Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 27 Trečiadienis
 

Kauno žudynių metinių proga – S.Stulpino prašymas iškelti baudžiamąją bylą A.Valantinui

2010-10-04 21:53 | Naujienos | Komentarų (216)

Ant generalinio prokuroro D.Valio stalo - buvusio prokuroro S.Stulpino pareiškimas patraukti baudžiamojon atsakomybėn A.Valantiną

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyr.prokuroras Stanislovas Stulpinas kreipėsi į generalinį prokurorą Darių Valį, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kreiptasi į Seimą dėl leidimo patraukti teisėją A.Valantiną, buvusį generalinį prokurorą, baudžiamojon atsakomybėn.

S.Stulpino pareiškimas generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Valstybėje nėra nieko brangesnio už žmogų, jo gyvybę. Šalies Konstitucija, kiti įstatymai deklaruoja žmogaus, jo gyvybės neliečiamumą. Nurodama, kad valstybės įstaigos tarnauja žmogui.

Deja, pastarųjų metų įvykiai, tragedija Kauno mieste rodo, kad sunkūs nusikaltimai mūsų šalyje gali būti vykdomi dėl atsakingų pareigūnų, kuriuos įstatymo leidėjas įpareigojo ginti piliečių teises ir teisėtus interesus nuo bet kokių nusikalstamų veiksmų, piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, arogantiško Valstybės piliečių pareiškimų ir teisėtų lūkesčių ignoravimo, dėl ko padaroma didelė žala Valstybei, jos piliečiams – net žudomi žmonės. Tokiais veiksmais yra pakertamas visuomenės pasitikėjimas savo Valstybe, jos vadovais, teisėsaugos institucijomis, pati visuomenė suskaldoma.

2009 spalio 5 d. Kaune nušaunamas teisėjas J. Furmonavičius, dar už kelių valandų – V. Naruševičienė. 2010-04-17 prie Kauno marių su akivaizdaus smurto žymėmis atrandamas negyvas D. Kedys, o birželio 13 d. – A. Ūsas. Visuomenėje kyla pagrįsti įtarimai, kad jie taip pat buvo nužudyti.

2008-11-30 pagal gautą D. Kedžio pareiškimą Kauno miesto Panemunės policijos komisariate pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo. A Kedys nurodo pareiškime, kad prievartautojas A. Ūsas. Apklausiama mergaitė, paskiriama teismo psichiatrinė-psichologinė ekspertizė, surenkama kita medžiaga. Kaip vėliau viešai pareiškė Generalinis komisaras, jis policijos pareigūnų neturi už ką bausti, nes byla būtų buvusi perduota teismui, jei tyrimo nebūtų perėmusi prokuratūra.

Po dviejų mėnesių tyrimą šioje byloje kažkodėl perima Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Dar po keturių mėn. bylą perima Kauno Apygardos prokuratūra, dar už dviejų mėn. byla perduodama Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas piktybiškai vilkinamas. 2009-05-25 iš valstybinės ekspertinės įstaigos (instituto) gaunama mergaitės psichologinės-psichiatrinės ekspertizės aktas bei išvada, kurioje nurodyta, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą. Kažkodėl stengiamasi bet kokia kaina šią išvada paneigti – ieškoma specialistų, kurie galėtų duoti kitokią išvadą. Kreipiamasi į Vaiko raidos centro specialistę, kuri ir duoda reikalingą prokuratūrai išvadą, kad mergaitė linkusi fantazuoti. Visiškai nekreipiama dėmesio, kad ši išvada niekinė, kad Vaiko raidos centras nėra ekspertinė įstaiga. Man, prokuratūroje išdirbusiam 33 metus, nekyla jokių abejonių, kad tokiais veiksmais buvo mėginama bylos įrodymus suklastoti.

D. Kedys dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo Generaliniam, kitiems aukštiems prokurorams, Seimo nariams, Prezidentei, kitiems valstybinės valdžios ir valdymo įstaigų vadovams pasiuntė virš 200 skundų ( N.Venckienės vieši pareiškimai, kad maždaug tiek skundų ir pareiškimų ji padėjusi savo broliui parašyti).Įstatymai draudžia bet kam kištis ar kitaip įtakoti prokurorus dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, todėl skundai buvo persiunčiami Generaliniam prokurorui ar kitiems aukštiems prokurorams, kurie gali priimti procesinius sprendimus.

