Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 27 Ketvirtadienis
 

Kelias iš aklavietės

2010-04-02 20:47 | Komentarai | Komentarų (15)

Zenonas Jurgelevičius

Daugumoje spaudoje bei internetinėse svetainėse patalpintų straipsnių, televizijos laidose vienaip ar kitaip dejuojama dėl blogo gyvenimo, dėl paskutinių visuomenės moralumo likučių sunaikinimo, bet nuo to valstybėje niekuomet niekas nesikeičia. Pasidomėti, kodėl nesikeičia, dejuojantieji paprasčiausiai pamiršta. Jeigu šį reiškinį apibūdinti vaizdesne kalba, tai panašu į nenugalimos potvynio srovės nešamų nelaimėlių šauksmus: „Gelbėkite". Trumpam suabejokime tos mus gyvenimo kelyje nešančios „nenugalimos srovės" nenugalimu ir pasidomėkime, iš ko ji susideda, ir tuomet paaiškės: ar tos jos sudedamosios dalys (o kartu ir pati „srovė") tikrai yra nenugalimos?

Pats lengviausias (todėl primityviausias ir neduodantis ilgalaikių rezultatų) minėtų problemų sprendimo būdas yra kaltų ieškojimas – arba, kaip priimta sakyti plačiojoje visuomenėje – „iešmininkų nubaudimas". Tai labai patogus problemų sprendimo būdas – nes visuomet yra kalti tik kiti, o pats kaltintojas „sėdi aukštai virš vykstančio marazmo" ir įvykių atžvilgiu yra neutralus. Tačiau turiu Jus nuvilti – toks požiūris yra „teisingas" tik tokio kaltintojo požiūriu ir egzistuoja tik jo paties sąmonėje.

Jūs, gerbiami šių eilučių skaitytojai, galite mane visiškai pagrįstai paklausti: jeigu tikrovė tikrai yra tokia, kokią aš čia „tapau", tai kodėl to nepastebi patys protingiausi, vadovaujančius postus visuomenėje užimantys žmonės ir nesiima jokių priemonių kad mus išvesti iš šio klystkelio?

Pirmiausiai kaip atsakymą į šį klausimą pakartosiu ne kartą įvairių pakraipų politikų išsakytą posakį: „Kokia visuomenė – tokie ir jai atstovaujantys (tos visuomenės išsirinkti) politikai". Tokiam politikų nusišalinimui nuo atsakomybės už jų visuomenei padarytą realią žalą galima labai paprastai paprieštarauti: „o koks velnias jus neišmanėliai nešė „į tą politikos galerą", kurioje vietas užimti ir už ATLIKTĄ DARBĄ pinigus gauti turi savo darbą išmanantys ir savo savanoriškai prisiimtas pareigas atliekantys žmonės?"

Tie iš Jūsų, gerbiami skaitytojai, kurie skaitė ankstesnius mano straipsnius, žinote, kad mūsų „politikai" ne tik nevykdo savo rinkiminių pažadų rinkėjams, bet ir oficialiai teisiškai nuo tų pažadų vykdymo atsiriboja. Apie tai aš rašiau savo straipsnio „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje" penktojoje dalyje: „Lietuvos žmonės vis dar įsivaizduoja, kad jie į LR Seimą išsirenka jų interesams atstovaujančius patikėtinius. Tuo galima įsitikinti pasklaidžius laikraščių puslapius ar apsilankius internetinių diskusijų forumuose. Tačiau atsivertę LR Seimo Statuto I dalies, pavadintos: „Seimo nario statusas", pirmojo skirsnio, pavadinto: „Seimo nario įgaliojimai ir priesaika", 1 straipsnio „Seimo nario mandatas" 2 dalį įsitikiname , kad naivūs ir patiklūs Lietuvos žmonės labai apsirinka. Šioje dalyje nustatyta, kad: „Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių mandatų". Seimo EUROVOC žodyne pateikiami keturi žodžio mandatas išaiškinimai:

atstovavimo mandatas (angl. representative mandate). Ten pat aiškinantis išsamiau sužinome, kad tai reiškia: „Pareigos, užimamos rinkimų keliu";

parlamentaro mandatas (angl. parliamentary mandate). Ten pat aiškinantis išsamiau sužinome, kad tai reiškia tą patį: „ Pareigos, užimamos rinkimų keliu";

šalies mandatas (angl. national mandate). Ten pat aiškinantis išsamiau sužinome, kad tai reiškia tą patį: „ Pareigos, užimamos rinkimų keliu";

vietinis mandatas (angl. local mandate) – paaiškinamas taip pat, kaip ir ankstesni.

