Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Keletas minčių apie žydus ortodoksus

2007-09-12 17:43 | Komentarai | Komentarų (25)

Stasys Stungurys

Stasys Stungurys

Kartais iškyla įvairių klausimų ar net konfliktų tarp valstybių ir tautų ar tarp tautinių mažumų. Išsiskiria požiūriai į dabartį ar praeitį. Tai realu. Tie požiūrių nesutapimai visada turi būti sprendžiami demokratiškai, išsakant ramiai ir argumentuotai abiems pusėms savo požiūrius. Taip turėjo būti sprendžiamas ir labai jau senas žydų kapinių klausimas. Klausimas, kurio niekas tiek metų nekėlė ir, atrodo, buvo pamiršę. Žydai – labai praktiški žmonės. Jų žvilgsnis daugiausia nukreiptas į dabartį bei ateitį. Jų nejaudino tarybinės okupacijos metais didžiulių kapinių Antakalnyje likimas, nors tas pats dabartinis žydų bendruomenės pirmininkas dr.Simonas Alperavičius, tada vidaus reikalų papulkininkis, ramiai vaikščiojo Vilniaus gatvėmis ir galėjo kelti tarybų valdžiai tą opų klausimą.

Ir štai dabar važiuoja į Vilnių iš tolimosios Amerikos žydai ortodoksai bei Izraelio ministrai ir kaltina mūsų tautą ir valstybę nepagarbumu žydams. Atrodo, kad tuoj būsime pasmerkti visame pasaulyje. Lietuvai bus paskelbtas boikotas už tai, kad ji nestato paminklų prieš keletą šimtmečių kur nors palaidotiems žydams. Ir vėl nuskambės kaltinimai, jog mes esame žydšaudžių tauta, nors mūsų buvęs Prezidentas A.Brazauskas senokai atsiprašė už tuos negausius lietuvius, talkininkavusiems naciams. Deja, Izraelio vadovai taip ir nesusiprato atsiprašyti lietuvių tautos už žydus, talkininkavusius raudoniesiems okupantams vykdant lietuvių tautos genocidą.

Tad grįžkime bent truputį į praeitį.

Gimiau ir augau nedideliame Žemaitijos miestelyje – Skaudvilėje, kur žydai sudarė daugumą iš 2800 gyventojų. Visas miestelio centras ir pagrindinės gatvės buvo jų apgyvendintos. Turėjo jie savo erdvią sinagogą, keturių klasių pradžios mokyklą, kur viskas buvo dėstoma žydų kalba, lietuvių kalba tik kaip atskira disciplina. Žydų saviveiklinis teatras statydavo žydų kalba pjeses, o žydų jaunimas turėjo savo sporto klubą “Makabi”. Tad vargiai ką būtų galima prikišti net ir šios dienos nacionalinės politikos požiūriu. Ir jei ne dviejų totalitarinių režimų suokalbis, prasidėję “išvadavimai”ir nesibaigiančios represijos, tas ramus gyvenimas būtų ir toliau užtikrinęs abiejų tautų gerovę, o Lietuva artėjusi prie Skandinavijos šalių lygmens.

Ne lietuvių protuose gimė holokausto idėja, ne jie brandino ją. Ir jei atsirado vėliau šiek tiek lietuvių, kurie prisidėjo prie holokausto, tai daugiau kaltos istorinės aplinkybės, prasidėjęs tautų kiršinimas, o ne lietuvių sąmonės pokyčiai.

Deja, su didele nuoskauda tenka prisiminti, kad žydų tautinės mažumos atstovai buvo vieni iš aktyviausių bolševikinės okupacijos rėmėjų ir talkininkų. Vargu ar kada išdils iš mūsų atminties Nachmano Dušanskio, Danieliaus Todeso, brolių Aleksandro ir Juliaus Slavinų vardai. Ir jei atsirado vienas kitas nacių talkininkas lietuvis, tam tikra kaltės dalis tenka ir žydams, dirbusiems NKVD struktūrose, kankinusiems ir žudžiusiems lietuvius.

