Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Keletas pastabų jaunajam politikui

2009-08-03 09:57 | Komentarai | Komentarų (23)

Politinis kalinys, disidentas Stasys Stungurys

Stasys Stungurys

„Karšto komentaro“ 14 Nr. perskaičiau jaunojo politiko Algirdo Paleckio samprotavimus, pavadintus „Šliaužiantis revanšizmas. Žvaigždės ir svastikos sulyginimas“, kurie mane nuliūdino.

Dar ne taip seniai Algirdas, tapęs Vilniaus m. Socialdemokratų tarybos pirmininku, ryžtingai ėmėsi ieškoti tikrojo socialdemokratijos kelio, priartinti partiją prie dabarties aktualių problemų, paversti ją tautos daugumos partija, t.y. kad ji gintų jos, o ne klano interesus, kovotų už socialinį teisingumą. Bent kiek daugiau besidominčiam Lietuvos politine kasdienybe nekilo tada abejonių, kad Socialdemokratų partija yra nutolusi nuo Vakarų socialdemokratijos idealų, mažai kuo skiriasi nuo konservatorių bei kitų partijų balasto. Diskusijomis tada imta analizuoti partijos politikos būklę, jos interesus bei užduotis, kurios padėtų Lietuvai nutraukti politinių klanų viešpatavimą ir pasukti pažangos keliu. Algirdo autoritetas kilo. Tai, matyt, nepatiko kai kuriems komjaunuoliškos mąstysenos nariams, kurių netrūksta ne tik socialdemokratų, bet ir kitose partijose. Mėginta nušalinti Algirdą nuo Vilniaus skyriaus pirmininko pareigų, atseit, kaip neteisėtai išsirinktą. Ypač aktyviai to vaidmens ėmėsi p. Sigita Burbienė, padedama dar dviejų partijos draugų. Tačiau etikos komisijoje pakako blaiviai mąstančių žmonių ir ryškia balsų dauguma A.Paleckis buvo apgintas. Tada jau teko partijos vadovybei imtis to ne itin malonaus reikalo ir pašalinti Algirdą Paleckį iš partijos.

Toks vadovybės elgesys ne vieną papiktino: diskusijos dėl partijos politikos turi būti skatinamos, o ne draudžiamos. Kas bijo kritikos ir stengiasi ją nuslopinti, tas jau yra pralaimėjęs.

Tada po Algirdo pašalinimo atsitiktinai sutikau Rimantą Vaitkų, pirmą pasirašiusį A.Paleckio pašalinimo iš partijos nutarimą. Pasakiau jam, jog, jei galėčiau, jį pirmą pašalinčiau iš partijos. Nežinau, ką tas žmogus yra nuveikęs Lietuvos socialdemokratijos labui, bet tas, kas užkerta kelią diskusijoms, kas nepakenčia kito nuomonės, tas daro didžiausią žalą partijai.

Netrukus nežinia iš kur, atsirado marijampolietis Romas Adomavičius, beje, Suvalkijos stribo sūnus, kuris tapo išrinktas naujuoju skyriaus pirmininku, kaip kadaise „rinkdavo“ kolūkių pirmininkas. Veikiai šis veikėjas įsėdo ir į Vilniaus vicemero kėdę, sustiprindamas savo konservatoriškai socialdemokratine politika ten viešpataujančius konservatorius.

Algirdas Paleckis nenuleido rankų, įkūrė Fronto partiją, kuri turėjo tapti tikra kairiąja partija. Kartu su juo iš LSDP pasitraukė ne vienas šimtas narių.

