Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 22 Šeštadienis
 

Ką Karalius Saliamonas patartų dabartinei Lietuvai

2012-02-29 17:33 | Komentarai | Komentarų (35)

Aurimas Guoga


Aurimas Guoga

Karalius Saliamonas (maždaug 970 – 928 m. per. Kr.) laikomas protingiausiu visų laikų žmogumi. Todėl nutariau peržvelgti jo patarimus, išdėstytus Biblijoje kaip Saliamono patarlės. Pažiūrėkime kiek jo mintys aktualios nūdienai, kai mums taip reikia išminties.

1:7 skelbia pagrindinę mintį, kuri seks per visą Saliamono patarlių knygą: „Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai išmintį niekina ir nesileidžia pamokomi“. D-vo baime Biblijoje įvardijama moralė, jos normų paisymas. Čia Saliamonas įspėja, kad ateistai bus paniekinamai nusiteikę religijos atžvilgiu ir visokeriopai vengs religijos kaip išminties šaltinio. 29:27 „Teisiajam neteisusis yra neapykanta. Bet kas vaikščioja teisiųjų keliais, nekenčiamas bedievių“.

Pagrindinis neišmanėlio bruožas – kad jis vengia mokslo. 1:22 „Kaip ilgai jūs, kvailiai, užsiimsite kvailystėmis, jūs keikėjai keiksmais ir jūs, neišmanėliai, mokslo vengimu?“. Mūsų laikais, kai informacija tokia prieinama, neišmanymas yra didžiausia kvailystė ir savęs sumenkinimas. 1:32 „Neišmanėliai užsimuša savo pačių užgaidomis. O kvailiai gauna galą, savimi pasitikėdami“. Esame įspėjami, kad neišmanymas veda į kvailystes, o kvailystės sumurkdo mūsų gyvenimą. Todėl labiau už viską žmogui dera vengti nežinojimo.

Šią mintį pratęsia 2 13- 14: „Palaimintas žmogus, kuris randa išminties ir žmogus, kuris įgauna proto, nes su ja prasiversi labiau nei sidabru ir užsidirbsi daugiau nei skaisčiausiu auksu“ 2:16: „Jos (išminties – AG) dešinėje yra ilgas amžius ir turtai bei garbė jos kairėje“.

Išmintis iškeliama aukščiau turtų. Tas, kuris siekia išminties, gaus ir turtų. Tas, kuris siekia turtų be išminties, jų nesukaups. 4: 6–7 „Neapleisk jos ir ji išlaikys tave, mylėk ją ir ji saugos tave. Nes pradžia išminties yra jos klausyti ir mylėti protą labiau už visą kitą turtą“. Krikščionybė nuo šios nuostatos atsiribojo paskelbusi, kad išminties dera atsisakyti vardan tikėjimo. Išminties meilė evangelijose vadinama fariziejiškumu. Tačiau iš Patarlių knygos dvasios galima spręsti, kad Karalius Saliamonas tokį požiūrį pavadintų beprotyste.

2:27 „Nevenk vargstančiajam gero daryti, nes D-vas davė tau rankas pavartoti tokiam reikalui“. Padėdami nepasiturinčiam padedame sau patiems. Taip pat radau eilutę, kad tas, kuris kaupia turtus palūkanų keliu, iš tiesų gausina turtus to, kuris dosnus vargstantiems. Tas gali mums paaiškinti, kodėl dideli turtai ir labdara žengia koja kojon.

4: 22- 23 „Nusikaltėlis sugaunamas savo paties nusikaltimų ir jį supančioja jo paties nuodėmių virvės. Jis mirs, kadangi nesileido sudraudžiamas ir prasižudys beprotiškai, nesuvaldęs savo geismų“. Iš tiesų, egzistuoja didelė koreliacija tarp ateizmo ir nusikaltimų išvešėjimo. Tačiau bedieviai, kaip teigia Saliamonas, išminties nekenčia, todėl nė už ką patys nelikviduos nusikaltimų priežasties, t.y. pačios bedievystės. 16:22: „Išmintis yra gyvas šaltinis tam, kuris ją turi, tačiau kvailių auklėti nėra prasmės“.

