Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 14 Antradienis
 

Kauno žudynių metinių proga – S.Stulpino prašymas iškelti baudžiamąją bylą A.Valantinui

2010-10-04 21:53 | Naujienos | Komentarų (215)

Ant generalinio prokuroro D.Valio stalo - buvusio prokuroro S.Stulpino pareiškimas patraukti baudžiamojon atsakomybėn A.Valantiną

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyr.prokuroras Stanislovas Stulpinas kreipėsi į generalinį prokurorą Darių Valį, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kreiptasi į Seimą dėl leidimo patraukti teisėją A.Valantiną, buvusį generalinį prokurorą, baudžiamojon atsakomybėn.

S.Stulpino pareiškimas generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Valstybėje nėra nieko brangesnio už žmogų, jo gyvybę. Šalies Konstitucija, kiti įstatymai deklaruoja žmogaus, jo gyvybės neliečiamumą. Nurodama, kad valstybės įstaigos tarnauja žmogui.

Deja, pastarųjų metų įvykiai, tragedija Kauno mieste rodo, kad sunkūs nusikaltimai mūsų šalyje gali būti vykdomi dėl atsakingų pareigūnų, kuriuos įstatymo leidėjas įpareigojo ginti piliečių teises ir teisėtus interesus nuo bet kokių nusikalstamų veiksmų, piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, arogantiško Valstybės piliečių pareiškimų ir teisėtų lūkesčių ignoravimo, dėl ko padaroma didelė žala Valstybei, jos piliečiams – net žudomi žmonės. Tokiais veiksmais yra pakertamas visuomenės pasitikėjimas savo Valstybe, jos vadovais, teisėsaugos institucijomis, pati visuomenė suskaldoma.

2009 spalio 5 d. Kaune nušaunamas teisėjas J. Furmonavičius, dar už kelių valandų – V. Naruševičienė. 2010-04-17 prie Kauno marių su akivaizdaus smurto žymėmis atrandamas negyvas D. Kedys, o birželio 13 d. – A. Ūsas. Visuomenėje kyla pagrįsti įtarimai, kad jie taip pat buvo nužudyti.

2008-11-30 pagal gautą D. Kedžio pareiškimą Kauno miesto Panemunės policijos komisariate pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo. A Kedys nurodo pareiškime, kad prievartautojas A. Ūsas. Apklausiama mergaitė, paskiriama teismo psichiatrinė-psichologinė ekspertizė, surenkama kita medžiaga. Kaip vėliau viešai pareiškė Generalinis komisaras, jis policijos pareigūnų neturi už ką bausti, nes byla būtų buvusi perduota teismui, jei tyrimo nebūtų perėmusi prokuratūra.

Po dviejų mėnesių tyrimą šioje byloje kažkodėl perima Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Dar po keturių mėn. bylą perima Kauno Apygardos prokuratūra, dar už dviejų mėn. byla perduodama Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas piktybiškai vilkinamas. 2009-05-25 iš valstybinės ekspertinės įstaigos (instituto) gaunama mergaitės psichologinės-psichiatrinės ekspertizės aktas bei išvada, kurioje nurodyta, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą. Kažkodėl stengiamasi bet kokia kaina šią išvada paneigti – ieškoma specialistų, kurie galėtų duoti kitokią išvadą. Kreipiamasi į Vaiko raidos centro specialistę, kuri ir duoda reikalingą prokuratūrai išvadą, kad mergaitė linkusi fantazuoti. Visiškai nekreipiama dėmesio, kad ši išvada niekinė, kad Vaiko raidos centras nėra ekspertinė įstaiga. Man, prokuratūroje išdirbusiam 33 metus, nekyla jokių abejonių, kad tokiais veiksmais buvo mėginama bylos įrodymus suklastoti.