Tačiau kai kam rūpėjo sužlugdyti tą partiją. Prie jos ėmė šlietis žmonės, abejingi socialdemokratijos idealams. Netrukus prie jos „prilipo“ ir Audrius Butkevičius, turintis nemažą avantiūristinės veiklos stažą. Dar skaudžiau, kad Frontas susibičiuliavo su vadinamaisiais socialistais, tiksliau, komunistais, tebesergančiais okupacijos nostalgija. Niekada tiems žmonėms nerūpėjo nepriklausomybė, niekada jie dėl jos nekovojo. Dėl to, kad šiandien turime nenormalią valstybę, nėra kalti žmonės, vienokiu ar kitokiu būdu kovoję už nepriklausomybę. Dėl to daugiausia kalta senoji sistema, neleidusi susiformuoti normaliai opozicijai, kuri būtų pakreipusi istorijos raidą tiesesniu keliu. V.Landsbergis atėjo ne iš Rezistencijos. Iš kur jis atėjo, bene geriausiai galėtų pasakyti KGB generolas Stanislovas Caplinas, bet jo jau nebėra, kažkas jį nužudė Maskvoje.

Beveik pusė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių atstovavo ne tautai, o užsienio taryboms. Taigi landsbergizmas -senosios sistemos tąsa, kur tautai svetima politinė struktūra pridengta nepriklausomybės skraiste.

Ji žlugdo lietuvių tautą sparčiau, nei ji buvo žlugdoma paskutiniais okupacijos metais. Tada tauta jau buvo išmokusi, kaip kovoti su okupacijos veiksniais, ji pirmavo tarp imperijos tautų.

Tarybinis melas ir niekšybė dar labiau suklestėjo susiformavus landsbergizmui. Tai „patobulinta“ okupacija, atliekama savųjų rankomis. Ji sužlugdė tautos moralę, pavertė žmones vien materijos subjektais.

Vienas austrų filosofas yra pasakęs apie Staliną, kad tai mechanizuotas Čingischanas, ignoruojantis bet kokį žmoniškumą. Maždaug tą patį galėtume pasakyti ir apie V.Landsbergį: tai kompiuterizuota niekšybė.

Gal tautą išgelbės jauniausioji karta? Dainų šventės dienomis žiūrėjau į tuos jaunus, spinduliuojančius veidus, į jų nuoširdumo kupinas akis, su meile dainuojančius brangias lietuviui dainas. Kiekvienas jaunas žmogus, ateidamas į gyvenimą, atsineša ir savo kilnius norius gražiai ir prasmingai gyventi. Gal tie žmonės sugebės apsiginti nuo degradavusio elito, kuriam rūpi tik jų asmeninė gerovė.

Tačiau kol kas Lietuvoje viešpatauja landsbergizmas, per du dešimtmečius sukūręs tokią moralę, kurios padariniams likviduoti prireiks kur kas daugiau laiko. Jis liks nepamirštamas mūsų istorijoje ne savo gerais darbais, o nacionalinio Tartiufo vaidmens sukūrime.

Pagaliau reikia suprasti, kad komunizmas nėra ir nebuvo tiesos ieškojimo monopolis. Tą vardą galutinai sukompromitavo Tarybų Sąjunga ir jos sukurti totalitariniai režimai. Šiandien naujausią tokio komunizmo modelį demonstruoja Šiaurės Korėja.

Beje, Tarybų Sąjunga ir nesiekė skleisti socializmo idėjų, kaip jos teigiama prasme suprantamos. Raudonoji Rusija greitai virto imperine valstybe ir socializmas tapo tik priedanga jos agresyviems planams. Baltagvardiečiai, pasitraukę į Vakarus, netrukus suprato, kad carinis režimas jau buvo nepajėgus išsaugoti Rusijos imperiją. Tą užduotį galėjo atlikti tik Raudonoji Rusija, prisidengus socializmu, pasaulinės gerovės siekimo idealais. Tą tiesą pripažino ir šviesesni Rusijos inteligentai diskutuojant gulaguose tomis temomis. Ribentropo-Molotovo paktas – tai lygybės ženkas tarp tų dviejų antihumaniškų sistemų.