Bet bedievystė žmogų neišvengiamai pražudo: 10:24-25: „Ko bedievis bijo, tas jį užklumpa. Bedievio nebebus kaip praėjusios audros, o teisusis išsilaikys amžiams“. 24:20: „Nes piktieji neturi jokių vilčių ir bedievių šviesa turės užgęsti“. Taigi neteisybė pasaulyje visuomet prieis liepto galą.

Karalius Saliamonas turi šį tą pasakyti ir apie ekonominių krizių priežastis. 15:6-7: „Teisiojo namuose daug turto, bet bedievio pelnas pražudo jį patį“. Kadangi žydai turtingi, o mūsų (lietuvių) turtai vis pražūva, tai gal verta įsiklausyti? Arba dar: 13:22 „Teisuolis paliks savo lobį vaikų vaikams, bet nusidėjėlio turtas atiteks teisiesiems“.

Dar šį tą randame apie klestėjimo paslaptis. Saliamonas ragina nevengti kruopščiai, kokybiškai atlikti savo darbą: 12:11: „Kas savo dirvą stropiai įdirba, tas turės apsčiai duonos, bet kas vėjus gaudo, tas yra kvailys“. Arba 22:29: „Jei pastebėsi apsukrų darbininką, tai jis nepasiliks prastųjų tarpe, bet išeis tarnauti karaliui“ – papildomos pastangos darbe iškelia žmogų į geresnę aplinką. 14:23 „Kas sunkiai dirba, susikrauna turtus; kas tik kalba, tas skursta“.

O nedoras elgesys darbe ar versle žmogų sunaikina: 20:17 „Vogta duona skani pradžioje, bet vėliau ji yra kaip burna, pila žvyro“. 15:27 „Gobšusis ardo savo paties namus, bet kuris kyšių nekenčia, tas išliks gyventi“. 10:2 „Neteisingai įgyti turtai nepadeda, bet teisingumas išgelbsti iš mirties“.

Karalius Saliamonas pataria nesižavėti alkoholiu: 23:31 „Nežiūrėk į vyną, kad jis taip raudonas ir stikle taip gražiai atrodo. Jis lengvai nuslenka, bet vėliau įkanda kaip gyvatė ir užnuodija kaip angis“. Kai Lietuvoje 10 proc. gyventojų alkoholikai, kai praktiškai kiekvienas savo giminėje turime bent po vieną pražuvusį nuo alkoholio, keistai atrodo mūsų gerumas šiam baisiam mirties užkratui. Be to, pomėgis alkoholiui neleidžia žmogui praturtėti: 21:17 „Kas mėgsta girtauti, tam prisieina skursti. Kas smaguriauja ir mėgsta vyną, tas nepralobsta“. Tad visos tos gurmaniškos subtilybės, jei pasitikėsime išminčiumi, stovi tarp mūsų ir klestėjimo.

O klestėjimo paslaptis, kaip teigiama 10:22 „Viešpaties palaiminimas daro turtingais be vargo“.

Kelerius metus pastudijavęs judaizmą, negalėčiau geriau apibūdinti žydų finansinio klestėjimo priežasties. Viešpaties palaiminimas tenka tiems, kurie bijo D-vo, t.y. tvirtai laikosi moralės normų.

Patarlių knygoje randame rimtų perspėjimų dėl paleistuvavimo. Karalius Saliamonas sako, kad paleistuvystė yra ženklas, kad nuo to D-vas yra nusigręžęs: 22:14 „Kekšės burna yra lyg gili duobė. Kam Viešpats nemalonus, tas jon nupuola“. Tie, kurie paleistuvauja, perspėjama keletą kartų, neteks turtų, pvz. 29:3 „Kas myli išmintį, pradžiugina savo tėvą. Kas susideda su kekšėmis, netenka savo lobio“. Tas perspėjimas pakartojamas Patarlių knygoje 6: 26 „nes dėl kekšės netenka vyras savo duonos, o ištekėjusi moteris svetimaudama nuvaro savo vyra mirtin“.