D. Kedys dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo Generaliniam, kitiems aukštiems prokurorams, Seimo nariams, Prezidentei, kitiems valstybinės valdžios ir valdymo įstaigų vadovams pasiuntė virš 200 skundų ( N.Venckienės vieši pareiškimai, kad maždaug tiek skundų ir pareiškimų ji padėjusi savo broliui parašyti).Įstatymai draudžia bet kam kištis ar kitaip įtakoti prokurorus dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, todėl skundai buvo persiunčiami Generaliniam prokurorui ar kitiems aukštiems prokurorams, kurie gali priimti procesinius sprendimus.

Prokuratūros Įstatymo 14 str. nurodyta, kad generalinio prokuroro nurodymai prokurorams yra privalomi. Prokuratūros kompetencijos Nuostatuose nurodyta, kad generalinis prokuroras organizuoja funkcijų vykdymo kontrolę, kad jis nagrinėja pats arba paveda prokurorui nagrinėti skundus, kad jis asmeniškai nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl generalinės prokuratūros prokuroro arba teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro veiksmų ir sprendimų…

Generalinis prokuroras A. Valantinas asmeniškai gavo arba jam buvo persiųsta apie 25 D. Kedžio skundai dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. Nustatyta, kad šie skundai pagrįsti. D. Kedys jokių atsakymų negaudavo arba jam atsakydavo tas prokuroras, kurio veiksmus ar neveikimą jis skųsdavo. A.Valantinas, jau gavęs pirmuosius skundus, privalėjo nedelsiant pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti vilkinimo priežastis, nurodyti tuoj pat užbaigti ikiteisminį tyrimą ir kaltus prokurorus patraukti drausminėn atsakomybėn. Generalinis prokuroras A. Valantinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, savo pareigas atliko netinkamai – nesiėmė jokių priemonių, kad ikiteisminis tyrimas būtų nedelsiant užbaigtas.

2009 liepos mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetų pirmininkai Generaliniam prokurorui asmeniškai persiunčia eilinius D. Kedžio skundus dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir parašo paklausimą. Komiteto pirmininkai iš Generalinės prokuratūros gavo atsakymą, kad: „…jokių pažeidimų atliekant tyrimą nenustatyta…o ateityje skundus prašome teikti bylą tiriančiam prokurorui“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jau buvo praėję 8 mėnesiai.

Kyla pagrįstas klausimas – kieno interesus taip įnirtingai, net rizikuodamas savo garbe ir reputacija, gynė Generalinis prokuroras?

A.Valantinas tik 2009-08-05 gauna D. Kedžio pareiškimą, kuriuo prašoma dėl seksualinio prievartavimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją, A. Valantino kurso draugą J. Furmanavičių.

Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios vos ne metus laiko buvo dedamos visos pastangos, kad baudžiamosios atsakomybės išvengtų buvęs Darbo partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkas, vėliau Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario, vėliau Seimo pirmininko A. Muntiano patarėjas, dabar jau velionis Andrius Ūsas.

Lietuvos Respublikos BPK 169 straipsnyje nurodyta,: „gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą“. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str. nurodyta, kad teisėjas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik Seimo sutikimu, o tarp Seimo sesijų – Prezidentės sutikimu. Nurodyta, kad gavęs sutikimą, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo padarytos nusikalstamos veikos gali tik Generalinis prokuroras.

Asmeniškai gavęs D. Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentę prašydamas sutikimo patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn . Kreiptis į Seimą tokiu klausimu gali tik Generalinis prokuroras. . A. Valantinas, pažeisdamas įstatymus, vėl nieko nedaro. Kodėl? Gal jo tikslas buvo apsaugoti kurso draugą? Deja, savo kurso draugo A. Valantinas ne tik, kad negynė, bet savo veiksmais ar neveikimu viską padarė, kad teisėjas šiandieną būtų kapuose.

