Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Balandis 13 Antradienis
 

Kas iš tiesų buvo 1991 metų rugpjūčio “pučas”?

2013-08-19 11:35 | Užsienis | Komentarų (22)

Maskva. sxc.hu nuotr.


Sergejus Sokolovas

Prieš 22 metus, 1991 metų rugpjūčio 19-ją prasidėjo tris dienas trukę įvykiai, įgiję pavadinimą “rugpjūčio pučas”. Tą dieną buvo susikūręs bei paskelbęs savo “visuotinį valdymą” TSRS Valstybinis Ypatingosios Padėties Komitetas ( VYPK), žinomas “GKČP” abreviatūra (Gosudarstvenyj komitet po črezvyčiainomu položeniju).

Kaip tuomet buvo pranešta visuomenei, susirgusį TSRS Prezidentą M. Gorbačiovą laikinai pakeitė viceprezidentas G. Janajevas. Buvo pranešta, esą susikūrė VYPK, kuris sieks gelbėti šalį nuo M. Gorbačiovo iniciatyva paskelbtų reformų aklavietės, tačiau savo veikloje griežtai laikysis TSRS konstitucijos.

Po trijų dienų VYPK esą “nesusitvarkė situacijoje”, dalis jėgos struktūrų perėjo į RTFSR prezidento Jelcino pusę, ir “pučistai” nuskrido pas Foroso rezidencijoje neva jų “įkalintą” Gorbačiovą. Šiam grįžus į Maskvą, iniciatyvą perėmė B. Jelcinas, VYPK nariai buvo suimti, vėliau teisiami, bet 1994 metų kovą RF Dūmos amnestuoti (mainais į 1993 metų spalio įvykių netyrimą) . Vienintelis teisiamasis- generolas V. Varenikovas atsisakė būti amnestuotas, buvo teisiamas, ir vėliau išteisintas. Kiti teisiamieji – TSRS viceprezidentas G. Janajevas, VYPK nariai V. Pavlovas, V. Kriučkovas, D.Jazovas, O. Baklanovas, A.Tiziakovas, V. Starodubcevas, taip pat ir bylos kaltinamieji O. Šeninas, A. Lukjanovas, J, Plechanovas, V. Generalovas buvo amnestuoti.

Čia aš pateikiau paviršutinišką įvykių kroniką bei šiek tiek faktų. Nors tai ir nėra šio straipsnio tikslas. Čia bus siekiama trumpai apžvelgti tikrąsias 1991 metų įvykių priežastis bei jų vaidmenį.

Kodėl yra reikalinga analizė?

Manau, jog “rugpjūčio pučo” klausimo nagrinėjimas tam tikra prasme yra pamokantis dėl daugelio priežasčių. Nes visa tai byloja apie “dviversio modelio” užgožiamąją bei nustelbiančią klastą. “Dvi pusės”, jų sukeliamas kontrastas yra nelyginant prožektorius nustelbiantis “trečią poziciją”, kurioje ir gali slypėti tikroji tiesa. Arba, šiek tiek pragmatizuojant ausiai įprastą lyriką, – “kol du pešasi, trečias spėja pasislėpt”. Ir tai yra svarbu daugeliui tyrimų.

Taigi,viena pusė (oficialioji versija) skelbia, esą “reakcingos jėgos surengė perversmą, kuriam sugebėjo pasipriešinti demokratinės jėgos”. Kita pusė (nūdien demonizuojama versija) tikina, jog VYPK buvo “nuoširdus mėginimas išgelbėti TSRS, tačiau buvęs sužlugdytas”.

Deja, nei viena iš šių dviejų versijų iš principo negali būti teisinga. Abi jas paneigia elementarus faktas: VYPK sudėtyje buvo visos šalies “raktinės” figūros – TSRS Valstybės Saugumo Komiteto (VSK) pirmininkas V. Kriučkovas (ėjęs šias pareigas nuo 1988 metų rugsėjo), Gynybos ministras D. Jazovas. Vidaus Reikalų ministras B. Pugo (neva nusišuvęs 1991 m. rugpjūčio 22-ją), Ministrų Tarybos pirmininkas V.Pavlovas….Taigi, lyg ir visi “valdžios svertai” veikė. Visa valdžia ta pati, tad “perversmo” klasikine to žodžio prasme nebuvo.

