Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Kovas 29 Sekmadienis
 

Kelias iš aklavietės

2010-04-02 20:47 | Komentarai | Komentarų (14)

Zenonas Jurgelevičius

Daugumoje spaudoje bei internetinėse svetainėse patalpintų straipsnių, televizijos laidose vienaip ar kitaip dejuojama dėl blogo gyvenimo, dėl paskutinių visuomenės moralumo likučių sunaikinimo, bet nuo to valstybėje niekuomet niekas nesikeičia. Pasidomėti, kodėl nesikeičia, dejuojantieji paprasčiausiai pamiršta. Jeigu šį reiškinį apibūdinti vaizdesne kalba, tai panašu į nenugalimos potvynio srovės nešamų nelaimėlių šauksmus: „Gelbėkite". Trumpam suabejokime tos mus gyvenimo kelyje nešančios „nenugalimos srovės" nenugalimu ir pasidomėkime, iš ko ji susideda, ir tuomet paaiškės: ar tos jos sudedamosios dalys (o kartu ir pati „srovė") tikrai yra nenugalimos?

Pats lengviausias (todėl primityviausias ir neduodantis ilgalaikių rezultatų) minėtų problemų sprendimo būdas yra kaltų ieškojimas – arba, kaip priimta sakyti plačiojoje visuomenėje – „iešmininkų nubaudimas". Tai labai patogus problemų sprendimo būdas – nes visuomet yra kalti tik kiti, o pats kaltintojas „sėdi aukštai virš vykstančio marazmo" ir įvykių atžvilgiu yra neutralus. Tačiau turiu Jus nuvilti – toks požiūris yra „teisingas" tik tokio kaltintojo požiūriu ir egzistuoja tik jo paties sąmonėje.

Jūs, gerbiami šių eilučių skaitytojai, galite mane visiškai pagrįstai paklausti: jeigu tikrovė tikrai yra tokia, kokią aš čia „tapau", tai kodėl to nepastebi patys protingiausi, vadovaujančius postus visuomenėje užimantys žmonės ir nesiima jokių priemonių kad mus išvesti iš šio klystkelio?

Pirmiausiai kaip atsakymą į šį klausimą pakartosiu ne kartą įvairių pakraipų politikų išsakytą posakį: „Kokia visuomenė – tokie ir jai atstovaujantys (tos visuomenės išsirinkti) politikai". Tokiam politikų nusišalinimui nuo atsakomybės už jų visuomenei padarytą realią žalą galima labai paprastai paprieštarauti: „o koks velnias jus neišmanėliai nešė „į tą politikos galerą", kurioje vietas užimti ir už ATLIKTĄ DARBĄ pinigus gauti turi savo darbą išmanantys ir savo savanoriškai prisiimtas pareigas atliekantys žmonės?"

Tie iš Jūsų, gerbiami skaitytojai, kurie skaitė ankstesnius mano straipsnius, žinote, kad mūsų „politikai" ne tik nevykdo savo rinkiminių pažadų rinkėjams, bet ir oficialiai teisiškai nuo tų pažadų vykdymo atsiriboja. Apie tai aš rašiau savo straipsnio „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje" penktojoje dalyje: „Lietuvos žmonės vis dar įsivaizduoja, kad jie į LR Seimą išsirenka jų interesams atstovaujančius patikėtinius. Tuo galima įsitikinti pasklaidžius laikraščių puslapius ar apsilankius internetinių diskusijų forumuose. Tačiau atsivertę LR Seimo Statuto I dalies, pavadintos: „Seimo nario statusas", pirmojo skirsnio, pavadinto: „Seimo nario įgaliojimai ir priesaika", 1 straipsnio „Seimo nario mandatas" 2 dalį įsitikiname , kad naivūs ir patiklūs Lietuvos žmonės labai apsirinka. Šioje dalyje nustatyta, kad: „Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių mandatų". Seimo EUROVOC žodyne pateikiami keturi žodžio mandatas išaiškinimai:

atstovavimo mandatas (angl. representative mandate). Ten pat aiškinantis išsamiau sužinome, kad tai reiškia: „Pareigos, užimamos rinkimų keliu";

parlamentaro mandatas (angl. parliamentary mandate). Ten pat aiškinantis išsamiau sužinome, kad tai reiškia tą patį: „ Pareigos, užimamos rinkimų keliu";

šalies mandatas (angl. national mandate). Ten pat aiškinantis išsamiau sužinome, kad tai reiškia tą patį: „ Pareigos, užimamos rinkimų keliu";

vietinis mandatas (angl. local mandate) – paaiškinamas taip pat, kaip ir ankstesni.

