės?

Neseniai vienas lietuvis – lietuvybė tebegyva net karbaučiznos ainiuose – pareiškė, kad mums, kaip estams, reikia išsikelti šūkį –norime išlikti amžinai, koreguoti imigracinę politiką. Deja, tai buvo tik žodis tartas tyruose. Džiūgavimas dėl mūsų tolerancijos ir patogumų kitiems, sumetimai dėl Lietuvos patrauklumo investuotojams, dėl „finansinio stabilumo“ (tai yra mažiau turtingų skurdinimo monopolijų naudai) nėra garsus, bet, pasikartosiu, džiaugiamasi, kad mus už tai giria.

Matyt, patys nesidžiaugiam, nes lietuvių kvailų nebūna?

Kai kurios Europos valstybės, kurių pramonės raida buvo pavėluota, naudojosi valstybės paramos savo pramonei, savo švietimui instrumentais. Mes ir tą užmiršome. Europa draudžia? Vykdom direktyvas, pataikaujam kitiems, ne savo žmonėms.

Verslininkai irgi „geri“, užmiršo, kad jie ne „duoda“ darbą, bet turi būti tikrais, laisvais bendradarbiais su darbininkais ir kūrėjais. Kuriuos irgi reikia gerbti ne mažiau, negu Kapitalo ir verslo kapitonus.

Lietuviai labai mėgsta laisvę. Gal jiems gėda vergauti saviems, kad jie taip bėga iš Lietuvos? Juk referendumas parodė, kad jiems net Lietuvos pilietybės klausimas neberūpi.

Tad neturime kuo džiaugtis, rengti balių. Reiktų reformuoti viską, nepalikti savivalei ir savivaldai svarbiausių tautos gyvenimo sričių. Bet reformos ir daromos tokios, kad kryptinga, tautos išlikimui palanki politika neįsivyrautų.

Kosmopolitizmo pergalė reiškia visų Europos tautų ištirpimą, ne tik baltų. Kokia tauta iš to išloš? Susiformuos nauja galinga imperija? Kam tai bus naudinga, kam bus reikalingas vienspalvis pasaulis? Ar jis tikrai bus progresyvus, jei nebebus laisvų žmonių ir laisvų tautų? Labai abejotina.

Atrodo, ateities jaunimui teks gyventi sąlygomis, kai lietuvių Lietuvoje liks tik mažuma. Visi, kurie dar neabejingi lietuvybei, turi galvoti apie tai, rengtis tam. D.Kirvelis (ne tautiškumą, bet kitokią idėją propaguodamas) pasiūlė kurti naują religiją, naują socialmeritokratinę socialinę sistemą. Ir tautininkams reiktų su tautiškumu sujungti pažangiausias socialines ir technologines-organizacines idėjas.

Aš, įkvėptas dviejų lietuvių moterų, bandžiau, kaip ir kai kurie kiti mūsų kartos žmonės, plaukti prieš srovę. Pasenau, pavargau, skaitytojau. Atsiprašau už klaidas, už tai, kad nesugebėjau įtikinti nei vieno, kad tautinės ir socialistinės idėjos sujungimas galėtų būti naudingas visiems laisvės trokštantiems žmonėms, visoms norinčioms išlikti tautoms. Vadinasi, esu menkas litaratas.

Kadaise socialistai pirmieji iškėlė mažų tautų (ne vien tik vargšų) gynimo šūkius. Jų nepalaikė liberalai ir komunistai, suprantama. Vėliau žalieji iškėlė Gyvybės gelbėjimo šūkius, deja, be tautiškumo ir laisvų žmonių gynimo principo. Taigi, tos idėjos, kurioms daugiau kaip dvidešimt metų intensyviai dirbau, kol kas nelaimi nei Lietuvoje, nei Europoje.

Nėra tokių partijų beveik iš viso. Socializmas, komunistinis judėjimas buvo galingas. Bet tai buvo vargšų socializmas, kuris absoliučią visuomenės daugumą buvo pavertęs vargšais. Žmonės SSRS turėjo tik teisę į 6 arų kolektyvinio sodo sklypą ir du kvadratinius metrus žemės (arba lagerį) tam, kuris nesutinka su tokia komunistine gerove.