Teisėjas spėtas apklausti spec. liudytoju, jokios kaltės nepripažino, manė, kad yra šmeižiamas. Generalinis prokuroras, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo savo reikalavimu tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, nes teisėjo šmeižimas turi didelę visuomeninę reikšmę ir patraukti D. Kedį baudžiamojon atsakomybėn, kaip nurodyta Baudžiamojo kodekso 167 str.. A. Valantinas, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo tarnybines pareigas atlieka netinkamai – neatlieka jokių veiksmų teisėjo, savo kurso draugo garbei apginti.

D.Kedžio patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl šmeižimo būtų įgalinę prokurorus paskirti jam kardomąją priemonę, išimti jo ginklus, kas būtų užkirtę kelia tragedijai dėl D. Kedžio veiksmų ar apsunkinę tai padaryti kitiems asmenims.

2009-09-07 L. Stankūnaitė ir V. Naruševičienė įteikia Generaliniam prokurorui A. Valantinui prašymą imtis priemonių, kad jos ir jų šeimos būtų apsaugotos nuo D. Kedžio nuolatinių grasinimų susidoroti fiziškai. Negaudomos jokio atsakymo, jos 2009-09-15 nuvyksta pas generalinį prokurorą ir pakartoja savo prašymą. A. Valantinas išsityčioja iš jų, teikdamas, kad jos per daug skundų rašinėja.

BPK 81 str. nurodyta, kad, įstatymų nustatytais pagrindais liudytojai turi teisę prašyti taikyti jiems apsaugos priemones nuo nusikalstamo poveikio.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio Įstatymas reglamentuoja apsaugos priemonių skyrimo tvarką. Šio įstatymo 15 str. nurodyta, kad apsaugos priemonės gali būti taikomos…teritorinės prokuratūros vadovo ar Generalinės prokuratūros padalinio vadovo teikimu. BENDRĄ SPRENDIMĄ DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NE VĖLIAU KAIP PER 5 DIENAS NUO TEIKIMO GAVIMO PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR LIETUVOS GENERALINIS KOMISARAS.

A.Valantinas privalėjo ikiteisminio tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui nedelsiant duoti nurodymą paruošti jam teikimą ir asmeniškai priimti sprendimą. Tačiau jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi nieko nedaro, kad būtų užkirstas kelias susidorojimui. Prašymas savaitę laiko praguli generalinėje prokuratūroje, po to jis persiunčiamas Vilniaus apygardos prokuratūrai, žinant, kad ten jokio sprendimo priimti negali, ši dar už 9 dienų persiunčia Kauno apygardos prokuratūrai, nors ten ir bylos nebebuvo. Kauno apygardos prokuratūra 2009-09-29 prašymą perduoda Kauno policijai, nors ši, nesant Generalinio prokuroro sprendimo, jokių priemonių taikyti negali. 2009-10-05 pareiškėjos kviečiamos atvykti į policiją, tačiau nebespėja – ryte nušaunamas teisėjas, už keturių valandų ir viena iš pareiškėjų – V. Naruševičienė.

Generalinis prokuroras, gavęs pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad D. Kedys grasina fiziškai susidoroti, privalėjo ne tik priimti sprendimą taikyti apsaugos priemones, bet ir tuoj pat, vadovaudamasis BPK 169 str., pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 145 str.( grasinimas nužudyti ar kitaip sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas). Ši baudžiamoji byla dar kartą būtų suteikusi galimybę tiek išimti D. Kedžio ginklus, tiek paskirti jam kardomąja priemonę.

Akivaizdu, kad tragedija Kaune įvyko dėl Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimas, savo Nutarimu patvirtindamas teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl D. Kedžio skundų tyrimo aplinkybių, taip pat konstatavo, kad Generalinis prokuroras netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas, kad buvo reali galimybė užkirsti kelią dviejų asmenų nužudymui.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, konstatavus akivaizdžius buvusio Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, dėl ko padaryta didelė žala Valstybei, jos piliečiams, iki šiol jis nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tai dar labiau pakerta visuomenės tikėjimą teisingumu, teisėsaugos institucijomis.