Visa tai mūsų parlamentarų niekuo neįpareigoja. Tai reiškia, kad posovietinėje Lietuvoje į valdžią renkame ne savo atstovus, o savivaldžius ponus. Šie ponai patys save pasivadina politikais ir pasinaudodami valdžių atskyrimo principu bei remiami jų pačių pasiskirtų „nepriklausomų" teisėjų nevykdo net pagrindinių (LR piliečių teises ginančių) imperatyvių LR Konstitucijos teisinių normų reikalavimų (citatos pabaiga).

Paaiškinu savo iš pirmo žvilgsnio nesuprantamo elgesio – savęs citavimo prasmę. Savo straipsnio dalį citatos pavidale pateikiau todėl, kad straipsnis buvo ne tik parašyta bet ir išspausdintas. Teisine prasme tai reiškia, kad nuo informacijos paviešinimo spaudoje momento posovietinės Lietuvos valdžia žino apie savo veikų neteisėtumą – tačiau ir toliau jas SĄMONINGAI vykdo.

Apie patį didžiausią visoje Lietuvos istorijoje nusikaltimą – valstybės mastu valdžią turinčiųjų posovietiniame laikotarpyje (jų pačių melo pagrindu) organizuotą Lietuvos piliečių paveldimų žemės valdų išgrobstymą – posovietinės Lietuvos valdžią turintieji buvo informuoti 1996 m. pabaigoje.

Tos informacijos poveikyje Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. sausio16 d. LR įstatymu Nr. VIII-76 sustabdė ne tik piliečių žemės valdų išgrobstymui skirto, LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio pasirašyto 1991-06-18 LR įstatymo Nr. I-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" galiojimą , bet ir taikant tą „įstatymą" priimtų ir įsigaliojusių visų lygių LR teismų sprendimų vykdymą.

Kadangi labai pergyvenantys dėl blogo gyvenimo ir dėl paskutinių visuomenės moralumo likučių sunaikinimo visuomenės aktyvistai supažindinti su šią informacija tylėjo 1997 m. ir dabar tebetyli, tuo pačiu grubiausiu būdu pažeisdami tuo metu posovietinėje Lietuvoje jau galiojusių net kelių Tarptautinių Konvencijų teisines normas, pono A. Kubiliaus vadovaujama LR Seimo darbo grupė paruošė ir LR Seimas 1997-07-01 priėmė naują „piliečių nuosavybės teisių teisinį atkūrimą", reglamentuojantį specialųjį LR įstatymą Nr. VIII-359.

Kadangi ir šio „įstatymo" priėmimo priežastimi buvo 1940 m. sovietinės -okupacinės valdžios įvykdytos visuotinės ir vienalaikės visiems Lietuvos piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizacijos teisinių pasekmių panaikinimas ir teisingumo atstatymas, tai reiškia, kad pakartotinai į oficialius dokumentus buvo įrašyti ir patvirtinti žinomai neteisingi duomenys (istorinis faktas: 1940 metais jokios visuotinės ir vienalaikės Lietuvos piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizacijos sovietinė valdžia nevykdė). Tam tikrame laikotarpyje galiojęs LR Baudžiamojo Kodekso 289 straipsnis tokias veikas įvardino kaip baustinas:

„289 straipsnis. Tarnybinis suklastojimas

Valstybės pareigūno ar valstybės tarnautojo įrašymas į oficialų dokumentą žinomai melagingų žinių arba surašymas ar išdavimas suklastoto dokumento, arba žinomai suklastoto dokumento patvirtinimas antspaudu (spaudu) ir (ar) parašu, arba kitoks oficialaus dokumento suklastojimas – baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų arba bauda su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla iki penkerių metų ar be tokios teisės atėmimo.

Tos pačios veikos, padarytos muitinės deklaracijos, mokesčio sumokėjimą patvirtinančio arba kito itin svarbaus oficialaus dokumento atžvilgiu arba sukėlusios didelę žalą valstybės interesams, – baudžiamos laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla iki penkerių metų.

