Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 14 Antradienis
 

Kauno žudynių metinių proga – S.Stulpino prašymas iškelti baudžiamąją bylą A.Valantinui

2010-10-04 21:53 | Naujienos | Komentarų (215)

Ant generalinio prokuroro D.Valio stalo - buvusio prokuroro S.Stulpino pareiškimas patraukti baudžiamojon atsakomybėn A.Valantiną

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyr.prokuroras Stanislovas Stulpinas kreipėsi į generalinį prokurorą Darių Valį, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kreiptasi į Seimą dėl leidimo patraukti teisėją A.Valantiną, buvusį generalinį prokurorą, baudžiamojon atsakomybėn.

S.Stulpino pareiškimas generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Valstybėje nėra nieko brangesnio už žmogų, jo gyvybę. Šalies Konstitucija, kiti įstatymai deklaruoja žmogaus, jo gyvybės neliečiamumą. Nurodama, kad valstybės įstaigos tarnauja žmogui.

Deja, pastarųjų metų įvykiai, tragedija Kauno mieste rodo, kad sunkūs nusikaltimai mūsų šalyje gali būti vykdomi dėl atsakingų pareigūnų, kuriuos įstatymo leidėjas įpareigojo ginti piliečių teises ir teisėtus interesus nuo bet kokių nusikalstamų veiksmų, piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, arogantiško Valstybės piliečių pareiškimų ir teisėtų lūkesčių ignoravimo, dėl ko padaroma didelė žala Valstybei, jos piliečiams – net žudomi žmonės. Tokiais veiksmais yra pakertamas visuomenės pasitikėjimas savo Valstybe, jos vadovais, teisėsaugos institucijomis, pati visuomenė suskaldoma.

2009 spalio 5 d. Kaune nušaunamas teisėjas J. Furmonavičius, dar už kelių valandų – V. Naruševičienė. 2010-04-17 prie Kauno marių su akivaizdaus smurto žymėmis atrandamas negyvas D. Kedys, o birželio 13 d. – A. Ūsas. Visuomenėje kyla pagrįsti įtarimai, kad jie taip pat buvo nužudyti.

2008-11-30 pagal gautą D. Kedžio pareiškimą Kauno miesto Panemunės policijos komisariate pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo. A Kedys nurodo pareiškime, kad prievartautojas A. Ūsas. Apklausiama mergaitė, paskiriama teismo psichiatrinė-psichologinė ekspertizė, surenkama kita medžiaga. Kaip vėliau viešai pareiškė Generalinis komisaras, jis policijos pareigūnų neturi už ką bausti, nes byla būtų buvusi perduota teismui, jei tyrimo nebūtų perėmusi prokuratūra.

Po dviejų mėnesių tyrimą šioje byloje kažkodėl perima Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Dar po keturių mėn. bylą perima Kauno Apygardos prokuratūra, dar už dviejų mėn. byla perduodama Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas piktybiškai vilkinamas. 2009-05-25 iš valstybinės ekspertinės įstaigos (instituto) gaunama mergaitės psichologinės-psichiatrinės ekspertizės aktas bei išvada, kurioje nurodyta, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą. Kažkodėl stengiamasi bet kokia kaina šią išvada paneigti – ieškoma specialistų, kurie galėtų duoti kitokią išvadą. Kreipiamasi į Vaiko raidos centro specialistę, kuri ir duoda reikalingą prokuratūrai išvadą, kad mergaitė linkusi fantazuoti. Visiškai nekreipiama dėmesio, kad ši išvada niekinė, kad Vaiko raidos centras nėra ekspertinė įstaiga. Man, prokuratūroje išdirbusiam 33 metus, nekyla jokių abejonių, kad tokiais veiksmais buvo mėginama bylos įrodymus suklastoti.

D. Kedys dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo Generaliniam, kitiems aukštiems prokurorams, Seimo nariams, Prezidentei, kitiems valstybinės valdžios ir valdymo įstaigų vadovams pasiuntė virš 200 skundų ( N.Venckienės vieši pareiškimai, kad maždaug tiek skundų ir pareiškimų ji padėjusi savo broliui parašyti).Įstatymai draudžia bet kam kištis ar kitaip įtakoti prokurorus dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, todėl skundai buvo persiunčiami Generaliniam prokurorui ar kitiems aukštiems prokurorams, kurie gali priimti procesinius sprendimus.

