Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Kovas 29 Sekmadienis
 

„ARBEIT MACHT FREI“ (2)

2015-01-30 11:13 | Istorijos | Komentarų (14)

Osvencimo koncentracijos stovyklos kompleksas buvo labai didelis: jis naudojo elektros energijos daugiau, negu III Reicho sostinė Berlynas. Nuotr. iš asmeninio autoriaus archyvo


Dr.Petras Stankeras

Kai R. Hesas buvo paaukštintas ir išvyko iš stovyklos, Osvencimo komendantu tapo gimęs tą pačią dieną kaip ir R. Hesas, tik metais vėliau, SS obersturmbannfiureris Artūras Liebehenšelis.

Jis gimė 1901 metų lapkričio 25 dieną dabartinėje Poznanėje. Nuo 1919 metų spalio 4 dienos iki 1931 metų spalio 3 dienos tarnavo reichswehre, kur tarnybą 8-ame pėstininkų pulke baigė vyresniojo seržanto laipsnyje. NSDAP nariu tapo nuo 1932 metų vasario 1 dienos (partinio bilieto Nr. 932 766). Prieš tai, nuo 1931 metų lapkričio, įstojo į SS (Nr.39254) ir buvo priskirtas prie 27-o bendrųjų SS pulko Frankfurte prie Oderio. Nuo 1934 metų rugpjūčio 4 dienos tapo Columbia-Haus koncentracijos stovyklos Berlyne įgulos nariu.

Tų pačių metų pabaigoje perkeltas į Lichtenburgo koncentracijos stovyklą komendanto adjutanto pareigoms. Čia tarnybą ėjo iki 1937 metų rugpjūčio 1 dienos. Po to buvo paskirtas politinio skyriaus viršininku (Politische Abteilung des IKL/Abteilungsleiter) Koncentracijos stovyklų inspektorate, o nuo 1940 metų gegužės 1 dienos tapo šios įstaigos štabo viršininku (Stabsführer). 1941 metų sausio 30 jam buvo suteiktas SS obersturmbannfiurerio laipsnis.

Nuo 1942 metų kovo 15 dienos buvo komandiruotas į SS Vyriausiąją ūkio-administracijos valdybą ir paskirtas D valdybos (Koncentracijos stovyklos) viršininko pavaduotoju (Stellvertreter des Leiters des Amtsgruppenchef D – Konzentrationslager). Faktiškai tapo Koncentracijos stovyklų Vyriausiojo inspektoriaus SS brigadefiurerio Richardo Gliukso (Richard Glücks) pavaduotoju.

1943 metų lapkričio 11 dieną paskirtas Osvencimo I koncentracijos stovyklos (KL Auschwitz I − Stammlager) komendantu ir Osvencimo SS garnizono viršininku. 1944 metų gegužės 15 dieną tapo Liublino koncentracijos stovyklos komendantu. Likvidavus šią stovyklą, po trumpų atostogų, buvo perkeltas į aukščiausiojo SS ir policijos vado Italijoje (Der Höhere SS- und Polizeiführer “Adriatisches Küstenland”) SS obergruppenfiurerio Karlo Volfo (Karl Wolff) štabą. Apdovanotas II ir I klasės Koviniu Nuopelnu Kryžiumi su Kalavijais. Už sąžiningą tarnybą H. Himmleris apdovanojo jį SS Garbės špaga ir SS žiedu „Mirties galva“. Po karo amerikiečių suimtas ir perduotas Lenkijai, kur buvo nuteistas mirties bausme ir 1948 metų sausio 24 dieną Krokuvoje jam nuosprendis įvykdytas. Su savo pirmąja žmona Gertrūda susilaukė sūnaus ir trijų dukterų Jo jauniausioji duktė Barbara Čeris, gimusi 1943 metais, dabar gyvena JAV. Gertrūda, kurią jis paliko karo metais, sirgo psichiniais sutrikimais ir baigė gyvenimą 1966 metais savižudybe. Su antrąja žmona Anneliza susilaukė vieno sūnaus.

Paskutinis garsiosios stovyklos komendantas

Trečiuoju ir paskutiniuoju garsiosios stovyklos komendantu tapo Richardas Baeris.

