Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 7 Antradienis
 

Kauno žudynių metinių proga – S.Stulpino prašymas iškelti baudžiamąją bylą A.Valantinui

2010-10-04 21:53 | Naujienos | Komentarų (215)

Ant generalinio prokuroro D.Valio stalo - buvusio prokuroro S.Stulpino pareiškimas patraukti baudžiamojon atsakomybėn A.Valantiną

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyr.prokuroras Stanislovas Stulpinas kreipėsi į generalinį prokurorą Darių Valį, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kreiptasi į Seimą dėl leidimo patraukti teisėją A.Valantiną, buvusį generalinį prokurorą, baudžiamojon atsakomybėn.

S.Stulpino pareiškimas generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Valstybėje nėra nieko brangesnio už žmogų, jo gyvybę. Šalies Konstitucija, kiti įstatymai deklaruoja žmogaus, jo gyvybės neliečiamumą. Nurodama, kad valstybės įstaigos tarnauja žmogui.

Deja, pastarųjų metų įvykiai, tragedija Kauno mieste rodo, kad sunkūs nusikaltimai mūsų šalyje gali būti vykdomi dėl atsakingų pareigūnų, kuriuos įstatymo leidėjas įpareigojo ginti piliečių teises ir teisėtus interesus nuo bet kokių nusikalstamų veiksmų, piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, arogantiško Valstybės piliečių pareiškimų ir teisėtų lūkesčių ignoravimo, dėl ko padaroma didelė žala Valstybei, jos piliečiams – net žudomi žmonės. Tokiais veiksmais yra pakertamas visuomenės pasitikėjimas savo Valstybe, jos vadovais, teisėsaugos institucijomis, pati visuomenė suskaldoma.

2009 spalio 5 d. Kaune nušaunamas teisėjas J. Furmonavičius, dar už kelių valandų – V. Naruševičienė. 2010-04-17 prie Kauno marių su akivaizdaus smurto žymėmis atrandamas negyvas D. Kedys, o birželio 13 d. – A. Ūsas. Visuomenėje kyla pagrįsti įtarimai, kad jie taip pat buvo nužudyti.

2008-11-30 pagal gautą D. Kedžio pareiškimą Kauno miesto Panemunės policijos komisariate pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo. A Kedys nurodo pareiškime, kad prievartautojas A. Ūsas. Apklausiama mergaitė, paskiriama teismo psichiatrinė-psichologinė ekspertizė, surenkama kita medžiaga. Kaip vėliau viešai pareiškė Generalinis komisaras, jis policijos pareigūnų neturi už ką bausti, nes byla būtų buvusi perduota teismui, jei tyrimo nebūtų perėmusi prokuratūra.

Po dviejų mėnesių tyrimą šioje byloje kažkodėl perima Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Dar po keturių mėn. bylą perima Kauno Apygardos prokuratūra, dar už dviejų mėn. byla perduodama Vilniaus apygardos prokuratūrai.

Akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas piktybiškai vilkinamas. 2009-05-25 iš valstybinės ekspertinės įstaigos (instituto) gaunama mergaitės psichologinės-psichiatrinės ekspertizės aktas bei išvada, kurioje nurodyta, kad mergaitė nefantazuoja, bet sako tiesą. Kažkodėl stengiamasi bet kokia kaina šią išvada paneigti – ieškoma specialistų, kurie galėtų duoti kitokią išvadą. Kreipiamasi į Vaiko raidos centro specialistę, kuri ir duoda reikalingą prokuratūrai išvadą, kad mergaitė linkusi fantazuoti. Visiškai nekreipiama dėmesio, kad ši išvada niekinė, kad Vaiko raidos centras nėra ekspertinė įstaiga. Man, prokuratūroje išdirbusiam 33 metus, nekyla jokių abejonių, kad tokiais veiksmais buvo mėginama bylos įrodymus suklastoti.

D. Kedys dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo Generaliniam, kitiems aukštiems prokurorams, Seimo nariams, Prezidentei, kitiems valstybinės valdžios ir valdymo įstaigų vadovams pasiuntė virš 200 skundų ( N.Venckienės vieši pareiškimai, kad maždaug tiek skundų ir pareiškimų ji padėjusi savo broliui parašyti).Įstatymai draudžia bet kam kištis ar kitaip įtakoti prokurorus dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, todėl skundai buvo persiunčiami Generaliniam prokurorui ar kitiems aukštiems prokurorams, kurie gali priimti procesinius sprendimus.