Visa tai mūsų parlamentarų niekuo neįpareigoja. Tai reiškia, kad posovietinėje Lietuvoje į valdžią renkame ne savo atstovus, o savivaldžius ponus. Šie ponai patys save pasivadina politikais ir pasinaudodami valdžių atskyrimo principu bei remiami jų pačių pasiskirtų „nepriklausomų" teisėjų nevykdo net pagrindinių (LR piliečių teises ginančių) imperatyvių LR Konstitucijos teisinių normų reikalavimų (citatos pabaiga).

Paaiškinu savo iš pirmo žvilgsnio nesuprantamo elgesio – savęs citavimo prasmę. Savo straipsnio dalį citatos pavidale pateikiau todėl, kad straipsnis buvo ne tik parašyta bet ir išspausdintas. Teisine prasme tai reiškia, kad nuo informacijos paviešinimo spaudoje momento posovietinės Lietuvos valdžia žino apie savo veikų neteisėtumą – tačiau ir toliau jas SĄMONINGAI vykdo.

Apie patį didžiausią visoje Lietuvos istorijoje nusikaltimą – valstybės mastu valdžią turinčiųjų posovietiniame laikotarpyje (jų pačių melo pagrindu) organizuotą Lietuvos piliečių paveldimų žemės valdų išgrobstymą – posovietinės Lietuvos valdžią turintieji buvo informuoti 1996 m. pabaigoje.

Tos informacijos poveikyje Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. sausio16 d. LR įstatymu Nr. VIII-76 sustabdė ne tik piliečių žemės valdų išgrobstymui skirto, LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio pasirašyto 1991-06-18 LR įstatymo Nr. I-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" galiojimą , bet ir taikant tą „įstatymą" priimtų ir įsigaliojusių visų lygių LR teismų sprendimų vykdymą.

Kadangi labai pergyvenantys dėl blogo gyvenimo ir dėl paskutinių visuomenės moralumo likučių sunaikinimo visuomenės aktyvistai supažindinti su šią informacija tylėjo 1997 m. ir dabar tebetyli, tuo pačiu grubiausiu būdu pažeisdami tuo metu posovietinėje Lietuvoje jau galiojusių net kelių Tarptautinių Konvencijų teisines normas, pono A. Kubiliaus vadovaujama LR Seimo darbo grupė paruošė ir LR Seimas 1997-07-01 priėmė naują „piliečių nuosavybės teisių teisinį atkūrimą", reglamentuojantį specialųjį LR įstatymą Nr. VIII-359.

Kadangi ir šio „įstatymo" priėmimo priežastimi buvo 1940 m. sovietinės -okupacinės valdžios įvykdytos visuotinės ir vienalaikės visiems Lietuvos piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizacijos teisinių pasekmių panaikinimas ir teisingumo atstatymas, tai reiškia, kad pakartotinai į oficialius dokumentus buvo įrašyti ir patvirtinti žinomai neteisingi duomenys (istorinis faktas: 1940 metais jokios visuotinės ir vienalaikės Lietuvos piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizacijos sovietinė valdžia nevykdė). Tam tikrame laikotarpyje galiojęs LR Baudžiamojo Kodekso 289 straipsnis tokias veikas įvardino kaip baustinas:

„289 straipsnis. Tarnybinis suklastojimas

Valstybės pareigūno ar valstybės tarnautojo įrašymas į oficialų dokumentą žinomai melagingų žinių arba surašymas ar išdavimas suklastoto dokumento, arba žinomai suklastoto dokumento patvirtinimas antspaudu (spaudu) ir (ar) parašu, arba kitoks oficialaus dokumento suklastojimas – baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų arba bauda su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla iki penkerių metų ar be tokios teisės atėmimo.

Tos pačios veikos, padarytos muitinės deklaracijos, mokesčio sumokėjimą patvirtinančio arba kito itin svarbaus oficialaus dokumento atžvilgiu arba sukėlusios didelę žalą valstybės interesams, – baudžiamos laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla iki penkerių metų.

Nr. VIII-617, 98.02.03, Žin., 1998, Nr.17-397 (98.02.19)"

(Posovietinėje Lietuvoje galiojusių Tarptautinės Teisės Konvencijų teisinių normų pažeidimai turi būti tiriami ir teisiškai vertinami atskirai, kaip ir į teisėtų žemės savininkų genocidą labai panašios minėtų, melo pagrindu priimtų, „įstatymų" vykdymo pasekmės).