Stalinas rudeniop ar vasaros pabaigoje būtų užpuolęs Vokietiją, kurią vargino Vakarų frontas. Hitleris jį pergudravo. Šiandien tie istorijos faktai nekelia didelių abejonių Stalinu, kuris, beje, laukė Hitlerio taikos pasiūlymo ir būtų pasirašęs separatinę taikos sutartį. Tada Vokietija, naudodamasi Rusijos ištekliais, būtų tapusi beveik neįveikiama. Tačiau Hitleris buvo toks godus ir apsvaigęs nuo laikinų pergalių, jog jo netenkino bet kokia taika.

Tarybų Rusijos istorija nieko šviesaus neturėjo. Pilietinis karas, skurdas, nesibaigiančios represijos. Tad „didysis tėvynės karas“ lyg ir kompensavo tą dvasinę tuštumą, kuriam laikui sutelkė žmones. Deja, ir karui pasibaigus niekas nepasikeitė. Skurdas, represijos, gulagai.

Reikia nepamiršti, kad raudonoji Rusija naudojosi kilusiu kariniu konfliktu ir plėtė savo agresiją. „Socialistinės“ Rusijos agresyvus karas su Suomija, Pabaltijo okupacija, Lenkijos užpuolimas jai kovojant su Vokietija, Rumunijos teritorijos atplėšimas – tai tik agresyvių planų prologas.

Kai dėl gulagų, kuriuos mini savo straipsnyje A.Paleckis, tai reikia pasakyti, kad šia tema jis nepasirengęs diskutuoti. Štai jo mintis:

„Trėmimai – skaudus puslapis istorijoje, nes tremiami buvo ne tik kriminaliniai nusikaltėliai, korumpuoti smetoniniai valdininkai bei profašistiniai veikėjai, bet ir dalis visai nekaltų žmonių. Tačiau skirtingai nuo dujų kamerų ir nacių konclagerių, iš kurių galėjai išeiti tik per dujų vamzdį, iš gulagų daugelis grįžo. Epocha buvo griežta, karų ir sukrėtimų epocha, ir neteisybės ir perlenkimų buvo visose valstybėse, įskaitant Vakarų valstybes. Perlenkdavo vietinių valdžios organų karjeristai, o dažnai – būkim biedni, bet teisingi – ir patys lietuviai įskųsdavo savo kaimynus“.

Algirdui būtų pravartu susipažinti bent su Aleksandro Solženicyno „Gulagų salynu“, tada gal paaiškėtų gulagų geografija, gulagų sistema, išplėtota didelėje teritorijoje, kur buvo daug neapgyventų vietovių. Čia turėjo atsirasti kasyklos, gamyklos, užmokant už visa tai milijonais nekaltų žmonių gyvybių. Tuose šimtuose gulagų žmonės dirbo iki išsekimo ir, anot poeto Juozo Gražulio, „galėjai ištrūkti tik kaulų krūvele“.

Man per septynerius kalinimo metus neteko daug pakeliauti gulagų keliais. Buvau tik Vorkutos 14-ame bei Mordovijos 2, 3, 17 ir 17-ame gulage. Mordovijoje lageriai atsirado jau 1927 m. Teko matyti viename miškelyje aikštelę, kurioje, vietinių gyventojų teigimu, buvo sušaudyti keli šimtai Rusijos šventikų.

Dirbant vieno pastato statyboje buvo atkasta kapavietė. Kaliniai nutraukė darbą, iškvietė lagerio režimo viršininką, pareikalavo paaiškinti, kas čia per kapavietė. Režimo viršininkas įžūliai atsakė: „Zdes byla svalka“ (čia buvo sąvartynas“).

Beje, lagerių kūrimo idėja priklauso Tarybų Sąjungai. Naciai, į valdžią atėję tik 1933 metais, galėjo naudotis jau sukaupta nemaža tarybine patirtimi.

Vorkutoje taip pat teko matyti kaulų. Kaip tik per buvusį kapinyną buvo tiesiamos inžinerinės komunikacijos. Čia ir pamačiau tautiečio palaikų likučius ir dar įskaitomą medinę lentelę su įrašyta pavarde.

