Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Pokalbiai       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2016 Gruodis 3 Šeštadienis
 

LKB Kronika: be Maskvos, be emocijų, be spektaklio

2012-09-28 19:25 | Naujienos | Komentarų (24)

Kunigas Alfonsas Bulotas . KK nuotr.

Laikas nuo laiko vėl ir vėl viešojoje erdvėje prisimenama sovietiniais laikais pogrindyje leista Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos (LKBK) istorija, jos dalyviai ir nuopelnai. Dėsninga, kad sudėtingus, daugialypius ir nevienareikšmiškus dalykus žmonės ima supaprastinti, netiksliai apibendrinti ir iškraipyti. Ši taisyklė galioja kalbant ir apie LKBK, nes šis reiškinys tikrai nebuvo vienprasmiškas ir vienalytis.

Dažnai LKBK siejama vien su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, jo pasakojimu, tačiau istorija yra kur kas sudėtingesnė, įvairesnė, joje dalyvavo daug žmonių, pasitelkta daug būdų priešintis sovietinei priespaudai.

Išeities tašku savo liudijime noriu pasitelkti Vatikano radijo lietuviškų laidų skyriaus vedėjo monsinjoro V. Kazlausko žodžius: „Mes, Vatikano radijo Lietuviškų laidų skyriaus darbuotojai, „Kroniką” gaudavome įvairiais keliais”.

Mano patirtimi, įvairiais keliais Vatikano radiją pasiekdavo ir kita informacija, kuri nebuvo Kronikoje spausdinama.

Kaip įsijungiau į pogrindinę veiklą

Su „Kronika” susidūriau Kauno Kunigų Seminarijoje, kurioje ji buvo platinama tarp patikimų klierikų. Daugindavome tik keliems seminaristams žinomu ir prieinamu būdu, nors jokių pašalinių daiktų nebuvo galima turėti, netgi radijo imtuvo. Žinojome, kad vis tiek bus susekti platintojai, nes buvo užverbuotų klierikų, tarnavusių KGB.

Nors seminariją baigiau aukščiausiais įvertinimais, tačiau artėjant įšventinimo į kunigus dienai per savo antitarybinius darbelius užsitraukiau Kulto Reikalų Įgaliotinio priešiškumą.

Jei kas nežino, KGB stengėsi valdyti Katalikų Bažnyčią per Religinių reikalų kulto įgaliotinį. Posėdyje buvo nuspręsta, kad nesu lojalus tarybiniai santvarkai, kad pažeidinėjau įstatymus, Seminarijoje platinau nacionalistinę literatūrą, skleidžiau nacionalistines nuotaikas. Todėl iš pradžių neduotas pritarimas įšventinti mane į kunigus.

Buvęs Kauno Kunigų Seminarijos vedėjas ir profesorius, dabar monsinjoras J. U., tuomet pasakęs įgaliotiniui, kad, jeigu tarybinė valdžia neleis A. Buloto įšventinti į kunigus, atsiras dar vienas pogrindinis kunigas, kurį pašventins bet kuris tremtinys vyskupas: ar V. Sladkevičius, ar vysk. J. Steponavičius, ar ir kitose respublikose gyvenę vyskupai. Antitarybiniams vyskupams tikrai nekils abejonių dėl tinkamumo.

Kaip vėliau sužinojau, buvo stengiamasi per vieną užverbuotą dėstytoją mažinti mano pažymius ir taip sutrukdyti man tapti kunigu.

Jau dabar miręs tuometinis dėstytojas V. N. prisipažino man ir atsiprašė prie kitų dviejų kunigų, nes jį vertė sovietinis saugumas. Jo liudijimu, kitam mano kurso draugui, B.E., saugumas prašė rašyti tik pačius geriausius pažymius.

Taigi, prieš tai minėto dėstytojo pastaba sutrikdė saugumiečius, nes turėti dar vieną pogrindinį kunigą yra kebliau, sunkiau reguliuoti jo veiklą.

Deja, tuomet buvo stengiamasi visus kunigus kontroliuoti per tuometinius kelis sovietinei sistemai palankius vyskupus.

Skamba juokingai, tačiau saugumiečiai labai rūpinosi ir nuolat pabrėždavo, kad kunigai privalo laikytis vyskupui duoto klusnumo pažado. Akivaizdu, kad vyskupai piktnaudžiavo klusnumu, pasiduodami KGB spaudimui.

Žinoma, tokiais atvejais Šv. Raštas moko, jog Dievo reikia labiau klausyti nei žmonių. Taigi į sielovadinę veiklą išėjau su šia nuostata ir su lydinčia saugumo „akimi”.

Be Maskvos

Pasakojant apie Kroniką, nuolat girdime, kad jos numeriai būdavo įvairiais būdais perduodama per Maskvoje veikusius disidentus. Noriu paliudyti, kad buvo ir kitų kelių, su kuriais teko susidurti.