Prokuratūros Įstatymo 14 str. nurodyta, kad generalinio prokuroro nurodymai prokurorams yra privalomi. Prokuratūros kompetencijos Nuostatuose nurodyta, kad generalinis prokuroras organizuoja funkcijų vykdymo kontrolę, kad jis nagrinėja pats arba paveda prokurorui nagrinėti skundus, kad jis asmeniškai nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl generalinės prokuratūros prokuroro arba teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro veiksmų ir sprendimų…

Generalinis prokuroras A. Valantinas asmeniškai gavo arba jam buvo persiųsta apie 25 D. Kedžio skundai dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. Nustatyta, kad šie skundai pagrįsti. D. Kedys jokių atsakymų negaudavo arba jam atsakydavo tas prokuroras, kurio veiksmus ar neveikimą jis skųsdavo. A.Valantinas, jau gavęs pirmuosius skundus, privalėjo nedelsiant pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti vilkinimo priežastis, nurodyti tuoj pat užbaigti ikiteisminį tyrimą ir kaltus prokurorus patraukti drausminėn atsakomybėn. Generalinis prokuroras A. Valantinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, savo pareigas atliko netinkamai – nesiėmė jokių priemonių, kad ikiteisminis tyrimas būtų nedelsiant užbaigtas.

2009 liepos mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetų pirmininkai Generaliniam prokurorui asmeniškai persiunčia eilinius D. Kedžio skundus dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir parašo paklausimą. Komiteto pirmininkai iš Generalinės prokuratūros gavo atsakymą, kad: „…jokių pažeidimų atliekant tyrimą nenustatyta…o ateityje skundus prašome teikti bylą tiriančiam prokurorui“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jau buvo praėję 8 mėnesiai.

Kyla pagrįstas klausimas – kieno interesus taip įnirtingai, net rizikuodamas savo garbe ir reputacija, gynė Generalinis prokuroras?

A.Valantinas tik 2009-08-05 gauna D. Kedžio pareiškimą, kuriuo prašoma dėl seksualinio prievartavimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją, A. Valantino kurso draugą J. Furmanavičių.

Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios vos ne metus laiko buvo dedamos visos pastangos, kad baudžiamosios atsakomybės išvengtų buvęs Darbo partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkas, vėliau Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario, vėliau Seimo pirmininko A. Muntiano patarėjas, dabar jau velionis Andrius Ūsas.

Lietuvos Respublikos BPK 169 straipsnyje nurodyta,: „gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą“. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str. nurodyta, kad teisėjas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik Seimo sutikimu, o tarp Seimo sesijų – Prezidentės sutikimu. Nurodyta, kad gavęs sutikimą, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo padarytos nusikalstamos veikos gali tik Generalinis prokuroras.

Asmeniškai gavęs D. Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentę prašydamas sutikimo patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn . Kreiptis į Seimą tokiu klausimu gali tik Generalinis prokuroras. . A. Valantinas, pažeisdamas įstatymus, vėl nieko nedaro. Kodėl? Gal jo tikslas buvo apsaugoti kurso draugą? Deja, savo kurso draugo A. Valantinas ne tik, kad negynė, bet savo veiksmais ar neveikimu viską padarė, kad teisėjas šiandieną būtų kapuose.

Teisėjas spėtas apklausti spec. liudytoju, jokios kaltės nepripažino, manė, kad yra šmeižiamas. Generalinis prokuroras, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo savo reikalavimu tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, nes teisėjo šmeižimas turi didelę visuomeninę reikšmę ir patraukti D. Kedį baudžiamojon atsakomybėn, kaip nurodyta Baudžiamojo kodekso 167 str.. A. Valantinas, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo tarnybines pareigas atlieka netinkamai – neatlieka jokių veiksmų teisėjo, savo kurso draugo garbei apginti.