Tačiau susidėjęs su padoria moteriške, priešingai, lobį įgysi: 31:10 -11 „Kas randa padorią moteriškę, toji yra brangesnė už brangiausius perlus. Jos vyro širdis gali ja pasitikėti ir jisai duonos nestokos“. 31:23 „Jos (padorios moteriškės – AG) vyras yra gerbiamas visuomenės, kartu sėdi su valdžios vyresniaisiais“. Šias išvadas, tiek dėl nuskurdimo per paleistuvystę, tiek dėl padorios žmonos, visiškai patvirtina Thomas Stanley knygoje „Milijonieriaus mąstymas“ (šioje knygoje pateiktos išsamių tyrimų apie milijonierių vertybes ir gyvenimo būdą išvados).

Dabar labai populiaru siekti prasiilginti jaunystę įvairiomis plastinėmis operacijomis, ieškoma vaistų, stabdančių senėjimą. Į tai Karalius Saliamonas atsako: 10:27 „Bijodamas D-vo, prailginsi savo gyvenimą, bet bedievių metai yra trumpinami“. Taigi, ilgaamžiškumo paslaptis – dievobaimingas gyvenimo būdas.

Karalius Saliamono įžvalgos prieštarauja dabar įsigalėjusiam požiūriui į vaikų auklėjimą. Jis ragina vaikus drausminti fizinėmis bausmėmis: 13:24 „Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus. Jei tu jį myli, nesigailėk jo sudrausti“. Arba 23: 13 „Nesiliauk baudęs savo vaiko, nes nuo rykštės jis nenumirs“. Žinoma, turime atskirti du dalykus – kai tėvai nesusivaldę pradeda daužyti vaiką: tai ne auklėjimas – tai smurtas. Tačiau vaikų auklėjimas be fizinių bausmių neša mums nelaimingų ir savanaudžių vaikų kartą. Garsus vaikų auklėjimo specialistas dr. Benjaminas Spokas, kuris ir išpopuliarino auklėjimo be fizinių bausmių teoriją, susilaukė didelės nelaimės – jo „be smurto“ išauklėtas sūnus nusižudė.

Na, ir galiausiai – ką Karalius Saliamonas mums turi pasakyti apie tautą ir visuomenę. Jis visų pirma pataria siekti tautai teisingumo ir moralės: 14:34 „Teisingumas išaukština tautas, bet nuodėmė žmonėms pražūtis“.

Padarysime išimtį ir trumpam persikelsime į Saliamono tėvo Karaliaus Dovydo 1-ąją psalmių knygą. Dovydas sako (praleisiu citatas), kad kai šalyje atsiranda per daug amoralumo, įsigali bedieviai. Kai bedieviai įsigali, jie pridaro įvairių kraują stingdančių beprotysčių. Galiausiai, dėl išplitusių amoralių poelgių tauta netenka savo žemės turi keliauti tremtin. Kas, tiesą sakant, mums matant dabar ir vyksta.

Per visą Saliamono patarlių knygą seka pagrindinė gija: 14:18 „Neišmanėliai gauna tai, ką užsitarnauja savo neišmanymu, bet išmintingieji yra apvainikuojami žinojimu. Piktieji turi nusilenkti gerųjų akivaizdoje, o bedieviai teisiųjų vartuose“. Atminkime, kad Išrinktoji tauta šiais patarimais naudojasi jau trys tūkstančiai metų, ir tai jiems leido stebuklingai išlikti ir klestėti. Jei paklausysime Karaliaus Saliamono, tai karštai trokšime išminties, kuri iš tiesų yra ne kas kita, kaip D-vo valios pažinimas ir pagarba jai.

Jei taip, tuomet Karaliaus Saliamono išvada nuteikia optimistiškai: išmintis apsaugo žmogų geriau nei mūras lig dangaus. Ir neišvengiamai ateis laikas, kai piktasis turės nusilenkti gerajam, o bedievis turės nuleisti galvą teisuolio vartuose.

