Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Balandis 19 Pirmadienis
 

Apie valdžią, kurios pagrindinis tikslas – stipri ir įtakinga gerovės valstybė

2008-07-08 12:06 | Politikų tribūna | Komentarų (27)

Rolandas Paksas

Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko, Prezidento Rolando Pakso kalba partijos tarybos posėdyje 2008 m. birželio 29 dieną

Kokia situacija Lietuvoje šiandien – akivaizdu. Aš tiesiog norėčiau pasvarstyti, kur ji gali nuvesti valstybę netolimoje ateityje. Pradėsiu nuo vieno autoriaus, kurio mūsų politikai nelabai drįsta cituoti.

„Dažnai įvairiose tautose vyksta tokie patys įvykiai. Kas tyrinėja dabarties ir senovės įvykius, tas lengvai pastebi, kad visos valstybės ir visos tautos visada gyveno ir dabar tebegyvena tais pačiais siekiais ir tomis pačiomis aistromis. Vadinasi, kas atidžiai ištirs praeities įvykius, tas lengvai gali numatyti būsimus įvykius bet kurioje respublikoje ir imtis tokių priemonių, kokiomis naudotasi senovėje, arba, nerasdamas tokių praeityje, gali sugalvoti naujas, remdamasis įvykių panašumu. Kadangi į šiuos sumetimus neatsižvelgiama arba skaitytojai jų nesupranta, arba jei supranta, jie nežinomi valdovams, užtat visais laikais kartojasi tos pačios negerovės.“

Tai citata iš Nikola Makiavelio raštų. Jo veikalo vertę sudaro tai, kad čia maždaug dviejų tūkstančių metų istoriniai įvykiai surūšiuoti pagal vieną požymį – pagal valdovų ar respublikų vyriausybių įsakymus ir sprendimus. Pasirodo, nesvarbu, ar įvykis vyko tūkstantį metų anksčiau ar vėliau, vienodi įsakymai ir sprendimai duodavo tą patį rezultatą. Taip yra dėl to, kad žmonių siekiai, norai aistros ir tikslai visada yra tie patys. Kinta tik įrankiai, kuriais naudojamasi jiems pasiekti. Todėl N. Makiavelis ir sako, kad iš istorijos galima pasimokyti: žinant praeitį, galima numatyti, kokių pasekmių atneš vienas ar kitas vyriausybės sprendimas.

Trumpas eskursas į tikrus praeities įvykius. Pilypas Makedonietis, garsiojo Aleksandro Makedoniečio tėvas be mūšių užėmė vieną po kito visus graikų miestus. Tuo metu juos valdė aristokratija, kuri sudarė tik menką dalį visų miestų gyventojų. Pilypas aristokratams pasiūlė daug aukso, kad šie į savo miestus įsileistų makedoniečių kariuomenę, laiduodamas miestų valdantiesiems neardyti nusistovėjusios tvarkos. Aristokratai susigundė. Paėmęs paskutinį graikų miestą, Pilypas pakeitė taktiką. Jis visiems graikų vergams davė laisvę mainais už įstojimą į jo kariuomenę ir konfiskavo aristokratų turtą, kurio dalį pasiėmė sau, o dalį atidavė tiems patiems kariams. Taip jis be karo ir mūšių pavergė visą Graikiją. Be to, pačių graikų padedamas, sukūrė ir galingą kariuomenę, su kuria vėliau Aleksandras Makedonietis užkariavo milžiniškus pasaulio plotus.

Dar vienas pavyzdys. Apie bendrą lenkų ir lietuvių valstybę Žečpospolitą. „1773 m. balandžio 19 d. Seimas susirinko Varšuvoje. Didesnė atstovų dalis buvo svetimų valstybių papirkta, kai kurie net gaudavo nuolatines algas. Vadovauti veržėsi Adomas Poninskis, iš rusų gaudavęs dideles sumas pinigų… 1773 m. rugsėjo mėnesį Seimas patvirtino padalijimo aktą. Vidaus tvarkos neliečiamybę garantavo trys kaimyninės galybės – Austrija, Prūsija ir Rusija.“ Tai citata iš V. Daugirdaitės – Sruogienės veikalo „Lietuvos istorija, 1987 metais išleisto Amerikoje.

Taigi, aštuoniolikto amžiaus Žečpospolitos seimūnai už kyšius atidavė pusę savo valstybės. Taip Žečpospolita buvo padalinta pirmą kartą. Po to dar du kartus pardavė savo valstybę – taip rusai ir prūsai nupirko bajorų Žečpospolitą. Po to, kai įsiviešpatavo nupirktoje žemėje, ėmė atiminėti iš bajorų dvarus ir atidavinėti savo karininkams. Ką laimėjo bajorai, už kyšius parduodami Žečpospolitą? Už gautus pinigus jie statėsi ir puošė dvarus, lėbavo ir apleido visus valstybinius reikalus. Įsismaginę pardavė valstybę. Ar jūs nematote šios situacijos ir šiandienos Lietuvos gyvenimo panašumo?

Graikų aristokratai ir Žečpospolitos bajorai elgėsi taip pat – paėmę kyšius, į savo valstybę įsileido svetimšalius. Garantuodami vidaus tvarkos neliečiamybę, svetimšaliai iš tiesų garantavo betvarkę šalyje. Žečpospolitos padalinimas įvyko praėjus daugiau kaip dviems šimtmečiams po N. Makiavelio mirties, o Pilypas Makedonietis graikų miestus pirko beveik prieš du tūkstančius metų, tačiau, nepaisant laiko skirtumo, šie atvejai iliustruoja, kad vienodi sprendimai, nepaisant laiko skirtumo, duoda vienodą rezultatą. Ar neatsitiks taip, kad šiandieninio Lietuvos gyvenimo situacija po keliasdešimties metų netaps trečiu pavyzdžiu?

Valstybė susideda iš trijų dalykų: jos sukūrimo, jos galios stiprinimo ir išplėtimo bei kultūros toje valstybėje kūrimo. Valstybės kūrimui reikia pasišventusių, nesavanaudiškų žmonių. 1918 metais nepriklausomą valstybę atkūrę Lietuvos Tarybos nariai galėjo ramiai tarnauti, rusams, lenkams, vokiečiams ar dar kam nors ir iš to gal būtų daug turto uždirbę, tačiau stojo į kovą už Lietuvos valstybės atkūrimą ir laimėjo.

Senovės Lietuviai labai sumaniai stiprino Lietuvą ir išplėtė ją taip, kad nei maskoliai, nei totoriai, nei visa Europa kryžiaus žygiais ir karais nepajėgė lietuvių įveikti. Ši galybė laikėsi tol, kol vadovaujantis elitas – bajorai – laikėsi nuostatos valstybę plėsti ir stiprinti. Kai bajorai pradėjo vaikytis malonumų, imti kyšius iš kitų valstybių vadovų, Lietuvos galia sumenko.

Nė vienoje valstybėje kultūra neatsiranda iš nieko. Stipri valstybė turi ir stiprią kultūrą. Dar Andre Morua sakė: „Kultūra, neremiama jėgos, greitai nustoja gyvavusi. Vienintelė jėga, kuri gali remti kultūrą – tai valstybė“. Senovės lietuviai turėjo savo kultūrą, nesiskolino jos nei iš maskolių, nei iš totorių, nei iš kryžiuočių. Faktas, kad lietuviai sugebėjo sukurti galingą karinę jėgą ir didelę valstybę įrodo, kad lietuvių kultūra buvo ne prastesnė už visų kaimyninių valstybių kultūras. Lietuvių tautos nuopuolis prasidėjo nuo savo kultūros atsižadėjimo.

Taigi valstybės sukūrimas, jos galios stiprinimas ir jos kultūros kūrimas. Valstybė Lietuvoje sukurta. Tačiau ką galima kalbėti apie valstybės stiprėjimą, kai šalį masiškai palieka žmonės, joje kasmet mažėja gyventojų. Šalį palieka jaunimas. Lieka gyventi tik seniai. Kas bus, kai jie išmirs? Tai didžiulė nelaimė – valstybė tiesiog akyse nyksta. Ar galima pavadinti valstybės stiprėjimu, kai šalies turtai ir kariuomenė naudojama kitų valstybių galios didinimui, o mes patys iš to turime tik nuostolius? Ar galima vadinti valstybės stiprinimu, kai šalies vadovai biudžeto skyles lopo kaulydami dotacijų iš Europos Sąjungos, o savo šalies ūkio augimu visiškai nesirūpina, vykdo vien tik Europos Sąjungos nurodymus ir įsakymus.

Sovietų kariuomenę iš Lietuvos išvijome patys, o ne NATO ar ES. Ir vieni, ir kiti reikalavo, kad nepriklausomybę atšauktume (reikalavo nepriklausomybės moratoriumo). Prisiminkime H. Kolį ir F. Miteraną. Ko jie reikalavo?; „Skelbkite nepriklausomybės moratoriumą. Tik nepakenkite Gorbačiovui“. Mes tų vakariečių reikalavimų nepaisėme. Neliko Gorbačiovo, neliko TSRS, neliko Lietuvoje ir sovietų kariuomenės.

Tačiau užsienis greitai rado būdą, kaip neutralizuoti Lietuvos nepriklausomybę. Iš pradžių nupirko landsbergiečius, o po to – ir brazauskininkus. Nepriklausoma Lietuva virto užsienio marionete. Tas landsbergiečių ir brazauskininkų durnių laivas kartoja bajorų veiksmus. Ir pasekmės bus tokios pat. Jau dabar pasigirsta balsų, kad po penkiasdešimties metų Lietuvoje lietuviškai jau niekas nekalbės. Nes lietuvių jau nebus. Dabar lietuviai vėl prievartaujami būti internacionalistais ir globalistais. Jei žmonėms skiepijami tokie dalykai, o tėvynės meilė smerkiama, vadinasi, šalis nėra laisva, nes globalizmas ir internacionalizmas yra visų rūšių pavergėjų ginklas laisvei slopinti.

