Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 4 Ketvirtadienis
 

Kokios Idėjos ir kokios Partijos reikia Lietuvai

2009-07-28 12:03 | Politikų tribūna | Komentarų (49)

Algirdas Paleckis, „Fronto“ partijos pirmininkas

„Partijų“ Lietuvoje yra 41. 39-ios iš jų neturi Idėjos.

Jų „idėja“ – savi interesai. Jos, patekusios valdžion, griovė socialines garantijas, pramonę ir žemės ūkį, išpardavė mūsų tėvų ir senelių bei dabar vadinamų „okupantų“ pastatytus skaitlingus ūkio objektus. Jos tik stebėjo, kaip valinskai ir ramanauskai-greitai išstūmė iš avanscenos aukštąjį Lietuvos meną, tikrąją Lietuvos kultūrą, poeziją, literatūrą, teatrą, kiną.

Iš esmės į tai ir susiveda visa naujosios „nepriklausomybės“ istorija. („Nepriklausomybės“, nes Lietuva išsyk padaryta priklausoma nuo savos ir užsienio oligarchijos.) Valstybinis represinis aparatas ir didžioji dalis kišeninės žiniasklaidos pajungta šiam žaidimui. Tarptautinis žandaras NATO stebi, ar mūsų liaudis susitaiko su tokia padėtimi, o taip pat, ar Lietuva paklusniai vykdo imperialistų pudelio vaidmenį Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Gruzijoje.

„Partijų“ vadovybėse beveik nerasite paprastų žmonių atstovų, dirbančiųjų, valstiečių, inteligentų – su retomis išimtimis ten patogiai įsitaisė stambaus kapitalo savininkai arba jų padlaižiai. Paprastiems dirbantiesiems jie negali atstovauti, kadangi savo materialine padėtimi atitirūkę nuo jų kaip karaliai nuo tarnų.

Yra tarp 39 „partijų“ vadovų elito ir dalelytė sąžiningų žmonių. Tokių dar daugiau yra šių partijų „apačiose“. Tačiau tai nors ir geri, bet naivūs žmonės, kurie niekada neįveiks susitelkusių prieš juos cinikų. Jie nori „pagerinti kapitalizmą“. O „pagerinti kapitalizmą“ – tai tas pats, kas pagerinti kalėjimą. Tai aišku bet kuriam blaiviai mąstančiam žmogui. Taip, geriau gyventi pagerintose kalėjimo sąlygose nei prastose, geriau gauti didesnę algą iš kapitalisto nei mažesnę – bet nuo to kalėjimas nenustoja būti kalėjimu. Svarbiausia – išeiti iš kalėjimo, išeiti iš kapitalizmo, sukurti naują, tikrai laisvų žmonių visuomenę, laisvų pirmiausia ekonomiškai, neišnaudojamų, neeksploatuojamų. Tačiau tokia idėja mūsų partijų didžiumai atrodo „per drąsi“, per daug ji kertasi su jų susikurtu miesčioniškuoju pasaulėliu, per daug ji nepatogi jų komfortui.

Kapitalizme tikrosios laisvės nėra, kadangi dirbantieji tiek protinį, tiek fizinį darbą – gyventojų dauguma – ekonomiškai yra pajungti oligarchams, buržuazijai – mažumai. Paslaugose ir gamyboje produkciją ar paslaugas kuria visi – tai visuomeninis procesas, tačiau pridėtinę vertę, didžiąją pelno dalį daugiausia pasisavina individų saujelė, mažuma – tų gamybos priemonių ar paslaugų įmonių savininkai. Tai nėra teisinga, iš čia kyla ekonominė, vadinasi, ir politinė daugumos dirbančiųjų nelaisvė, kurios jie dažnai dar nepastebi. Dirbdami nuo ryto iki vakaro kiaurus metus, dažnai be atostogų, dirbantieji krauna pelnus oligarchams. Taigi dirbantieji tik dalį darbo dienos dirba sau, savo algai, o didžiąją dalį darbo dienos jie priversti dirbti oligarchų pelnams. Jie, dirbantieji, kapitalizme neturi kitos išeities, kaip tik parduoti save, nes jų darbo jėga yra vienintelė „prekė“, kurią jie gali parduoti rinkoje, ir kainą čia nustato oligarchai, dažnai susitarę tarpusavyje dėl mažiausios kainos.