Prokuratūros Įstatymo 14 str. nurodyta, kad generalinio prokuroro nurodymai prokurorams yra privalomi. Prokuratūros kompetencijos Nuostatuose nurodyta, kad generalinis prokuroras organizuoja funkcijų vykdymo kontrolę, kad jis nagrinėja pats arba paveda prokurorui nagrinėti skundus, kad jis asmeniškai nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl generalinės prokuratūros prokuroro arba teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro veiksmų ir sprendimų…

Generalinis prokuroras A. Valantinas asmeniškai gavo arba jam buvo persiųsta apie 25 D. Kedžio skundai dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. Nustatyta, kad šie skundai pagrįsti. D. Kedys jokių atsakymų negaudavo arba jam atsakydavo tas prokuroras, kurio veiksmus ar neveikimą jis skųsdavo. A.Valantinas, jau gavęs pirmuosius skundus, privalėjo nedelsiant pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti vilkinimo priežastis, nurodyti tuoj pat užbaigti ikiteisminį tyrimą ir kaltus prokurorus patraukti drausminėn atsakomybėn. Generalinis prokuroras A. Valantinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, savo pareigas atliko netinkamai – nesiėmė jokių priemonių, kad ikiteisminis tyrimas būtų nedelsiant užbaigtas.

2009 liepos mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetų pirmininkai Generaliniam prokurorui asmeniškai persiunčia eilinius D. Kedžio skundus dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir parašo paklausimą. Komiteto pirmininkai iš Generalinės prokuratūros gavo atsakymą, kad: „…jokių pažeidimų atliekant tyrimą nenustatyta…o ateityje skundus prašome teikti bylą tiriančiam prokurorui“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jau buvo praėję 8 mėnesiai.

Kyla pagrįstas klausimas – kieno interesus taip įnirtingai, net rizikuodamas savo garbe ir reputacija, gynė Generalinis prokuroras?

A.Valantinas tik 2009-08-05 gauna D. Kedžio pareiškimą, kuriuo prašoma dėl seksualinio prievartavimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją, A. Valantino kurso draugą J. Furmanavičių.

Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios vos ne metus laiko buvo dedamos visos pastangos, kad baudžiamosios atsakomybės išvengtų buvęs Darbo partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkas, vėliau Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario, vėliau Seimo pirmininko A. Muntiano patarėjas, dabar jau velionis Andrius Ūsas.

Lietuvos Respublikos BPK 169 straipsnyje nurodyta,: „gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą“. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str. nurodyta, kad teisėjas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik Seimo sutikimu, o tarp Seimo sesijų – Prezidentės sutikimu. Nurodyta, kad gavęs sutikimą, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo padarytos nusikalstamos veikos gali tik Generalinis prokuroras.

Asmeniškai gavęs D. Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentę prašydamas sutikimo patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn . Kreiptis į Seimą tokiu klausimu gali tik Generalinis prokuroras. . A. Valantinas, pažeisdamas įstatymus, vėl nieko nedaro. Kodėl? Gal jo tikslas buvo apsaugoti kurso draugą? Deja, savo kurso draugo A. Valantinas ne tik, kad negynė, bet savo veiksmais ar neveikimu viską padarė, kad teisėjas šiandieną būtų kapuose.

Teisėjas spėtas apklausti spec. liudytoju, jokios kaltės nepripažino, manė, kad yra šmeižiamas. Generalinis prokuroras, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo savo reikalavimu tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, nes teisėjo šmeižimas turi didelę visuomeninę reikšmę ir patraukti D. Kedį baudžiamojon atsakomybėn, kaip nurodyta Baudžiamojo kodekso 167 str.. A. Valantinas, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo tarnybines pareigas atlieka netinkamai – neatlieka jokių veiksmų teisėjo, savo kurso draugo garbei apginti.

D.Kedžio patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl šmeižimo būtų įgalinę prokurorus paskirti jam kardomąją priemonę, išimti jo ginklus, kas būtų užkirtę kelia tragedijai dėl D. Kedžio veiksmų ar apsunkinę tai padaryti kitiems asmenims.