Prokuratūros Įstatymo 14 str. nurodyta, kad generalinio prokuroro nurodymai prokurorams yra privalomi. Prokuratūros kompetencijos Nuostatuose nurodyta, kad generalinis prokuroras organizuoja funkcijų vykdymo kontrolę, kad jis nagrinėja pats arba paveda prokurorui nagrinėti skundus, kad jis asmeniškai nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl generalinės prokuratūros prokuroro arba teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro veiksmų ir sprendimų…

Generalinis prokuroras A. Valantinas asmeniškai gavo arba jam buvo persiųsta apie 25 D. Kedžio skundai dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. Nustatyta, kad šie skundai pagrįsti. D. Kedys jokių atsakymų negaudavo arba jam atsakydavo tas prokuroras, kurio veiksmus ar neveikimą jis skųsdavo. A.Valantinas, jau gavęs pirmuosius skundus, privalėjo nedelsiant pavesti atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti vilkinimo priežastis, nurodyti tuoj pat užbaigti ikiteisminį tyrimą ir kaltus prokurorus patraukti drausminėn atsakomybėn. Generalinis prokuroras A. Valantinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, savo pareigas atliko netinkamai – nesiėmė jokių priemonių, kad ikiteisminis tyrimas būtų nedelsiant užbaigtas.

2009 liepos mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetų pirmininkai Generaliniam prokurorui asmeniškai persiunčia eilinius D. Kedžio skundus dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir parašo paklausimą. Komiteto pirmininkai iš Generalinės prokuratūros gavo atsakymą, kad: „…jokių pažeidimų atliekant tyrimą nenustatyta…o ateityje skundus prašome teikti bylą tiriančiam prokurorui“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios jau buvo praėję 8 mėnesiai.

Kyla pagrįstas klausimas – kieno interesus taip įnirtingai, net rizikuodamas savo garbe ir reputacija, gynė Generalinis prokuroras?

A.Valantinas tik 2009-08-05 gauna D. Kedžio pareiškimą, kuriuo prašoma dėl seksualinio prievartavimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją, A. Valantino kurso draugą J. Furmanavičių.

Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios vos ne metus laiko buvo dedamos visos pastangos, kad baudžiamosios atsakomybės išvengtų buvęs Darbo partijos Kauno rajono skyriaus pirmininkas, vėliau Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario, vėliau Seimo pirmininko A. Muntiano patarėjas, dabar jau velionis Andrius Ūsas.

Lietuvos Respublikos BPK 169 straipsnyje nurodyta,: „gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką arba pats nustatęs nusikalstamos veikos požymius, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą“. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str. nurodyta, kad teisėjas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik Seimo sutikimu, o tarp Seimo sesijų – Prezidentės sutikimu. Nurodyta, kad gavęs sutikimą, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo padarytos nusikalstamos veikos gali tik Generalinis prokuroras.

Asmeniškai gavęs D. Kedžio skundą, kuriuo prašoma patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn, A.Valantinas, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentę prašydamas sutikimo patraukti teisėją baudžiamojon atsakomybėn . Kreiptis į Seimą tokiu klausimu gali tik Generalinis prokuroras. . A. Valantinas, pažeisdamas įstatymus, vėl nieko nedaro. Kodėl? Gal jo tikslas buvo apsaugoti kurso draugą? Deja, savo kurso draugo A. Valantinas ne tik, kad negynė, bet savo veiksmais ar neveikimu viską padarė, kad teisėjas šiandieną būtų kapuose.

Teisėjas spėtas apklausti spec. liudytoju, jokios kaltės nepripažino, manė, kad yra šmeižiamas. Generalinis prokuroras, vadovaudamasis BPK 169 str., privalėjo savo reikalavimu tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, nes teisėjo šmeižimas turi didelę visuomeninę reikšmę ir patraukti D. Kedį baudžiamojon atsakomybėn, kaip nurodyta Baudžiamojo kodekso 167 str.. A. Valantinas, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo tarnybines pareigas atlieka netinkamai – neatlieka jokių veiksmų teisėjo, savo kurso draugo garbei apginti.

D.Kedžio patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl šmeižimo būtų įgalinę prokurorus paskirti jam kardomąją priemonę, išimti jo ginklus, kas būtų užkirtę kelia tragedijai dėl D. Kedžio veiksmų ar apsunkinę tai padaryti kitiems asmenims.