Komentarai

 

 

 
 1. O ką Saliamonas kalba apie žemę? Gal suprasiu,kaip jie neteko Izraelio karalystės?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ei skaitai sia zinute po 7 dienu mirsi. persiusk sia y 10 puslapiu ir liksi gyvas!!!

  Thumb up 1 Thumb down 2

 3. Čekistai jaun išėjo į puolimą,o šitas žydukas eilinį kartą mulkina Lietuvos klumpiokus.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 4. Klausimas yra tik tas ar šią “išmintį” yra pasakęs Saliamonas ar ją paprasčiausiai sukūrė Toros kūrėjai.Ne viskas čia yra labai protinga.

  Thumb up 0 Thumb down 2

 5. Noriu patikslinti,ne protingiausiu,tokio konkurso kaip ir nebuvo,bet išminties simboliu jį daug kas įvardija.Kuo skiriasi tos dvi savokos?Ogi protingas lengvai išsisuka iš sudėtingų situacijų į kurias išmintingas tiesiog nepakliūva.Protas yra skirtas sau,o išmintis visiems.Taigi gražių patarlių paliko mums Saliamonas,tame tarpe ir apie nuodėmes su kekšėmis,nors pagal istorikus pats buvo išskirtinis paleistuvis.Įvairūs šaltiniai teigia,kad tik oficialių žmonų jis turėjo nuo šimto iki trijų šimtų.o jau sugulovių…Taigi apie paleistuvystę jis išmanė ne blogiau už Kazanovą.Optimizmo pats gal ir turėjo,bet pesimizmas nusvėrė.Prieš mirtį jis pareiškė,”Mirusieji laimingesni už gyvus,o pats laimingiausias tas,kuris iš viso negimė.”Bet jis mums paliko,manau geriausią visų laikų patarlę,kuri ypač aktuali buvo jo laikais,turint galvoje judaizmo konservatyvumą ir dogmatizmą.Tai,”Uždarytas duris būinai reikia išllaužti,kad tyras oras lengvai galėtų praeiti tarp šventyklos kolonų.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Kaip uzsidirbti pinigu namuose internetu

  Viename iš skelbimų perskaičiau apie šį darbą ir nusprendžiau pabandyti. Skelbimas sudomino galimybe per kelias savaites užsidirbti pakankamai pinigų, įdedant tik dvylika litų. Iš pradžių nepatikėjau, bet vistiek perskaičiau. Taigi, skelbimai.tv/tag/skelbimas.html”>skelbimas siūlė persiųsti po 2 litus į kiekvieno sąraše esančio asmens banko sąskaitą, paskui išbraukti pirmą sąskaitos numerį ir įrašyti savo sąskaitos numerį į paskutinę šeštą eilutę, ir patalpinti šį straipsnį kaip įmanoma daugiau forumų ir skelbimų (200 forumų, skelbimų, elektroninių laiškų – tai užtikrinantis skaičius).

  Supratau, kad apgaulės čia nėra. Be to, pervedęs šešiems žmonėms po 2 litus, pat nieko neprarasiu, galų gale pradžiuginsiu kitą. Ir ryžausi pabandyti. Ir man pavyko!!!!!!
  Po kelių dienų man į sąskaitą pradėjo kauptis taip reikalingi pinigai… Dar sykį sau pripažinau, kad tai veikia. Per porą savaičių susikaupė apie 2000 litų, po trijų savaičių prisidėjo dar apie 2000 litų. Dabar jau turiu uždirbęs 4000 litų, po pusantro menesio turėtų būti apie 16000 litų. Ir ši suma po truputį toliau didės. O prasidėjo tik nuo 12lt.

  Noriu su Jumis pasidalinti informacija, kaip tai veikia, nes tai naudinga mums abiem. Aš Jums pažadu, jeigu Jūs tiksliai seksite mano instrukcijas ir neturėsite vilčių gudrauti, jus pradėsite gauti daug daugiau pinigų, negu tikitės, per daug nesistengdami.