Pirmoji mano kunigavimo vieta buvo Šiaulių Šv.Apaštalų Petro ir Povilo parapija (dabartinė katedra). Tuomet mane aplankė ką tik iš kalėjimo grįžęs disidentas M. Jurevičius su dar vienu disidentu iš Maskvos. Aptarinėjome, kaip perduoti Kroniką į Vakarus. Tada Lietuvoje ji dar nebuvo plačiai žinoma. Disidentas man paliko keletą Maskvoje leidžiamos „Einamųjų įvykių kronikos“ rusų kalba, kurioje maža skiltelė buvo skiriama įvykiams Pabaltijo respublikose.

Jau buvau užmezgęs ryšį su labai veikliu, patriotišku ir savo pašaukimui atsidavusiu vengrų tautybės kunigu Augustinu Gorvat iš Užkarpatės, kuri kadaise priklausė Vengrijai, tačiau buvo nuo jos atplėšta. Šiam kunigui ir kitiems turintiems giminių Vengrijoje gyventojams buvo leidžiama kelis kartus per mėnesį aplankyti savo gimines Vengrijoje. Perėjimo vieta buvo pasienio punktas Cop vietovėje. Minėtas kunigas ne kartą buvo atvykęs pas mane į Šiaulius, ir kartu su J. Mečislovu aptarinėjome medžiagos perdavimo planą.

Pasiekti Užkarpatę buvo galima per Rygos aerouostą arba reikėjo ilgai keliauti traukiniu iki Lvovo ir ten persėsti į kitą traukinį, vykstantį į Užgorodą. Būdavo labai sunku gauti bilietus, nes Užkarpatė buvo pasienio zona, reikėjo specialių leidimų.

Pabandžiau vykti per Rygos aerouostą, tačiau ten buvo tikrinami visi daiktai. Net kunigų maldų knyga, Brevijorius kėlė didelius įtarimus. Ilgai teko aiškinti pareigūnėms apie Rožančiaus paskirtį. Kelis jų joms buvau padovanojęs.

Pavyko nuskristi, tačiau pagal lėktuvo bilietą buvo patikrinta informacija ir perspėtas Užgorodo miesto saugumas. Pas kunigą A. Gorvat atvykęs saugumietis kvotė apie jo ryšius su kunigais „ekstremistais” iš tarybinės Lietuvos.

Taigi, geriausias būdas buvo vykti automobiliu. Kartais pasieniečiai nepraleisdavo, tai palaukdavau, kol jie susirinks į poilsio kambarį parūkyti, ir tuomet visu greičiu pravažiuodavau užkardą, nes jos nebuvo labai rimtos. Manydavo, kad automobilio rusiški numeriai yra registruoti Lvovo srityje.

Taigi, Kroniką pristatydavau kunigui A. Gorvatui, o jei nepavykdavo tiesiogiai, tuomet per vienuolę Mariją S. prie Perečino miestelio.

Automobilį palikdavau kiekvienąkart vis pas kitą gyventoją. Aišku, teko ne kartą būti areštuotam ir tardomam Mukačevo miesto saugume.

Kartą kunigas Kęstutis Daknevičius, apsilankęs pas areštinės milicijos budintį, bandė perkalbėti budintį pareigūną, kad mane su mano tėveliu paleistų iš areštinės kiemo. Perkalbėjimai nepadėjo, kol neiškrėtė automobilio ir nepatardė kompartijos kabinetuose, ko aš atvykstu į Užkarpatę.

Vėliau kunigas A. Gorvatas parodė daug nuošalių kaimo keliukų, kuriais buvo galima saugiai keliauti ir paslėpti Kroniką.

Ten vežiau ne tik Kroniką bet labai tikintiesiems trūkstamų religinių dalykų – rožančių, medalikėlių, kryželių. Sovietams užgrobus Užkarpatės žemes, jose liko daug vengrų, vokiečių, čekų, slovakų, lenkų tautybių katalikų kunigų ir pasauliečių, kurie buvo verčiami atsisakyti ištikimybės Šv.Tėvui ir jungtis prie Maskvos patriarchato, t.y. pereiti į stačiatikių tikėjimą. Atsisakiusius trėmė į Sibirą. Taip buvo atsitikę ir kun. A. Gorvatui.

Kiti kunigai fiktyviai priklausė stačiatikiams, bet atlikinėjo Graikų katalikų apeigas. Susekę, kad kuris kunigas šv. Mišių metu nemini Maskvos patriarcho vardo, sodindavo į kalėjimą. Taip teko sudėtingai laviruoti ir kai kurie išsilaikė.