Tokioje situacijoje, nesijausdami savo darbo šeimininkais, atskirti nuo jų gaminamos produkcijos, dirbantieji neišvengiamai susvetimėja, praranda gyvenimo pilnatvės jausmą; kaip žmonės jie devalvuojami iki mechaninių gamintojų ar paslaugų teikėjų. Vyksta nužmoginimo procesas.

Žmonės kapitalizme yra gamintojai, tiekėjai, vartotojai – tik ne žmonės, nes tam tiesiog beveik nelieka laiko. Beveik nelieka laiko kūrybai, savišvietai, kultūrai, menui. Netgi bendravimui, paprastam draugiškam bendravimui beveik nelieka laiko, nes visi „uždirbinėja pinigus“, „užkalinėja“, „sukasi“ , „perka“, „parduoda“. Pirkimo-pardavimo objektais tampa patys žmonės, jų orumas, sąžinė.

Sistema, kai žmonės neturi kitos išeities, kaip tik didžiąją savo gyvenimo dalį pardavinėti savo darbo jėgą pigiausia kaina, kurią nustato gamybos ir paslaugų sektoriaus savininkai, ir vadintina „kalėjimo kapitalizmu“.

Iš šio kalėjimo būtina išeiti. Ir iš jo bus neišvengiamai išeita. Klausimas, kada.

Grįžkime prie 41 „partijų“. 39 iš jų arba nesupranta to, kas čia parašyta, arba apsimeta, kad nesupranta, kas labiau tikėtina. Bet yra 2 partijos, kurios supranta tai ir – svarbiausia – nori tai pakeisti. Nori išeiti iš kalėjimo. Tos partijos – „Frontas“ ir Lietuvos Socialistų partija. Jas abi vienija vieningas šalies problemų suvokimas, vieninga socialistinė ideologija.

„Frontas“ veikia beveik pusantrų metų ir per tą laiką sugebėjo įrodyti, kad jis yra socialiai angažuota, dirbančiųjų interesams atstovaujanti organizacija. Socialistų partija veikia 15 metų. Per šį laikotarpį partija, nors ir nebūdama pati aktyviausia, dirbo reikalingą šviečiamąjį darbą. Nuo jos atkrito karjeristai. Abi partijos galvoja apie jėgų suvienijimą, kuris gali įvykti šį rudenį. Vienijimasis visuomet yra teigiamas, kai jis vyksta idėjiniu pagrindu. Partijos ne tik padvigubina savo narių skaičių, bet ir akcentuoja savo ryškius socialistinius skirtumus nuo visų likusiųjų kapitalistinių šalies partijų. Sutelkusios jėgas, jos galės aktyviau telkti Lietuvos dirbančiuosius kovai už savo teises, už kapitalizmo įveikimą, jo pašalinimą, už naujos, socialiai teisingos, socializmo visuomenės sukūrimą.

Kiekviena visuomeninė jėga yra tiek stipri, kiek ji aiškiai žino, kur ji eina. Kiekviena partija yra tiek stipri, kiek ji turi stiprią, patrauklią Didelę Idėją ir ją moksliškai pagrindžiančią teoriją bei veiksmų metodologiją. Be tokio aiškumo, kur einama, be tokios Idėjos, be tokios teorijos, be tokios metodologijos partijos yra arba trumparegių karjeristų sambūriai, arba aklų kačiukų idealistiniai būreliai, kuriuos sutrinti į miltus oligarchams yra juokų darbas. Štai kodėl žmonijos istorijos pamokomis pagrįstos mokslinės teorijos ir metodologijos paruošimas ir išgryninimas dabar yra pats svarbiausias uždavinys, pats pirmaeiliškiausias tikslas.

Pasaulyje nebuvo ir nebus etiškesnės Idėjos už visų žmonių tikrosios laisvės ir laimės Idėįą.