Nacių okupacijos metais paauglio akimis stebėjau tą žiaurų gyvenimą ir jau tada daug ką supratau. Vasarą dažnai viešėdavau pas savo krikšto močią Sofiją Jakštienę Pakadūšio dvarelyje, netoli Dionizo Poškos “Baublių”. Jos vyras Domininkas Jakštas, buvęs Lietuvos kariuomenės veterinarijos viršila, savo ūkyje slėpė žydaitę – Telšių gimnazijos moksleivę. Mergaitė buvo šviesaus gymio, nelabai panaši į žydaitę, bet aplinkiniams tai nebuvo paslaptis. D.Jakšto brolis, atsargos karininkas, buvęs Tverų valsčiaus viršaitis, 1941-ųjų birželį buvo nužudytas Rainių miškelyje. Pas Jakštus dažnai lankydavosi patriotiškai nusiteikę žmonės, kalbėdavo apie neaiškią Lietuvos ateitį. Žydaitė kartu su mumis grėbdavo šieną , bendraudavo, juokaudavo. Kartais ją aplankydavo nemalonios išvaizdos jaunuolis. Šeimininkas tuos pasimatymus toleruodavo. Tik jaunuoliui išvykus, išsitardavo, kad tas vaikinas buvęs komjaunuolis. Kai 1944-ųjų spalio pradžioje, traukiantis vokiečiams, atvykau pas Jakštus, jų jau neberadau. Buvo pasitraukusi ir išsaugota žydaitė. Jakštai, matyt, ketino pasitraukti į Vakarus, bet kiek pavėlavo ir liko gyventi Pagėgiuose, kur nemažai apsigyveno panašaus likimo žmonių.

Tą pačią 1944-ųjų vasarą ir rugsėjį teko praleisti vienoje pastogėje arti Skaudvilės miestelio su pačios turtingiausios Skaudvilės žydų šeimos atžala – Leve,kurio vardo jau nepamenu. Tėvai nuogąstavo, kad per karo veiksmus miestelis gali būti sudegintas ir kur kas saugiau frontą praleisti atokiau nuo miestelio. Tad laikinai įsikūrėme kalvio Tverijono sodyboje, tik keletas šimtų metrų nuo miestelio. Su manim, be tėvų, buvo ir brolis abiturientas. Mama mane kategoriškai įspėjo neiti į šeimininkų mamos kambarį, kuriame ji viena ilsėdavosi. Atseit, netrukdyti jos poilsiui. Brolis man tiesiai paaiškino tikrąją priežastį – ten slepiasi Levės sūnus. Todėl geriau nieko nematyti. Mes buvome krikščioniškai išauklėti ir blogis mums buvo svetimas.

Levė buvo gal dvejetą ar trejetą metų už mane vyresnis. Jis buvo pagautas besislapstantis viename kaime. Uždarytas savivaldybės arešto namuose ir netikėtai iš ten pabėgo. Dabar štai buvo vienoje pastogėje su mumis.