Teigiama, jog dalis VSK bei kariuomenės perėjo į Jelcino pusę. Tačiau… Nepainiokime “vištos su kiaušiniu”. Jėgos struktūros, juolab spec.tarnybų žmonės, NEPEREINA Į KITĄ PUSĘ. Niekada! Jie tik PRISITAIKO PRIE SITUACIJOS. Išskyrus vienetus-idealistus, galiausiai iš viso pasitraukiančius iš tarnybos. Esmė tai, jog tie žmonės geba jausti, kuri pusė stipresnė, ir kur “pučia laikmečio vėjai”. Juk klaidos atveju jie ne vien antpečius gali prarasti. Gali ir “galvos netekti”. Tokia, va, specifika.

Taigi, tas “perėjimas į Jelcino pusę”, juolab nemažos VSK dalies, nedviprasmiškai byloja apie tai, jog buvo suvoktas klaikus M. Gorbačiovo statytinio Vladimiro Kriučkovo dvilypis vaidmuo, rengiant šią provokaciją. Beje, tam tikrų šaltinių duomenimis, V. Kriučkovas po šių įvykių nebuvo patalpintas į kalėjimą. Jo kalinimas buvo “imituotas”.

Beveik tą patį galima pasakyti ir apie dalies kitų struktūrų “perėjimą į Jelcino pusę”. Ne perėjo! O tiesiog prisitaikė prie tikėtino nugalėtojo. Pasirinko stipresnį “taikinį”, o ne sumodeliuotą (suvaidintą), taigi – silpnesnį, “puolėją”.

Kaip V. Kriučkovas sabotavo aktyvius veiksmus

TSRS VSK Analitinė Valdyba (rugpjūčio 20-ją) buvo parengusi situacijos analizę bei rekomendacinio pobūdžio pažymą ” Operatyvinis gilinimasis į ypatingosios padėties įgyvendinimą”.

1. Nesama realiojo YP užtikrinimo Maskvos mieste.

2. Nevykdoma figūrų, keliančių įtampą bei netvarkos apraiškas, judėjimo bei ryšių kontrolė.

3. Lieka sąsajų tarp galimų pasipriešinimo židinių, bei organizacinių struktūrų, siekiančių kliudyti VYPK numatomoms priemonėms

4. Nėra visumos priemonių, nukreiptų pavienių grupuočių bei jų lyderių lokalizavimui.

5. Nepradėtos kontroliuoti antivyriausybinės žiniasklaidos priemonės.

Taisant pradinio YP laikotarpio klaidas, yra būtina:

1. Sukurti informacijos nagrinėjimo tarnybą, kuri mažiausiai kas valandą atliktų padėties analizę bei numatytų skubias stabilizavimo priemones.

2. Visi dokumentai turi būti pasirašomi l.e.p.prezidento (Janajevo- S.S.) . Tai laiduotų numatomų priemonių konstitucinį teisėtumą

3.Turi būti nedelsiant paskirti asmenys, kurie būtų atsakingi už sprendimų vykdymą.

4. Neleisti platinti literatūros, netinkamos YP sąlygomis. To paties reikia imtis ir dirbant su žiniasklaida.

5. Teisėsaugos organų jėgomis izoliuoti tam tikram laikotarpiui asmenis, raginančius imtis “pilietinio nepaklusnumo akcijų”.

Tačiau šias TSRS VSK Analitinės Valdybos rekomendacijas Gorbačiovo statytinis V. Kriučkovas tiesiog išmetė į šiukšlių dėžę.

Manau, jog ši VSK Analitinės Valdybos viršininko N. Leonovo patvirtinta, bet V. Kriučkovo “tiksliai atvirkščiai” įgyvendinta rekomendacijų visuma gan tiksliai atspindi trijų “pučo” dienų anatomiją.

Anot “oficialiosios versijos”, B.Jelcino bei G. Popovo “nesuspėta” suimti bei lokalizuoti. Kvailystė: B.Jelcinas rugpjūčio 19-ją, paryčiais, atskrido į Maskvą iš Kazachstano. Ir, kaip rašo savo prisiminimuose G. Janajevas, jį turėjo pasitikti D. Jazovas bei O. Baklanovas. Beje, tai jau skelbiama “kitos versijos” lūpomis. „Tačiau, – pabrėžia Janajevas, – šie nenuvyko į oro uostą“.

