Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

E.Pašilis apie liberalų korupcijos skandalą: “Tik­rai ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų, kad Pre­zi­den­tė bu­vo in­for­muo­ta”

2016-05-18 15:45 | Teisėsauga | Komentarų (6)

Evaldas Pašilis teigė neturintis duomenų, kad Prezidentė būtų informuota apie planuotą kratą pas liberalų lyderį. KK nuotr.

Antradienį generalinis prokuroras E.Pašilis Seime atsakė į parlamentarų klausimus.  Skelbiame generalinio prokuroro E.Pašilio atsakymų į Seimo narių klausimus plenariniame posėdyje stenogramą. 

E. Pašilis. La­ba die­na, ger­bia­ma­sis Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, po­nai ir po­nios. Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Sta­tu­to 209 straips­niu, teikiu at­sa­ky­mus į Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio šių me­tų ge­gu­žės 11 die­ną raš­tu man pa­teik­tus klau­si­mus.

Pir­mas klau­si­mas: „Ar ga­li­te iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes, kad Lie­tu­vos ban­ko va­do­vai yra su­si­ję su ga­li­mu ky­šio rei­ka­la­vi­mu?“

Vi­sų pir­ma no­riu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai su­pran­tu, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja ne tik Sei­mo na­riams, bet ir vi­suo­me­nei su­kė­lė tam tik­rą su­si­rū­pi­ni­mą ir klau­si­mų, su­si­ju­sių su Lie­tu­vos ban­ko veik­la, į ku­riuos mes pri­va­lo­me la­bai aiš­kiai ir ar­gu­men­tuo­tai at­sa­ky­ti. Taip pat no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad ne­pai­sant to, kad šiuo me­tu iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me yra ga­na daug duo­me­nų, ku­rie lei­džia įtar­ti ki­to­kią nu­si­kals­ta­mo vei­ki­mo sche­mą ir ki­tus ne­tei­sė­tus in­te­re­sus, nei skel­bia­ma vie­šo­se pub­li­ka­ci­jo­se, mes šios in­for­ma­ci­jos ne­pa­li­ko­me be dė­me­sio ir ją tik­ri­na­me.

Nu­ma­ny­da­mas klau­si­mą apie ži­niask­lai­do­je pa­vie­šin­tą dvie­jų as­me­nų po­kal­bio iš­klo­ti­nę, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šiuo me­tu ne­tu­ri­me jo­kios me­džia­gos ar ki­tų duo­me­nų, ku­rie leis­tų mums įsi­ti­kin­ti šio po­kal­bio au­ten­tiš­ku­mu. Ta­čiau, at­sa­ky­da­mas į man pa­teik­tą klau­si­mą dėl Lie­tu­vosban­ko va­do­vo ir rem­da­ma­sis ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me yra da­bar, ga­liu kon­s­ta­tuo­ti, kad ty­ri­me nė­ra jo­kių duo­me­nų, ku­rie pa­tvir­tin­tų ar leis­tų pa­grįs­tai įtar­ti, kad Lie­tu­vos ban­ko va­do­vai ar jo dar­buo­to­jai bū­tų rei­ka­la­vę ky­šio, ta­rę­si jį pri­im­ti ar su­ti­kę jį pri­im­ti iš kre­di­to uni­jai Cen­tro tau­po­mo­ji ka­sa at­sto­vau­jan­čių as­me­nų. To­kia yra fak­ti­nė si­tu­a­ci­ja šiuo me­tu.

Kaip jau mi­nė­jau, šiuo me­tu ty­ri­mas dar vyks­ta, dėl to aš šian­dien ne­ga­liu kal­bė­ti de­ta­liau, ta­čiau no­rė­čiau pa­teik­ti jums bent ke­le­tą fak­tų apie šio ty­ri­mo ei­gą ir jo me­tu gau­tus duo­me­nis, ku­rie pa­dė­tų ge­riau įsi­vaiz­duo­ti si­tu­a­ci­ją. Ti­kiuo­si, kad bū­siu su­pras­tas, jei, va­do­vau­da­ma­sis ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos bei ki­tais svar­biais tei­sės prin­ci­pais, ne­įvar­din­siu ty­ri­me mi­ni­mų as­me­nų.

Mi­ni­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Vil­niaus val­dy­bos bu­vo pra­dė­tas 2015 m. gruo­džio 22 d. pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 226 straips­nio „Pre­ky­ba po­vei­kiu“ 4 da­lį. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus kre­di­to uni­jos Cen­tro tau­po­mo­ji ka­sa at­sto­vo pa­si­ra­šy­tą pra­ne­ši­mą, ku­ria­me bu­vo tei­gia­ma, kad 2015 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį į tam tik­rus šios uni­jos dar­buo­to­jus krei­pė­si as­muo, ku­ris ne­va tei­gė ga­lin­tis pa­dė­ti uni­jai iš­veng­ti ne­pa­lan­kių tuo me­tu vy­ku­sio Lie­tu­vos ban­ko ins­pek­ta­vi­mo iš­va­dų ir spren­di­mų. Už šių pa­slau­gų su­tei­ki­mą iš kre­di­to uni­jos Cen­tro tau­po­mo­ji ka­sa, jos at­sto­vo tei­gi­mu, mi­nė­tas as­muo rei­ka­la­vo 70 tūkst. eu­rų. Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir su­si­pa­ži­nus su pir­mi­ne in­for­ma­ci­ja, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Vil­niaus val­dy­bos pa­rei­gū­nai krei­pė­si į ty­ri­mui va­do­vau­jan­tį pro­ku­ro­rą dėl pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių sank­cio­na­vi­mo.

Pro­ku­ro­ras 2015 m. gruo­džio 29 d. krei­pė­si į iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­ją dėl pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių tai­ky­mo, įskai­tant ir lei­di­mą at­lik­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką imi­tuo­jan­čius veiks­mus.

2015 m. gruo­džio 30 d. Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas nu­tar­ti­mi sank­cio­na­vo nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­lį dvie­jų mė­ne­sių ter­mi­nui. Vė­liau šis ter­mi­nas bu­vo vie­ną kar­tą pra­tęs­tas mė­ne­siui. Nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­lio tai­ky­mas nu­trauk­tas šių me­tų ko­vo 15 die­ną, įtei­kus as­me­niui pra­ne­ši­mą apie įta­ri­mą dėl ga­li­mai įvyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­ma­ty­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 226 straips­nio „Pre­ky­ba po­vei­kiu“ 4 da­ly­je. Šiuo me­tu ga­li­ma bū­tų teig­ti, jei ne­pa­aiš­kės ko­kių nors es­mi­nių nau­jų ap­lin­ky­bių, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra bai­gia­mo­sios sta­di­jos.

Ki­tas man pa­teik­tas klau­si­mas skam­ba taip: „Dėl ko­kių prie­žas­čių bu­vo nu­trauk­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos sėk­min­gai tai­ky­tas nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­lis, nors, anot ži­niask­lai­dos, trū­ko vos vie­no žings­nio, kad šio­je by­lo­je bū­tų įvar­dy­ti la­bai aukš­to ran­go Lie­tu­vos ban­ko pa­rei­gū­nai?“

 Vi­sų pir­ma no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į tai, kad taip si­tu­a­ci­ją su nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­liu šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­vo­kia ir in­ter­pre­tuo­ja ži­niask­lai­da ir at­ski­ri pro­ce­so da­ly­viai, ku­rių kom­pe­ten­ci­ja yra kiek ki­ta nei bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas. Šiuo me­tu ma­no tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad ap­lin­ky­bės bu­vo ki­to­kios. Kaip jau mi­nė­jau, per lai­ko­tar­pį nuo 2015 m. gruo­džio 30 d. iki šių me­tų ko­vo 15 die­nos teis­mo sank­cio­nuo­to­mis prie­mo­nė­mis bei ki­tais iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mais bu­vo gau­ti duo­me­nys, ku­rie lei­do vie­na­reikš­miš­kai įsi­ti­kin­ti tuo, kad uni­jai sa­vo tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas siū­lan­tis ir įvar­dy­tos su­mos už sa­vo pa­slau­gas rei­ka­lau­jan­tis as­muo re­a­liai ne­tu­ri jo­kių ry­šių ir kon­tak­tų su jau var­di­ja­mais Lie­tu­vos ban­ko va­do­vais ar ki­tais šio ban­ko dar­buo­to­jais.

At­si­žvel­giant į šiuos duo­me­nis ir jų pa­grin­du ga­li­mas da­ry­ti iš­va­das, bu­vo nu­tar­ta, kad to­les­nis nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­lio tai­ky­mas yra be­tiks­lis, to­dėl nu­trauk­ti­nas. Apie tai, kad nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­lio veiks­mai ne­ga­li bū­ti at­lie­ka­mi, nu­sta­ty­ta tvar­ka bu­vo in­for­muo­tas ir as­muo, ku­ris da­ly­va­vo tai­kant šį mo­de­lį.

No­rė­čiau pri­min­ti, kad nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­de­lis yra vie­na iš ne vie­šo po­bū­džio pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių, apie ku­rių tai­ky­mą as­muo ne­ži­no, to­dėl jos ypa­tin­gai var­žo as­mens, ku­rio at­žvil­giu tai­ko­ma ši pro­ce­si­nė prie­var­tos prie­mo­nė, tei­ses, to­dėl to­kiu at­ve­ju, jei tai­kant mo­de­lį gau­na­ma pa­kan­ka­mai iki­teis­mi­niam ty­ri­mui reikš­min­gų duo­me­nų, to­les­nis to­kio mo­de­lio tai­ky­mas ver­tin­ti­nas kaip ne­pa­grįs­tas žmo­gaus tei­sių su­var­žy­mas ir as­mens pro­vo­ka­vi­mas da­ry­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką, o tai pa­žei­džia es­mi­nes Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tas.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo prak­ti­ko­je pa­žy­mi­ma, kad, tai­kant pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nes, pri­va­lo­ma va­do­vau­tis Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 11 straips­ny­je įtvir­tin­tu pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pu, ku­ris nu­sta­to at­sa­kin­gų tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų pa­rei­gą bet ko­kios pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės tai­ky­mą, įskai­tant nu­si­kals­ta­mą vei­ką imi­tuo­jan­čius veiks­mus, ne­del­siant nu­trauk­ti, kai tam­pa ne­rei­ka­lin­ga.

Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 13 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad nu­si­kals­ta­mą vei­ką imi­tuo­jan­tys veiks­mai sank­cio­nuo­ja­mi ne il­ges­niam ne­gu 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui. Taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė šį lai­ko­tar­pį pra­tęs­ti, ta­čiau toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­at­lei­džia kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sub­jek­tų, pro­ku­ro­rų, tei­kian­čių pra­šy­mus dėl šios kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nės tai­ky­mo, ir tei­sė­jų, pri­iman­čių spren­di­mus sank­cio­nuo­ti to­kių prie­mo­nių tai­ky­mą, pra­tęs­ti jų tai­ky­mą, nuo pa­rei­gos įver­tin­ti jos tai­ky­mo truk­mės pa­grįs­tu­mą, tiks­lin­gu­mą ir pro­por­cin­gu­mą.

Į tre­čią klau­si­mą – „Kaip ga­lė­jo at­si­tik­ti, kad šio­je by­lo­je dar ne­ap­klaus­tas Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis? Ar šio­je ga­li­mo­je re­ke­ta­vi­mo is­to­ri­jo­je STT el­gia­si tei­sė­tai, prin­ci­pin­gai?“ tu­riu la­bai trum­pą ir aiš­kų at­sa­ky­mą – Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius šio­je by­lo­je ap­klaus­tas du kar­tus.

At­sa­ky­da­mas į ket­vir­tą klau­si­mą „Ar Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, sie­kiant ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, nė­ra tiks­lin­ga pra­dė­ti at­ski­rą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo vyk­dy­to ki­tų kre­di­to uni­jų re­ke­ta­vi­mo ir kai ku­rių jų są­mo­nin­go or­ga­ni­zuo­to žlug­dy­mo?“, no­riu dar kar­tą pa­kar­to­ti, pa­brėž­ti, kad šiuo me­tu ne­tu­ri­ma jo­kių duo­me­nų, ku­rie pa­tvir­tin­tų ar leis­tų pa­grįs­tai įtar­ti, kad Lie­tu­vos ban­ko va­do­vai ar jo dar­buo­to­jai vyk­dy­tų šios ar ki­tų kre­di­to uni­jų re­ke­tą ar są­mo­nin­gai jas žlug­dy­tų.

Ir dar ke­li klau­si­mai, jau ne­su­si­ję su mi­nė­tu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, tai bū­tų – „Ar jums nė­ra da­ro­mas spau­di­mas dėl pa­skelb­to kon­kur­so Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­rei­goms už­im­ti, pro­te­guo­jant I. Mi­ke­lio­nio kan­di­da­tū­rą?“

Ga­liu vie­šai pa­kar­to­ti tai, ką jau ne kar­tą esu sa­kęs, kad vi­sus sa­vo spren­di­mus pri­imu sa­va­ran­kiš­kai, pa­si­nau­do­da­mas įsta­ty­mų man su­teik­ta tei­se.

„Kaip jūs ver­ti­na­te fak­tą dėl ge­ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro L. Per­na­vo ofi­cia­laus raš­to jums, ku­riuo re­mia­mas I. Mi­ke­lio­nis?“

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ofi­cia­liai pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio raš­tus apie šį ir dar vie­ną pre­ten­den­tą Vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro at­ran­kos ko­mi­si­jai ir ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui. Tai – re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio raš­tai, ku­rie jo­kiu bū­du ne­įpa­rei­go­ja nei ko­mi­si­jos, nei ma­nęs pri­im­ti spren­di­mą. Ma­nau, kad tai pa­tvir­ti­na ma­no pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti pa­pil­do­mą at­ran­ką.

Dė­ko­ju už dė­me­sį ir esu pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

Pirmininkas. Ačiū. Da­bar 15 mi­nu­čių skir­si­me pa­pil­do­miems klau­si­mams. Pir­ma­sis klau­sia ini­cia­to­rius P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. Gražulis (TTF). Ger­bia­mas pro­ku­ro­re, ačiū jums už iš­sa­mius at­sa­ky­mus. Kol at­vy­ko­te į Sei­mą, įsi­plies­kė nau­ja ko­rup­ci­jos is­to­ri­ja Li­be­ra­lų par­ti­jo­je. Kaip mums, Sei­mo na­riams, ži­no­ma, Li­be­ra­lų par­ti­ja skęs­ta dvie­juo­se ba­sei­nuo­se – sta­to­ma­me ba­sei­ne Klai­pė­do­je ir Vil­niaus mies­te. Kaip ži­no­te, Klai­pė­do­je lai­mė­jo kom­pa­ni­ja, ku­ri pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną, tai ne „MG Bal­tic“ kom­pa­ni­ja „Mit­ni­ja“, to­dėl šis pro­ce­sas ap­skųs­tas teis­mui. Taip pat at­si­ti­ko Vil­niu­je, kad pro­jek­ti­nė kai­na bu­vo pa­siū­ly­ta 3 mln.

Pirmininkas. Ger­bia­mas Pet­rai, aš no­rė­čiau jus nu­trauk­ti. No­riu pri­min­ti, kad ga­li­ma klaus­ti tik iš tos pa­čios ba­sei­no se­ri­jos, o ne iš nau­jo ba­sei­no. Klaus­ti apie tai, ką kal­bė­jo pro­ku­ro­ras, o ne­klaus­ti vėl apie nau­jus. Taip yra pa­ra­šy­ta Sta­tu­te. Pro­ku­ro­ras jums pa­sa­kys, kad į to­kius klau­si­mus ne­at­sa­kys, ir vis­kas.

P.Gražulis (TTF). Ga­li ne­at­sa­ky­ti, bet aš už­duo­siu klau­si­mą. La­bai kon­kre­tus klau­si­mas. Ka­dan­gi A. Guo­ga pa­sa­kė, kad pi­ni­gai, ku­riuos ra­do pas E. Ma­siu­lį, skir­ti ne tik jo šei­mai, bet ir par­ti­jai, ar bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas prieš par­ti­ją?

Ir ant­ras da­ly­kas. Ka­dan­gi čia su­si­ję su ba­sei­nais, mi­nė­jau Vil­niaus sta­to­mą ba­sei­ną, kur ak­ty­viai da­ly­va­vo, ma­no tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, da­bar­ti­nis me­ras R. Ši­ma­šius, ar ne­bus ir jam pa­reikš­ti įta­ri­mai?

E. Pašilis. Jei­gu pro­ku­ra­tū­ra gaus pa­reiš­ki­mą apie tai, ką jūs, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, nu­ro­dė­te, be abe­jo, mes jį tir­si­me. Pro­ku­ra­tū­ra, pa­mi­nė­siu, tei­sin­gu­mo ne­vyk­do, vyk­do teis­mas, bet jei­gu mes tir­si­me, ar nė­ra nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių, ži­no­ma, mes nag­ri­nė­si­me.

Dėl li­be­ra­lų klau­si­mo tik­rai no­rė­čiau su­si­lai­ky­ti, nes pro­ku­ra­tū­ro­je yra su­da­ry­ta ty­ri­mo gru­pė ir no­rė­tu­me at­si­žvelg­ti į pro­ku­ro­ro… Šiuo me­tu tie­siog ne­tu­ri­me ga­li­my­bės ko­men­tuo­ti. Jo yra to­kia po­zi­ci­ja, aš, kaip aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras, ger­biu, ka­dan­gi vi­si su­pran­ta­me. Gerb­ki­me ir po­no E. Ma­siu­lio, ir ki­tų pro­ce­so da­ly­vių tei­ses, tuo la­biau kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra ne­se­niai pra­dė­tas.

Pirmininkas. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pri­min­ti, klaus­ki­me tik dėl tos te­mos, dėl ku­rios kal­bė­jo ger­bia­ma­sis pro­ku­ro­ras. Kal­ban­čius te­le­fo­nu pa­pra­šy­čiau iš­ei­ti kal­bė­ti tam skir­to­se vie­to­se. Žiū­riu tiek į de­ši­nę, tiek į kai­rę. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Jau ne­no­ri. K. Ma­siu­lis jau ne­no­ri. V. A. Ma­tu­le­vi­čius.

V. A. Matulevičius (MSNG). Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, aš no­rė­čiau pri­min­ti, kad ši­tas skan­da­las, su­si­jęs su Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros de­par­ta­men­to veik­la, jau ne­be pir­mas. Kaž­ka­da Prie­žiū­ros de­par­ta­men­to va­do­vas, ku­ris tu­rė­jo pri­žiū­rė­ti „Sno­ro“ ban­ką, da­ly­vau­da­vo „Sno­ro“ va­do­vų vai­kų ves­tu­vė­se ir ga­lų ga­le vals­ty­bei ir jos pi­lie­čiams tai kai­na­vo mil­ži­niš­kus pi­ni­gus.

Da­bar dar vie­nas skan­da­las – įta­ri­mai re­ke­tu. Ar tai ne­reiš­kia, kad tai yra sis­te­ma, ir jei­gu nie­kas ne­si­keis, bus ir tre­čias at­ve­jis, ir ket­vir­tas?

Ir dar vie­nas pa­pil­do­mas klau­si­mas. Iš jū­sų kal­bos da­ry­ti­na iš­va­da, kad jei­gu nie­kas ne­da­rė po­vei­kio Lie­tu­vos ban­ko va­do­vams, tai tie vi­si pa­skelb­ti iš­sa­mūs po­kal­biai yra fal­si­fi­kuo­ti, taip iš­ei­na? Ačiū.

E. Pašilis. Ačiū jums už klau­si­mus. Dėl sis­te­mos aš tik­rai ne­si­ryž­čiau ver­tin­ti, tai nė­ra vi­sai ma­no kom­pe­ten­ci­ja. Juo la­biau dėl anks­tes­nio at­ve­jo aš ne­už­ėmiau to­kios po­zi­ci­jos ir tik­rai ne­ga­liu sa­ky­ti, ko­kia bu­vo si­tu­a­ci­ja. Aš jau mi­nė­jau, kad mes ne­tu­ri­me me­džia­gos, duo­me­nų, ku­rie leis­tų mums įsi­ti­kin­ti šio po­kal­bio au­ten­tiš­ku­mu. Va­di­na­si, mes ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ar tas po­kal­bis iš tik­rų­jų vy­ko, ar jis bu­vo toks, koks bu­vo po­kal­bis, ir aš pa­si­lie­ku prie sa­vo iš­sa­ky­tos po­zi­ci­jos.

Pro­ku­ra­tū­ros po­zi­ci­ja, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, tik­rai nė­ra pa­sy­vi. Mes, ži­no­ma, re­a­ga­vo­me į pa­si­ro­džiu­sią pub­li­ka­ci­ją ir, ne­pai­sant to, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jau bu­vo pra­dė­tas, bu­vo at­lie­ka­mi pro­ce­si­niai veiks­mai, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ap­klau­sos, kad pa­tik­rin­tu­me in­for­ma­ci­ją. Kaip mi­nė­jau, pats ty­ri­mas jau ar­tė­ja prie pa­bai­gos.

Pirmininkas. Klau­sia B. Vė­sai­tė. Ruo­šia­si K. Dauk­šys.

B. Vėsaitė (LSDPF). Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, kiek su­pran­tu, jūs tei­gia­te, kad Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jų veiks­mai ne­tu­ri nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad „Lie­tu­vos ry­to“ pub­li­ka­ci­jo­je vi­si po­kal­biai bu­vo „nu­pieš­ti“, ir ar tie, ku­rie bu­vo kal­tin­to­jai, ne­taps kal­ti­na­mai­siais, ir kaip jūs ver­ti­na­te to­kių pub­li­ka­ci­jų at­si­ra­di­mą, nes tuš­čio­je vie­to­je lyg ir nie­kas nie­kaip ne­at­si­ran­da?

E. Pašilis. La­bai ačiū jums už klau­si­mą. Kaip mi­nė­jau, dar vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Gal­būt dar bus ko­kių nors pa­pil­do­mų duo­me­nų, bet esant šiai si­tu­a­ci­jai fak­ti­nės ap­lin­ky­bės mums lei­džia teig­ti, kad mes ne­tu­ri­me jo­kių duo­me­nų, kad įsi­ti­kin­tu­me bū­tent dėl pa­vie­šin­to po­kal­bio au­ten­tiš­ku­mo. To ne­pa­da­rę, mes ne­ga­li­me da­ry­ti ki­tų iš­va­dų, juo la­biau sku­bo­tų.

Pirmininkas. Klau­sia K. Dauk­šys. Ruo­šia­si V. Va­si­liaus­kas.

K. Daukšys (DPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, pra­šom pa­sa­ky­ti, ar tas po­kal­bis, ku­ris bu­vo iš­spaus­din­tas ir vi­sai Lie­tu­vai at­skleis­tas, yra koks nors me­no kū­ri­nys, ku­rio au­to­riai yra ne­ži­no­mi? Jūs da­bar sa­ko­te, kad ne­ga­li­te įsi­ti­kin­ti jo au­ten­tiš­ku­mu. Tai­gi pa­klaus­ki­te tų žmo­nių, ku­rie tą po­kal­bį ko­kiu nors bū­du už­fik­sa­vo, jei­gu už­fik­sa­vo. Jei­gu to po­kal­bio ne­bu­vo, ta­da tik­riau­siai rei­kia su­mo­kė­ti au­to­ri­nį at­ly­gi­ni­mą už me­no kū­ri­nį, ku­ris pa­da­ry­tas ir pa­skelb­tas vi­sai Lie­tu­vai. Aš dar no­riu pa­klaus­ti, ar jis iš vi­so bu­vo, ir jei­gu ne­bu­vo, tai kaip ta­da tą da­ly­ką trak­tuo­ti?

E. Pašilis. Ačiū jums už klau­si­mą. Aš mi­nė­jau, kad pats iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar nė­ra baig­tas. Pa­vie­ši­nus šį po­kal­bį pro­ku­ra­tū­ra tik­rai ne­bu­vo pa­sy­vi, kad jo vi­siš­kai ne­ver­tin­tų. Bu­vo at­lie­ka­mos ir ap­klau­sos, ir ki­ti pro­ce­si­niai veiks­mai, taip pat gal­būt ir tai, ką jūs sa­ko­te, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti šal­ti­nį, bet kol kas mes ne­ga­li­me pa­teik­ti duo­me­nų apie au­ten­tiš­ku­mą ir apie to­kio po­kal­bio bu­vi­mą.

Pirmininkas. Klau­sia V. Va­si­liaus­kas. Ruo­šia­si V. M. Čig­rie­jie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Iš­si­brau­kė­te? Jau iš­si­brau­kė­te, per anks­ti. Ge­rai. V. M. Čig­rie­jie­nė. Ruo­šia­si N. Pu­tei­kis.

V. M. Čigriejienė (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, jūs, kaip žmo­gus, sa­ky­ki­te, kaip jūs žiū­ri­te į tai, kad po­li­ci­jos mo­bi­li kuo­pa ar ki­to­kia, gin­kluo­ta au­to­ma­tais, sto­vi prie na­mų ir lau­kia nu­si­kal­tė­lio, tar­si im­tų kon­tra­ban­dą, o ten ei­li­nis ar Sei­mo na­rys, ar pa­pras­tas Lie­tu­vos pi­lie­tis? Kaip jūs tai ver­ti­na­te? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne, ne. Na, ge­rai, ge­rai. Aš pa­klau­siau, man at­sa­kys.

E. Pašilis. Ge­rai. Ačiū. La­bai ačiū už klau­si­mą. Ma­to­te, šiuo at­ve­ju tik­rai ne pro­ku­ra­tū­ra spren­džia. Spren­džia po­li­ci­jos va­do­vai dėl pro­por­cin­gu­mo, ko­kias prie­mo­nes tai­ky­ti. Jei­gu yra vie­na ar ki­ta si­tu­a­ci­ja ir po­li­ci­ja ma­no, kad bū­tent taip rei­kia tai­ky­ti, ma­tyt, taip ir… (Bal­sai sa­lė­je)

Pirmininkas. Klau­sia A. Skar­džius. Ruo­šia­si P. Gy­lys.

A. Skardžius (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni ko­mi­sa­re, aš no­rė­čiau… At­si­pra­šau, ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re. Vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar toks po­kal­bis bu­vo, ar ne­bu­vo, taip ar ne į ši­tą klau­si­mą?

Ki­ta ma­no klau­si­mo da­lis bū­tų to­kia. Vis dėl­to mes, po­li­ti­kai, frak­ci­ja, esa­me krei­pę­si į jus, tur­būt jau pu­sė me­tų, dėl Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los ir „NT Val­dų“ su­tar­ties, ku­ri bū­tų kai­na­vu­si 7 mln. eu­rų. Per tą lai­ką du teis­mai pri­ėmė spren­di­mus, kad pro­ku­ra­tū­ra tu­rė­tų nag­ri­nė­ti šį klau­si­mą, bet pro­ku­ra­tū­ra, ne­ži­nau, kaip ten, nag­ri­nė­ja ar ne. Jūs ga­lė­tu­mė­te da­bar pa­sa­ky­ti po ga­lu­ti­nio ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mo. O per tą lai­ką va­do­vas jau at­leis­tas, su­tar­tis nu­trauk­ta. No­rė­tu­me iš­girs­ti, ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, at­sa­ky­mą. La­bai ačiū.

E. Pašilis. La­bai ačiū už klau­si­mus. Dėl pas­ta­ro­jo klau­si­mo tik­rai ne­tu­riu duo­me­nų. Ga­vę juos mes tik­rai ga­lė­si­me jums at­sa­ky­ti, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja dėl ty­ri­mo, kaip jūs sa­ko­te, dėl Ka­ra­lie­nės Mor­tos. Ši­tam klau­si­mui aš šiuo me­tu ne­su pa­si­ruo­šęs, nes at­ėjau vi­siš­kai dėl ki­to klau­si­mo, bet vi­są tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją mes jums per­duo­si­me.

Dėl pir­mo­jo klau­si­mo. Vis dėl­to ma­nau, kad pa­kan­ka­mai in­for­ma­ty­vus yra at­sa­ky­mas, kad tie­siog ne­tu­ri­me ob­jek­ty­vių duo­me­nų – pro­ku­ra­tū­ra ne­dis­po­nuo­ja, kad bū­tų ga­li­ma įsi­ti­kin­ti tos pub­li­ka­ci­jos au­ten­tiš­ku­mu. Iš­va­da bū­tų to­kia, kad mes tik­rai ne­ga­li­me pa­tvir­tin­ti, ar toks po­kal­bis bu­vo ir ar jis bū­tent toks bu­vo – žo­džių se­ka ir pa­na­šiai.

Pirmininkas. Klau­sia P. Gy­lys. Ruo­šia­si ko­le­ga A. Na­kas.

P. Gylys (TTF). Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, mes vi­si iš­gy­ve­na­me dėl ge­ro tei­sė­sau­gos var­do. Tu­ri­me pro­ble­mų ne tik su po­li­ti­kų, bet ir su tei­sė­sau­gos ge­ru var­du. Tos pub­li­ka­ci­jos, ku­rios bu­vo (aš esu su­da­ręs vi­są by­le­lę, ne­su pro­ku­ro­ras, bet tu­riu su­rin­kęs in­for­ma­ci­ją), vis dėl­to su­da­ro įspū­dį, kad Lie­tu­vos ban­ko kai ku­rie dar­buo­to­jai ga­na sis­te­miš­kai spau­dė kre­di­to uni­jas. Kai jūs sa­ko­te, kad ne­ga­li­te ga­ran­tuo­ti dėl po­kal­bių au­ten­ti­kos, aš no­riu pa­klaus­ti pir­mo klau­si­mo, o jo­kių ki­tų duo­me­nų nė­ra apie tai, kad po­nas V. Val­vo­nis kaip nors įsi­vė­lęs į tą si­tu­a­ci­ją?

Ant­ras da­ly­kas, kas man ke­lia ne­ri­mą. Ar ne­bus taip (ir, man at­ro­do, ma­no ko­le­gė B. Vė­sai­tė tai pa­mi­nė­jo), kad vėl au­kos tam­pa nu­si­kal­tė­liais? Aš tu­riu gal­vo­je, kad kre­di­to uni­jos da­bar ga­li tap­ti per­se­kio­ji­mo ob­jek­tu. Ar taip ne­at­si­tiks, ger­bia­mas pro­ku­ro­re?

E. Pašilis. Ačiū. Ačiū jums už klau­si­mus. Šiek tiek pa­si­kar­to­siu, kad pats iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar nė­ra baig­tas. Jo tik yra bai­gia­mo­ji sta­di­ja. Tai­gi bet ku­riuo me­tu ga­li bū­ti dar ir pa­pil­do­mų duo­me­nų dėl au­ten­tiš­ku­mo ar pa­na­šiai. Tai­gi aš ne­ga­lė­čiau šian­dien su­dė­lio­ti taš­kų ir pa­sa­ky­ti vi­sos ši­tos by­los baig­ties.

Kaip jūs mi­nė­jo­te dėl to, kad gal­būt pa­čios kre­di­to uni­jos… nu­si­kal­tė­liais, ne­no­rė­čiau spė­lio­ti. Aš ma­nau, kad mū­sų de­mo­kra­tinėje vi­suo­me­nė­je, Res­pub­li­ko­je ne­ga­li bū­ti to­kių da­ly­kų, kad žmo­gus nei iš šio, nei iš to tam­pa nu­si­kal­tė­liu, jam tai­ko­ma pa­ti griež­čiau­sia kri­mi­na­li­nė baus­mė. Jei­gu žiū­rė­tu­me tiek Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, tiek Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo prak­ti­ką, yra prie­šin­gai – sa­ko­ma, kad ne­tu­rė­tu­me per­ne­lyg kri­mi­na­li­zuo­ti kiek­vie­nos vei­kos. Ją tu­rė­tu­me tai­ky­ti iš­im­ti­niais at­ve­jais. Gal­būt ki­tais bū­dais ga­li­ma iš­spręs­ti klau­si­mą, sa­ky­kim, ci­vi­li­ne, draus­mi­ne, ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Tai­gi ne­no­rė­čiau…

Dėl sis­te­mos. Vėl­gi ne­no­rė­čiau spe­ku­liuo­ti prie­lai­do­mis bū­da­mas tei­si­nin­kas ir ei­da­mas to­kias pa­rei­gas, kad tai yra sis­te­ma ir pa­na­šiai.

Pirmininkas. Klau­sia A. Na­kas. Ruo­šia­si A. Ne­stec­kis.

A. Nakas (MSNG). Ačiū. Ma­no klau­si­mas ir­gi šiek tiek iš ki­to ba­sei­no, bet iš to pa­ties ba­sei­no. Aš no­riu pa­klaus­ti jū­sų, kaip ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, apie ko­kius ty­ri­mus tei­sė­sau­gi­nin­kai pri­va­lo in­for­muo­ti po­li­ti­kus, kaip juos vyk­do, ko­kius pro­ce­si­nius veiks­mus pri­ima? Jie pri­va­lo apie tai in­for­muo­ti, pa­vyz­džiui, Pre­zi­den­tę ar ne­pri­va­lo? Ar yra ko­kie nors įsta­ty­mai, reg­la­men­tuo­ta, kaip tu­ri elg­tis tei­sė­sau­gi­nin­kas, pro­ku­ro­ras, STT pa­rei­gū­nas ar kas nors ki­tas?

E. Pašilis. Ačiū už klau­si­mus. Tiks­liau, už klau­si­mą. Ma­nau, kad nė­ra to­kios tvar­kos, ku­ri įpa­rei­go­tų in­for­muo­ti ir pa­na­šiai. Ar jūs tu­ri­te to­kių duo­me­nų, kad vie­no­kio­je ar ki­to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je bu­vo in­for­muo­ti va­do­vai ar bu­vo nu­kryp­ta nuo ga­lio­jan­čios tvar­kos, įsta­ty­mų reg­la­men­tuo­tos tvar­kos? Gal­būt jūs tu­ri­te ko­kį kon­kre­tų at­ve­jį?

A. Nakas (MSNG). Mik­ro­fo­ną… Ačiū. Be abe­jo, duo­me­nų tur­būt kiek­vie­nas čia sė­din­tis tu­ri iš anks­čiau vy­ku­sių. Aš tu­riu ome­ny pas­ku­ti­nį at­ve­jį su li­be­ra­lais. Yra po­li­ti­kų, ku­rie (…) teis­mo sa­lė­je ir vie­šai vie­šo­je erd­vė­je – por­ta­luo­se, per te­le­vi­zi­jas aiš­ki­no, kad Pre­zi­den­tė tu­rė­jo bū­ti in­for­muo­ta. Be jo­kios abe­jo­nės, ji vis­ką ži­no­jo. Ji tie­siog tu­rė­jo duo­ti lei­di­mą, ar ga­li­ma im­tis vie­no­kių ar ki­to­kių veiks­mų, ar ne­ga­li­ma. Aš tai tu­rė­jau ome­ny.

E. Pašilis. Su­pra­tau. Ačiū. Tik­rai ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų, kad Pre­zi­den­tė bu­vo in­for­muo­ta. Pa­ti­kė­ki­te, mes ne­ga­li­me už­draus­ti Sei­mo na­riams, ki­tiems as­me­nims šne­kė­ti per pub­li­ka­ci­jas, per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes ir sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, po­zi­ci­ją ar…

Pirmininkas. Klau­sia A. Ne­stec­kis. Ruo­šia­si V. Kam­ble­vi­čius.

A. Nesteckis (LSDPF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui. Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, mes ži­no­me, kad kre­di­to uni­jų ban­kro­tai vy­ko. Aš su­pran­tu, kad tai yra ne­iš­ven­gia­ma, jei­gu iš tik­rų­jų taip at­si­tin­ka, kad ri­zi­ka vir­ši­ja ka­pi­ta­lą. Bet ar jums ne­at­ro­do, kad Lie­tu­vos ban­ko kre­di­to uni­joms nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai yra kur kas griež­tes­ni ne­gu Lie­tu­vos ban­kams ir bu­vę ban­kro­tai ne­ke­lia jums ko­kių nors abe­jo­nių, kai jūs žiū­ri­te ir nag­ri­nė­ja­te tas ban­kro­to pro­ce­dū­ras? Tuo la­biau kad ir si­tu­a­ci­ja su „Sno­ro“ ban­ku, ku­ri bu­vo. „Sno­ro“ ban­kas kaip ir bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas, po to vėl iš nau­jo pa­leis­ta ban­kro­to pro­ce­dū­ra. Ma­ny­čiau, kad tai ir­gi ke­lia kai ku­rias abe­jo­nes. Iš tik­rų­jų dar ir tas įvy­kis, ku­ris da­bar kaip tik yra pa­vie­šin­tas ir pa­gar­sin­tas, ar tik­rai ne­tu­rė­tu­mė­te jūs kom­plek­siš­kai spręs­ti tą vi­są si­tu­a­ci­ją? Ne vien tik tai, ar tas įra­šas yra au­ten­tiš­kas, ar ga­li pa­grįs­ti, ar ne­ga­li?

E. Pašilis. Ačiū jums už klau­si­mą. Ži­no­ma, aš dau­giau no­rė­čiau ši­tos by­los kon­teks­tu šne­kė­ti. Jū­sų klau­si­mas bū­tų dau­giau to­kio ver­ti­na­mo­jo po­bū­džio. Už­im­da­mas to­kias pa­rei­gas, aš ne­ma­nau, kad ga­lė­čiau spe­ku­liuo­ti ver­ti­ni­mais. Tai tu­rė­tų da­ry­ti gal­būt ki­ti as­me­nys. Tie­siog ma­nau, kad pro­ku­ro­ro yra šiek tiek siau­res­nė kom­pe­ten­ci­ja, bū­tent nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­sklei­di­mo, iš­aiš­ki­ni­mo, kal­tų as­me­nų pa­trau­ki­mo po­žiū­riu, tu­riu ome­ny Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 1, 2 straips­nius. O ver­tin­ti, ar tie pro­ce­sai vals­ty­bė­je, kaip jūs sa­ko­te, bu­vo tei­sin­gai at­lik­ti, ar vie­niems griež­tes­nės są­ly­gos, ki­tiems ne, aš ma­nau, tai nė­ra vi­siš­kai pro­ku­ro­ro sri­tis.

Pirmininkas. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius. Ruo­šia­si P. Urb­šys.

V. Kamblevičius (TTF). Ačiū. Ger­bia­mas pro­ku­ro­re, aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­dėl jūs tiek il­gai del­sė­te nu­sta­ty­ti au­ten­tiš­ku­mą? Eks­per­tai nu­sta­to ir čia nė­ra pro­ble­mų. Ko­dėl del­sia­ma? Vie­nas klau­si­mas.

Ant­ras da­ly­kas. No­rė­jau pa­klaus­ti. Ban­ko val­dy­to­jas sa­kė, kad jis ga­ran­tuo­ja už V. Val­vo­nio dar­bą ir jo są­ži­nin­gu­mą. Jei pa­si­tvir­tin­tų fak­tai, kad jis kly­do, jū­sų nuo­mo­ne, jam rei­kė­tų at­si­sta­ty­din­ti, ar ne?

E. Pašilis. Ačiū už klau­si­mus. Tik­rai mi­nė­jau, kad mū­sų po­zi­ci­ja nė­ra pa­sy­vi pa­si­ro­džius ši­tai pub­li­ka­ci­jai. Pro­ku­ro­rai ėmė­si vi­sų pro­ce­si­nių prie­mo­nių, taip pat ap­klau­sų, ki­tų veiks­mų, kad nu­sta­ty­tų au­ten­tiš­ku­mą. To­kio del­si­mo tik­rai ne­bu­vo ir nė­ra. Dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nė­ra baig­tas šio­je by­lo­je. Tai­gi spe­ku­liuo­ti ko­kiais nors fak­tais, ku­rių ga­lė­tų bū­ti, jei­gu bū­tų, aš tik­rai ne­si­im­čiau vien dėl to, kad esu tei­si­nin­kas, dir­bu tei­si­nin­ko dar­bą, o prie­lai­dos, spe­ku­lia­ci­jos tik­rai bū­tų ir, kaip jūs sa­ko­te, dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo, aš ma­nau, dar gal anks­ty­vi klau­si­mai.

Pirmininkas. Klau­sia P. Urb­šys, pas­ku­ti­nis klaus K. Koms­kis.

P. Urbšys (MSNG). Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, iš tik­rų­jų jūs tu­ri­te aiš­kiai at­sa­ky­ti, ko­kie veiks­mai yra at­lie­ka­mi. Jūs ne­si­dangs­ty­ki­te iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis. Iš tik­rų­jų skan­da­lin­gas fak­tas – 50 tūkst. eu­rų ga­lė­jo bū­ti siū­lo­ma ne kam ki­tam, o Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos vir­ši­nin­kui, jis ga­li bū­ti su­si­jęs bū­tent su ta ky­šio su­ma. Tai per 10 die­nų ne­jau­gi sun­ku pa­da­ry­ti kon­kre­čius veiks­mus, ir jūs bū­tu­mė­te at­sa­kęs: pa­im­ti bal­so pa­vyz­džiai, pa­duo­ta eks­per­ti­zė, mes ti­ria­me, iki tos die­nos mes tu­rė­si­me at­sa­ky­mus.

Jūs da­bar kal­ba­te apie tai, kad kaž­kas vyks­ta, bet ne­įti­ki­na­te Sei­mo na­rių, kad kon­kre­čiai jūs tik­ri­na­te ši­tą įra­šą. Ga­lų ga­le ko­dėl sku­bu iš­si­aiš­kin­ti? Jei­gu nepa­si­tvir­ti­na ir iš tik­rų­jų tai yra šmeiž­tas, tai yra iš­puo­lis prieš Lie­tu­vos ban­ką. Jūs su­ti­ki­te, prieš vie­ną svar­biau­sių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų. Tai štai ši­tas jū­sų del­si­mas vis dėl­to vie­naip ar ki­taip yra ne­su­pran­ta­mas. Jūs ga­li­te kon­kre­čiai at­sa­ky­ti, ka­da bus at­sa­ky­ta, ar šis įra­šas tik­ras, ar ne?

E. Pašilis. La­bai ačiū už klau­si­mą. Dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad pro­ku­ra­tū­ros nė­ra pa­sy­vi po­zi­ci­ja, ji ga­na ak­ty­viai aiš­ki­na­si, ypač pa­si­ro­džius ši­tai pub­li­ka­ci­jai, yra at­lie­ka­mi pro­ce­si­niai veiks­mai. Vi­so jo są­ra­šo ne­no­rė­čiau var­din­ti. Tik­rai ne­si­dangs­tau iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, bet jūs pats su­pran­ta­te, kad duo­me­nų aš ne­ga­lė­čiau vie­šin­ti bū­tent ši­to po­sė­džio me­tu. Yra aukš­tes­nie­ji pro­ku­ro­rai, ku­rie kon­tro­liuo­ja, ku­rie tik­rai ne­leis ko nors ne­at­lik­ti. Ar­ba gal­būt, kaip jūs sa­ko­te, ne vi­sa­da bū­na taip pa­pras­ta, kaip jūs nu­ro­do­te, įsi­ti­kin­ti vie­no ar ki­to reiš­ki­nio, sa­ky­ki­me, šiuo at­ve­ju straips­nio pub­li­ka­ci­ja… Tai­gi pro­ku­ra­tū­ra tik­rai nie­ka­da ne­si­ė­mė pa­sy­vaus vaid­mens ir šiuo at­ve­ju ne­si­i­ma. Aš vi­siš­kai su­pran­tu to klau­si­mo svar­bą, tai, ką jūs sa­ko­te, ir ak­tu­a­lu­mą. (Triukš­mas sa­lė­je)

Pirmininkas. Pas­ku­ti­nis klau­sia K. Koms­kis. Jau lai­kas, to­dėl…

K. Komskis (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, sa­ky­ki­te, jūs kon­tro­liuo­ja­te vis dėl­to vi­sus ty­ri­mus, ar ne­tai­ko­mi dve­jo­pi stan­dar­tai? Žiū­rė­ki­te, dėl G. Vai­naus­ko ap­klau­sos, net ir se­kė, nors, aš kiek su­pran­tu, ne­la­bai tu­rė­jo tam pa­grin­dą. Dėl to pa­ties E. Ma­siu­lio pa­ė­mi­mo, su gin­klais sau­go jį ir žiū­ri, kad ne­pa­bėg­tų ar ne­iš­neš­tų pi­ni­gų ir vi­sa ki­ta. Žiū­rint da­bar apie mū­sų, jū­sų… kan­di­da­tės į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus, tei­sė­jos E. Damb­raus­kie­nės ty­ri­mą, ka­da net ir teis­mai ver­čia, pri­ima spren­di­mus, kad rei­kia tir­ti, ir vis vien ne­ti­ria. Ir mes, val­dy­bos na­riai, jau bu­vo­me pa­si­ren­gę duo­ti pa­ro­dy­mus, bet iki šio lai­ko ne­ži­no­me, koks tai bus. Tai sa­ky­ki­te, ar nė­ra dve­jo­pi stan­dar­tai? Ir ar bus vis dėl­to, ka­da bū­si­me ap­klau­sia­mi mes?

E. Pašilis. Ačiū. Ačiū už klau­si­mus. Tik­rai no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jo­kių dve­jo­pų stan­dar­tų mes ne­tu­ri­me, mes jų ne­ga­li­me tu­rė­ti. Dėl au­to­ma­tų ir pa­na­šiai, čia jau bu­vo klau­si­mas, čia spren­džia po­li­ci­ja dėl pro­por­cin­gu­mo.

O dėl pro­ku­ro­ro dis­kre­ci­jos, na, de­ja, ji­nai to­kia yra, pro­ku­ro­ras vis dėl­to tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, tu­ri tei­sę ne­pri­klau­so­mai pri­im­ti, ne­ša­liš­kai, pa­gal sa­vo vi­di­nį įsi­ti­ki­ni­mą spren­di­mą. Jei­gu nu­spręs aukš­tes­nis teis­mas ir bū­tent įsi­tei­sės to­kia nu­tar­tis, toks tu­rės bū­ti ir spren­di­mas, jis tu­rės bū­ti vyk­do­mas. Bet vis dėl­to ap­skųs­ti teis­mo nu­tar­tį pro­ku­ro­ras tu­ri tei­sę, jis, kaip mi­nė­jau, nau­do­ja­si sa­vo dis­kre­ci­jos tei­se.

Komentarai

 

 

 
 1. Pasakykit man,KODEL JUS NEMYLIT SAVO SALIES LIETUVOS.,,,,,,sAVO SALIES GYVENTOJU,,,,,,ar matot savo TEVUS knaisinejancius konteineriuosee……ar mato SEIMAS,,,,VYRIAUSYBE,,,,,pagaliau prezidente,AR TAIP MES TURIM I,,,,, GALIM GYVENTI,,,,,,,,,,,,Konteineris tevu issigelbejimas…..MAN TRUKSTA ZODZIU,….o TAS dar prispringes pinigu,dar bando issisukti.,,,

  Thumb up 4 Thumb down 0

 2. Jeigu taip vietoje E.Masiulio su 250 000€ būtų papuolęs į STT rankas koks R.Paksas ar V.Uspaskich, tai ne tik rankos ir kojos būtų apžieduotos, bet ir kalėjime užmūrytas kartu su visomis teisinėmis neliečiamybėmis ir nekaltumo prezumpcijomis. Masiuliui, bent jau kol kas, daroma išimtis. Gal, kad turėtų laiko pasitvarkyti?

  P.s. Sklinda gandai, kad E.Masiulis prašosi politinio prieglobsčio pas Neringą Venckienę ir iš ten jau bandys abu ginti savo nekaltybę. Kol kas to negaliu nei patvirtinti, nei paneigti.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 3. Juodos apyrankės tinka tik vargšeliams tvarkiečiams ir darbiečiams. Liberalams už tokias pinigų sumas nešiot tamsias apyrankes-ne fasonas. Nebent jos būtų iš aukso…

  Thumb up 8 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...