Represijos prieš Romos katalikų kunigus buvo nuožmios. Jie negalėjo viešoje vietoje pasirodyti vilkėdami sutaną net lydint mirusiuosius į kapus. Tekdavo kombinuoti. Ateidamas į namus išlydėti mirusįjį kunigas atsinešdavo net ne vyrišką, bet moterišką juodą megztinį ir moterišką juodą sijoną, kad kratos metu neprisikabintų. Juos apeigoms apsirengdavo.

Kunigų labai trūko. Laidotuvių metu senelis kunigas klausdavo, ar bus kam jį prilaikyti, nes žingsniai buvo netvirti, o kapinės aukštai kalvose. Kunigas papėdėje stovėdamas ir tikinčiųjų prilaikomas iš tolo pašventindavo kapą.

Apsilankę pas mane Užkarpatės kunigai ir tikintieji sakydavo, kad, lyginant su jais, Lietuvos kunigai gyvena kaip Romoje.

Surinktus Kronikos numerius veždavau vasarą. Priedanga – atostogos, žvejyba, turizmas. Pakviesdavau kartu vykti ir klierikų, kurie dabar jau yra kunigai. Veždavausi ir tikinčias šeimas, iš kurių buvo pašaukimų į kunigystę. Kad tokiu būdu Kronikos ir kitokia informacija pasiekdavo Vakarus, esu įsitikinęs ne kartą.

Štai vienas iliustruojantis įvykis. Darbavausi Jurbarko rajone. Vieną lietingą vakarą mane aplankė perlyta ir sušalusi moteris iš Kauno Stasė M., kuri ieškojo manęs, gyvenančio toli nuo pagrindinių kelių, nuo „civilizacijos”, jaunimo. Surado eidama pėsčiomis per ganyklas, spygliuotų vielų užtvaras, orientuodamasi pagal elektros stulpus. Nukeliavo maždaug 8 kilometrus. Moteriškė daug kartų prašė kun. S. Tamkevičių paviešinti jos žinią per Kroniką, tačiau bet jokio atgarsio (šį įvykį ji aprašė „Lietuvos Aide”, atrodo, 2000 metais).

Taigi, Stasės M. aprašymus perdaviau kun. A. Gorvatui, ir netrukus jie nuskambėjo per Vatikano radiją. Vėliau ta moteris atvyko pas mane padėkoti, kai išgirdo per Vatikano radiją skaitomą savo laišką. Dėl šios priežasties ji susilaukė problemų iš valdžios, turėjo pakeisti darbovietę.

Kokiu būdu kun. A. Gorvatas perduodavo tai į užsienį, nežinau, bet būtų naudinga žinoti, nes po 20-ties Nepriklausomybės metų išsiųstas per valstybines įstaigas laiškas su daugiau kaip 100 piliečių parašų dėl skriaudžiamos mažos Garliavos mergaitės negalėjo pasiekti Šv.Tėvo…

Be emocijų

Siekta, kad Kronika būtų platinama ne tiek Lietuvoje, nes už platinimą ir skaitymą žmonės nukentėdavo, bet kad būtų perduota į užsienį, ir Kronikos žinias įvairiomis kalbomis paskelbtų Laisvojo pasaulio radijo stotys. Tai buvo svarbiausias siekinys. Lietuvoje žmonės tas žinias sužinodavo per valdžios draudžiamas klausytis Vatikano radijo, Madrido, Vokiečių bangas, BBC arba Amerikos balso stotis. Bauginimai neatbaidė laisvės ištroškusių žmonių.

Neatsitiktinai KGB siekė iš Vatikano radijo pašalinti drąsų ir nepalankų mons.V.Kazlauską ir taip nutildyti Kronikos ruporą.

Jau artėjant komunizmo žlugimui Rytų Europoje ėmė reikštis man nesuvokiamas kai kurių Vatikano tarnautojų nepakantumas mons.V.Kazlauskui. KGB dezinformavo ir spaudė Vatikano pareigūnus per savo bendradarbius kunigų tarpe ir episkopate, siekdami nušalinti reakcingą mons.V.Kazlauską. Tas pareigas pasiūlė eiti man, nes turėjau patirties šioje srityje.

Gavau laišką iš Vatikano radijo žinių tarnybos direktoriaus skubiai atvykti. Tas skubotumas man buvo įtartinas. Ir tikrai, iš archyvo gavau liudijantį dokumentą, kaip Lietuvos KGB skundė mons.V. Kazlauską Šv.Tėvui, prisidengiant nepatenkintų Lietuvos tikinčiųjų „skundais” dėl monsinjoro vedamų laidų turinio. Tuos skundus rašė Lietuvos KGB ir paskui raportuodavo Maskvai, apie sėkmingus rezultatus: kad popiežius įtikintas ir kad mons.V.Kazlauskas atleistas.

