Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 7 Antradienis
 

Kauno žudynių metinių proga – S.Stulpino prašymas iškelti baudžiamąją bylą A.Valantinui

2010-10-04 21:53 | Naujienos | Komentarų (215)

Ant generalinio prokuroro D.Valio stalo - buvusio prokuroro S.Stulpino pareiškimas patraukti baudžiamojon atsakomybėn A.Valantiną

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyr.prokuroras Stanislovas Stulpinas kreipėsi į generalinį prokurorą Darių Valį, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kreiptasi į Seimą dėl leidimo patraukti teisėją A.Valantiną, buvusį generalinį prokurorą, baudžiamojon atsakomybėn.

S.Stulpino pareiškimas generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Valstybėje nėra nieko brangesnio už žmogų, jo gyvybę. Šalies Konstitucija, kiti įstatymai deklaruoja žmogaus, jo gyvybės neliečiamumą. Nurodama, kad valstybės įstaigos tarnauja žmogui.

Deja, pastarųjų metų įvykiai, tragedija Kauno mieste rodo, kad sunkūs nusikaltimai mūsų šalyje gali būti vykdomi dėl atsakingų pareigūnų, kuriuos įstatymo leidėjas įpareigojo ginti piliečių teises ir teisėtus interesus nuo bet kokių nusikalstamų veiksmų, piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, arogantiško Valstybės piliečių pareiškimų ir teisėtų lūkesčių ignoravimo, dėl ko padaroma didelė žala Valstybei, jos piliečiams – net žudomi žmonės. Tokiais veiksmais yra pakertamas visuomenės pasitikėjimas savo Valstybe, jos vadovais, teisėsaugos institucijomis, pati visuomenė suskaldoma.

2009 spalio 5 d. Kaune nušaunamas teisėjas J. Furmonavičius, dar už kelių valandų – V. Naruševičienė. 2010-04-17 prie Kauno marių su akivaizdaus smurto žymėmis atrandamas negyvas D. Kedys, o birželio 13 d. – A. Ūsas. Visuomenėje kyla pagrįsti įtarimai, kad jie taip pat buvo nužudyti.

2008-11-30 pagal gautą D. Kedžio pareiškimą Kauno miesto Panemunės policijos komisariate pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo. A Kedys nurodo pareiškime, kad prievartautojas A. Ūsas. Apklausiama mergaitė, paskiriama teismo psichiatrinė-psichologinė ekspertizė, surenkama kita medžiaga. Kaip vėliau viešai pareiškė Generalinis komisaras, jis policijos pareigūnų neturi už ką bausti, nes byla būtų buvusi perduota teismui, jei tyrimo nebūtų perėmusi prokuratūra.

Po dviejų mėnesių tyrimą šioje byloje kažkodėl perima Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Dar po keturių mėn. bylą perima Kauno Apygardos prokuratūra, dar už dviejų mėn. byla perduodama Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas piktybiškai vilkinamas. 2009-05-25 iš valstybinės ekspertinės įstaigos (instituto) gaunama mergaitės psichologinės-psichiatrinės ekspertizės aktas bei išvada, kurioje nurodyta, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą. Kažkodėl stengiamasi bet kokia kaina šią išvada paneigti – ieškoma specialistų, kurie galėtų duoti kitokią išvadą. Kreipiamasi į Vaiko raidos centro specialistę, kuri ir duoda reikalingą prokuratūrai išvadą, kad mergaitė linkusi fantazuoti. Visiškai nekreipiama dėmesio, kad ši išvada niekinė, kad Vaiko raidos centras nėra ekspertinė įstaiga. Man, prokuratūroje išdirbusiam 33 metus, nekyla jokių abejonių, kad tokiais veiksmais buvo mėginama bylos įrodymus suklastoti.

D. Kedys dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo Generaliniam, kitiems aukštiems prokurorams, Seimo nariams, Prezidentei, kitiems valstybinės valdžios ir valdymo įstaigų vadovams pasiuntė virš 200 skundų ( N.Venckienės vieši pareiškimai, kad maždaug tiek skundų ir pareiškimų ji padėjusi savo broliui parašyti).Įstatymai draudžia bet kam kištis ar kitaip įtakoti prokurorus dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, todėl skundai buvo persiunčiami Generaliniam prokurorui ar kitiems aukštiems prokurorams, kurie gali priimti procesinius sprendimus.

