Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

K.Pūkas: „Dėl Seimo Specialiosios tyrimo komisijos pirmininkės Dovilės Šakalienės savivalės“

2017-04-12 10:22 | Politika | Komentarų (34)

Seimo narys Kęstutis Pūkas. KK nuotr.

Pranešu, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal mano ieškinį dėl žiniasklaidoje paskleisto šmeižto, neva aš, Seimo narys Kęstutis Pūkas, seksualiai priekabiauju prie kandidačių į darbo vietą.

Taip pat informuoju, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Seimo narės Dovilės Šakalienės veikimo mano apkaltos procese.

Tikiu, kad teisinėje valstybėje įmanoma apsiginti teisėtomis priemonėmis, tą ir stengiuosi daryti.

Dėl Specialiosios komisijos pirmininkės Seimo narės D. Šakalienės savivalės ir visiško Konstitucinio Teismo nustatytų apkaltos proceso taisyklių ignoravimo, esu priverstas jau ketvirtą kartą kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, informuodamas ją apie tęstinius, sistemingus ir sąmoningus pažeidimus mano, Seimo nario K. Pūko, apkaltos procese.

Pabrėžiu, kad Specialiosios komisijos pirmininkė D. Šakalienė veikia absoliučiai priešingai Konstitucinio Teismo nustatytoms apkaltos proceso taisyklėms, t. y., posėdžius sąmoningai rengia man už akių, slapta ir „labai operatyviai“; mane bei mano teisėtus atstovus išvaro iš posėdžių. Aš, Seimo narys K. Pūkas, iki šiol net nesu supažindintas su kaltinimais ir tik iš viešosios erdvės – žiniasklaidos – sužinojau, kad Specialioji komisija, pasirodo, jau tiria ir jos pačios įslaptintų asmenų kaltinimus  man.

Toks Specialiosios komisijos pirmininkės veikimas, prieštaraujantis aiškioms įstatymo normoms ir Konstitucinio Teismo nustatytoms taisyklėms, kuo toliau, tuo labiau panašėja į už akių bandomą įvykdyti linčo teismą mano atžvilgiu, todėl negali būti toleruojamas teisinėje valstybėje.

Seimo narys Kęstutis Pūkas

Dokumento tekstas:

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkei Ritai Tamašunienei

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų Seniūnų sueigai

PRAŠYMAS

Dėl Specialiosios tyrimo komisijos darbo sustabdymo

2017-04-06 Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – LRS) Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Etikos komisija) raštu V-2017-8615 informavo mane, Seimo narį Kęstutį Pūką, kad nutarė pradėti tyrimą dėl Specialiosios tyrimo komisijos (toliau – Specialioji komisija) pirmininkės Seimo narės Dovilės Šakalienės galimai padarytų LRS Statuto ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Valstybės tarnautojų etikos kodekso nuostatų pažeidimų.

Aš, Kęstutis Pūkas, į Etikos Komisiją kreipiausi 2017-03-29, 2017-04-05 ir 2017-04-06 prašymais, nurodydamas, kad Specialioji komisija (jos pirmininkė) sistemingai ir sąmoningai pažeidžia teisės normas, nustatytas LRS Statuto 233 str. 3 d. ir 4 d. ir kylančias iš LR Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 28, 29 ir 31 str. 1 d., o taip pat akivaizdžiai ir grubiai pažeidžia bendruosius teisės principus.

LR Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas) doktrinoje nustatytos imperatyvios apkaltos proceso taisyklės

Atkreipiu Jūsų dėmesį į Konstitucinio Teismo doktrinoje suformuotas esmines apkaltos proceso taisykles, kurios Specialiajai komisijai yra privalomos, o jų nesilaikymas reiškia, kad Specialiosios komisijos veikimas yra neteisėtas ir neatitinkantis konstitucinės apkaltos sampratos.