2009-09-07 L. Stankūnaitė ir V. Naruševičienė įteikia Generaliniam prokurorui A. Valantinui prašymą imtis priemonių, kad jos ir jų šeimos būtų apsaugotos nuo D. Kedžio nuolatinių grasinimų susidoroti fiziškai. Negaudomos jokio atsakymo, jos 2009-09-15 nuvyksta pas generalinį prokurorą ir pakartoja savo prašymą. A. Valantinas išsityčioja iš jų, teikdamas, kad jos per daug skundų rašinėja.

BPK 81 str. nurodyta, kad, įstatymų nustatytais pagrindais liudytojai turi teisę prašyti taikyti jiems apsaugos priemones nuo nusikalstamo poveikio.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio Įstatymas reglamentuoja apsaugos priemonių skyrimo tvarką. Šio įstatymo 15 str. nurodyta, kad apsaugos priemonės gali būti taikomos…teritorinės prokuratūros vadovo ar Generalinės prokuratūros padalinio vadovo teikimu. BENDRĄ SPRENDIMĄ DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO NE VĖLIAU KAIP PER 5 DIENAS NUO TEIKIMO GAVIMO PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS IR LIETUVOS GENERALINIS KOMISARAS.

A.Valantinas privalėjo ikiteisminio tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui nedelsiant duoti nurodymą paruošti jam teikimą ir asmeniškai priimti sprendimą. Tačiau jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi nieko nedaro, kad būtų užkirstas kelias susidorojimui. Prašymas savaitę laiko praguli generalinėje prokuratūroje, po to jis persiunčiamas Vilniaus apygardos prokuratūrai, žinant, kad ten jokio sprendimo priimti negali, ši dar už 9 dienų persiunčia Kauno apygardos prokuratūrai, nors ten ir bylos nebebuvo. Kauno apygardos prokuratūra 2009-09-29 prašymą perduoda Kauno policijai, nors ši, nesant Generalinio prokuroro sprendimo, jokių priemonių taikyti negali. 2009-10-05 pareiškėjos kviečiamos atvykti į policiją, tačiau nebespėja – ryte nušaunamas teisėjas, už keturių valandų ir viena iš pareiškėjų – V. Naruševičienė.

Generalinis prokuroras, gavęs pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad D. Kedys grasina fiziškai susidoroti, privalėjo ne tik priimti sprendimą taikyti apsaugos priemones, bet ir tuoj pat, vadovaudamasis BPK 169 str., pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 145 str.( grasinimas nužudyti ar kitaip sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas). Ši baudžiamoji byla dar kartą būtų suteikusi galimybę tiek išimti D. Kedžio ginklus, tiek paskirti jam kardomąja priemonę.

Akivaizdu, kad tragedija Kaune įvyko dėl Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimas, savo Nutarimu patvirtindamas teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl D. Kedžio skundų tyrimo aplinkybių, taip pat konstatavo, kad Generalinis prokuroras netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas, kad buvo reali galimybė užkirsti kelią dviejų asmenų nužudymui.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, konstatavus akivaizdžius buvusio Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, dėl ko padaryta didelė žala Valstybei, jos piliečiams, iki šiol jis nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tai dar labiau pakerta visuomenės tikėjimą teisingumu, teisėsaugos institucijomis.

A.Valantinui savalaikiai ir įstatymo nustatyta tvarka principingai reagavus į asmeniškai gautus pareiškimus būtų užkirstas kelias ne tik V, Naruševičienės ir J. Furmanavičias nužudymui, bei gyvi būtų tiek D. Kedys, tiek ir A. Ūsas.

Buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas, pagal savo tarnybines pareigas privalėdamas ir galėdamas imtis įstatymais numatytų priemonių, kad būtų užtikrintas ikiteisminio tyrimo atlikimas nepažeidinėjant įstatymų, kad nebūtų pažeidinėjamos piliečių teisės ir teisėti interesai, kad būtų imtasi priemonių dėl proceso dalyvių apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, savo pareigų neatliko, tuo padarydamas didelę žalą Valstybei, fiziniams asmenims – buvo nužudyti 2 žmonės, bei dar du galimai nužudyti. Be to, buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas savo, galimai, nusikalstamais veiksmais pakirto visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, paskleidė supratimą ir tikėjimą, kad įstatymus pažeidinėti, piktnaudžiauti tarnybine padėtim, ignoruoti piliečių teises ir teisėtus interesus, jų pranešimus apie nusikalstamas veikas gali ne tik jis, bet ir kiti prokurorai, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojai – tuo padarydamas didelę žalą Valstybei.