Kitaip tariant, visi B. Jelcino judėjimai jau tada buvo žinomi, tačiau.. .Abi “versijos” nutyli, dėl ko jis nebuvo izoliuotas. Kitaip tariant, abi “diametraliai priešingos” tų įvykių versijos atskleidžia, jog nei Jelcino, nei kitų vadinamųjų “demokratų” niekas ir neketino suimti ar kitu būdu lokalizuoti.

Visiškai panašiai įvyko į su tuometinio TSRS prezidento M. Gorbačiovo “izoliavimu” Forose (“objekte “Zaria”).

Gorbačiovas palaimino V. Kriučkovo avantiūrą

1991 metų rugpjūčio 18-ją pas Gorbačiovą, kuris ilsėjosi Forose, išskrido delegacija, kurioje buvo Baklanovas, Šeninas, Boldinas, Varenikovas, Plechanovas, Generalovas. Pastarieji du – VSK 9-sios valdybos (šalies vadovybės apsaugos) viršininkas bei jo pavaduotojas. Gorbačiovą krėtė drugys, jis buvo susivyniojęs į užklotą. Pats prisipažino sergąs. Taigi, tai, jog Gorbačiovas “pučo” išvakarėse sirgo, tikrai nebuvo “sąmokslininkų prasimanymas”.

Beje, žymiai vėliau, per VYPK teismo procesą, kai buvo teisiamas amnestijos atsisakęs generolas V. Varenikovas, Gorbačiovas buvo apklaustas kaip liudininkas (laimė, kad jis nebuvo pripažintas nukentėjusiuoju, nes tuomet jis turėtų teisę nedalyvauti procese). Duodamas parodymus, jis prisipažino turėjęs galimybių suimti pas jį atvykusios delegacijos narius arba išskristi su jais į Maskvą. Tačiau nei vieno, nei kito jis nebuvo padaręs. Kitaip tariant, “izoliacijos” versija atkrenta nedviprasmiškai.

O tą 1991-jų rugpjūčio 19-ją Gorbačiovas, pasibaigus įtemptam pokalbiui su būsimaisiais VYPK nariais, atsisveikino rankų paspaudimais ir ištarė: “Darykite… bet vargu, ar mes po to galėsime kartu dirbti”. Kitaip tariant, M. Gorbačiovas liko ištikimas savo tradicijai netart nei “taip”, nei “ne”.

Maždaug tuo pat metu Maskvoje V. Kriučkovas įkalbinėjo prisijungti prie “reikalo” G. Janajevą bei tuomet atostogavusį TSRS Vidaus reikalų ministrą B. Pugo…

“Žlugus” VYPK “operacijai”, M. Gorbačiovas vienoje spaudos konferencijoje žurnalistams tarė: “Visko aš niekad nepasakysiu”. O po daugelio metų, Turkijoje, prasitarė: “Viso mano gyvenimo tikslas buvo komunizmo sunaikinimas……O kad jį pasiekčiau, turėjau pakeisti visą TSRS ir TSKP vadovybę.”

Taigi, 1991 metų rugpjūčio įvykiai ir buvo M. Gorbačiovo, tiksliau- jo šeimininkų (geopolitinio scenaristo) sumodeliuoti, kad vienu kirčiu būtų pakeista šalies vadovybė. Beje, istorijoje tai nėra nauja. Tai yra gerai žinoma pavadinimu “sąmokslas sąmoksle”.

Sąmokslas sąmokslo viduje

Kadangi ir pati “Gorbačiovo pertvarka” buvo sąmokslas, turėjęs tikslą sugriauti Tarybų Sąjungą (šituo nūdien beveik niekas neabejoja), tai tampa vertas dėmesio toks sugretinimas: ateina “figūra” (subjektas) bei taria: “jūs man netrukdykite, aš viską pats padarysiu”. O po tam tikro laiko, kai subjekto paveiktas objektas ne tik kad “nepagijo”, bet ir tampa sugriautas, staiga išgirstame: “atleiskite, man nepavyko”.