Kuomet atstovaudamas teisėtus žemės savininkus teismuose, konkrečių civilinių bylų svarstymų metu aš pradėjau reikalauti, kad piktnaudžiaujantiems teise valdininkams būtų taikomas šio BK straipsnio teisinės normos, LR Seimas tokią jo redakciją skubiai panaikino.

Įtikėję savo visagališkumu ir nebaudžiamumu, posovietinės Lietuvos valdžią turintieji ir jų talkininkai ir toliau tęsia Lietuvos žmonių pavertinėjimą visiškai beteisiais vergais. Paskutiniu tokiu valdžią turinčiųjų naujų neteisėtų veikų pavyzdžiu yra privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokėjimas , t.y., ĮSTATYMU ĮTEISINTA PRIEVARTA PIRKTI KAŽKIENO „PASLAUGAS".

Pirmiausia buvo suklastota sovietinių teisės aktų teisinė prasmė ir primeluota apie tariamai 1940 m. buvusią visuotinę ir vienalaikę visiems piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizaciją, pasisavinta teisė disponuoti Lietuvos žmonėms priklausančia žeme ir tuo būdu sunaikinta jų galimybė savarankiškai pragyventi.

Po to buvo įvykdytas sovietmečiu buvusio valstybės turto pavertimas į beverčius čekius ir tuo būdu sukūrtas pagrindas prichvatizacijai. Dabar tuos „iki siūlo galo" apvogtus Lietuvos piliečius atgaline data apkaltina priverstinės paslaugos nepirkimu – ir turbūt ruošiasi mus, kaip neišsimokančius skolininkus – oficialiai padaryti vergais.

Kadangi tai daro jau įvykdę visą eilę itin grubių neteisėtų veikų politikai , Lietuvos žmonėms yra pats laikas išsiaiškinti tų politikų tikslus ir, jei tie jų tikslai neatitinka visuomenės tikslų, iš viso turėtume atsisakyti politikų paslaugų.

Tiems, kurie abejoja tokios galimybės realumu, primenu – kad ne tik estrados žvaigždės, bet ir mes patys galime sukurti savo politinę partiją ir ta politinė partija savo narių gausumu gali kelis kartus viršyti visas kartu sudėtas esamas politines partijas. Norint tai įvykdyti, reikia burtis ne apie jau apsimelavusius buvusius politikus , o skubiai kurti savo pačių (nuo nieko nepriklausomą) organizaciją. Galima būtų apsiriboti nepriklausoma visuomenine žmogaus teisių gynimo organizacija, bet tuomet įsiveltume į nesibaigiančius ginčus su piktnaudžiaujančiais valdžia politikais.

Liaudžiai atstovaujančios politinės partijos kūrimą aš matau tik kaip LR Konstitucijos 4 straipsnyje įtvirtintos Tautos teisės į Aukščiausią suverenią galią praktinį realizavimą. Tuo tikslu būsimos partijos programoje turi būti aiškiai įvardinti jos atėjimo į valdžią tikslai ir įtvirtintas neišvengiamo tų tikslų realizavimo mechanizmas. Tai leis ateityje apsidrausti nuo esamos politikų savivalės pasikartojimo.

Kaip jau įsitikinome iš šio straipsnio turinio, šiuo metu Tauta neturi ne tik Aukščiausių suverenių galių, bet ir elementariausių žmogaus teisių.

Iš šio straipsnio turinio galime daryti išvadą – kad reali ir ne per daug sudėtinga išeitis iš esamos padėties yra. Jos realizavimas priklauso tik nuo mūsų pačių – ar mes to tikrai norime…

Atskirame straipsnyje aptarsime įstatymų teisinį pagrįstumą ir jų taikymo ribas.

2010-04-02

Komentarai

 

 

 
 1. Jos labai puikus “YouTube” vaizdo kokybės atžvilgiu , iš tikrųjų gražus , jo kokybė yra tikrai pastebimas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas šio užimtas gyvenimą klausytis naujienų per televiziją , todėl aš tik naudoti žiniatinklio, dėl šios priežasties , ir gauti paskutines naujienas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Re: "Rima>Zenonui Jurgelevičiui – 2010 04 03 23:10…" Mano svetainėje zenonas.visokybes.com yra daugiau informacijos – tačiau ji politiniais sumetimais blokuojama kaip "kenkėjiška" – nes "į ją kas nors kada nors gali įdėti kenkėjiškas programas". Šiuo metu aš savo straipsnius ir diskusijų forumą tema: "Diskusija apie savęs ir pasaulio suvokimą" esu patalpinęs visuomenessaugumas.eu internetinėje svetainėje. Visus besidominčius tiesa ir tiesos poveikiu mūsų gyvenimams kviečiu apsilankyti. Tik suvokę "politikų" melo mums visiems daromą neabejotiną žalą – mes savyje atrasime poreikį to melo atsisakyti.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. VALSTYBINĖ MEDICININIO AUDITO INSPEKCIJA