A.Valantinui savalaikiai ir įstatymo nustatyta tvarka principingai reagavus į asmeniškai gautus pareiškimus būtų užkirstas kelias ne tik V, Naruševičienės ir J. Furmanavičias nužudymui, bei gyvi būtų tiek D. Kedys, tiek ir A. Ūsas.

Buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, pagal savo tarnybines pareigas privalėdamas ir galėdamas imtis įstatymais numatytų priemonių, kad būtų užtikrintas ikiteisminio tyrimo atlikimas nepažeidinėjant įstatymų, kad nebūtų pažeidinėjamos piliečių teisės ir teisėti interesai, kad būtų imtasi priemonių dėl proceso dalyvių apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo pareigų neatliko, tuo padarydamas didelę žalą Valstybei, fiziniams asmenims – buvo nužudyti 2 žmonės, bei dar du galimai nužudyti. Be to, buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas savo, galimai, nusikalstamais veiksmais pakirto visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, paskleidė supratimą ir tikėjimą, kad įstatymus pažeidinėti, piktnaudžiauti tarnybine padėtim, ignoruoti piliečių teises ir teisėtus interesus, jų pranešimus apie nusikalstamas veikas gali ne tik jis, bet ir kiti prokurorai, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojai – tuo padarydamas didelę žalą Valstybei.

Šiais savo veiksmais buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valentinas, galimai padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1d.( piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, jeigu dėl to didelės žalos patyrė Valstybė ar fizinis asmuo)

Vadovaudamasis išdėstytu ir LR BPK 166 str.,169 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str., p r a š a u:

1. pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.

2. Kadangi Algimantas Valantinas šiuo metu yra teisėjas – kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Stanislovas Stulpinas

2010-10-04

Komentarai

 

 

 
 1. As vistiek tikiu, kad tiesa paaiskes. Tikrai tikiu, nes dauguma zmoniu suvokia, kad si byla – ne vien keliu zmoniu interesai, o visos Lietuvos islikimo klausimas. Ko bevertas gyvenimas jei niekuo nebetikesime? Ko vertos visos aukos Lietuvai? Del ko gyvent kai zinome, kad keli vorai dusina musu Tevyne? Bjauru skaityti siandienos Lietuvos ryta! taikoma tik i vienus vartus. Bet, zmones, bukim vieningi, reikalaukim tiesos!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gali buti kad maziau prasikalte valdziazmogiai, galetu islysti su parodymais pries klana, bet veikia samdyti pedofilu uztarejai. Suprasti galima uso, stankes, furmos gimines. Jiem pasake (o gal pastoviai "kala" i galvas) kad zudikas kedys, ir jie nelabai galvoja, jiem kaip ir nera tikslo svarstyti. Visi kiti tai galimi kokie studentai (busimi klaniniai), prasikalte (skolingi klaniniam) ir t.t. Taip sudaroma nuomone jog uz kedi nera daug, ne daugiau 50/50. Taip ibauginami tie kas dar nera grynai degradave, itraikti neseniai ir t.t. Taip pat tai geras pasiaiskinimas jai (darosi britkus vardas ir pareigos) tarptautineje arenoje :teisesauga dirba gerai, cia tik keli teisti, nupirkti nepatenkinti, bet demokratija tai tegu ramsto patvorius. Kitaip neisivaizduoju jos pozicijos. Viskas bus kavojama, niekas nieko nekeis, tik dar lavonu gali buti, apie kuriuos bus nepranesta, arba stiklinese arbatos prigers per pusrycius. Liudininkai bus naikinami tikrai, nes labai jau klaniniu smarve pradejo eiti i virsu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. ramiai sau sedejo mažeikiuose,dabar per sunku…ir dėdulės klaniniai neduoda ramybės tyčiojasi…..na jo susikūrėt kliunkininkai ,sau kriminalinę valstybę…ir džiaugiatės…galit sau uab kurti,užleiskit vietas kitiems,o jūsų laukia CARINIAI RŪMAI VILNIAUS CENTRE