Štai ta prasme “rugpjūčio pučas” yra ta pati “gorbačiovinė pertvarka”, tiksliau jos trumpalaikis modelis. Antai, – netrukdykite (jūsų rekomendacijos kaipmat atsidurs šiukšlių dėžėj), mes patys. O rezultatu tampa deklaruotų siekių priešingybė.

VYPK kaip “sprogmuo” pertvarkos operacijoje? Tikėtina. Juk – nori užvaldyti šalį ar bent jau miestą? Paleisk liūtą iš zoologijos sodo! Ir tai padaryk tada, kai tau reikės. Jei zoologijos sodo nėra, atsivežk cirką, ir paleisk iš jo žvėrių karalių į miesto gatves. Kol vieni puls slėptis, o kiti bėgios ir gaudys plėšrųjį žvėrį, niekam kiti dalykai nerūpės. Ir miestas jau beveik tavo rankose! Patiems nereikia lakstyti su šautuvais, geriau persirengti klounais (juk cirkas!), ir jūsų niekas nepastebės. Taip jūs ir pasieksite valdovų rūmus….

Metaforą keičia žinoma istorinė lygiagretė, išreiškianti žvalgybos istorijoje bei metodologijoje svarbų principą – asmens ar asmenų grupės provokavimas pražūtingai elgsenai. Tai ir įgijo istorinį pavadinimą “sąmokslas sąmoksle”. 20 amžiaus istorijoje šio “metodo” klasika tapo Reihstago padegimas (na, ir, manau, “rugpjūčio pučas”). Tačiau istorinės ištakos siekia 16 amžių, kuomet Anglijos slaptosios tarnybos vadas lordas Berklis bei jo padėjėjas Uolsingemas nusprendė pašalinti sosto įpėdinę Mariją Stiuart. Tačiau kaip tai padaryti? Galiausiai buvo nuspręsta “padėti” jai surengti sąmokslą prieš karalienę Elžbietą. Į Marijos Stiuart aplinką buvo įfiltruotas agentas Džifordas. Pastarasis ir pakurstė Marijos aplinkos žmones sąmokslui. Ir pats tą sąmokslą atskleidė. 16-jo amžiaus “pučistai”, tarp jų ir Marija Stiuart, buvo nubausti mirties bausme.

Sugrįžkime į 1991-sius. Kodėl geopolitiniam scenaristui prireikė “sąmokslo sąmoksle”, t.y. pralaimėjimui užprogramuoto “pučo”?

Esmė tai, jog Gorbačiovas tuo metu beveik neturėjo palaikymo visuomenėje. Ta prasme jis turėjo tik “valdžios regimybę”. 1991 rudenį turėjo įvykti TSKP 29-sis suvažiavimas, kuris jį būtų pašalinęs iš Generalinio sekretoriaus pareigų. O tų pačių metų gruodį turėjęs įvykti TSRS liaudies deputatų suvažiavimas pašalintų jį ir iš prezidento pareigų (visuotiniu balsavimu TSRS prezidentas Gorbačiovas nebuvo renkamas, jį “išrinko” liaudies deputatų suvažiavimas 1990 metų pavasarį, suvažiavimo patalpą „prižiūrint“ ginkluotiems spec.tarnybų vyrukams). Taigi, Gorbačiovas galėjo būti “nurašytas” per natūralią įvykių raidą, nereikalavusią jokio “pučo” ar kitų “sprogimų”. Tai ir skatino geopolitinį scenaristą, suradusį aukščiausiuose valdžios ešelonuose bendrininkų, skubinti ar net iškraipyti dėsningą įvykių raidą.

Du valdžios centrai, jų mainai ir “erškėčių vainikas”

Taigi, aiškėja kontraversija, atskleidžianti “oficialiosios” 1991 metų rugpjūčio įvykių versijos nevisavertiškumą bei mistifikavimo vardan išsivysčiusį nepagrįstumą. Kontraversijos “legalizavimuisi” išties yra palanki būtent laiko tėkmė, skubanti kur kas greičiau už mus pačius. Greičiau nei mes patys skubame demonizuoti, ar atvirkščiai – sudievinti mūsų pačių išgyventą praeitį.