Prokuratūros Įstatymo 14 str. nurodyta, kad generalinio prokuroro nurodymai prokurorams yra privalomi. Prokuratūros kompetencijos Nuostatuose nurodyta, kad generalinis prokuroras organizuoja funkcijų vykdymo kontrolę, kad jis nagrinėja pats arba paveda prokurorui nagrinėti skundus, kad jis asmeniškai nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl generalinės prokuratūros prokuroro arba teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro veiksmų ir sprendimų…

Generalinis prokuroras A. Valantinas asmeniškai gavo arba jam buvo persiųsta apie 25 D. Kedžio skundai dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. Nustatyta, kad šie skundai pagrįsti. D. Kedys jokių atsakymų negaudavo arba jam atsakydavo tas prokuroras, kurio veiksmus ar neveikimą jis skųsdavo. A.Valantinas, jau gavęs pirmuosius skundus, privalėjo nedelsiant pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti vilkinimo priežastis, nurodyti tuoj pat užbaigti ikiteisminį tyrimą ir kaltus prokurorus patraukti drausminėn atsakomybėn. Generalinis prokuroras A. Valantinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, savo pareigas atliko netinkamai – nesiėmė jokių priemonių, kad ikiteisminis tyrimas būtų nedelsiant užbaigtas.

2009 liepos mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetų pirmininkai Generaliniam prokurorui asmeniškai persiunčia eilinius D. Kedžio skundus dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir parašo paklausimą. Komiteto pirmininkai iš Generalinės prokuratūros gavo atsakymą, kad: „…jokių pažeidimų atliekant tyrimą nenustatyta…o ateityje skundus prašome teikti bylą tiriančiam prokurorui“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jau buvo praėję 8 mėnesiai.

Kyla pagrįstas klausimas – kieno interesus taip įnirtingai, net rizikuodamas savo garbe ir reputacija, gynė Generalinis prokuroras?

A.Valantinas tik 2009-08-05 gauna D. Kedžio pareiškimą, kuriuo prašoma dėl seksualinio prievartavimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją, A. Valantino kurso draugą J. Furmanavičių.

Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios vos ne metus laiko buvo dedamos visos pastangos, kad baudžiamosios atsakomybės išvengtų buvęs Darbo partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkas, vėliau Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario, vėliau Seimo pirmininko A. Muntiano patarėjas, dabar jau velionis Andrius Ūsas.

Lietuvos Respublikos BPK 169 straipsnyje nurodyta,: „gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą“. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str. nurodyta, kad teisėjas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik Seimo sutikimu, o tarp Seimo sesijų – Prezidentės sutikimu. Nurodyta, kad gavęs sutikimą, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo padarytos nusikalstamos veikos gali tik Generalinis prokuroras.

Asmeniškai gavęs D. Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentę prašydamas sutikimo patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn . Kreiptis į Seimą tokiu klausimu gali tik Generalinis prokuroras. . A. Valantinas, pažeisdamas įstatymus, vėl nieko nedaro. Kodėl? Gal jo tikslas buvo apsaugoti kurso draugą? Deja, savo kurso draugo A. Valantinas ne tik, kad negynė, bet savo veiksmais ar neveikimu viską padarė, kad teisėjas šiandieną būtų kapuose.

Teisėjas spėtas apklausti spec. liudytoju, jokios kaltės nepripažino, manė, kad yra šmeižiamas. Generalinis prokuroras, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo savo reikalavimu tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, nes teisėjo šmeižimas turi didelę visuomeninę reikšmę ir patraukti D. Kedį baudžiamojon atsakomybėn, kaip nurodyta Baudžiamojo kodekso 167 str.. A. Valantinas, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo tarnybines pareigas atlieka netinkamai – neatlieka jokių veiksmų teisėjo, savo kurso draugo garbei apginti.

D.Kedžio patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl šmeižimo būtų įgalinę prokurorus paskirti jam kardomąją priemonę, išimti jo ginklus, kas būtų užkirtę kelia tragedijai dėl D. Kedžio veiksmų ar apsunkinę tai padaryti kitiems asmenims.

2009-09-07 L. Stankūnaitė ir V. Naruševičienė įteikia Generaliniam prokurorui A. Valantinui prašymą imtis priemonių, kad jos ir jų šeimos būtų apsaugotos nuo D. Kedžio nuolatinių grasinimų susidoroti fiziškai. Negaudomos jokio atsakymo, jos 2009-09-15 nuvyksta pas generalinį prokurorą ir pakartoja savo prašymą. A. Valantinas išsityčioja iš jų, teikdamas, kad jos per daug skundų rašinėja.