Vorkutoje buvo kalinama apie 250 tūkstančių žmonių. Tad jų nemaža dalis čia atgulė amžinam poilsiui. Niekas čia nestato paminklų, nes viskas užstatyta gyvenamųjų namų kvartalais. Vilkiniai šunys, kurių nemažai čia dėl vagių gausumo, vaikšto po tundrą ir kapstinėja negiliai palaidotų žmonių kaulus.

Liūdna ir Vorkutos geležinkelio istorija. Čia 1939 metais atvežti lenkų karo belaisviai tiesė geležinkelį. Senųjų išlikusių kalinių pasakojimu, to geležinkelio kaina – vienas šuolis (pabėgis) – vienas lenkas. Taigi ne tik Katynėje buvo žudomi lenkų kariai. Slaviškos tautos broliai amžiną poilsio vietą surado Vorkutoje ir dar kitur.

Vorkuta, Narilskas, Magadanas, Karaganda ir daugelis kitų kasyklų ar naujųjų pramonės centrų sukurti ant nekaltų žmonių kaulų. Kažkada saugumiečiams pasakiau paradoksalią mintį, jog gestapas buvo humaniškesnis už KGB, nes iškart naikino savo aukas.

Pagal „socialistinę etiką“, priešas išnaudojamas tol, kol išsenka jo jėgos ir jis miršta.

Dar dėl tremties. 1940 m. Lietuvoja negalėjo girtis kriminalistais ar prostitutėmis. Jų mažai buvo. Pagausėjo kiek vėliau. Tada dominavo smulkūs vagys, vadinami vištvagiais. Vienas toks mano miestelio vištvagis 1940 m. tapo Raseinių prokuroru. Tada vežė daugiausia mokytojus, kurie švietė carizmo nualintą beraštę ar mažaraštę mūsų tautą. Vien iš mano pradinės mokyklos išvežė 3 mokytojus. Mokytojas Vilčinskas įrengė mūsų miestelyje pirmąją krepšinio aikštelę, mokė šios sporto šakos, kitas mokytojas Jurgilas išmokė gražių dainelių, iš kurių vieną dar prisimenu iki šiolei. Nė vieno neteko matyti grįžusio iš tremties.

Beje, areštai prasidėjo dar neįstojus Lietuvai į TSRS. Jau 1940 m. liepos 11-osios naktį į 12-ąją buvo suimta daugiau kaip pusantro tūkstančio šviesuolių – visuomenės veikėjų, organizacijų vadovų, politikų ir kultūrininkų. Net aktyvūs Lietuvos sportininkai tapo režimo aukomis.

Literatūros klasiko A.Žukausko-Vienuolio sūnus atsidūrė lageryje vien už baidarių sporto propagavimą.

Tauta turėjo likti be šviesių žmonių. Tai sumodernintas genocidas. Visa tauta nenaikinama, o tik jos geriausi žmonės. Kad kuo greičiau tautos likučiai nutautėtų, atvežama kolonistų, kuriems nereikėtų išmokti nei vietinės kalbos, nei jokių kultūros vertybių.

Keletas minčių dėl ideologijos ar ideologijų.

Esame jau tiek nutolę nuo Markso ir Engelso, jog vargu ar ką nors gali padėti jų kapitalizmo analizės. Yra tiek pasikeitęs žmogus, jo psichologija, kad reikia naujo požiūrio. Istorijos raida sunkiai prognozuojama. Kas galėjo pasakyti, kad tarybinėje imperijoje, ignoravusioje žmonių materialinius poreikius, tiek suklestės materijos geismas, jog atsiradę oligarchai taps neįveikiama visuomenės ne tik materialinės, bet ir dvasinės gerovės kliūtimi. Nejaugi vėl neišvengiamas socialinis sprogimas, jei nerandame civilizuotų sprendimo būdų. Amžina kova tarp gėrio ir blogio dar labiau sustiprėjo. Keičiasi tik išnaudojimo formos. Dvasinių idealų griūtis paverčia mūsų gyvenimą, pasak popiežiaus Benedikto XVI, dvasine dykuma.