  Siūlau perskaityti šią informaciją porą kartų ir išsaugoti savo kompiuteryje, sekti instrukciją ir pinigai ateis. Juk tai paprasta!!! Patys suprantate, kad tai absoliučiai legalu, tai tik bankinė pinigų pavedimo operacija, ir Jūsų indėlis yra tik 12 litų ir pora valandų internete. Jūs niekuo nerizikuojate ir nieko neprarandate, tiesiog pasitikite kitais žmonėmis, ir taip pradžiugindami kitus, patys uždirbate. Tai tikrai veikia!!! Atkreipkite dėmesį: tiksliai sekdami šią paprastą instrukciją, Jūs uždirbsite daug – per kelis mėnesius 60000 litų ir dar daugiau bus Jūsų. Visa tai sekmingai veikia dėl dalyvių sąžiningumo.

  Tėra trys paprastos taisyklės:

  1. Jei dar neturite, Jums reikia atsidaryti sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke.
  2. Pirmiausia Į žemiau esančią 6 banko sąskaitą perveskite 2 litus. Po to perveskite po 2 litus ir į sekančias banko sąskaitas. ( jei bankas praso nurodyti gaveja, iveskite pakartotinai ta pacia banko saskaita )Visa tai ivykdę, Jūs padarote paslaugą, gražų gestą, ir taip pat prašote teisėtos paslaugos, už kurią mokate.

  1. LT587300010128949066
  2. LT154010042300576369
  3. LT307300010113834351
  4. LT980075800064721767
  5. LT187300010109745823
  6. LT537044060007733730

  O dabar išbraukite iš sąrašo nr. 1 sąskaitos numerį, perneškite visas sąskaitas vienu eilės numeriu į viršų, o į atlaisvintą nr. 6 eilutę įrašykite savo banko sąskaitos numerį.

  3. šį mano laišką keiskite kaip norite, bet išlaikykite pagrindinę idėją, išplatinkite šitą straipsnį kaip įmanoma daugiau (aš jums siūlau bent dviejuose šimtuose, kad užsitikrintumėte didelį uždarbį, kuris Jums taip reikalingas) straipsnių ,forumų ir naujienų juostų, skelbimuose arba asmeniniais laiškais – kuo daugiau informacijos pasklis apie šį straipnį, tuo didesnes bus Jūsų pajamos! Jos tiesiogiai priklauso nuo Jūsų ir tai turbūt yra džiugiausia dalis. Tiesiog Jums nereikia prakaituoti, vargti, keikti blogo gyvenimo – pasidalindami dosnumu, jūs sulaukiate šimteriopo dosnumo.

  Šis internetinis verslas sėkmingai gyvuoja ir klesti del dalyvių sąžiningumo ir rimtumo. Todel viską atlikite kruopščiai ir nepagailėkite 12 litų, nes Jums tai atsipirks su kaupu. Žmonės tik tada bus sotūs, kai pamaitins vienas kitą.
  Nėra ko prarasti – tik 12 litų, ir kelios valandos nesunkaus darbo internete!!!
  Užsiimkite tuo dabar, tiesiog nėra ko atidėti rytdienai. Tai paprasta ir pelninga. Juk yra dėl ko, taip?

  O štai kaip Jūs uždirbate:

  Mokyklinė aritmetika: sakykim iš 200 laiškų ar straipsnių aš gausiu 5 atsakymus (menkas rezultatas), tai reiškia aš uždirbsiu 10 litų būdamas šeštoje sąrašo pozicijoje.
  Dabar šitie 5 žmones išplatina dar po 200 pranešimų su Jūsų sąskaitos numeriu jau 5 pozicijoje. Pastariesiems taip pat atsako tik po 5 žmonės – tai jau 500 litų į sąskaitą. Toliau šie 25 žmonės dar 200 kartų talpina šį pasiymą su Jūsų sąskaitos numeriu nr. 4 pozicijoje ir atsako vėl tik 5 žmonės – Jūsų pajamos jau 2500 lt. Toliau šitie 125 žmonės, patalpina po 200 pranešimų, į kuriuos taip pat atsako tik 5 žmnonės. Jums tai duoda 12500 litų pajamų (Jūs 3 pozicijoje).