Nr. VIII-617, 98.02.03, Žin., 1998, Nr.17-397 (98.02.19)"

(Posovietinėje Lietuvoje galiojusių Tarptautinės Teisės Konvencijų teisinių normų pažeidimai turi būti tiriami ir teisiškai vertinami atskirai, kaip ir į teisėtų žemės savininkų genocidą labai panašios minėtų, melo pagrindu priimtų, „įstatymų" vykdymo pasekmės).

Kuomet atstovaudamas teisėtus žemės savininkus teismuose, konkrečių civilinių bylų svarstymų metu aš pradėjau reikalauti, kad piktnaudžiaujantiems teise valdininkams būtų taikomas šio BK straipsnio teisinės normos, LR Seimas tokią jo redakciją skubiai panaikino.

Įtikėję savo visagališkumu ir nebaudžiamumu, posovietinės Lietuvos valdžią turintieji ir jų talkininkai ir toliau tęsia Lietuvos žmonių pavertinėjimą visiškai beteisiais vergais. Paskutiniu tokiu valdžią turinčiųjų naujų neteisėtų veikų pavyzdžiu yra privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokėjimas , t.y., ĮSTATYMU ĮTEISINTA PRIEVARTA PIRKTI KAŽKIENO „PASLAUGAS".

Pirmiausia buvo suklastota sovietinių teisės aktų teisinė prasmė ir primeluota apie tariamai 1940 m. buvusią visuotinę ir vienalaikę visiems piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizaciją, pasisavinta teisė disponuoti Lietuvos žmonėms priklausančia žeme ir tuo būdu sunaikinta jų galimybė savarankiškai pragyventi.

Po to buvo įvykdytas sovietmečiu buvusio valstybės turto pavertimas į beverčius čekius ir tuo būdu sukūrtas pagrindas prichvatizacijai. Dabar tuos „iki siūlo galo" apvogtus Lietuvos piliečius atgaline data apkaltina priverstinės paslaugos nepirkimu – ir turbūt ruošiasi mus, kaip neišsimokančius skolininkus – oficialiai padaryti vergais.

Kadangi tai daro jau įvykdę visą eilę itin grubių neteisėtų veikų politikai , Lietuvos žmonėms yra pats laikas išsiaiškinti tų politikų tikslus ir, jei tie jų tikslai neatitinka visuomenės tikslų, iš viso turėtume atsisakyti politikų paslaugų.

Tiems, kurie abejoja tokios galimybės realumu, primenu – kad ne tik estrados žvaigždės, bet ir mes patys galime sukurti savo politinę partiją ir ta politinė partija savo narių gausumu gali kelis kartus viršyti visas kartu sudėtas esamas politines partijas. Norint tai įvykdyti, reikia burtis ne apie jau apsimelavusius buvusius politikus , o skubiai kurti savo pačių (nuo nieko nepriklausomą) organizaciją. Galima būtų apsiriboti nepriklausoma visuomenine žmogaus teisių gynimo organizacija, bet tuomet įsiveltume į nesibaigiančius ginčus su piktnaudžiaujančiais valdžia politikais.

Liaudžiai atstovaujančios politinės partijos kūrimą aš matau tik kaip LR Konstitucijos 4 straipsnyje įtvirtintos Tautos teisės į Aukščiausią suverenią galią praktinį realizavimą. Tuo tikslu būsimos partijos programoje turi būti aiškiai įvardinti jos atėjimo į valdžią tikslai ir įtvirtintas neišvengiamo tų tikslų realizavimo mechanizmas. Tai leis ateityje apsidrausti nuo esamos politikų savivalės pasikartojimo.

Kaip jau įsitikinome iš šio straipsnio turinio, šiuo metu Tauta neturi ne tik Aukščiausių suverenių galių, bet ir elementariausių žmogaus teisių.

Iš šio straipsnio turinio galime daryti išvadą – kad reali ir ne per daug sudėtinga išeitis iš esamos padėties yra. Jos realizavimas priklauso tik nuo mūsų pačių – ar mes to tikrai norime…

Atskirame straipsnyje aptarsime įstatymų teisinį pagrįstumą ir jų taikymo ribas.