Šiais savo veiksmais buvęs Generalinis prokuroras Algimantas Valentinas, galimai padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1d.( piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, jeigu dėl to didelės žalos patyrė Valstybė ar fizinis asmuo)

Vadovaudamasis išdėstytu ir LR BPK 166 str.,169 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 str., Teismų Įstatymo 47 str., p r a š a u:

1. pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d.

2. Kadangi Algimantas Valantinas šiuo metu yra teisėjas – kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Stanislovas Stulpinas

2010-10-04

Komentarai

 

 

 
 1. Nekreipkite dėmesio į tuos komentatorius, kurie ant jų Jūsų "loja" – tai daro žmonės iš sistemos, galimai pasamdyti rašyti antikomentarus po straipsniais šia tema.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kai kuriems komentatoriams.Aš dar kartą pareiškiu, kad aš jokio nusikaltimo ar nusižengimo nesu padaręs.Su manim buvo susidorota už mano principingą poziciją, už tai, kad aš ,gindamas savo pilitinę poziciją net kreipiausi į Seimą.Aš taip pt įsitikionęs, kad žudė ne Kedys,tačiau, rašydamas pareiškimą, aš privalau remtis tik faktais. O faktai rodo, kad dėl 4 Lietuvos piliečių žuties kaltas A.Valantinas.Esu įsitikinęs, kad šalyje yra daug principingų ir dorų teisininkų, prokurorų ir teisėjų,tačiau jie šiandiena tyli, bijodami susidorojimo.Bijo ir panašių,kai kurių komentatorių, kuris viešai gali mesti-pats toks buvai ar esi.Manau, kad dabar daug kas priklauso nuo to, kaip paselgs Prezidentė, Seimas, kokį sprendimą priims Generalinis prokuroras.Jei jokios reakcijos nebus, arba vėl pradės demagogiškai atsirašinėti-Visuomenė gali padaryti išvada, kad teisėsaugą valdo korupcinis klanas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Žiniasklaidoje buvo pranešta, kad po balsavimo Seime, kai Seimas jį patvirtino, Valys nuvyko į susitikimą su Valantinu. Todėl jau dabar galime pasakyti atsakymą: Stulpino pareiškimas bus atmestas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Šaunus ir drąsus žingsnis. Bet sunku įsivaizduoti, kaip vasalas (valys) teis savo karalių (valantiną).Be abejo, niekas čia valantinui nekels jokios bylos, nebent, dar paaukštins. Štai, ir tikėk nepriekaištinga prezidentės reputacija… Tarp kitko, iki šiol neteko girdėti aiškios jos nuomonės šiuo klausimu. Nemanau,kad savos pozijos reiškimas gali sukelti pagrindą apkaltai. Tai, ko gi bijoma ???