Spalio 7-osios vakarą paskutiniai vokiečių kariai, atėję į sodybą, paprašė maisto. Gavę kiek lašinių ir bulvių, ėmė jas virti ir ruošėsi netoliese gynybos pozicijas. Tačiau netrukus gavo įsakymą trauktis ir, išsigraibę nebaigtas virti bulves, dingo iš mūsų akių. Beliko laukti rusų. Vis dėlto tikėjomės kažkokio mūšio ar susišaudymo, todėl visi sulindome į atkalnėje įmūrytą prieškario parako sandėlį, kuriame buvo laikomi už geležinių durų kuklūs šaudmenų medžiotojams ištekliai. Užsidengęs galvą kažkokia skara, vis dar nerodydamas veido ir nė žodžio nepratardamas, slėpėsi nelaimingasis žydelis, pavadintas Jurgiu ar Mikalojumi. Netrukus už tų geležinių durų pasigirdo mamos balsas, kuri rusiškai kažkam aiškino, kad sandėlyje slepiasi jos šeima ir ginkluotų žmonių nėra. Atsidarė durys, ir automatu ginkluotas rusų kareivis paprašė visus išeiti į lauką. Patikrinęs vėl liepė visiems pasislėpti, nes galimas susišaudymas. Mama, patenkinta tokia baigtimi, atnešė kažkur suradusi naminės buteliuką, kurį kariai mielai ištuštino ir iš to pasitenkinimo ėmė pyškinti iš automatų į kitą Ančios pusę. Mamai teko įrodinėti kareiviams, kad ten ne vokiečiai, o ūkininkas Motiejus su savo karvėmis. Pagaliau kareiviai liovėsi šaudę. Matyt, nuovargis ir degtinės lašas suveikė: užsnūdo čia pat, šalia mūsų slėptuvės. Tik girdėjau, kaip per sapną dar jaunyvas kareivis vos girdimai kartojo: “Bože moj, Bože moj…” (“Dieve mano, Dieve mano”).

Taip Levė sulaukė laisvės. Tačiau niekur nesirodė, kol neatsirado NKVD ir nesusikūrė stribai. Vykdomojo komiteto pirmininku tapo Antanas Venckus, buvęs verslininkas, turėjęs prieš karą mėsos gaminių parduotuvę. Nebuvo jis komunistas, o tik ateistas, dažnai diskutuodavęs su mano tėvu religijos klausimais. Jo sūnus Vytukas buvo mano labai artimas draugas.

Vieną dieną labai nustebome sužinoję, kad suimtas mūsų miestelio vykdomojo komiteto pirmininkas A.Venckus.

Kaip vėliau paaiškėjo, A.Venckus rūpinosi Levės slėpimu, jis išpirko jį iš policijos, suorganizavo tariamą jo pabėgimą. Levė su stribais reikalavo iš Venckaus grąžinti auksą, kurio jau nebuvo, tik du auksiniai dantys Venckaus burnoje…

Venckus netrukus išvyko į Saratovo gulagą, kur po metų baigė savo gyvenimą, ir kažkokie plėšikai laukė, kol jis išleis paskutinį atodūsį, kad galėtų išlupti tuos dantis. Levė taip pat dingo. Žmonės kalbėjo, kad artimieji jį išsireikalavo į Angliją. Daugiau Lietuvoje mes jo nematėme, tik liko nemalonus prisiminimas, kaip žmogus už išgelbėtą gyvybę nežmoniškai “atsidėkojo”.

Būdamas gulaguose sutikau ne vieną žydų tautybės kalinį, kurie paliko malonius įspūdžius. Tose vietovėse lietuviai jiems būdavo artimesni nei rusai: nekaltindavo jų nei komunizmo sukūrimu, nei revoliucija. Mes ieškodavome naujų ateities kelių ir tai mus tolino nuo sujauktos ir žiaurios praeities. Ne vienas tų žmonių mums padėjo vėliau disidentinės kovos baruose.

Svetimas mums ir žydų ortodoksų toks keršto dievinimas. Mūsų miestų gatvėse vaikšto mus skundę ir išdavinėję žmonės, kurių mes nemušame ir nesodiname į kalėjimus. O žydai ortodoksai gali keršyti visiškai nekaltiems, bet jų nemėgstamos tautos žmonėms. Gulaguose sutiktas lietuvis Vakarų žvalgas S.Guiga man papasakojo šiurpų keršto atvejį. Vakarų Vokietijoje, Miunchene, pasirodę lietuviai, prakalbę lietuviškai ar pasireiškę kitais lietuviškumo požymiais, tuoj pat žydų buvo įskundžiami amerikiečiams, jog tie žmonės šaudę žydus Lietuvoje. Amerikiečiai nedelsdami įskųstuosius suimdavo ir perduodavo rusams, gerai žinodami, jog pastarieji juos sudoros. Taip buvo naikinami niekuo nenusikaltę lietuviai. Nerimo apimti vietos lietuviai galvojo: ką daryti? Buvo surastas tautietis, nacių okupacijos metais negyvenęs Lietuvoje, parengti tai patvirtinantys dokumentai ir leista tautiečiui demonstruoti viešai savo lietuviškumą. Žydai netrukus sugriebė šį tautietį. Tačiau atvykę pas amerikiečių karo policiją lietuviai pateikė visus dokumentus, įrodančius tautiečio nekaltumą, ir atskleidė žydų provokacijas. Amerikiečiai žydus avantiūristus gerokai apkūlė ir taip provokacijoms buvo padarytas galas.