2010-04-02

Komentarai

 

 

 
 1. Jos labai puikus “YouTube” vaizdo kokybės atžvilgiu , iš tikrųjų gražus , jo kokybė yra tikrai pastebimas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas šio užimtas gyvenimą klausytis naujienų per televiziją , todėl aš tik naudoti žiniatinklio, dėl šios priežasties , ir gauti paskutines naujienas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Re: "Rima>Zenonui Jurgelevičiui – 2010 04 03 23:10…" Mano svetainėje zenonas.visokybes.com yra daugiau informacijos – tačiau ji politiniais sumetimais blokuojama kaip "kenkėjiška" – nes "į ją kas nors kada nors gali įdėti kenkėjiškas programas". Šiuo metu aš savo straipsnius ir diskusijų forumą tema: "Diskusija apie savęs ir pasaulio suvokimą" esu patalpinęs visuomenessaugumas.eu internetinėje svetainėje. Visus besidominčius tiesa ir tiesos poveikiu mūsų gyvenimams kviečiu apsilankyti. Tik suvokę "politikų" melo mums visiems daromą neabejotiną žalą – mes savyje atrasime poreikį to melo atsisakyti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. VALSTYBINĖ MEDICININIO AUDITO INSPEKCIJA

  Daliai Marijai Gerulaitienei
  dalia.gerulaitiene@gmail.com 2009-12-28 Nr. 4R-2320(D-451)
  Į 2009-12-15 prašymą

  DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

  Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) gavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2009-12-18 raštu Nr. (1D-4898)-2D-7927 persiųstą Jūsų 2009-12-15 prašymą, kuriame prašote sustabdyti Daivos Dzvonkuvienės žalojimą, Jūsų nuomone, netinkamu gydymu VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninės 2-ame moterų skyriuje.
  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 115-4284) 10 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties.
  Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai. (…) Direktorė Ramunė Navickienė

  Ir tai – APIE ELGESĮ SU ŽMONĖMIS, PRIEVARTA IR NETEISĖTAI(ne pagal įstatymą, t.y. ne teismo sprendimu, savavališkai, bet …AMŽINAI) UŽDARYTUS Į ĮSTAIGAS – PENSIONATUS, kurie Europoje laikomi absurdo įstaigomis ir pikntaudžiavimo psichiatrija peryklomis, ir turi būti dėl šių priežasčių uždaryti (‘Open ‘- atidarymo visuomenei susipažinti kas yra juose uždaryti, bei ‘Close’ – visiškai uždaryti pereinant prie PIGESNĖS ir EFEKTYVESNĖS bendruomeninės psichiatrijos, -pogramos, kurių vykdymą privalo įgyvendinti nepriklausomi nuo vyriausybės inspekcijos mechanizmai, kurų įstaigimu visdėlto privalo rūpintis Lietuvos Vyriausybė – išvengti piktnaudžiavimo psichiatrija ir žmonių kankinimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. "Įtikėję savo visagališkumu ir nebaudžiamumu, posovietinės Lietuvos valdžią turintieji ir jų talkininkai ir toliau tęsia Lietuvos žmonių pavertinėjimą visiškai beteisiais vergais" –

  norėčiau ir aš pacituoti čia tai įrodantį dokumentą, kuris verčia susimąstyti visdėlto KODĖL tai daroma? Šiame dokumente, kurį pateiksiu, pirmiausia meluojama: PACIENTŲ apsaugai skirtu įstatymu ginami įstaigų, kurias Europa reikalauja uždaryti, veiksmai – atpalaiduojamos rankos su žmonėmis DARYTI KĄ NORI: kankinti, numarinti… Kaip nacių konclagery. Tik Lietuvoje ne ruošiantis plėsti erdvę Ostland sąskaita, o, mano supratimu, iš savo praeities – vykdytų nusikaltimų žmoniškumui, baimės:

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Labiausiai trūksta ko, ogi žinių.Reikia šviesti liaudį ir tam reikia laiko,kad užaugtų nauja karta kitaip mąstančių.Tik bėda kas tą liaudies švietimą darys;valdžia tikrai ne,nes ji nesuinteresuota,kad liaudis būtų apsišvietusi,tamsią liaudį lengviau valdyti.GeraI,KAD YRA DAR BENT TOKIŲ LAIKRAŠČIŲ IR DRASIŲ ŽMONIŲ kurie nebijo pasakyti teisybės.Taigi mes dar murkdysimės ilgai tame mėšle.Teisingai vienas komentatorius pastebėjo"trūksta veiklių ir informuotų žmonių".