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Po siuo Stanislovo Stulpino pareiskimu reiketu surinkti Lietuvos geros valios zmoniu parasus.Gal turetu svaresne reiksme sis pareiskimas.Jeigu butu bent skubos tvarka surinkta bent koki 100 tukst.gal but tuomet prabiltu ir generaliniam prokurorui sazine ir atsakomybes jausmas.Lieka laukti reakcijos is pono Valio.Nors ,kaip pilietis sekantis siu ivykiu eiga,nemanau,kad kazkas imsis bent maziausiu priemoniu.Bent iki siol generaline prokuratura atstovavo tik pedofilu klanui.Ne tik ,kad nesieme skubiu ir savalaikiu priemoniu zudikams ir prievartautojams isaiskinti,bet atvirksciai,dare viska,kad nebutu isaiskinti minetu sunkiu ir labai sunkiu nusikaltimu vykdytojai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. L. Stankūnaitė galimai žino, kaip buvo iš tikrųjų, kas nutiko jos dukrai. Gali būti, kad ji matė tą trečią asmenį, VSD agentą, todėl ji yra pavojinga ne tik tam agentui, o ir visai slaptai operacijai (kurios pavadinimas skambėtų maždaug taip: „aš tau vaiką, tu man reikalingą teismo nuosprendį“). Tą agentą turėjo matyti ir mažoji mergaitė, tačiau aukšti pareigūnai negali be L. Stankūnaitės pagalbos prieiti prie mergaitės. Todėl logiška, kad aukšti VSD pareigūnai spaudžia sovietinę prokuratūrą ir sovietinius teisėjus (tuos korumpuotus), kad šie kaip Stalino laikais, priimtų klanui reikalingą nutarimą. Viskas taip ir yra daroma, tačiau su netikėtumais, nes Stalino laikais nebuvo viešos žiniasklaidos ir dabar jau šiek tiek kiti laikai. Tuo pačiu metu įvairūs pareigūnai rėkauja apie tai, kad įstatymus reikia vykdyti, bet žmonės juk supranta, kad Lietuvoje vieni įstatymai galioja komunistams ir kagėbistams (nomenklatūrai), o visai kiti įstatymai galioja Jonui ir Petrui iš kaimo. Pavogei viešbutį iš valstybės – „vsio zakonno“ (viskas pagal įstatymą), pavogei vištą – minia, gauja, nusikaltėlis, kalėjimas. Etikečių klijavimas labai jau sovietinis bruožas, tie sovietiniai prokurorai ir visa ta sovietine mumijų minia iš televizijos ekrano, kuri tik sugeba kalbėti apie įstatymų vykdymo būtinumą, dar niekaip nesuvokia, kad įstatymų vykdymas baigėsi 1992 metais, kai komunistai pradėjo Lietuvos grobstymą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. tai ANTROJI mergaite gali paliudyti ne tik apie pedofilija, bet ir del savo motinos nuzudymo?(TIKRAI YRA DEL KO JA SLEPTI) Juk ji greiciausiai is vakaro namuose mate ta "spynu meistra" ir kas ji atveze? Ar tik parupines ta meistra nebus A.U.?
  2010 spalio 5 d. interviu balsas.lt L. Stankunaite papasakoja, kad is vakaro pas seseri meistras taise spyna, kuri buvo sugedusi(specialiai sugadinta?). Klausimas – kas sugadino spyna, kad ja betaisant butu galima padaryti rakto kopija? Panasu, kad spynos sugadinimas, rakto kopijos padarymas rodo, kad nuzudymui buvo ruosiamasi is anksto. Kas pagal Narusevicienes telefono pokalbius zinojo, kada ir koki “spynu meistra” jai nusiusti? Kodel sis “spynu meistras” iki siol nesulaikytas?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. kai pradės ,po vieną sodinti valstybinius nussikaltėlius -ledai pajudės,bus visos bylos išaiškintos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. "Ar
  privatus asmuo yra tas subjektas, pagal kurio pareiškimus negalima nekelti baudžiamosios bylos? Nors nekels bet kuriuo atveju…V.Ladas" >>>>>>>>> Atsakymas – ikiteisminis tyrimas pradedamas dviem atvejais: Baudžiamojo proceso kodekso 166 straipsnio 1 dalis – Ikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas patys nustato nusikalstamos veikos požymius ir surašo tarnybinį pranešimą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. per kelias dienas surado studentą prievartavusį mergaites, -TAI PROKURORAI KAS UŽSAKĖ NUŽŪDYTI 1.Furmonavičių 2.Kedį 3.Ūsą 4.Pociūną 5.kun.Milkutavičių Jūs prokurorai puikiai žinote, o ką sako Baudžiamasis kodeksas ., apie žudikų ir užsakovų slėpimą