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Dėkoju p. Stulpinui už pilietiškumą ir drąsą. Tik tokie prokurorai išgelbėtų prokuratūros sistemą. Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Gerbiamieji, trūksta dar vieno kapo.O juk atsikariavus Lietuvos nepriklausomybę , nedelsiant reikėjo palaidoti čekistinę teisėsaugą.Tačiau , kaip ją laidosi?, -jeigu LTSR Prokuroras Liudvikas Sabutis( dabar šios pareigos vadinasi Lieruvos Respublikos Generalinis Prokuroras)ir L.Sabučio kontoros partorgas V.Žiemelis sėdėjo Atkuriamajame Seime, šalia Tatos Landsbergo.Va Lietuvai nepalaidojus čekistinę teisėsaugą dabar tenka sirgti čekistinės teisėsaugos ligomis.Vakar per Baltijos televizijos laidą Samokslo teorija, buvęs LTSR prokuratūros partorgas V, Žiemelis, žymaus spekulianto tėvas dėstė, kad ti dabar jie pakeitė kai kuriuos Civilinio proceso kodeksus.Jis vampliojo, kad Prezidentė dar nesuspėjo pasirašyti tų kodeksų. Akivaizdu, kad teisėsaugoje per 20 metų nepasirūpinus teisine dokumentacija padėtis nepavydėtina.Teisėjai ir prokurorai seni čekistai, -per 20 Nepriklausomybės metų priperėjo tiek čekistukų, kad jų užteks dar bent 100 metų, o tie savo ruožtu perės jaunesnius čekistukus ir taip daina be galo, , , Dunka vdoma, Maški net, Maška v doma Dunki net…ir taip be galo. O jeigu čekistinė teisėsauga dar 1990m . būtų uždrausta, Lietuvoje teisėsauga tokių bėdų kaip šiandien neturėtų.Už tokią " teisėsaugą" padėkokime TATAI-LANDSBERGUI, AMB, irŠLEPETINIUI-V.ADAMKUI. J.E PREZIDENTĖ.DAŠA POLIKARPOVNA niekaip negali atsidžiaugti čekistine teisėsauga. O Seime čekistinę teisėsaugą saugo sovietiniai teisininkai. L.Sabutis, V.Žiemelis, S.Šedba
  ras, J.Sabatauskas ir t.t.
  Prokuroro STULPINO pasiūlymą palaikau,su kai kuriais papildymais,-reikia iškelti pavyzdinę bylą čekistiniams teisininkams ,susijusiais su A.Valantino veikla.Nebūkime jiems labai žiaurūs pasodinkime į bendro režimo lagerį Pravieniškėse,bet ne į Deputatų kalėjimą-Vilniuje Sniego gatvėje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Girdi , tu violetinis vishtgaidi , ar gaidvishti kaip tu ten nesijaustai razasholsia labai jau cia po visais straipsniukais , arne ?? ka kale venckiene paklojo shaibyciu tai atidirbti reikia ?? Na ir vardely pasirinkes beveik tinkama …o gal ne turetu buti " purple idiot " – what do you say? agreed ?? if not just F… of…………………cia tik mazas pavyzdelis kokie yra anot Lavastes protingi, tylintis Stankunates palaikytojai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Labai apgailestavau, kai gerb.S.Stulpiną privertė pasitraukti iš užimamo posto, nes šis žmogus yra vertas gan didelės pagarbos dėl savo principingumo darbe, ryžto visus darbus padaryti iki galo. Esu klaipėdiškė, todėl ir galiu drasiai tai apie jį sakyti. Man labai patinka jo loginis ir abstraktus mastymas, moka dėlioti įvykius tam tikra seka, daryti teisingus apibendrinimus. Tik su tokiu žmogumi galima eiti net į karą, todėl gerb.S.Stulpinas labai šauniai ir didžiai pasielgė pasikreipdamas į gen.prokurorą patraukti baudžiamon atsakomybėn tuos, kurie buvo ir yra iki šiol atsakingi dėl pedofilijos skandalo tragedijų mūsų šalyje.
  Sėkmės jums, gerb.prokurore S.Stulpinai, klaipiedėčiai iki šiol jus visuomet prisimena tik iš geros pusės ir žinome, kad jūsų pradėti visi darbai yra tikrai užbaigiami TEISINGAI.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Sakoma, kad būsimi gydytojai perserga visomis įmanomis ligomis, bet niekada negirdėjau, kad "išspirti" prokurorai suserga vsomis įmanomis manijomis, kaip atsitiko p.Stulpinui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. visi Lietuvos zmones , as manau , blaiviai mastantys turime prisideti prie pono Stulpino pareiskimo , kad butu baigtas pasityciojimas is tautos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. bet uz tai ji pona Valantina myli ir gerbia motinele prezidentura .Ne tik nenubaude , bet kyla aukstyn , tuo pazemindami Lietuvos zmones, ju tikejima Lietuvos ateitimi .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Netikiu S.Stulpino nuoširdumu.Manau,jis genamas savų interesų,taip elgiasi.Tačiau,jei tai sutampa su visuomeniniu interesu(sutampa!),gerai.Stulpinas argumentuotai išdėsto,kodėl Valantinas turėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