Dabar gi Kapitalas žada nors ubagišką pensiją „sinjorams“ ir „gražius kotedžus“ vietoj Kolymos ar beprotnamio… Net tiems, kurie nenori dirbti, nenori tarnauti JAM – Geltonajam Velniui. Ar tai – ne humanizmas?

Laikas pagalvoti apie išėjimą į politinę pensiją… Sunku būti lietuviu.(J.Marcinkevičius)…

J.Siaurukas

Komentarai

 

 

 
 1. Tos karves matyt musulmones, kad veidu nerodo viesai. Tiktai jautis savo tris ragus demonstruoja…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. J.Siaurukas teisus. Tik ginklų sudėti neverta. Tik dabar vergovė įteisinama ne prievarta, o pinigais. Juk sakoma, kad geriausias vergas – tai vergas, kuris nesupranta esąs vergas. Jei Tarybų Sąjungoje visgi buvo šiokia tokia ideologija, tai dabar ir tokios nebeliko. Nors gal ir neteisus esu. VARTOJIMAS – tai irgi ideologija. O vartojimą lemia PINIGAI. Teisingiau – jų kiekis kišenėje. Ir tos keturios- penkios raidės neberūpi, nėra kada apie jas galvoti. PRAMOGŲ (skaityk – pinigų), čia ir dabar. Tokią ideologiją skiepiją visuomenei mūsų valdžia. Žinoma, su ES palaiminimu.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. _______NYKSTANCIOS DISKUSIJOS LIETUVOS KOSMOPOLITIZMO AMARO APSESTYJE_______

  Straipsnis tikrai geras. Tiesiog akimirkos pakanka kad suprastum – jis bus skanus :)
  Cia lyg kokio torto atveju…
  Tad praaadedam !

  I Dalis.
  Po paveiksleliu to lyg aklo ir galgi net sterilaus jaucio,- uzrasas:
  ””Nesuviliosi jaučio jokia karve, jei tas jautis – liberaliai kosmopolitiškai sterilizuotas””
  Visu Saliu Jauciai Vienykites !
  Jus izeidzia, o jus to ne nematote.
  Juk turetu buti:
  ””Nesuviliosi jaucio jokia karve, jei ji yra kosmopolitiskai sterilizuota !””
  …nes kurgi jus matete kosmopolitiskai sterilizuota jauti ?!
  Na gal koki su pavardes galune tipo …imonko ar J. Statkevičius, kuris vieno straipsnio nuotraukose ir ypac vienoje atrodo lyg tikras VELNIAS – ”’Juozas Statkevičius – atvirai apie nuoskaudas, likusias po aštraus konflikto.”’
  Vienas yra modernios kosmopolitiskai globalistines ”pakraipos”, o kitas bezdzioniauja megzdzioja vakaru satanistines zvaigzdes pasidarydamas kusiuosena ir veido pasidazyma lyg velnias be ragu. Na yra ten i ji vienas vakaruos panasus is satanistiskai iliuminatines sektos, elitine zvaigzde…
  Vaidina lyg butu Statkevic, o ne Statkevicius. Gal, o ka mes zinom ?!
  Tiek to,- apie tai.