Konstitucinis Teismas 1999-05-11 nutarime Nr. 3/99-5/99 ir 2004-03-31 išvadoje Nr. 14/04 nurodė, kad Seimas, vykdydamas apkaltos procedūrą, yra saistomas apkaltos konstitucinės sampratos. Ši samprata suponuoja teisingą teisinį procesą, kuriame asmens teisių apsaugai teikiamas prioritetas, todėl apkaltos procesui yra nustatyti griežti reikalavimai. Tiek nurodytame nutarime, tiek išvadoje Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad jei vykdant apkaltą būtų nesilaikoma teisingo teisinio proceso principų, tai liudytų, jog prasilenkiama su teisinės valstybės reikalavimais. Taigi, Konstitucinio Teismo nustatytos apkaltos proceso taisyklės imperatyviai saisto Specialiąją komisiją, o jų nesilaikymas neabejotinai reiškia tiek mano, kaip apkalton traukiamo asmens, teisių, tiek įstatymo pažeidimą, o tai savo ruožtu lemia apkaltos proceso ir Specialiosios komisijos sprendimo neteisėtumą.

Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarime Nr. 3/99-5/99 ir 2004-03-31 išvadoje Nr. 14/04 yra vienareikšmiškai nustatyta:

Normos, reguliuojančios apkaltą, turi ne tik sudaryti galimybę pašalinti asmenį iš pareigų ar panaikinti jo mandatą, bet ir užtikrinti asmens, kurio atžvilgiu vykdoma apkalta, teises.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas apkaltos proceso taisykles, aukščiau nurodytuose nutarime ir išvadoje pabrėžia, kad vienas iš esminių teisinės valstybės požymių – asmens teisių ir laisvių apsauga, o asmens teisių pripažinimas – būtinas teisės viešpatavimo elementas. Kad apkaltos procesą būtų galima pripažinti atitinkančiu teisinės valstybės principus, jis turi būti teisingas. Teisinėje valstybėje asmens teisė ginti savo teises yra nekvestionuojama, įstatymui ir apkaltą vykdančiai institucijai visi asmenys turi būti lygūs, jie turi turėti teisę būti išklausyti ir teisiškai garantuotą galimybę ginti savo teises.

Sprendžiant konstitucinės arba kitokios teisinės atsakomybės klausimą minėtieji teisinės valstybės principai realizuojami per asmens, kuriam ši sankcija taikoma, procesines teises ir jų garantijas. Tiek Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarime Nr. 3/99-5/99, tiek 2004-03-31 išvadoje Nr. 14/04 yra imperatyviai nurodyta, kad asmeniui, kuriam taikoma apkalta, turi būti užtikrintos šios teisės:

būti supažindintam su kaltinimu, dėl kurio sprendžiamas jo pašalinimo iš pareigų ar jo Seimo nario mandato panaikinimo klausimas;

būti supažindintam su svarstymo Seime tvarka;

turėti gynėjus arba kitus atstovus;

pateikti įrodymus, turinčius reikšmės sprendžiant jo konstitucinės atsakomybės klausimą;

dalyvauti ginčuose;

paskutinės replikos teisė;

baigiamojo žodžio teisė.

Nurodytoje Konstitucinio Teismo doktrinoje įtvirtinta tokia taisyklė: procesas, kuriame neužtikrinamos minėtosios teisės, neatitinka konstitucinės apkaltos sampratos.

Specialioji komisija pažeidė visas aukščiau išvardintas Konstitucinio Teismo nustatytas apkaltos proceso taisykles, t. y.:

aš nesu supažindintas su kaltinimu (-ais);

man yra nežinoma, kokie liudytojai buvo apklausti ir kokius įrodymus jie pateikė;

aš neturėjau galimybės užduoti liudytojams/ekspertams/kitiems Specialiosios komisijos kviestiems asmenims klausimus, kiekvieno kaltinimo atžvilgiu teikti savo įrodymus, paaiškinimus ir argumentus;

man iki šiol nebuvo leista pateikti jokių įrodymų ir dalyvauti ginčuose;

aš nebuvau ir nesu supažindintas su mano apkaltos svarstymo Specialiojoje komisijoje tvarka.

Įvertinus išdėstytą, darytina pagrįsta išvada, kad Specialiosios komisijos veikimas vienareikšmiškai neatitinka konstitucinės apkaltos sampratos, todėl yra neteisėtas.

