Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Ir tiesa, ir šviesa…

2010-03-31 16:41 | Komentarai | Komentarų (15)

Sesuo Nijolė Sadūnaitė

Mūs žingsnius telydi…

Tai mūsų Himno žodžiai, kaip priesakas Tautos gyvenimo kely, kurio savos valstybės piliečiai privalo laikytis.

Paminėjome Nepriklausomybės atkūrimo 20-metį, pasidžiaugėmė pasiektais laimėjimais, bet nutylėjome savo bėdas, nuopuolius ir trūkumus, lyg jų nebuvo, lyg jų nereikėtų taisyti, lyg jie nekentų mūsų ateičiai.

Pabandykime peržvelgti tuos trūkumus, pataisyti klaidas, kad pakiltume iš dvasinio Tautos nuopuolio.Peržvelkime pasekmes pagal Himno žodžius.

Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme!

Kur mūsų didvyriai buvo pagerbti ir pagarsinti?

Imame Nepriklausomybės atstatymo signatarų, Jubiliejaus šeimininkų , išleistą knygelę „Kovo 11 Lietuvos valstybingumo raidoje“. Ir …

Ir nerandame Kovo 11 datos nei skyriuje „Ilgas ėjimas laisvėn“, nei „ Mūsų istorijos datos“! Pirmuoju atveju pažymėta data – kovo 9 d. , kur deputatai diskutuoja apie Nepriklausomybę, o po jos – jau balandžio 25 d. – kai S.Žemaitis, protestuodamas dėl TSRS ekonominės blokados, susidegino Maskvoje…O kur Kovo 11 d. – nėra!?

Antruoju atveju – „Mūsų istorijos datos“ turi dar žymesnę „juodą skylę“: nuo 1939-09-19 SSSR įsiveržimo į Vilnių iki 1990-11-17, kai Briuselyje atidarytas Lietuvos info biuras,- nėra nei 1990-03-11, nei kitų svarbių datų per 60-ties metų laikotarpį…

Tai ko norėti iš Istorijos instituto ir kitų institucijų, jei Signatarų klubo leidinyje nėra pačios svarbiausios datos – Lietuvos valstybingumo atkūrimo? Tada nestebina ir faktas, kad Lietuvos prezidentų sąraše nėra faktinio pokario Prezidento, vadovavusio Lietuvos partizaniniam pasipriešinimui, Jono Žemaičio – Vytauto.

Tai tik žodžiai ant popieriaus neparašyti. O kur konkretesniais, rankom apčiuopiamais darbais įamžinti mūsų didvyriai? Ar turime nors vieną paminklą Tautos šaukliams, žiburiams ar kankiniams? Per 20 metų nei vieno nepastatėme, Lietuvos istorinių asmenybių nepagerbėme ir savo didvyrių neįamžinome.

Tik Tarptautinės organizacijos įvertino Lietuvos didvyrius, pagerbė ir apdovanojo aukščiausiais pasaulyje žymenimis.

„…Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia..“

Istorija – geriausia patriotizmo, valstybingumo ir pilietiškumo mokykla. Tačiau, peržvelgus mūsų istorijos vadovėlius, į akis krenta Holokausto išryškinimas , o ne Lietuvos žydų gelbėjimas.Lietuvos Statutuose dar giliuose viduramžiuose buvo įtvirtinta laisvė. Ir laisvė visiems, kas atvyksta į valstybę gyventi! Laisvė ir lygios teisės visiems. Ypač tai buvo aktualu žydams, visama pasaulyje persekiojamiems, žeminamiems ir ribojamiems…

Lietuvoje jie buvo 600 metų be pagromų, lygiateisiai ir laisvi, valstybės saugomi! Tokio lietuvių žmogiškumo (humanizmo) dėka šiandien Lietuvoje gyvena ir savom kalbom kalba 115 tautybių žmonių. Yra netgi pasaulyje išnykusių (karaimai) , bet Lietuvoje išlikusių ir toliau klestinčių tautų!

Tiesa, Signatarai paruošė ir išleido 3 tomų fotoalbumą „Didžioji Lietuva“, kurio 2 000 puslapiuose suregistruotas visas šiai dienai išlikęs kultūrinis paveldas ir 3 valstybėse (Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje), anksčiau buvusiose Didžiosios Lietuvos sudėtyje. Bet albumai be teksto – jie dar tik medžiaga istorikams aprašyti mūsų Tėvynės buvusią šlovę , galybę ir kultūrą. Kaip kad dar tokio pačio darbo laukia Kazimiero Teisynas ir trys Statutai, kad Pasaulis suprastų, kodėl lietuvių, po Didžiosios Lietuvos iširimo, niekas nevadina okupantais?