Padėti galima pataisyti. Bet tam reikia paimti valdžią. Bet valdžia mums neturi būti tikslas. Tikslas turi būti toks didelis, kad jam įgyvendinti reikėtų daug laiko, daug darbo ir didelių pastangų. Tuomet valdžios turėjimas bus nesavitikslis, o tik priemonė didžiajam tikslui siekti. O jis yra atsakinga, įtakinga, turtinga, galinga gerovės valstybė. Turint didįjį tikslą, paėmus valdžią iš karto kyla poreikis kurti kitas priemones tikslui siekti, tai yra, stiprinti valstybę. Pirmoji priemonė yra šalies ūkinės galios didinimas, o norint sugrąžinti į užsienį duonos užsidirbti išvykusius lietuvius, ji yra vienintelė. Ir dar – būtina tikėti, kad didysis tikslas yra pasiekiamas.Tikėjimas leidžia kurti priemones tam tikslui siekti. Dar tas pats Andre Morua sakė: „Būtina karštai tikėti idėjomis ir gyvenimo būdu, už kuriuos kovoji. Būtent tikėjimas sukuria armijas ir netgi ginklus“.

Siekti svarbiausio tikslo mums niekas nepadės. Ar kas nors padėjo Japonijai, Amerikai, Didžiajai Britanijai devynioliktajame amžiuje sukurti galingą pramonę? Ar dabar padeda Kinijai, Indijai? Matome, kaip dabartiniai galiūnai tik iš visų jėgų stengiasi sutrukdyti, neleisti jiems susikurti gerovę. Taip buvo visais laikais. Taip yra ir dabar.

Gali kilti klausimas: kodėl aš apie tai kalbu. Kalbu todėl, kad norint dalyvauti politikoje, būtina žinoti tikrąją padėti, tikruosius galiūnų ir kaimynų siekius, bet nesivadovauti visokių rūšių ir spalvų internacionalistų demagoginiais išvedžiojimais ir jų teorijomis.

Komentarai

 

 

 
 1. Definitely, what a magnificent blog and educative posts, I surely will bookmark your blog.All the Best!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you certain about the supply?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Awesome issues here. I’m very satisfied to peer your post. Thank you so much and I am having a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Wonderful goods from you, man. I have have in mind your stuff prior to and you’re just too excellent. I actually like what you’ve acquired right here, certainly like what you’re saying and the best way in which you say it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. I used to be suggested this web site by way of my cousin. I am now not sure whether or not this post is written by him as nobody else recognize such distinctive about my difficulty. You’re wonderful! Thank you!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. I do love the manner in which you have presented this particular matter and it does indeed provide us some fodder for thought. Nonetheless, from everything that I have personally seen, I simply just wish as the opinions pile on that men and women stay on issue and don’t get started upon a tirade of some other news du jour. All the same, thank you for this fantastic point and though I do not necessarily agree with the idea in totality, I respect your viewpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. I have to say that for the last few of hours i have been hooked by the impressive posts on this blog. Keep up the wonderful work.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Gerai aš taip pat esu ieškoti Flash vadovėliai , kaip aš noriu sužinoti daugiau apie blykste , todėl , jei jau prašome rašyti čia .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Very nice site, I went to the site by chance. To those who appreciate us söyleyeceğim.Siteyi acquaintances. Siteye tesadüf girdim çok güzel bir site.Tanıdıklarıma söyleyeceğim.Siteyi bize sunanlara tesekkur ederiz.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Congratulations on a very good article and comments on the subject. We wish you success.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Web site and shared topics catches our eye and we are always followers, thank you

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. The quality of your site is very nice. Thank you good quality articles and reviews on related topics.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Needed to write you a tiny word to help give many thanks yet again on your great secrets you’ve documented at this time. It was really remarkably generous of people like you giving openly exactly what numerous people could have marketed as an e book to generate some bucks for themselves, notably seeing that you might have done it in case you desired. These things as well worked to be the great way to know that other individuals have the same fervor really like mine to find out great deal more related to this matter. I think there are many more fun times up front for those who scan your blog.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Thank you for another informative site. Where else could I get that type of info developed in such an ideal way? I have a project that I’m just now creating, and I have been in the look out for such info.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Spot on with this write-up, I actually suppose this web site needs far more consideration. I’ll in all probability be again to read far more, thanks for that info.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Dyson gave as an example his company’s Air Multiplier bladeless fan. He said it had been the subject of at least 100 patent infringements across 20 …

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
LŠMPS pirmininkas: premjerė I. Šimonytė ir ministrė J. Šiugždinienė nenustoja stebinti blogąja prasme 1
Evaldas Rapolas: kada nepagrįsta nuomonė tampa realia grėsme įmonių reputacijai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...