Gerai žinomas lietuvių grobimas Vakarų Vokietijoje, kurį suorganizavo NKVD ir kur itin aktyviai reiškėsi Aleksandras Slavinas. Kiek lietuvių pagrobta tos akcijos metu, kiek jų žuvo – tiksliai nežinoma. Mūsų genocido tyrėjai vis dar neskuba baigti tų darbų, kurie turėtų parodyti tikrąją tautos būklę okupacijos metais ir jos patirtas kančias.

Tad patarkime mūsų minkštakūniams politikams nesilankstyti bent žydų ortodoksams, o pirmiausia pareikalauti už jų tautiečių padarytą lietuvių tautai žalą – atsiprašyti.  

 

Komentarai

 

 

 
 1. naujas požiuris ,man naujiena. TOKIŲ KOMENARU turėtu būti ir kituose leidiniuose ,kur tankiau ir daugiau prisijungia

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Fantastic website. Plenty of useful info here. I¡¦m sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. LR Seimo TS-LKD frakcijai : Dėl 1941 birželio 23 sukilimo šmeižimo
  2012-04-17,Vilnius
  “Raudonieji naciai” ( NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovai) įvykį
  1941 birželio 26 d. Kauno garažėlyje klastingai ,šventvagiškai
  pristato kaip pasaulinio masto antižydišką sukilusių lietuvių
  akciją. Neišdegė (žiūr. internete ,IRENA TUMAVIČIŪTĖ “Lietuvių
  šmeižtas..). Įrodyta, kad NKVD-KGB, “raudonųjų nacių” pateiktos
  minėto Kauno garažėlio nuotraukos klastingai sumontuotos, dokumentai
  sufabrikuoti. Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti birželio 23
  sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta Lietuvos
  nepriklausomybė (pirmą kartą – vasario 16,1918). Per tragišką
  sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių – baltaraiščių sukilėlių –
  idealistų. Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris , sąmoningai
  palaiko NKVD-KGB, “raudonųjų nacių” okupacinę propagandą, lietuvių
  šmeižtą, pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia
  lietuvių heroizmą ,pasiaukojimą sukilimo metu , falsifikuoja Lietuvos
  istoriją, žemina genocidą patyrusią lietuvių tautą. Neužmirškim
  istorinių sukilimo aplinkybių. Birželio 23 sukilimo išvakarėse,1941
  birželio 14 dieną, “raudonieji naciai” užkalė pagal oficialius
  duomenis 17,6 tūkstančio lietuvių ( dauguma jų – lietuvių
  inteligentai) specialiuose mirties traukinio vagonuose. Sušalusius į
  ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino
  galvas, kad “litovcai” neatgytų. 1941 metais, birželio 14 d. Mykolas
  Zingeris , minėto E.Zingerio tėvas , kartu su kitais okupantais –
  enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose,
  gyventojus-inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.)
  pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus ( žiūr.
  “TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE” ,Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kauno
  “Šviesa”,1991.).Memuaruose pateiktas okupantų represuotos, mokytojos
  alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas “Svetur ir namie”, kuriame
  aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų
  parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje. Archyvinių
  dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą
  Zingerį , yra atspausdinta 2011-09-23 “Lietuvos aidas” laikraštyje.
  Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik
  Alytuje, bet ir “dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus
  Marijampolės (Kapsuko )apskrityje”, t.y. nebuvo eilinis
  “enkavedistas”.
  Tragiškas Lietuvai, paradoksalus faktas – sovietinių okupantų
  aktyvisto – enkavedisto Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra
  komisijos, tiriančios sovietų – nacių nusikaltimus , pirmininkas.
  Kalbama apie Seimo narį, kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys. Būtent
  dėl to Komisija nacių ir sovietų nusikaltimams vertinti netraukė atsakomybėn
  šių nusikaltėlių. Pavyzdžiui, vien 1951 m. rudens “trėmimui” (masiniam
  lietuvių žudymui) buvo pasitelkta 8000 stribų. Būtina nedelsiant griežtai
  ir blaiviai apsispręsti dėl p. E.Zingerio tinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

  Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Aš sukrėstas. karštis mane pervėrė ,kad tokios praeities pilietis isitrynė į seimą.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I do like the manner in which you have presented this specific concern and it really does supply us a lot of fodder for consideration. However, through just what I have seen, I simply hope as other remarks pile on that people today stay on issue and in no way get started on a tirade of some other news of the day. Still, thank you for this outstanding piece and although I can not go along with it in totality, I value your point of view.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. I have to say that for the last couple of hours i have been hooked by the impressive posts on this blog. Keep up the good work.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Dalijimasis kai ką geriau nei išlaikyti į mūsų savęs , todėl”YouTube” vaizdo , kad yra paskelbtas šioje vietoje aš ketina pasidalinti per savo šeima ir draugais .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Hey there, You have done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site. Regards, bankruptcy student loan

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Web site and shared topics catches our eye and we are always followers, thank you

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. The quality of your site is very nice. Thank you good quality articles and reviews on related topics.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Here is the right blog for anybody who really wants to check out this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not really that I personally would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Thanks for sharing your ideas. I’d personally also like to state that video games have been ever before evolving. Modern tools and improvements have made it simpler to create genuine and active games. All these entertainment video games were not that sensible when the real concept was first being used. Just like other kinds of technological innovation, video games as well have had to advance through many many years. This is testimony on the fast growth and development of video games.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. One other thing is that an online business administration training is designed for learners to be able to effortlessly proceed to bachelor’s degree programs. The 90 credit college degree meets the lower bachelor education requirements when you earn the associate of arts in BA online, you should have access to up to date technologies within this field. Some reasons why students want to get their associate degree in business is because they are interested in this area and want to have the general education necessary ahead of jumping into a bachelor diploma program. Thx for the tips you really provide in the blog.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Excellent beat ! I wish to apprentice as you amend your site, how can i subscribe for that blog website? The account aided me a acceptable deal. I got a little bit acquainted with this your broadcast provided bright clear idea

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • galite rasti: obelis.lt/iphone-pristatymas-europos-aiksteje/755/ tulriboux.lt/blog/2008/09/26/iphone-3g-pristatymas-vilniuje-europos-aiksteje/ Temos:

   Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Look for The air jordan Seven with high top quality, numerous designs and also low-cost price ranges. The oxygen Jordans Seven Old style, Turquoise within our shop.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. A person essentially help make seriously articles I would personally state. Right here is the first time I frequented your website page and thereby far? I surprised aided by the research you’ve made to make this unique publish incredible. Fantastic job!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. It’s truly a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Thanks pertaining to taking turns this kind of excellent subject material on your web site. I came across it on google. I am going to check to come back once you publish more aricles.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. kazkur teko skaityt toki uzrasa: " pasaulis – zmonems, zydams – zidinys
  ", Patys sionistai skatina neapykanta jiems ir tada prasideda intrigos. Net patys zydu autoriai irode, kad holokausto negalejo but, tad …. gyvenkime ir toliau melu, kuri isrinktoji tauta mums bruka!

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...