2009-09-07 L. Stankūnaitė ir V. Naruševičienė įteikia Generaliniam prokurorui A. Valantinui prašymą imtis priemonių, kad jos ir jų šeimos būtų apsaugotos nuo D. Kedžio nuolatinių grasinimų susidoroti fiziškai. Negaudomos jokio atsakymo, jos 2009-09-15 nuvyksta pas generalinį prokurorą ir pakartoja savo prašymą. A. Valantinas išsityčioja iš jų, teikdamas, kad jos per daug skundų rašinėja.

BPK 81 str. nurodyta, kad, įstatymų nustatytais pagrindais liudytojai turi teisę prašyti taikyti jiems apsaugos priemones nuo nusikalstamo poveikio.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio Įstatymas reglamentuoja apsaugos priemonių skyrimo tvarką. Šio įstatymo 15 str. nurodyta, kad apsaugos priemonės gali būti taikomos…teritorinės prokuratūros vadovo ar Generalinės prokuratūros padalinio vadovo teikimu. BENDRĄ SPRENDIMĄ DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NE VĖLIAU KAIP PER 5 DIENAS NUO TEIKIMO GAVIMO PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR LIETUVOS GENERALINIS KOMISARAS.

A.Valantinas privalėjo ikiteisminio tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui nedelsiant duoti nurodymą paruošti jam teikimą ir asmeniškai priimti sprendimą. Tačiau jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi nieko nedaro, kad būtų užkirstas kelias susidorojimui. Prašymas savaitę laiko praguli generalinėje prokuratūroje, po to jis persiunčiamas Vilniaus apygardos prokuratūrai, žinant, kad ten jokio sprendimo priimti negali, ši dar už 9 dienų persiunčia Kauno apygardos prokuratūrai, nors ten ir bylos nebebuvo. Kauno apygardos prokuratūra 2009-09-29 prašymą perduoda Kauno policijai, nors ši, nesant Generalinio prokuroro sprendimo, jokių priemonių taikyti negali. 2009-10-05 pareiškėjos kviečiamos atvykti į policiją, tačiau nebespėja – ryte nušaunamas teisėjas, už keturių valandų ir viena iš pareiškėjų – V. Naruševičienė.

Generalinis prokuroras, gavęs pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad D. Kedys grasina fiziškai susidoroti, privalėjo ne tik priimti sprendimą taikyti apsaugos priemones, bet ir tuoj pat, vadovaudamasis BPK 169 str., pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 145 str.( grasinimas nužudyti ar kitaip sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas). Ši baudžiamoji byla dar kartą būtų suteikusi galimybę tiek išimti D. Kedžio ginklus, tiek paskirti jam kardomąja priemonę.

Akivaizdu, kad tragedija Kaune įvyko dėl Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimas, savo Nutarimu patvirtindamas teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl D. Kedžio skundų tyrimo aplinkybių, taip pat konstatavo, kad Generalinis prokuroras netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas, kad buvo reali galimybė užkirsti kelią dviejų asmenų nužudymui.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, konstatavus akivaizdžius buvusio Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, dėl ko padaryta didelė žala Valstybei, jos piliečiams, iki šiol jis nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tai dar labiau pakerta visuomenės tikėjimą teisingumu, teisėsaugos institucijomis.

A.Valantinui savalaikiai ir įstatymo nustatyta tvarka principingai reagavus į asmeniškai gautus pareiškimus būtų užkirstas kelias ne tik V, Naruševičienės ir J. Furmanavičias nužudymui, bei gyvi būtų tiek D. Kedys, tiek ir A. Ūsas.

Buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, pagal savo tarnybines pareigas privalėdamas ir galėdamas imtis įstatymais numatytų priemonių, kad būtų užtikrintas ikiteisminio tyrimo atlikimas nepažeidinėjant įstatymų, kad nebūtų pažeidinėjamos piliečių teisės ir teisėti interesai, kad būtų imtasi priemonių dėl proceso dalyvių apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo pareigų neatliko, tuo padarydamas didelę žalą Valstybei, fiziniams asmenims – buvo nužudyti 2 žmonės, bei dar du galimai nužudyti. Be to, buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas savo, galimai, nusikalstamais veiksmais pakirto visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, paskleidė supratimą ir tikėjimą, kad įstatymus pažeidinėti, piktnaudžiauti tarnybine padėtim, ignoruoti piliečių teises ir teisėtus interesus, jų pranešimus apie nusikalstamas veikas gali ne tik jis, bet ir kiti prokurorai, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojai – tuo padarydamas didelę žalą Valstybei.