D.Kedžio patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl šmeižimo būtų įgalinę prokurorus paskirti jam kardomąją priemonę, išimti jo ginklus, kas būtų užkirtę kelia tragedijai dėl D. Kedžio veiksmų ar apsunkinę tai padaryti kitiems asmenims.

2009-09-07 L. Stankūnaitė ir V. Naruševičienė įteikia Generaliniam prokurorui A. Valantinui prašymą imtis priemonių, kad jos ir jų šeimos būtų apsaugotos nuo D. Kedžio nuolatinių grasinimų susidoroti fiziškai. Negaudomos jokio atsakymo, jos 2009-09-15 nuvyksta pas generalinį prokurorą ir pakartoja savo prašymą. A. Valantinas išsityčioja iš jų, teikdamas, kad jos per daug skundų rašinėja.

BPK 81 str. nurodyta, kad, įstatymų nustatytais pagrindais liudytojai turi teisę prašyti taikyti jiems apsaugos priemones nuo nusikalstamo poveikio.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio Įstatymas reglamentuoja apsaugos priemonių skyrimo tvarką. Šio įstatymo 15 str. nurodyta, kad apsaugos priemonės gali būti taikomos…teritorinės prokuratūros vadovo ar Generalinės prokuratūros padalinio vadovo teikimu. BENDRĄ SPRENDIMĄ DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NE VĖLIAU KAIP PER 5 DIENAS NUO TEIKIMO GAVIMO PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR LIETUVOS GENERALINIS KOMISARAS.

A.Valantinas privalėjo ikiteisminio tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui nedelsiant duoti nurodymą paruošti jam teikimą ir asmeniškai priimti sprendimą. Tačiau jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi nieko nedaro, kad būtų užkirstas kelias susidorojimui. Prašymas savaitę laiko praguli generalinėje prokuratūroje, po to jis persiunčiamas Vilniaus apygardos prokuratūrai, žinant, kad ten jokio sprendimo priimti negali, ši dar už 9 dienų persiunčia Kauno apygardos prokuratūrai, nors ten ir bylos nebebuvo. Kauno apygardos prokuratūra 2009-09-29 prašymą perduoda Kauno policijai, nors ši, nesant Generalinio prokuroro sprendimo, jokių priemonių taikyti negali. 2009-10-05 pareiškėjos kviečiamos atvykti į policiją, tačiau nebespėja – ryte nušaunamas teisėjas, už keturių valandų ir viena iš pareiškėjų – V. Naruševičienė.

Generalinis prokuroras, gavęs pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad D. Kedys grasina fiziškai susidoroti, privalėjo ne tik priimti sprendimą taikyti apsaugos priemones, bet ir tuoj pat, vadovaudamasis BPK 169 str., pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 145 str.( grasinimas nužudyti ar kitaip sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas). Ši baudžiamoji byla dar kartą būtų suteikusi galimybę tiek išimti D. Kedžio ginklus, tiek paskirti jam kardomąja priemonę.

Akivaizdu, kad tragedija Kaune įvyko dėl Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimas, savo Nutarimu patvirtindamas teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl D. Kedžio skundų tyrimo aplinkybių, taip pat konstatavo, kad Generalinis prokuroras netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas, kad buvo reali galimybė užkirsti kelią dviejų asmenų nužudymui.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, konstatavus akivaizdžius buvusio Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, dėl ko padaryta didelė žala Valstybei, jos piliečiams, iki šiol jis nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tai dar labiau pakerta visuomenės tikėjimą teisingumu, teisėsaugos institucijomis.

A.Valantinui savalaikiai ir įstatymo nustatyta tvarka principingai reagavus į asmeniškai gautus pareiškimus būtų užkirstas kelias ne tik V, Naruševičienės ir J. Furmanavičias nužudymui, bei gyvi būtų tiek D. Kedys, tiek ir A. Ūsas.

Buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, pagal savo tarnybines pareigas privalėdamas ir galėdamas imtis įstatymais numatytų priemonių, kad būtų užtikrintas ikiteisminio tyrimo atlikimas nepažeidinėjant įstatymų, kad nebūtų pažeidinėjamos piliečių teisės ir teisėti interesai, kad būtų imtasi priemonių dėl proceso dalyvių apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo pareigų neatliko, tuo padarydamas didelę žalą Valstybei, fiziniams asmenims – buvo nužudyti 2 žmonės, bei dar du galimai nužudyti. Be to, buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas savo, galimai, nusikalstamais veiksmais pakirto visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, paskleidė supratimą ir tikėjimą, kad įstatymus pažeidinėti, piktnaudžiauti tarnybine padėtim, ignoruoti piliečių teises ir teisėtus interesus, jų pranešimus apie nusikalstamas veikas gali ne tik jis, bet ir kiti prokurorai, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojai – tuo padarydamas didelę žalą Valstybei.

Šiais savo veiksmais buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valentinas, galimai padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1d.( piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, jeigu dėl to didelės žalos patyrė Valstybė ar fizinis asmuo)

Vadovaudamasis išdėstytu ir LR BPK 166 str.,169 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str., p r a š a u:

1. pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.

2. Kadangi Algimantas Valantinas šiuo metu yra teisėjas – kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Stanislovas Stulpinas

2010-10-04

Komentarai

 

 