BPK 81 str. nurodyta, kad, įstatymų nustatytais pagrindais liudytojai turi teisę prašyti taikyti jiems apsaugos priemones nuo nusikalstamo poveikio.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio Įstatymas reglamentuoja apsaugos priemonių skyrimo tvarką. Šio įstatymo 15 str. nurodyta, kad apsaugos priemonės gali būti taikomos…teritorinės prokuratūros vadovo ar Generalinės prokuratūros padalinio vadovo teikimu. BENDRĄ SPRENDIMĄ DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NE VĖLIAU KAIP PER 5 DIENAS NUO TEIKIMO GAVIMO PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR LIETUVOS GENERALINIS KOMISARAS.

A.Valantinas privalėjo ikiteisminio tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui nedelsiant duoti nurodymą paruošti jam teikimą ir asmeniškai priimti sprendimą. Tačiau jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi nieko nedaro, kad būtų užkirstas kelias susidorojimui. Prašymas savaitę laiko praguli generalinėje prokuratūroje, po to jis persiunčiamas Vilniaus apygardos prokuratūrai, žinant, kad ten jokio sprendimo priimti negali, ši dar už 9 dienų persiunčia Kauno apygardos prokuratūrai, nors ten ir bylos nebebuvo. Kauno apygardos prokuratūra 2009-09-29 prašymą perduoda Kauno policijai, nors ši, nesant Generalinio prokuroro sprendimo, jokių priemonių taikyti negali. 2009-10-05 pareiškėjos kviečiamos atvykti į policiją, tačiau nebespėja – ryte nušaunamas teisėjas, už keturių valandų ir viena iš pareiškėjų – V. Naruševičienė.

Generalinis prokuroras, gavęs pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad D. Kedys grasina fiziškai susidoroti, privalėjo ne tik priimti sprendimą taikyti apsaugos priemones, bet ir tuoj pat, vadovaudamasis BPK 169 str., pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 145 str.( grasinimas nužudyti ar kitaip sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas). Ši baudžiamoji byla dar kartą būtų suteikusi galimybę tiek išimti D. Kedžio ginklus, tiek paskirti jam kardomąja priemonę.

Akivaizdu, kad tragedija Kaune įvyko dėl Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimas, savo Nutarimu patvirtindamas teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl D. Kedžio skundų tyrimo aplinkybių, taip pat konstatavo, kad Generalinis prokuroras netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas, kad buvo reali galimybė užkirsti kelią dviejų asmenų nužudymui.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, konstatavus akivaizdžius buvusio Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, dėl ko padaryta didelė žala Valstybei, jos piliečiams, iki šiol jis nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tai dar labiau pakerta visuomenės tikėjimą teisingumu, teisėsaugos institucijomis.

A.Valantinui savalaikiai ir įstatymo nustatyta tvarka principingai reagavus į asmeniškai gautus pareiškimus būtų užkirstas kelias ne tik V, Naruševičienės ir J. Furmanavičias nužudymui, bei gyvi būtų tiek D. Kedys, tiek ir A. Ūsas.

Buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, pagal savo tarnybines pareigas privalėdamas ir galėdamas imtis įstatymais numatytų priemonių, kad būtų užtikrintas ikiteisminio tyrimo atlikimas nepažeidinėjant įstatymų, kad nebūtų pažeidinėjamos piliečių teisės ir teisėti interesai, kad būtų imtasi priemonių dėl proceso dalyvių apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo pareigų neatliko, tuo padarydamas didelę žalą Valstybei, fiziniams asmenims – buvo nužudyti 2 žmonės, bei dar du galimai nužudyti. Be to, buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas savo, galimai, nusikalstamais veiksmais pakirto visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, paskleidė supratimą ir tikėjimą, kad įstatymus pažeidinėti, piktnaudžiauti tarnybine padėtim, ignoruoti piliečių teises ir teisėtus interesus, jų pranešimus apie nusikalstamas veikas gali ne tik jis, bet ir kiti prokurorai, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojai – tuo padarydamas didelę žalą Valstybei.

Šiais savo veiksmais buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valentinas, galimai padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1d.( piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, jeigu dėl to didelės žalos patyrė Valstybė ar fizinis asmuo)

Vadovaudamasis išdėstytu ir LR BPK 166 str.,169 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str., p r a š a u:

1. pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.