Lankantis Vatikane kardinolui V.Sladkevičiui, jis taip pat buvo spaudžiamas ir pagaliau įtikintas, kad aš turiu pakeisti mons.V.Kazlauską.

Tai aptariau ir su pačiu mons.V.Kazlausku, kuris negalėjo patikėti, jog Vatikano radijo žinių tarnyba galėjo taip su juo pasielgti.

Pateikiau kardinolui V.Sladkevičiui KGB klastą liudijančius dokumentus ir atsisakiau prisidėti prie Vatikano biurokratų nuodėmių prieš garbingą kunigą bei nuolaidžiavimo okupantams. Atsisakiau vykti.

Kardinolas pritarė šiam mano sprendimui ir pasakė: „Ateisi dirbti pas mane į Kuriją”. Taip pasilikau darbuotis Kauno Kurijoje kanclerio, notaro ir vėliau Eminencijos Kardinolo V. Sladkevičiaus sekretoriaus pareigose.

Paskutinį kartą žinias iš Lietuvos į Vakarus perdaviau 1990 m. asmeniškai per Vengrijos kardinolą Lazlo Lekai, kai susitikome mano bičiulio kun.Augustino Gorvat namuose Užgorode. Įteikiau ir pirmąjį ką tik pasirodžiusio katalikiško žurnalo „Katalikų pasaulis” numerį, Lietuvos Trispalvę, tautiniame lininiame rankšluostyje išaustą Lietuvos himną. Delegacijoje buvo Kijevo ir Užgorodo kompartijos nariai, saugumiečiai, kurie lydėjo kardinolą Lazlo Lekai.

Tuokart pasakiau sveikinimo kalbą, verčiamą į vengrų kalbą, linkėdamas, kad ir Ukraina eitų laisvės ir Nepriklausomybės keliu. Kardinolui Lazlo Lekai priminiau jo atsilankymą Kauno arkikatedroje. Kaip klierikas buvau tenai ir iš tolo jį mačiau. Dabar džiaugiausi galėdamas asmeniškai perduoti sveikinimus ir suvenyrus iš Dievui ir Tėvynei atsidavusių laisvos lietuvių tautos kilniajai vengrų tautai.

Niekas kalbos nepertraukė, nors TSRS dar egzistavo.

Be spektaklių

Iš dalies, spektaklis- tai buvusių įvykių atkartojimas. Geri spektakliai atnaujinami naujais aktoriais. Šaržuoju, norėdamas atkreipti skaitytojo dėmesį į tai, kad spektaklių autorių sukurti vaidmenys ne visada atitinka tikrovę, ir kas Kronikos laikais nebuvo aktoriai, bet gyvi dalyviai, stiprinę savo gyvenimo auka ir pavyzdžiu Lietuvos laisvės pagrindus, pilietiniu neklusnumu priešindamiesi, pasak Kristaus, tvirtu tikėjimu, blogiui.

Mane labai įkvėpdavo ir sustiprindavo tikras, nuoširdus tikinčiųjų pasiaukojimas, vienuolių seselių tikėjimas, malda ir pagalba kenčiantiems. Vienuolės, nemokėdamos gerai rusų kalbos, leisdavosi į TSRS tolimiausias kalinių ir disidentų tremties vietas. Teko jas lydėti į Kazachijos smėlynus, kur tremties vietas galėjai pasiekti tik kupranugariais, o aplinkiniams gyventojams buvo nurodyta pranešti apie kiekvieną apsilankantį įtartiną asmenį.

Vienuolės vykdavo susitikti su tremtiniais, kad sužinotų, kuo galima padėti kalėjimuose esantiems tautiečiams. Kelionės buvo visapusiškai pavojingos jau vien tuo, kad tremtiniai, nors gyveno laisviau nei kalėjime, visą laiką buvo sekami, ir, pažeisdami tremties režimą – bendraudami su neleistinais asmenimis, galėjo vėl sugrįžti į kalėjimą. Buvo sekami ir tie, kurie susitikdavo su tremtiniais.

Sužinojus tremtinių poreikius, jiems vėliau būdavo siunčiami tinkami siuntiniai. Tremtinių aplinkoje buvo vertinama tikra arbatžolių arbata, už kurios pakuotę galėjai įsigyti daug reikalingų dalykų pragyvenimui. Tai buvo tikras, nesuvaidintas pasiaukojimas, konspiracija artimo labui, iš kurio naudos saugumui nebuvo, nebent erzino.

Ir po disidentų apsilankymų, ir sugrįžus į Lietuvą iš kelionių po kitas respublikas, saugumas kviesdavosi tardymui, nes jį labai domino Kronikos patekimo į Vakarus aplinkybės. Manau, kad daugelį tų būdų jie žinojo. Tardomas traukdavau juos per dantį, kad, girdi, jie dirba ne iš idėjos, bet už pinigus, ir kad dėl pinigo galį padaryti bet ką, jei tik kur mokės daugiau arba nusimatys geresnė karjera. Atvirai kalbėdavau, kad jie su Kronika žaidžia apgaulingą žaidimą prieš Maskvą, nuduodami rimtas paieškas ir pastangas, kad tik gautų daugiau pinigų neva jos sunaikinimui.

Iš tikrųjų, saugumui tas spektaklis buvo naudingas. Manau, kad saugumas turėjo tokias “galingas ir efektyvias sekimo priemones ir būdus, kad seniai galėjo Kroniką likviduoti. Išėjus saulėtą dieną į kiemą ir vartant Kronikos lapus galėjai būti sekimo palydovų fotografuojamas, nes buvo kalbama, kad pakankamai ryškiai per juos galėjo skaityti užrašus ant degtukų dėžutės. Mūsų turimos technologijos atėjo iš karinės pramonės, ir kas yra pas mus technologinės naujovės, tai jau senienos žvalgybos ir karo pramonėje.

Kalbama, kad Kronikos kopijos mikrojuostelėse būdavo perduodamos dantų pastos tūbelėse, bet iš partizaninio karo istorijos žinome, kad į miškų glūdumose esančius bunkerius atvesdavo išdavikai. Panašiai buvo ir su Kronika. Per daug terliojimosi su pastos tūbelėmis, kai viską galėjo saugumui perduoti savi žmonės tiek „disidentų” tarpe, tiek ir užsienyje.

Štai viena iliustracija, kaip saugumas pasinaudodavo savo slaptais kadrais bažnytinėje aplinkoje. Kauno vyskupijoje buvę „nenuoramos ekstremistai” kunigai Juozas L., Eugenijus B., Kęstutis D. ir aš, rinkdavome kunigų parašus ant įvairių protesto dokumentų. Kartą liko nepasirašę ant vieno dokumento trys vyskupijos kunigai, o dokumentą reikėjo skubiai perduoti Kronikos redaktoriui. Telefonais nederindavome susitikimų, bet vykdavome į vietą. Jei nerasdavome kunigo namuose, tai važiuodavome tol, kol rasdavome. Taigi, kol gausime trūkstamus parašus, dokumentus paslėpėme pas, atrodė patikimą, katedros kleboną.

Po keleto dienų nutarėme tęsti parašų rinkimą, tačiau nuvykus pas kleboną paimti iš seifo parašus, kažkodėl tasai ilgai „ieškojo” raktų, o atrakinus, lapų su kunigų parašais nebuvo. Palikome tai Dievo valiai, tačiau po kurio laiko lapai atsirado… Aišku, kad niekas kitas seifo rakto neturėjo, ir kad dokumentai, manau, buvo nunešti susipažinti, o paskui grąžinti, kad „režisieriai” galėtų paruošti kitą veiksmą ir spektaklis tęstųsi toliau.

Už tokią pagalbą „režisieriams” jau nuo seminarijos laikų jų draugams buvo rašomas aukštesnis žinių įvertinimas, duodamos strateginės parapijos, ir dabar, Nepriklausomybės laikotarpiu, jie toliau kopia karjeros laiptais, nors iš paskos jiems velkasi netikrumo šleifas, kurį palydi gaisrai ir „mėšlo” kvapas.

Nereikėjo saugumiečiams krapštyti filmų iš dantų pastos tūbelių, nes KGB jau buvo išrūšiavusi savus ir svetimus kunigus. Kai pasiklausai apie Lietuvos kariuomenės totalų pasidavimą be jokio šūvio 1945 m., apie sunaikintus partizanus, suvoki, kas už to slypi – išdavystės.

Dar apie šių dienų spektaklius. Rusų disidentas S.Kovaliovas 2012 m. sausio 13-osios minėjime duotame interviu žiniasklaidai kalbėjo, kad Vakaruose yra sukurtas filmas apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką ir jos bendradarbius. Jame vaidinamas ir akademiko S. Kovaliovo teismas Vilniuje dėl dalyvavimo Kronikos leidime. Filme buvo bandoma atkurti tuometinius įvykius ir kai kas suvaidinta ne taip, kaip buvo. Viename kadre rodoma, kaip S. Kovaliovas išvežamas iš kalėjimo specialia mašina, o prie jos pripuolęs jo draugas disidentas daužydamas į automobilį ir bėgdamas Vilniaus miesto gatve šaukia: „Sergėjau, Sergėjau!”.

S.Kovaliovas teigė, kad viso to nebuvo, kad tai tik spektaklis. Niekas nežinojo, iš kur ir į kur veš, kokiame kalėjime patalpins. Juo labiau nebūtų leista bėgti šalia automobilio.