  Problema yra ta, kad vyru – jauciu tarpe ypac mazai tokiu, kurie yra kosmopolitai. Ju rankose ir ta zurnala COSMPOLITAN, galbut neisvysime isvis, nes zino apie ka ten ir be skaitymo. Na, o merginos zino kad vien tik savo kunu gali petekti i siuolaikini kosmopolitiskai (bet kurios kulturos ar politikos esancios ”kosmose”) modernu gyvenima, todel visad ”gaudo” viska, kas tik gali buti naudinga ir zinotina, kad laiku ir kur reikia isokti i traukini beigi su tinkama isore ir laikysena. Merginai, jei tik ji nera pernelyg kvadratine, galima isokti i modernuji prabangos gyvenima. Bereikia tik laiku nusisypsoti tam kam reikia su ta prabanga ir galimybemis.
  Merginu turtas – grozis, sypsena, na ir kai savu nac-vertIbiu neturi, tai tinka bet kokiu saliu vertIbes – Pakistano, Indijos, Izraelio, Norvegijos, Anglijos,- na tiesiog bet kurios is musu ”kosmoso”…, nes ju ‘globalistiskai kosmopolitiniu’ suvokimu, nera joms svarbi jokia politika ar kultura ir svarbu yra tik GEROVE, kurioje reikia gyventi jai…
  Viskas kas yra ne prabanga, yra ne-gerove ir yra joms atmestina…
  Tai ju kosmopolitizmo suvokimas ir skaitytu Cosmopolitan ar kitu prabangos zurnalu temos yra tarsi Projektas – tas ”durnas” pavadinimas Startuolis, kuri joms turi igyvendinti tos kitos salies vyras, COSMO-salies, t.y. bet kurios salies, bet kuris turtingas vyras… Na aisku, kad dar turi buti jis ir ”pajegus” lovoje.
  O vyrams Lietuvos, yra kitaip. Jiems tie zurnaleliai yra siuksles… Jie zino kad arba patys kazka pasieks ir pasiulys gyvenimo draugei (ar meiluzei), arba liks vienas lyg kvailys zasinas ir lauks kol giltine ji papjaus…
  Todel uzsienyje esantis misriu santuoku interneto puslapis turi tukstancius misriu santuoku su uzsienieciais ir lietuvaitemis, o su lietuviais vyrais – ne…
  Vyrai – ”jauciai”, nera kosmopolitai ir jie dazniausiai neismeta siukslynan savo salies kulturos, paprociu, isitikinimu ir vertybiu bei neatsiduoda bet kuriai uzsienietei kad tik ”grazuole pasitiesti”… Jie zino kad tai laikina, tad jei ir ”pasitiesia” tai trumpai be ilgalaikiu isipareigojimu…
  Na lietuvaites kosmopolites buna kad pasako ir taip, kai ju kas paklausia;
  – Ko tu net nebandai susirasti lietuvio, o vis tik su ”juodasikniu” ?!
  -…chm,- man slykstus tie lietuviai…
  Tad po ryskiu bruozu srilankiecio seka pakistanietis, o po to romas ir t.t. …
  Ir pagalvoju; o kodel jos tokios kosmopolitines ?! Kodel joms kosmopolitika reiskia tinkamuma bet kurios salies jaunuolio sau i pora ir i lova ?! Gal todel kad vaikysteje skaite (murdocho media imperijos) zurnalelius apie ”zvaigzdziu gyvenima” vakaruos kur buvo populiarinama tamsiaodziu ir sviesiaplaukiu poru sekme, ju grozis madoje, dainu videoklipuose… Na ir prilipo tai paauglese lyg ju ateities siekio etalonas is tu zurnaleliu skaitytu ankstyvoje paauglysteje ar pop-dainos videoklipe…
  …o tuo metu ju Lietuvos gimnazijoje buvo toooks baisus bendraklasiu elgesys,- issityciojimas, cigaretes, alkoholis ir berniuku elgesys su mergaitemis pagal…iskrypusius mergaiciu inorius… Juk berniukas negali buti meme, o turi buti SUUUSTRAS vyras, gebas ”duoti i galva’ ir suktis jau dabar…
  Mergaites agresyvesnes uz berniukus, nes to jas moke pop-kultura, toji vakaru vertybine kultura ! Kai normalu kad mergina primusa berniuka ar daininke uzsilipusi ant automobilio isdauzo videoklipe jo stiklus…
  Va tai yra tikras ‘VertIbinis’ Cosmopolitizmas – Vakaru VertIbes, kuris masiskai prigijo merginu tarpe…,- ne, ne tu ”jauciu” – vyruku galvose…
  Patyriau ir as tai budamas vos ne senis, internete ir gal ne tik…
  Jos bauginancios tikrai…