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Homosiekams, pedalams ir pan., ir juos remiantiems, ir suklaidintiems, kurie pila purvą ant a. a. D. Kedžio noriu pasakyti- pagalvokit patys: tėvas, pas kurį auga dukra, iš neturėjimo ką veikti rašo pareiškimus, skundus į policiją, prokuratūrą, kreipiasi į seimo narius, žiniasklaidą. Po to nužudo teisėją, Naruševičienę, kad paliktų dukrą be tėvo ir pats randamas negyvas. Ūsas irgi prigėrė netyčia balutėje. Kur čia logika?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Betingis (vakar ar siandien) atsakydamas i klausima kur slepesi Kedys atsake, klauskite giminiu, tuoi viskas isaiskes. Kliunka vieai pareiskia, nera jokiu faktu ir irodymu kur buvo Kedys, mes nieko nezinojome. Tai kaip Betingio faktai pasitvirtins? Reiskias jie dabar yra kuriami? Taip?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. "Nors nekels bet kuriuo atveju…V.Ladas" "Puolimas – geriausia gynyba…V. L." Manau reiketu, papyldzius kitais juodais Valantino darbeliais (ju jis turi pakankamai), leidus S. Stulpinui, tokiu prasymu pateikti G P daugiau. Kas trukdo (pvz. 10-ciai pilieciu) pasirasyti po tokiu prasymu ir pateikti G P?! Pateikti desimtis tokiu prasymu nuo visuomenes, gal ir gerb. Stoma su savo bendraminciais seime galetu irgi pateikti. Stai tada ir pamatytume kas yra kas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. tai prokurorai is pardziu sake, Kedys gyvas ir sveikas, su giminem bendrauja, kazkur Rusijoje. O tuo tarpu klausesi dedes pokalbiu apie kuri sakesi nieko nezino. Klausesi pokalbiu dar ir kaip. Kam? Tam, kad parinkti tinkama momenta ten lavona numesti. Tik Kliunka per konferencija viesai pareiske, mes niekada nezinojome kur buvo Kedys, neturejome ir neturime jokios informacijos. Tai ka tada reiskia Betingio zodziai, kad paklauskit giminiu. Tai Betingis zino o Kliunka jo ir kitu prokuroru vardu sako niekas nezino ir nezinojo. Tai kuris meluoja?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Vietoj to, kad visi nužudytojų giminės susitelktų ir vieningai reikalautų iš teisėsaugos institucijų nustatyti žudikus ir jų užsakovus, kai kas pasikabina ant prokuroro A.Kliunkos "nuosprendžio", kurį dabar bando kartoti V.Naruševičienės ir J.Furmanavičiaus artimieji. Atseit, "Teisėsauga