Tik vieni žydai mus apjuodino per visą svietą, nors ir Jad Vašemo įvertinimu esame 2 vietoje iš 32 valstybių apdovanotų „Pasaulio teisuolio vardais“. Ar Istorijos institutas rūpinasi mūsų, komunistų ištrintos, istorijos atstatymu ir pateikimu Pasaulio visuomenei, studentamas ir moksleiviams?

Ne. Praeities stiprybės šaltinis dar paslėptas nuo Žmonijos, nuo Tautos ir, atvirkščiai, tuščią vietą tiek žiniasklaida, tiek švietimo ministerija užteršė! Informacinę aplinką paskandino netikromis, nepilnomis, amoraliomis žiniomis.Tokia degraduota žiniasklaida, o ypač per TV bei internetą, „išderino“ Lietuvą iš vidaus ir nustūmė į Sodomos-Gomoros pelkę, prisidengdama žaviu liberalizmo pavadinimu.

Šiandien viešai kalbama apie moralės, dvasingumo stoką ir naujo Sąjūdžio šioms vertybėms atkurti būtinumą!

Kaip parodija į šį obalsį susikūrė Valinsko „Prisikėlimo“ grupuotė ir su fanfarais įžengė į Seimą. Pasekmės akivaizdžios ir liūdnos – susiskaldymas, nepasitikėjimas ir interpeliacijos bei postų praradimai. Bet ne darbas Lietuvos labui.

„…Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės…“

Kaip Seime , taip ir valstybėje. Jei valdžios vyrai antrąkart ženijasi, dar su pirmąja neišsiskyrę, -tai Tauta šią nuodėmę atkartoja. Jei valdžia „žiauria akcija“ nuplėšia paskutinį lopą iš jau ir rublinių indėlių afera apgrobtų žmonių, tai ir jie susipranta, kad reikia šį bei tą nuslėpti. Jei valdžia įsileidžia svetimą „Trojos arklį“ į valstybės vidų ir net tik leidžia, bet ir įstatymais paremia to arklio „lygiomis teisėmis“ pavadintą demoralizaciją, tai visuomenė yra priversta kovoti su homoseksualizmo baisiomis pasėkmėmis tiek kiekvienoje šeimoje, tiek ir valstybinių intitucijų lygyje.

Ir kovoja: Lietuvos disidentai toliau kaunasi teismuose su visokiais „kliugeriais“, kagėbistais, rezervistais, transvestitais ir tolerantais. O tuo tarpu šios demoralizacijos „krikšto močia“ paskelbiama „Metų Moterimi“ Lietuvoje?! Vietoj to, kad paskelbti jai apkaltą Seime už priesaikos laužymą ir Konstitucijos pažeminimą!!!

Kankinasi pavienės šeimos(Kedžių) su pedofilų klanais, teisėsaugoje ir teisėtvarkoje. Kankinasi ir visuomeninės organizacijos , gindamos vaikus nuo iškrypėlių. Netgi teisininkai apsivienijo ir gina skriaudžiamas mamas už motinystės pašalpas. Vietoj to , kad valstybė ir jos institucijos tvirtai laikytųsi įstatymų ir gintų piliečių, o ne homoseksualų teises! O dabar – įtariami pedofilija A.Ūsas ir L.Stankūnaitė saugomi vietoj arešto. Ir dar brangokai saugomi – per pusmetį iš mūsų kišenių jų apsauga išpurtė pusę milijono litų!!! Vietoj to, kad sušelpti vaikus auginančias mamas…

Tai ar galime sakyti, kad valdžia dirba Lietuvos naudai ir žmonių gėrybei? Skolos senai viršijo pajamas, o Lietuva iš „Mažosios Amerikos“ padaryta „Didžiąja ubage“.

Kokią klaidą padarėme Lietuvos atkūrimo kely, kad dabar taip vargstame, degraduojame ir netenkame vilties? Kodėl toks ryškus visuomenės dvasios nuopuolis, kai bažnyčių durys plačiai atvertos ir niekas nepersekioja už tikėjimą?Kodėl tiek juodų bylų , nusikaltėlių, kyšininkų ir išprievartavimo šalyje, išsiveržusioje iš kruvinų komunizmo gniaužtų?

Todėl , kad neįvykdėme desovietizacijos.

Visi KP ir KGB pakalikai liko ir dirba savo išdavikišką darbą toliau. Šiandien Lietuvą galėtume įvertinti, kaip pasisekusį komunistinio kapitalizmo modelio įgyvendintą eksperimentą!