Akivaizdu, kad kapitalizmas nei tokios laisvės, nei tokios laimės negarantuoja, o greičiau priešingai. Ligšiolinė kapitalizmo istorija – tai karų ir išnaudojimų, neapykantos ir kančių istorija. Tai platus skurdo vandenynas su retomis gerovės salelėmis „išrinktiesiems“ ponams, pajungusiems mus ekonominiais ir politinias svertais. Kapitalas, vaikydamasis pelno, nužmogina žmogų – tai yra pagrindinis kaltinimas kapitalizmui, į kurį jis negali nieko atsakyti, nes nėra ką atsakyti. Kapitalizmas ir neslepia, kad jis orientuotas į sėkmę, į efektyvumą, į pelną. Žmogiškumą jis palieka moralės ir religijos sričiai, o religijos žada atpildą po mirties.

Čia kyla klausimas – ar įmanomas toks idealas, kaip žmonijos (atitinkamai ir Lietuvos žmonių) tikroji laisvė, išsivadavimas iš nepriteklių nelaisvės ir politinės priespaudos?

Yra tokių, kurie sako, kad tai neįmanoma. Vieni tai sako iš neįsigilinimo, kiti – iš nenoro stengtis. Likusieji, kurie pripažįsta, kad žmonijos išsivadavimo, laisvės ir laimės Idėja yra pati vertingiausia Idėja, turi du pasirinkimus. Pirmasis – tai laukti, kol savo žmogiškąją pareigą atliks kiti už juos. Bet tai ir neetiška, ir naivu, kadangi mes esame savo laimės kalviai, nieko už dyką, be kovos neiškovosime. Antrasis pasirinkimas – etinis ir praktinis pasirinkimas – stengtis, kad kitoks pasaulis, kitoks žmonių ir tautų tarpusavio santykių etapas įsivyrautų kuo greičiau, išeinant iš kapitalizmo kalėjimo į laisvę. Tai – garbingiausias ir kartu praktiškiausias pasirinkimas, nes jis reiškia aktyvų veiksmą, o šis – rezultatą, galbūt ne greitą, bet rezultatą.

Padarius tokį etinį pasirinkimą, iš karto iškyla naujas klausimas– kurio keliu eiti į tokį tikslą?

Pirmasis kelias yra nuolatinių reformų kelias, socialdemokratinis smulkių pataisymų smulkiems reikalams kelias, nuolatinis kompromisas su tais, kurių interesas yra ne žmonių gerovė, o asmeniniai pelnai – tai su stambiuoju kapitalu. Šiuo keliu pasaulyje einama jau ne vieną šimtmetį, o esmingų rezultatų nematyti. Žmonijos problemos tik gilėja, skurdas plinta, kas keturias sekundes pasaulyje nuo bado miršta žmogus, nors vadinamosios išsivysčiusios šalys neturi kur dėti maisto produktų; karai įsiplieskia, žmonių ekonominis ir politinis išnaudojimas bei susvetimėjimas tęsiasi ir gilėja. Šis kelias yra nemoralus kelias, kadangi juo einantieji susitaiko su blogiu, su juo susigyvena, daro jam nuolaidas.