2. Kadangi Algimantas Valantinas šiuo metu yra teisėjas – kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Stanislovas Stulpinas

2010-10-04

Komentarai

 

 

 
 1. I truly like the fresh perpective you did on the problem. Really was not expecting that when I started off studying. Your concepts were easy to understand that I wondered why I never looked at it before. Glad to know that there’s an individual out there that certainly understands what he’s discussing. Fantastic job

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Thanks for your post. I would also like to say that the health insurance agent also works well with the benefit of the actual coordinators of your group insurance policies. The health broker is given an index of benefits wanted by somebody or a group coordinator. Exactly what a broker can is hunt for individuals as well as coordinators which best match those requirements. Then he reveals his advice and if both parties agree, the particular broker formulates a contract between the 2 parties.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. I’m impressed, I must say. Really rarely does one encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, which you have hit the nail relating to the head. Your idea is outstanding; the problem is an item that the perfect everyone is speaking intelligently about. We’re delighted which stumbled across this throughout my search for something in regards to this.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Į tokias pareigas kaip gen. prokuroro reikia skirti žmogų, kuris neturėtų šeimos, neturėtų giminių, būtų visiškai vienas. Tokiam žmogui neįmanoma daryti spaudimo ir juo manipuliuoti. O kai nieko nebijai, net dėl savo paties gyvybės, tada gali pradėti rimtai DIRBTI. O jei turi šeimą, tai tada labai lengva tavim manipuliuoti. Pasakys "daryk taip, arba tavo žmona pateks į avariją, vaikas nustos kvėpuoti" ir iškart pasijusi silpnas ir pažeidžiamas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Gen. prokuroras, kaip ir kiti auksciausi visu instituciju vadovai turetu buti renkami tautos. Taip galima butu isvengti valdzios uzurpavimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. o teisejas ne tas asmuo, kuri skiriant jis turi buti nepriekaistingos reputacijos? ar zmogu su nepriekaistinga reputacija sugalvotu kas prasyti patraukti baudziamojon atsakomyben? Tai gal Nr. 1 is viso neteisetai pretenduoja i tam tikrus postus?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. TO: Lietuvis.
  Pritariu ir dalyvausiu jei tik organizuosite kokius renginius ta "tema".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Teisingumo ministras lai atsistatydina ir kuo greičiau, nes Lietuvoje teisingumo nėra. Reikia pradėti valytis kuo skubiau ir nuo aukščiausiųjų. Tik toks susidariusio pūlinio "pradūrimas" gali atvesti prie doro gyvenimo. Sėkmės kovotojams. Gaila kad šalies prezidento mes neturim, labai gaila.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Mieli zmones, reikalas yra paprastas reikia paruosti reikalavimu paketa pagrindinems valdzios institucijoms, Prezidenturai, seimui, prokuraturai. Jame turi buti sekantys reikalavimai:
  1. Nepriklausomi tyrejai siai bylai kuri is esmes viena byla ir viskas cia susije. Pradedant kas sustabde D. Kedi su draugeliu is sventosios kai Kedys panaudojo personalini ginkla, paskui dvieju zmoniu zutis, paskuikedzio dingimas, paskui jo radimas negyvo su smurto zymemis, paskui teismu atidejimai, paskui uso mirtis paciomis keisciausiomis aplinkybemispries pat teisma.Labai svarbu Kedzio menkinimas ir smeizimas nuo pat pradziu. Lygiai tokia pat strategija buvo naudojama ir su Pociunu.Svetimos moterys , slapinimasis uzsilipus ant palanges….Turi but istirta valantinu,petrausku, kliunku, vesecku, kraujutaitieniu,saklaseviciuciu, lavasciu, gaideniu, paulausku, kryptingai vykdoma zeminimo, menkinimo politika.Stankunaiciu apsauga ir preskonferenciju rengejai. Deimantes pagrobimas i raidos centra ir jo suplanuotojai(Cia jau atskira byla, vien tik uz tai)
  2. Reikalauti visu susijusiu asmenu atstatydinimo, atleidimo is uzimamu pareigu ir patraukimo baudziamojon atsakomyben.

  Taigi abu sie freikalavimai turi buti pasiekti taikiomis protesto akcijomis kuriose privalo dalyvauti visi kuriems brangi LIETUVA ir tolimesnis jos likimas. Gerbiamas parlamentaras Stoma labai teisingai pasake, kaip ateityje seksis Deimantei, tai seksis ir LIETUVAI.Zmones nebukime pasyvus, parodykime savo pilietni susipratima ir istempkime i sviesa visus padarus trikdancius Lietuvos ramybe !