O jei konkrečiau dėl Markso ir Engelso, tai reikia pripažinti, kad marksizmo dogmos Tarybų Sąjungoje gyvavo tik vadovėliuose. Leninizmą iš viso ar galima laikyti filosofija?

Pamenu, kaip 1951 m. europinio masto filosofas prof. Vosylius Sezemanas, dėstęs mums logikos istoriją, teigė, jog marksizmas nėra savarankiška filosofinė sistema, o tik kai kurių filosofijos teiginių bandymas pritaikyti darbininkų judėjimui.

Veikiai marksizmas ir leninizmas tapo nereikalingu balastu, po kurio priedanga plėtojasi tariama klasių kova, tiksliau, žmonių žudymo technologija.

Raudonoji imperija gyvavo tik dėl didžiulių gamtos turtų ir gausybės žmonių (kalinių) visai neapmokamo ar menkai apmokamo darbo. Žlugdė jos ekonomika ir ginklavimosi varžybos.

Ir šiandien Rusija, kaip ir pats Putinas, stovi viena koja preityje. Putinizmas niekaip negali atsisveikinti su ta nelaiminga praeitimi, imperijos griūtis vis dar jam didžiausia XX a. socialoginė katastrofa. Žmonių intelekto, laisvės plėtojimas niekaip neranda vietos jos politikoje.

Panaši ir landsbergizmo psichologija. Tos istorijos avantiūristas vis dar randa būdų per savo patikėtinius kliudyti Lietuvos pažangai, nenori matyti valdžios aplinkoje šviesių asmenybių. V.Landsbergio įtakojama konservatorių partija seniai laukia griežto istorijos sprendimo.

Tą negeistiną istorijos „fenomeną“ gali padėti išgyvendinti tik teisingas istorijos supratimas, politikos humanizavimas. Tad jokios stalinizmo receptūros, jokie tarybinės tikrovės neva tai teigiami atspindžiai nepadės mums sukurti teisingą pasaulį.

Landsbergizmas, kaip ir putinizmas, yra praėjusios skaudžios epochos paveldas ir pats laikas neleisti tiems reiškiniams plėtotis.

2009-08-03

Komentarai

 

 