Jis buvo gimęs 1911 metų rugsėjo 9 dieną katalikų šeimoje Bavarijoje. Įgijo konditerio profesiją, tačiau netrukus neteko darbo. 1931 metų vasary įstojo į NSDAP (partinio bilieto Nr.454991), o sekančių metų liepos mėnesį – į SS (nario Nr.44225).

1933 metais pradėjo tarnybą Dachau koncentracijos stovykloje sargybiniu, vėliau Oranenburgo stovykloje, o 1934 metų pabaigoje tapo Columbia-Haus koncentracijos stovyklos Berlyne įgulos nariu. Nuo 1937 metų vadovavo kuopai Zaksenhauzeno koncentracijos stovykloje. Nuo 1938 metų užėmė tokias pat pareigas Buchenvalde.

1939 metais R. Baeris buvo priskirtas prie SS divizijos „Mirties galva“ („SS-Totenkopf“) ir dalyvavo kovinėse operacijose. 1942 metais buvo sužeistas ir, kaip netinkamas tarnybai fronte, buvo nukreiptas į Neuengamme koncentracijos stovyklą Hamburge, kur atliko komendanto adjutanto pareigas.

Nuo 1943 metų lapkričio buvo paskirtas SS Vyriausiosios ūkio-administracijos valdybos (WVHA – SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt) D valdybos (Koncentracijos stovyklos) (Amtsgruppe D. Konzentrationslager) viršininku ir vykdė WVHA viršininko SS obergruppenfiurerio Osvaldo Pohlio adjutanto pareigas.

1944 metų gegužės 15 dieną SS hauptsturmfiureris R. Baeris buvo paskirtas Osvencimo koncentracijos stovyklos komendantu ir šias pareigas vykdė iki stovyklos funkcionavimo pabaigos.

Tų pačių metų birželio 21 dieną jam buvo suteiktas SS sturmbannfiurerio laipsnis. Po to jį paskyrė stovyklos Dora-Mittelbau Nordhauzene komendantu.

Šioje stovykloje egzistavusioje gamykloje buvo surenkamos vokiečių balistinės raketos „V-2“. Šios stovyklos komendantas tapo netgi gamyklos direktoriaus pavaduotoju darbo klausimais. Čia dirbo apie 60 000 žmonių iš 21 Europos valstybės: daugiausia čia buvo prancūzų, rusų ir lenkų bei vokiečių. Prie raketų V-2 gamybos galėjo dirbti ir lietuviai.

Prieš pat III Reicho kapituliaciją, dėl kojos kontūzijos, R. Baeris išvyko į Austriją. Po karo net iki 1960 metų gruodžio slapstėsi Hamburgo apylinkėse, prisidengęs Karlo Egono Neumanno pavarde, ir dirbo kaip miško darbuotojas. 1960 metų gruodžio 20 dieną jis buvo demaskuotas, suimtas bei patalpintas į tardymo kalėjimą Frankfurte prie Maino. Savo advokato patariamas buvęs komendantas atsisakė duoti bet kokius parodymus savo byloje.

R. Baeris turėjo būti pagrindiniu kaltinamuoju antrame Osvencimo teismo procese, bet, deja, jis tapo vieninteliu kaltinamuoju, kuris jame nedalyvavo. Nežiūrint to, kad jis buvo gana jauno amžiaus (52 metai!), geros sveikatos, R. Baeris staiga ir netikėtai 1963 metų birželio 17 dieną mirė kalėjimo kameroje nuo širdies smūgio prieš pat teismo pradžią. Tuometinė Vokietijos spauda ne kartą rašė, kad buvęs Osvencimo komendantas mirė gan paslaptingomis aplinkybėmis. Matyt, jis norėjo duoti parodymus, kurie kai kam nelabai patiktų.

Registracijos numeriai ir trikampiai

Nuo 1941 metų sausio SS reichsfiurerio H. Himmlerio įsakymu visos Trečiojo Reicho žinioje buvusios koncentracijos stovyklos buvo padalintos į trys kategorijas: pirmoji (Dachau, Zaksenchausenas, Auschwitz-I ir kt.) – kaliniams, įvykdžiusiems nežymius nusižengimus; antroji (Buchenvaldas, Flossenbiurgas, Noiengamme, Auschwitz-II ir kt.) – pavojingiems nusikaltėliams, bet turintiems viltį persiauklėti; trečioji (Mauthausen ir kt.) – ypač pavojingiems nusikaltėliams be vilties pasitaisyti.