  Toliau dar įdomiau: šitie 625 žmonės 200 kartų skirtinguose skelbimuose patalpina Jūsų sąskaitos numerį nr. 2 pozicijoje, atsako vėlgi po 5 žmones – tai 62500 litų. Paskaičiuokite, kiek daug galite uždirbti.Juk įspūdingas skaicius!!. Šiame versle svarbiausia būti sąžiningam, kitaip nieko nesigaus. Ar Jūs galite įsivaizduoti, kiek žmonių kasdien visame pasaulyje prisijungia prie interneto ir skaito šitą straipsnį, kaip ir Jūs?! Kiekvieną dieną internete pasirodo nuo 200 iki 500 naujų vartotojų, ir toliau jų skaičius nuolat auga!!! Iš tiesų tai didelė galimybė daug užsidirbti, nesugaištant daug laiko ir daug neišleidžiant. Bet kokiu atveju verta. Gyvenimas per trumpas, kad tokį sansa praleistumete.Man pasiseke,pasisiseks- ir Tau!

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • Esi šaunuolis Irmantai,išmokai Mavrodžio piramidės pamoką. Lionia Golubkovas nupirko žmonai kailinius…

   Thumb up 1 Thumb down 0

  • Pavyzdys Irmantui.
   Lietuvoje yra šeši žmonės.Pagal tavo teoriją,pinigus gaus tik pirmas,nes kitiems nebėra kas siunčia. Taigi šioje migloje laimi,tik pirmas,suorganizavęs šią aferą.Paskutiniam paršeliui-papas prie subinės.

   Thumb up 0 Thumb down 1

 7. Vasario 3 d. penktadienio vakaras, grįžtu namo vėlai iš darbo, kad nepabostu kelias įsijungiu radiją girdžiu jau per senukų radiją “ziniuradijas” kompostiruoja smeginis, “gerasias” naujienas siunčia tautai. Jau norėjau perjungti, bet susidomėjau…: ir dievas savo išrinktąjai tautai davė nurodymą – kai atvyksite į savo pažadėtąją žemę, sugriaukite visus stabus, užgesinkite visus aukurus, sunaikinkite visus pagonius, bet nežudykite jų visų iš karto, nes laukai užžels piktžolėmis, sodai sulaukės ,prisiveis laukinių žvėrių ir jums bus sunku gyventi… Nu tu ple, pagalvojau, ar ne rasizmo ir genocido šlovinimas??? Dar spėjo šmėstelėti mintis, bala nematė, juk rašė labai seniai ir labai senas žydas, matyt jau buvo visiškai nukvakęs. Bet kur tau…. girdžiu toliau “nusmailinta” vaivorykštinį balsą: matote kooooks protiiingas dievas, šiiiitokį patarimą davė, kad nežudytų visų pagonių iš karto…. Ar čia dar reikia komentarų? Ar jūs, tie kurie save laikote krikščionimis tikite tuo…. ??? Anot Pakso aš tai š…. ir tapšnojau ant tokio dievo ir tokio jo patarimo.

  Thumb up 0 Thumb down 2

  • Na, pagaliau supratai? O Paksas nesuprato – tapšnojo ne tam dievui.
   Absoliutas leidžia bet kokiam niekšui pasivadinti dievu ir net visagaliu. Ir laukia, kol žmonės praregės. T.y. atsisakys vergystės savo bailumui.

   Thumb up 0 Thumb down 1

 8. Augio Rakausko mokintinis! Ne pirmą ir ne paskutinį kartą nusišneka.
  Te jų ideologija kažkokia keista. Žmogų seniuose išnaudoja, engia, nepatinka – važiuok į užsienį…