Reikia pasukti antruoju, ne reformistiniu, o revoliucingu keliu. Revoliucija čia suvokiama kaip esminis, kokybinis pokytis visuomenėje, kalėjimo pakeitimas laisve, pokytis čia ir dabar, o ne vėliau, kai lietuviškasis ar tarptautinis kapitalas staiga netikėtai susimils ir taps socialiai jautrus. Tai kelias, kuris atveda į naują, socialistinę, socialinio teisingumo ir tikrosios, o ne menamos laisvės visuomenę (dabar laisvė tėra laisvė kapitalui plėšikauti). Einant antruoju keliu, nebūtina vynioti į vatą aštrius kampus, nebūtina veltis į pašvinkusius kompomisus. Šis kelias yra ir moksliškesnis už pirmąjį, nes jis remiasi marksizmu, visuomenės mokslu, kuris atlaikė laiko išbandymus, kurio dauguma išvadų pasitvirtino, kaip antai kapitalo šalta ir išnaudotojiška prigimtis, neišvengiamas visuomenės susiskirstymas į neturtingųjų ir turtingųjų klases, kurios turi priešingus interesus (darbo ir kapitalo), privačiosios nuosavybės koncentracija ir monopolizacija, daugumos smulkiųjų verslų bankrotai monopolistų naudai, perprodukcijos krizė ir jos karinis sprendimas, per karą sunaikinant savo konkurentus , užgrobiant vis naujas rinkas ir vis naujus gamtos resursus, jų niokojimas – visa tai su didžiausiu atidumu vėl studijuojama pagrindiniuose pasaulio universitetuose. Marksizmas parodė ir kapitalizmo įveikimo būdus – stambiosios privatinės nuosavybės suvisuomeninimą visos visuomenės labui, išsprendžiant amžiną darbo ir kapitalo konfliktą ir panaikinant prielaidas žmogaus išnaudojimui žmogumi bei žmonių susvetimėjimui. Marksas nelaužė iš piršto savo teorijos, nesirėmė burimu iš kavos tirščių, kaip daugelis dabartinių „politologų“. Jis rėmėsi ne religiniais nušvitimais, ne idealizmo metafizika, o materialiais, įrodomais faktais ir trimis mokslo „banginiais“ – klasikine vokiečių filosofija, prancūzų socializmu ir anglų politine ekonomija.

Kito kelio iš kapitalo kalėjimo nėra. Visi kiti keliai yra kalėjimo remonto, gražinimo ir vėdinimo darbai. Dabartinė eilinė kapitalizmo krizė yra geriausias to įrodymas – ir jeigu žmonijos lyderiai parodys vėl trumparegiškumą, nesiėmę esminio uždavinio – kapitalizmo įveikimo, jie įstums žmoniją galbūt jau į paskutinę jos katastrofą. Jau baigia įstumti.

TSRS ir socialistinės Europos šalys buvo pirmasis bandymas įgyvendinti etinę kapitalizmo įveikimo Idėją. Visi pirmieji bandymai būna patys sunkiausi. Ši tema verta atskiro straipsnio. Ir ne vieno. Ypač todėl, kad nūdienos Lietuvoje sunku atskirti istoriją nuo pseudoistorijos. Juk gausybė konjunktūrinių pseudoistorikų pernakt persivertė iš TSKP istorijos dėstytojų į „politologus“, uoliai tarnaujančius naujai kapitalistinei sistemai, tad objektyvios analizės beveik nerasime.

Iš istorijos reikia mokytis, daryti išvadas. Tuo labiau, kad kitos išeities nėra, kaip tik atsisakyti kapitalizmo ir kurti naują, socialiai teisingą visuomenę. Ji yra alternatyva dabartinei, grobuoniškai, nežmogiškai, nelaisvai kapitalistinei sistemai. Joje stambios privatinės nuosavybės savininkais bus nebe saujelė oligarchų, o visi dirbantieji – tiesiogiai savo kolektyvuose arba per savo rinktus atstovus. Šiuo tikslu būtina perimti valstybės žinion didžiuosius ūkio objektus, netaikant senaties termino ekonominiams nusikaltimams. Smulkioji privatinė nuosavybė miestuose ir kaimuose turi likti smulkiųjų savininkų rankose. Minėtoji žmonių grupė yra gyvybiškai suinteresuota valstybės įsikišimu į oligarchinę-monopolisitnę sistemą šalyje, kadangi monopolijos negailestingai spaudžia smulkiuosius ūkio subjektus į kampą, į bankrotą. Kapitalistinėje konkurencijoje veikia geležinis dėsnis – išlieka tik stipriausiųjų mažuma, o visų kitų dauguma pasmerkta bankrotams. Tai ir stebime šiandieninėje Lietuvoje. Štai kodėl tiek dirbantieji samdomą darbą, tiek ir smulkūs gamybininkais ar paslaugų sferos darbuotojai yra gyvybiškai suinteresuoti stambiųjų objektų nacionalizacija, suvalstybinimu.