 
 1. >Zvėga. Marksizme (ir iki jo) centralizuoto skirstymo būtinumas argumentuojamas kitaip. Būtent: yra visuomenės visuminiai poreikiai – socialinės išlaidos (pensijos, švietimas, mokslas, krašto apsauga ir pan.), kurios gali būti tik skirstomos centralizuotai per biudžetą, sudaromą iš mokesčių. Dėl to liberalizmo teoretikai (F.A.Hayekas, Laisvosios rinkos in-tas Lietuvoje ragina kuo daugiau valstybės funkcijų privatizuoti – ne vien energetiką, geležinkelį, oro transportą, kelių statybą, bet ir policiją, kalėjimus, pensinę sistemą ir t.t. Kad visa tai priklausytų ne nuo privalomų mokesčių , bet nuo pasiturinčiųjų geros valios.Aišku, kad dėl to naudotis visu tuo įstengs ne kiekvienas, tačiau tai niekam neberūpės. Taigi, liberalizmas yra amorali, antivisuomeniška santvarfka, grindžiama socialdarvinizmo ideologija, pagal kurią "nevykėlis teverkia". Nėra kam juo pasirūpinti ir apginti.
  Kai dėl S.Stungurio, tai man koktu skaityti jo dažnai teisingus samprotavimus, (ypač apie humanizmą) žinant, kad jis drauge su V.Petkum yra policijos ir VSD "šestiorkos" tiesiogine reikšme. Matyt, ir priedus prie pensijos gauna iš tų landsberginių organų, ir and Landsbergio jiems leista vis loti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Re: "Zvėga – 2009 08 04 17:11"
  O aš neišmanėlis visą laiką galvojau, kad svetimo darbo produktų perskirstymas (patiems būnant tais skirstytojais) yra reikalingas tik A. Puškino pasakos: "Apie senį ir auksinę žuvelę" herojės "senės" mentalitetą turintiems individams ir kad neišmanėliams skirtomis marksizmo-leninizmo pasakomis tie individai pakeičia žmonijos istorijos eigoje pačiu brangiausiu – bandymų ir klydimų metodu – atrastas vertybes: "nemeluok" ir "nevok". Dabar žinosiu, kad teisingumą gina tik vagys ir melagiai – atsiprašau – svetimo darbo vaisių skirstytojai…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Gėrybių skirstymas reikalingas tam,ponas Jurgelevičiau,kad padorūs žmonės būtų apsaugoti nuo išnaudotojų ir parazitų,kurie apgaulės būdu išnaudoja kitus.Tai,beje,ir yra valstybės vienas svarbiausių uždavinių. Turtuoliai gėrybes sukaupia todėl,kad turi svybę versti dirbti kitus sau,kurie tokių savybių neturi.Tada kai to nedaroma,pasitaiko,kad turtingiesiems blogai baigiasi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Re: "Zvėga – 2009 08 04 13:13"
  Gal argumentuotai paaiškintumėte – kodėl, Jūsų nuomone, iš viso reikalingas "gėrybių skirstymas"? Jeigu aš esu laisvas žmogus (savo paties nuosavybė) – tai kodėl mano darbo vaisiai yra ne mano nuosavybė ir (kodėl) juos kažkas gali perskirstyti? Aš tai suprantu kaip kažkieno niekuo nepagrįstą norą būti "materialistinės" pasaulėžiūros pasaulio ponais. Tik kad pasaulis taptų "materialistiniu" – prieš tai reikia atmesti tai – kas realiai jame yra svarbiausia…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Re: "Zenonui Juknevičiui – 2009 08 04 07:36
  pone Zenonai, mėgstate cituoti, tiesa savo tiesoms paremti naudotis CK – [civiliniu kodeksu] tiesiog juokinga…"
  Man visiškai nejuokinga tarptautiniu mastu pripažinta ir LR Civiliniame Kodekse deklaruojama teisės norma – kad normalus žmogus privalo elgtis protingai (ir teisingai). Posovietinėje Lietuvoje ši fundamentali teisės norma yra nevykdoma. Esamos teisinės betvarkės priežastimi yra ne tik LR valdžios ir teisėsaugos institucijų pareigūnų vykdomas minėtų teisės pagrindų ignoravimas – bet ir mums peršamas tų teisės pagrindų pakaitalas. Būtų juokinga – jei nebūtų graudu žiūrėti – kaip griežtai kovojantys su pinigų padirbinėtojais valstybinių institucijų pareigūnai visų mūsų gyvenimus pagrindžia bankų sistemos vykdomu pinigų padirbinėjimu (žr. Džeromo Deilio bylą internete – Дело Джерома Дейли). Tokią pinigų "gaminimo" ir platinimo sistemą neįmanoma įvardinti kitaip – kaip totaliu reguliavimu, arba, liaudiškai tariant – visuotine vergove. Apie kokią "laisvą rinką" ar "savaiminę žmonijos evoliuciją" galine kalbėti – jei esame tik pėstininkai kažkokiame neaiškios prasmės svetimame žaidime? Kad rastume išeitį iš esamo padėties – pirmiausiai ir turime suvokti šias paprastas tiesas…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Gerb. Stungurys labai teisingai pastebėjo, kad Paleckio veikla pasikeitė. Buvo Fronto pirmininkas, dabar braunasi į Komunistų Fronto lyderius. Atsirado Markso anūkas…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Kodėl manote,kad Paleckis toks nevėkšla,kad jam bus naujiena Solženycino knyga? Galite kritikuoti Paleckio teiginius ar jo veiklą,bet lagerių aprašinėjimas visiškai neliečia temos.Skambiai pavadintose "Pastabise…" tų pastabų beveik ir nėra.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Kam gi skleisti pasakas – atsidūrė lageryje vin už baidarių sporto propagavimą. Turbūt laikote save,ponas Stungury,rimtu žmogumi?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Zenonui Jurgelevičiui socializmas yra neužtarnautų gėrybių įsigijimas ,aišku,atimant jas iš to vertų.Įprastas buržujaus požiūris. Bet socialistai mano,kad socializmas yra teisingesnis gėrybių paskirstymas,atsižvelgus į įdėtą darbą.Statistika skelbė,kad daugiausiai uždirbęs žmogus 2008 metais gavo 648 milijonus litų. Ar ištiesų šis žmogus dirbo 7 500 kartų geriau už jo samdinį,gavusį per mėnesį 800 litų>