įvardijo žudiką, tačiau į pagrindinius klausimus liko neatsakyta". Tik teismas gali įvardinti žudiką. Asmeniškai Drąsiui Kedžiui netgi tokie įtarimai ar kaltinimai nebuvo patekti, nes jo buvimo vieta iki mirties buvo nežinoma. Neatmestina tikimybė, kad toms kelioms valandoms D.Kedys turėjo tvirtą alibi, tačiau mums tai sudėtinga sužinoti, jam po pusmečio "užspringus" su žudynių ginklu šalia be Drąsiaus DNR pėdsakų. Tai kodėl įvyko dar dvejos žūtys? Argi tai nerodo, kad galimas pedofilų klanas galėjo bandyti naikinti ir kitus liudininkus? Ar žuvusiųjų artimieji irgi įsitikinę , kad prokuratūra teisi teigdama, kad "vienas pats paspringo, kitas pats pakelės baloje prigėrė"? Kiek galima tokiais įvairias absurdais vadovautis? Keista, kad A.Ūso atrtimieji nereikalauja tiksliai nustatyti A.Ūso mirties aplinkybes. Gal ir jie jaučia ilgą "plaukuotą ranką" ir susitaikė su tokia niekinga Andriaus žūtimi, kaip realybe? Spalio 5d. žuvusiųjų artimieji turi suprasti bent jau tai, kad vienokios ar kitokios galimos nusikalstamos veikos pedofilijos skandale netgi nėra labiausiai sunkūs nusikaltimai, įvertinti LR Baudžiamajame kodekse. Iš anksto nusikaltėlių suplanuota kelių asmenų žmogžudystė dėl kitų nusikaltimų slėpimo, manau, vertintina aukščiausia bausme. Jau sugaišta nemažai brangaus laiko, tačiau kai ką, manau, galima siekti bei pasiekti net ir dabar. Negi artimieji nenori, kad nusikaltimo užsakovai ir vykdytojai būtų nustatyti ir teismo atitinkamai įvertinti? Tikrai nemanau, kad taip yra. Tad jie turi suprasti, kad bendra kovos su žudymais prasme visų keturių žuvusiųjų artimųjų interesai sutampa. Prokuratūrai toks giminių interesų ir konkrečių veiksmų suvienijimas, manau, grėstų dar didesniais nemalonumais.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Lauksim valdzios reakcijos.Nu kokia ten jos reakcija.Nuvaziuos dar milijarda pasiskolint.Sita taigi jau issidalino.O klounai tuo tarpu mums dar ka nors papasakos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Lietuvoje ŽMONIŲ. Kuo daugiau tokių žmonių kaip gerbiamas Stanislovas Stulpinas, Lietuva vėl taps VALSTYBE, o ne prokurorų užmaišytu jovalu "valstybininkams" ir pedofilų klanams šerti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. stankunaite apsigalvojo – 2010 10 05 12:47

  Sakau tvirtai, galėčiau net prisiekti savo mažametės mergaitės mirtimi, niekas mano žinioje netvirkino mano dukters. …………. Tai dabar netvirkino tiktai jos zinioje, apsidraude pries linkedama dukrai mirties. Tai reiskia, kad nera tikra ar buvo tvirkinta ar ne.
  TAIGI.Anksciau ji gelbejo ir save ir Usa ir x personas. Dabar galvoja tik apie save "..niekas mano žinioje netvirkino.."?. Ar tai reiskia, kad gal ir tvirkino kazkas is jos aplinkos, bet "ji tikrai nemate, nezinojo". Keiciami parodymai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. jei tai tiesa, tai štai kas yra virš nachališkumo, o ne prie durų priš kus, paskambinti ir popieriaus paprašyti. Tik KGB čia nieko nedėta. Jie žudikui šlaistytis neleistų, greičiau patį į vietą padėtų. Žudė vietiniai, Ūso samdyti, todėl taip debiliai "sumerkė siūlų galus"…Kodėl policijai žmonės nepraneša, gal nustatytų asmenybę to karapeto?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. privatus asmuo yra tas subjektas, pagal kurio pareiškimus negalima nekelti baudžiamosios bylos? Nors nekels bet kuriuo atveju…V.Ladas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Ačiū p.Stulpinui. Labai lauksime valdžios (p.Valio) reakcijos į laišką. Įdomu kokią standartinę atsikalbinėjimo frazę pritaikys šitam atvejui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Naruševičienės namų mato žmonės neužaugą žudiką ,kuris nužūdė violeta -KGB metodai 2 žūviai į galvą(kontroliniai)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. A. Valantinas tiesiai pareiškė: „Na, žmogus yra susinervinęs ir visko gali prišnekėti. Nemanau, kad jis žudys. Jis rašo, jūs rašote. Ir apskritai, manau, nereikia dangstytis savo dukromis.“ Po tokių jo žodžių neturėjau ko pasakyti. TAIGI, Valantinas nemate jokio pavojaus is Kedzio, JOKIO. Nes to pavojaus zudyti ir nebuvo.
  NAUJA Laimutes giesme: Aš negaliu drąsiai tvirtinti, kad būtent jis žudė, bet, mano nuomone, jis nušovė mano seserį ir teisėją Joną Furmanavičių.ANKSCIAU ji TVIRTINO, kad zude psichinis ligonis Kedys, o dabar "suminkstejo" ir nebetvirtina. Kalba keisdama parodymus pagal situacija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Ot tai velniava…dar tas stulpinas painiojasi, lyg be jo problemų negana…Išmetėm kaip musę iš barščių, o jis vėl reiškiasi…Niageraj…Ką daryt….
  O gal pašalint ir valantiną?…vėl siūlo galas vandenin. Pamastysim, pasitarsim.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. Nu ir sugalvok man taip apsimeluoti pries visa Lietuva apie nesenai prisiminta spyna, kuria pries zudynes Naruseviciene pakviete patvarkyti Kedzio drauga. Nu ir sutapimai. Jau darosi panasu i tragikomedija su visiais isgalvotais ju "faktais".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. Sakau tvirtai, galėčiau net prisiekti savo mažametės mergaitės mirtimi, niekas mano žinioje netvirkino mano dukters.
  ………….
  Tai dabar netvirkino tiktai jos zinioje, apsidraude pries linkedama dukrai mirties. Tai reiskia, kad nera tikra ar buvo tvirkinta ar ne.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 26. Ką čia ir besiginčysi, jei tep ir yyyyr. Man tik lieka klausimas dėl pačio Lansbergio – ar jis apsižioplino, ar buvo pats agentas, ar buvo prispaustas. Kadangi pats turėjau dvejus metus paskaitas tuometinėje konservatorijoje pas jį, o metai 1982, dar gūduma, bet Lansbergis per paskaitas jau leido sau subtiliai, tarp eilučiu šaipytis iš komunistinio režimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 27. man atrodo zudikai ir ju laikrastis jau blefuoja, ant tiek smeizto ir melo per diena supyle, kad sunku bespeti skaityti. Ir vel visokiausi nestapimai zmoniu is kuriu imta interviu zodziuose, vel paniojasi tarp vesriju. LZ jau dali tiesos paviesino, kas per zmones tie Kraujutaiciai, Usasi, Furmanavicai, Paulauskai. Manau, kad TEISEJAS ponas laikas jau uzsivilko mantija. Kas beliko pedozudikam? Tik Lavastes uzpuldineti vardant to, kad mes, tie kurie ginam mergaite atrodytumem kaip banditai. O stai prokuraturai sedi siknaskiles surauke net nemano patikrinti kas ten tie Uso zudikai. Aplamai, tai sitas faktas ar ismislas (kaip su tuo Usu nuniokotu kapu) paneigia prokuroru versijas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 28. na pažiuresim ar gen .prokuroras Valys apsitriedes ilgai sedes ,ar prades valyti degradus prokurorus ir teisejus

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...