Valstybė negali vykdyti apčiuopiamų socialinių garantijų programos, plėtoti švietimo, mokslo, kultūros, medicinos sritis, kol ji neturi tam absoliučiai būtinu svertų – biudžeto kontrolės, stambiausių ekonomikos sričių kontrolės, valstybinio komercinio banko. Kol vyksta anarchinė rinkos konkurencija, valstybė tegali vykdyti atsitiktines smulkias skylių lopymo programėles.

Visa žmonijos istorija liudija, kad stambi privatinė nuosavybė, iš pažiūros tarsi nekalta, yra pagrindas daugumos žmonių, jos neturinčių, išnaudojimui, iš jo kylančiai politinei priespaudai, nesąžiningai konkurencijai ir karteliniams susitarimams, kurie neišvengiamai atveda į valstybės išvalstybinimą ir išpardavimą, ekonomines krizes, tarptautinių monopolijų susidarymą, kurios, savo ruožtu, periodiškai sukelia tarptautinius karinius konfliktus.

Išėjimas iš kapitalistinio kalėjimo nebus lengvas. Kalėjimo savininkai ir prievaizdai darys viską, kas jų galioje – o jų galioje yra kol kas visas valstybės prievartos aparatas ir kapitalas, – kad žmonės iš to kalėjimo neištrūktų. Be tvirtos, disciplinuotos organizacijos tai neįmanoma. „Frontas“ ir Socialistų partija dar nėra pasiekusios reikiamos ideologinės ir organizacinės brandos, bet eiti tuo keliu jos privalo. Prieš mus stovi kapitalizmo kolosas, istoriškai įrodęs, kad jis moka ir gali gintis. Bet taip pat istorija moko, kad šis kolosas – molinėmis kojomis, kad dirbantieji, susitelkę ir susiorganizavę, gali įveikti kapitalo tvirtoves.

Išgryninus Idėją, būtina toliau telkti Idėjos brolių branduolį. Todėl dabar svarbiausia yra suorganizuoti dviejų partijų tvirtą, idėjinį branduolį. Branduolio nariai turi patys iš vidaus būti tvirtai įsitikinę tuo, ko jie siekia ir ką jie daro, sutarti dėl esminių strateginių tikslų. Absoliutaus vienmintiškumo nebūna, tačiau baziniai, kertiniai, strateginiai ideologiniai postulatai ir aksiomos turi būti visų vienodai suprantami – antraip nebus bendro darbo. Prieš leidžiantis į kelionę, reikia turėti žemėlapį, kompasą ir susitarti dar esant krante dėl to, kokio tikslo ir kokio rezultato yra siekiama, kadangi vėliau, jau laivui išplaukus į plačius vandenis, bus vėlu ginčytis dėl strateginės laivo plaukimo krypties, bus galima tik diskutuoti dėl to, kiek išorinės aplinkybės – vėjas, srovės ar povandeniniai rifai – gali įtakoti laivo plaukimo kryptį ir greitį. Beje, palankus istorijos vėjas dabar kaip tik ir pučia į tokios Idėjos bures.

Reziumuojant ir atsakant į straipsnio pavadinime esantį klausimą, pabrėžtina, kad Lietuvai reikia kapitalizmo įveikimo ir kitokios – socialistinės, humanistinės visuomenės Idėjos. Būtina išeiti iš kapitalistinio kalėjimo, kuriame žmogus nužmogintas iki gamintojo ir vartotojo. Ir ateiti į visuomenę, kurioje stambi privati nuosavybė priklauso ne ponų saujelei, o dirbančiųjų dagumai.

Idėjai įgyvendinti reikalinga tikrai kairioji, tikrai darbo žmonių partija – absoliuti priešingybė visoms minėtoms 39-ioms. Turinti galingą intelektualinį teorijos, doktrinos ginklą – bet ir nebijanti, o priešingai, norinti eiti į mases. Reikia tvirtos ideologiškai, neinančios į suokalbius su oligarchine buržuazija partijos, kovojančios už solidarumą, už prigimtinę visų žmonių lygybę, kurią iškraipo ir paneigia kapitalas. Reikia partijos, kuri įsijungtų į tarptautinį judėjimą prieš pikčiausią žmonijos priešą – imperializmą. Reikia partijos, kuri neitų į kompromisus su oportunistais tiek partijos viduje, tiek ir už jos ribų.