Dėl Specialiosios tyrimo komisijos darbo sustabdymo

2017-04-07 Specialioji komisija raštu V-2017-3656 informavo mane, Seimo narį Kęstutį Pūką, kad 2017-04-19 bus rengiamas Specialiosios komisijos posėdis, kuriame Specialioji komisija nuo 17.25 iki 18.25 val. ketina išklausyti mano, kaip apkalton traukiamo asmens, paaiškinimus ir argumentus.

Pažymiu, kad Specialioji komisija neteisėtai, t. y. pažeisdama LRS Statutą ir Konstituciją bei nesilaikydama šiame prašyme nurodytų Konstitucinio Teismo nustatytų imperatyvių apkaltos proceso taisyklių neleido nei man, nei mano atstovams dalyvauti 2017-03-29 ir 2017-04-04 vykusiuose Specialiosios komisijos posėdžiuose, tokiu būdu man buvo užkirstas kelias susipažinti su šiuose posėdžiuose tirtais duomenimis, t. y. žinoti, kas ir kuo mane kaltina, kokiais įrodymais remiasi, dalyvauti apklausiant liudytojus (specialistus/ekspertus), užduoti jiems klausimus, teikti savo įrodymus, paaiškinimus ir argumentus.

Neturėdamas jokios informacijos apie 2017-03-29 ir 2017-04-04 vykusiuose Specialiosios Komisijos posėdžiuose tirtus duomenis aš, Kęstutis Pūkas, objektyviai neturiu jokių galimybių šios medžiagos atžvilgiu pateikti savo argumentų ir paaiškinimų.

Papildomai pažymiu, kad nagrinėdama mano 2017-03-29, 2017-04-05 ir 2017-04-06 prašymus šiuo metu Etikos komisija, be kita ko, sprendžia:

dėl 2017-03-29 Specialiosios komisijos posėdyje tirtų įrodymų ištyrimo iš naujo, dalyvaujant man (mano atstovams) ir naujos sudėties Specialiajai komisijai, arba tokių duomenų pašalinimo iš apkaltos proceso medžiagos;

dėl neteisėto ir nepagrįsto apklausiamų asmenų įslaptinimo 2017-04-04 Specialiosios komisijos posėdyje ir tokių duomenų ištyrimo iš naujo, dalyvaujant man (mano atstovams), arba tokių duomenų pašalinimo iš apkaltos proceso medžiagos;

dėl Specialiosios komisijos pirmininkės Seimo narės Dovilės Šakalienės galimybės toliau eiti Specialiosios komisijos pirmininkės pareigas ir/ar būti Specialiosios komisijos nare.

Įvertinus nurodytus argumentus ir Konstitucinio Teismo doktrinoje suformuotas imperatyvias apkaltos proceso taisykles yra akivaizdu, kad Specialiosios komisijos darbas turi būti sustabdytas iki Etikos komisija priims sprendimus dėl aukščiau nurodytų klausimų.

Atsižvelgiant į išdėstytą, p r a š a u:

1. Sustabdyti Specialiosios komisijos darbą iki Etikos komisija išspręs mano, Kęstučio Pūko, 2017-03-29, 2017-04-05 ir 2017-04-06 prašymus Etikos komisijai.

Pagarbiai

LR Seimo narys Kęstutis Pūkas

Komentarai

 

 

 
 1. Kiek dar šitas po-litinis besmegenis sėdės Seime ir ės mokesčių mokėtojų pinigus?

  Thumb up 2 Thumb down 1

 2. Keista tai gali buti tik bananu ir maskaliu saly kada zmogus nenuteistas o kruvele mafuku jau zibala pila ir juodina ji o teisesauga tyli .

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • beretinis idijote,ar nematai,kad tai vyksta lithuanijoj,o ne kazkur,ar bananu chemisku apsiedei,kas kur vis kisa ta rusija,tu kazlamorde ukrofasistus ikisk tai bus daug aiskiau

   Thumb up 1 Thumb down 3

  • Nepainiok ir nesutapatink politinės ir teisinės atsakomybių. Jų pagrindai kitokie. Atsakomybės taikiniai skirtingi. Bausmės ir jų pasėkmės kardinaliai skiriasi. To visokie “pūkai ” ir “pūkeliai“ su “plunksnaitėmis” niekada nesupras.