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Daug pasitikėjimo savimi ir savo neklystamumu,nors dėl landsbezgizmo sunku paprieštarauti.Putino gi veikla vertinama iš savo,o ne iš Putino pozicijų.Perdaug gilindamasis į negatyvą Stungurys nesuvokia,kad karas,vadinamas Didžiuoju tėvynės,retenybė,kad kuriai rusų šeimai nebūtų šventas,nes kovojo ir žuvo milijonai.Ar gali Putinas,net norėdamas,su tais jausmais nesiskaityti.Įsitikinęs savo teisumu Stungurys nebemato savo kovos rezultatų – juk Lietuva,kaip tauta ir valstybė,nesulaikomai nyksta,daininkai jos nekonsoliduos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. p. Zenonai, manau kad pats laikas mūms kooperuotis. Aš jau turių vieną bedramintį dėl "VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJOS". Jeigu ir Jus prisijungsit prie mūsų kolektyvo – tai kartu nuveiksime daugiau … Mano tel. +37068462426, el.paštas: dmitrij@inforetas.lt, skype: dima_inforetas. Pagarbiai, Dmitrij Glazkov. Kas liečia p. Paleckio – aš supažindinau Algirdą su "KONCEPCIJĄ" dar prieš pusmeti – ir dabar aktyviai bandau įrodyti jam šių žynių pranašumus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. pone Zenonai, mėgstate cituoti, tiesa savo tiesoms paremti naudotis CK – [civiliniu kodeksu] tiesiog juokinga, tai gal galėtumėte pareikšti savo nuomonę apie:"
  7. Tik finansinių piramidžių veikla grindžiama pasitikėjimu. Vyriausybei beprasmiška stengtis atkurti pasitikėjimą. Gandų banga — sudėtingos sistemos produktas. Su ja nereikia kovoti, ją reikia ignoruoti, išsaugant tvirtybę ir ryžtą.
  8. Neduokite narkomanui narkotikų, net jei jį riečia į ragą narkotinė abstinencija. Negalima gydyti skolų sukeltos ligos naujomis skolomis. Skolų krizė — tai ne laikmečio, o struktūros problema. Būtina visiška reabilitacija.
  9. Žmonių ateitis neturi priklausyti nuo ekspertų prognozių. Ekonomika turi būti definansuota. Turime išmokti nesinaudoti rinkomis kaip vertės saugyklomis. Rinkose nėra tokio lygio apibrėžtumo, koks reikalingas žmonėms. Verslo, kurį kontroliuoja pats žmogus, ateitis gali būti neapibrėžta, tačiau jo investicijų, kurių jis nekontroliuoja, perspektyva privalo būti visiškai skaidri.
  10. Geriausia išeitis — savanoriškai pereiti prie kapitalizmo Nr 2.0. Stumtelėti petimi tai, kam ir taip lemta sugriūti. Transformuoti skolas į dalimis suskaidytą nuosavybę. Nustoti garbinti ekonomikos fakultetų ir verslo mokyklų isteblišmentą. Uždrausti Nobelio premiją ekonomikos srityje. Neleisti supirkinėti kompanijų skolintomis lėšomis. Išmokyti žmones gyventi pasaulyje, kuriame taip mažai apibrėžtumo."