Tokios Idėjos ir tokios Partijos reikia Lietuvai.

Algirdas Paleckis, „Fronto“ partijos pirmininkas

2009-07-28

Komentarai

 

 

 
 1. Perskaičiau Paleckio teoretizavimus po ilgo laiko. Nieko jie neuždegs.Tarybų Sąjunga ir kompartija taip stipriai sukompromitavo marksizmą ir socializmo idėją,kad ji ilgai neatsigaus.Užuot išnagrinėję padarytas klaidas ir numatę kaip jų nekartoti,vėl giedama dainelė apie Markso didybę. Paprastam žmogui aišku viena – privačios nuosavybės panaikinimas nesukūrėTarybų Sąjungoje gerovės,jis ir dabar su pavydu žiūri į senas kapitalizmo šalis. Nerandate savo kelio,frontininkai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Grafe Algirdai von Palecki-daug jūs pastebėjote gerai,bet-ilgų straipsnių niekas neskaito,o didžiausiu tikslu šiuo metu griūvant Evrosojuzui yra atkurti popiežiaus INOCENTIJAUS 4savo Bule paskelbusį LIETUVĄ KARALYSTE SU VISOMIS ŽEMĖMIS KURIAS IR ATEITYJE PRISIJUNGS ir LIETUVOS KARALYSTĖS RANGO NIEKAS NEPANAIKINO,NES POPIEŽIAUS ĮKURTA KARALYSTĖ YRA NENAIKINAMA.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Nezinojau kad Lietuvoj 39 durniai is 41 ir kad as patenktu tarp ju :)

  sekmes runkelines intiligentijos atstovams! (frontininkams, paksistams, murziniams ir murzuroniukams, socialistams bei siaip komunistuojantiems sizofrenikams :))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. p. Zenonai, manau kad pats laikas mūms kooperuotis. Aš jau turių vieną bedramintį dėl "VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJOS". Jeigu ir Jus prisijungsit prie mūsų kolektyvo – tai kartu nuveiksime daugiau … Mano tel. +37068462426, el.paštas: dmitrij@inforetas.lt, skype: dima_inforetas. Pagarbiai, Dmitrij Glazkov. Kas liečia p. Paleckio – aš supažindinau Algirdą su "KONCEPCIJĄ" dar prieš pusmeti – ir dabar aktyviai bandau įrodyti jam šių žynių pranašumus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Re: "Skaitytojas – 2009 08 01 11:07"
  Abejoju, ar gyvenantiems "stebuklų dvare" ir nesidomintiems kodėl tie "stebuklai" vyksta – kas nors iš viso įdomu…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Taip, Petrovo paskaitas ir aš žiūrėjau. Tai yra berods 30 valandų paskaitų ciklas. PAtarčiau visiems bent kiek mąstantiems pažiūrėti, nes ten pateiktos schemos ir lentelės, pavardės šeimų, kas, nuo kada ir kaip valdo pasaulį: kaip buvo įkurtas Amerikos centrinis bankas, tarptautinis valiutos fondas, vienu žodžiu,visa dabartinė pasaulio valdymo struktūra. Tai iš tiesų labai vertingas paskaitų ciklas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Aš kalbėjau ne apie "kažkokį generolą Petrovą" – bet apie jo pakaitų turinį, kuriose siekiant sudominti klausytojus – yra pateikiama ir nauja (nežinoma) įdomi informacija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Po Tamstos pasisakymo apie kažkokį generolą K.P.Petrovą pradėjau tiesiog abejoti …. ar iš vis galima su Jumis diskutuoti. Atsiprašau