2007 metų rugpjūtį laikraštyje “Zavtra” rašytojas A. Prochanovas apie 1991 metų rugpjūčio įvykius bei jų pasekmes rašė: ” ….VYPK – tai “pertvarkos” bei valstybės sugriovimo plano erškėčių vainikas. Visa centralizuota valstybės galia buvo panaudota savęs sunaikinimui.

Tas savęs sunaikinimas turėjo kelias formas bei pakopas. Mirtinu smūgiu centralizmui tapo tai, kad greta su gorbačioviniu “centru 1” buvo sukurtas Jelcino vadovaujamas “centras 2”. Tai ir nulėmė daugiatautės valstybės žlugimą. Tai pavirto įgaliojimų perdavimu nuo sąjunginio “centro 1” Rusijos “centrui 2”. Šio perdavimo technologija buvo įgyvendinta per trumpalaikę suirutę, kuomet “valdymo laidai” buvo permetami nuo vienų “kontaktų” prie kitų. Šia suirute ir buvo tapusios VYPK dienos.”

Taip ir buvo. Grįžęs iš vadinamojo “įkalinimo” prie Juodosios jūros esančioje rezidencijoje, bei “vienu kirčiu” (vardu “rugpjūčio pučas”) pakeitęs bene visą TSRS, t.y. “centro 1” vadovybę, Gorbačiovas ir pats tapo virtualia figūra. Po pusmečio, 1991 metų gruodį, jis oficialiai neteko TSRS prezidento pareigų, nes šalis buvo nustojusi gyvuoti.

Tačiau jau tada, 1991 metų rugpjūčio pabaigoje, sąjunginiam “centrui 1” tapus neveiksniu, praktiškai visa jo buvusi galia buvo perduota jelcininiam “centrui 2”. Šis “galios perdavimas nuo gorbačiovinio “centro” prie jelcininio buvo prasidėjęs kur kas anksčiau, ir buvo klampaus pobūdžio. Tačiau per rugpjūčio 19-21 įvykius buvo pasiekta šio perdavimo kulminacija, anoks “erškėčių vainikas”. Didžiosios šalies griūtis peržengė “negrįžtamumo tašką” bei tapo neišvengiama. Ir irimo vyksmai ėmė vystytis visu pajėgumu.

Komentarai

 

 

 
 1. Kada pagaliau bus išsiaiškinta kas mažo kalibro sportiniu šautuvėliu per Pučą, Vilniuje prie parlamento nušovė savanorį Artūrą Sakalauską? Kada bus teisiamas žudikas?

  Thumb up 0 Thumb down 2

  • Niekas neiškojo ir neiškos, nes dar, ko gero, išsiaiškinus gali tekti išteisinti Algirdą Paleckį. Jau gana Medininkų bylos, kurios niekaip nesugeba užbaigti tiek metų :(

   Thumb up 0 Thumb down 2

  • A. Sakalausko žūties metinės Rugpjūčio 21 d. bus minimos ir Vilniuje. Lietuvos kariuomenės šv. Ignoto bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios, žūties vietoje prie paminklinio akmens Goštauto g. vyks pagerbimo ceremonija. LR Seime vyks renginys „Lietuvos savanoriai kovoje už Lietuvos laisvę”, eksponuojama paroda, skirta kario atminimui, demonstruojami trumpametražiniai filmai.

   1991-aisiais sausį A. Sakalauskas įstojo į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą, aktyviai dalyvavo Sausio įvykiuose, budėjo Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo rūmuose.

   1991 m. rugpjūčio 21 d. pasipriešinimo metu sovietų armijos specialiosios paskirties dalinio kariams, kurie automobiliu įsiveržė į karių savanorių saugomą teritoriją prie pirmojo posto A. Goštauto gatvėje, Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas žuvo.

   Po mirties karys savanoris Artūras Sakalauskas apdovanotas Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, Sausio 13-osios atminimo ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kūrėjo medaliais.

   KASP 1-osios rinktinės informacija

   Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Ir kas man bepatikes,kad pries 30 metu Kremliaus pidarai net presidento Reigano veida savo televizioriuje nuo musu slepe arsiau, nei mergaites Deimanteles siandien?
  Siandien Babos ,Sokolovai ir Reginos savas burliokiskas israiskas krumuose slapsto.
  …o tepraejo te tik 30 metuku.
  oppa oppa i Europa!
  Zingsnis pirmyn,zingsnis atgal,zingsnis i kaire,zingsnis i desine.