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Zydu gelbetojai taip pat ejo pries istatyma nuo mirties slepdami zydus.Kaip ir Klonio gatves kovotojai-neleido isvezti mergaites i prazuti. Jei anais laikais butu Ziobiene vaiku kontroliere -nepadetu ne vienam zydu vaikui-Teismo nutartys juk turi buti vykdomos…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. irgi manau, kad žudė ne Kedys. Vakar Gaivenio laida su savo Kliunka tą nuomonę dar labiau sustiprino.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. kam ieškoti?Jie žino,kur ūsas.Kapas nelankomas, reiškia ūsas ne kapuose.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. ka tu cie nusvaigai, Tam ir dare prokurorai, Kedzio nesulaike uz grasinimus, o aukoms nebuvo skirta apsauga, kad visas babkes suverst ant Kedzio. Geriau tu papasakok tas nesamones kurciai bobutei, nors gedos neprisidarysi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Pavyzdžiui su kunigio Mikutavičiaus tyrimu panašiai buvo, lavono neatpažino, nubausta buvo prokurorų. Tačiau svarbiausi dalykai iki šiol juk neatlikti, nes kiek žinau taip ir nebuvo nustatyti tie , kurių poveikyje Mikutavičiaus byloje buvo pradėtos daryti vadinamos "klaidos". O tos "Klaidos" juk gal negalėjo atsirasti savaime, atsitiktinai, kažkas galimai iš konkrečių asmenų darė įtakas, kad pareigūnai dirbtų su klaidomis:) . Gal ir teisėjo Furmanavičiaus byloje viskas panašiai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Tai gal čia tie patys užsakovai ir Drasiaus ir kitų mirčių yra bendri, tik vykdytojai gali būti skirtingi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Čia toje istorijoje yra didelis ratas tų , kurie žino apie tas keturias mirtis, juk viskas buvo daromas planingai , ilga laiką. Čininsko citata iš spaudos yra tokia: "Keturios mirtys paskui save neša didelį šleifą, kuris kybos virš daugelio žmonių gyvenimų. Yra kažkas, kas žudė. Yra kažkas, kas užsakė. Yra pareigūnų, kurie žino, bet nieko nedaro. Yra tokių, kurie žino, kad yra pareigūnų, kurie žino, bet nieko nedaro. Vadinasi, čia yra nemaža virtinė kandidatų į vienokį ar kitokį susidorojimą“, – samprotavo teisininkas."

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Kas del Drasiaus,tai visa Lietuva iesko.Ir geriausi specialistai.Ir samdyt nereikia.Nemazai jau ir istyrem.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Usas negyvas rastas prieš pat teismą. Vieną kartą teismas buvo atidėtas. Vadinasi reikėtų ieškoti galų tarp tų kas Usą atviliojo važinėtis keturračiu, kas jam pasiūlė tą keturatį. O gal čia tyčia neieškoma , kad galai nenuvestų prie ko nereikią? Nesuprantu kodėl Ūso tėvai nenusamdo kokių patikimų seklių, kodėl Drasiaus giminės nenusamdo seklių, kodėl Furmanavičiaus giminės neieško užsakovo. Gi turėtų kažkaip nutekėti informacija, galai kažkur turėtų būti.Net jei veikia pedofilų klanas, tai žudo juk ne pedofilai,o kažkokie jų nusamdyti žmonės

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Kiek as supratau p.Stulpinas praso,kad p.Valantina biski pasodintu.Mes irgi PRASOME.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. tai , jei jis galvoja , kad saude kazkas kitas ,ne kedys , tai prie ko cia sureagavimas ? jei jis [ kedys ] grasino , tai aisku reikejo ji prigriebti , bet stulpinas raso , kad nuo to butu priklause dvieju zmoniu gyvybiu isgelbejimas .jis pats sau priestarauja .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. nuoširdžiai noriu jūsų paklausti – ar galite užmigti? Galite žiūrėti į savo vaikų akis ir neprisiminti išniekintos mergaitės? Galite darbe ramiai sėdėti ir NIEKO nedaryti dėl šios bylos išaiškinimo? Ar jums nebaisu klausantis kliunkų, petrauskų, šileikų melo? Kodėl jūs nepasakote niekšams – stop, pradėkite dirbti, sąžiningai? Kodėl? Nejaugi jūs įsitikinęs, jog neturite sielos ir už savo darbą neteks atsiskaityti jeigu ne šiame, tai kitame gyvenime? Tikrai nesuprantu, kodėl atėjote į šias pareigas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. na, visgi Stulpinas negalvoja, kad zude Kedys, o va jei Valantinas sureguotu zmones butu like gyvi

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. stulpinas , kaip matyti , is jo pareiskimo tiki , kad naruseviciene ir furmanaviciu , nuzude kedys , nes jis raso , jei valantinas butu sureagaves i skundus , butu gyvi like tie zmones . taigi , teisingai jis galvoja , reikejo kedi izoliuoti ir atimti visus sautuvus , bet valantinas pabijojo liesti venckienes broli , nes ji jau visas institucijas skundais buvo uzvertusi . paprasciausiai suveike zmogiskumo baimes faktorius , o gal ir gailescio -, psichiskai nestabilaus zmogaus snekoms … nepagalvojo , kad prades is tikro saudyti .

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...