  Daliai Marijai Gerulaitienei
  dalia.gerulaitiene@gmail.com 2009-12-28 Nr. 4R-2320(D-451)
  Į 2009-12-15 prašymą

  DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

  Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) gavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2009-12-18 raštu Nr. (1D-4898)-2D-7927 persiųstą Jūsų 2009-12-15 prašymą, kuriame prašote sustabdyti Daivos Dzvonkuvienės žalojimą, Jūsų nuomone, netinkamu gydymu VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninės 2-ame moterų skyriuje.
  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 115-4284) 10 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties.
  Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai. (…) Direktorė Ramunė Navickienė

  Ir tai – APIE ELGESĮ SU ŽMONĖMIS, PRIEVARTA IR NETEISĖTAI(ne pagal įstatymą, t.y. ne teismo sprendimu, savavališkai, bet …AMŽINAI) UŽDARYTUS Į ĮSTAIGAS – PENSIONATUS, kurie Europoje laikomi absurdo įstaigomis ir pikntaudžiavimo psichiatrija peryklomis, ir turi būti dėl šių priežasčių uždaryti (‘Open ‘- atidarymo visuomenei susipažinti kas yra juose uždaryti, bei ‘Close’ – visiškai uždaryti pereinant prie PIGESNĖS ir EFEKTYVESNĖS bendruomeninės psichiatrijos, -pogramos, kurių vykdymą privalo įgyvendinti nepriklausomi nuo vyriausybės inspekcijos mechanizmai, kurų įstaigimu visdėlto privalo rūpintis Lietuvos Vyriausybė – išvengti piktnaudžiavimo psichiatrija ir žmonių kankinimo.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. "Įtikėję savo visagališkumu ir nebaudžiamumu, posovietinės Lietuvos valdžią turintieji ir jų talkininkai ir toliau tęsia Lietuvos žmonių pavertinėjimą visiškai beteisiais vergais" –

  norėčiau ir aš pacituoti čia tai įrodantį dokumentą, kuris verčia susimąstyti visdėlto KODĖL tai daroma? Šiame dokumente, kurį pateiksiu, pirmiausia meluojama: PACIENTŲ apsaugai skirtu įstatymu ginami įstaigų, kurias Europa reikalauja uždaryti, veiksmai – atpalaiduojamos rankos su žmonėmis DARYTI KĄ NORI: kankinti, numarinti… Kaip nacių konclagery. Tik Lietuvoje ne ruošiantis plėsti erdvę Ostland sąskaita, o, mano supratimu, iš savo praeities – vykdytų nusikaltimų žmoniškumui, baimės:

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Labiausiai trūksta ko, ogi žinių.Reikia šviesti liaudį ir tam reikia laiko,kad užaugtų nauja karta kitaip mąstančių.Tik bėda kas tą liaudies švietimą darys;valdžia tikrai ne,nes ji nesuinteresuota,kad liaudis būtų apsišvietusi,tamsią liaudį lengviau valdyti.GeraI,KAD YRA DAR BENT TOKIŲ LAIKRAŠČIŲ IR DRASIŲ ŽMONIŲ kurie nebijo pasakyti teisybės.Taigi mes dar murkdysimės ilgai tame mėšle.Teisingai vienas komentatorius pastebėjo"trūksta veiklių ir informuotų žmonių".