Osvencimas – tai vienintelė vokiečių koncentracijos stovykla, kurioje nuo 1942 metų kovo mėnesio kaliniams ant kairės rankos tatuiruodavoregistracijos numerius, kūdikiams bei vaikams ant kairės šlaunies, o sovietiniams karo belaisviams – ant krūtinės. Be to, kaliniai ant savo dryžuotų rūbų turėjo prisisiuvę spalvotus trikampius: toks žymėjimas vokiečių koncentracijos stovyklose buvo įvestas nuo 1937 metų.

Raudonus trikampius turėjo politiniai kaliniai, žalius – kriminaliniai nusikaltėliai, juodus – “asocialus elementai”, t. y. prostitutės, moterys po aborto, lesbietės, o taip pat čigonai, rožinius – vokiečių ir austrų tautybės vyrai homoseksualistai, violetinius – Šventojo rašto tyrinėtojai, geltonus – žydai, kurie dar papildomai ant viršaus nešiojo vieną iš aukščiau išvardintų, abu sudarydami šešiakampę Dovydo žvaigždę.

Trikampis kartu su medžiagos juostele, ant kurios buvo parašomas kalinio numeris, buvo prisiuvamas kairėje kalinio švarko pusėje bei ant dešinės kelnių klešnės.

Kaliniai, kurie dalyvavo pabėgime arba buvo įtariami ketinimais pabėgti, ant krūtinės ir ant nugaros privalėjo nešioti raudonai-baltą taikinį.

Stovyklos kaliniai-dvyniai, su kuriais medicininius eksperimentus atlikdavo garsusis gydytojas SS hauptšturmfiureris Jozefas Mengele, ant riešo turėjo ištatuiruotą ženklą ZW (Zwillinge – dvynys). SS sargybiniams buvo uždrausta žudyti kalinius, pažymėtus šiuo ženklu.

Stovyklos apsauga

Stovykla buvo nepaprastai uoliai saugoma: aukštos tvoros, apraizgytos vielomis, kuriomis tekėjo elektros srovė, kampuose – bokštai lengvais kulkosvaidžiais ginkluotiems esesininkams, gilūs grioviai. Naktį po stovyklą bėgiodavo šimtai vilkšunių.

Iš viso visą stovyklos kompleksą saugojo nuo 3000 iki 6000 specialiai apmokytų esesininkų (apie 12 apsauginių kuopų, vidutiniškai vienas sargybinis 70-iai kalinių). Žymią sargybinių dalį sudarė etniniai vokiečiai.

Be to, stovykloje darbavosi devyni mokslų daktarai, kurie atliko medicininius eksperimentus su kaliniais. Jų dėka kariaujanti vokiečių armija gaudavo vaistų nuo daugelio ligų.

Bet nežiūrint griežtų ir skrupulingų apsaugos priemonių, buvo net 667 mėginimai pabėgti iš Osvencimo, iš kurių apie 200 buvo sėkmingi.

1943 koncentracijos stovykloje susidarė pasipriešinimo pogrindinės grupės. Buvo įsteigta kovinė grupė, kuri sugebėjo įsigyti ginklų. 1944 metų spalio pradžioje buvo pradėta rengtis sukilimui. Anapus geležinkelio linijos esančioje sprogmenų gamykloje dirbančios moterys po truputi slapta sukauptas sprogmenų atsargas perduodavo sąmokslininkams.

Spalio 7 dieną stovykloje kilo kalinių iš sonderkomandos, dirbusių prie krematoriumų, ginkluotas maištas. Akmenimis apmėtę esesininkus, žydai padegė medinį IV krematoriumo stogą, ir dalis kalinių pabėgo.

Sonderkomandos bėgliai mėgino pasislėpti anapus tvoros – laukuose ir ūkininkų sodybose.

Tuoj pat sunkvežimiais atvažiavo būrys esesininkų su šunimis ir apsupo teritoriją, kurioje kilo maištas. Kruvino mūšio metu žuvo apie 250 sukilėlių.

III krematoriumo sukilėliams vadovavo Graikijos žydai, buvę graikų armijos karininkai. Susprogdinę krematoriumą, jie buvo nužudyti SS sargybinių. Sukilėliai mirdami giedojo Graikijos himną.

Sukilimas buvo negailestingai numalšintas. Visi likę gyvi maišto dalyviai – apie 300 žmonių – buvo nuteisti mirties bausme.

Osvencimas – svarbiausias industrinis centras Lenkijos teritorijoje

Osvencimo koncentracijos stovykla buvo pats didžiausias ir pats svarbiausias Vokietijos industrinis centras buvusios Lenkijos teritorijoje, gaminantis strateginę ir karinę produkciją. Tenbuvo I. G. Farben Industrie koncernui priklausančios sintetinio kuro ir gumos gamybos įmonės. Be to, koncernas gamino vaistus, foto įrangą ir daugelį kitų produktų, įskaitant ir sintetinį pluoštą.

Osvencime taip pat buvo Kruppo gamyklos, kitų stambių kompanijų įmonės, žemės ūkio tyrimo stotis, šiltnamiai ir veislinių gyvulių veisimo bazė. Šį karinį-pramoninį kompleksą sudarė apie 30 įvairių fabrikų bei gamyklų. Kompleksas buvo toks milžiniškas, kad jo teritorija ėjo tarptautinė geležinkelio linija Krokuva-Viena. Osvencimo komplekse nuolat buvo nuo 180 iki 250 tūkstančių kalinių.

Stovyklos administracija stengėsi maksimaliai išnaudoti kalinius kaip darbo jėgą, ypač karinėje pramonėje.Darbų organizavimui buvo skirtas specialus administracijos aparatas – įsteigtas skyrius 3-A.

1942 metų gruodyje koncentracijos stovyklų vyriausiasis administratorius SS obergruppenfiureris Osvaldas Pohl atkreipė stovyklų komendantų dėmesį į aukštą kalinių mirtingumą ir įsakė juos geriau maitinti bei rengti, kad pakeltų jų darbo efektingumą.Visa tai prieštarauja taip vadinamajai „naikinimo politikai“. Tai buvo daroma pragmatiniais sumetimais, kai Trečiojo Reicho vadovybė dėl stovyklų kalinių didelio mirtingumo suprato, kad artinasi momentas, kai tolimesniam karo vedimui karinei pramonei pritrūks darbo rankų.

1943 metų spalio 26 dieną SS obergruppenfiureris O. Poh visiems koncentracijos stovyklų komendantams išsiuntė raštą, kuriame akcentavo: „Ginkluotės gamybos programų įgyvendinime koncentracijos stovyklos… turi gyvybiškai svarbią reikšmę karui“. 1944 metų rugpjūtyje Osvencimo stovyklą inspektavo šveicarų Raudonojo Kryžiaus delegacija.

1943 metais, lydimas A. Eichmano pavaduotojo SS hauptsturmfiurerio Aloizo Brunnerio, Osvencimo stovyklą aplankė arabų nacionalistų lyderis Palestinoje, Jeruzalės didysis muftijus Muhammad Amin al-Husajni. Po šio apsilankymo jis pasiūlė įsteigti koncentracijos stovyklą žydams Palestinoje netoli Nabluso.

Tarp Osvencimo kalinių – ir lietuviai

Dvidešimt aštuonių tautybių žmonės patyrė Osvencimo koncentracijos stovyklos siaubą. Tai – amerikiečiai, anglai, austrai, belgai, bulgarai, vienas čilietis, čigonai, čekai, vienas egiptietis, graikai, ispanai, italai, jugoslavai, latviai, lenkai, lietuviai, norvegai, olandai, vienas persas, prancūzai, rumunai, rusai, slovakai, šveicarai, turkai, vengrai, vokiečiai ir žydai.