  II Dalis.
  Autoriui. Rasete -…savasties išdavystė ėmė sparčiai įsivyrauti po pirmo pasaulinio karo, kai žuvo ypač daug europiečių…
  Vargiai ar tai buvo isdavyste, nes kas vadovavo, tas ir liko, tiktai kad po karo tie apgintieji nuo holokausto jau drasiu drasiausiai eme uz zabru visa ka tik galima buvo paimti… Todel ir nugarmejo daugelyje Europos saliu ju nac-savastis ir viskas atsidure (chazaru) monopoliju rankose… Juk kas priesinsis ?! – Hitleris ir Co jau prazuvo. Tie kas karus sukure,- tie ir paeme viska i savo rankas Europoje !
  …Paeme tie, kas kure ir kuria savaja NWO (JWO) – NEW WORLD ORDER – JEW WORLD ORDER. Jie tendencingai kele tik visa kas ju ir zlugde visa, kas ne ju…
  Jie jau daug metu valde bankus, valde juos ir toliau,- o kas valdo pinigus – valdo viska !
  Autoriau,- kas tie Kosmopolitai ?! Kas daro vakaru ir ne tiktai vakaru, civilizacija, kosmopolitine ?!
  Autoriau; kas buvo tie ”arijai” ?! Ar tai arijai Hitleris ir jo parankiniai ?!
  Ne,- tai buvo tie tradiciniai zydai – Hitleris, Gebelsas ir daug kitu jo parankiniu…
  Europos zydai ”istreniravo” Hitleri ir ji finansavo, uzkele ant pjedestalo…{tikslu sumusti komunizma TSRS}
  Ir tas holocaustas buvo zydu gretu valymas, o ne zydu naikinimas…
  Rabinai dirbe hitlerininku konc-lageriuose atrinkinejo ka paleisti, o ka nuzudyti…
  Panasi ju – zydu elito politika ir dabar…
  Kas yra ju elitas ?!:
  …aisku – mes esame ‘antisemitai’.
  Tada mes sakome,- juk siuolaikiniai zydai pasaulyje yra max tiktai 5-10% kilme is Palestinos, tradiciniu istoriniu apylinkiu… Zydai dabar yra mazdaug 90% chazaru kilmes !
  …tada mus kaltinantieji zydu sionistai sako kad netiesa tai, kad visi zydai yra kilme is Palestinos, tik kadaise issibarste po pasauli…
  Tada mes atsakome; betgi juk ir zydu Encyclopedia Judaica ir kiti paciu zydu vadovai sako juk yra buvusi Chazarijos valstybe ir kad chazarai prieme judaizma ir dviem keliais uzpludo Europa. Per Rusija ir Pietus… Tai ivyko gerokai daugiau nei pries tukstanti metu. Tadgi jei chazarai buvo buve zydai is senosios Palestinos, juk nebutu reikeje jiems atgal prisiimti savojo tikejimo visos savo valstybes mastu !
  Maza to; juk Izraelis nesuteikia pilietybes tiems kieno motina ne buvo zyde… Tad ar chazaru kilmes zydai, kuriu yra begales,- ar yra zydai ?! Juk pagal Izraelio istatymus judaizma prieme asmenys nera zydai !
  …tuo tarpu kai chazarai, tie tiktai prieme judaizma kito krasto ateiviai, yra max dauguma Izraelio pilieciu…!!!
  Juk jei butu jie grynakraujai zydai kilme is Palestinos krasto, butu jie ne baltos odos lyg suriai, o atrodytu lyg pietieciai,- butu tamsesnes odos ! Maza to; juk Izraelis naikina Palestinos gyventojus nuo pat 1947-ju metu, o palestinieciai yra daug tikresni zydai nei tie Izraelieciai chazaru kilmes, kurie tiktai teoriskai kadaise prieme judaizma, o is tikro jo net nepraktikuoja… Na pakalbekite su zydais eiliniais Europoje… Visur…ir isvysite kad jie yra tikri kosmopolitai, kad jie nepraktikuoja dazniausiai jokios religijos bei daznai isvis netiki i Dieva…
  Bet jie save laiko zydais ! Kodel ?! O gi todel kad taip yra naudinga jiems ! Juk jei jie zydai,- reiskia jie yra pasaulio visagaliai – Dievo Isrinktosios Tautos atstovai. kuriems netgi pagal Biblija zydu kalba, yra priskirta valdyti gojus (tuos, kas yra ne zydai)…
  Tai va kas yra ne tiktai KOSMOPOLITIZMO, bet ir GLOBALIZMO su Sionizmu priesakyje, varancioji jega !
  Tai yra jie, tie is Chazarijos kilme…