Su Sąjudžiu Kovo 11 d. atgavę Nepriklausomybę, bet nedesovietizavę valdžios – praradome laisvę! Kaip ištaisyti šią klaidą , kai rinkimų farsas „lipdukų“ ir alaus pagalba senokai nuplaukė į „prichvatizatorių“ kišenes?

Kad Tiesa ir Šviesa vėl nušvistų Lietuvos padangėjė pakilo į kovą Antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, neapsikentę okupacinės valstybės tęstinumo teisėsaugos veikloje. Prie „Pasipriešintųjų“ (P.Plumpos, N.Sadūnaitės) prisijungė ir signatarai B.Gajauskas, A.Endriukaitis, A.Patackas bei pateikė aukščiausiems valdžios pareigūnams memorandumą „Dėl laisvės kovų prasmės ribos peržengimo“.

Tai pirmas žingsnis, suteikiantis progą valdžiai pakeisti visą teisėsaugos sistemą. Kauno pedofilijos byla parodė demoralizavimo sistemoje (pedofilų klano) apimtis ir veiklos pobūdį. Nei vienas pareigūnas , išviešintas Seime kaip „vilkinęs, nekompetetingai, nekvalifikuotai, aplaidžiai dirbęs…“, nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, nors dėl šių priežasčių žuvo du žmonės.Net ir po Seimo išvadų , prokuratūra nepakeitė darbo stiliaus ir teismą byla pasiekė be dar galimų surinkti įrodymų. Lygiai kaip ir iki svarstymo Seime, prokurorai nereagavo į kvalifikuotų teisininkų (A. ir N.Venckų) pareiškimus, prašymus ir skundus t.y. klanas tęsė savo veiklą, nes turėjo užtarėją Seime – St. Šedbarą.

Dar parodoksaliau procesai vyksta politinėse bylose, kur Lietuvos piliečių, laisvės kovotojų veiksmai ir toliau vertinami iš okupantinių pozicijų ir naudojant įkalčiams KGB medžiagą!Antai, Lietuvos Saugumo „Kovos su komunizmu“ skyriaus darbuotojas A.Dailidė ir šiandien nuteistas „už piliečių laisvės apribojimą“, nors tai buvo teisėtas komunistų areštas!

Ypatingai tai papiktina šiandien, kai ir ES – komunistai jau prilyginti naciams su visomis iš to išplaukiančiomis pasėkmėmis. Tuo tarpu Lietuva vienintelė išlieka komunizmo citadele, kur buvę okupantų kolaborantai ne tik nenubausti (N.Dušanskis su kompanija), ne tik neišeliminuoti iš politinio gyvenimo (persikrikštiję sėkmingai dalyvauja rinkimuose), bet ir dirba Lietuvos Saugumo vadovu (A.Pocius), užsienio reikalų ministru (A.Valionis), jau nekalbant apie teisėtvarkos ar teisėsaugos institucijas. Antai tik Vilniuje atsirado vietoj buvusių 2 – net 256 advokatų kontoros, kuriose , (kas gali paneigti?) dirba KGB rezervistai (A.Pocius), patys kagėbistai ir jų informatoriai – stukačiai!

Argi šių teisėsaugininkų teisinė sąmonė ne priešiška Lietuvos Nepriklausomybei?

Todėl, pirmu žingsniu memorandumo autoriai prašo valstybės vadovus pateikti Lietuvos visuomenei statistinius duomenis apie pasipriešinimo dalyvių ir kolaborantinių bylų eigą, trukmę ir sprendimus, kad Tauta galėtų įvertinti tų teisėsaugininkų priešišką požiūrį ir pradėti jų antitautinės veiklos tyrimą.

Šiems ir kitiems( pvz. pedofilų) tyrimams tinkamai atlikti būtina pasikviesti pagalbos iš Interpolo, turinčio praktikos ir specialistų šiose srityse.

Atvirai priešiškai Lietuvai nusiteikusių ir dirbančių ne jos naudai darbuotojų išaiškinimas bei eliminavimas iš valstybės institucijų – tai būtų kaip alternatyva neatliktai desovietizacijai – ir vienintelė sąlyga Lietuvai išlikti!