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Re: "p. Zenonui – 2009 07 30 11:57" Generolas K. P. Petrovas savo paskaitose: "Tainy.upravleniya.chelovechestvom" argumentuotai įrodo – kad tiek socializmas tiek kapitalizmas yra vergovinės santvarkos formos. Jus užjaučiau todėl – kad pasirinkote santvarką – kurioje už Jus sprendžia kiti…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Ačiū už užuojautą partiečiui. Nesuprantu, kodėl mane reikia užjausti. Ar todėl, kad išpažįstu kairiąją ideologiją? Tai ji taip nežlugdė daugumos žmonių, kaip dabartinė. Ir tik socializmas galėtų nuo dabartinės kuo efektyviau išvaduoti, jei juo patikėtų piliečiai. Ir, man atrodo, kad galvos tokiam dalykui skolintis nereikia, savosios užtenka. Kažkaip ir vergu nesijaučiu…Vistiek, ačiū.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Ideju neturi pats Paleckis su tom dviem mirusiom marginaliom partijom, vien kartoti senas mantras gabus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Nesuprantu vieno dalyko. Kodel dauguma galvoja, kad turi buti arba kapitalizmas arba komunizmas ? O kodel negaletu buti santvarkos is vis be pavadinimo? Paprasciausiai, gera santvarka ir tiek !

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Leiskite paprieštarauti. Aš savo straipsniuose ne kartą esu aiškinęs – kad Lietuvos įstatymai ir Lietuvos valdžios bei teisėsaugos institucijų pareigūnų veikos negali prieštarauti aukštesnę teisinę galią turintiems, Lietuvoje galiojantiems tarptautinės teisės aktams. Taip pat esu argumentuotai įrodęs – kad tiek posovietinės Lietuvos "įstatymai", tiek (juos priimančių ir vykdančių) valdžios ir teisėsaugos pareigūnų veikos prieštarauja aukštesnę teisinę galią turinčioms tarptautinės teisės normoms ir tarptautinės teisės pagrinduose esantiems protingumo kriterijams (nekalbant apie melo pagrindu priimtus, atvirai korupcinius posovietinės Lietuvos "specialiuosius įstatymus"). Todėl nepriklausomai nuo mano buvimo ar nebuvimo politinėse partijose – mano darbai ateityje bus teisiniu pagrindu – kuriuo remiantis bus panaikintos dabar "valdžią turinčiųjų" vykdomos savivalės pasekmės. Nesunku suvokti – kad dabartiniai posovietinės Lietuvos "valdžią turintieji" žino apie jų dabar vykdomų veikų neteisėtumą – bet vis tiek jas vykdo…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Tačiau Lietuvos įstatymai taip surėdyti, kad be politinės partijos tu negali patekti į valdžią, o nebūdamas valdžioje tu negali nieko pakeisti. Gaunasi užburtas ratas. Vienas patekęs į SEimą vėl nieko nepadarysi. Todėl kartais iš tiesų susidaro įspūdis, kad esame tupike.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Re: "Zenonui J. – 2009 07 29 13:30"
  Mano nuomone pasaulį reikia girdėti ir matyti be "politikų" pagalbos (be jų primetamų pasaulėžiūros stereotipų). Vien skaitant "Karštą komentarą" galima įsitikinti, kad bet kuri "politika" yra ne kas kita – kaip rašytojo B. Sruogos "Dievų miške" aprašytas, apsukraus kalinio vykdytas "bulkučių dalinimas" vokiečių šunims. Rezultate šunims tekdavo trupiniai – o šunų bulkutes suvalgydavo pats dalintojas. Mūsų atveju – mes pasitenkiname politikų pažadais – o politikai jau šiandieną naudojasi jų neuždirbtu ekonominiu gerbūviu. Mums pirmiausiai reikia išsiaiškinti: ar mums būtinai reikia, kad už mus galvotų ir sprendimus priiminėtų kiti (ar mes ir toliau norime būti vergais).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Štai čia ir yra klausimas: o ką daryti? Ir atsakymo deja niekas dar nepateikė. Gal ir nežino. Per daug asmeniškumo, susiskaldymo, pykčio, neapykantos. O receptas, kaip iš to išbristi, dar nesurastas. Gal jūs žinot?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Ar šis straipsnis yra nuoširdus? Ir iš viso kada Paleckis būna nuoširdus ir svarbiausia nuoseklus? Vakar jis buvo valstybinio kapitalizmo šalininkas, šiandien jis jau užsidegęs marksistas! Gal tegul pirmiau išaugo iš pampersų, o tada jau galės apie partijas ir Lietuvos gelbėjimus kalbėti.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...