Šiais savo veiksmais buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valentinas, galimai padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1d.( piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, jeigu dėl to didelės žalos patyrė Valstybė ar fizinis asmuo)

Vadovaudamasis išdėstytu ir LR BPK 166 str.,169 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str., p r a š a u:

1. pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.

2. Kadangi Algimantas Valantinas šiuo metu yra teisėjas – kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Stanislovas Stulpinas

2010-10-04

Komentarai

 

 

 
 1. Del vaiko traumavimo, ju abieju jau nebegalima klausineti, daryti ekspertizes. Dabar turi tyrti pagal ju ankstesnes ekspertizes, pasakojimus. DABAR visas ‘zaidimas" tik tarp suaugusiu. Isveztos mergaites likimu turi (privalo) rupintis visa lt (vaiku teisiu, prieziuru ir t.t.) nes tas apibreziama konstitucijoje. O vaiku tesiu tarnyba, privalo zinoti kur ji, nes tik ji gali isduoti leidima isvezti vaika. Be leidimo tai nusikaltimas, uz kuri galima bausti, kad ir sava vaika issivezi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kas stojo skersai kelia Usui, daugumai buvo daromi spaudimai ir grasinimai. Ta ne karta skaiciau IVAIRIOJE spaudoje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. as irgi uz tai kad reikejo kedi dar tada arestuot, atimt ginklus, sustabdyt venskienes rasliavas, pradeti tyrima, dabar nereiketu is gedos degti kedzio tevams ir tai paciai teisesaugai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. cia priejo Kraujutaitiene ir patare. O kaip gi kitaip? O siap jie visi daug kalbejo ir melavo. Todel ir anakart suskubo daryti spaudima. Nepaslaptis, kad Usas buvo apsimelaves apie tai kaip ji zurnalistai persekioja tokiu pagrindu norejo is vieso eterio isstumti ir Kudabiene ir Janutiene.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Stankunaite vel apsimelavo, sake, kad Violeta iskart pareikalavo mergaitei atlikti ekspertize. Deja ne taip senai pats Sedbaras kalbejo, kad anai mergaitei ekspertize dar neatlikta, kalbu apie ginekologine. Ir Betingis paklaustas, na butent po zudyniu kodel mergaites puseserei neatlikta ekspertize pasake, kad mama neparase prasymo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. taip pat retoriskai galima paklausti,ar buvo nubausta Kauno rajono vaiko teisiu tarnybos vadove,isvezusi mergaite i raidos centra,ar nubausta tos tarnybos darbuotoja,kartu su usu "vizitavusi" DK namus…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. bingo! usas grasino ir landsbergiui, ir uspaskich, kad paduos juos i teisma ir prisiteis kruvas slamanciu. bet paskui nutilo. kodel?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. ar prokuratūra ir vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojai ieškos Lietuvos pilietės N.Orintos, nes ji galėtu būti liudininkė nelengvoje byloje nustatant tiesą. Nejaugi ši mergaitė bus nurašyta ir jos likimu valstybės tarnautojai daugiau nebesidomi, kaip jiems ir nebuvo įdomu apie Drąsiaus mergaitės likimą? Ar kas bus nubaustas praradus svarbų liudininką, kas išdavė išvykimo dokumentus su paieškomu tėvu?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. tai juk ji nebuvo valytoja o turejo savo versla. Kodel Usas dirbo per kelias firmas ir su apsauga budamas , tik veliau vienos kazkodel atsisake, tos pacios kaip ir Stankunaite. Sutapimas?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Nu, ir kaip ji su apsauga turėjo važinėt butus valyt? Ir kokia būtų buvus to valymo savikaina? Užtat saugomiems žmonėms ir duodamos pragyvenimui skirtos pašalpos, kad tai yra daug pigiau, negu tą žmogų saugot ir darbe. Beje, labai norėtum, kad pas tave atvažiuotų valyt kilimus ar baldus asmuo, į kurį gali būt pasikėsinta ir tai būtų mėginama padaryt tavo bute ir tu pats galimai nukentėtum?

