Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 7 Sekmadienis
 

“Golgotos vynuogės”: Maldos (3)

2012-02-06 21:31 | Kultūra | Komentarų (13)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

amžina vienatvė čia laukia to, kurs tave išpažįsta

Tėve mano, gerasis ir mylintis Tėve, kurs kūrei mane pasitikėdamas manimi, kad kada nors vėl būsiu vienybėje su Tavimi…

Išgirsk mane šią nepakeliamo sunkumo akimirką, – aš Tau noriu pasakyti, kad dabar, kai, atrodo, jokios atramos ir jokios paguodos nebejaučiu aplinkui, nesijaučiu vieniša, nes turiu Tave ir todėl tvirtai žinau, kad materijos pasaulis ir jo kunigaikštis manęs nenugalėjo.

Aš Tau noriu pasakyti, mano Tėve, Kūrėjau ir Viešpatie, kad turiu amžinybės pojūtį, kurį Tu man davei, ir žinau, kad pats nepakeliamiausias skausmas čia yra laikinas, pati skaudžiausia vienatvė yra trumpalaikė, o didžiausios netektys ir praradimai yra tiktai būtinos sąlygos, kad įgyčiau Tavo dovanas, kurių dar nesu turėjusi, kurias tik neaiškiai nujaučiu ir kurios laukia manęs tą laimės valandą, kuri ateis, Tau panorėjus, ir atlygins mano iškankintai sielai už viską.

Todėl nesiguodžiu Tau šiandien, ne prašau, o dėkoju, nuoširdžiausiai dėkoju Tau už viską, ką leidai patirti, už visus atradimus ir praradimus, už kelius ir už klystkelius, už džiaugsmo akimirkas ir už netektis – už visus sunkumus, kuriuos sutikau Tau leidus.

Labiausiai dėkoju Tau už blogį, kurio nuodą patyriau ir pažinau jo beširdiškumą.

Dėkoju Tau, mano Viešpatie, už draugų klastą, už visiškai nepažįstamų žmonių neapykantą, už melą, neištikimybę, kerštą, žiaurumą, patyčias – už viską, kas mane skriaudė, naikino, skaudino, vertė kentėti. Nes be to aš niekada nebūčiau supratusi, kad nieko nėra šiame pasaulyje, ko negalėčiau netekt, ir kad čia aš nepriklausau niekam, kaip ir niekas nepriklauso man.

Be to blogio ir neteisybės, kurią leidai patirti, nebūčiau žinojusi, kad vienintelė paguoda – ryšys su Tavimi ir kad amžina vienatvė čia laukia to, kurs Tave pažįsta, tačiau ta vienatvė – tai šviesi ir skaidri erdvė, kur jau niekas nebetrukdo bendrauti su Tavimi, guostis Tau, šauktis tavęs, atsiverti Tau.

Be to blogio, kuriam neuždraudei įeiti į mano gyvenimą, būčiau daug labiau vertinusi šio gyvenimo vienadieniškumą, būčiau tebebijojusi mirties, būčiau taip stipriai pririšta prie vienadienės tuštybės.

Dabar esu rami ir nebesirūpinu, kaip įrodyti savo teisumą ar nekaltumą, nes tai būtų tiktai duoklė didybei, kuri yra daugybės nuodėmių gimdytoja. Nebesirūpinu dabar teisybe ir teisingumu, nes esi Tu, kuris visada įrodai teisybę, kuris atlygini pagal nuopelnus, ir aš žinau, kad atstumtas ir kenčiantis visada bus Tavo paguostas ir priglaustas.

Todėl ačiū Tau už priešus, už nedraugus, nesusipratėlius, stiprius ir žiaurius, valdančius materijos atplaišas ir manančius, kad rankose laiko visą pasaulį, kuriems Tu leidai atsirasti mano kelyje į Tave ir nuo kurių tiek kentėjau.

Nebausk jų per smarkiai už sukeltą skausmą, nes jie tik vykdė Tavo išmintingą valią, – grūdino mane kaip deimantą, kad mano nervai ir protas įgytų deimanto stiprumą, o siela taptų deimanto skaidros.

Tu leidai visa tai, Viešpatie, žinodamas, kad aš ištversiu, ir pažinusi Tavo leistus išbandymus, dedu šiandieną savo kentėjimą prie Tavo Sūnaus kojų ir tegul tai prisideda prie pasaulio šviesėjimo.

Juk niekas pasaulyje nėra patyręs tokios neteisybės, nes niekieno skleidžiama šviesa nebuvo tokia didelė ir amžina, tačiau Jis nugalėjo, nes Jis ir Jo šviesa buvo iš Tavęs ir Tu buvai su Juo.

Tad būk ir su manimi, mano Tėve, ir pridenk mano širdį ta pačia meile, kurią skleidė Tavo Sūnus, kad ji neplyštų nuo klastos ir neteisybės, o sugebėtų spinduliuoti ramybę ir susitaikymą, kuris yra kelias į amžinybę.

Ir palaimink, Viešpatie, visus, kurie nors širdies kamputyje užjautė mane, ištarė paguodos žodį ar ištiesė ranką. Sugrąžink jiems jų pasiųstą gerumą. Sugrąžink, pridėk ir padaugink jį nesuskaičiuojamą daugybę kartų jiems, jų vaikams ir provaikiams, kad jų sielos patirtų, kokius didelius dvasios turtus duoda kad ir mažas gėrio grūdelis.

Tavo Sūnaus kūno ir kraujo aukos galybe teįvyksta tai, tebūnie jiems atlyginta taip, kaip tu man davei žodžio galią Tau melstis, prašyti ir dėkoti, amen.

tegul siela ir protas sutartinai eina į šviesą ir tegu neįvyksta nieko, kas pasitarnautų blogiui

Mano Tėve, kuris valdai laiką ir atveri kelius į amžinybę, kuris esi viso pasaulio ir visos visatos Tėvas, padėk man geriau pažinti Tave ir prie Tavęs dar labiau priartėti. Kol aš esu išryškėjusi šiame pasaulyje, pažįstu tik šią žemiškąją erdvę ir šį laiką, kuris yra tik mirksnis amžinybėje.

Tačiau Tu nesi išryškėjęs žmogaus akims. Jei Tu būtum išryškėjęs, Tu turėtum pradžią ir pabaigą, bet Tu neparodai savo veido materijos pasauliui.

Tu nesi išryškėjęs ir neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tu esi virš erdvės ir virš laiko, arba tiksliau – laikas ir erdvė yra Tavyje.

Todėl žmogui sunku Tave suvokti, o geriausiai Tave pažinti gali ta mūsų esybės dalis, kuri šiame materijos pasaulyje liko neišryškėjusi taip pat, kuri liko paslėpta, neįsikūnijusi ir prie materialių ženklų pripratęs mūsų protas dažnai neatpažįsta Tavęs, o sielos kalbos, kuri nuolatos apie Tave byloja, jis nesupranta.

Bet aš suvokiu Tave kaip savo sielos namus.

Aš, nors ir apsirengusi materija ir dėviu ją kaip drabužį, kuris paslepia mano sielą, gyvenu Tavyje, mąstau Tavyje, myliu ir kankinuosi Tavyje, atlieku savo žmogiškąjį pašaukimą, skirtą tam pasauliui, kurį Tu sukūrei, žinodamas viso to prasmę.

Aš Tavyje randu idealo šviesą, tame laike, kuriame mane pasėjo Tavo sukurtos visatos dėsniai, aš bręstu drauge su tuo laiku ir su viskuo, kas mane supa, perimu praėjusio laiko patirtį, sielos nuojauta man atveria kelius, kuriais eidama galiu sėkmingiau augti ir tobulėti, ir visa tai vyksta Tavyje.

Todėl prašau, Tėve mano, leisk man visada išlikti atvirai Tavo valiai ir, nors tu palikai žmogui pasirinkimo teisę, neleisk, gyvenant Tavyje, užsiverti nuo Tavęs. Aš neturiu kitų norų, išskyrus vieną, – eiti tuo keliu, dėl kurio mano siela įsikūnijo į tą pavidalą, kuriuo dabar esu aš. Juk ji tai darė vykdydama Tavo valią, todėl dabar tegul atlieka savo paskirtį teisingai.

Mano siela yra Tavo kūrinys ir pažįsta Tave geriau, negu mano sąmonė, todėl visada ją vesk tenai, kur Tavo valia ir galybė, ir garbė per amžius.

Neleisk man rinktis. Nes aš galiu suklysti dėl sąmonės netobulumo. Sąmonė gali nurodyti iškreiptą kryptį. Padaryk, mano Tėve, kad užtvara, kuri yra tarp kiekvieno žmogaus sąmonės ir sielos, man būtų beveik nejaučiama ir kad mano protas aiškiai girdėtų sielos balsą.

Juk protas yra iš Tavęs, mano Tėve, Tu per jį kalbi su mane supančiu pasauliu ir per jį tą pasaulį kuri ir tobulini toliau, be jo pasaulis Tavęs negalėtų išgirsti. Tad padėk mano protui nepasiklysti materijos ženklų brūzgynuose, o leisk jam nuolatos girdėti sielos balsą, įvertinti jį ir sutartinai veikti, kad aplinkui esantis pasaulis taptų dvasingesnis ir labiau priartėtų prie Tavęs.

Tegul mano protas būna panardintas į mano sielą. Tegul jis būna Tavo valios perkeistas, kad nuolatos suderintų savo galias su sielos poreikiais. Neleisk man rinktis, o padėk man atsirasti prieš savo paskirtį taip, kad kito kelio nebūtų, tik vykdyti Tavo valią. Leisk pasauliui kalbėtis su Tavimi per mano protą, kuris būtų sušildytas ir apšviestas mano širdies ir meilės Tavo sukurtam pasauliui šviesos.

Tegul gamta, daiktai, reiškiniai ir visa, kas yra aplinkui, kalba Tau apie mano meilę jiems. Tegul įsivyrauja harmonija tarp paties aukščiausio, šviesiausio ir tobuliausio – Tavo dieviškųjų savybių ir tarp paties grubiausio – daiktų ir žmogaus santykio su gamta.

Padėk man išvengti šėtoniškos didybės, kuri primygtinai skatina valdovo požiūrį į žmogų supantį pasaulį. Padėk man nuolatos jausti gamtoje Tavo dieviškąją išmintį, ramybę ir tvarką.

Padėk man būti vieningai ir broliškai su mineralų pasauliu, su vandens, oro, ugnies ir žemės stichijomis, su gamtos ciklais ir jų kaita. Iš viso to, kas slypi žemėje, ant žemės, augmenijoje, vandenyje, ore ir danguje, tegul sruvena į mane draugiškumas, gėris ir grožis.

Vėjas, nubanguojantis pievos paviršiumi ir priverčiantis vilnyti žolę, vasaros liūtis, kaip griausmas pasipilanti iš dangaus į perdžiūvusią žemę, karčiai kvepianti apynio spurga, nuo sunkumo nulinkusi ar skubanti bręsti javo varpa tegul nuolat man kalba apie Tave ir neleidžia pamiršti tavo buvimo šalia ir Tavo rūpinimosi viskuo, kas žmogui reikalinga.

Veidrodinis ežero paviršius, audringa, tarsi neregimomis vėtros žagrėmis suarta jūra prieš saulėlydį ar ryškios žvaigždės giliame nakties danguje, tarsi žvelgiančios į mus ir laukiančios, kad mes suprastume jų kalbą, tegul nė akimirksniui neleidžia pamiršti, kad Tu esi tas, kuris teikia energiją, jėgą ir galią nuolatiniam vyksmui, augimui ir keitimuisi, ir kad Tavo sukurtas pasaulis su visomis nematomomis jo galybėmis stebi mus ir nė vienas mūsų neteisingas žingsnis nelieka nepastebėtas ir nesulaukęs atsako, kaip ir teisingas.

Neleisk, mano Tėve, man užsikrėsti didybės virusu prieš gamtą ir galvoti, kad žmogus yra pats galingiausias pasaulyje, nors gamtoje kiekvienam, net ir menkiausiam Tavo kūriniui yra duota paskirtis, ir nei aš, nei vikšras, miegantis lėliukėje prieš tampant gražuoliu drugiu, nei mažas miško gyvulėlis ar galingas plėšrūnas Tavo duotų galimybių ribos neperžengiame.

Padėk man niekados neprarasti pagarbos visoms regimoms ir neregimoms gyvybės formoms, kurias Tu sukūrei aplink mane, kad drauge gyventume ir tobulėtume.

Padėk man šiandien užverti blogiui visus kelius į save, kad nespinduliuočiau į aplinką pykčio energijos ar griovimo jėgos ir kad nedrumsčiau harmoningų ryšių tarp žmogaus ir pasaulio. O Tu, mano Tėve, kalbėk į jį mano protu, mano siela, mano jausmais.

Atverk, ir stiprink mano intuiciją, kad ji sujungtų protą ir sielą ir kad mano pasaulio suvokimo ribos išsiplėstų nepalyginamai daugiau.

Savo noru ir savo valia sakau šiandieną: tegu neįvyksta mano gyvenime nieko, kas pasitarnautų blogiui, o mano protas ir siela tegu sutartinai veda mane į šviesą, kur Tu esi ir viešpatauji per amžius, ir lauki manęs, kol aš tapsiu švari lyg pasaulio rytmetis ir savo šviesa papildysiu pasaulio šviesą, amen.

Komentarai

 

 

 
 1. Ačiū už Jūsų maldą, už Jūsų drąsą.
  Ačiū ir už komentarus. Buvo labai miela skaityti. Daugiau tokių galimybių…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Labai geras staipsnis,kad tie visi vaiku tvirkintojai ir tokios baisios motinos ji perskaite susimastytu,bet stankunaite ,anstole ,ziobiene ir t,t man rodos savo sielas jau senai pardavusios velniui,ju matyt jau niekas is to blogio neisves.Jums Ger RASYTOJA Dievo palaimos ir visiems geriems zmonems,

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Galima buvo ir trumpiau.
  VIESPATIE ,ACIU TAU uz praeita diena ir uz tai ka padonavosi sandien,
  saugok musu namus vaikus ir anukusir atleisk mums musu nuodemes.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Žiauriai kentėsi po mirties, Jasukaityte, už nekaltos Motinos Laimutės kankinimą ir šmeižtą. Mėgink atgailauti, gal dar….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Reikia skirti tris dalykus: maldą, Dvasinę išpažintį ir Dvasinę Komuniją. Dvasinė išpažintis Dievui- (griežtai draudžiama per kunigą, nes jis ne Dievas), tai žmogaus padarytų didžiųjų ir mažųjų nuodėmių išpažintis iš širdies Dievui, prieš tai atsiteisus, atsiprašius prieš savo brolį ar seserį, tėvą ar motiną ir t.t., paprašius jų atleidimo už įžeidimus, įskaudinimus, apkalbėjimus, iškeikimus ir t.t.
  Malda- žmogaus iš širdies, su didele meile ir dėkingumu, nenutrūkstamas tiesioginis ryšys- sielos dvasinė įkrova.
  Jeigu mes norim pakrauti nusėdusį automobilio akumuliatorių, mes jį jungiame prie srovės šaltinio. Amžinas Dvasinės srovės šaltinis- Dievas. Be Jo negalime nieko. Tikroji malda- tai tiesioginė Dievo ir žmogaus jungtis, be jokių papildomų šalutinių trukdžių. Šėtonas -gudrus, jis prikuria įvairių pašalinių maldų, kad tas- tiesiogines-tikrosios maldos jungtis sutraukytų. Kai Kristaus paklausė mokiniai, Viešpatie, išmokyk mus melstis, jis nesakė, kad melskitės kaip mokate ir kaip norite. Jis atskleidė amžiną maldos kodą- Dievo ir besimeldžiančio ryšį- tikrąją maldą- Tėve mūsų. Toje maldoje yra visi reikalingi pašlovinimai, kreipiniai, prašymai, permaldavimai ir t.t. Šėtonas labiausiai bijo tikrosios maldos- Tėve mūsų, nes jei ji kalbama iš širdies, apmąstant Jėzaus kančios kelią mūsų atpirkimui, ir po geros Dvasinės išpažinties, ir ne vieno asmens, o bendruomenės, ji užsidega kaip galinga dvasinė elektrinė.
  Po maldos, Dvasinės išpažinties Dievui, priimama Dvasinė Komunija- Kristaus Kūnas ir Kraujas į tikinčiojo širdį. Tikrąją maldą paliko Kristus. Ar galima teigti, kad jis klydo? Žinoma, kad ne. Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Bet, atrodo pasakyta, kad geriausia malda, kuri jusu sirdyse gimsta? Tai maldos, skirtos zmogui atsiverti, issisakyti ir tai labai gerai. zmogus, kuris atranda so zodziu Dievui niekada nebus nei veidmainis nei fariziejus. Jus klystate ir klaidinate kitus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Mt 6, 1-14

  5 Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6 Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
  7 Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. 8 Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 9 Todėl melskitės taip:
  ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje,
  teesie šventas tavo vardas,
  10 teateinie tavo karalystė,
  teesie tavo valia
  kaip danguje, taip ir žemėje.
  11 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
  12 ir atleisk mums mūsų kaltes,
  kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
  13 Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto[i1].’

  14 Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. 15 O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Taip artima mano sielai tai, ką rašote. Linkiu Jums išlaikyti tą gyvą ryšį su Dangiškuoju Tėvu ir visada nešti vilties žibintą kitiems. Būkite palaiminta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Taigi, viskas tiesiog nuostabu. Man patinka ką Jūs rašote, todėl skaitau… ir džiaugiuosi, kad rašote.
  Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...