   Thumb up 1 Thumb down 1

 3. Vargas Lietuvėlei, jei kauniečiai tik tokius ablavuchus sugeba išsirinkti seiman.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 4. Kai tokio lygio , atsieit pagal reitingą pralenda į seimą, tai ko norėt iš anų. Pats reitingavimas visiems aiškus, kaip ir anūkas į ES prasmuko. Pukelis, žinokit, tikrai galvoja esąs nekaltas, nes pagal jo iškrypimo laipsnį, tai labai normalu.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 5. Kad Pūkelis su nuolatiniu kabinėjimusi prie mergų prisidirbo akivaizdu, tačiau akivaizdu ir tai, kad apkaltos procedūra idiotiškai nemokšiška.

  Thumb up 5 Thumb down 1

 6. Kas jam sudėjo šitą pasaką? Ar ne jo “ištikimasis ginklanešys” K.Bruder, su kuriuo taip linksmai žvengia laidoje “kitokia Lietuva”. Šlykštu klausytis. Anksčiau ”traukdavo per dantį” Kupčinską, dabar Matijošaitį. Kovotojams ”su korupcija” vis neįtinka Kauno merai.

  Thumb up 5 Thumb down 1

   • Jei pasidomėsit kas tas Broder, suprasit kas kam vadovauja. Nesitikėjau iš Pūko marionetės vaidmens seime.

    Thumb up 1 Thumb down 1

 7. Kai tokio lygio kuilys Seime…blogiau negu zydo valdytoje TSRS…kas klauso sio asilo radijo,kas dave licenzija.

  Thumb up 5 Thumb down 4

 8. Negalima gero tikslo siekti prastomis priemonėmis. Nemėgstu Puko, bet jo pretenzijos pagrįstos. Neatsižvelgus bus panašu į susidorojimą.

  Thumb up 10 Thumb down 3

 9. nu prisižvengiau. Tas bobomis apsikartęs žliumbia dėl Konstitucinio teismo doktrinos :))) Ir dar pasiviešino :))). Tegul jie vienas kitam ten gerkles persikanda, brudai

  Thumb up 6 Thumb down 1

 10. Gėda Lietuvai Puką laikyti Seime. Pukas jau nebekontroliuoja, ką sako, ką rašo. Teisingaas žingsnis-Pukas dalinai nukenksmintas – nuginkluotas

  Thumb up 6 Thumb down 5

 11. Jeigu jau net Seime nesilaikoma tyrimo taisyklių ne bet kieno, o Seimo nario atžvilgiu, ko tada norėti iš politizuotų teismų procesų tokiose bylose, kaip pvz. Medininkų?

  Thumb up 14 Thumb down 0

 12. Nemegstu nei Puko, nei Sakalienes uz ju perdeta uoluma bet kuriuo klausimu.Bet sitas skandalas jau labai ispustas.Prasidejo nuo vienos panos, o dabar, toks jausmas, kad Pukas prie visu seksualiai priekabiauja.Kaip jaustis toms zurnalistems, kurios dirba jo radijuje ir TV?Ka joms daryt?Palikt darba?O kas ju istiestom rankom laukia?Man tai sie du zmones kvepia nelabai skaniai.

  Thumb up 8 Thumb down 4

  • Kai žmogaus IQ ir ML – mokyklinio amžiaus paauglystės tarpsnio lygyje užstrigę, jis nesupranta kuo pasikeitė jo visuomeninė padėtis ir kokie esminiai pakitimai dabar jam atsirado.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   • Nesvarbu koks pas ką IQ ar tas ML, bet tyrimo taisyklių privaloma laikytis, kai sprendžiamas žmogaus ir jo reputacijos likimas.

    Thumb up 12 Thumb down 0

  • Irena,ogi taip ir jaustis duosi -dirbsi neduosi-nedirbsi viskas paprasta kaip du pirstus i asfalta…

   Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...