 
 1. Apie 11.20 val. Naruševičiene atidarė duris /beje tvirtas ir šarvuotas, šalia durų yra ir langai/. Ji atidarė, NES atvykusį žmogų moteris arba pažinojo, buvo net is vakaro susitarusi susitikti… Moteris,zinoma, tikejosi apsaugos kaip buvo suteikta jos seseriai Laimai. Ji ramiai skaitinejo internete, nes jautesi saugi savo namuose uz sarvuotu duru. Zudikai buvo uztikrinti, kad Naruseviciene bus namuose. Aiskeja, kad zudikai i nama pateko labai paprastai, pasirodo jie turejo RAKTA. 2010 spalio 5 d. interviu balsas.lt L. Stankunaite papasakoja, kad is vakaro pas seseri meistras taise spyna, kuri buvo sugedusi(specialiai sugadinta?). Klausimas – kas sugadino spyna, kad ja betaisant butu galima padaryti rakto kopija? Panasu, kad spynos sugadinimas, rakto kopijos padarymas rodo, kad nuzudymui buvo ruosiamasi is anksto. Kas pagal Narusevicienes telefono pokalbius zinojo, kada ir koki “spynu meistra” jai nusiusti? Kodel sis “spynu meistras” iki siol nesulaikytas?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kaip ne keista,nei vienas avinas net nebando sumalti į miltus mano motyvacijos,todėl savo komentarą pakartosiu.
  Gerbiamieji, trūksta dar vieno kapo.O juk atsikariavus Lietuvos nepriklausomybę , nedelsiant reikėjo palaidoti čekistinę teisėsaugą.Tačiau , kaip ją laidosi?, -jeigu LTSR Prokuroras Liudvikas Sabutis( dabar šios pareigos vadinasi Lieruvos Respublikos Generalinis Prokuroras)ir L.Sabučio kontoros partorgas V.Žiemelis sėdėjo Atkuriamajame Seime, šalia Tatos Landsbergo.Va Lietuvai nepalaidojus čekistinę teisėsaugą dabar tenka sirgti čekistinės teisėsaugos ligomis.Vakar per Baltijos televizijos laidą Samokslo teorija, buvęs LTSR prokuratūros partorgas V, Žiemelis, žymaus spekulianto tėvas dėstė, kad tik dabar jie(Seimas) pakeitė kai kuriuos Baudžiamojo proceso kodeksus.Jis vampliojo, kad Prezidentė dar nesuspėjo pasirašyti tų kodeksų. Akivaizdu, kad teisėsaugoje per 20 metų nepasirūpinus teisinės bazės kūrimu,čekistai vadovaujasi kas kaip susigalvoja.Teisėjai ir prokurorai seni čekistai, -per 20 Nepriklausomybės metų priperėjo tiek čekistukų, kad jų užteks dar bent 100 metų, o tie savo ruožtu perės jaunesnius čekistukus ir taip daina be galo, , , Dunka vdoma, Maški net, Maška v doma Dunki net…ir taip be galo. O jeigu čekistinė teisėsauga dar 1990m . būtų uždrausta, Lietuvoje teisėsauga tokių bėdų kaip šiandien neturėtų.Už tokią " teisėsaugą" padėkokime TATAI-LANDSBERGUI, AMB, irŠLEPETINIUI-V.ADAMKUI. J.E PREZIDENTĖ.DAŠA POLIKARPOVNA niekaip negali atsidžiaugti čekistine teisėsauga. O Seime čekistinę teisėsaugą saugo sovietiniai teisininkai. L.Sabutis, V.Žiemelis, S.Šedbaras, J.Sabatauskas ir t.t. Prokuroro STULPINO pasiūlymą palaikau,su kai kuriais papildymais,-reikia iškelti PARODOMĄJĄ bylą čekistiniams teisininkams ,susijusiais su A.Valantino veikla.Nebūkime jiems labai žiaurūs pasodinkime į bendro režimo lagerį Pravieniškėse,bet ne į Deputatų kalėjimą-Vilniuje Sniego gatvėje.Pravieniškėse Valantinui ir jo draugeliams netektų važinėti pas 4-5 metų paneles,nes juos pačius aptarnautų jauni ir stiprūs homoseksualistai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Man tai visi siulai i kliunkyne veda.Uztai anie ir vercia ir ant Venckienes,ir ant "minios",ir ant zurnaliugu,ir ant policijos,ir ant psd(vsd),ir ant Kubiliaus.Ant visu ju samdiniai ir vercia diena nakti.Argi nematot.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. raso balsas.lt Stankunaite nebetvirtina kad zude Kedys, kaip dare anksciau, pasirodo cia buvo "tik jos nuomone". Ypac idomi vieta apie sesers duru "netycia sugedusia"spyna ir meistra is vakaro spalio 4(matyt rakto kopijai padaryti).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. kada teisėjas su tokiu šleifu ir reputacija- TAI KO VERTAS TEISINGUMAS VALSTYBĖJE- NIEKO………KAS PINIGUS MOKA,TAS IR MUZIKĄ UŽSAKO……TAIP DIRBA MŪSŲ PAREIGŪNAI(dirba sau ir saujelei draugų)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. kad Grybauskaitė suinteresuota Valantino karjera, greičiausiai Valantinas su VSD turi neblogą kompromatą ir šantažuoja. Ir prokuratūra greičiausiai prisidirbus, o VSD juos tampo už kompromato virvučių. Ir politikus tokiu pačiu būdų kontroliuoja VSD. Kiek aš supratau iš Kedžio ir Pociaus bylų, visos gijos veda į VSD. Pataisysit jei neteisus, o gal VSD pati pataisys mane :).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Atrodo, kad LTV ne tik sumontavo Venckienės (o gal ir kitų ‘kalbintųjų’ pasisakymus, bet dar ir glaudžiai bendradarbiausia su LRyto televizija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. visa problema lietuvoje kad teisesauga, teismai prigazdino liaudi, o lietuvis vistik bailys. USA kai mitingai buvo pries busha, tai ir rase ant plakatu ZMOGZUDYS, del karo. Pas mus lesbe gina pedofilus, kontrabandistus, narkotiku dilerius, o ant plakatu raso "kreipiames i jos ekselencija ………" Reik vadinti tikrais "vardais", nes gautusi tas pats, jei uzvaziuotum i snuki ir iskarto mandagiai sakytum "atsiprasau"