  Pliurpiat nesąmones, kad tik pliurpt.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Per 20 metų nenuteisė nė vieno ,pavogusio daugiau kaip milijoną.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Furmanaviciaus seseru oruma labai puikiai parode Gaivenis,kuomet cypavo ir prakeikinejo Kauno prokuraturoj.Matem ta ju `issiauklejima`. O Furmanaviciaus pakraipa zino zmones.Beje, ne tik jo, bet ir jo tevo ,ir senelio.Pasidomekit is kur jie kile ir ka ten apie juos zmones kalba ir zino.!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Štai konstruktyvus ir išsamus kaltinimas.Bet niekas nejudės iš mirties taško,kol ANTIPEDOFILINĖ koalicija nelaimės Seimo rinkimų,o Generaliniu prokuroru netaps STULPINAS.Tai yra baisiausias klano košmaras.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. kodėl usas nepadavė į teismą V. Uspackich,kuris viešai jį pavadino pedofilu.ATSAKYMAS-todėl,kad Viktoras buvo teisus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. stanke buvo ne valytoja o shefe. Usas jai "padejo" ikurti valymo paslaugu firma, tokia pacia kokia jis turejo. Tik kodel ji ta firma "uzdare" nuo spalio 5d? Kodel usas padejo ikurti firma, kuri butu jam konkurente? Turbut tai buvo dar viena firma kur turejo plauti nesvarius pinigus, o stanke butu buvusi kaip "atpirkimo ozys" jeigu kas. Ar kas domejosi kokia veikla (apyvarta) spejo stanke "prasukti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Nebus spalio 7 atversta pedofilijos byla, nes prokratura dar nebaige kurti nuzudymo bylos, o kai baigs suims Venckiene, kad negaletu su zudyniu byla susipazinti ir, kad galetu mergaite pagrobti. Kazin kas dabar susirgs ar numirs?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Genetiškai, protiškai ir moraliai ped-arastai,pedo-filai yra tos pat veislės žmogžvėriai kaip ir viduramžių inkvizitoriai – , kaip ir žydšaudžiai, gestapininkai, KGBistai – stribai. Ta pati akla neapykanta, tas pats sadistinis žiaurumas, tas pats įsitikinimas , tas pats potraukis mušti, kankinti , nepajėgiančius apsiginti, tas pats antikrikščioniškas potraukis, nekęsti, teisti, bausti, naikinti. Šlykštūs išgamos tie velniai, kaip ir jų gėdingai padvėsęs "šventasis" patronas Usas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. ohoho kaip visi paslaptis kelia komentaruose i viesuma, taip ir turi buti uztenka 20 metu slepti, uz nelegalu turta reikia bausti, atimti, mokescius pakelti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Teigiama, kad žmogžudystės dieną, spalio 5-ąją, D.Kedys iš namų išėjo apie 6.30 – 7.00 val……………..tai kodel prokurorai nori, kad vaizdajuosteje kurioje zudikas uzfiksuotas 5 ryto butu Kedys?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. P.s. Del teisybes isaiskejimo galima spresti pagal "uztareju" kieki ir ju socialini lygi. Daug bendrauju skype,dalyvauju forumuose (gyvenu ne LT, todel viskas idomu ne vien is spaudos), klubuose. Visuose "dariau paklausa|(klausdavau asmeniskai) tai atsirado tik vienas, kuris be jokiu paaiskinimu "reke" kad kedys zudikas. Jis buvo "anuliuotas" is to forumo (tikriausia, nes iskarto dingo). Koks tinklas apemes prasikaltusiu, norinciu padaryti karjera, pinigu, kad tiek rasoma. Pastebejau kad jie "gauna isakyma" ir tada raso be jokios logikos, be mastymo, svrbu kad atrodytu ju daug. Tas pats ir is valdziazmogiu, andriukaitis, paulauskas, jaunimas kuriem matyt pazadeta kazkas ateityje. Seni vilkai laukia ir pasisakys veliau, kai pamatys kas "laimi". Teisesaugininkai dauguma kaltina kedi ir sako jog jokio klano nera. Teisejai, kurie turi buti svarus (visomis prasmemis) irgi arba tyli arba kaltina kedi (atsargiai). Net kazkoks is uzsienio "uztarejas" rase, nors pagal oficialia info, niekaip nesigauna kad kedys zude. Net auksciausia valdzia soka pagal dudele (negaliu kistis i prokurou mela).Jei mete tokias jegas (pinigai, garbe) tai ka gali pakeisti stulpino pareiskimas. Viskas bus greitai baigta. Stanke kazkur "dings", venckus kaltins ilgai ir nuobodziai, nedel to kad apkaltinti, o del to kad netyretu laiko puolimui. P.s. Kai atsauke laurinku, galvojau kad ji prades kazka daryti, bet pasirodo issikviete sau pastiprinima kad padetu sutvarkyti (numarinti)sita istorija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. jauciu, kad gyvenu pakrypusiu agentu valstybeje.Todel ir vezioju dukras visur, ir parsivezu, nenoriu kad vaiksciotu vienos.Bijau.Ne tu, su treningais, skustom galvom, auksine grandinele.Ne tu.Bijau, -kvepianciu,zele suteptais plaukais, vyresnio amziaus , su lakiniais batais…Tokiu-mielu, geru, nes nuo ju mano vaikai , nesupras kad reikia begti.Toli.Gal net ir is Lietuvos….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. o as skaiciau vienam laikrasti, kad pas Kraujutaitis Daktaras lankydavosi. Jis ten atsako, ar as galiu jam uzdrausti lankytis. Dabar labai graziai viskas deliojasi. Kraujutaiciai, Uso neaiskus verslas, Paulauskas, kazkokie nesvarus advokatai, batonas su torpedom, Narusevicius (beje irgi siejamas su Daktaru). Cia yra bendra gaujos ir teisesaugos grupuote. Oi uzmyne ant jos Kedys. Pats Usas sake, cia del pinigu viskas. Nu kaipgi, kogi ta Stankunaite spalio 5 taip gerai apmoka valytojos darba mete savo ir Uso bendroje neaiskioje firmoje kuri teike valymo paslaugas. Beje, manau po spalio 5 nebedirba si imone.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. platini savo " parodymus " iš portalo į portalą su tom pačiom gramatinėm klaidom . Su parodymais – į prokuratūrą , jeigu nori susukt durniem violetiniam ir taip kvailas smegenis – tada pataikei.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. M.Vasiliauskas[beje,garsios pramoginiu sokiu sokejos E.Daniutes vyras ‘praturtejo’,kai budamas Kauno apygardos prokuroru uz uzstatus[berods,40 ir 50 tukst.lt]i laisve isleido del narkotiku narkomafijos’teisiamus’ Lura[Laurinavicius]ir Goga[E.Abarius]-stai tada uzsikertantis prokuroras ir praturtejo bene 13 sklypu Kauno rajone.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. prokuraturai sudetinga paneigti liudiniku parodymus del 2 asmenu