  Pagarbiai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Straipsnio autoriui dėkoju už naujos įdomios informacijos fragmentus. Tačiau nesuprantu – kodėl tokį didelį gyvenimo patyrimą turintis žmogus įžiūri kažkokias socializmo "vertybes". Jeigu socializmo keliamam blogiui suvokti neužtenka to fakto – kad socializmas buvo bolševizmo ir komunizmo gimdytojas – tai Nobelio premijos laureatas F.A. Hayek’as yra nepaneigiamai įrodęs – jog socializmo esmė yra neuždirbtų vertybių įgijime (socialistams jas nusavinant ir perskirstant). Nejauku darosi – kuomet suaugę rimti žmonės kalba apie kažkokį "socialinį teisingumą". Nejaugi mūsų šiandieninis gyvenimas jiems neįrodo – kad visi "socialiniai" eksperimentai yra skirti vien tik tų eksperimentų autorių ir vykdytojų ekonominio gerbūvio kūrimui? Visokie "izmai" yra tik įprasto (pagrįsto žmogaus protingumo kriterijais – žr.: CK 1.5 str.) teisingumo pakeitimas ideologinėmis širmomis – kuriomis prisidengus vyksta paprasti kriminaliniai nusikaltimai… Vertėtų prisiminti, kad kriminalistikos aušroje įvykus visuotinai priimtos teisės pažeidimams būdavo klausiama: kam tai naudinga? Dabar gali daryti ką nori – jei tik su bendraminčių gauja pasivadini politikais ir sukuri ideologinį nusikaltimo pagrindimą…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Negali būti vien tik dvasia ar vien tik materija. Turi būti aukso vidurys. tačiau marksizmas yra kraštutinumas. Ir tie, kurie stumia Frontą į susijungimą su socialistais, stumia partiją į bedugnę. Lietuvoje tai neturi ateities. Kaip, beje, ir kitur Europoje. Socializmas, kaip ir marksizmas, miręs. Jis neturi ateities.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. autorius įvertintų štai tokį pastebėjimą;"2. Negalima nacionalizuoti nuostolių ir privatizuoti pajamų. Mes sugebėjome sujungti blogiausius kapitalizmo ir socializmo bruožus. Prancūzijoje 1980- aisiais socialistai sugebėjo įveikti bankus, o Amerikos vyriausybę 2000- aisiais ant menčių paguldė bankai."
  Argi toks jau blogas socializmas ir socialistai ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Ar Jums teko regėti, matyti ar dar kaip nors kitaip, kad žmogus būtų sotus dvasingumu ar humaniškumu ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Marksizmas yra grindžiamas ekonomika – atseit ekonomika yra visko pamatas. Deja, pagrindas yra dvasingumas, humaniškumas, ką marksistai absoliučiai atmeta. Todėl jie ir neturi ateities, nes tuomet koks skirtumas, kurie robotai bedvasiai bus valdžioje, komunistai ar kapitalistai, jei ir tie, ir tie pamina esmines žmogiškąsias vertybes?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. nuomonė. Nagrinėjant pasaulinės politikos klausimus asmeniniai įspūdžiai tėra tik asmeniniais įspūdžiais. Problemos žymiai sudėtingesnės negu jas bando aiškinti gerbiamas S.Stunguris. O kas liečia socializmą – tai, kaip ten bebūtų keista, plačiosioms dirbančiųjų masėms, tai kelrodė žvaidždė šviečianti jau beveik šimtmetį ir žiauriai gesinama pasaulio turtingųjų.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras