Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 5 Penktadienis
 

I.Strelkovas: „Aš piktas ir mano atmintis gera“ [Tarp P.Porošenkos ir V.Putino – antras telefoninis pokalbis]

2014-09-08 23:26 | Užsienis | Komentarų (22)

Igoris Strelkovas kol kas neatskleidžia, kodėl jis dingo iš Donecko, tačiau neslepia, kad yra "piktas". Stop kadras

Neaiškiomis aplinkybėmis Donbase atsiradęs, o vėliau tokiomis pat neaiškiomis aplinkybėmis iš Donbaso dingęs buvęs sukilėlių vadas Igoris Strelkovas paskelbė viešą laišką, kuriame teigia, kad „dėl visos eilės aplinkybių jis nekomentuos Novorusijos įvykių“, tačiau jis, „švelniai tariant, nėra sužavėtas“.

I.Strelkovas paskelbė, kad kol kas neatskleis, kodėl pasitraukė iš Donbaso ir tiek ilgai tylėjo. Esą kol kas dar ne laikas.

Jis teigė žinantis situaciją Donecke, tačiau kol kas esą negalintis jai padaryti įtakos.

„Už Tėvynę kovosiu vienokiu ar kitokiu būdu“, – paskelbė I.Strelkovas. – „Tegul daugybė mano „geradarių“ (Rusijoje ir Novorusijoje, o taip pat griuvėsiuose) dėl to jokių iliuzijų neturi. Kol aš gyvas – jie ramiai nemiegos.“

„Kai kam Donecke siunčiu žinutę: „aš piktas ir mano atmintis gera“. Ypač tai susiję su vienu pagyvenusio amžiaus gerų cigarų ir viskio mėgėju, kuris daugiau negu 20 metų sėkmingai vaidino „karininką ir patriotą“. Jis supras“, – savo viešame laiške parašė I.Strelkovas.

Po derybų – dažni telefoniniai pokalbiai tarp prezidentų

Kaip žinia, penktadienį, rugsėjo 5 d., Minske įvyko konflikto sureguliavimo grupės derybos, kuriose dėl taikos susitarė ir protokolą pasirašė: buvęs Ukrainos prezidentas Leonidas Kučma (Kijevas), RF ambasadorius Ukrainoje Michail Zurabov (Maskva), ESBO specialus atstovas Chaidi Taljavini, „DLR“ premjeras Aleksandras Zacharčenka, „LLR“ vadovas Igoris Plotnickis.

Tiesa, žiniasklaidoje buvo nutylėtas vienas įdomus momentas: ESBO paviešintame 12 punktų visų šalių atstovų pasirašytame protokole matosi, kadAleksandras Zacharčenka ir Igoris Plotnickis pasirašė protokolą kaip fiziniai asmenys Aleksandras Zacharčenka ir Igoris Plotnickis – protokole neminima nei „Donecko liaudies respublika“, nei „Lugansko liaudies respublika“, o šios „paskelbusios nepriklausomybę valstybės“ minimos kaip Donecko ir Lugansko regionai.

Trečiame Minsko derybų protokolo punkte numatyta, kad Donecko ir Lugansko regionai išlieka Ukrainos sudėtyje, tik Kijevas dėl jų specialaus statuso (galimai autonomijos) priima specialų įstatymą.

Jau kitą dieną, šeštadienį, Ukrainos Prezidentas Petro Porošenka ir Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas šių derybų rezultatus aptarė telefonu.

Pirmadienį vakare tarp P.Porošenkos ir V.Putino įvyko antras telefoninis pokalbis, kurio metu „buvo tęsiamas aptarimas žingsnių, kurie palengvintų taikų Ukrainos pietryčių situacijos sureguliavimą“.

„Dialogas bus tęsiamas“, – tiek lakoniškai, vos keliais sakiniais apie V.Putino ir P.Porošenkos jau antrą telefoninį pokalbį pranešė Rusijos Prezidento spaudos tarnyba.

A.Lukašenka džiaugiasi, kad pamatas taikai – Baltarusijoje

Baltarusijos Prezidento A.Lukašenkos spaudos tarnyba išplatino pranešimą spaudai, kuriame pateikiamas A.Lukašenkos komentaras dėl penktadienio derybų Minske.

Jame jis titanišku vadina kontaktinės grupės darbą, kurio rezultatas – abiejų priešiškų, Rytų Ukrainoje kovojančių pusių protokolo dėl taikos pasirašymas.

A.Lukašenkos teigimu, šis taikos protokolas nebūtų pasirašytas, jeigu ne prieš tai Minske įvykęs P.Porošenkos ir V.Putino susitikimas. Taip pat buvo labai svarbūs Kazachstano Prezidento pasiūlymai sureguliuojant šį karinį konfliktą.

„Mes didžiuojamės tuo, kad taikos proceso pradžios pamatas buvo padėtas Minske, Baltarusijos žemėje. Mes ir toliau dėsime visas pastangas, kad užtikrintume taiką broliškoje šalyje. Mūsų tautos pakankamai prisikentėjo praėjusio amžiaus karuose, ir aš nenorėčiau, kad panašios kančios pasikartotų ir šiame amžiuje“, – cituojamas A.Lukašenka išplatintame pranešime spaudai.

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. 30 milijonų ir tapatybės pakeitimas iš esmės garantuoja, kad yla išlys iš maišo….

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. DĖL LĖKTUVO NUMUŠIMO VIRŠ TERORISTŲ KONTROLIUOJAMOS TERITORIJOS KREMLIAUS KONTROLIUOJAMOJE ŽINIASKLAIDOJE BUVO PASIRODĘ ĮVAIRIŲ SPEKULIACIJŲ.

  CITUOJU apie preliminarinio tyrimo pranešimą:

  Pre­li­mi­na­rio­je at­as­kai­to­je, ku­rią an­tra­die­nį pa­skel­bė Olan­di­jos sau­gu­mo val­dy­ba, ne­tvir­ti­na­ma, kad lai­ne­rį „Boeing 777“ nu­mu­šė ra­ke­ta „že­mė-oras“, bet iš jo­je pa­teik­tų iš­va­dų ga­li­ma da­ry­ti bū­tent to­kią prie­lai­dą.Ty­rė­jai ak­cen­ta­vo, kad jų iš­va­dos tė­ra pre­li­mi­na­rios, o ga­lu­ti­nę at­as­kai­tą pa­ža­dė­jo pa­teik­ti vė­liau­siai iki ki­tų me­tų lie­pos vi­du­rio – pra­ėjus me­tams po ka­tas­tro­fos. Olan­di­jos sau­gu­mo val­dy­ba taip pat pa­brė­žė, kad jų ty­ri­mo tiks­las nė­ra su­ras­ti kal­ti­nin­kus (tam Ha­go­je pra­dė­tas at­ski­ras bau­džia­ma­sis ty­ri­mas).

  Kaip nu­ro­do­ma do­ku­men­te, tai, kad į lėk­tu­vą pa­tai­kė di­de­liu grei­čiu lė­kę ob­jek­tai, pa­aiš­ki­na, ko­dėl stai­ga nu­trū­ko duo­me­nų re­gis­tra­vi­mas sa­vi­ra­šiuo­se, pra­ras­tas ry­šys su skry­džių kon­tro­lie­riais, ir lėk­tu­vas din­go iš ra­dio­lo­ka­to­rių ekra­nų.
  Lėk­tu­vo nuo­lau­žos iš­si­bars­čiu­sios 50 kv. km plo­to te­ri­to­ri­jo­je. Pa­sak eks­per­tų, tai ro­do, kad or­lai­vis grei­čiau­siai su­du­žo dar ore. Iki šiol ty­rė­jams ne­pa­vy­ko iš­ana­li­zuo­ti pa­čių nuo­lau­žų. Jie rė­mė­si nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se ma­to­ma, kad lėk­tu­vas bu­vo pra­muš­tas ne vie­no­je vie­to­je, yra daug sky­lių, pra­kirs­tų iš iš­orės.

  Olan­dų sau­gu­mo val­dy­ba in­for­ma­vo, kad at­as­kai­ta par­eng­ta re­mian­tis duo­me­ni­mis, su­rink­tais iš pi­lo­tų ka­bi­nos po­kal­bių sa­vi­ra­šio, skry­džio duo­me­nų sa­vi­ra­šio (juo­do­sios dė­žės) ir in­for­ma­ci­ja, ku­rią pa­tei­kė Ukrai­nos oro eis­mo kon­tro­lės cen­tras, taip pat pa­ly­do­vų bei ki­tų nuo­trau­kų ir vaiz­do įra­šų iš įvy­kio vie­tos, ra­da­rų in­for­ma­ci­ja.

  Ty­rė­jai iš Ny­der­lan­dų iki šiol ne­ga­lė­jo tin­ka­mai ap­žiū­rė­ti įvy­kio vie­tos, nes dėl ko­vų tarp Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ir Ukrai­nos vy­riau­sy­bių pa­jė­gų ne­bu­vo ga­li­ma už­ti­krin­ti eks­per­tų sau­gu­mo. Ta­čiau Olan­di­jos sau­gu­mo val­dy­bos at­sto­vė pa­ti­ki­no, kad ir ne­ap­si­lan­kius ne­lai­mės te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma pa­da­ry­ti reikš­min­gų iš­va­dų.

  Ukrai­nos pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai ofi­cia­liai ne­igia nu­mu­šę lėk­tu­vą, bet ne­ofi­cia­liai vie­nas su­ki­lė­lių aukš­to ran­go ly­de­ris pri­pa­ži­no at­sa­ko­my­bę už šią at­aką.

  Li­kus trims va­lan­doms iki lėk­tu­vo spro­gi­mo virš se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos Ry­tų Ukrai­no­je, nau­jie­nų agen­tū­ra „As­so­cia­ted Press“ pra­ne­šė, kad ra­ke­tų sis­te­ma „Buk M-1“ – tan­ko dy­džio ma­ši­na su ke­tu­rio­mis ra­ke­to­mis „že­mė-oras“ – va­žiuo­ja per se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mą Sniž­nės mies­tą ne­to­li ka­tas­tro­fos vie­tos.

  Vie­nas su­ki­lė­lių aukš­to ran­go ka­ri­nin­kas po ka­tas­tro­fos in­ter­viu „As­so­cia­ted Press“ sa­kė, jog lėk­tu­vą nu­mu­šė miš­ri su­ki­lė­lių ir ru­sų ka­riš­kių ko­man­da, ku­ri ma­nė, kad tai­ko­si į ukrai­nie­čių ka­riš­kių lėk­tu­vą.Ukrai­nos vy­riau­sy­bė ne­tru­kus pa­skel­bė pe­rim­tus te­le­fo­ni­nius po­kal­bius tarp se­pa­ra­tis­tų, ku­rie par­emia šią įvy­kių ver­si­ją. Tuo­se įra­šuo­se gir­dė­ti, kaip pir­mie­ji su­ki­lė­liai, pa­sie­kę ka­tas­tro­fos vie­tą, kei­kia­si pa­ma­tę la­vo­nus ir „Ma­lay­sia Air­li­nes“ ženk­lus.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 3. NEVALIA SPJAUDYT Į ŠULINĮ…

  Kopija iš “Liet. ryto”:
  “Vėlyvas rugpjūtis ir rudens pradžia „Eglės“ sanatorijoje Druskininkuose – rusų metas: jie traukia valgyti lietuviškos varškės su vaikais ir seneliais. Net uošves siunčia atpenėti į Lietuvą.
  Po valgyklą maskviečiai vaikšto pasipūtę, pirštu tikrina lėkščių švarą. Stengiasi, kad prie stalo paskutinis žodis būtų jų. Garsiai komentuoja, kad Rusija jau po savaitės paliks Ukrainą be kelnių…”

  Kažkodėl prisiminiau tarybinį laikotarpį, kai į “Vilniaus” gastronomą ( atvykus traukiniui “Čiaika” iš Minsko) sugužėdavo daugybė žmonių iš Baltarusijos. Ir kai kurie mūsiškiai imdavo šnypšti-”tie rusai visas mūsų dešras suės”…Tuo tarpu tie žmonės atvykdavo, kad savo vaikams nusipirktų geresnio maisto, kurio ten trūko…
  “Tie rusai visą mėsą išpirks…”- šnypšdavo kai kurie itin nusipenėję “poniukai”…
  Tačiau praėjo vos keleri metai, ir…jau 1992 metais daugybė mūsiškių, su didžiuliais krepšiais, patraukė į tą patį Minską bei į kitokius užsienius, supuldavo ten į parduotuves, ir pirkdavo maisto tiek, kiek galėdavo panešti. Dėl to, kad maistas ten buvo kur kas pigesnis…
  Taigi,-”nespjaudyk į šulinį, gal teks jo vandeniu gaivintis”- byloja lietuvių patarlė…
  Aišku, “Liet. rytas” rašė ne apie parduotuves, o apie “Eglės” sanatoriją Druskininkuose, kurioje daugybę kartų buvau, ir nieko panašaus iš to, ką rašo “rašytoja” A. Urbonaitė, neregėjau.
  Na, bet kiekvienas juk mato pagal atvaizdį savąjį…
  Ir vis dėlto…Nespjaudyk į šulinį, Urbonaite! “Varškės” bei Duonos visiems užteks. Kol kas užteks…Kol dar neįsigalėjo neapykantos bei karo kranklių karalystė…

  Thumb up 11 Thumb down 2

 4. Berods visus po rašiniu primintus Karolio Jovaišo rašinius esu skaitęs ir palankiai vertinęs. Kodėl jis atrodė gerokai pasimetęs Garliavos istorijoje? – nežinau. Matau tik tiek, kad pastaruoju metu jis atrodo tikras kovotojas už tiesą ir teisingumą. Šis straipsnis irgi tokia šviesa švyti.

  Vyresnės kartos sovietijos lagerio gyventojams nuo mokyklos suolo buvo gan tvirtai išaiškinta, kas yra agresorius ir jo auka, kaip visa tai reikia vertinti, koks turi būti “komunizmo statytojo kodeksu” besiremiantis liaudies gyvenimas. Visa ta kruopščiai ruošiama daili propaganda buvo skiriama liaudies masėms. Kitaip elgėsi visavaldė komunistų partijos nomenklatūra, kurios SSKP CK organas politinis biuras buvo absoliučiai visagalis. Po J.V.Stalino pasiuntimo į pragarą, būtent jis nuolat sprendė kaip tvirtame kumštyje laikyti sovietiniame lageryje esančias tautas, Sojūzo ir Varšuvos sutarties teritorijose. Režimo kumščiui šiek tiek atsigniaužus, spruko okupuotos tautos taip greitai kaip kuri sugebėjo.

  Dabartinė Kremliaus politika vėl gniaužia kumštį, vienur ar kitur vykdydama agresijos demaršus. Pati Rusija nuo to kenčia labiausiai, tačiau agresyvios politikos stabdymui bei tolimesnei prevencijai dideli kaštai susidaro ir likusio demokratinio pasaulio šalims. Lietuvos vardas vėl skamba, kaip šauklio, kviečiančio pasipriešinimo tikslui susitelkti. Kaimynei Latvijai kur kas sunkiau. Ten Rygos meras labai patenkintas V.Putino agresija Ukrainoje. Netoli nuo tokio požiūrio Vengrijos premjeras, kurio šalyje 1956 metais sovietų tankai sutrypė ir iššaudė 30 tūkstančių laisvės panorėjusių vengrų.

  Dabar sunku atspėti su kuo Rusijos režimas vėl panorės sudarinėti Pasaulio pasidalinimo sandėrius. NATO ir ES šalys tokios deryboms partneriai nebebus. Tikrai taip neatrodo… Gal su Kinija, Sirija, Iranu ar kokiomis terorizmą remiančiomis šalimis? Vienu atveju Rusija gautų klano “jaunėlio” teises, kitais susirastų smulkesnių palydovų. Jau dabar kai kas iš jų neorevanšistinės imperijos kišenėje sėdi.

  Tiesiogiai lyginti V.Putiną su Stalinu ar Hitleriu dar kiek per anksti. Naujojo Rusijos režimo aukos skaičiuojamos tūkstančiais, dešimtimis tūkstančių, bet dar ne milijonais. Kol kas… Jei demokratinio pasaulio šalys neryžtingai trepsės su ribotomis sankcijomis, aukų skaičiai gali katastrofiškai išaugti. Ir tada nebe tiek svarbūs bus būsimų istorikų aiškinimai apie praeities klaidas laiku nestabdant agresoriaus. Žemėje daugybė visokiausių problemų. Žmonijos tarpusavio žudymasis XXI amžiuje yra absoliutus absurdas. Saugokime gamtą ir jos turtus, Žemę, kurioje gyvena ir “homo sapiens”, išgyvendinkime badą ir epidemijas, ieškokime būdų, kaip apsisaugoti nuo pavojaus iš Kosmoso ir pagaliau baikime naikinti vieni kitus. Šį kartą kardą pakėlė Rusijos režimas. Jo likimas turi tapti pavydžiu kas atsitinka, kai kardas pakeliamas be garbės…

  Thumb up 7 Thumb down 17

  • Oho, koks užtikrintas pareiškimas!
   “Dabar sunku atspėti su kuo Rusijos režimas vėl panorės sudarinėti Pasaulio pasidalinimo sandėrius. NATO ir ES šalys tokios deryboms partneriai nebebus.”
   Stebint įvykius blaiviu žvilgsniu, taip neatrodo.
   Krymo perėmimas be kovos ar nekelia įtarimų?
   Ant raudono kilimo visi oriai atrodo.
   Betgi po kilimu dažnai būna visiškai priešingai.
   -Povilas-

   Thumb up 9 Thumb down 5

   • Visas mano mintis buvo tokia: “Dabar sunku atspėti su kuo Rusijos režimas vėl panorės sudarinėti Pasaulio pasidalinimo sandėrius. NATO ir ES šalys tokios deryboms partneriai nebebus. Tikrai taip neatrodo…”

    Thumb up 2 Thumb down 6

  • Is esmes tai Karas jau vyksta. Tik ginklai jau kiti. Jei buvusiam agresoriui uzteko nubombint sintetinio kuro gamyklas ir Mesersmitai stovejo su sausais bakais, tai Vovos Migai del ekonominiu sankciju stoves moraliskai pasene. Juk rezultatas tai tas pats?

   Thumb up 7 Thumb down 11

 5. Putinas ir Porošenka kalbasi tarpusavyje.
  Tai yra gerai, nes tai yra šansas. Tegul ir nedidelis, bet šansas sustabdyti pjautynes.
  Kažkodėl delfis, rytas, minutės ir pan. nekomentuoja to?
  Gal nepatenkinti, kad karas gali būti sustabdytas?
  Greičiausiai šitiems ciuckiams duota šeimininko komanda: “tylėt”!
  -Povilas-

  Thumb up 25 Thumb down 2

 6. kas tai padare,dar nenustatyta.Malaizijos vyriausybes atstovas rugsejo 10 d.atvyksta i Maskva tuo klausimu.

  Thumb up 11 Thumb down 4

 7. Gedulingi pietūs dryžuotiems.

  Tarptautinė Komisija JAU paskelbė preliminarines išvadas dėl Malaizijos lainerio katastrofos.
  Visi įrodymai liudija, kad lėktuvas buvo numuštas raketa “žemė-oras”, kuri buvo paleista iš prorusiškųjų sukilėlių kontroliuojamos teritorijos.

  Taigi, jokių numirėlių prigrūstų lėktuvų, jokių pažeme skraidainčių “sparnuotų tankų” SU-25 užpuolimų, jokių kitų Rusijos propagandistų sukurptų fantasmagorijų ekspertų išvadose nėra.

  Yra šalta faktų ir aplinkybių analizė, aiškiai parodanti, kieno dėka žuvo beveik 300 nekaltų žmonių, tame tarpe – daugybė vaikų!

  Ir tai NE Ukrainos karinės pajėgos.

  (bbc.com/news/world-europe-29119024)

  Thumb up 9 Thumb down 22

  • ką skelbia BBC, mūsų delfiai, lrytai ir kita “establišmento” propaganda- viskas atvirkščiai

   Thumb up 21 Thumb down 7

  • BBC ir faktų analizė!? :))))))))))))
   Gal jau geriau 15 min.? Bent liežuvio laužyti nereikia.
   :)))

   Thumb up 4 Thumb down 3

  • Стоит отметить, что эти детали из отчета комиссии подтверждают версию о выстреле из ЗРК “Бук”, поскольку механизм поражения высоколетящих целей основан на том, что снаряд ракеты (начиненный маленькими металлическими шариками) взрывается не внутри самолета, а за несколько метров от него, и гарантированно поражает пилотов, жизненно важные механизмы летательного объекта, и боезапас (в случае, если “Бук” атакует военный объект).

   Thumb up 0 Thumb down 1

 8. Как охуительны в России вечера.
  youtube.com/watch?v=luiWz5bCRbQ

  Thumb up 4 Thumb down 7

 9. Vovos koloradui dar pavyko. Vodke laka. Europa, tskant. Fidelio Cegevara savo myzalus gere. Ale baika. Ir mes kada Bolivija pasivysim…

  Thumb up 4 Thumb down 17

 10. kruvinas XXI a. spektaklis……,degs rezisieriai pragare…,nei vienas nera amzinas….

  Thumb up 27 Thumb down 2 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...