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. su didele Pagarba ekskomisarui STULPINUI…..reikia oi verkiant reikia tokiu kaip JUS zmoniu lietuvai….sutinku su Baceviciaus kritika musu kgbistinei teisesaugai,nors joje yra tikrai daug geru ir vertu pagarbos zmoniu-bet juos uzgozia ziemelio,valantino,sedbaro tipo suskeliai,kuriuos jau manau mazoka sodinti i kaliuze-kazkaip kitaip su tokiais reiketu pasielgti…..sekmes visiems kurie nepritaria tokiai situacijai kokia yra dabar suknistoje komunistinio palikimo teisesaugoje…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. juk jį gina ir karjeros laiptais stumia pati prezidentė.Tai kas čia vyksta?ji jį palaiko?reiškia yra ryšys tarp jų visų.Nemanau,kad ji nežino apie jo darbelius.Prezidentė taip gynė narkotikus gabenusį policininką,o šitoje byloje piršto nepajudina.Reiškia yra ryšys,suinteresuotumas tos bylos netirti,jiems visiems nusispjauti ant to mažo išniekinto pedofilų vaiko.Jiems savi užpakaliai yra svarbiau.Šlykštu.Tas padaras biomotina intervju dalina tiesioginiame eteryje,o jie surašinėja piketuotojus.Neveltui,tuoj prasidės tampymas po teismus,gąsdinimai šeimoms.Nes kitaip,kam jiems žmonių pavardės?jie juk taikiai mitingavo,niekam netrukdė.A tiesa,gal ponų ramybę drumstė.Tuoj bus baisiau negu prie stalino.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. ko ta VALY puolat vienas lauke ne karys. reikejo taip kaip Vokietijoj, kai siena nuverte. per nakti visa valdzia pakeista buvo, o pas mus?kaip liko tie patys prievaldzios seime, taip ir tupi lovas pasideje.patys issirinkom..o ka rinkt?taipir VALIUI reikejo visa gen. prokuratura velniop, bet ar Lietuvoj tai ymanoma?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. as visiskai sutinku.tik kaip Prezidente sugeba, viena sneketi, o kita daryti. as ja labai nusivyliau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Giedre kur dingo K.Vilkauskas su savo "sensacija"? Ar pati supratai, kad apsijuokei ir apie jį daugiau neberašai? Papasakok kaip čia yra?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Gal kas norėtų su manim susilažint iš 10 butelių alaus, kad Valantino atžvilgiu joks ikiteisminis nebus pradėtas?
  Ne Valiui prieš Valantiną šokinėt…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Pritariu Stulpinui.Valantiną su jo sex biznelio draugais reikia pasodinti,bet ne DEPUTATŲ kalėjime Vilniuje Sniego gatvėje.Valantinui ir jo bendralyčiams reikėtų sėdėti bendro režimo kontoroje Pravieniškėse,kur nereikėtų eiti medžioti 4–5 metų panelių.Pravieniškėse Valantino chebrą galėtų aptarnauti homoseksualizmo liūtai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Dziugina tai, kad teisesaugoje yra nemaza dalis saziningu pareigunu, gal tai ir pades mums laimeti pries korumpuotus individus, bei ju klanus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. valys – minkštakiaušis slidukas. Bailus ir nekompetetingas O tiek vilčių buvo dėta į naująjį prokurorą. labai gaila, kad klanas jį siusiurbė nespėjus net kojų apšilti. Na, bet bailys ir yra bailys

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Šaunuolis ponas Stulpinas. Kad daugiau tokių teisingų, sąžininigų, garbių ir orių teisninikų Lietuvoje – tai baigsis ši melo ir intrigų byla mergaitės ir Neringos naudai. Šaunuolis Stulpinas, didžiausia pagarba jam

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Kuo daugiau tokių žmonių kaip ponas Stulpinas, tuo didesnė tikimybė, kad valstybėje ir teisėsaugoje galima kažką pakeisti, jei daugiau atsirastų tokių drąsių žmonių, galima būtų kažko tikėtis, manau jų yra ir yra daugiau negu korumpuotų ir sugadintų, tik jie visi bijo, nes mato, kas vyksta, na bet tikiuosi, kad po truputį turėtų sukrutėti žmonės su aukštu teisiniu išsilavinimu ir pradėti teisinę revoliuciją prieš korupciją ir neteisybę, kad jų siekiai ir viltys, bei tikėjimas kad viską galima pakeisti, padės visiems, kad Temidės tarnai galės didžiuotis savo profesija bei įgis žmonių pasitikėjimą vėl.. tik tokie žmonės kaip Venckienė, Stulpinas ir panašūs, gali kažką padaryti, nes jų žinios ir patirtis yra reikalinga šiame kelyje. Sekmės Jums, mes paprasti žmonės Jus palaikome!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...