  dalyvavimo teisejo nuzudyme, nes juos mate 3 liudinikes.
  Asmeniskai as apie 8 valanda, atejusi i darba maciau ta balta

  autobusiuka su 2 vyrais jame, vienas tuo metu islipo is jo. Jau per

  pirma mano apklausa as neatpazinau nei vieno is tu vyru, kad ten buvo

  Kedys. Antra liudinike mate ta momenta, kai buvo paleisti suviai i

  teiseja, vienas saude, o kitas sedejo autobusiuke. Trecia liudinike

  mate is ivykio vietos sprunkanti autobusiuka dideliu greiciu, kuris ja

  aptaske ir jame pastebejo 2 vyrus. Atrodo dar yra kunigas kuris mate

  azijietiskos isvaizdos vyra,
  As prokuraturoje esu apklausta jau ne karta. Per paskutine mano

  apklausa, kuri buvo mazdaug menuo iki Stankunaites spaudos

  konferencijos, man buvo parodyta filmuota medziaga, kur matosi

  vaziuojantis baltas autobusiukas-vairuotojo veido iziureti ten

  neimanoma. o ant salia keleivio sedynes galima suprasti yra pakabinta

  liemene (as pries zudynes abu vyrus maciau vilkincius ispejamasias

  liemenes), o laikas kampe to iraso buvo 5 val. ryto. Buvo bandoma mane

  itikinti, kad as maciau 1 vyra. as dar karta patikinau kad jie buvo 2.

  Bet man keista, kad pasirasanta apklausos protokola buvo pareikalauta

  pasirasyti, kad as nebendrausiu su zurnalistais, o po menesio kita

  liudinike Stankunaite padaro spaudos konferencija. Ar toks

  prokuraturos reikalavima buvo teisetas?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kalbų mokymasis nuotoliniu būdu: ar jis kokybiškas?
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...