Manau, kad nesurinkus arba nuslėpus daugelį Kronikos istorijos niuansų, įvykių ir asmenų, Kronikos istorija taps netikra, surežisuota, klaidingai atkurianti tikrovę vaidyba su netikrais didvyriais ir netikrais priešais.

Kronikos vienpusiškas minėjimas, remiantis tik kai kurių asmenų liudijimu, gali vesti prie klaidingo asmenybės kulto arba prie per didelio fantazavimo.

Kunigas Alfonsas Bulotas

Komentarai

 

 

 
 1. “Kronikos vienpusiškas minėjimas, remiantis tik kai kurių asmenų liudijimu, gali vesti prie klaidingo asmenybės kulto arba prie per didelio fantazavimo.”

  Va ir privedė. nuo per didelio fantazavimo ir gimsta tokie rašiniai. Žmogelis įsižeidęs, kad jo niekas niekur niekad neminėjo ir nemini kaip nors prisidėjus prie kronikos. Tai nors pats sujudo po poros dešimtmečių save daryti disidentu.
  Ponas majore, kodėl jūs remiatės tik inicialais ir mirusiais? Kodėl pasakojat pasakas tinkamas dabartiniams darželinukams ir juokingas tais laikais gyvenusiems?
  Na o paskaityt laikraščiuose ką sako Kovaliovas, mes pajėgūs ir patys. O jūs čia prie ko?
  Asmeninis pyktis, noras keršyti labai tinkamas husarui dvikovininkui, bet visai netinkamas kunigui (kaip jūs čia save vadinat). Jei jau kviečiat į dvikovą, tai pasirašykit kariniu laipsniu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Karšto komentaro straipsnio: “Versija: pedofilijos bylos virvutes tampo VSD susisukusios lizdą JAV slaptosios tarnybos?” komentaruose, paskelbtos nuo 2004 12 29 iki 2012 09 09 naujausios 25 Dieviškosios Apraiškos,( skelbtos Lietuvos ir užsienio internetiniuose puslapiuose), kurioms Belzebubo imprimatur nereikalingas. Skaitykime, gauname nemokamai, ir platinkite nemokamai, nepridėdami prie Evangelijos- Apraiškų nieko ir neatimdami..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. praeitis skausminga, bet šiandien reikia ne to. Savigyra gerai, bet…….Galėtų visi politiniai kaliniai, tremtiniai ir visi tikintieji platinti Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apraišką pasauliui 2012 rugsėjo 09 d. (Google). Skelbti, kad puolusias Katalikų Bažnyčias, tarnaujančias Belzebubui, ne tik Jėzus Kristus bet ir Dievo Motina paliko… Išliko bažnytinis likutis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. kurie mielai parsiduoda KGB ,kuriems yra atimta galimybe sukurti seima o sex. poreikis paliktas todel ju dauguma tampa islrypeliais!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. NETIKRUMO SLEIFAS,KURI LYDI GAISRAI IR MESLO KVAPAS.nesupratau ka tai galetu reiksti.gal kunigas zino kokiu ziniu apie gaisrus baznyciose…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. DEKUI KUNIGUI BULOTUI,KAD NEPRISIDEJO PRIE ISDAVIKU IR ISKRYPELIU.DAUGIAU REIKIA TOKIU KUNIGU KAIP GRIGAS IR VARKALA TADA BUS TVARKA IR LIETUVOS BAZNYCIOSE.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • net ir kunigus vertinat pagal tai, ar jie garbina žudiką pedofilą kedį.

   lietuvoj tokių tik keli.
   na o varkala – ne kunigas. jis partijos pirmininkas.
   partietis ir šitas majoras – venckinis “šviesulys”. jis tik trečioj eilėj kunigas – po partijos ir karinio laipsnio

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. gryna tryda.
  užkarpatė niekad nebuvo pasienio zona. vykdavom be jokių leidimų. į karpatus paslidinėt, o paskui į užgorodą vyno pagert. garntuoju, kad nemažai lietuvių žino užgorodo degustacinį bara “skala’
  anekdotai, kaip jis “įveikinėdavo” pasieniečių užtvaras. ypač tas, kurių nebūdavo.
  kažkoks užgorodo vengras buvo kelis kart į mėnesį leidžiamas į vengriją, nors jį nuolat sulaikydavo ir tardydavo kgb!!!!!
  pavardės tik mirusių ir iš laikraščių visiems žinomų. kitkas – anonimai.
  ne kartą buvo areštuotas ir tardomas partijos komitetuose!!!!
  “Išėjus saulėtą dieną į kiemą ir vartant Kronikos lapus galėjai būti sekimo palydovų fotografuojamas,” !!!!!!!!!!!!

  nėr ką ir pridurt prie tokių idiotiškų kliedesių

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Jau ir šitas taikosi į “nusipelniusius”.
  Stasė M. sakė, o G.J su K.R. paliudijo, kad du girdėjo.
  Spekuliuoja mirusių, visiems žinomų žmonių pavardėm ir remiasi anominiais inicialais.

  “Nors seminariją baigiau aukščiausiais įvertinimais, tačiau artėjant įšventinimo į kunigus dienai per savo antitarybinius darbelius užsitraukiau Kulto Reikalų Įgaliotinio priešiškumą.
  Jei kas nežino, KGB stengėsi valdyti Katalikų Bažnyčią per Religinių reikalų kulto įgaliotinį. Posėdyje buvo nuspręsta, kad nesu lojalus tarybiniai santvarkai, kad pažeidinėjau įstatymus, Seminarijoje platinau nacionalistinę literatūrą, skleidžiau nacionalistines nuotaikas. Todėl iš pradžių neduotas pritarimas įšventinti mane į kunigus.”

  Na o čia viršūnė. “Antitarybiniai darbeliai, kurių net jis pats nurodyt negali”. O KGB už ” pažeidinėjau įstatymus, Seminarijoje platinau nacionalistinę literatūrą, skleidžiau nacionalistines nuotaikas” tik nenorėjo leisti įšventinti į kunigus – anekdotai darželinukams.
  Jei būtų bent įtartas minimais veiksmais, būtų ne tik kad išgrūstas iš seminarijos, bet kaip minimum iškelta byla, būtų tardytas ir nuteistas. o čia mat jį tik pabarė, ir KGB “išsigando”, kad atsiras nelegalus kunigas – absurdas.
  Gaila sugaišto laiko, skaitant jo pasakas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Tai jau yra tas asmenybės- S. Tamkevičiaus kultas. “Kroniką” leido ir platino tik jis. Kiti tik truputį jam pagelbėdavo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ar kas nors normalus tokį kultą palaiko, ar Tamkevičius bent panašią užuominą kada davė?
   Šitas majoras asmeniškai piktas ant Tamkevičiaus dėl to, kad neteko pareigų.
   Dabar bando nušaut du zuikius – susireikšminti ir bent kažkiek apšikti.
   Kunigai tokie pat žmonės – jiems būdingos visos žmonių ydos- garbėtroška, pyktis, kerštas, savimeilė….
   Sakyčiau, majorui ypač būdingos.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • parašei A, tai parašyk ir B: kad pareigų neteko tuomet, kai aptiko, kad konservatorių valdoma KAM buvo … išsinuomojusi Kauno Įgulos Bažnyčią “karių sielovadai”, ir pamatė, į kokią sąskaitą tie pinigėliai (milijonai) už tą “karių sielovadą” plaukė…

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • parašyk, kad kėlė karių tvirkinimo klausimą, nes kapelionui kariai skųsdavosi dėl kai kurių karininkų. Laukiame daugiau.

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • šitas kunigas buvo netinkamas toms pareigoms, nes netiko nei pinigų plovimui per bažnyčios išsinuomavimą “karių sielovadai”, nei priklausė žydrųjų kunigų klanui.

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • čia tu išdėstei tik jo paties variantą.
    ir kaip dievas pateikei išvadą.

    kieno nors garbintojai nesivargina net nagrinėt visų variantų, bet aklai tiki savo stabais. stabai tuo naudojasi.
    va ir vėl kabina tau makaronus, o tu su džiaugsmu juos ryji.

    Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/482/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tautų draugystės popietėje dominavo šypsena
Jau galima užsiprenumeruoti „Karštą komentarą“ 2017-iesiems
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Šarūnas Birutis: naujai ministrei palinkėčiau tęstinumo 
Lygiai ketveri metai, kai ekonomistas, teisininkas Šarūnas Birutis vadovauja Kultūros ministerijai. Likus kelioms...

Lietuvos tėvų eksperimentai: rūkyta dešra ir alus kūdikiams (1)
Mažamečius vaikus auginantys ar atžalų besilaukiantys tėvai šiais laikais skęsta patarimų jūroje, labai...

Žiūrovų kantrybė trūko – pradėti rinkti parašai „valdiškos“ televizijos pertvarkai (106)
1000 piliečių parašų. Tiek vos mažiau nei per parą pavyko surinkti interneto peticijos...

A. Krupavičius: Apie aukštąjį mokslą kitaip. Arba kodėl universitetų jungimas nėra ir nebus panacėja? 
Prof. Algis Krupavičius, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Aukštojo mokslo...

Sociologai: apklausos nėra skirtos prognozuoti rinkimų baigtį (19)
„Dalis rinkėjų nebalsavo, kita – kaip tik balsavo (mobilizavosi), o dar dalis neapsisprendusiųjų...

Propagandos atpažinimo pradžiamokslis, arba Ar žinote, kad mele labiausiai klaidina grūdas tiesos? (7)
Nors už lango negirdėti nei pabūklų, nei karinio transporto, tylusis informacinis karas Lietuvoje,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: „Socialinio modelio svarstymas primena šamanizmo seansą“ (27)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Andrius Kubilius, reaguodamas...
Prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimas dėl Vyriausybės sudėties: 17-osios Vyriausybės formavimas – baigtas (15)
Mieli Lietuvos žmonės, 17-osios Vyriausybės formavimas – baigtas. Asmeniškai susitikau...
Opozicija suabejojo Juliaus Pagojaus skaidrumu ir tinkamumu eiti teisingumo ministro pareigas (7)
Opozicija abejoja valdančiosios daugumos pasiūlyto kandidato į teisingumo ministrus Juliaus...
 
„Mitnijos“ ieškinio teismas netenkino, priteisė sumokėti bylinėjimosi išlaidas (11)
“Daugiau kaip 6 metus besitęsiančioje byloje, kurioje ieškovės UAB „Mitnija“...
Ar iš prokuratūros pasitraukus R.Jancevičiui pagaliau pajudės ir kunigo J.Zdebskio nužudymo tyrimas? [Netiriamas A.Paulausko vaidmuo, persekiojant LKB tikinčiuosius sovietmečiu] (24)
Dar 2013 metų pavasarį žinomi kunigai disidentai V.Vaičiūnas, A.Svarinskas (dabar...
Po pažado surasti Medininkų žudikus – mirtinas šūvis (405)
Šių metų liepos 31 d. suėjo 25-eri metai nuo tų...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui vadovaus Martynas Jovaiša
Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos...
Prezidentė kreipėsi dėl smurtavusio teisėjo atleidimo (6)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Generalinio prokuroro pavaduotoja prisiekė valstybei (12)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija, Prokuratūros įstatymu ir...
 
Siūlymas perkelti 2 ministerijas į Kauną drąsėja: skelbiamos ministerijų pardavimo kainos (2)
Netrukus iš prabangia laikomos Vilniaus centro dalies į Kauną gali...
B. Ropė: Europos Parlamentas pritarė siūlymui taikyti Baltarusijai ekonominį spaudimą dėl Astravo (17)
Vakar, lapkričio 24 d., Europos Parlamentas pritarė rezoliucijai dėl padėties...
Ramybės iliuzija: šalies ūkiui laikas išrašyti reformų piliulių (2)
Nepaisant neblogų makroekonomikos rodiklių, Lietuvai, norint išvengti krizės, metas imtis...
Krašto apsauga   Užsienis
Ministro prašoma paaiškinti, ar yra karių, užsikrėtusių erkiniu encefalitu (3)
Seimo narys Kęstutis Masiulis paprašė krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką...
G.Landsbergis: Šokiruojantys pirkimai Krašto apsaugos ministerijoje – smūgis žmonių pasitikėjimui krašto gynyba (72)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, vertindamas...
Virtuvės įrankiai kariuomenei – aštuoniskart brangiau (12)
Pjaustymo lentelė už 180 eurų, kai identiška lentelė parduotuvėje tuo...
 
Kolumbijos prezidentui kala ypatingą Nobelio taikos premijos medalį
2016-ųjų Nobelio taikos premijos laureatas Kolumbijos prezidentas Juanas Manuelis Santosas...
D.Trumpas ir V.Putinas telefonu aptarė būsimą susitikimą (7)
Kremliaus spaudos tarnybos paskelbė, kad vėlų pirmadienio vakarą Rusijos prezidentas...
Algis Avižienis: Trumpui gresia pavojus įklimpti į nesibaigiančias kovas su elitu (10)
Rinkimai JAV, kuriuose užtikrintai laimėjo D.Trumpas, sukėlė nemenką šurmulį ir...
Sportas   Laiškai
Prezidentė išsaugojo Lietuvos pilietybę dviratininkei Dianai Žiliutei (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo Italijoje gyvenančiai...
V.Landsbergis – krepšininkams: “Kaip kas buvo, išsiaiškinsit namie. Dabar – laukiančios rungtynės, kurios turi būti KITOKIOS” (33)
Lietuvos krepšininkams patyrus triuškinantį pralaimėjimą prieš Ispaniją 59:109, pirmasis nepriklausomos...
„Lidl“ žvelgia į Lietuvos krepšinio ateitį: rems jaunuosius sportininkus (1)
Lietuvos pirkėjams duris atvėręs prekybos tinklas „Lidl“ investuoja į Lietuvos...
 
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (6)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (75)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...
Atviras laiškas dėl Vilniaus m. savivaldybės viešojo konkurso sąlygų, palankių „laimėti“ tik vienam dalyviui (29)
Vilniaus m. savivaldybė vėl rengia konkursą, kuriame akivaizdžiai sudaromos sąlygos...