  Eto skola Solomona Fliarra
  Skola balnych tancof Vam govorriat,
  Dvie sagi nalevo,dvie sagi naprravo,
  sag vpierrot i …povorrot.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 3. savo viena griezta taisykle, niekada ,ne uz ka ,niekur nekovoti ir ne mazojo pirstelio nepajudinti del istroskusiu valdzios,perversmu ir t.t.,nes visada kokia bebutu pergale,tie vilkai susitare ir sedi siltose kedese,o mirtingieji atiduoda savo gyvybes del tu istroskusiu sedeti auksciau nei ju smegeneles isnesa,nes protingi niekada nelies kraujo del savo geroves, mastantieji privaletu moketi be kraujo laso ,politiskai iskovoti pergale ,kaip jie sako,uz geriasni liaudies gyvenima,va taip, mielieji…

  Thumb up 3 Thumb down 1

  • Taip, yra valdžios trokštančių….Tarp jų ir tų, kas savo troškimus geba paversti liaudies masių kova. Taip! Bet abstrakčiai apie tai sudėtinga kalbėti. Ir kova ne visada virsta salvėmis mūšio lauke….
   Tačiau…Ar ABEJINGIEJI nenukenčia dar labiau? Ar jų kančia, kylanti iš pasimetimo ar nesusigaudymo, nebūna dar didesnė?
   Ir dar. Kas atmeta Kovos vertybę- tas negyvena visaverčio gyvenimo….

   Thumb up 1 Thumb down 3

  • Ir taip,ir ne.
   Amzina Slove sugriovusiems Blogio Imperija.
   Geda,prastovejusiam po medziu.

   Thumb up 0 Thumb down 4

   • Iš visų tavo komentarų matyti, kodėl tu nekentei Tarybų valdžios….Gal ir ji tavęs. Abipusiai, kaip sakoma. Bet kad tu buvai tada pražiopsotas- tai išties akivaizdu.

    Thumb up 0 Thumb down 3

 4. savo viena griezta taisykle, niekada ,ne uz ka ,niekur nekovoti ir ne mazojo pirstelio nepajudinti del istroskusiu valdzios,perversmu ir t.t.,nes visada kokia bebutu pergale,tie vilkai susitare ir sedi siltose kedese,o mirtingieji atiduoda savo gyvybes del tu istroskusiu sedeti auksciau nei ju smegeneles isnesa,nes protingi niekada nelies kraujo del savo geroves, mastantieji privaletu moketi be kraujo laso ,politiskai iskovoti pergale ,kaip jie sako,uz geriasni liaudies gyvenima,va taip, mielieji…

  Thumb up 0 Thumb down 1

 5. Per VYPK įvykius nebuvo pralietas kraujas. O štai “dermokrato” Jelcino nusikaltimas, 1993 metų spalio 3-4 dienomis nužudant tūkstančius RF.AT gynėjų, niekad nebus nei užmirštas, nei atleistas….
  Nužudytiems, bet neįveiktiems

  Gyvi mes, greta!
  Mes vis dar su jumis
  Akyse-Tvirtovė,
  Vienišius karys

  Ir dūmais pavirsdama
  Veržias liepsna
  Ir Vėliava mūšio
  Aukštai iškelta

  Pažvelki-jau plazda
  Plėšrūnų sparnai
  Jau apkabos tuščios
  Minutės- varpai…

  Kam tas automatas?
  …Nutirpo ranka
  Aušrinės preliudas-
  Minutė trumpa

  Klaiki išdavystė-
  Lyg smūgis staigus,
  Mes mūšyje krisim-
  Pasveikinkit mus!

  Gyvuosim per amžius,
  Jau buvo nekart,
  Sirenoms suūžus-
  Atakon iškart!

  Aušrinės Žvaigždutė-
  Šviesa Amžina
  Rūstus monumentas
  Pasveikins mane…

  Nadia N. milicijos kapitonė.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 6. Reikėjo teisti Valstybės vadovą Gorbačiovą ir alkoholiką Jelciną: pirmąjį už Valstybės išdavimą, o antrąjį – už Dūmos sušaudymą.