  Tai jiems reikia ”deveti” kitu krastu naciju pavardes ir vardus, tai jiems reikia sleptis tarp kitu tautu zmoniu, tai jiems reikia kad ”visi butu lygus”,- kad ivedinejant kosmopolitizma bei globalizma…- neliktu kitu tautu-naciju ir butu ES ir visi Vakarai tik tarsi misraine, kai butent tada visi bus skirtingi ir nesuras vieni kito, negales organizuotis pagal joki pozymi…, kai butent tada juos lyg avis (sheep), gales valdyti tie elitiniai zydai-chazarai…, tie baltieji, tie zydai – ne zydai, kurie sau Dievo vardu prisiima teise valdyti pasauli ir jo gyventojus ne-zydus gojus – goyim – gentiles, kaip tik jiems ateina galvon…
  Informacijos laikai. Gojai prisiskaite ir chazarams tapo sunkiau valdyti labiau ismananciu zmoniu grupes. Tiktai islikusias grupes, nes dauguma zmoniu jau yra uzzombinti – tarsi isplautomis smegenimis ir yra lyg avys pavaldus chazarams….
  Todel jiems reikia; ir chazarai valdantys viska, tai daro – ivedineja absliucia cenzura ir naujas nacijoms zudikiskas ideologijas, tokias kaip Agenda 21 of Sustainable Development… – NWO.
  Va cia ir yra saknys ir priezastis visu -izmu bei tu jauciu antruju pusiu – ”karviu”, kurioms pagal joms nuo vaikystes ikalta mokyma pop-KOSMOPOLITIZMA, jau yra slykstus ir tokie pabode tie lietuviai ir kitu rytu tautu vyrai… Juk graziau atrodysi, jei busi su juoduku !
  Geriau bus jiems chazarams kai Europos nacijos isnyks ir taps kosmopolitines iki absoliutaus bereligingumo, beidealizmo ir liks tik lyg vieninga narko-porno-pop vartotoju begalybe, kuri laipsniskai veliau ir nunyks isvis tapusi vieninga geju minia… Juk ir masini gejizma stumia buldozeriu… Daug asil-zmogiu pritaria, prisijungia prie geju parado, nemastydami – o kas bus toliau…, prisijungia mat paremdami geju individu beteisiskuma… Cia taip pat lyg uzjaucia vagi ar chuligana, kuris nukentejo nuo uzpultojo…
  – Juk is tikro vadinama krikscioniskoji civilizacija yra tiesiogine prasme uzpulta tu satanistiniu-globalistu-kosmopilitu chazaru ir apkvailinta iki to laipsnio kad net uztoja masiskai, tuos ivairiu krypciu savo tautu uzpuolejus…
  Visos ideologijos, visi …-izmai yra kurti ju,- tu chazaru, tad ir socializmai, komunizmai ir kti…kurti tik tikslu – VALDYTI MASES !, todel yra beviltiska tas zydu-chazaru polit-ideologijas (…-izmus) lyg girtuoklio-alkoholiko pazadus negerti, imti uz rimta sneka… Nes tai visad buvo ir yra tiktai – manipuliavimo zmonemis (masemis) ideologijos ir irankiai (partijos ir ju valdzios).
  Gal kada, jei Zmonija nesusinaikins ar nezus del kokio asteroido smugio, gal kada kai zmoniu samone pakis labai stipriai, gal tada jie ir sukurs sau moralia ir gyvens moralia tvarka bei ideologija…
  Bet kol kas yra kaip yra…
  – Karas lydi kara – ir nieko naujo is esmes…- ir nieko naujo, ir tikrai gero…

  Tad as su Autoriumi sutinku. Puikus jo kurinys… Pagarba…
  Siulau pakartotinai skaityti ji…
  Gal nesupyks labai, kad as ‘antisemitas’, ji papildau… :)
  Sekmes jam ir skaitytojams.

  Thumb up 2 Thumb down 5

  • Prastai parasei kad tik viena balsa gavai.
   Bet geriau vienas tikras nei desimt netikru…

   Thumb up 3 Thumb down 0

 4. Visa oficiali žmonijos “istorija” -atviras melas:

  sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

  Thumb up 3 Thumb down 0

 5. Siaurukui reiktu pavarde pasikeisti i Plačiukas, nes masto plačiai. Kol kas tiek :)

  Thumb up 7 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
J. Imbrasas: Trakai turi problemų, kurias reikia nedelsiant spręsti 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Prezidentė: Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę! (21)
Brangieji, atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (281)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...