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Adomas Sausis 11 d, 2010Tai žinoma iš žiniasklaidos, iš kur daugiau sužinosi apie sutimas anglę merginą, kuri Dubajuje restorano tualete buvo išprievartauta ir už tai dar pasodinta į kaleimą? ar apie Irano diktatūrą ir pakartus opozicijos narius? ar apie prancūzijoje per didžiąją pertrauką musulmono nužudytą vaikiną duriu į širdį už tai, kad jis matė jį su savo sese? ar apie Malaizijoje musulmonų deginamas bažnyčias? ar apie mokyklos kieme turko išprievartautą mergaitę su peiliu po kaklu? Galėčiau vardyti iki begalybės. Tokie atvejai Europoje virtę jau kasdienybe, o žiniasklaida tai vis dar parduoda kaip pavienius atvejus. Man nereikia gyventi islamo šalyje, kad pamatyčiau realybę. Žinau, kad mūsų pasaulis ir jų pasaulis niekada nesutaps. Tiesiog jie visdar tiki į visagalį dievą, kuris yra už viską atsakingas ir korane aprašęs kiekvieną gyvenimo smulkmeną iki detalių. Geras musulmonas tas, kuris jų laikosi. Savižudžiai sprogdintojai yra geri musulmonai, nes vykdo šventą karą prieš kitatikius. Tiesiog yra žymiai geriau jų neįsileisti, nei poto grąsyti lauk.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 7. Jūs neturėtumėte apsiriboti šiuo straipsniu, nors kai kuriems skaitytojams ir ne viskas aišku. Esamos 40 partijų tarnauja išimtinai verslo ir politiniam elitui. Iš esmės naujo tipo partija, vienijanti Lietuvos žmones ir atstovaujanti Lietuvos žmonėms, būtų trumpiausias kelias iš dabartinės padties ir padarytų galą klanų valdžiai. Jeigu ir toliau taip nieko neveiksime, šaibos ir toliau valdys pasaulį. Dabartinė padėtis tęsiasi tik dėl mąstančių ir aktyvių piliečių deficito.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Neiškarpyta mano straipsnio: "Kelias iš aklavietės" versija yra mano asmeninėje svetainėje ir sarmatas.lt/04/kelias-is-aklavietes/.. Tai, kas gerb. skaitytojams atrodo kad šiame straipsnyje nepasakyta – bus aptarta sekančiuose straipsniuose.
  Kaip dėl kritinio realių piliečių skaičiaus – tai jį netrukus sužinosime. Visus mano straipsnio ir šio komentaro skaitytojus aš nuoširdžiai sveikinu Šv. Velykų proga. Linkėti nieko nelinkiu – nes mūsų visų ateitis visuomet priklauso nuo mūsų pačių pasirinkimo.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 9. su autoriaus nuomone, kad reikia naujos partijos, ir taip jau Lietuvoje 40 partijų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. tai, manau, realus kelias i laisve, tik ar yra kritinis skaicius realiu pilieciu?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 11. Turiu pagirti KK, kad galu gale grįžo į rimtesnes temas, nei pasamprotavimai apie pedofilus ir antipedofilus. Ponas Zenonas bando eilinį kartą bandyti "atverti" masėms akis. At tai jam pavyko ? Šiuo straipsniu , tikrai ne, nes diapazonas klausimų labai platus o vietos mažoka o ir kabučių labai daug. Nesiplėsdamas, "užkabinsiu" tik vieną mintį:"kodėl to nepastebi patys protingiausi, vadovaujančius postus visuomenėje užimantys žmonės ir ….." Kodėl šioje vietoje autorius be kabučių, kiek supratau rimtai, teigia, kad vadovaujančius postus visuomenėje užima protingiausi, juk bent ašįsitikinęs, kad tai labai toli nuo TIESOS. O kas dėl "bet ir mes patys galime sukurti savo politinę partiją ir ta politinė partija savo narių gausumu gali kelis kartus viršyti visas kartu sudėtas esamas politines partijas." esu verčiamas prisidėdi prie komentatoriaus …"Suprask Zenonai, saibos pasauli valdo, saibos" Kol kas tiek. Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. O tu turbut ir esi tas su saibomis ar ne ir tyciojiesi is teisybes ieskanciuju. Bet zinok, kad kartais sazine buna auksciau nei saibos ir tuomet buna pykst pakst.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Sitas isejas senis taigi mano kaimynas, visa gyvenima savo stumia;) Suprask Zenonai, saibos pasauli valdo, saibos! Kai "ju nebus", Tu busi isgirstas…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Re: “Sitas isejas senis taigi mano kaimynas, visa gyvenima savo stumia;) Suprask Zenonai, saibos pasauli valdo, saibos! Kai “ju nebus”, Tu busi isgirstas…” “Saibos” valdo tuos, kurie už tas vertybių imitacijas patys mielai parsiduoda. Kad parsidavinėti – reikia būti “visuotinio išsilavinimo” nuskriaustu (turėti ne vientisą logiškai nuoseklią pasaulėžiūrą – o tik atskirus, tarpusavyje niekaip nesusietus (dažnai neteisingų) “žinių fragmentus”. Reikia, kad būtų neišsivysčiusi sąžine vadinama žmogaus moralinės savireguliacijos energetinė-informacinė sistema ir t.t.

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Viskas, ką reikėtų žinoti apie universalias padangas
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...