  Thumb up 4 Thumb down 3

  • Ne “Dūmos”. Tuomet dar Aukščiausiosios Tarybos. Rinkimai į Dūmą vyko jau po AT sušaudymo bei tūkstančių jos gynėjų nužudymo bei sudeginimo….Rinkimai į “Dūmą” vyko ant žuvusiųjų kraujo. Ir joks laikas to nenuplaus. Žinai, ne tik teismas teisia….O kol kas…
   Amžina šlovė 1993-jų spalio 3-4 žuvusiems, sudegintiems, bet neįveiktiems didvyriams! Ir Amžinas Skausmas likusiems gyviems!

   Thumb up 0 Thumb down 1

   • Neskiesk miltais. Kokie tūkstančiai? Kokie nužudyti? Smegenėlės galvelėje perkepo?

    Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Nuo senų laikų politika siekia vieno ir to paties tikslo: kuo didesnės valdžios. Šis tikslas nepriklauso nei nuo laiko, nei nuo vietos, nei nuo tautybių, nei nuo politinių pažiūrų ar idėjų. Naujajame amžiuje kinta tik valstybės veikėjų vardai bei pavardės, o taip pat, tarsi saulės zuikučiai šokinėja šen bei ten valstybių ir imperijų sienos. Priklausomai nuo valdžion patekusiųjų asmeninių tikslų ir jų individualaus požiūrio į žmonių silpnybes bei nuodėmes, vyksta socialiniai pakitimai, naujai pervertinamos deklaruojamosios vertybės. Atsiranda naujos valiutos, griūna ištįsos ekonomikos, kaista ir verda kariniai konfliktai. Visi šia įvykiai palaipsniui grimzta į praeitį, tapdami įnirtingos kovos, už naujai valdžiai palankų, jos veiksmus pateisinantį istorinių įvykių vertinimą, mūšio lauku. Tačiau, kaip bebūtų, visų laikų, valstybių ir kontinentų politikų tikslai lieka nepakitę. Žinios apie šiuos tikslus ir jų pasiekimo būdus yra svarbiausios. Jos leidžia ne tik suvokti, bet ir teisingai įvertinti padėtį ir veikiančius asmenis. Be to nederėtų pamiršti, kad pasaulio politikos esmę sudaro kova už resursus (teritorinius, gamtinius, žmoniškuosius ir etc.), bei jų kontrolę. Visa kita šioje negailestingoje ir nenumaldomoje kovoje tėra vien jos būdai, jų išraiškos formos.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 8. Labai įdomi medžiaga. Apie tai visi tyli! Ačiū Karštam komentarui! Dabar aišku, kaip ten buvo iš tikrųjų….

  Thumb up 3 Thumb down 4

  • Viskas buvo aišku jau ir tada, pučui dar nepasibaigus, kad tai joks sąmokslas, o pačios valdžios suorganizuotas spektaklis liaudžiai. O „artistai“ tikrai labai buvo nevykę, tai jų tikslų galėjo nematyti tik absoliutūs politiniai analfabetai.

   Thumb up 5 Thumb down 2

   • Aha.pats Gorbis cia parenge savo atstydinimo Plana.Kad savo Raisa privest iki isterijos ir galop nugalabyt.Nu lygiai,kaip ir p.Venckiene -susparde Stanke,kad Seiman nereiktu vaiksciot.
    Baba tu baba.ir tave reikia gydyt,kaip ir tavo paksiuka.

    Thumb up 1 Thumb down 4

 9. Kas gi tie pucistai?
  Jenajevas,Pugo, -psichai kaip ir Sokolovas.Kaip pasake didysis Gorbis: -Tai ne as susirgau,tai juos reikia gydyti.
  Na o Burokevicius su Burokeviciute -sveikstantys.

  Thumb up 2 Thumb down 4

  • Tai buvo tik dar vienas zingsnis i Komunizmo Pergale.
   Po to jau Pugo mokesi skraidyti.

   Thumb up 3 Thumb down 4 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
LŠMPS pirmininkas: premjerė I. Šimonytė ir ministrė J. Šiugždinienė nenustoja stebinti blogąja prasme 1
Evaldas Rapolas: kada nepagrįsta nuomonė tampa realia grėsme įmonių reputacijai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...