Komentarai

 

 

 
 1. Nuostabi! Jos tikrai nuostabi post , aš turiu daug aiškią idėją apie iš šio straipsnio .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Įdomu, kodėl straipsnio autorė nutyli svarbiausią posovietinį nusikaltimą – piliečių paveldimų žemės valdų išgrobstymą – kuris mus iš sovietinių baudžiauninkų pavertė posovietiniais, "savo noru" sau pono ieškančiais vergais? Nejaugi nepriklausomybė – tai tik Lietuvą prichvatizavusių "naujų ponų" suteikiamos darbo vietos?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Negali klausyti teisybės? O tokiais žodžiais svaidytis nevertėtų, nes blogis visada sugrįžta atgal.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Kaip skaudu skaityti Himno žodžius cituojamus būtent tokiame kontekste ir būtent Sesers Nijolėsm Juk tai vienas iš tų žmonių, kurie pasakė "Labas rytas" naujai Lietuvai. Tai nuo tos grupelės drąsuolių prasidėjo Lietuvos laisvėjimas, nes pradėjo laisvėti jos žmonės. Man tai tikrai padarė įspūdį mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo suteikta informacija. Anksčiau nesusimąstydavau, nors ir įtariau, kad "saulę" parvežė ne visai tautos valia. Tie kurie įsijungė į procesą jau po Berlyno sienos nenubausto nugriovimo, nėra jokie Lietuvos laisvintojai, o Sesuo Nijolė – kas kita. Ji galėjo tikėtis daugiau blogos, negu geros baigties už savo kalbą mitinge. Susimąstykim žmonės, kaip mes pasiklydome, kaip iškrypome iš tiesos kelio, jei vėl prabilo Sesuo Nijolė.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Nebera nebera nebera musu LIETUVOS…-rauda tie,kuriuos prievartavo,prievartauja ir prievartaus ateity"isrinktieji"-visom prasmem "prievartavimai tebevyksta"!-netik pedofilai vaikelius luosina,tevai juos pardavineja,patys tevai prievartauja,vaiku namuose-kencia ,,,…Lietuviai kantriausia ir taikiausia tauta(bet kiek begalima dainomis eiti su nelygiais priesais?-juk jie dainu nemoka,maldu negirdi,o i baznycia prasau…:usas net auka pakrikstijo(:(:(-cia jau viesa paslaptis…:(:(:(

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. kokia ble nepriklausomybe ,nuo rusu užokom ant pedalu su gaidžiais Briuseliniais,niekada nebuvom nuo ko nors nepriklausomi ,tie skambus žodžiai tik skirti durneliais ir locheliams ,gerai sugalvota akcija -afera ‘nepriklausomybe’ ,kaip išvogti ir praskolinti Lietuva ir jos žmonias, nustekenti ir engti,kaip nepriklausomybes planuotojams visa gyvenima buti prie riebaus valdiško lovio,lysti i subine europai ir amerikosam ,nepriklausomi ,nejuokinkite ,kas valdo skola tas valdo viska ,o skola Lietuvos didžiule

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • zoidberg tai jo, bent lkryvasa ismoksti laikyt. bent pakvepuoji grynu oru. Pramankstini kojas mindamas dvirati.. Esi totalus retardas, jei jau nematai cia jokio skirtumo.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. pritarciau Gijo – turi kuo skubiausiai padaryti guminiu arba vaskiniu figuru muzieju, kuriame butu visi siemo ir vyriausbes nariai. Uz nedideli mokesti ten turetu buti ileidziami iptyke zmones su beisbolo lazdomis…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Pritariu geras straipsnis.Deja,daugelis supranta iš anksto savo menkumą prieš susikibusius už rankučių įvairių interesų jungiamus klanus(pramonėje,prekyboje,teisėje, pedofilizme,karyboje,VSD, medicinoje,advokatiniame darbe, partinėje veikloje, KGB veteranų, nusikaltelių judėjime……………….)
  Eilinis dirbantis žmogus,dedantis maksimalias pastangas šeimos išlaikymui, vaikų auginimui ir jų išsimokslinimui pervargęs tegali stebėti kaip įvairūs įvairių grupių veikėjai tampo Lietuvą ir koridoriuje sutikęs kaimyną, tokį pat bėdžių išmesti frazę" Nu i Na…Užpi…jau visi" Japonai perkaitusiam darbuotojui cechuose išstatė viršininkų gumines lėles-gali apmaudą išlieti, o pas mus dantis griždamas sekančia dieną vėl leki,jei dar turi, į darbo vietą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • O kod?l vien Vysniauskas uzkliuvo, juk ir Andrius Rimiskis pasjkoao apie savo atzala:):):):):):)Ram?nai gal?si ir apie savo papasakoti, kai tur?si mielai paskaitysim :):)

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Briliantas Ai tas iPhone yra nieko neneresgis uz kitus. Nieko ten nepakartojimo nera. Tik tu iPhone kainos kaip lyginant su automobiliais kaip lamborghini.

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...