Pirmas kalinys lietuvis į Osvencimo koncentracijos stovyklą buvo atvežtas 1941 metų rugsėjo 8 dieną. Šioje stovykloje kalėjo žymus Lietuvos diplomatas Vaclovas Sidzikauskas (Nr. 24477). Iškalėjęs Dzialdowe (Soldau) ir Osvencime 20 mėnesių V. Sidzikauskas buvo paleistas 1942 metų gruodžio 12 dieną ir priverstinai įkurdintas Berlyne, kur įsijungė į VLIK’o veiklą.

1943 metų rugsėjo 23 dieną į Osvencimą buvo išsiųsti visi nedarbingi Vilniaus geto žydai, o 1944 metų kovo 27 dieną – Kauno geto moterys ir vaikai.

Lietuvių išeivijos tyrinėtojų negalutiniais paskaičiavimais, Osvencimo koncentracijos stovykloje kalėjo 120 lietuvių, iš jų 110 žuvo.

Niurnbergo proceso metu, kaip kaltinimo medžiaga, buvo paviešintas „Karinių bėglių komiteto“ dokumentas L-022, kuriame rašoma, kad iki 1944 metų balandžio Auschwit-II (Birkenau), tarpe kitų, buvo nužudyta 50 tūkstančių žydų iš Lietuvos.

Osvencimo kalinių alinantis darbas duodavo milžiniškus pelnus. Be to, specialioji komanda, sudaryta iš tokių pačių kalinių, turėjo išlupti iš mirusiųjų burnos auksines karūnėles ir dantis. Tokiu būdu kasdien buvo surenkama apie 12 kilogramų dantų aukso, kuriam perlydyti buvo įkurta speciali dirbtuvė. Iš Osvencimo keturių metų bėgyje į Berlyną buvo išvežta 8 000 kg aukso luitų.

Osvencime kaliniai fiziškai buvo išnaudojami beveik nuo pat stovyklos įkūrimo. Svarbiausias SS pajamų šaltinis buvo kalinių darbas. Čia SS gydytojai jau buvo pradėję eksperimentuoti su dujomis. Tai buvo dalis eutanazijos politikos, kurią vadino bevertės gyvybės naikinimu, ir žmones su psichikos sutrikimais dusino dyzelinio variklio išmetamosiomis dujomis.

Kai kurie tyrinėtojai rašo, kad 1941 metų rugsėjo 3 dieną dujomis “Zyklon B” buvo nunuodyti pirmieji 600 sovietinių karo belaisvių (žydų ir komunistų) ir apie 250 kalinių iš stovyklos ligoninės. Esesininkai šiuo metodu žavėjosi labiausiai, kadangi masiniai šaudymai pasirodė esą per brangūs ir juos buvo pernelyg sudėtinga organizuoti.

Tuo tarpu istorikai-revizionistai kelia logišką klausimą: kam naudoti dujas, jei pakaktų nelaimėlius uždaryti hermetiškai uždaromoje kameroje ir jie nuo deguonies trūkumo bei nuo didelio kiekio dvideginio tiesiog numirtu ir nereikėtų gaišti laiko kamerų degazavimui.

Šalia Osvencimo – 46 filialai

Intensyviau transportai su naujais kaliniais pradėjo eiti į Osvencimą nuo 1942 metų kovo 26 dienos. Trečiojo reicho aukštieji pareigūnai, išskyrus A. Hitlerį, kuris vargu ar žinojo apieOsvencimo egzistavimą, skyrė didelį dėmesį Osvencimo stovyklai.

Pirmą kartą H. Himmleris, lydimas Silezijos NSDAP gauleiterio Ericho Brachto, I. G. Farben Industrie koncerno atstovų ir kitų pareigūnų, aplankė Osvencimą 1941 metų kovo 1 dieną. Užrašai apie SS reichsfiurerio vizitus į Osvencimą rodo, kad pagrindinis šio apsilankymo tikslas buvo inspekcinis ir pramoninės gamybos įvertinimas.

Po inspekcinės kelionės H. Himmleris įsakė išplėsti stovyklą tiek, kad ji galėtų talpinti 30 000 kalinių, iš esamų išskirti 10 000 sveikų kalinių karinės pramonės įmonių statybai. Be to, SS reichsfiureris įsakė pradėti statybos darbus dviejų naujų stovyklų: vieną 100 000 kalinių, kitą – 10 000.

Nuo 1941 metų spalio mėnesio trijų kilometru atstumu nuo senos stovyklos prasidėjo Auschwit-II (Birkenau) statybos darbai, kur kaliniai būdavo patalpinami daugiau kaip 300 vienaaukščiuose mediniuose barakose.

Nuo 1943 metų lapkričio 12 dienos iki 1944 metų lapkričio 25 dienos Auschwitz-II (Birkenau) buvo savarankiška stovykla. Jos komendantais buvo SS oberšturmbannfiureris Fritz Hartjenstein (1943 01 12 – 1944 04) ir SS hauptšturmfiureris Jozef Kramer (1944 05 – 1944 12).

Pavadinimas Auschwitz-III (kiti pavadinimai Buna-Werke, Nebenlager Buna, Buna-Manowitz, komendantas SS hauptšturmfiureris Henrich Schwartz) slepia apie 40 smulkių darbo stovyklų prie koncerno I. G. Farben Industrie įmonių, kuriuose dirbo kaliniai. Pirmoji iš šių stovyklų buvo atidaryta 1942 metų gegužyje. Laikui bėgant šalia Osvencimo atsirado dar 46 stovyklos-filialai.

Didžiausia karo mįslė

Koncerno I. G. Farben Industrie įmonių kompleksas Osvencime faktiškai buvo pats didžiausias Europoje chemijos fabrikas. Čia buvo įkurtas milžiniškas sintetinio kaučiuko buna gamybos fabrikas. Koncerno gamyklos buvo sąmoningai pastatytos šalia koncentracijos stovyklos, kad anglų-amerikiečių aviacija nebombarduotų gamyklų. Dėl to nė viena priešo bomba nenukrito ant Osvencimo teritorijos.

Niurnbergo proceso metu išaiškėjo, kad bunos gamybos kompleksas Osvencime yra didžiausia karo mįslė. Kompleksas buvo labai didelis: jis naudojo elektros energijos daugiau, negu III Reicho sostinė Berlynas (tuo metu aštuntas pagal dydį miestas pasaulyje). Tačiau nežiūrint statinio didybės, jame nebuvo pagaminta ne vieno kilogramo sintetinio kaučiuko buno. Tad kyla logiškas klausimas: kur ir kuriam tikslui buvo naudojami milžiniški elektros energijos kiekiai?

Mįslė iš dalies aiškėja, jei panagrinėsime Osvencimo stovyklos išsidėstymą. Ji buvo įsteigta ne tik šalia neišsenkamo vandens šaltinio (upės Sola ir Visla), svarbaus transporto mazgo, bet ir palyginus arti čekų Sudetų rūdynų, kur buvo gaunama pati švariausia pasaulyje urano rūda.

Istorinių mįslių tyrinėtojas amerikietis Joseph Farrell rašo, kad tikrumoje I. G. Farben Industrie gamyklose Osvencime nuo 1942 metų buvo sodrinama urano rūda, kuri vėliau buvo panaudota vokiečių atominės bombos sukūrimui. Be to, rašo minimas tyrėjas, Osvencime buvo bandomas ypač galingas cheminis ginklas. Tačiau pasiekti apčiuopiamų rezultatų sutrukdė Raudonosios armijos artėjimas, ir 1944 metais kompleksas buvo demontuotas.

B.d.

Susiję straipsniai: „ARBEIT MACHT FREI“ (1)

Komentarai

 

 

 
 1. kai paskirtas Lietuvom Iztaelio ambasadorius, ar tik neprasidės dar inirtingesnis mūsų žmonių smegenų istorinis pudrinimas? ir dar už paties premjero Kubiliaus paskirtus žydam milijonus?

  Thumb up 9 Thumb down 0

 2. kažkas labai svetimas tvarkosi mūsų lietuviškoj WWIKIPEDIJOJ. dar prieš keletą metų galėjau atrasti gyventojų surašymų nuo 1923 metų duomenis ir PAGAL TAUTYBĘ. Dabar tie duomenys PRADINGO!!!

  O norėjau pasitikrinti kiek žydų tautybės žmonių gyveno tiksliai 1923 metų surašymo duomenimis. Kiek pamenu, Lietuvoje žydų buvo apie 160 000. Iki karo jų tikriausiai nemažai migravo į Pietų Afriką, Izraelį ir JAV.

  Kažkiek prisijungė su Vilniaus kraštu. Kažkiek gal su Klaipėdos kraštu, bet Prūsijos jų buvo labai nedaug, nes vokiškieji bazavosi apie sostines.

  Mumsbuvo sakoma, kad Lietuvoje sunaikinta 95 procentai žydų, ir tai neva sudarė 20 000. Donskis vienu metu tą skaičių savavališkai pakėlė iki 220 000 ir tai jamnebuvo užskaityta kaip Holokausto neigimas.

  Šiuo metu Izraelyje, skaičiau, gyvena apie 200 000 litvakų. Pietų Afrikos respublikoje taip pat apie 200 000. Labai nemažai gyvena Čikagoje ir kituse JAV miestuose. Kažkiek DB ir kituose Vakaruose.

  Tai dabar man aiškėja kodėl būtent chazariškos kilmės Mykolai Khazarinai (Mykolas OK) paskirtas dirbt su LIETUVOS WIKIPEDIJA. Kažkas nori galutinai užtušuoti TIESĄ?

  Thumb up 9 Thumb down 0

 3. nekantriai lauksime tęsinio. Dėkui už šią istoriją. Holokaustas iškeltas į religijos lygmenį. Turim tai pažinti.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. aš, savo ruotu, paklausčiau gerb.Stankero gal jis žino ko IŠ TIKRO Sikorskio tėvas važiavo susitikt su Stalinu? Oficiali sūnaus versija, kad vežė Katynėj pradingusiųjų sąrašus, norėjo paklausti Stalino, gal kartais matė kur juos beklaidžiojant po Rusijos platybes…

  o po kiek laiko ir Kačinskis su visa katalikiško elito grietinėle buvo taikliai į Katynę nuskraidintas… ką gali žinot…
  bet kuomet Sikorskis su kolega vokiečiu, užsienio reikalų ministrai vedė “taikos derybas Gruzijai su Rusija, o po to tie patys Maidane, su gariaja Sikorskio teze – PASIRAŠYKIT< ARBA VISI MIRSIT, tai pasaulis tikrai sukluso… taip paparastai "derisi" tik įkaitus paėmę teroristai..

  Thumb up 5 Thumb down 0

 5. čia tikriausiai STASI perrašinėja “bigrafijas” kaip ir kgb apie Grybauskaitę.
  Iki šiol Tuska Rusijai visiškai tiko, ar ne? O kai papūtė ne į jų dūdelę, tai pasipylė “kompromatas”.

  Panašus ir apie Merkel. Net kelios rūtos janutienės Vokietijoje ėmėspausdint knygas apie Merkel “biografiją’, apie jos tėvo pastoriaus iš Rytų vkietjos neva priklausymą vokiečių nekenčiamam KGB padaliniui STASI, kuriame ir Putinas stažavosi (Drezdene).

  Thumb up 1 Thumb down 3

 6. Norėtume sužinoti tiesą apie buvusio Lenkijos premjero Donaldo Tusko , dabartinio ES Vadovo senelį (iš tėvo pusės) Jozefą Tuską. Ar tikrai jis 1938m-1944m. tarnavo SS būriuose, o taip pat , savanoriškai užsirašęs, tarnavo ir pas Genrichą Gimmlerį baudžiamuosiuose būriuose SD (Verhaftung von Juden). Kadangi Berlyno federal.archyve (Deutsches Bundesarchiv) saugomoje nuotraukoje matosi kabriole sėdintis vienas iš vyrų su esesininkų uniformomis, kaip du vandens lašai, panašus į Donaldą Tuską.
  Galima pasakyti, na kas čia tokio , kad galimai senelis buvo esesininku ,palaikė fašizmą, gaudė žydus… Bet, visa esmė D.Tusko istorijoje yra melas, kurį be skrupulų užtušavo ir skleidžia dėl aukštų postų. Jis visiems ES giriasi , kad jo abu seneliai kovėsi prieš fašizmą ir taip abu pateko į kocentracijos stovyklą.
  Štai nuotraukos:

  Bundesarchiv_Bild_101I-380-0069-37,_Polen,_Verhaftung_von_Juden,_SD-Männer.jpg

  ww.ceopom-istina.rs/vesti/donald-tusk-unuk-natsistichkog-ss-ofitsira/
  ww.nspm.rs/hronika/deda-donalda-tuska-bio-pripadnik-vermahta-tokom-drugog-svetskog-rata.html?alphabet=l

  Thumb up 6 Thumb down 0

 7. Tą žodelį “neva” Stankeras tada panaudojo prieš skaičių 6 milijonai. Suabejot šiuo skaičiumi, pasirodo, yra didžiulė nuodėmė netgi jei pasakytum, jog tavo manymu Holokausto aukų 666000. Niekas neturi teisės suabejot oficialia šio apvalaus skaičiaus versija. Vienas toks anglų istorikas David Irving suabejojo, buvo Austrijoj suimtas ir patubdytas ilgam į kalėjimą. Jį vokiečių sei advokatai ištraukė tik po to kai Izraelis ėmė bombarduot Libiją…

  Padėtis radikaliai pasikeitė, kuomet Landsbergis su Zingeriu, Havelu ir kitais garsenybėmis pasirašė PRAHOS DEKLARACIJĄ, sulyginusią abejų totalitarinių režimų nusikaltimus žmonijai, kuri buvo įteisinta ES. Tada NKVD teisių gynėjui (Dušanskį jis pateisino kaip kovotoją prieš “nacizmą”) Dovyd Katz tarsi kas pagrindą išmušė iš po kojų. Jis net savo portalą defendinghistory com pakeitė. Nors spjaudė tą Prahos deklaraciją ir Zingerį vadino “netikru žydu”.

  Nesu tikra ar David Katz, kuris kaskart atvyksta iš JK į Lietuvą švest kovo 11, t.y. su savo globojama “antifa” palydėt Lietuvos tautinį jaunimą per demonstracijas, yra vienas iš “Vilniaus brigados” “vierchų” ar tik tokia pat pavarde ir vardu, liudininkai sako, kad tarp šaukiusių “Lietuva – lietuviams” ir skandavusių prieš žydus, buvo pastebėję “antifa” narių. O blogeris Zeppelinus net užfikasvo foto nuotrauka kaip D.Katz kažkam per demonstracija pinigus duoda. “Atisemitizmas” šiaip yra didelis ADL A.Foxmano verslas. O verslas ypač klesti, kuomet suderintas su politika… sako gudrūs žmonės.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 8. Matosi iš straipsnio, kad Petras Stankeras labai geras istorikas. Nesu skaičius jo kūrinių, bet apie patį autorių tai teko girdėti. Viena tokia VISAREGINTIAKIS, Dovyd Katz pavidalu,užsipuolė šį istoriką už žodelį “neva” ir, sukėlęs ambasadas, pasistengė kad Stankeras netektų darbo VRM.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 9. dėl kaučiuko gamybos. Kažkur skaičia, kad Osvencime netyčia atsitiko taip, kad begaminant ar tai pagaminus kažką iš kaučiuko, užsipylus kažkokiam chemikalui, gavosi guma, tad nuo to lako ir buvo pereita prie gumos gamybos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. rusai ukrainiečius varė į pirmas gretas kaip patrankų mėsą.

  dabar ukrainiečiai pagrįstai gali didžiuotis, kad tai jie, one rusai išvadavo Osvencimą ir aplamai Europą..

  Beje, Lietuvos 16 divizija, tai kas liko iš Lietuvos armijos po trėmimų, biedniokai, taip pat buvo grūdami į pirmas gretas.

  Thumb up 1 Thumb down 5

 11. Gulagas, buvo ir dabar yra gulagas. Glavnoje upravlenyje lagerei. Tolygus naciu lageriams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. osvencima isvadavo pirmieji ukrainieciai is pirmojo ukrainos fronto.
  tik neaisku, ka tada veike antrieji ir tretieji ukrainieciai is antrojo ir treciojo ukrainos frontu.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 13. Norėčiau sužinoti ir apie lietuviškas koncentracijos stovyklas, isteigtas “tautos vado”.

  Thumb up 10 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (1)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...