  Dabar žiūrėsime kaip raitysis ir rangysis seimūnai bei prokurorai,tikriausiai iš užpakalio iškrapštydami 1000 ir 1 priežastį,dėl ko negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn Valantino.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. jus teisus. Tik skirtumas tame, kad labai jau galingi dedes isprievartavo Drasiaus dukra. Ir jei juos reiketu isaiskinti, labai daug galingu dedziu/iskrypeliu reiktu issodinti. O dar zinant, kad siulas imtu vyniotis ligi kontrabandiniu dalyku, tai pakriktu ne tik vaiku tiekimo sistema, bet ir kontrabandos. Kuris to noretu?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Vakar Lavaste tik patvirtino kokie baisus dalykai dedasi. Jai prigrasino zmones, pasake, kad nuzude Usa ir ji likusi kliutis. Bet juk visi zinome, kad ji ne kliutis( jos deka paaiskeja Stankunaites melai). Man atrodo, kad kazkas pasmde zmones is klano kad jai pagrasintu o kalte mum krenta, beabejo. Betkokiu atveju zudikai taip lengvai neisiduotu, kad nuzude Usa. Cia tas pats variantas kaip ir su ta violetine velevele, kai paskiau policija nustate, kad sis zmogus nepriklause jokiems "violetiniams". Siulyciau Lavastei kreiptis i prokuratura ir tegu nustato grasintojus. Visiems butu idomu suzinoti kas juos samde.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. is sovietu sajungos i europine pedofilu sajunga. Sovietu sajungoje tai nors suaugusius kruso o ES tai visus vaikus. Lietuvos elito pedofilai taip suizulejo kad nesiskaitoma su zmoniu gevybemis. Cia ir jauciamas ankstesnes prezidenturos, valdzios, teisesaugos albinu klubo darbai. Matosi kad keliai veda ir i Briuseli. O jeigu tie rbikonai, abonentai, slepetes, albintrosai ir kt. blokuoja ir nelieciami. Isaisketi negali,nes butu valdzios tragedija ir Lietuvos "griutis".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Gerbiamas Stanislovai, leiskite jums doru Lietuvos zmoniu vardu padekoti uz jusu pilietiskuma. Nuosirdziai jums dekoju.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Du pešasi trečias laimi. Ar nebus, kad to trečio buvo siekta supriešinti Furmanavičius su Kedžiu. Po to trečias Kedį pakišo ir laimėjęs džiaugiasi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. buvo tiesioginė? LRytos televizijoje pasižiūrėjau kaip matosi imamą interviu su Venckiene. Ji atsako žodis žodin taip pat, kaip kalbėjo Lietuvos televizijos laidoje, kur ją tipo kalbino tiesiogiai. Atrodo, kad jos kalbą tiesiog paleido iš įrašo apsimesdami, kad ji kalba tiesiogiai. Todėl ir gavosi, kad išpylė daug faktų nesustodama. O čia paprasčiausiai sumontavo visus jos atsakymus į vieną ‘pasisakymą’.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Labai teisingai : pradeti ikiteismini tyrima – pries buv. Generalini Prokurora, A.Valantina ir Ji nutesti – pagal Baudziamaji Kodeksa uz nehumaniskaji manipuliavima Teise, ginant pedofilus – nusikaltelius is "Zydruju Albinu klubo", neformalai veikianacio – su "eurokratu " is Briuselio tyliuoju homoseksualu "palaiminimu" – auksciausioje Lietuvos valdzioje… Nuteisti A.Valantina – uz visiskaji nesiskaityma 2008 – 2010 m. laikotarpyje – su Didziai Gerbiamo, veliau ziauriai nuzudyto – Drasius Kedzio pilnai moraliai pagristu skundu Prokuraturai ir Policijai, skirtu kuo greiciausiai : sulaikyti ir nubausti – tris pedofilus, lytiskai prievartaujancius Jo mazamete Dukrele Kaune… Tai pradejus – kuo greiciausiai nustatyti, islikusio gyvo pedofilo "Aido" – tikraja pavarde ir buvimo vieta, tarnybiskai apklausiant – "prievartines prostitucijos" savadautoja – savo mazametei Dukrelei, issigimusia motina L.Stankunaite. Arestuoti pedofila "Aida" ir nuteisti uz pedofilija. Nuteisti L.Stankunaite – uz prievartines "pedofilu prostitucijos" taikyma, ir tam tikslui savadavima su pedofilais – savo mazametes Dukreles… Taikant kardomaja priemone – i visus Teismo posedzius musikalteliu : pedofilo "Aido" ir savadautojos l.Stankunaites – pristatyti buv. Genprokurora A. Valantina, bet – be "balso teises" Teisme… Pries Teismo posedziu pradzia – uzristi A.Valantinui ant burnos – "juodaja juosta", kad galetu vien stebeti – savo "darbo" 2008 – 2010 m. Generalineje Prokuraturoje "teisines pasekmes" LIetuvoje, bet negaletu – visiskai prasizioti Teisme : "pedofilo "Aido" ir savadautojos L.Stankunaites bylose…Po to A.Valantina pavyzdingai nuteisti – kaipo paskutini nusikalteli – pedofilijos byloje, atnesusioje – didzule geda visai Lietuvai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. O ar jums neatrodo, kad kažkokių jėgų dori pareigūnai tyčia dirbtinai ir apgalvotai gali būti įpainiojai į pedofilų ar prostitučių pinkles,kitokius tariamus nusikaltimus, o po to šantažuojami. Kas tai gal daro galima paspėlioti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Latvijos sudaryta komisija dar 2000-aisiais nustatė schemą, kaip pedofilų tinklas apraizgė ne tik jų, bet ir kaimynines šalis, ir kaip jam veikti padėjo teisėsaugos institucijos. Lietuva, tąsyk taip pat gavusi atitinkamos informacijos, tepareiškė: "Pedofilai yra sudėtinė mūsų elito dalis, o elitas – nepakaltinamas."