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • Na, dėl vieno-kito pažangaus žydo, Izraelis ir jo pasekėjai nepasikeis, nenutols nuo jiems Dievo paskirto xana. Todėl be reikalo bijote teisiųjų.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Salemonas teisus zmogus uzdyrbes savo prakaitu turtus ira gerbemas ir mylimas zmuoniu vaiku vaikaciu bet vagis turta susikruves ne sazinyngu budu ira niekinamas o pas mus tukio mieslo didelies kruvos juo tiesiog dvuoka padorus nusisuka nuosi uzspaudzia. bet tikiu kad svara lietuvuoje padarysime visi kartu ir smarve iskuopsime. nieksu pavardies zinuomos.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Nieko sau. Ne kiekvienas sugeba kiekviename žodyje padaryti po 2-3 klaidas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. matas yra sąžinė. Alternatyvos padoriam elgesiui, padoriam darbui, padoriai politikai – NĖRA. O pažiūrėkime kiek daug yra tos alternatyvos jieškančių. Jie be didelių problemų padaro nuolaidas sąžinęs reikalavimams, tik labai abejoju ar jie ,nesąžiningu būdu gavę turtus, postus ar kt., yra laimingi , nes visur ir visada bijo ATPILDO. Tai juos sugraužia tiesiogine prasme.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 11. kiekvienas pažinimas žmogų išgelbsti (nuo pasmerkimo į pragarą). Gerai yra pažinti judaizmą, gerb. Audriau, bet tas pažinimas Jūsų neišgelbės. Nes judaizmas sustojo Dievo pažinime, nes nepažino ir nepriėmė įsikūnijusio Dievo Sūnaus. Judėjams iki šios dienos užmerktos akys. Bet , ačiū Dievui, taip bus nevisada. Kai Kristus sugrįš į žemę pasiimti savųjų ir teisti netikinčio pasaulio, Izraelio likučiui akys atsivers ir jie pamatys ir nusilenks tam, kurį jie nužudė. Todėl labai siūlau Jums pradėti studijuoti Naujajį Testamentą ir pradėti pažinti Jėzų Kristų, nes tik Jis gali jus išgelbėti.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Jezu nuzude romenai, nes zydai jei butu zude, tai butu uzmete akmenimis. Studijuokit senaji testamenta.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 12. ką patartų visiems žmonėms, taip pat ir lietuviams, Jėzus Kristus:
  “Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta”. / Mato 6:33/. “Visa tai” – tai viskas, ko reikia jūsų pragyvenimui. Taip pat “Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis.” /Mato 6: 19-21/. Jei širdis prisiriš prie žemės, ji čia ir pasiliks ir toks žmogus niekada nesusitiks su Jėzumi danguje.
  Ir dar Jėzus moko, kad “Kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ir namas neišsilaikys.” /Mato 12:26/. Tai labai aktualu žinoti tautai dabar, kai ji neaiškių jėgų yra skaldoma, o, vadinasi, naikinama.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 13. ST citatoms Jūsų straipsnyje. Kai kurios Jūsų paties išvados ne visiškai atitinka Šv. Rašto dvasią. Jūsų teiginys “Krikščionybė nuo šios nuostatos atsiribojo paskelbusi, kad išminties dera atsisakyti vardan tikėjimo. Išminties meilė evangelijose vadinama fariziejiškumu” parodo, kad Jūs nesate krikščionis, nes nesuvokiate Evangelijų dvasios. Visose Evangelijose Jėzus moko žmones pažinti Dievą, o tai reiškia įgyti išminties, nes be Dievo pažinimo negali būti jokios kalbos apie išmintį. Saliamonas, rašydamas apie išmintį, turi galvoje būtent tokią išmintį, kurią suteikia Dievo pažinimas. Bet tam, kad žmogus galėtų pradėti pažinti Dievą, jam reikia Dievo malonės patikėti Jo Sūnaus auka ant kryžiaus, atgailos ir dvasios atgimimo. Tik tada atveriamos žmogui akys Naujojo testamento lobynui, ir tik po to jau gali ateiti Senojo Testamento suvokimas. Ir niekaip kitaip, nes tik Dievas “atveria protus Raštams išmanyti”.Be dvasinio atgimimo žmogus gali mintinai išmokti visas 66 Biblijos knygas, bet neįgyti nei išminties , nei išgelbėjimo. Bet tikrai nuostabu, kad šiukšlinoje žiniasklaidoje atsiranda Dievo Žodis. Tik vienas klausimas būtų Jums, gerb. Aurimai, kodėl savo tekste taip keistai trumpinat žodį Dievas? Taip parodote , atleiskit, lyg ir nepagarbą Kūrėjui. O juk pats cituojate, kad “Dievo baimė – išminties pradžia”. Taigi jokia išmintis žmoguje negali atsirasti ir augti be tikros Dievo baimės, t.y. be pagarbos Jam, be Jo didybės suvokimo ir, žinoma be viso šito išraiškos, netgi rašant Jo vardą (būtinai didžiąja raide ir be jokių trumpinimų).