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Adomas Sausis 11 d, 2010Tai žinoma iš žiniasklaidos, iš kur daugiau sužinosi apie sutimas anglę merginą, kuri Dubajuje restorano tualete buvo išprievartauta ir už tai dar pasodinta į kaleimą? ar apie Irano diktatūrą ir pakartus opozicijos narius? ar apie prancūzijoje per didžiąją pertrauką musulmono nužudytą vaikiną duriu į širdį už tai, kad jis matė jį su savo sese? ar apie Malaizijoje musulmonų deginamas bažnyčias? ar apie mokyklos kieme turko išprievartautą mergaitę su peiliu po kaklu? Galėčiau vardyti iki begalybės. Tokie atvejai Europoje virtę jau kasdienybe, o žiniasklaida tai vis dar parduoda kaip pavienius atvejus. Man nereikia gyventi islamo šalyje, kad pamatyčiau realybę. Žinau, kad mūsų pasaulis ir jų pasaulis niekada nesutaps. Tiesiog jie visdar tiki į visagalį dievą, kuris yra už viską atsakingas ir korane aprašęs kiekvieną gyvenimo smulkmeną iki detalių. Geras musulmonas tas, kuris jų laikosi. Savižudžiai sprogdintojai yra geri musulmonai, nes vykdo šventą karą prieš kitatikius. Tiesiog yra žymiai geriau jų neįsileisti, nei poto grąsyti lauk.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 7. Jūs neturėtumėte apsiriboti šiuo straipsniu, nors kai kuriems skaitytojams ir ne viskas aišku. Esamos 40 partijų tarnauja išimtinai verslo ir politiniam elitui. Iš esmės naujo tipo partija, vienijanti Lietuvos žmones ir atstovaujanti Lietuvos žmonėms, būtų trumpiausias kelias iš dabartinės padties ir padarytų galą klanų valdžiai. Jeigu ir toliau taip nieko neveiksime, šaibos ir toliau valdys pasaulį. Dabartinė padėtis tęsiasi tik dėl mąstančių ir aktyvių piliečių deficito.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Neiškarpyta mano straipsnio: "Kelias iš aklavietės" versija yra mano asmeninėje svetainėje ir sarmatas.lt/04/kelias-is-aklavietes/.. Tai, kas gerb. skaitytojams atrodo kad šiame straipsnyje nepasakyta – bus aptarta sekančiuose straipsniuose.
  Kaip dėl kritinio realių piliečių skaičiaus – tai jį netrukus sužinosime. Visus mano straipsnio ir šio komentaro skaitytojus aš nuoširdžiai sveikinu Šv. Velykų proga. Linkėti nieko nelinkiu – nes mūsų visų ateitis visuomet priklauso nuo mūsų pačių pasirinkimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. su autoriaus nuomone, kad reikia naujos partijos, ir taip jau Lietuvoje 40 partijų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. tai, manau, realus kelias i laisve, tik ar yra kritinis skaicius realiu pilieciu?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Turiu pagirti KK, kad galu gale grįžo į rimtesnes temas, nei pasamprotavimai apie pedofilus ir antipedofilus. Ponas Zenonas bando eilinį kartą bandyti "atverti" masėms akis. At tai jam pavyko ? Šiuo straipsniu , tikrai ne, nes diapazonas klausimų labai platus o vietos mažoka o ir kabučių labai daug. Nesiplėsdamas, "užkabinsiu" tik vieną mintį:"kodėl to nepastebi patys protingiausi, vadovaujančius postus visuomenėje užimantys žmonės ir ….." Kodėl šioje vietoje autorius be kabučių, kiek supratau rimtai, teigia, kad vadovaujančius postus visuomenėje užima protingiausi, juk bent ašįsitikinęs, kad tai labai toli nuo TIESOS. O kas dėl "bet ir mes patys galime sukurti savo politinę partiją ir ta politinė partija savo narių gausumu gali kelis kartus viršyti visas kartu sudėtas esamas politines partijas." esu verčiamas prisidėdi prie komentatoriaus …"Suprask Zenonai, saibos pasauli valdo, saibos" Kol kas tiek. Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. O tu turbut ir esi tas su saibomis ar ne ir tyciojiesi is teisybes ieskanciuju. Bet zinok, kad kartais sazine buna auksciau nei saibos ir tuomet buna pykst pakst.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Sitas isejas senis taigi mano kaimynas, visa gyvenima savo stumia;) Suprask Zenonai, saibos pasauli valdo, saibos! Kai "ju nebus", Tu busi isgirstas…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (1)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...