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Lietuvos ryte paskaičiau straipsnius. Čia kažkas labai keisto su tomis bylomis. Negyvi keturi ir viskas atrodo kažkaip itin profesionaliai, labai kryptingai padaryta. Kažkokia labai rimta paslaptis čia yra. Gal čia teisėjo žūtimi buvo planuota sukelti valstybėje neramumus, o kad toliau viskas neišaiškėtų pašalinti ir Usas su Kedžiu.Tik neaišku kam tie neramumai būtų naudingi? Na dabar kainas būtiniausių maisto produktų gal dirbtinai kelia. Gal kažkam naudinga erzinti žmones? Gal čia kažkokios užsienio saugumo tarnybos ir pedofilijos kažkokias detales suorganizavo, mumanydami, kad Kedys supyks, o po to tikėdamiesi viską išplėtoti iki teisėjo nužudymo( gal net pats Kedys ir Venckienė nežino, kad pedofilija kažkokių jėgų galėjo būti dirbtinai suplanuota ). O gal čia oligarchai arba mafija? Gal Furmanavičius kažkokių jėgų pasirinktas visai atsitiktinai, kaip nevedęs, galimai tinkamas apkaltinti dėl mergaitės. juk čia visa rezonansą sukėlę ne tiek pati pedofilija, o teisėjo nužudymas siejant su pedofilija. Jei jis būtų buvęs gyvas gal būtų bylinėjęsis , gal tokio rezonanso nebūtų. Kita versija paprastesnė, kad Kedys gal psichas ir todėl tai padarė, tačiau tuomet neaišku kas suinteresuotas pašalinti Kedį ir Usą. Jei dirbtinai viskas režisuota, galėjo pūti pedofilijos elementai tikrai realūs, kaip tos režisūros dalis, kurios pagrindinis tikslas gal buvo teisėjo žūtis ir neramumai? O gal nesąmones rašau:) Na pavyzdžiui dar vis neatsakyta, koks konkretus tikslas buvo galimai nužudymas Pociūno arba nužudymas J. Abramavičiaus.Kas tų nužudymų užsakovai? Panašu gal yra ir su Furmanavičiumi?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. juokinga buvo,kai kliunkius pazadejo iki Nauju Metu byla perduoti teismui.Kliunkiu tik todel ir laiko,kad yra neprilygstamas bylu marinimo specialistas.O tirti bylu jis jau turbut ir nebemoka.Seniausiai pamirso.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. Sita jau rasyta versija bet pakartosiu, "12 val. 50 min. pareigūnai atliko apžiūrą nusikaltimo vietoje Piliuonos g. 46 a. Kinologas su šunimi atvedė iki tos vietos, kur liudytojas buvo matęs mikroautobusą su logotipu „Kauno keliai“. Taigi atvaziuja su bus po furmos zudymo, nulekia iki narusevicienes, nusauna. GRYZTA jau i GOLFA ir vaziudamas padaro avarija. GRYZTA ir is misko eina i busa, seda ir nuvaziuoja. Tai kas yen per suo, kad nuvede iki buso vietos, bet neuzuode sviezesniu pedsaku is misko? Kliunkus net pasaku rasyti negali

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...