Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Ar „nesipriešinti blogam”?

2012-02-06 09:15 | Laiškai | Komentarų (33)

"Kunige Jonai, net jei būsi suspenduotas, vyskupas neturi galios suspenduoti tavo švento troškimo – tiesos siekio", - kunigui J.Varkalai (kairėje) sako kunigas A.Bulotas. KK nuotr.

Kiekvienu laikmečiu vyksta kova su blogybėmis, kurios sukelia visuomenėje nerimo ir triukšmo, įvairių svarstymų ir vertinimų. Jėzus Kristus irgi atėjo į pasaulį kovoti ir nugalėti blogį. Jo tikslu buvo sužavėtos gausios minios, kurios jį sekė. Kerštas valdė ano meto žmonių santykius, valdo ir dabartinių. Keršto dėsnis blogio nenaikina, nes vietoj vienos blogybės pastato kitą, ir tuo būdu ją padvigubina. Bet štai Kalno pamoksle Jėzus pasako stulbinančią frazę, kuri buvo priešinga ne tik Izraelio, bet ir visos žmonijos manymui – „nesipriešinti blogam“.

Čia dera išskirti mūsų a s m e n i n i u s priešus ir gyvenime besireiškiantį objektyvų blogį. Kristus neteisino blogio, tačiau vietoj keršto pasitelkė teisingumą ir meilę. Jis nebuvo pasyvus stebėtojas, tylėjęs neteisybės akivaizdoje. „Jeigu aš nekaltas, kam mane muši?“ – tarė savo kankintojams. Galvažudžių lindyne, pabaltintais karstais ir kitokiais epitetais jis pavadino ano meto religijos ir teisės klastotojus.

Šio nesiliaujamo blogio upės srovė palietė ir Garliavą, kurioje savo viešais pasisakymais ir konkrečia veikla atsirado kun. J. Varkala, siekdamas sustabdyti chaotišką neteisybę, griaunančią ne tik Valstybės moralę, bet ir jos teisinius pagrindus. Kun. J. Varkala skriaudžiamajame matė kenčiantį Jėzų ir negalėjo užimti fariziejaus pozicijos – tylėti, nusišalinti ar ginti egoistinius individų ir grupuočių interesus.

Kas yra ir iš kokios terpės ateina kun.J.Varkala? Jo tėvas buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, vėliau partizanas. Su Jonu esame pažįstami nuo vaikystės, mokėmės vienoje mokykloje, jo sesuo buvo mano bendraklasė, mūsų tėvai tarpusavyje bendravo. Pamenu kaip mes, partizanų ir savanorių vaikai, sekmadieniais klausydavomės Evangelijos bažnyčioje. Kad neprasnaustume, tėvai neleisdavo sėdėti suoluose, bet laikydavo už rankos po sakykla, kad gerai viską įsidėmėtume. Tuomet gražu buvo girdėti apie duonos padauginimą, kai jos tuomet dažnai trūkdavo, apie teisingumą, ligų pagydymą ir t.t. Tų idealų vedini apsisprendėme stoti į Kunigų seminariją.

Vargais negalais per KGB suktybes, atkalbinėjimus ir įkalbinėjimus būti tarybiniais kunigais, baigėme seminariją ir, darbuodamiesi sielovadoje, tokiais netapome. Mus, „nesubrendusius“ tarybinei santvarkai, paskirdavo perauklėjimui pas „raudonuosius“ dekanus ir klebonus, kaip rašoma Katalikų Bažnyčios Kronikos 6 tome.

Sulaukus Nepriklausomybės, tie sovietų nepalaužti dvasininkai tapo neparankūs naujai atgimusiai senajai nomenklatūrai. Pavyzdžiui, senieji disidentai monsinjoras A. Svarinskas, kunigas A. Keina ir kt. šiais laikais yra išprašomi iš katedrų, bažnyčių, pamaldų, renginių, pareigybių, kad naujais pavidalais apsireiškusi senoji nomenklatūra jaustųsi geriau.

Žvelgiu į sovietinę praeitį ir matau jos tęstinumą Nepriklausomos Lietuvos laikais tiek valstybėje, tiek Bažnyčioje kardinolas Vincentas Sladkevičiaus stengėsi apvalyti Bažnyčią, kad, pasirašę KGB ir moraliai susitepę kunigai, neauklėtų jaunų kunigų, neužimtų atsakingų pareigų. Ar jam tai pavyko?

Galiu paliudyti ir asmeninę patirtį, kai teisybė užgniaužiama neteisybe. Man, ilgiausiai tarnavusiam Lietuvos kariuomenėje kapelionui ( nuo kapeliono tarnybos susikūrimo pradžios), yra keista, kad turėjusi dideles galimybes ugdyti Lietuvos karį patriotą, o ne kosmopolitą, ši tarnyba tapo griaunančia institucija. Kai mane naujoji nomenklatūra nušalino iš pareigų kariuomenėje, dar buvo sakoma, jog buvo padėti geri pagrindai ir niekas iš bažnyčios atstovų negynė. Dabartiniai kapelionai savo ordinaro akivaizdoje kapeliono tarnybos padėtį įvardijo „mėšlu“ (apie kapelionų kritiką rašė „Lietuvos rytas“ ).

Kun. J. Varkalos ir kitų dvasininkų nemėgo tarybinė sistema. Jų nemėgsta ir dabartinė, nes tiek valstybėje, tiek bažnyčioje yra akcentuojamas aklas lojalumas ir klusnumas valdžiai. Tuo tikslu reikalaujama duoti priesaikas, įžadus ir pasižadėjimus, iškeliant klusnumą aukščiau teisingumo. KRISTAUS žodžiuose skamba taip: „Mylėkite tiesą ir tiesa padarys jus laimingais.“

Kunigo J. Varkalos apsisprendimas dalyvauti Garliavos įvykiuose ir suspenduoti kunigo tarnystę yra dvasinis ir pilietinis manifestas prieš susidariusią neteisybės padėtį tiek valstybėje, tiek Bažnyčioje. Tai protestas prieš autoritetų abejingumą skriaudžiamų žmonių atžvilgiu. Kaip savanorio ir partizano sūnui jam svarbus yra priesakas tarnauti Dievui ir Tėvynei, net jei naujoji nomenklatūra, uzurpuojanti jų autoritetą, reikalauja kitokio klusnumo. Juk ir popiežius Benediktas XVI perspėjo, kad neprisidėtume prie svetimų nuodėmių, todėl jokia klusnumo priesaika negali pateisinti plintančios neteisybės.

Gal ir drąsu, tačiau noriu kun.J.Varkalą sulyginti su prelatu M. Krupavičiumi, kurį nužudyti norėjo ir fašistai, ir komunistai. Jis buvo suspenduojamas ir vėl „atspenduojamas“, jo nemėgo nei kleras, nei klerkai. Bet jo sumanyta žemės reforma buvo atlikta Lietuvoje per 3 dienas, atnešė gerų rezultatų ir įėjo į istoriją kaip teisingo tvarkymosi pavyzdys.

Kun. J.Varkala iškėlė esminę idėją ir didžiausią nūdienos būtinybę: Tiesa yra jo vadovaujamo judėjimo vadovas, Tiesa turi persmelkti ir civilinę, ir bažnytinę erdvę.

Kun. Jonai, net jei būsi suspenduotas, vyskupas neturi galios suspenduoti tavo švento troškimo – tiesos siekio.

Pagarbiai,

tavo vaikystės, parapijos, į kunigo tarnystę palydėtas draugas – kun. A. Bulotas

Komentarai

 

 

 
 1. Skaitykite Lietuvos žiniose, (2012 vasaio 8 d. Nr.32) straipsnį “Apkurtę nuo savo teisingumo”————–
  Arba w w w lzinios lt/comment/list/38882
  straipsnį “Šiurpą keliantys vaiko liudijimai apie prievartą”

  ŠIURPĄ KELIANTYS VAIKO LIUDIJIMAI APIE PRIEVARTĄ

  Autorius: Rasa KALINAUSKAITĖ
  06:00 Vasario 8 D. 2012
  Autorius: © Lietuvos žinios
  06:00 Vasario 8 D. 2012
  “Aš nenoriu gyventi su Laima todėl, kad jos draugai kišo į burną pimpalą. Laima stovėdavo ir ne kartą žiūrėdavo”, – sako mergaitė. Tavęs čia nėra – atsako jai suaugę dėdės ir tetos, toliau ją prievartaujantys valstybės vardu. Tarsi 7 metų vaikas būtų bevardė ir bežadė “aukštuma”, kurią koks nors išprotėjęs Stalino generolas įsakė žūtbūt “paimti” čia ir dabar. Iki vasario 13 dienos, kai teismas pagaliau atsivers pedofilijos bylą, su kuria susiję keturi žmonės savo nuodėmes ir tiesas nusinešė į kapus neišaiškintomis aplinkybėmis.

  Liudijimas
  2012 metų sausio 9 dieną Drąsiaus Kedžio dukrelė paaiškino jos likimą sprendžiantiems žmonėms, kodėl negalima jos skubiai perduoti motinai, minimai pedofilijos byloje. Antstolio Valdo Zubino darytame vaizdo įraše ir faktinių aplinkybių protokole užfiksuotas šiurpus vaiko liudijimas apie prievartą. Protokolas pradėtas rašyti 10 val. 30 minučių.
  “Konstatuoju, kad atvykus adresu (adresas) Kauno rajone gyvenamajame name buvo mažametė (vardas, pavardė, asmens kodas). Paklausus (vardas, pavardė), ar sutiks prieš vaizdo kamerą pasisakyti dėl galimybės gyventi su motina (vardas, pavardė), ji tam neprieštaravo ir sutiko būti filmuojama. Paklausus, ar sutinka leisti filmuoti mažametę (vardas, pavardė) (vardas, pavardė) atsakė, kad sutinka ir leidžia.
  Filmavimo metu (mažametės vardas, pavardė) pasakė: “Aš nenoriu gyventi su Laima… Aš nenoriu gyventi su Laima todėl, kad jos draugai kišo į burną pimpalą. Laima stovėdavo ir ne kartą žiūrėdavo… Ir net buvo vieną kartą sakę, kad tylėčiau ir nepasakyčiau, kad man kiša į burną pimpalą, nes tada gali man įdurti… su peiliu sakė. Su Neringa aš noriu gyventi, nes ji man yra labai… ji man gero nori labai. Aš tik su ja noriu gyventi, su Laima labai nenoriu gyventi. Nenoriu su Laima gyventi, tik su Neringa. Dar (antros mažametės vardas) kišdavo į burną pimpalą… Dar būdavo pririšę… Su Neringa aš noriu gyventi.”
  Faktų konstatavimas baigtas 2012 metų sausio 9 dieną 10 val. 50 min.”
  Pritrūko “neginčijamų teiginių”
  Vaizdo įrašas ir antstolio protokolas su šiuo mergaitės pasisakymu buvo įteikti Panevėžio apygardos teismui kartu su Neringos Venckienės prašymu sustabdyti Kėdainių teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimą skubiai “perduoti” vaiką pedofilijos byloje minimai biologinei motinai.
  Tačiau 2012-ųjų sausio 26 dieną teisėjos Ramunė Čeknienė (kolegijos pirmininkė), Nijolė Smetonienė (pranešėja) ir Birutė Valiulienė šį prašymą atmetė.
  “N.Venckienė nepateikė neginčijamų teiginių, kurie būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymą”, – rašoma neskundžiamoje nutartyje.
  Kodėl panevėžiečių teisėjų kolegija, pritarusi skubiam V.Kondratjevo sprendimo vykdymui, nė žodžiu neužsiminė apie teismui perduotą antstolio protokolą? Kodėl nutartyje visai nutylėta mergaitės valia ir liudijimas – tarsi jų nė nebūtų?
  LŽ pasiūlius galimybę tai paaiškinti, teisėja N.Smetonienė atsisakė ką nors komentuoti ir liepė kreiptis į atstovę spaudai, kuri suteiksianti visą informaciją. Atstovės atsiųstas atsakymas į paprastą klausimą – kodėl nutartyje niekaip nepasisakyta dėl antstolio protokolo – primena kanceliarine kalba prabilusio sfinkso mįslę. “Spręsdama laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teisėjų kolegija vertino faktinius duomenis, buvusius skubaus vykdymo sustabdymo pagrindu. Kadangi byla nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, bylos duomenys yra nevieši”, – rašoma atsakyme LŽ.
  Iš tiesų Lietuvoje teisėjai turi teisę neaiškinti savo sprendimų. Net ir tų, kurie it sprogmenys užminuotame lauke gali ištaškyti prie jų prisilietusį vaiką – be jokių komentarų prieš ar po sprogimo.
  Kardinaliai priešingos nutartys
  Bet kaip suprasti tai, kad tas pats Panevėžio apygardos teismas ir net dvi tos pačios teisėjos analogiškoje situacijoje yra priėmusios visai priešingą nutartį?
  2010 metais gegužės 20 dieną teisėjai Romualdas Januška (kolegijos pirmininkas), R.Čeknienė ir B.Valiulienė sustabdė tokį patį skubų kito Kėdainių teisėjo Broniaus Varsackio nutarties vykdymą dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo su L.Stankūnaite.
  Teisėjai nurodė, kad iš esmės nesprendė klausimo, ar B.Varsackio nutartis yra pagrįsta ir teisėta, bet įvertino tai, kad aukštesnės instancijos teismas gali priimti priešingą sprendimą ir tokiu atveju skubiai “perduotą” vaiką vėl tektų grąžinti.
  Todėl kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, sustabdė nutarties dalį dėl skubaus mergaitės perdavimo L.Stankūnaitei.
  “Paminėtos nutarties dalies vykdymo sustabdymas ne tik nepažeidžia, bet ir apsaugo mažamečio vaiko interesus”, – tada skelbė Panevėžio teisėjai.
  Bet 2012 metų sausio 26 dienos nutartyje, kurią pasirašė tos pačios R.Čeknienė ir B.Valiulienė, požiūris į tą patį klausimą skiriasi kaip diena nuo nakties. Teisėjų manymu, jei aukštesnės instancijos teismas panaikintų V.Kondratjevo sprendimą, jokių problemų nekiltų.
  “Byloje yra duomenų, kad ieškovei L.Stankūnaitei yra taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės. Jos taikomos ir mažametės mergaitės atžvilgiu. Todėl patenkinus pareiškėjos apeliacinį skundą, sprendimo atgręžimo vykdymas yra garantuotas, nes mažametės saugumas yra garantuotas valstybės”, – rašoma nutartyje.
  Kitaip tariant – dėdės su veidus slepiančiomis kaukėmis paimtų mergaitę iš motinos ir grąžintų N.Venckienei. Šįkart Panevėžio teisėjos nebemato nieko blogo, jeigu bylai keliaujant per teismus vaikas it kokia pereinamoji vėliava šiek tiek pakeliautų iš rankų į rankas.
  Nusikaltimo vieta – pas mamą
  Civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo yra pridėtas ir kaltinamasis aktas iš pedofilijos bylos.
  Jame rašoma, kad Andrius Ūsas yra “kaltinamas tuo, kad jis nuo 2006 metų lapkričio mėnesio iki 2008 metų lapkričio 23 dienos bute, esančiame adresu (adresas) Kaune, kurį nuomojosi Laimutė Stankūnaitė, tyrimo metu tiksliai nenustatytą skaičių kartų mažametei (vardas, pavardė, gimimo data) laižė įvairias kūno vietas, lytinius organus bei prašė mažametės laižyti savo kūną, taip tvirkindamas mažametį asmenį, t. y. jis yra įtariamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 153 str., padarymu.”
  Prokurorų nurodyta nusikaltimo vieta – mergaitės mamos nuomojamas butas. Sunku įsivaizduoti, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje pateiktas toks kaltinimas, neiškiltų klausimų apie mamos vaidmenį.
  Dar 2009-ųjų spalio 6 dienos Vilniaus apygardos teismo teisėjo Viktoro Dovidaičio nutartyje konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti motiną L.Stankūnaitę bendrininkavus su asmenimis, galimai seksualiai išnaudojusiais jos mažametę dukrą.
  “Nukentėjusioji (mažametės inicialai) apklausų metu aiškino, kad nusikalstami veiksmai jos atžvilgiu buvo atlikti tuo metu, kada jie trise, t. y. ji, mama – L. S. ir A. Ū. gulėdavo lovoje (t. 1, b. l. 20-24, 75-78). Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. numato, jog padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Kaip teisingai nurodė pareiškėjas, iš anksčiau išvardytų aplinkybių galima pagrįstai įtarti, jog L. S., suteikdama sąlygas įtariamajam A. Ū. tvirkinti mažametę (inicialai), pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A. Ū. tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., požymių”, – rašoma galutinėje ir neskundžiamoje nutartyje, kuria Vilniaus apygardos teismas panaikino sprendimus nepradėti L.Stankūnaitės atžvilgiu ikiteisminio tyrimo ir įpareigojo Vilniaus apygardos prokuratūrą svarstyti klausimą dėl įtarimo pareiškimo. Kaip žinia, prokurorai šią nutartį ignoravo ir įtarimai nebuvo pareikšti.
  Tačiau lieka nepaneigta galimybė, kad teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą paaiškės, jog A.Ūso draugė L.Stankūnaitė, kuriai net ir atstovavo tie patys įtariamojo pedofilo advokatai, pati yra prisidėjusi prie nusikaltimo.
  Todėl mergaitės globėja N.Venckienė apeliaciniame skunde dėl V.Kondratjevo sprendimo prašo sustabdyti civilinę bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kol įsiteisės nuosprendis, nutarimas ar nutartis pedofilijos byloje.
  Būtent tokį sprendimą teismai priėmė civilinėje byloje, kurioje mergaitės seneliai Laimutė ir Vytautas Kedžiai prašo apriboti L.Stankūnaitei motinos valdžią. Šis prašymas grindžiamas aplinkybe, kad pasiėmusi dukrą į savo nuomojamą butą motina nesirūpino jos saugumu ir tokiu elgesiu padarė žalą mergaitei, dėl kurios tvirkinimo pareikšti kaltinimai L.Stankūnaitės draugui A.Ūsui.
  2010 metų rugsėjo 22 dienos nutartimi Panevėžio apylinkės teismas šią bylą sustabdė, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla ir įsiteisės nuosprendis ar nutarimas. Tam pritarė ir Panevėžio apygardos teismo teisėjai R.Januška (kolegijos pirmininkas), R.Čeknienė ir B.Valiulienė, 2010 metų lapkričio 26 dieną palikdami šią nutartį nepakeistą.
  Kolegija padarė išvadą, kad mergaitės senelių ieškinyje nurodytos aplinkybės bus išaiškintos baudžiamojoje byloje, o faktai, kurie bus nustatyti nuosprendžiu, turės prejudicinės reikšmės būsimam teismo sprendimui civilinėje byloje.
  Bet nestabdydama skubaus V.Kondratjevo sprendimo vykdymo Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtyje yra tos pačios teisėjos R.Čeknienė ir B.Valiulienė, neatsižvelgė į ankstesnę nutartį, tarsi ir šioje civilinėje byloje nebūtų prijungtas tas pats kaltinamasis aktas.
  Prokrusto lova
  Niekaip Panevėžio teisėjai neatsižvelgė ir į paties gyvenimo akivaizdžiai pademonstruotą faktą, kad V.Kondratjevo sprendimas yra tiesiog neįvykdomas.
  “Teismas, įvertinęs Teismo psichologijos ekspertizės akte Nr. 103MS-143 pateiktą išvadą, kad mergaitės ryšys su mama yra stiprus, tvirtas ir emociškai pakankamas, laiko, jog iki 14 dienų terminas yra pakankamas laikas pasirengti vaiko grąžinimui jo motinai”, – rašoma V.Kondratjevo sprendime, kurią Panevėžio apygardos teismas paliko galioti.
  Čia minimą ekspertizę atlikusi psichologė Agnė Šiaulytė mergaitę yra mačiusi vos 4 valandas. Bet dar prieš priimant tokią pat skausmingą įtampą sukėlusią Kėdainių teisėjo B.Varsackio nutartį byloje buvo fiksuoti visai priešingi psichologiniai faktai.
  2010 metų vasario 20 dieną VšĮ “Psichologinės paramos ir konsultavimo centro” rašte nurodytas mergaitės atsakymas į socialinės darbuotojos klausimą, kodėl ji, kaip kiti vaikai, gyvena ne su savo mama: “nes trys vyrai ateina pas mamą”. Ten pat pažymėta, kad ji išreiškė norą visą laiką gyventi su N.Venckiene.
  Teismo posėdžio metu apklaustos psichologė Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė ir socialinė darbuotoja Daiva Matulevičiūtė patvirtino, kad mažametė sugeba išreikšti savo nuomonę ir visada reiškė norą gyventi su N.Venckiene. I.Šidlauskienė yra bendravusi su mergaite 25 kartus, D.Matulevičiūtė – 5 kartus. Abi – nedalyvaujant jokiems kitiems asmenims. N.Venckienė prašė teismą apklausti ir kitas psichologes, ne vieną kartą bendravusias su vaiku ir pastebėjusias ryšio su motina nebuvimą.
  Tačiau V.Kondratjevo sprendime it Prokrusto lovoje visa ši medžiaga nukapota ir nurodyta per 14 dienų skubiai “suremontuoti” motinos ryšį su vaiku: pasimatymų “trukmė kaskart ilginama viena valanda, pradedant nuo 2 val. trukmės susitikimų iki bus pasiekta 6 val. trukmė”, o tada įvyksta “perdavimas”.
  Visos pastangos įgyvendinti šį automechanikos dirbtuvėmis dvelkiantį receptą pasirodė bevaisės. Nors psichologių diplomus turinčios tetos sekiojo mergaitę net į tualetą, ji verkė, vėmė, bet išvažiuoti iš namų ir gyventi su motina atsisakė.
  Viešai komentuodamas V.Kondratjevo sprendimą, vienas žymiausių Lietuvos teisininkų prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas sakė pajutęs nuo jo dvelkiantį nežmonišką šaltį.
  “Skaitydamas sprendimą šioje byloje, ir ne tik joje (tą patį galėčiau pasakyti ir apie Vokietijos teismo sprendimą Rinau byloje), aš jutau šaltį. Man, kaip buvusiam teisėjui, akivaizdu, kad galėjo būti ir kitoks sprendimas. Čia, mano galva, ir yra problema, kad mes nesugebame susieti teisės su žmogiškumo principais. Girdžiu skambius kolegų pasisakymus apie “įstatymų viršenybę”, “teisinę valstybę” ir t. t., bet tos frazės – bedvasės. Pasigendu mūsų bendruomenėje tokių asmenybių, kurios suvoktų, kad teisė yra tik įrankis apginti tam, ką visi žmonės vertina kaip vertybę. Taip, teisiškai viskas teisinga, bet ar taip yra ir moraliniu požiūriu? Kai mes sakome, kad Lietuva yra teisinė valstybė, kurioje viskas turi būti daroma pagal įstatymą, tokiu atveju logiška, kad ir hitlerinė Vokietija bei stalininė Sovietų Sąjunga buvo teisinės valstybės, nes konclageriai buvo statomi ir žmonės į juos vežami pagal tuo metu galiojusią teisę, tik kad ta teisė buvo antžmogiška”, – pabrėžė V.Mikelėnas.
  Bet jokio šalčio V.Kondratjevo sprendime nepajuto ne tik Panevėžio teisėjai, bet ir vaiko teisių apsaugos specialistės, stachanovietiškais tempais prievartavusios mergaitę skubiai atgauti pasitikėjimą motina. Šiuo metu planuojama dar viena skubi operacija.
  Nepastebėjo
  Praėjusios savaitės pabaigoje N.Venckienė buvo informuota, kad artimiausiu metu bus persvarstyta mergaitės globa. Paskutinį kartą šis klausimas svarstytas 2011 metų spalio 6 dieną ir kitas svarstymas pagal įstatymus turėtų vykti tik po 6 mėnesių – t. y. po 2012 metų balandžio 6 dienos. Tokių skubių veiksmų Vaiko teisių apsaugos tarnyba ėmėsi po vasario 1 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvykusio pasitarimo, kurio turinys ir dalyviai nuo visuomenės slepiami.
  Tačiau galima numanyti šios akcijos tikslą – atimti globą iš N.Venckienės.
  Juk antstolio užfiksuotas mergaitės liudijimas apie prievartą, dėl kurios ji nenori grįžti pas mamą, viešo vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės dėmesio nusipelnė vieninteliu dalyku. Vaikas globėjos namuose vėl traumuojamas – pareiškė ji per komercinę televiziją, kuri sprendimo dėl pedofilijos bylos išvakarėse skelbė melu atmieštus “liudijimus”, išvertusius iš postų aukščiausią policijos vadovybę.
  Ką mergaitė sako tetoms ir dėdėms, kurie artėjant pedofilijos bylos nagrinėjimui karštligiškai vykdo V.Kondratjevo sprendimą – vaiko teisių apsaugos kontrolierė nepastebėjo.
  Pedofilijos byloje, kurioje Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos ekspertai nustatė, kad mergaitė nėra linkusi fantazuoti ir “gali teisingai suvokti konkrečias faktines reikšmingas bylai aplinkybes (įvykio vieta, jo dalyviai ir jų veiksmai, įvykio seka) ir duoti apie tai parodymus”, yra ir toks liudijimas:
  Psichologė: “Kai tu sakei, kad tau kišdavo, kaip tu tada jauteisi?”
  Mergaitė: “Nu, aš kosėdavau.”
  Psichologė: “Aha. O kosėdavai dėl ko?”
  Mergaitė: “Nes kišdavo.”
  Psichologė: “O kai tau kišdavo, tu buvai nusirengusi ar apsirengusi?”
  Mergaitė: “Apsirengusi ir nusirengusi.”
  Psichologė: “O tau skaudėdavo?”
  Mergaitė: “Skaudėdavo.”
  Psichologė: “O gali parodyti, kur skaudėdavo?”
  Mergaitė: “Čia.” (rodo į burną).
  Psichologė: “O kada tu matei paskutinį kartą mamą?”
  Mergaitė: “Nemačiau mamos.”
  Psichologė: “Nematei mamos. O buvai pas ją?”
  Mergaitė: “Meluoja ji.”
  Psichologė: “O ką jinai meluoja?”
  Mergaitė: “Jinai meluoja, kad tipo tas Andrius nelaižydavo manęs, o iš tikrųjų laižydavo.”
  Psichologė: “Laižydavo? O ar gali pasakyti, kur jis laižydavo?”
  Mergaitė: “Ten, kur mama gyvena.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Paklausk savo mamytės, jinai tau pasakys, kiek tu būdamas mažas, asmeniškai kelnių prišikai.
  Taip, kad tokia patirti visi turi, jei kas sako neturi jis meluoja. Panašu, kad būsi pirmas melagis varnalėšai ir Tautai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kadangi jūs kaip rašote “asmeniškai tokia poza” ir rašote manau iš patirties, tai jums siūlyčiau kitą kartą nusimauti kelnias ir pajusite kitokią patirtį.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Man asmeniškai tokia poza, kaip nuotraukoje, primena šikimo į kelnes poza. O kaip jums? Šiaip nieko prieš neturiu prieš asmenis nuotraukoje, aš tik apie užfiksuotą pozą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Kapeliono tarnyba kariuomeneje yra “mešlas). Man patiko gražiai skamba. Dabar jau manau žinau kas yra mėšlas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Baznycia yra tiesiog UABas su isskirtinem tesem, bet kokiomis priemonemis siekiantis pelno ir itakos visose sferose. Tai ko stebetis, del tokios baznycios hierarchu reakcijos, kai kunigas “atskalumas ir issisokelis” pradeda gint tikras vertybes. Tuolab, kad ir pati baznycia knibzdete knibzda pedofilu ir homoseksualu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Ačiū Dievui už tokius kunigus kaip Varkala ir Svarinskas. Jie neparankūs nomenklatūrai. Neringa Venskienė irgi neparanki teisėjų nomenklatūrai. Ačiū Dievui už šiuos žmones. Gi Jėzus taip pat buvo neparankus vyriausiems kunigams ir tuometinės sinagogos rašto žinovams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Kunigai vis dar palaiko baznycios autoriteta ir morale, tai ju Zodis svarbus zmonems. Ne paskui paauksuota blizgancia baznycia, o paskui nepaprasta – paprasta Tikra Kuniga, gyvenanti pagal Dievo, o ne backio-tamkeviciaus istatymus eina minios. Aukstieji dvasininkai nuvilia, deja. Kaip ir kiti save laikantys “elitu”. Tik tokiu zmoniu, kaip gerb.Kunigas deka ir vyko issilaisvinimo judejimai, visuomenes progresas. Tik tokie zmones ieina i tautos istorija pacia geriausia prasme. Aciu, Kunige! Labai dziugu, kad yra ir daugiau tokiu Kunigu. Pagarba Jums abiems.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Viespatie ,,nagi panasias i ievutes normalios motinos pagimde , nagi padorioj seimoj augo , nagi prota igavusios jos tik i tarpukojo aistras ji iskeite ,,, o jau zodziai , liezuvis ,, vel tik ne tuo galu ir ta paskirtimi matuojamas ,, tulzis , isiutis ,, nevaldoma neapykanta viskam kas sviesu ir dora ,, kurtumas ir aklumas matant keliu valdzia igavusiu niekadeju ciniskai tvirkinama , zudoma , klaikiai pasityciojant niekinama beje ju dar didesniam pykciui , jau sparciai bundancia tauta , ,,, is kur jus ,, jeigu nei dangaus nei pragaro nepripazystat ,, nagi siela zemiskiems velniams pardavusios taip ir iskeliausit zmogaus varda tautos akyse praradusios ,, jau praradusios kokia geda ,,

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Ačiū Gerb. Kunige. Mes Jumis labai didžiuojamės, esate didis autoritetas. Jūs pasirinkote garbingą Tiesos kelią, kurio šiuo metu Lietuvai labai reikia. Mes pasirįžę eiti su Jumis. Linkime daug sveikatos ir tikėkime visi, kad Tiesa ir Gėris nugalės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. saunuolis kunigas,o ta ieva tai kazkoks pedofilas po plastines operacijos.kitaip tokio marazmo negaliu paaiskint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. tokie pikti padarai kaip varkala ir kiti is kedvencku klano dazniausiai suserga veziu ir adjos, pragare gales toliau “kovoti pries pedus“.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. bet tau taip įdomu kas kam snarglius šluosto,žiūri neatsižiūri,skaitai neatsiskaitai,tau čia taip viskas įdomu,tiesiog negali atsitraukti.SEKMĖS

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. o cia be revoliucijos nieko nebus.jie jau chamiskai nori nuverst tuos kurie trugdymus daro.net prie tos vargses üprezidentes prisikabino.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Nervai nelaiko. Matau, reikalinga revoliucija prieš teismus ir prokuratūras, remiančias nusikalstomas struktūras šalyje ir tokiais veiksmais griaunančius valstybę.
  Artimas kaimynas tik to ir laukia. Ko tyli Seimas, Vyriausybė ir Prezidentūra matydami kaip griūna valstybė.
  Drąsiau Varkala, Landsbergi, Medalinskai, Kuoly, Songaila, Kupčinskai, Vilimai ir kiti. Steikite valstybės gelbėjimo Komitetą, rinkite aukas ir gelbėkite šalį. Pirmyn Tauta nužemintoji.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 16. draugelis draugeliui snargli sluosto, o KK viesina, ar kaip cia? -bulotas per KK iteike varkalai savo pamoksla:)? na cirkai..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. baikit tuos cirkus karta, vistiek teisybe jau aiskeja ir isaiskes iki galo, ka cia KK kaip mazvaikiai kaprizus rodo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ponia, kieno “teisybę” jūs turite omenyje? Klano??? Atsiprašau, bet man sovietmetyje užteko tos vienos CK “teisybės” – galite ją sau pasilikti.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Visai tautai idomu! Kiek dar musu likusiu su sazine, orumu, garbe, gyvenanciu Tiesoje ir Meileje says:

   Dziugu, kad yra dar Lietuvoje ne tik saziningu, bet ir drasiu zmoniu. Stiprybes Jums, gerbiamieji Kunigai J. Varkala, A. Bulota, Venckai, Kedziai ir visi saziningi, dori ir nebijantys sakyti tiesa, Lietuvos pilieciai.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Avine tau ir tavo sektantams tai malonumas:) issitrink ta rasliava i tarpkoji , dar bus realesne“tiesa“:)))

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • malonumas, kad taip siunti. Jauti gala? Ka prisiminsi paskutine savo gyvenimo minute? Kad buvai siuksle.

     Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...