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Atmink dievo išmintį-“neminėk dievo vardo be reikalo…”Tą Aurimas ir daro.Tamstos kritika nepagrįsta dievo žodžiu-vadinasi-pats dievo nepažįsti, esi bedievis, o tai veda į pražūtį…

   Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Nesuprantu, kas su tuo Guoga gali bendrauti. Juk jis toks pat kenkėjas, kaip Keršis ar Kuprius. O gal net blogesnis, nes jis visą laiką rašydamas nesamones, bando sukiršinti tautas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Salaiamonas turejo 300 suguloviu ,kai reikedavo spresti svarbius klausimus jis tu moteru paklausdavo kaip elgtis ,visada darydav o priesingai daugumos nuomonei ,taigi jei moteris sako suk desinen ,reiskia bek kairen ,niekada neapsiriksi ,net mokslininkai teigia ,kad moteris galvoja kita smegenu pusrutulio puse nei vyrai ,todel moterys valdzioi yra tikras cirkas .

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • pati Lietuvos (bet kol kas ne mūsų) valdžia yra cirkas, todėl tokioje valdžioje gerai net ir minedai ir antanai ir baukutės

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Aurimai,
  dėkui, įdomu buvo perskaityti Jūsų paruoštą tekstą,
  retas skaito Naująjį Testamentą,
  o Senąjį Testamentą tuo labiau – ne kiekvienam jis “įkandamas”.
  Pagarbiai, – S.V.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 17. Geras straipsnis ir apmastymas, pamokantis, bet Aurimai, jeigu nesupyksi, pasakysiu, kad vienoje pastraipoje netiksliai apibūdinai krikščionybės Naujojo Testamento ir judaizmo Senojo Testamento ryšį. Teigi, kad krikščionybė atsižadėjo išminties teigdama – vadindama ieškančius išminties fariziejais. Bet tai netiesa, niekur Naujajame Testamente tokio dalyko su žiburiu nerastum, išmintis buvo ir yra vertinama kiekvieno krikščionio, taip pat ir Naujajame Testamente. Įdomu iš kokių eilučių taip nusprendei?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 18. Saliamonas Biblijoje aprašomas kaip pats turtingiausias ir išmintingiausias karalius, gyvenęs žemėje, kuris tik senatvėje, nepaklausęs Dievo, tapo Izraelio karalystės susikaldymo priežastimi. Siekdamas savo tikslų, jis nesibjaurėjo nei niekšybėmis, nei žmogžudystėmis: Saliamonas įsakė nužudyti savo brolį Adoniją, bičiulį karo vadą Joabą, ištrėmė kunigą Abiatarą ir t. t. Saliamonas nebuvo aukštų moralinių pažiūrų ir į šeimą bei santuoką: „Karalius Saliamonas mylėjo daugelį svetimšalių moterų, taip pat faraono dukterį, ir moabites, ir amonites, ir idumietes, ir sidonietes, ir hetietes iš tų tautų, apie kurias viešpats yra pasakęs Izraelio sūnums: Neįeikite pas jas, nei jos teneįžengia pas jus, kadangi jos tikriausiai palenks jūsų širdis prie savo dievų garbinimo. Prie jų tad prisirišo Saliamonas karščiausia meile, ir turėjo jis septynis šimtus žmonų, lyg karalienių, ir tris šimtus sugulovių“ (3 Karalių knyga)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. užmiršai paminėti, kodėl turtuolis subine šluosodi banknotais,bet uabgui aukoja monetą.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...